Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

KONVENCIJA PAR TIESAS UN ĀRPUSTIESAS DOKUMENTU IZSNIEGŠANU CIVILLIETĀS VAI KOMERCLIETĀS

Šīs konvencijas parakstītājas valstis,

Vēloties radīt atbilstošus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka, izsniedzot tiesas un ārpustiesas dokumentus ārvalstīs, adresātam par to tiktu paziņots pienācīgā laikā,

Vēloties uzlabot savstarpējo tiesiskās palīdzības sadarbību, šajā nolūkā, lai vienkāršotu un paātrinātu sadarbību,

Lai to izpildītu, ir nolēmušas noslēgt konvenciju, un ir vienojušās par sekojošiem noteikumiem:

1.pants

Šo konvenciju piemēro civillietās vai komerclietās gadījumos, kad tiesas un ārpustiesas dokumenti ir jāpārsūta izsniegšanai ārvalstī.

Šo konvenciju nepiemēro, ja nav zināma personas adrese, kurai šie dokumenti ir jāizsniedz.

I nodaļa - Tiesas dokumenti

2.pants

Katra līgumslēdzēja valsts nozīmē centrālo iestādi, kas apņemas saņemt tiesiskās palīdzības lūgumus par dokumentu izsniegšanu no citas līgumslēdzējas valsts un rīkoties atbilstoši 3.-6. panta noteikumiem.

Katra valsts organizē centrālo iestādi atbilstoši savas valsts nacionālo tiesību normām.

3.pants

Atbilstoši dokumentu izcelsmes valsts nacionālo tiesību normām kompetentā iestāde vai kompetentā tiesas varas amatpersona iesniedz lūgumu saņēmējas valsts centrālajai iestādei saskaņā ar konvencijai pievienotās veidlapas paraugu, bez jebkādām legalizācijas vai citām līdzīgām formalitātēm.

Izsniedzamo dokumentu vai tā kopiju pievieno tiesiskās palīdzības lūgumam. Gan lūgumu, gan izsniedzamo dokumentu iesniedz divos eksemplāros.

4.pants

Ja centrālā iestāde uzskata, ka lūgums neatbilst šīs konvencijas noteikumiem, tā nekavējoties informē lūguma iesniedzēju, norādot iebildumus attiecībā uz šo lūgumu.

5.pants

Lūguma saņēmējas valsts centrālā iestāde pati izsniedz dokumentus vai nodod tos izsniegšanai attiecīgajai iestādei, vai nu:

a) saskaņā ar šīs valsts nacionālo tiesību normām, kas nosaka dokumentu izsniegšanas kārtību nacionālajos tiesvedības procesos personām, kas atrodas tās teritorijā, vai

b) īpašā lūguma iesniedzēja lūgtā veidā, izņemot gadījumus, kad šāds dokumenta izsniegšanas veids ir pretrunā ar lūguma saņēmējas iestādes nacionālo tiesību normām.

Izņemot šī panta pirmās daļas "b" punktu, dokumentu vienmēr var izsniegt adresātam, ja tas to pieņem labprātīgi.

Ja dokumentu izsniedz saskaņā ar šī panta pirmo daļu, centrālā iestāde var lūgt, lai dokuments būtu sagatavots vai tulkots oficiālajā vai kādā no lūguma saņēmējas valsts oficiālajām valodām.

Tā tiesiskās palīdzības lūguma daļa, kas ietver izsniedzamo dokumentu pārskatu saskaņā ar konvencijai pievienoto veidlapu, jāizsniedz kopā ar izsniedzamajiem dokumentiem.

6.pants

Lūguma saņēmējas valsts centrālā iestāde vai jebkura cita šim nolūkam nozīmēta iestāde aizpilda apliecinājumu, izmantojot konvencijai pievienotās veidlapas paraugu.

Apliecinājumā ir jānorāda, ka dokuments ir izsniegts, kā arī jānorāda dokumenta izsniegšanas veids, vieta, datums un persona, kurai dokuments ir izsniegts. Ja dokuments nav izsniegts, apliecinājumā norāda neizsniegšanas iemeslus.

Ja apliecinājumu nav izdevusi centrālā vai tiesu varas iestāde, tad lūguma iesniedzējs var prasīt, lai to apstiprina viena no šīm iestādēm.

