Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums
par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas,
gatavības un reaģēšanas jomā

Latvijas Republikas valdība un Gruzijas valdība, turpmāk sauktas Puses,

apzinoties sadarbības nepieciešamību starp divām Pusēm un cenšoties veicināt savstarpēju palīdzību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā, kā arī to seku likvidēšanā;

ievērojot tos labumus, ko var iegūt Puses, apmainoties ar zinātnisko un tehnisko informāciju minētajā jomā;

ņemot vērā civilo ārkārtējo situāciju iespējamību un smagumu, kad koordinētās palīdzības sniegšana var būt nepieciešama, lai stiprinātu iesaistītās Puses reaģēšanas iespējas ar mērķi samazināt cilvēku dzīvību zaudējumus un vides un īpašuma bojājumus;

vienojas par sekojošo.

1. pants
Termini

Šī līguma mērķiem sekojošiem terminiem ir šāda nozīme:

1. "civilā ārkārtējā situācija" notikumi, kurus izraisījušas dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas, tādas kā ugunsgrēks, tehnoloģiskās, radioloģiskās un vides katastrofas, epidēmijas un cita veida katastrofas, kas nopietni apdraud vai kaitē cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi;

2. "pieprasošā Puse" Puse, kas vēršas pie otrās Puses ar pieprasījumu nosūtīt palīdzības vienības, aprīkojumu un uzturēšanas materiālus;

3. "sniedzošā Puse" Puse, kas izpilda otrās Puses pieprasījumu nosūtīt palīdzības vienības, aprīkojumu un uzturēšanas materiālus;

4. "palīdzības vienības" nozīmē sniedzošās Puses speciālistu grupu, kas izveidota palīdzības sniegšanai, un nodrošināta ar nepieciešamo aprīkojumu;

5. "aprīkojums" nozīmē materiālus, tehniskos un transporta līdzekļus, zāles un medicīniskās ierīces, palīdzības vienību aprīkojumu un individuālos piederumus, ko izmanto palīdzības sniegšanai;

6. "uzturēšanas materiāli" materiālie līdzekļi, kas paredzēti bezmaksas izdalei to iedzīvotāju vidū, kas ir cietuši civilās ārkārtējās situācijas rezultātā;

7. "kompetentās iestādes" iestādes, ko katra no Pusēm nozīmē ar šī līguma īstenošanu saistīto darbību koordinācijai.

2. pants
Sadarbības mērķis

Šī līguma Puses, būdamas pārliecinātas par sadarbības nepieciešamību, izveido pastāvīgu sadarbības mehānismu ar mērķi cīnīties ar civilajām ārkārtējām situācijām un attīstīt šo sadarbību ar visiem atbilstošiem līdzekļiem esošo resursu ietvaros un atbilstoši abu Pušu vajadzībām.

3. pants
Sadarbības formas

Sadarbība šī līguma ietvaros ietver šādas formas:

a) pasākumu un metožu izstrāde un uzlabošana civilo ārkārtējo situāciju novēršanai un to seku likvidēšanai;

b) informācijas operatīvās apmaiņas organizēšana:

i. par civilajām ārkārtējām situācijām, kas izveidojušās Pušu valstu teritorijās;

ii. par Pušu lūgumiem un priekšlikumiem savstarpējās palīdzības jomā, kā arī par attiecīgo starptautisko organizāciju sniegto palīdzību;

iii. par savstarpējo palīdzību, kas tika sniegta civilo ārkārtējo situāciju seku likvidēšanai;

c) starptautisko organizāciju piesaistīšana ar mērķi nodrošināt Pušu gatavību civilo ārkārtējo situāciju novēršanai un palīdzības saņemšanai to izveidošanās gadījumā;

d) dabas un tehnoloģisko procesu monitoringa organizēšana un realizācija;

e) civilo ārkārtējo situāciju prognozēšana un to seku novērtēšana;

f) ekspertu apmaiņa;

g) personāla apmācība;

h) kopīgu konsultāciju organizēšana;

i) informācijas un tehnoloģiju apmaiņa;

j) kopīgu semināru un sanāksmju organizēšana;

k) pētījumu projektu kopīga plānošana, izstrādāšana, realizācija un demonstrācija;

l) sakaru uzturēšana starp Pušu kompetentajām iestādēm;

m) civilo ārkārtējo situāciju seku likvidēšana;

n) jebkuras citas darbības civilo ārkārtējo situāciju novēršanas un to seku likvidēšanas jomā, kas var būt saskaņotas starp Pušu kompetentajām iestādēm.

