Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

MUITAS SADARBĪBAS PADOMES NODIBINĀŠANAS KONVENCIJA

 

Parakstīta Briselē 1950. gada 15. decembrī

Stājusies spēkā 1952. gada 4. Novembrī

Valdības, kas parakstījušas šo Konvenciju,

uzskatot, ka ir ieteicams nodrošināt šo valstu muitas sistēmu saskaņu un vienotību augstākā pakāpē un jo īpaši izpētīt problēmas, kas raksturīgas ar šo saistītās muitas tehnikas un muitas likumdošanas izstrādei un pilnveidošanai,

būdamas pārliecinātas, ka starptautiskās tirdzniecības interesēs būs veicināt sadarbību starp valdībām šajos jautājumus, paturot prātā iesaistītos ekonomiskos un tehniskos aspektus,

ir noslēgušas šādu vienošanos:

I pants

Ar šo tiek izveidota Muitas sadarbības padome (turpmāk saukta "Padome").

II pants

(a) Padomes dalībnieki ir:

(i) šīs Konvencijas līgumslēdzējpuses;

(ii) jebkuras atsevišķas muitas teritorijas valdība, kuru rekomendē Līgumslēdzējpuse, kas ir atbildīga par formālu tās diplomātisko attiecību realizāciju, un kura ir autonoma savu ārējo komerciālo attiecību vadības jomā, un kuras kā atsevišķa dalībnieka uzņemšanu apstiprina Padome.

(b) Jebkuras atsevišķas Muitas teritorijas valdība, kura ir Padomes dalībniece saskaņā ar iepriekšējo (a) (ii) paragrāfu, zaudē savu dalībnieka statusu, tiklīdz Padome ir saņēmusi paziņojumu par dalības pārtraukšanu no Līgumslēdzējpuses, kura ir atbildīga par formālu tās diplomātisko attiecību realizāciju.

(c) Katrs dalībnieks ieceļ vienu delegātu un vienu vai vairākus vietniekus, kas būs viņa pārstāvji Padomē. Šiem pārstāvjiem var palīdzēt konsultanti.

(d) Padome var ļaut ne-dalībvalstu valdību vai starptautisko organizāciju pārstāvjiem piedalīties novērotāju statusā.

III pants

Tiek noteiktas sekojošas Padomes funkcijas:

(a) risināt visus jautājumus saistībā ar sadarbību muitas jautājumos, par kuriem līgumslēdzējpuses ir vienojušās atbilstoši šīs Konvencijas vispārīgajiem mērķiem;

(b) pētīt ar šo saistītos Muitas sistēmu tehniskos aspektus, kā arī ekonomiskos faktorus ar mērķi ieteikt dalībniekiem praktiskus līdzekļus, kā panākt iespējami augstāka līmeņa saskaņu un vienotību;

(c) sagatavot Konvenciju projektus un labojumus pie Konvencijām un rekomendēt to pieņemšanu ieinteresētajām valdībām;

(d) sniegt rekomendācijas, lai nodrošinātu vienotu interpretāciju un pielietojumu Konvencijām, kas pieņemtas tās darba rezultātā, kā arī tām, kas saistītas ar Preču klasifikācijas nomenklatūru muitas tarifos un preču vērtības noteikšanu muitas vajadzībām, ko sagatavojusi Eiropas Muitas apvienības izpētes grupa, kā arī šajā sakarā veikt tādas funkcijas, kādas tai noteiktas šajās konvencijās saskaņā ar šeit ietvertajiem nosacījumiem;

(e) darbojoties samierinātāja kapacitātē, sniegt rekomendācijas strīdu atrisināšanai par (d) paragrāfā uzskaitīto Konvenciju interpretāciju un pielietošanu saskaņā ar šo Konvenciju nosacījumiem; strīdā iesaistītās puses var iepriekš vienoties pieņemt Padomes rekomendācijas kā saistošas;

(f) nodrošināt informāciju par Muitas noteikumu un procedūru apriti;

(g) pēc savas iniciatīvas vai pēc lūguma nodrošināt ieinteresētajām valdībām informāciju vai padomu par Muitas jautājumiem šīs Konvencijas vispārīgo mērķu ietvaros, kā arī sniegt ar to saistītas rekomendācijas;

(h) sadarboties ar citām starpvaldību organizācijām savā kompetencē ietilpstošo jautājumu jomā.