Apliecinājumu nosūta tieši lūguma iesniedzējam.

7.pants

Konvencijai pievienotās veidlapas standartnoteikumus visos gadījumos izmanto franču vai angļu valodā. Papildus tos var izmantot arī oficiālajā vai vienā no oficiālajām dokumentu izcelsmes valsts valodām.

Veidlapas attiecīgajās aizpildāmajās vietās aizpilda lūguma saņēmējas valsts oficiālajā valodā, franču vai angļu valodā.

8.pants

Jebkura līgumslēdzēja valsts var brīvi izsniegt tiesas dokumentus personām ārvalstīs bez jebkādiem piespiedu līdzekļiem tieši ar tās diplomātisko vai konsulāro amatpersonu starpniecību.

Jebkura valsts var paziņot, ka tā iebilst pret šādu dokumentu izsniegšanu savas valsts teritorijā, ja vien dokuments nav izsniedzams dokumentu izcelsmes valsts pilsonim.

9.pants

Turklāt jebkura līgumslēdzēja valsts var brīvi izmantot konsulāros kanālus, lai pārsūtītu izsniedzamos dokumentus citas līgumslēdzējas valsts iestādēm, kuras šī pēdējā valsts ir nozīmējusi šim nolūkam.

Katra līgumslēdzēja valsts, ja īpaši apstākļi to prasa, var izmantot diplomātiskos kanālus šādam pašam nolūkam.

10.pants

Ja lūguma saņēmēja valsts neiebilst, šī konvencija neietekmē:

a) tiesības nosūtīt tiesas dokumentus pa pastu tieši personām ārvalstīs;

b) tiesu varas ierēdņu, amatpersonu vai citu kompetentu dokumentu izcelsmes valsts personu tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu tieši ar lūguma saņēmējas valsts tiesu varas ierēdņu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību;

c) jebkuras tiesvedībā ieinteresētās personas tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu tieši, izmantojot dokumenta izsniegšanas valsts tiesu varas ierēdņu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību.

11.pants

Šī konvencija nekādi neierobežo divu vai vairāku līgumslēdzēju valstu tiesības vienoties par citu pārsūtīšanas veidu izmantošanu tiesas dokumentu izsniegšanas nolūkā, nekā paredzēts iepriekšējos pantos, jo īpaši, par tiešu sazināšanos starp šo valstu attiecīgajām iestādēm.

12. pants

Par citas līgumslēdzējas valsts tiesas dokumentu izsniegšanu nav jāmaksā vai jāatlīdzina nodokļi vai izmaksas par pakalpojumiem, ko sniedz lūguma saņēmēja valsts.

Iesniedzējs maksā vai atlīdzina izmaksas par:

a) tiesu varas amatpersonu vai saskaņā ar lūguma saņēmējas valsts nacionālo tiesību normām kompetentu personu nodarbināšanu;

b) īpaša izsniegšanas veida izmantošanu.

13. pants

Ja tiesiskās palīdzības lūgums atbilst šīs konvencijas prasībām, lūguma saņēmēja valsts var atteikt izpildīt šo lūgumu tikai tad, ja tā uzskata, ka lūguma izpilde varētu apdraudēt tās suverenitāti vai drošību.

Tiesiskās palīdzības lūguma izpildi nevar atteikt, pamatojoties tikai uz to, ka valsts nacionālo tiesību normas paredz izņēmuma piekritību attiecībā uz prasības priekšmetu vai ka šīs valsts nacionālo tiesību normas neparedz tiesības veikt jebkādas darbības jautājumā, par kuru celta prasība.

Atteikuma gadījumā centrālā iestāde nekavējoties informē lūguma iesniedzēju par atteikuma iemesliem.

14. pants

Jebkuras grūtības, kas var rasties saistībā ar tiesas dokumentu pārsūtīšanu izsniegšanai, tiek novērstas diplomātiskā ceļā.