4. pants
Kompetentās iestādes

1. Šī līguma mērķiem Pušu kompetentās iestādes ir:

a) Latvijas Republikā:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

b) Gruzijā:

Gruzijas Iekšlietu ministrijas Ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas departaments.

2. Abas šī līguma Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo kompetento iestāžu kontaktinformāciju un detaļas, kā arī kontaktpunktus, kas pieejami 24 stundas diennaktī.

3. Šī līguma īstenošanas gaitā Pušu kompetentās iestādes ir pilnvarotas nekavējoties nodibināt tiešus kontaktus.

4. Šī līguma Puses informē viena otru nekavējoties par jebkurām izmaiņām kompetento iestāžu kompetencēs pa diplomātiskajiem kanāliem.

5. pants
Palīdzības pieprasījums un informācijas apmaiņa

1. Palīdzība tiek sniegta uz pieprasošās Puses kompetentās iestādes rakstiska pieprasījuma pamata vai īpaši steidzamā gadījumā uz mutvārdu pieprasījuma pamata. Jebkurš mutvārdu pieprasījums tiek apstiprināts rakstiski pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc mutvārdu pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījumā pieprasošā Puse sniedz informāciju par civilās ārkārtējās situācijas izcelšanās vietu, laiku un datumu, civilās ārkārtējās situācijas veidu un apjomu, kā arī pašreizējās situācijas raksturojumu; par pasākumiem, kas jau ir veikti un tiek plānoti, kā arī nepieciešamo atbalstu un palīdzības prioritātēm.

2. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde visīsākajā iespējamā laikā pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanas iespējamību un informē pieprasošo Pusi par tās pašreizējām iespējām, palīdzības noteikumiem un apjomu.

3. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde rakstiski informē pieprasošās Puses kompetento iestādi par robežšķērsošanas vietu, kuru palīdzības vienība plāno šķērsot, par robežšķērsošanas laiku un izmantotajiem transportlīdzekļiem.

6. pants
Savstarpējā palīdzība un koordinācijas pasākumi

1. Palīdzība var tikt sniegta, nosūtot palīdzības vienības, aprīkojumu un uzturēšanas materiālus vai sniedzot nepieciešamo informāciju un pieredzi.

2. Pieprasošās Puses kompetentā iestāde koordinē, vada un pārrauga sniedzošās Puses palīdzības vienību darbības ar minēto vienību vadītāju starpniecību.

3. Pieprasošās Puses kompetentā iestāde informē palīdzības vienību nozīmēto vadītāju par izmaiņām civilās ārkārtējās situācijas rajonā un nosaka rīcības kārtību kā arī, kad tas ir nepieciešams, bez maksas nodrošina ar tulkiem un citu palīdzības vienībām nepieciešamo atbalstu un līdzekļiem.

4. Palīdzības vienību aprīkojumam jābūt pietiekamam, lai tās autonomi darbotos civilās ārkārtējās situācijas rajonā vismaz 72 stundas kopš ierašanās brīža.

5. Pieprasošā Puse nodrošina palīdzības vienību drošību; sniedz bezmaksas neatliekamo medicīnisko palīdzību, ēdināšanu un izmitināšanu, kā arī iztikai nepieciešamākās lietas pēc palīdzības vienību krājumu izbeigšanās.

6. Palīdzības vienības ievēro pieprasošās Puses normatīvos aktus savas uzturēšanās laikā pieprasošās Puses valsts teritorijā.

7. pants
Robežas šķērsošana

1. Lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzību, Puses līdz minimumam samazina ar robežas šķērsošanas procedūru saistītās formalitātes.

