Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Protokols pie Eiropas Pagaidu līguma par sociālo drošību, izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem

Valdības, Eiropas Padomes locekles, parakstījušas šo Protokolu,

Ņemot vērā Eiropas Pagaidu Līguma par sociālās drošības shēmām, izņemot tās, kas attiecas uz vecumu, invaliditāti un apgādnieka zaudējuma, kas parakstīts Parīzē 1953.gada 11.decembrī (turpmāk tekstā: "Pamatlīgums") noteikumus;

Ņemot vērā Konvencijas par bēgļu statusu noteikumus, kas parakstīta Ženēvā 1951.gada 28.jūlijā (turpmāk tekstā: "Konvencija");

Vēloties paplašināt Pamatlīguma noteikumus, lai tos attiecinātu uz bēgļiem tā, kā noteikts Konvencijā,

Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Šī Protokola izpratnē terminam "bēglis" ir tāda nozīme, kādu nosaka Konvencijas 1.pants, ja katra Līgumslēdzēja Puse parakstīšanas vai ratifikācijas vai pievienošanās laikā sniedz paziņojumu, norādot, kuru no nozīmēm, kas norādītas Konvencijas 1.panta B apakšpunktā, tā piemēro savu saistību pildīšanai saskaņā ar šo Protokolu, ja vien Puse jau nav sniegusi šādu paziņojumu Konvencijas parakstīšanas vai ratificēšanas laikā.

2.pants

Pamatlīguma noteikumi attiecas uz bēgļiem saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā tie, kas attiecas uz Līgumslēdzēju Pušu pilsoņiem, paredzot, ka šī Līguma 3.pants attiecas uz bēgļiem tikai gadījumos, kur līgumu Līgumslēdzējas Puses, uz kurām šis pants attiecas, ir ratificējušas šo Protokolu vai pievienojušās tam.

3.pants

1. Šis Protokols ir atklāts parakstīšanai Eiropas Padomes loceklēm, kas ir parakstījušas Pamatlīgumu. To ir jāratificē.

2. Katra Valsts, kas ir pievienojusies Pamatlīgumam, var pievienoties šim Protokolam.

3. Šis Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko otrā ratifikācijas dokumenta deponēšanas datumam.

4. Kas attiecas uz parakstītāju kas ratificē vēlāk vai katru Valsti, kas pievienojas, Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko ratifikācijas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas datumam.

5. Ratifikācijas un pievienošanās dokumenti ir jāiesniedz glabāšanā Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kuram ir jāpaziņo Padomes loceklēm par valstīm, kas ir pievienošanās procesā un Starptautiskā Darba Biroja Ģenerāldirektoram par tām Valstīm, kas ir ratificējušas vai pievienojušās.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Līgumu.

Noslēgts Parīzē, 1953.gada 11.dedcembrī, angļu un franču valodās, abi teksti vienādi autentiski, vienā eksemplārā, kas paliek Eiropas Padomes arhīvos, un no kuriem Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas katrai Pusei, kas Līgumu parakstījusi, un Starptautiskā Darba Biroja Ģenerāldirektoram.

1. pielikums

pie Eiropas Pagaidu līguma par sociālo drošību,

izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes

un apgādnieka zaudējuma gadījumiem

Sociālās drošības shēmas, uz kurām attiecināms šis Līgums

Beļģija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Slimības un invaliditātes apdrošināšanu: shēmām nodarbinātām un pašnodarbinātām personām.

b. Kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nelaimes gadījumu darbā.

c. Bezdarba apdrošināšanu.

d. Ģimenes pabalstiem: shēmām nodarbinātām un pašnodarbinātām personām.

Visas augšminētās shēmas ir no iemaksām atkarīgas.

Kipra

Likums par sociālo drošību un Noteikumi, kas izveido shēmu, kas paredz bezdarba pabalstu, slimības un maternitātes pabalstus (kas maksājami skaidrā naudā), pabalstu nāves gadījumā un pabalstus, kas attiecas uz nelaimes gadījumiem darbā ražošanas gaitā un noteiktām slimībām.

Shēmas ir no iemaksām atkarīgas.

Dānija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Ikdienas pabalstiem, kas izmaksājami skaidrā naudā, saslimšanas, maternitātes un adopcijas gadījumā.

b. Apdrošināšanu pret ražošanas gaitā gūtiem nelaimes gadījumiem un arodslimībām.

c. Bezdarba apdrošināšanu.

d. Dažādiem medicīniskiem pakalpojumiem.

e. Ģimenes pabalstiem.

Visas šīs shēmas ir no iemaksām neatkarīgas, izņemot b. un c., kuras ir no iemaksām atkarīgas.

Francija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Sociālās drošības organizēšanu.

b. Vispārīgiem noteikumiem, kas nosaka sociālās apdrošināšanas sistēmu, kas attiecināma uz lauksaimniecībā nenodarbinātām apdrošinātām personām.

c. Sociālās apdrošināšanas noteikumiem, kas attiecināmi uz lauksaimniecībā nodarbinātām personām un personām, kas tiek pielīdzinātas nodarbinātām personām.

d. Ģimenes pabalstiem.

e. Noteikumiem par nelaimes gadījumu darbā novēršanu un kompensāciju.

f. Speciālām sociālās drošības shēmām.

g. Bezdarba pabalstu piešķiršanu.

h. 1976.gada 31.decembra likumu Nr. 76-1287, kas publicēts Francijas Republikas Official Gazette 1977.gada 1.janvārī un attiecas uz to Francijas strādājošo sociālo aizsardzību, kuri komandēti vai emigrējuši uz ārzemēm.

i. 1980.gada 27.jūnija likumu Nr.80-471, kas publicēts Francijas Republikas Official Gazette 1980.gada 28.jūnijā un paplašina Francijas pilsoņu sociālo aizsardzību ārzemēs.

j. 1984.gada 13.jūlija likumu Nr.84-604, kas publicēts Francijas Republikas Official Gazette 1984.gada 14.jūlijā un paredz dažādus pasākumus, kas attiecas uz ārzemēs atrodošos Francijas pilsoņu sociālās aizsardzības uzlabošanu.

Visas augstāk minētās shēmas, izņemot g., ir no iemaksām atkarīgas.