IV pants

Padomes dalībnieki nodrošina Padomei jebkādu tās pieprasīto informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, ar nosacījumu, ka nevienam no dalībniekiem netiks pieprasīts izpaust konfidenciālu informāciju, kuras izpaušana būtu saistīta ar tās valsts likumdošanas piemērošanu vai kura kā citādi būtu pretrunās ar sabiedrības interesēm vai kaitētu jebkura uzņēmuma, personas vai privātpersonas komerciālajām interesēm.

V pants

Padomes darbu novērtē Pastāvīgā tehniskā komiteja un Ģenerālsekretārs.

VI pants

(a) katru gadu Padome no dalībnieku delegātu vidus ievēlē priekšsēdētāju un ne mazāk kā divus vicepriekšsēdētājus.

(b) Tā pieņem pati savus Kārtības noteikumus ar vismaz divu trešdaļu dalībnieku balsu piekrišanu.

(c) Tā izveido Nomenklatūras komiteju, kā to nosaka Konvencija par Preču klasifikācijas nomenklatūru muitas tarifos un Vērtēšanas komiteju, kā to nosaka Konvencija par Preču vērtības noteikšanu muitas vajadzībām. Tā izveido arī citas tādas komitejas, kuras vēlamas saistībā ar III pantā (d) nosauk­tajām Konvencijām vai jebkādiem citiem mērķiem tās kompetences ietvaros.

(d) Tā nosaka uzdevumus Pastāvīgajai tehniskajai komitejai, kā arī tai deleģējamās pilnvaras.

(e) Tā apstiprina savu ikgadējo budžetu, kontrolē izdevumus un dod Ģenerālsekretariātam norādījumus, kādus uzskata par nepieciešamiem saistībā ar savu finansu jautājumiem.

VII pants

(a) Padomes galvenā mītne ir Briselē.

(b) Saskaņā ar Padomes lēmumu Padome, Pastāvīgā tehniskā komiteja un citas Padomes izveidotās komitejas var tikties arī citā vietā, kas nav Padomes galvenā mītne.

(c) Padome tiekas vismaz divas reizes gadā. Tās pirmā tikšanās notiek ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā.

VIII pants

(a) Katram Padomes dalībniekam ir viena balss, izņemot gadījumus, kad dalībniekam nav nevienas balss jautājumos, kuri attiecas uz jebkuru III pantā (d) nosaukto konvenciju, kas ir spēkā un kas neattiecas uz šo dalībnieku, interpretāciju, lietošanu vai izmainīšanu.

(b) Izņemot gadījumus, kuri paredzēti VI pantā (b), Padomes lēmumus pieņem ar divu trešdaļu klātesošo un balsot tiesīgo dalībnieku balsu vairākumu. Padome nav tiesīga pieņemt lēmumu jebkādā jautājumā, ja nepiedalās vismaz puse no dalībniekiem, kam ir balsstiesības šajā jautājumā.

IX pants

(a) Padome veido attiecības ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, tās galvenajiem orgāniem, institūcijām un specializētajām aģentūrām, kā arī citām starpvaldību organizācijām tādā veidā, lai vislabāk nodrošinātu attiecīgo uzdevumu izpildi.

(b) Padome var slēgt vienošanās, kas nepieciešamas, lai atvieglotu konsultācijas un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas ir ieinteresētas tās kompetencē esošajos jautājumos.

X pants

(a) Pastāvīgo tehnisko komiteju izveido no Padomes dalībnieku pārstāvju vidus. Katrs Padomes dalībnieks var izvirzīt vienu delegātu un vienu vai vairākus vietniekus, kas pārstāvētu šo dalībnieku Komitejā. Par pārstāvjiem izvirza amatpersonas, kas specializējušās Muitas tehnisko jautājumu risināšanā.

(b) Pastāvīgā Tehniskā komiteja tiekas ne retāk kā četras reizes gadā.