2. Palīdzības vienības drīkst šķērsot pieprasošās Puses valsts robežu ārpus kārtas robežšķērsošanas vietās, kas atvērtas starptautiskajai satiksmei, ar derīgiem ceļošanas dokumentiem.

3. Palīdzības vienību vadītājam jābūt norīkojuma vēstulei, ko izsniegusi sniedzošās Puses kompetentā iestāde, norādot tajā palīdzības vienību pilnvaras un palīdzības vienību dalībnieku sarakstu. Transportlīdzekļa vadītājam, ja tāds ir, papildus derīgam ceļošanas dokumentam ir jāuzrāda arī dokuments, kas dod tiesības vadīt attiecīgo transportlīdzekli, un tā reģistrācijas apliecību.

4. Uzrādot minētos dokumentus, Latvijas Republikas Valsts robežsardze izsniedz vīzas robežšķērsošanas vietā Gruzijas palīdzības vienību dalībniekiem.

5. Procedūru, saskaņā ar kuru palīdzības vienības ar glābšanas suņiem šķērso pieprasošās Puses valsts robežu, un to uzturēšanos pieprasošās Puses valsts teritorijā nosaka atbilstoši karantīnas noteikumiem, kādi ir spēkā pieprasošās Puses valsts teritorijā.

6. Palīdzības vienību, to aprīkojuma un uzturēšanas materiālu transportēšanas nolūkā var tikt lietots jebkurš piemērots transportlīdzeklis, lai sasniegtu galamērķi, cik vien drīz iespējams.

7. Robežas šķērsošanas procedūra saskaņā ar šī panta noteikumiem ir spēkā arī tad, ja vienas no Pusēm valsts ir tranzīta valsts palīdzību lūdzošai trešajai valstij civilās ārkārtējās situācijas gadījumā, un tranzīts ir nepieciešams efektīvas palīdzības sniegšanai. Šī līguma 4.panta 1.daļā minētās kompetentās iestādes savlaicīgi informē viena otru par tranzīta nepieciešamību, lai sniegtu palīdzību trešajai valstij, un koordinē aprīkojuma un uzturēšanas materiālu tranzīta nosūtīšanas procedūru.

8. pants
Aprīkojuma un uzturēšanas materiālu transportēšana pāri valsts robežai

1. Aprīkojums, uzturēšanas materiāli un palīdzības vienību dalībnieku personīgās mantas, kas tiek ievestas vai izvestas saskaņā ar šo līgumu ir atbrīvotas no muitas un citiem maksājumiem, ja tas nav pretrunā ar Pušu valstu normatīvajiem aktiem.

2. Palīdzības sniegšanas laikā palīdzības vienības līdz ar savām ceļošanai nepieciešamajām lietām drīkst ievest, izvest un transportēt tranzītā tikai aprīkojumu, kas nepieciešams to uzdevuma veikšanai.

3. Jebkurš aprīkojums un uzturēšanas materiāli, kas nav izmantoti vai iznīcināti, tiek atgriezti sniedzošajai Pusei.

4. Zāles, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, var ievest tikai tādos daudzumos, kādi nepieciešami medicīniskās palīdzības sniegšanas nolūkos saskaņā ar Pušu valstu normatīvajiem aktiem. Tās izmanto vienīgi kvalificēts medicīniskais personāls atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem. Šajā gadījumā palīdzības vienības vadītājs uzrāda muitas kontroles iestādēm deklarāciju, kurā uzskaitītas zāles, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, un norādīta to nomenklatūra un daudzums.

5. Šķērsojot valsts robežu, palīdzības vienības vadītājs pieprasošās Puses muitas kontroles iestādēm iesniedz atsevišķu sarakstu aprīkojumam, kas nepieciešams palīdzības vienību uzdevuma veikšanai, un atsevišķu sarakstu uzturēšanas materiāliem.

6. Pieprasošās Puses attiecīgās institūcijas var kontrolēt augstākminēto materiālu un vielu lietošanu un uzglabāšanu.

7. Palīdzības sniegšanas laikā neizlietotās zāles, kas satur narkotiskās un psiho­tropās vielas, tiek izvestas no pieprasošās Puses valsts teritorijas. Apliecība par izlietotajām zālēm, ko parakstījuši sniedzošās Puses palīdzības vienības vadītājs un ārsts un apstiprinājusi pieprasošās Puses kompetentā iestāde, tiek uzrādīta pieprasošās Puses muitas kontroles iestādēm pēc palīdzības sniegšanas pabeigšanas.