Vācija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Slimības apdrošināšanu (slimības, maternitātes pabalstiem un pabalstiem nāves gadījumā).

b. Apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā (ieskaitot kompensāciju par nelaimes gadījumu darbā ieslodzītajiem).

c. Bezdarba apdrošināšanu un palīdzību.

d. Ģimenes pabalstiem.

Visas augstāk minētās shēmas, izņemot tās, kas ietver ģimenes pabalstus un palīdzību bezdarba gadījumā, ir no iemaksām atkarīgas.

Grieķija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Sociālo apdrošināšanu, ieskaitot bezdarba apdrošināšanu.

b. Speciālām pensiju shēmām noteiktām strādājošo kategorijām.

Šīs shēmas ir no iemaksām atkarīgas.

c. Lauksaimniecībā nodarbināto tiešo iemaksu likvidēšana Lauksaimniecības darbinieku apdrošināšanas iestādei (Likumdošanas akts Nr. 4575/1966).

d. Ģimenes pabalstu sistēmu, kas attiecināma uz nodarbinātām personām (Likumdošanas akts Nr. 3868/1959 un Noteikumi).

e. Lauksaimniecībā nodarbināto sociālā apdrošināšana (Likums 4169/1961 un Noteikumi).

Islande

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. i. Slimības apdrošināšanu.

ii. Slimības pabalstiem, iztikas pabalstiem.

iii. Maternitātes pabalstiem un pabalstiem nāves gadījumā.

b. Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

c. Bezdarba apdrošināšanu.

d. Ģimenes pabalstiem.

Visas augstāk minētās shēmas, izņemot d. punktā minētās, ir no iemaksām atkarīgas.

Īrija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Invaliditātes, maternitātes pabalstiem.

b. Bezdarba pabalstu un palīdzību.

c. Neregulāra bezdarba apdrošināšanu.

d. Pabalstu nāves gadījumā.

e. Nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

f. Ģimenes pabalstiem.

g. Infekcijas slimību diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu.

h. Pabalstu sniegšanu personām, kas cieš no infekcijas slimībām.

i. Medicīniskām shēmām mātes un bērna labklājības nodrošināšanai.

j. Medicīnisko aprūpi skolās.

k. Pabalstiem maternitātes gadījumā, kas maksājami skaidrā naudā.

Shēmas, kas minētas f., g., h., i., j. un k. punktos ir no iemaksām neatkarīgas tāpat kā b. punktā minētā palīdzība bezdarba gadījumā. Citas ir no iemaksām atkarīgas (Shēma, kas minēta d. punktā uzliek pienākumu darba devējiem un neparedz Valsts iemaksas).

Itālija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Slimības pabalstiem, ieskaitot pabalstus tuberkulozes un maternitātes gadījumos.

b. Obligāto apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā.

c. Pabalstiem bezdarbniekiem.

d. Speciālām obligātās apdrošināšanas shēmām noteiktām strādājošo kategorijām.

e. Ģimenes pabalstiem.

Shēmas, kas minētas punktā c. un slimības apdrošināšanas shēmas attiecībā uz zemniekiem, kam zeme pieder īpašumā, zemes nomniekiem, amatniekiem un zvejniekiem (neatkarīgiem strādājošiem) ieslēgti speciālās shēmās, kas augstāk minētas punktā d. un daļēji tās ir no iemaksām atkarīgas, daļēji no iemaksām neatkarīgas. Visas pārējās shēmas ir no iemaksām atkarīgas.

Luksemburga

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Slimības apdrošināšanu (slimības, maternitātes un nāves gadījumā).

b. Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību apdrošināšanu.

c. Bezdarba pabalstiem.

d. Ģimenes pabalstiem.

Augstāk minētās shēmas, izņemot bērna piedzimšanas pabalstus, ir no iemaksām atkarīgas.

Nīderlande

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Veselības apdrošināšanu (pabalstiem, kas maksājami skaidrā naudā un pabalstiem materiālā izteiksmē, maternitātes pabalstiem).

b. Ģimenes pabalstiem.

c. Bezdarba apdrošināšanu un palīdzību bezdarba gadījumā.

Augstāk minētās shēmas ir no iemaksām atkarīgas, izņemot palīdzību bezdarba gadījumā.

Norvēģija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Slimības un maternitātes pabalstiem, pabalstiem nāves gadījumā saskaņā ar 1966.gada 17.jūnija Nacionālās apdrošināšanas aktu.

b. 1958.gada 12.decembra Aktu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā (piemērojams attiecībā uz nelaimes gadījumiem, kas notikuši pirms 1971.gada 1.janvāra).

c. Nelaimes gadījumiem darbā saskaņā ar 1966.gada 17.jūnija Nacionālās apdrošināšanas aktu (piemērojams attiecībā uz nelaimes gadījumiem, kas notikuši pēc 1971.gada 1.janvāra).

d. Speciālo pielikumu pabalstiem saskaņā ar nacionālās apdrošināšanas pasākumiem, ko nosaka 1969.gada 19.jūnija Akts.

e. Papildu kompensāciju pabalstiem, ko nosaka nacionālās apdrošināšanas pasākumi saskaņā ar 1969.gada 19.jūnija Aktu.

f. Bezdarba apdrošināšanu saskaņā ar 1966.gada 17.jūnija Nacionālās apdrošināšanas aktu.

g. Ģimenes pabalstiem saskaņā ar 1946.gada 24.oktobra Aktu.

Shēmas, kas minētas punktos a., b., c. un f., ir no iemaksām atkarīgas, bet shēmas, kas minētas punktos d., e. un g., ir no iemaksām neatkarīgas.

Portugāle

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Veselības apdrošināšanu (ieskaitot speciālo shēmu attiecībā uz tuberkulozi).

b. Maternitātes apdrošināšanu.

c. Pabalstiem nāves gadījumā.

d. Kompensāciju sakarā ar zaudējumiem, kas radušies nelaimes gadījuma darbā un arodslimību rezultātā.

e. Bezdarba apdrošināšanu.

f. Ģimenes pabalstiem.

g. Speciālām sociālās apdrošināšanas shēmām attiecībā uz specifiskām strādājošo kategorijām, ciktāl attiecas uz noteiktiem kontingentiem vai pabalstiem, ko nosaka augstāk minētie likumi un noteikumi (ieskaitot lauksaimniecībā nodarbinātām un pašnodarbinātām personām).