XI pants

(a) Padome ieceļ ģenerālsekretāru un ģenerālsekretāra vietnieku un nosaka to funkcijas, pienākumus, darba noteikumus un darba līguma nosacījumus.

(b) Ģenerālsekretārs ieceļ ģenerālsekretariāta darbiniekus. Ģenerālsekretariāta izveidošanu un darbinieku pieņemšanas nosacījumus apstiprina Padome.

XII pants

(a) Katrs dalībnieks pats sedz izmaksas, kas saistītas ar delegācijas dalību Padomē, Pastāvīgajā tehniskajā komitejā un jebkādās citās Padomes komitejās.

(b) Padomes izmaksas sedz dalībnieki saskaņā ar Padomes noteiktajām proporcijām.

(c) Padome var anulēt jebkura dalībnieka balsstiesības, ja tas nav samaksājis biedru naudu trīs mēnešu laikā pēc tās aprēķina saņemšanas.

(d) Katrs dalībnieks maksā ikgadējo biedru naudu pilnā apmērā par finansu gadu, kura laikā tas kļūst par Padomes dalībnieku, kā arī par finansu gadu, kura laikā stājas spēkā tā paziņojums par izstāšanos no Padomes.

XIII pants

(a) Visu dalībnieku teritorijās Padomei ir tādas likumīgas tiesības, kādas noteikts šīs Konvencijas pielikumā un kādas ir nepieciešamas tās funkciju izpildei.

(b) Padomei, dalībnieku pārstāvjiem, konsultantiem un ekspertiem, kas iecelti, lai palīdzētu viņiem, kā arī Padomes amatpersonām ir tādas privilēģijas un imunitāte, kā tas noteikts šīs Konvencijas pielikumā.

(c) Šīs Konvencijas pielikums ir tās neatņemama sastāvdaļa, un uzskatāms, ka jebkāda atsauce uz šo Konvenciju ietver atsauci arī uz pielikumu.

XIV pants

Līgumslēdzējpuses pieņem Protokola par Eiropas Muitas savienības Izpētes grupu, kas tika nodots parakstīšanai Briselē tajā pat dienā, kad šī Konvencija, nosacījumus. Nosakot iemaksu apjomu saskaņā ar XII (b) pantu, Padome ņems vērā dalību Izpētes grupā.

XV pants

Šī Konvencija nododama parakstīšanai līdz 1951. gada 31. martam.

XVI pants

(a) Šī Konvencija ir pakļauta ratifikācijai.

(b) Ratifikācijas dokumenti tiek nodoti Beļģijas Ārlietu ministrijai, kas informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra šāda dokumenta saņemšanu.

XVII pants

(a) Kad ratifikācijas dokumentus ir iesniegušas septiņas no Konvenciju parakstījušajām valdībām, šī Konvencija stājas spēkā attiecībā uz šīm valstīm.

(b) Attiecībā uz pārējām valdībām, kas šīs Konvencijas ratifikāciju iesniedz vēlāk, Konvencija stājas spēkā līdz ar ratifikācijas dokumenta iesniegšanu.

XVIII pants

(a) Jebkuras citas valsts, kas nav šīs Konvencijas parakstītāja, valdība var pievienoties Konvencijai, sākot ar 1951. gada 1. aprīli.

(b) Pievienošanās dokumenti jāiesniedz Beļģijas Ārlietu ministrijai, kas informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra šāda dokumenta saņemšanu.

(c) Attiecībā uz valdībām, kas pievienojas šai Konvencijai, tā stājas spēkā līdz ar pievienošanās dokumenta iesniegšanu, taču ne agrāk, kā tā stājusies spēkā atbilstoši XVII panta (a) paragrāfam.

XIX pants

Šī Konvencija ir beztermiņa, taču pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi kopš tās stāšanās spēkā atbilstoši XVII panta (a) paragrāfam, jebkura līgumslēdzējpuse var no tās izstāties. Izstāšanās stājas spēkā vienu gadu pēc tam, kad Beļģijas Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par izstāšanos. Beļģijas Ārlietu ministrija informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra paziņojuma par izstāšanos saņemšanu.