8. Šī panta noteikumi tiek piemēroti arī aprīkojuma un uzturēšanas materiālu tranzītam caur vienas no Pusēm teritoriju gadījumā, kad palīdzība tiek sniegta trešajai valstij.

9. pants
Gaisa kuģu izmantošana

1. Katra Puse palīdzības sniegšanas nolūkos ir tiesīga atļaut otrai Pusei gaisa kuģu izmantošanu un tranzītu.

2. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde informē pieprasošās Puses kompetento iestādi par gaisa kuģu izmantošanu palīdzības sniegšanai, sniedzot šādus datus:

‒ gaisa kuģa veids;

‒ gaisa kuģa piederības un reģistrācijas valsts, un gaisa kuģa piederības un reģistrācijas zīme;

‒ uz gaisa kuģa esošās ekipāžas dalībnieku skaits un pasažieru saraksts;

‒ pārvadājamās kravas raksturs (norādot aprīkojumu un uzturēšanas materiālus);

‒ plānotais lidojuma maršruts, paredzamā nosēšanās vieta un lidojuma dati.

3. Sniedzošā Puse tiek atbrīvota no visiem maksājumiem par pārlidošanu, nosēšanos, gaisa kuģa novietošanu, pacelšanos un navigācijas pakalpojumiem gaisa kuģim, kas sniedz palīdzību saskaņā ar šo līgumu. Kad palīdzības sniegšanā tiek izmantoti gaisa kuģi, Pušu kompetentās iestādes katrā konkrētā gadījumā atsevišķi vienojas par gaisa kuģa degvielas un tehniskās apkopes izmaksu kompensēšanu.

4. Gaisa kuģa robežkontroli un muitas kontroli veic gaisa kuģu nolaišanās vietās.

10. pants
Palīdzības izmaksu segšana

Ja Puses nenosaka citādi, ņemot vērā arī šī līguma noteikumus, palīdzība tiek sniegta bez maksas.

11. pants
Kompensācija par kaitējumu

1. Puses atsakās no jebkādām tiesībām pieprasīt kompensāciju īpašuma bojāšanas gadījumā, ieskaitot kāda palīdzības vienības dalībnieka videi nodarīto kaitējumu, kas nodarīts, veicot savu uzdevumu, kas saistīts ar šī līguma īstenošanu, kā arī no jebkādām prasībām pēc kompensācijas par kaitējumu palīdzības vienības dalībnieka veselībai vai par tā nāvi, ja tas noticis tādu uzdevumu veikšanas laikā un saistībā ar tādiem uzdevumiem, kas saistīti ar šī līguma īstenošanu.

2. Kad sniedzošās Puses palīdzības vienības dalībnieks pieprasošās Puses valsts teritorijā, veicot uzdevumu, kas saistīts ar šī līguma īstenošanu, nodara kaitējumu kādai trešajai personai, atbildību uzņemas pieprasošā Puse saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas piemērojami tās palīdzības vienību nodarītajam kaitējumam.

3. Šī panta 1. un 2.punkta noteikumi netiek piemēroti, ja kaitējums nodarīts noziedzīga nodarījuma rezultātā tīši vai aiz neuzmanības.

4. Atbildība par kompensāciju par šajā pantā noteikto kaitējumu attiecas uz kaitējumu, ko palīdzības vienība izraisīja laika posmā no ierašanās pieprasošās Puses valsts teritorijā līdz tās atstāšanai.

5. Kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai atvieglotu kompensāciju pieprasījumu novērtēšanu. Šādā nolūkā tās apmainās ar visu tām pieejamo informāciju, kas attiecas uz kaitējuma nodarīšanas apstākļiem.

6. Puses piemēro šī panta noteikumus arī gadījumos, ja kāda no tām ir tranzītvalsts.

12. pants
Koordinācija palīdzības sniegšanas laikā

Kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodibinātu un uzturētu ciešus kontaktus starp kompetentajām iestādēm un palīdzības vienībām palīdzības sniegšanas laikā.