15. pants

Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bija jāpārsūta ārvalstij izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem un atbildētājs nav ieradies, spriedumu netaisa, pirms nekonstatē, ka:

a) dokuments tika izsniegts saskaņā ar šīs valsts nacionālo tiesību normām, kas nosaka dokumentu izsniegšanas kārtību nacionālajos tiesvedības procesos attiecībā uz personām, kas atrodas tās teritorijā, vai

b) dokuments tika faktiski nodots atbildētājam vai izsniegts viņa dzīvesvietā citā šajā konvencijā noteiktā veidā;

un ka jebkurā no šiem gadījumiem izsniegšana vai nodošana tika veikta pietiekami savlaicīgi, lai atbildētājs varētu sagatavoties aizstāvībai.

Katrai līgumslēdzējai valstij ir tiesības paziņot, ka tiesnesis, neskatoties uz šī panta pirmās daļas noteikumiem, var taisīt spriedumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai nodošanu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) dokuments tika pārsūtīts ar kādu no šajā konvencijā noteiktajiem veidiem;

b) no dokumenta pārsūtīšanas dienas ir pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, ja tiesnesis konkrētajā lietā uzskata par atbilstošu laika posmu;

c) nav saņemts apliecinājums, lai gan ir darīts viss iespējamais, lai to iegūtu no lūguma saņēmējas valsts kompetentajām iestādēm.

Neskatoties uz iepriekšējo daļu noteikumiem, tiesnesis steidzamos gadījumos var noteikt pagaidu vai nodrošināšanas pasākumus.

16.pants

Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bija jāpārsūta uz ārvalstīm izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem un ir taisīts spriedums bez atbildētāja klātbūtnes, tiesnesim ir tiesības atbrīvot atbildētāju no sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noilguma, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a) atbildētājs no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nav varējis savlaicīgi iepazīties ar dokumentu, lai sagatavotos aizstāvībai vai uzzināt par spriedumu pietiekami laicīgi, lai to pārsūdzētu; un

b) atbildētājs ir iesniedzis prima facie iebildumus attiecībā uz lietu pēc būtības.

Pieteikums atbrīvot no sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noilguma iesniedzams saprātīgā laika posmā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

Katra līgumslēdzēja valsts var paziņot, ka šāds pieteikums netiks pieņemts, ja tas tiks iesniegts pēc paziņojumā noteiktā termiņa beigām, bet jebkurā gadījumā šis termiņš nevar būt īsāks par vienu gadu pēc spriedumu pieņemšanas dienas.

Šis pants neattiecas uz spriedumiem par personu statusu vai rīcībspēju.

II nodaļa - Ārpustiesas dokumenti

17.pants

Līgumslēdzēju valstu iestāžu vai tiesu ierēdņu sagatavotus ārpustiesas dokumentus var pārsūtīt izsniegšanas nolūkā citā līgumslēdzējā valstī saskaņā ar šajā konvencijā paredzētajiem veidiem un noteikumiem.

III nodaļa - Vispārējie noteikumi

18.pants

Katra līgumslēdzēja valsts var nozīmēt citas iestādes papildu centrālajai iestādei, nosakot šīs iestādes kompetences apjomu.

Visos gadījumos lūguma iesniedzējam tomēr ir tiesības lūgumu adresēt tieši centrālajai iestādei.

Federālas valstis ir tiesīgas nozīmēt vairāk nekā vienu centrālo iestādi.

19.pants

Ja līgumslēdzējas valsts nacionālo tiesību normas paredz atšķirīgus noteikumus no iepriekšējos pantos noteiktajiem dokumentu pārsūtīšanas veidiem attiecībā uz ārvalstu dokumentu izsniegšanu tās teritorijā, šī konvencija neietekmē to noteikumus.

20.pants

Šī konvencija nekādi neierobežo vienošanās starp jebkurām divām vai vairākām līgumslēdzējām valstīm, ja šāda vienošanās paredz atkāpes no:

a) nepieciešamības pēc pārsūtīto dokumentu kopijām saskaņā ar 3. panta otrajā daļā noteikto;

b) 5.panta trešās daļas un 7.panta noteikumiem par valodas prasībām;

c) 5.panta ceturtās daļas noteikumiem;

d) 12.panta otrās daļas noteikumiem.