XX pants

(a) Padome var ieteikt Līgumslēdzējpusēm izdarīt izmaiņas šajā Konvencijā.

(b) Visas Līgumslēdzējpuses, kas piekrīt izmaiņām, rakstiski par to informē Beļģijas Ārlietu ministriju par izmaiņu pieņemšanu, un Beļģijas Ārlietu ministrija informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra paziņojuma par izmaiņu pieņemšanu saņemšanu.

(c) Izmaiņas stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad Beļģijas Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumus par izmaiņu pieņemšanu no visām Līgumslēdzējpusēm. Kad izmaiņas ir pieņēmušas visas Līgumslēdzējpuses, Beļģijas Ārlietu ministrija informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par izmaiņu pieņemšanu un datumu, kad izmaiņas stāsies spēkā.

(d) Pēc tam, kad izmaiņas ir stājušās spēkā, neviena valdība nevar ratificēt šo Konvenciju vai pievienoties tai, nepieņemot arī šādas izmaiņas.

Apliecinot augstāk teikto, visi, kam ir attiecīgs pienācīgs pilnvarojums no savu valstu valdībām, ir parakstījuši šo Konvenciju.

Noslēgta Briselē tūkstoš deviņi simti piecdesmitā gada decembra piecpadsmitajā dienā angļu un franču valodās, kurās teksti ir autentiski, vienā oriģinālā, kas glabājams Beļģijas valdības arhīvā, kurš nodos apliecinātas kopijas katram parakstītājam un valdībām, kas pievienojas Konvencijai.

 

Pielikums Konvencijai

par muitas sadarbības padomes izveidošanu

Padomes likumīgās pilnvaras, privilēģijas un imunitāte

I pants

DEFINĪCIJAS

1. sadaļa

Šajā Pielikumā:

(a) III panta ietvaros vārdi "manta un īpašums" ietver arī īpašumus un fondus, ko pārvalda Padome, izpildot savas konstitucionālās funkcijas;

(b) V panta ietvaros uzskatāms, ka izteiciens "Dalībnieku pārstāvji" ietver visus delegāciju pārstāvjus, vietniekus, konsultantus, tehniskos ekspertus un sekretārus.

II pants

JURIDISKĀ PERSONA

2. sadaļa

Padomei ir juridiskās personas statuss. Tā var:

(a) slēgt līgumus,

(b) iegūt un realizēt kustamo un nekustamo īpašumu,

(c) ierosināt tiesas procesus.

Šajos jautājumos Padomes vārdā darbojas ģenerālsekretārs.

III pants

MANTA, FONDI UN ĪPAŠUMI

3. sadaļa

Padome, tās manta un īpašumi neatkarīgi no tā, kur tie atrodas un kas tos pārvalda, bauda imunitāti attiecībā pret jebkādas formas tiesas procesiem, izņemot gadījumus, kad tā pati ir skaidri attiekusies no šādas imunitātes.

4. sadaļa

Padomes telpas ir neaizskaramas.

Padomes manta un īpašumi, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas un kas tos pārvalda, bauda imunitāti attiecībā pret pārmeklēšanu, rekvizīciju, ekspropriāciju, kā arī pret jebkādas citas formas iejaukšanos izpildu, administratīvas, juridiskas vai likumdošanas darbības rezultātā.

5. sadaļa

Padomes arhīvs un visi dokumenti, kuri tai pieder vai kuri atrodas tās pārvaldībā, ir neaizskarami neatkarīgi no tā, kur tie atrodas.

6. sadaļa

Neievērojot nekāda veida finansu kontroles, noteikumu vai moratoriju noteiktos ierobežojumus:

(a) Padomei var būt jebkāda valūta un tā var darboties ar bankas kontiem jebkādā valūtā;

(b) Padome var brīvi pārvest savus finansu līdzekļus no vienas valsts uz citu vai jebkuras valsts iekšienē un konvertēt savā rīcībā esošo valūtu jebkādā citā valūtā.