13. pants
Palīdzības sniegšanas pabeigšana

Palīdzības vienības pārtrauc palīdzības sniegšanu, ja to pieprasa pieprasošā Puse vai pēc savu uzdevumu pabeigšanas. Palīdzības vienības pamet pieprasošās Puses valsts teritoriju nekavējoties pēc tam.

14. pants
Vizīšu un apmācību izmaksas

1. Puse, kura nosūta ekspertus un novērotājus uz otro Pusi, sedz viņu ceļošanas izdevumus un Puse, kura viņus pieņem, sedz dzīvošanas un ceļošanas izdevumus tās valsts teritorijā, ja Puses nevienojas citādi, izskatot katru gadījumu atsevišķi.

2. Puse, kura nosūta dalībniekus un praktikantus uz otro Pusi, sedz viņu ceļošanas izdevumus un Puse, kura viņus pieņem, sedz dzīvošanas, medicīniskās aprūpes un ceļošanas izdevumus tās valsts teritorijā minēto personu mācību laikā, ja Puses nevienojas citādi, izskatot katru gadījumu atsevišķi.

15. pants
Informācijas izmantošana

Jebkuru informāciju, kas iegūta ar šo līgumu saistītas darbības rezultātā, drīkst izpaust kādai trešajai pusei tikai ar tās Puses iepriekšēju atļauju, kura sniedza šo informāciju, ņemot vērā Pušu valstīs spēkā esošo nacionālo normatīvo aktu noteikumus, un to drīkst izpaust atklātībā tikai tad, ja Pušu kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojušās par šādu rīcību.

16. pants
Kopīgā komisija

1. Kompetentās iestādes izveido kopīgo komisiju, kas veic šādas funkcijas:

a) līguma īstenošana, sagatavojot un identificējot sadarbības programmu fāzes starp šī līguma Pusēm un darbs pie to turpināšanas un attīstības;

b) nepieciešamo rekomendāciju piedāvāšana līguma attīstībai atbilstoši Pušu nākotnes prasībām un to prezentācija kompetentajām iestādēm, lai veiktu nepieciešamās procedūras rekomendāciju īstenošanai.

2. Kopīgā komisija sanāk vienu reizi gadā vai pēc nepieciešamības pārmaiņus katras Puses valsts teritorijā. Kopīgo komisiju vada pieņemošās Puses delegācijas vadītājs.

17. pants
Valodas lietošana

Sadarbības ietvaros saskaņā ar šo līgumu Puses izmanto angļu valodu.

18. pants
Strīdu risināšana

Visus strīdus, kas var rasties šī līguma interpretācijas vai piemērošanas gaitā, Puses risina konsultāciju un/vai sarunu ceļā.

19. pants
Citi starptautiskie līgumi

Šis līgums neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti citos starptautiskajos līgumos.

20. pants
Grozījumi un papildinājumi

Šis līgums var tikt rakstiski grozīts un papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties. Grozījumus un papildinājumus noformē atsevišķu dokumentu veidā, kuri veido līguma neatņemamo sastāvdaļu. Dokuments stājas spēkā tādā pašā veidā kā šis līgums.

21. pants
Spēkā stāšanās

1. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir saņemts pēdējais rakstisks paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem, kurā Puses informē viena otru par to, ka ir izpildītas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

2. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību jebkurā laikā, iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu pa diplomātiskajiem kanāliem par savu nodomu. Šāda izbeigšana stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc šāda paziņojuma saņemšanas datuma.

Parakstīts Batumi, 2014.gada 30.maijā divos oriģinālos eksemplāros, katrs latviešu, gruzīnu un angļu valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Līguma noteikumu interpretācijas atšķirību gadījumā priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā

Rihards Kozlovskis

Gruzijas
valdības vārdā
Aleksandrs Čikaidze

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Gruzija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.12.2014.
Parakstīts:
 30.05.2014.
Parakstīšanas vieta: 
Batumi
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 225, 12.11.2014.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
825
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)