Visas šīs shēmas ir no iemaksām atkarīgas.

Spānija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Slimības, maternitātes pabalstiem, pabalstiem nāves gadījumā.

b. Ģimenes pabalstiem.

c. Parastiem bezdarba pabalstiem.

d. Pabalstiem nelaimes gadījumiem darbā un arodslimību gadījumā.

Visas augstāk minētās shēmas ir no iemaksām atkarīgas.

Zviedrija

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz:

a. Slimības apdrošināšanu.

b. Apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

c. Apdrošināšanu bezdarba gadījumā un palīdzību bezdarba gadījumā.

d. Vispārējiem ģimenes pabalstiem.

e. Maternitātes pabalstiem.

f. Dažādiem medicīniskiem pakalpojumiem.

Shēmas, kas minētas punktā b. un apdrošināšanas bezdarba gadījumā shēma, kas minēta punktā c., ir no iemaksām atkarīgas. Shēmas, kas minētas punktā a., palīdzības bezdarba gadījumā shēmā, kas minēta punktā c., un shēmas, kas minētas punktos d., e. un f. punktos ir no iemaksām neatkarīgas.

Turcija

a. Spēkā esošie sociālās apdrošināšanas tiesību akti, kas attiecas uz nodarbinātām personām, izņemot mazajā biznesā strādājošos un amatniekus un citas pašnodarbinātās personas un izņemot lauksaimniecībā strādājošos, izņemot tos, kas ir nodarbināti mežrūpniecībā, un tos, kas ir nodarbināti algotos valsts vai privātos lauksaimniecības darbos, un tos, kas ir nodarbināti tādos darbos, kas ir saistīti ar lauksaimnieciskiem amatiem vai tiek realizēti lauksaimnieciska rakstura darbavietās, ko neuzskata par lauksaimnieciskiem darbiem, un tos, kas nodarbināti parkos, dārzos vai dārzniecībās vai līdzīgos darbos šādās darba vietās, kas netiek uzskatītas par saistītām ar lauksaimniecību:

i. Slimības apdrošināšanu

ii. Maternitātes apdrošināšanu

iii. Nelaimes gadījumu darbā apdrošināšanu

iv. Arodslimību apdrošināšanu.

b. Likumdošana, kas attiecas uz speciālām shēmām, kas piemērojamas Sociālās apdrošināšanas fondiem, kas iekļaujas sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības sfērā kam, kā minimālā prasība, ir uzticēta augstākminēto tiesību aktu piemērošana.

Augstāk minētās shēmas ir no iemaksām atkarīgas.

Apvienotā Karaliste

Likumi un noteikumi, kas attiecas uz Lielbritāniju, Ziemeļīriju un Menas salu:

a. Apdrošināšanas shēmu izveidošanu, kas attiecas uz bezdarba, slimības un nāves gadījumiem un sieviešu dzemdībām;

b. Apdrošināšanas shēmu izveidošanu, kas attiecas uz personu nelaimes gadījumiem, kas radušies ražošanas procesā un uz noteiktām slimībām un nelaimes gadījumiem sakarā ar nodarbinātību.

c. Ģimenes pabalstu shēmu izveidošanu.

d. Nacionālās veselības aprūpes izveidošanu.

e. Papildus pabalstu sistēmas izveidošanu.

f. Attiecībā uz novecojušām strādājošo kompensāciju sakarā ar nelaimes gadījumiem ražošanā un slimībām shēmām, ciktāl tās turpina būt spēkā.

Punktā a. un b. minētās shēmas ir no iemaksām atkarīgas. Punktā c., d. un e. minētās shēmas ir no iemaksām neatkarīgas.

2. pielikums

pie Eiropas Pagaidu līguma par sociālo drošību,

izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes

un apgādnieka zaudējuma gadījumiem

Divpusēji un daudzpusēji līgumi,

uz kuriem attiecināms Pagaidu līgums

Beļģija

a. Konvencija starp Beļģiju un Nīderlandi attiecībā uz apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā, parakstīta 1921.gada 9.februārī.

b. Konvencija starp Beļģiju un Nīderlandi par abu valstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1947.gada 29.augustā.

c. Vispārējā konvencija starp Beļģiju un Franciju par sociālo drošību, parakstīta 1948.gada 17.janvārī.

d. Vispārējā konvencija starp Beļģiju un Itāliju par sociālo drošību, parakstīta 1948.gada 30.aprīlī.

e. Vispārējā konvencija starp Beļģiju un Luksemburgas Lielhercogisti par sociālo drošību, parakstīta 1949.gada 3.decembrī.

f. Daudzpusēja Konvencija par sociālo drošību, parakstīta starp Briseles Līguma pusēm 1949.gada 7.novembrī.

g. Līgums par Reinas kuģotāju sociālo drošību, parakstīts 1950.gada 27.jūlijā, pārstrādāts 1961.gada 13.februārī.

h. Konvencija starp Beļģiju, Franciju un Itāliju par sociālo drošību, parakstīta 1951.gada 19.janvārī.

i. Konvencija par sociālo drošību starp Viņa Majestāti Beļģijas Karali un Viņas Majestāti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un citu Savu Zemju un Teritoriju Karalieni un Sadraudzības Galvu, parakstīta 1957.gada 20.maija.

j. Vispārēja konvencija starp Beļģiju un Grieķiju par sociālo drošību, parakstīta Atēnās 1958.gada 1.aprīlī (stājās spēkā: 1961.gada 1.janvārī) un pārstrādāta ar 1967.gada 27.septembra Konvenciju.

k. (i) Vispārējā konvencija par sociālo drošību starp Beļģijas Karalisti un Vācijas Federatīvo Republiku, Papildu līgums un Noslēguma protokols, parakstīts Bonnā, 1957.gada 7.decembrī (stājās spēkā: 1963.gada 9.novembrī, ar atpakaļejošu spēku no 1959.gada 1.janvāra).