7. sadaļa

Realizējot savas tiesības saskaņā ar 6. sadaļas nosacījumiem, Padome pienācīgi ievēro jebkādus protestus, ko iesniedzis jebkurš no tās dalībniekiem, un apmierina šos protestus tiktāl, cik to iespējams izdarīt, nekaitējot Padomes interesēm.

8. sadaļa

Uz Padomi, tās īpašumiem, ienākumiem un citu mantu:

(a) neattiecas nekādi tiešie nodokļi; tomēr ar to tiek saprasts, ka Padome nepieprasīs atbrīvošanu no nodokļiem, kas nepārsniedz tādus maksājumus, kādus piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem;

(b) neattiecas muitas nodevas, kā arī importa un eksporta aizliegumi un ierobežojumi attiecībā uz mantām, ko Padome importē vai eksportē ar mērķi izmantot savām dienesta vajadzībām; tomēr ar šo tiek saprasts, ka atbilstoši šādam izņēmuma statusam importētās preces netiks pārdotas valstī, kurā tās importētas, izņemot nosacījumu, kad tam piekritusi attiecīgās valsts valdība;

(c) neattiecas nekādas muitas nodevas, kā arī importa un eksporta aizliegumi un ierobežojumi attiecībā uz tās publikācijām.

9. sadaļa

Lai arī Padome parasti nepretendēs uz atbrīvojumu no akcīzes nodevas un nodokļiem par kustamās un nekustamās mantas pārdošanu, kas ir iekļauti maksājamā cenā, tomēr gadījumos, kad Padome dienesta vajadzībām iegādājas būtiskas lietas, kuras ir apliktas vai apliekamas ar šādiem nodokļiem un nodevām, Padomes dalībnieki visos gadījumos, kad vien tas ir iespējams, veiks nepieciešamās administratīvās darbības, lai panāktu atbrīvošanu no šādas nodevas vai nodokļa vai arī tā atmaksu.

IV pants

KOMUNIKĀCIJAS IESPĒJAS

10. sadaļa

Visu dalībnieku teritorijās Padomei dienesta komunikāciju vajadzībām ir statuss, kas ir tikpat labvēlīgs, kādu attiecīgais dalībnieks piešķir jebkurai citai valdībai, ieskaitot pēdējā diplomātisko misiju, attiecībā uz prioritātēm, tarifiem un nodokļiem uz pastu, telegrammām, telegrāfa sūtījumiem, radiogrammām, telefotogrāfijām, telefona un citām komunikācijām, kā arī preses tarifiem informācijas sniegšanai presē un radio.

11. sadaļa

Uz Padomes oficiālo korespondenci un citām oficiālajām komunikācijām nedrīkst attiecināt cenzūru.

Nekas šajā sadaļā nav tulkojams tādējādi, lai kavētu pieņemt piemērotus drošības pasākumus, kurus nosaka vienošanās starp Padomi un jebkuru no tās dalībniekiem.

V pants

DALĪBNIEKU PĀRSTĀVJI

12. sadaļa

Uz dalībnieku pārstāvjiem Padomes sanāksmēs, Pastāvīgajā Tehniskajā komitejā un Padomes komitejās, kamēr viņi pilda savus pienākumus un braucienu laikā uz un no sanāksmju norises vietām, attiecas šādas privilēģijas un imunitāte:

(a) imunitāte attiecībā uz personisku arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju, kā arī saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot dienesta pienākumus attiecībā uz jebkāda veida tiesas procesiem;

(b) visu dokumentu neaizskaramība;

(c) tiesības izmantot kodus un saņemt dokumentus vai korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotā aploksnē;

(d) izņēmuma statuss viņiem pašiem un viņu dzīvesbiedriem(ēm) attiecībā uz imigrācijas ierobežojumiem vai ārzemnieku reģistrāciju valstī, uz kuru viņi dodas vai kuru šķērso, pildot savus dienesta pienākumus;

(e) tādi pat atvieglojumi attiecībā uz valūtas vai konvertācijas ierobežojumiem, kādi pienākas ārzemju valdības vai īslaicīgu oficiālo misiju pārstāvjiem;

(f) tāda pat imunitāte un atvieglojumi attiecībā uz viņu personisko bagāžu, kādi pienākas diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvjiem.