21.pants

Katra līgumslēdzēja valsts ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas laikā vai vēlākā laikā informē Nīderlandes Ārlietu ministriju par:

a) iestāžu nozīmēšanu saskaņā ar 2. un 18.panta noteikumiem;

b) kompetentās iestādes nozīmēšanu izdot apliecinājumus saskaņā ar 6.pantu;

c) kompetentās iestādes nozīmēšanu saņemt pa konsulārajiem kanāliem pārsūtītos dokumentus saskaņā ar 9.pantu.

Ja nepieciešams, katra līgumslēdzēja valsts informē ministriju par:

a) iebildumiem pret dokumentu pārsūtīšanas veidu izmantošanu saskaņā ar 8. un 10.pantu;

b) paziņojumiem saskaņā ar 15.panta otro daļu un 16.panta trešo daļu;

c) par visām izmaiņām iepriekš minēto iestāžu nozīmēšanā, izteiktajiem iebildumiem un paziņojumiem.

22.pants

Ja šīs konvencijas līgumslēdzējas valstis ir arī līgumslēdzējas valstis vienai vai abām Konvencijām par civilprocesu, kas parakstītas Hāgā 1905.gada 17.jūlijā un 1954.gada 1.martā, tad šī konvencija aizstāj iepriekšējo konvenciju 1.-7.pantu.

23.pants

Šī konvencija neietekmē Konvencijas par civilprocesu, kas parakstīta Hāgā 1905.gada 17.jūlijā, 23.panta piemērošanu un Hāgas 1954.gada 1.marta konvencijas par civilprocesu 24.panta piemērošanu.

Šos pantus piemēro tikai tad, ja lieto sazināšanās metodes, kas ir identiskas šajās konvencijās noteiktajām.

24.pants

Papildu vienošanās starp līgumslēdzējām pusēm 1905.gada un 1954.gada konvencijām ir uzskatāmas par piemērojamām arī attiecībā uz šo konvenciju, izņemot gadījumus, kad līgumslēdzējas puses ir vienojušās citādi.

25.pants

Neskarot 22. un 24.panta noteikumus, šī konvencija neietekmē citu konvenciju noteikumus par jautājumiem, ko regulē šī konvencija, kuras puses līgumslēdzējas valstis ir vai par kuras līgumslēdzējām pusēm līgumslēdzējas valstis kļūs.

26.pants

Šī konvencija ir atvērta parakstīšanai valstīm, kas ir pārstāvētas Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 10. sesijā.

Tā ir jāratificē un ratifikācijas instrumenti ir jādeponē Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

27.pants

Šī konvencija stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tam, kad trešais ratifikācijas instruments saskaņā ar 26. panta otro daļu ir deponēts Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

Konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru valsti, kas to ratificē vēlākā laikā, sešdesmitajā dienā pēc tās ratifikācijas instrumenta deponēšanas.

28.pants

Jebkura valsts, kas nav pārstāvēta Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 10.sesijā, var pievienoties šai konvencijai pēc tam, kad tā ir stājusies spēkā saskaņā ar 27.panta pirmo daļu. Pievienošanās instruments ir deponējams Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

Konvencija stājas spēkā šajā valstī, ja neviena valsts, kura ir ratificējusi konvenciju pirms šīs pievienošanās deponēšanas, sešu mēnešu laikā kopš pievienošanās paziņošanas Nīderlandes Ārlietu ministrijai nav paziņojusi par iebildumiem pret šādu pievienošanos minētajai ministrijai.

Ja šādi iebildumi nav izteikti, konvencija valstī, kas pievienojusies, stājas spēkā pirmajā dienā pēc pēdējā iepriekšējā daļā minētā termiņa beigām.

29.pants

Jebkura valsts parakstīšanas, ratifikācijas vai pievienošanās laikā var paziņot, ka šo konvenciju piemēro visās teritorijās, par kurām šī valsts ir atbildīga starptautiskajās attiecībās, vai arī vienā vai vairākās no šīm teritorijām.

Šāds paziņojums stājas spēkā dienā, kad šī konvencija stājas spēkā attiecīgajā valstī.

Jebkurā laikā par šādiem papildinājumiem ir jāpaziņo Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

Konvencija stājas spēkā attiecībā uz paziņojumā minētajām teritorijām sešdesmitajā dienā pēc iepriekšējā daļā minētā paziņojuma.

30.pants

Šī konvencija ir spēkā piecus gadus no datuma, kad tā stājusies spēkā saskaņā ar 27.panta pirmo daļu pat attiecībā uz valstīm, kas to ir ratificējušas vai pievienojušās vēlākā laikā.