(ii)Vispārējās konvencijas par sociālo drošību Papildu protokols pie Trešā papildu līguma un Noslēguma protokola, parakstīts Bonnā, 1960.gada 10.novembrī (stājās spēkā 1963.gada 9.novembrī, ar atpakaļejošu spēku no 1959.gada 1.janvāra).

l. Vispārējā konvencija par sociālo drošību starp Beļģijas Karalisti un Turcijas Republiku, parakstīta Briselē, 1966.gada 4.jūlijā (stājās spēkā 1968.gada 1.maijā), pārstrādāta saskaņā ar 1981.gada 2.februāra Konvenciju.

m. Vispārējā konvencija par sociālo drošību starp Beļģijas Karalisti un Portugāles Republiku, parakstīta 1970.gada 14.septembrī (stājās spēkā 1973.gada 1.maijā).

n. Konvencija par sociālo drošību starp Beļģiju un Luksemburgu, parakstīta 1949.gada 3.decembrī, pārstrādāta ar 1959.gada 16.novembra Konvenciju.

Kipra

a. Līgums par sociālo drošību starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Valdību un Kipras Republikas Valdību, noslēgts 1969.gada 6.oktobrī.

b. Līgums par sociālo drošību starp Kipras Republikas Valdību un Grieķijas Republikas Valdību, noslēgts 1979.gada 1.jūlijā.

Dānija

a. Konvencija starp Dāniju un Nīderlandi attiecībā uz nelaimes gadījumu apdrošināšanu, parakstīta 1926.gada 23.oktobrī.

b. Konvencija starp Dāniju un Franciju par sociālo drošību ar Protokolu, parakstīta 1951.gada 30.jūnijā.

c. Konvencija starp Dāniju un Vācijas Federatīvo Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1953.gada 14.augustā, ar Noslēguma protokolu un Papildu līgumu.

d. Konvencija starp Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju par sociālo drošību, parakstīta 1955.gada 15.septembrī, ar Papildu protokolu. Pārstrādāta 1981.gada 5.martā (stājās spēkā 1982.gada 1.janvārī).

e. Konvencija par sociālo drošību starp Dāniju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, parakstīta 1959.gada 27.augustā.

f. Līgums starp Dāniju un Vācijas Federatīvo Republiku noslēgts 1959.gada 1.augustā, attiecībā uz apdrošināšanu bezdarba gadījumā.

g. Konvencija starp Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju attiecībā uz kvalifikācijas periodu kreditēšanu saistībā ar tiesībām uz pabalstiem tiem, kas ir apdrošināti pret bezdarbu, parakstīta 1976.gada 28.jūnijā, spēkā no 1976.gada 1.jūlija.

h. Konvencija starp Dāniju un Turciju par sociālo drošību, parakstīta 1976.gada 22.janvārī, stājās spēkā 1978.gada 1.februārī.

Francija

a. Vispārējā konvencija starp Franciju un Beļģiju par sociālo drošību, parakstīta 1948.gada 17.janvārī.

b. Vispārējā konvencija starp Franciju un Itāliju, lai koordinētu Francijas sociālās drošības likumdošanas un Itālijas sociālās apdrošināšanas un ģimenes pabalstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz abu valstu pilsoņiem, parakstīta 1948.gada 31.martā.

c. Vispārējā konvencija starp Franciju un Apvienoto Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1956.gada 10.jūlijā.

d. Vispārējā konvencija starp Franciju un Luksemburgas Lielhercogisti par sociālo drošību, parakstīta 1949.gada 12.novembrī.

e. Vispārējā konvencija starp Franciju un Nīderlandi par sociālo drošību, parakstīta 1950.gada 7.janvārī.

f. Vispārējā konvencija starp Franciju un Vācijas Federatīvo Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1950.gada 10.jūlijā.

g. Daudzpusēja konvencija starp Franciju un Briseles Līguma pusēm par sociālo drošību, parakstīta 1949.gada 7.novembrī.

h. Vispārējā konvencija starp Franciju un Dāniju par sociālo drošību, parakstīta 1951.gada 30.jūnijā

i. Konvencija starp Franciju, Itāliju un Sāras apgabalu, lai paplašinātu un koordinētu Francijas sociālās drošības likumdošanas un Itālijas un Sāras sociālās apdrošināšanas un ģimenes pabalstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz triju valstu pilsoņiem, parakstīta 1952.gada 27.novembrī.

j. Konvencija starp Franciju, Beļģiju un Itāliju, lai paplašinātu un koordinētu Beļģijas un Francijas sociālās drošības likumdošanas un Itālijas sociālās apdrošināšanas un ģimenes pabalstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz triju valstu pilsoņiem, parakstīta 1951.gada 19.janvārī.

k. Vispārējā konvencija starp Franciju un Norvēģiju par sociālo drošību, parakstīta 1954.gada 30.septembrī, stājās spēkā 1956.gada 1.jūlijā.

l. Vispārējā konvencija starp Franciju un Grieķiju par sociālo drošību, parakstīta 1958.gada 19.aprīlī, stājās spēkā 1959.gada 1.maijā.

Vācija

a. Vispārējā konvencija starp Vācijas Federatīvo Republiku un Franciju par sociālo drošību, parakstīta 1950.gada 10.jūlijā, stājās spēkā 1952.gada 1.janvārī.

b. Konvencija starp Vācijas Federatīvo Republiku un Nīderlandes Karalisti par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1951.gada 29.martā, stājās spēkā 1952.gada 1.novembrī.

c. Konvencija starp Vācijas Federatīvo Republiku un Itālijas Republiku par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1953.gada 5.maijā, stājās spēkā 1954.gada 1.aprīlī.

d. Konvencija starp Vācijas Federatīvo Republiku un Dānijas Karalisti par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1953.gada 5.maijā, stājās spēkā 1954.gada 1.novembrī.

e. Līgums starp Vācijas Federatīvo Republiku un Lielbritāniju, noslēgts 1960.gada 20.aprīlī, attiecībā uz sociālo drošību, stājās spēkā 1961.gada 1.augustā.

f. Līgums starp Vācijas Federatīvo Republiku un Lielbritāniju, noslēgts 1960.gada 20.aprīlī, attiecībā uz apdrošināšanu bezdarba gadījumā, stājās spēkā 1961.gada 1.septembrī.