13. sadaļa

Lai nodrošinātu dalībnieku pārstāvju Padomes, Pastāvīgās Tehniskās komitejas un Padomes komiteju sanāksmēs drošību, arī turpmāk piešķirama pilnīga runas brīvība un pilnīga neatkarība, pildot dienesta pienākumus, imunitāte attiecībā uz tiesas procesiem saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot dienesta pienākumus, neatkarīgi no tā, ka attiecīgās personas vairs nav iesaistītas šādu pienākumu pildīšanā.

14. sadaļa

Dalībnieku pārstāvjiem privilēģijas un imunitāte tiek piešķirtas nevis tādēļ, lai šīs personas gūtu personisku labumu, bet gan lai nodrošinātu viņu neatkarību, pildot dienesta pienākumus saistībā ar Padomi. Līdz ar to dalībniekiem ir ne tikai tiesības, bet tiek uzlikts par pienākumu atteikt savu pārstāvju imunitāti jebkurā gadījumā, kad saskaņā ar dalībnieka uzskatu imunitāte kavētu tiesvedību un kad no tās var atteikties, nenodarot kaitējumu mērķim, kura dēļ imunitāte tika piešķirta.

15. sadaļa

12. un 13. sadaļas nosacījumi nav attiecināmi uz tās valsts varas institūcijām, kuras pilsonis attiecīgā amatpersona ir vai kuras pārstāvis tas ir vai ir bijis.

VI pants

PADOMES AMATPERSONAS

16. sadaļa

Padome nosaka amatpersonu kategorijas, uz kurās attiecināms šis pants.

Ģenerālsekretārs paziņo Padomes dalībniekiem to amatpersonu vārdus, kuras ir iekļautas šajās kategorijās.

17. sadaļa

Padomes amatpersonas:

(a) Bauda imunitāti saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot dienesta pienākumus un savu attiecīgo pilnvaru ietvaros attiecībā uz jebkāda veida tiesas procesiem;

(b) Ir atbrīvotas no aplikšanas ar nodokļiem saistībā ar algām un cita veida atalgojumu, ko viņiem izmaksā Padome;

(c) Bauda imunitāti kopā ar saviem dzīvesbiedriem(ēm) un no viņiem atkarīgajiem radiniekiem attiecībā uz imigrācijas ierobežojumiem un ārzemnieku reģistrāciju;

(d) Bauda tādas pat privilēģijas attiecībā uz valūtas konvertācijas iespējām, kādas pienākas diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvjiem;

(e) Izmanto, kopā ar saviem dzīvesbiedriem(ēm) un no viņiem atkarīgajiem radiniekiem tādas pat repatriācijas iespējas starptautisko krīžu laikā kā diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvji;

(f) Izmanto iespējas, pirmoreiz stājoties amatā attiecīgajā valstī, importēt savas mēbeles un mantas, nemaksājot nodokli, kā arī atgriezt šādas mēbeles un citas mantas savā mītnes zemē, beidzot pildīt savus pienākumus, arī nemaksājot par to nodokli.

18. sadaļa

Papildus privilēģijām un imunitātei, kāda noteikta 17. sadaļā, Padomes ģenerālsekretāram, kā arī viņa dzīvesbiedram(ei) un bērniem, kas nav sasnieguši 21 gada vecumu, tiek piešķirtas privilēģijas, imunitāte, izņēmuma statuss un atvieglojumi, kādus saskaņā ar starptautisko likumdošanu piešķir diplomātisko misiju vadītājiem.

Ģenerālsekretāra vietniekam tiek piešķirtas privilēģijas, imunitāte, izņēmuma statuss un atvieglojumi, kādus piešķir diplomātisko misiju līdzvērtīga ranga pārstāvjiem.