Ja šī konvencija nav denonsēta, tā ir uzskatāma par pagarinātu vēl uz pieciem gadiem.

Par jebkuru denonsēšanu ir jāpaziņo Nīderlandes Ārlietu ministrijai vismaz sešus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām.

Tā var tikt ierobežota attiecībā uz noteiktām teritorijām, kurās konvencija ir spēkā.

Denonsēšana ir spēkā attiecībā tikai uz to valsti, kura par to ir paziņojusi. Šī konvencija paliek spēkā visu pārējo līgumslēdzēju valstu starpā.

31.pants

Nīderlandes Ārlietu ministrija paziņo 26.pantā minētajām valstīm un valstīm, kas ir pievienojušās saskaņā ar 28.pantu, par:

a) parakstīšanu un ratifikāciju saskaņā ar 26.pantu;

b) saskaņā ar 27.panta pirmo daļu šīs konvencijas spēkā stāšanās datumu;

c) pievienošanos saskaņā ar 28.pantu un datumu, kad tā stājas spēkā;

d) piemērošanas paplašināšanu, kas norādīta 29.pantā un datumu, kad tā stājas spēkā;

e) nozīmēšanām, iebildumiem un paziņojumiem saskaņā ar 21.pantu;

f) denonsēšanu saskaņā ar 30.panta trešo daļu.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, ir parakstījuši šo konvenciju.

Parakstīta Hāgā 1965.gada 15.novembrī angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā kopijā, ko deponē Nīderlandes valdības arhīvos un kuras apliecinātu kopiju izsūta, izmantojot diplomātiskos kanālus, katrai valstij, kas ir pārstāvēta Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 10.sesijā.

 

REQUEST FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS

 

LŪGUMS PAR TIESAS VAI ĀRPUSTIESAS DOKUMENTU IZSNIEGŠANU

 

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965

 

Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās

 

Identity and address of the applicant

Iesniedzēja nosaukums un adrese

Address of receiving authority

Saņēmējas iestādes adrese

 

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e,

Iesniedzējam, kurš parakstījies zemāk, ir gods pārsūtīt divos eksemplāros tālāk uzskaitītos dokumentus un saskaņā ar konvencijas 5.pantu lūgt tūlītēju dokumentu viena eksemplāra izsniegšanu adresātam, proti:

(identity and address)

personas identitāte un adrese

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.

saskaņā ar konvencijas 5.panta pirmās daļas "a" punkta noteikumiem*.

b) in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of Article 5)*:

saskaņā ar šādu īpašu veidu (konvencijas 5.panta pirmās daļas "b" punktu)*:

…………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………...

c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of Article 5)*.

izsniedzot adresātam, ja viņš to labprātīgi pieņem (5.panta otrā daļa)*.

The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes* - with a certificate as provided on the reverse side.

Iestādei tiek lūgts nosūtīt iesniedzējam atpakaļ vienu dokumentu eksemplāru un pielikumus*- kopā ar apliecinājumu, kā paredzēts otrā pusē.

List of documents

Dokumentu saraksts

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Done at………….… , the ………

Aizpildīšanas vieta iestāde

Date……………………

Datums

Signature and stamp

Paraksts un zīmogs

* Delete, if inappropriate

Svītrot, ja neattiecas

 

CERTIFICATE

 

APLIECINĀJUMS

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention,

Iestādei, kuras pārstāvis ir parakstījies zemāk, ir gods saskaņā ar konvencijas 6.pantu apliecināt,

1) that the document has been served*

ka dokuments ir izsniegts*

• the (date)

(datumā)

…………………………………………………………………….…………

• at (place, street, number)

(vietā: iestādes nosaukums, iela, numurs)

……………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………….……………………………………

- in one of the following methods authorised by Article 5:

vienā no 5.pantā paredzētajiem veidiem:

a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.

saskaņā ar konvencijas 5.panta pirmās daļas "a" punkta noteikumiem*.

b) in accordance with the following particular method*:

saskaņā ar šādu īpašu veidu*:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*.

izsniedzot adresātam, kurš to labprātīgi pieņēmis*.