g. Vispārējs līgums par sociālo drošību starp Vācijas Federatīvo Republiku un Beļģijas Karalisti, noslēgts 1957.gada 7.decembrī (tai skaitā Papildu līgumus un Noslēguma protokolu, kā arī 1960.gada 10.novembra Protokolu), kas stājās spēkā 1963.gada 9.novembrī ar atpakaļejošu spēku no 1959.gada 1.janvāra.

h. 1961.gada 13.februāra pārstrādātais līgums par Reinas kuģotāju sociālo drošību, kas stājās spēkā Vācijas Federatīvajā Republikā 1970.gada 1.februārī.

i. Konvencija starp Vācijas Federatīvo Republiku un Grieķijas Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1961.gada 25.aprīlī, stājās spēkā 1966.gada 1.novembrī, labota un papildināta ar 1967.gada 21.marta Konvenciju.

j. Konvencija starp Vācijas Federatīvo Republiku un Grieķijas Karalisti par apdrošināšanu bezdarba gadījumā, parakstīta 1961.gada 31.martā, stājās spēkā 1963.gada 1.augustā.

k. Konvencija starp Vācijas Federatīvo Republiku un Turcijas Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1964.gada 30.aprīlī, stājās spēkā 1965.gada 1.novembrī.

l. Līgums starp Vācijas Federatīvo Republiku un Portugāles Republiku par sociālo drošību, noslēgts 1964.gada 6.novembrī.

m. Līgums starp Vācijas Federatīvo Republiku un Zviedrijas Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1976.gada 27.februārī.

n. Līgums starp Vācijas Federatīvo Republiku un Zviedrijas Karalisti par pabalstiem bezdarbniekiem, noslēgts 1976.gada 28.jūnijā.

Grieķija

a. Vispārējā konvencija starp Grieķiju un Beļģiju par sociālo drošību, parakstīta 1958.gada 1.aprīlī.

b. Vispārējā konvencija starp Grieķiju un Franciju par sociālo drošību, parakstīta 1958.gada 19.aprīlī.

c. Konvencija starp Grieķiju un Vācijas Federatīvo Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1961.gada 25.aprīlī.

d. Konvencija starp Grieķiju un Vācijas Federatīvo Republiku par apdrošināšanu bezdarba gadījumā, parakstīta 1961.gada 31.maijā.

e. Līgums par sociālo drošību starp Grieķiju un Nīderlandi, noslēgts 1966.gada 13.septembrī, attiecībā uz pabalstiem bezdarbniekiem.

f. Līgums par sociālo drošību starp Grieķiju un Kipru, noslēgts 1978.gada 2.martā, attiecībā uz pabalstiem bezdarbniekiem.

g. Līgums par sociālo drošību starp Grieķiju un Zviedriju, noslēgts 1978.gada 5.maijā, attiecībā uz pabalstiem bezdarbniekiem.

Islande

Konvencija starp Islandi, Dāniju, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju, parakstīta 1955.gada 15.septembrī, izņemot 7. un 8. pantu.

Īrija

a. Līgums par sociālo drošību starp Īriju un Apvienoto Karalisti, 1960.gada 29.martā.

b. Līgums attiecībā uz apdrošināšanu un strādājošo kompensāciju starp Sociālās labklājības ministru un Ziemeļīrijas Darba un Nacionālās apdrošināšanas ministriju, noslēgts 1964.gada 22.jūlijā.

c. Līgums par sociālo drošību starp Īriju un Apvienoto Karalisti, noslēgts 1966.gada 28.februārī.

d. Līgums par sociālo drošību starp Īriju un Apvienoto Karalisti, noslēgts 1968.gada 3.oktobrī.

e. Līgums par sociālo drošību starp Īriju un Apvienoto Karalisti, noslēgts 1971.gada 14.septembrī.

Itālija

a. Vispārējā konvencija starp Itāliju un Franciju, lai koordinētu Francijas sociālās drošības likumdošanas un Itālijas sociālās apdrošināšanas un ģimenes pabalstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz abu valstu pilsoņiem, parakstīta 1948.gada 31.martā.

b. Vispārējā konvencija starp Itāliju un Beļģiju par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1948.gada 30.aprīlī.

c. Konvencija starp Beļģiju, Franciju un Itāliju, lai paplašinātu un koordinētu Beļģijas un Francijas sociālās drošības likumdošanas un Itālijas sociālās apdrošināšanas un ģimenes pabalstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz triju valstu pilsoņiem, parakstīta 1951.gada 19.janvārī.

d. Vispārējā konvencija starp Itālijas Republiku un Luksemburgas Lielhercogisti par sociālo drošību, 1951.gada 29.maijā.

e. Konvencija par sociālo apdrošināšanu starp Itālijas Republiku un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, 1951.gada 28.novembrī.

f. Vispārējā konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Itālijas Republiku par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1952.gada 18.oktobrī.

g. Konvencija starp Itālijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1953.gada 5.maijā.

h. Konvencija starp Itālijas Republiku un Zviedrijas Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1979.gada 25.septembrī.

i. Konvencija starp Itālijas Republiku un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par sociālo apdrošināšanu Itālijā un Ziemeļīrijā, parakstīta 1957.gada 29.janvārī.

j. Konvencija starp Itāliju, Franciju un Sāras apgabalu, lai paplašinātu un koordinētu Francijas sociālās drošības likumdošanas un Itālijas un Sāras apgabala sociālās apdrošināšanas un ģimenes pabalstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz triju valstu pilsoņiem, parakstīta 1952.gada 27.novembrī.

k. Konvencija starp Itālijas Republiku un Norvēģijas Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1959.gada 12.jūnijā.

Luksemburga

a. Vispārējā konvencija starp Luksemburgas Lielhercogisti un Franciju par sociālo drošību, parakstīta 1949.gada 12.novembrī.

b. Vispārējā konvencija starp Luksemburgas Lielhercogisti un Beļģiju par sociālo drošību, parakstīta 1949.gada 3.decembrī.

c. Vispārējā konvencija starp Luksemburgas Lielhercogisti un Nīderlandi par sociālo drošību, parakstīta 1950.gada 8.jūlijā.

d. Daudzpusēja Konvencija par sociālo drošību, parakstīta starp Briseles Līguma pusēm 1949.gada 7.novembrī.

e. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Luksemburgas Lielhercogisti, parakstīta 1953.gada 13.oktobrī.

f. Vispārējā konvencija starp Luksemburgas Lielhercogisti un Itāliju par sociālo drošību, parakstīta 1951.gada 29.maijā.

g. Konvencija par sociālo drošību starp Luksemburgas Lielhercogisti un Portugāli, parakstīta 1965.gada 12.februārī, izņemot 3.panta 2.punktu un 1965.gada 12.februāra Protokolu 1972.gada 5.jūnija un 1977.gada 20.maija papildus līgumu redakcijā.

Nīderlande

a. Konvencija starp Nīderlandi un Beļģiju attiecībā uz apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā, parakstīta 1921.gada 9.februārī.

b. Konvencija starp Nīderlandi un Norvēģiju attiecībā uz savstarpēju vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz ražošanā strādājošo un jūrnieku apdrošināšanu, parakstīta 1925.gada 9.janvārī.

c. Konvencija starp Nīderlandi un Dāniju attiecībā uz nelaimes gadījumu apdrošināšanu, parakstīta 1926.gada 23.okotbrī .

d. Konvencija starp Beļģiju un Nīderlandi par abu valstu likumdošanas piemērošanu attiecībā uz sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1947.gada 29.augustā, izdarīti labojumi saskaņā ar 1957.gada 4.novembra Konvenciju, kas pārstrādāja 1947.gada 29.augusta Konvenciju.

e. Vispārējā konvencija starp Nīderlandi un Franciju par sociālo drošību, parakstīta 1950.gada 7.janvārī.

f. Konvencija starp Nīderlandi un Luksemburgas Lielhercogisti par sociālo drošību, parakstīta 1950.gada 8.jūlijā.

g. Konvencija starp Nīderlandi un Vācijas Federatīvo Republiku par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1951.gada 29.martā.

h. Daudzpusēja Konvencija par sociālo drošību, parakstīta starp Briseles Līguma pusēm 1949. gada 7.novembrī.

i. Līgums par Reinas kuģotāju sociālo drošību, noslēgts 1950.gada 27.janvārī, aizstāts ar Konvenciju par Reinas kuģotāju sociālo drošību, parakstīta 1961.gada 13.februārī (stājās spēkā 1970.gada 1.februārī).

j. Vispārējā konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Itālijas Republiku par sociālo apdrošināšanu, parakstīta 1952.gada 28.oktobrī.

k. Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1954.gada 11.augustā.

l. Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Turcijas Republiku par sociālo drošību un parakstīšanas Protokols, 1966.gada 5.aprīlī (stājās spēkā 1968.gada 1.aprīlī), labota saskaņā ar 1980.gada 4.septembra Konvenciju, kas pārstrādāja 1966.gada 5.aprīļa Konvenciju.

m. Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Grieķijas Karalisti par sociālo drošību, 1966.gada 13.septembrī (stājās spēkā 1970.gada 1. jūlijā).

n. Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Portugāles Republiku par sociālo drošību, 1979.gada 19.jūlijā (stājās spēkā 1981.gada 1.janvārī).

o. Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Zviedrijas Karalisti par sociālo drošību, 1982.gada 2.jūlijā (stājās spēkā 1983.gada 1.martā).

Norvēģija

a. Konvencija starp Norvēģiju un Nīderlandi attiecībā uz savstarpēju vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz ražošanā strādājošo un jūrnieku apdrošināšanu, parakstīta 1925.gada 9.janvārī.

b. Konvencija starp Norvēģiju un Franciju par sociālo drošību, parakstīta 1954.gada 30.septembrī, stājās spēkā 1956.gada 1.jūlijā.

c. Konvencija starp Norvēģiju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par sociālo drošību, 1957.gada 25.jūlijā, stājās spēkā 1958.gada 1.aprīlī.

d. Konvencija starp Norvēģijas Karalisti un Itāliju par sociālo drošību, parakstīta 1959.gada 12.jūnijā, stājās spēkā 1962.gada 1.februārī.

e. Konvencija starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju attiecībā uz kvalifikācijas periodu u.c. kreditēšanu, saistībā ar tiesībām uz pabalstiem tiem, kas ir apdrošināti pret bezdarbu, parakstīta 1976.gada 28.jūnijā, spēkā no 1976.gada 1.jūlija.

f. Konvencija starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju par sociālo drošību, parakstīta 1981.gada 5.martā, spēkā no 1982.gada 1.janvāra. 1981.gada 25.oktobra Administratīvais līgums.

g. Konvencija starp Norvēģiju un Turcijas Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1978.gada 20.jūlijā, stājās spēkā 1981.gada 1.jūnijā. 1981. gada 30.jūlija Administratīvais līgums.

h. Konvencija starp Norvēģiju un Portugāles Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1980.gada 5.jūnijā, stājās spēkā 1981.gada 1.septembrī. 1980. gada 15.decembra Administratīvais līgums.

i. Konvencija starp Norvēģiju un Grieķijas Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1980.gada 12.jūnijā, stājās spēkā 1983.gada 1.jūnijā. 1980.gada 12.decembra Administratīvais līgums.

j. Līgums starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju par pabalstiem bezdarba gadījumā, noslēgts 1985.gada 12.novembrī.