The documents referred to in the request have been delivered to:

• (identity and description of person)

personas identitāte un tās apraksts

……………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………….……………………………………

• relationship to the addressee (family, business or other):

radniecības, darba vai citas attiecības ar adresātu

……………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………….……………………………………

2) that the document has not been served, by reason of the following facts*:

ka dokuments netika izsniegts sekojošu iemeslu dēļ*:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Saskaņā ar konvencijas 12.panta otro daļu iesniedzējam ir jāmaksā vai jāatlīdzina izdevumi, kas uzskaitīti pievienotajā paziņojumā*.

 

Annexes

Pielikumi

Documents returned:

Atpakaļ nosūtītie dokumenti:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

In appropriate cases, documents establishing the service:

Attiecīgajos gadījumos - dokumenti, kas apliecina izsniegšanu

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Done at …………, the ………

Aizpildīšanas vieta iestāde

Date………………….

Datums

Signature and stamp

Paraksts un zīmogs

* Delete if inappropriate

Svītrot, ja neattiecas

 

SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED

 

IZSNIEDZAMO DOKUMENTU PĀRSKATS

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents

in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.

(Article 5, fourth paragraph)

 

Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu
izsniegšanu civillietās vai komerclietās (5.panta ceturtā daļa)

Identity and address of the addressee:

Adresāta identitāte un adrese:


 

 

 

IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. THE 'SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED' WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO:

 

SVARĪGI

Pielikumā esošais dokuments ir juridiska rakstura un var ietekmēt Jūsu tiesības un pienākumus. "Izsniedzamo dokumentu pārskats" sniegs Jums daļēju informāciju par šī dokumenta raksturu un mērķi. Tomēr Jums ir nepieciešams pašam rūpīgi iepazīties ar dokumenta saturu. Jums var būt nepieciešama juridiska konsultācija.

Ja Jūsu finanšu līdzekļi ir nepietiekami, Jums būtu jāmeklē informācija par iespējām saņemt juridisko palīdzību vai arī konsultāciju vai nu valstī, kur Jūs dzīvojat, vai arī dokumenta izcelsmes valstī.

Ar jautājumiem par juridiskās palīdzības vai konsultācijas pieejamību dokumenta izcelsmes valstī var vērsties:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

It is recommended that the standard terms in the notice be written in English and French and where appropriate also in the official language, or one of the official languages of the State in which the document originated. The blanks could be completed either in the language of the State to which the document is to be sent, or in English or French.

Ieteicams paziņojuma standarta noteikumus noformēt angļu un franču valodā un, kur nepieciešams, arī dokumenta izcelsmes valsts oficiālajā vai vienā no oficiālajām valodām. Tukšās ailes var aizpildīt vai nu tās valsts valodā, uz kuru dokuments nosūtāms, vai arī angļu vai franču valodā.

Name and address of the requesting authority:

Iesniedzējas iestādes nosaukums un adrese:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Particulars of the parties*:

Ziņas par pusēm*:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

 

JUDICIAL DOCUMENT**

 

TIESAS DOKUMENTS

Nature and purpose of the document:

Dokumenta veids un mērķis:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:

Tiesvedības raksturs un mērķis, un - ja nepieciešams - strīdus summas apmērs:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Date and place for entering appearance**:

Ierašanās laiks un vieta**

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Court which has given judgment**:

Tiesa, kas pieņēmusi nolēmumu**:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Date of judgment**:

Nolēmuma pieņemšanas datums**:

……………………………………………………………….…………………………………………

Time-limits stated in the document**:

Dokumentā noteiktie termiņi**:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

 

EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

 

Ārpustiesas dokumenti**

Nature and purpose of the document:

Dokumenta veids un mērķis:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

Time-limits stated in the document**:

Dokumentā noteiktie termiņi**:

……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

* If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.

Ja nepieciešams - dokumenta nodošanā ieinteresētās personas identitāte un adrese

** Delete if inappropriate

Svītrot, ja neattiecas

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 15.11.1965.
Stājas spēkā:
 01.11.1995.
Pievienošanās:
 28.03.1995.
Pieņemšanas vieta: 
Hāga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Ir
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 31, 28.02.1995.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Deklarācija
  • Citi saistītie dokumenti
704
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"