Portugāle

a. Vispārējā konvencija starp Portugāli un Beļģiju par sociālo drošību un Protokols, parakstīta 1970.gada 14.septembrī.

b. Vispārējā konvencija starp portugāli un Franciju par sociālo drošību, parakstīta 1971.gada 29.jūlijā, 1977.gada 7.februāra un 1979.gada 1.oktobra papildus līgumu redakcijā, un 1971.gada 29.jūlija Vispārējais Protokols.

c. Konvencija starp Portugāli un Vācijas Federatīvo Republiku par sociālo drošību, parakstīta 1964.gada 6.novembrī, labotais variants 1974.gada 30.septembrī.

d. Konvencija starp Portugāli un Luksemburgu par sociālo drošību, parakstīta 1965.gada 12.februārī, izņemot 3.panta 2.punktu un 1965.gada 12.februāra Protokolu 1972.gada 5.jūnija un 1977.gada 20.maija papildus līgumu redakcijā.

e. Konvencija starp Portugāli un Nīderlandi par sociālo drošību un noslēguma Protokols, parakstīti 1979.gada 19.jūlijā.

f. Konvencija starp Portugāli un Zviedriju par sociālo drošību, parakstīta 1978.gada 25.oktobrī.

g. Konvencija starp Portugāli un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par sociālo drošību un 1978.gada 15.novembra Protokols attiecībā uz medicīnisko aprūpi.

h. 1980.gada 5.jūnija konvencija starp Portugāli un Norvēģiju par sociālo drošību un Protokols.

Spānija

a. Konvencija starp Spāniju un Vācijas Federatīvo Republiku par sociālo drošību, un noslēguma Protokols, parakstīti 1973.gada 4.decembrī. Konvencija starp Spāniju un Vācijas Federatīvo Republiku, papildinājums 1973.gada 4.decembra Konvencijai, parakstīta 1975.gada 17.decembrī.

b. Vispārējā konvencija starp Spāniju un Beļģiju par sociālo drošību, parakstīta 1956.gada 28.novembrī, un Konvencija, kas pārstrādā to, parakstīta 1967.gada 10.oktobrī.

c. Vispārējā konvencija starp Spāniju un Franciju par sociālo drošību un Protokols, parakstīta 1974.gada 31.oktobrī.

d. Konvencija starp Spāniju un Itāliju par sociālo drošību, parakstīta 1979.gada 30.oktobrī.

e. Konvencija starp Spāniju un Luksemburgu par sociālo drošību un Speciālais Protokols, parakstīti 1969.gada 8.maijā. Papildu līgumi, parakstīti 1975.gada 27.jūnijā un 1978.gada 29.martā.

f. Konvencija starp Spāniju un Nīderlandes Karalisti par sociālo drošību un Noslēguma Protokols, parakstīti 1974.gada 5.februārī.

g. Vispārējā konvencija starp Spāniju un Portugāli par sociālo drošību, parakstīta 1969.gada 11.jūnijā un Papildu Līgums, parakstīts 1973.gada 7.maijā.

h. Konvencija starp Spāniju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1974.gada 13.septembrī.

i. Konvencija starp Spāniju un Zviedriju par sociālo drošību, parakstīta 1963.gada 4.februārī.

Zviedrija

a. Konvencija starp Zviedriju un Dāniju attiecībā uz apdrošināšanu bezdarba gadījumā, parakstīta 1946.gada 31.maijā.

b. Konvencija starp Zviedriju un Norvēģiju attiecībā uz savstarpēju bezdarba apdrošināšanas iemaksu atzīšanu, parakstīta 1948.gada 18.decembrī.

c. Konvencija starp Zviedriju, Dāniju, Somiju, Islandi un Norvēģiju par sociālo drošību, parakstīta 1955.gada 15.septembrī, un Protokols.

d. Konvencija starp Zviedriju, Dāniju, Islandi un Norvēģiju attiecībā uz vienas parakstītājvalsts apdrošināšanas shēmu dalībnieku pārvietošanu uz citu no šīm valstīm un slimības pabalstus pagaidu rezidentiem vienā no augstāk minētajām valstīm, parakstīta 1956.gada 19.decembrī.

e. Konvencija starp Zviedriju un Itāliju par sociālo drošību, parakstīta 1955.gada 25.maijā.

f. Konvencija starp Zviedriju un Apvienoto Karalisti par sociālo drošību, parakstīta 1956.gada 9.jūnijā.

Turcija

a. Konvencija par sociālo drošību starp Turciju un Apvienoto Karalisti, parakstīta 1959.gada 9.septembrī, stājās spēkā 1961.gada 1.jūnijā.

b. Konvencija par sociālo drošību starp Turciju un Vācijas Federatīvo Republiku, parakstīta 1964.gada 30.aprīlī, stājās spēkā 1965.gada 1.novembrī.

c. Konvencija starp Turciju un Nīderlandi par sociālo drošību, parakstīta 1966.gada 5.aprīlī un stājās spēkā 1968.gada 1.februārī.

d. Konvencija par sociālo drošību starp Turciju un Beļģiju, parakstīta 1966. gada 4. jūlijā un stājās spēkā 1968.gada 1.maijā.

e. Konvencija par sociālo drošību starp Turciju un Franciju, parakstīta 1972.gada 20.janvārī un stājās spēkā 1973.gada 1.augustā.

f. Konvencija par sociālo drošību starp Turciju un Dāniju, parakstīta 1976.gada 22.janvārī, stājās spēkā 1978.gada 1.februārī.

g. Konvencija par sociālo drošību starp Turciju un Zviedriju, parakstīta 1978. gada 30. jūnijā, stājās spēkā 1981.gada 1.maijā.

h. Konvencija par sociālo drošību starp Turciju un Norvēģiju, parakstīta 1978.gada 20.jūlijā, stājās spēkā 1981.gada 1.jūnijā.

Apvienotā Karaliste

a. Konvencija par sociālo drošību un Protokols attiecībā uz pabalstiem materiālā izteiksmē starp Apvienoto Karalisti un Beļģiju, parakstīta Briselē, 1957.gada 20.maijā.

b. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Kipru, parakstīta Nikosijā, 1969.gada 6.oktobrī.

c. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Dāniju, parakstīta Londonā, 1959.gada 27.augustā.

d. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Franciju, parakstīta Parīzē, 1956.gada 10.jūlijā.

e. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Vācijas Federatīvo Republiku, parakstīta Bonnā, 1960.gada 20.aprīlī.

f. Līgums par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Īrijas Republiku, parakstīts Dublinā, 1966.gada 28.februārī.

g. Līgums par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Īrijas Republiku, parakstīts Dublinā, 1968.gada 3.oktobrī.

h. Līgums par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Īrijas Republiku, parakstīts Londonā, 1971.gada 14.septembrī.

i. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Luksemburgas Lielhercogisti, parakstīta Londonā, 1953.gada 13.oktobrī.

j. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Nīderlandi, parakstīta Hāgā, 1954.gada 11.augustā.

k. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Norvēģiju, parakstīta Londonā, 1957.gada 25.jūlijā.

l. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Portugāli, parakstīta Londonā, 1978.gada 15.novembrī.

m. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Zviedriju, parakstīta Stokholmā, 1956.gada 9.jūnijā.

n. Konvencija par sociālo drošību starp Apvienoto Karalisti un Turcijas Republiku, parakstīta Ankarā, 1959.gada 9.septembrī.

Turpinājums - 7.lpp.

3. pielikums

pie Eiropas Pagaidu līguma par sociālo drošību,

izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes

un apgādnieka zaudējuma gadījumiem

Līgumslēdzēju Pušu formulētās atrunas pie Līguma

1. Francijas Valdība ir formulējusi sekojošas atrunas:

a. Ģimenes pabalstu iekļaušana Līguma kompetencē nekādā ziņā nepārkāpj Francijas tiesību aktos noteiktās tiesības uz maternitātes pabalstiem, kas paredzēti vecākiem, kuru bērniem ir Francijas pilsonība no dzimšanas vai tā iegūta trīs mēnešu laikā tā, ka netiek veikta atšķirība, kas balstās uz vecāku pilsonību.

b. Līguma noteikumi neattiecas uz 1976.gada 31.decembra Likumu Nr.76-1287, kas publicēts Francijas Republikas Official Gazette 1977.gada 1.janvārī, attiecībā uz situāciju, kas attiecas uz Francijas strādājošo, kas komandēti vai emigrējuši uz ārzemēm, sociālo drošību.

c. Līguma noteikumi neattiecas uz 1980.gada 27.jūnija Likumu Nr.80-471, kas publicēts Francijas Republikas laikrakstā Official Gazette 1980.gada 28.jūnijā, kas paplašina Francijas strādājošo sociālo aizsardzību ārzemēs.

d. Līguma noteikumi neattiecas uz 1984.gada 13.jūlija Likumu Nr. 84-604, kas publicēts Francijas Republikas laikrakstā Official Gazette 1984.gada 14.jūlijā, kas paredz dažādus pasākumus attiecībā uz Francijas strādājošo ārzemēs sociālās aizsardzības uzlabošanu.

2. Itālijas Valdība ir formulējusi sekojošu atrunu:

a. Līguma noteikumi medicīnas aprūpes jomā ir piemērojami dalībvalstu pilsoņiem saskaņā ar 1980.gada 29.februāra Likumu Nr.33 noteikumiem un sekojošiem konsolidējošiem noteikumiem.

b. Konvenciju, kas minētas 2.Pielikumā, noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko aprūpi, ir piemērojami vienīgi strādājošiem, kas ir Līgumslēdzēju Pušu pilsoņi un to ģimenes locekļiem.

3. Luksemburgas Valdība ir formulējusi sekojošu atrunu:

Luksemburgas valdība patur tiesības nepiemērot šī Līguma noteikumus bērna piedzimšanas pabalstu sistēmai.

4. Norvēģijas Valdība ir formulējusi sekojošu atrunu:

a. Līguma noteikumi un Protokols neattiecas uz 1981.gada 5.marta Konvenciju par sociālo drošību starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju, kas ir spēkā no 1982.gada 1.janvāra.

b. Līguma noteikumi un Protokols neattiecas uz 1980.gada 5.jūnija Konvenciju par sociālo drošību starp Norvēģiju un Portugāles Republiku, kas ir spēkā no 1981.gada 1.septembra.

c. Attiecībā uz jūrniekiem uz Norvēģijas kuģiem ārējā tirdzniecībā, "Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošības shēmām izņemot tās, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem" un papildus Protokols, kas noslēgts 1953.gada 11.decembrī, attiecas uz "Līgumu starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju attiecībā uz noteikumiempar kvalifikācijas periodu u.c., saistībā ar tiesībām uz naudas iztikas pabalstu nenodarbinātām apdrošinātām personām" un 1976.gada 28.jūnija Noslēguma Protokolu, tikai gadījumos, kur attiecīgās personas ir Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Islandes vai Zviedrijas pilsoņi vai pastāvīgi rezidē kādā no šīm valstīm.

d. "Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošības shēmām izņemot tās, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem" neattiecas uz "Līguma starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju attiecībā uz noteikumiem par kvalifikācijas periodu u.c., saistībā ar tiesībām uz naudas iztikas pabalstu nenodarbinātām apdrošinātām personām" 3.panta trešo apakšpunktu.

e. Attiecībā uz jūrniekiem uz Norvēģijas kuģiem ārējā tirdzniecībā, "Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošības shēmām izņemot tās, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem" un papildus Protokols, kas noslēgts 1953.gada 11.decembrī, attiecas uz "Līgumu par pabalstiem bezdarba gadījumā" starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju, parakstīta 1985.gada 12.novembrī, tikai gadījumos, kur attiecīgās personas ir Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Islandes vai Zviedrijas pilsoņi vai ir pastāvīgi rezidenti kādā no šīm valstīm.

f. Attiecībā uz personām, kas strādā ārzemēs - ieskaitot uz kuģiem zem ārzemju karoga, "Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošības shēmām izņemot tās, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem" un Papildprotokols, kas noslēgts 1953.gada 11.decembrī, attiecas uz "Līgumu par pabalstiem bezdarba gadījumā" starp Norvēģiju, Dāniju, Somiju, Islandi un Zviedriju, parakstīta 1985.gada 12.novembrī, tikai gadījumos, kad to nosaka nacionālā likumdošana.

5. Apvienotās Karalistes Valdība ir formulējusi sekojošu atrunu:

Ziemeļīrijā saskaņā ar ģimenes pabalstu shēmu, pret citu Līgumslēdzēju Pušu pilsoņiem attieksies tā, it kā tie būtu Lielbritānijas pilsoņi, bet pret tiem neattieksies tā, ja tie ir dzimuši Lielbritānijā.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 11.12.1953.
Stājas spēkā:
 01.09.2001.
Pievienošanās:
 13.08.2001.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Eiropas Padome
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 50, 28.03.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
681
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"