19. sadaļa

Amatpersonām privilēģijas un imunitāte tiek piešķirtas nevis tādēļ, lai šīs personas gūtu personisku labumu, bet gan Padomes interesēs. Ģenerālsekretāram ir tiesības un pienākums atteikt jebkuras amatpersonas imunitāti jebkurā gadījumā, kad saskaņā ar viņa uzskatu imunitāte kavētu tiesvedību un kad no tās var atteikties, nenodarot kaitējumu mērķim, kura dēļ imunitāte tika piešķirta. Ģenerālsekretāra gadījumā tiesības atteikt imunitāti ir Padomei.

VII pants

EKSPERTI PADOMES MISIJĀS

20. sadaļa

Ekspertiem (citi eksperti, nevis amatpersonas, uz kurām attiecas VI pants), kas veic misijas, piešķir tādas privilēģijas, imunitāti un atvieglojumus, kādi viņiem nepieciešami neatkarības nodrošināšanai, izpildot savus pienākumus misijas laikā, ieskaitot saistībā ar misiju pārbraucienos pavadīto laiku. Viņiem tiek piešķirta:

(a) imunitāte attiecībā pret personisku arestu vai aizturēšanu un bagāžas konfiskāciju;

(b) imunitāte attiecībā uz jebkāda veida tiesas procesiem saistībā ar runātiem vai rakstītiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas, pildot misijas pienākumus un savu attiecīgo pilnvaru ietvaros;

(c) visu dokumentu neaizskaramība.

21. sadaļa

Ekspertiem privilēģijas un imunitāte tiek piešķirtas nevis tādēļ, lai šīs personas gūtu personisku labumu, bet gan Padomes interesēs. Ģenerālsekretāram ir tiesības un pienākums atteikt jebkura eksperta imunitāti jebkurā gadījumā, kad saskaņā ar viņa uzskatu imunitāte kavētu tiesvedību un kad no tās var atteikties, nenodarot kaitējumu Padomes interesēm.

VIII pants

PRIVILĒĢIJU ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

22. sadaļa

Dalībnieku pārstāvjiem Padomes sanāksmēs, Pastāvīgajā Tehniskajā komitejā un Padomes komitejās, kamēr viņi pilda savus pienākumus un braucienu laikā uz un no sanāksmju norises vietām, kā arī amatpersonām, uz kurām attiecas 16. un 20. sadaļas nosacījumi, teritoriālās institūcijas nepieprasīs izbraukt no valsts, kurā tie pilda savus dienesta pienākumus saistībā ar jebkādām darbībām oficiālas amatpersonas statusā. Tomēr gadījumos, kad kāda no šādām personām, veicot šajā valstī darbības, kas neietilpst viņas dienesta pienākumos, ir ļaunprātīgi izmantojusi uzturēšanās privilēģijas, šīs valsts valdība var pieprasīt šādai amatpersonai izbraukt no valsts ar nosacījumu, ka:

(i) Padomes dalībnieku pārstāvjiem vai personām, kam pienākas diplomātiskā imunitāte saskaņā ar 18. sadaļas nosacījumiem, netiks pieprasīts izbraukt no valsts citādāk kā tikai saskaņā ar diplomātisko procedūru, kas piemērojama diplomātiskajiem vēstniekiem, kas akreditēti šajā valstī;

(ii) Gadījumos, kas atteicas uz amatpersonām, uz kurām neattiecas 18. sadaļas nosacījumi, rīkojums izbraukt no valsts netiks izsniegts bez attiecīgās valsts ārlietu ministra apstiprinājuma, pie tam šādu apstiprinājumu var dot tikai pēc konsultācijām ar Padomes ģenerālsekretāru, un gadījumos, kad pret šādu amatpersonu piemēro izraidīšanas procedūru, Padomes ģenerālsekretāram ir tiesības piedalīties šādā procedūrā tās personas, pret kuru uzsākta lieta, vārdā.

23. sadaļa

Ģenerālsekretārs pastāvīgi sadarbojas ar Padomes dalībnieku attiecīgajām institūcijām, lai atvieglotu tiesvedības pienācīgu administrāciju, nodrošinātu politisko nosacījumu ievērošanu un novērstu jebkādu ļaunprātību notikšanu saistībā ar privilēģijām, imunitāti un atvieglojumiem, kas uzskaitīti šajā Pielikumā.

IX pants

STRĪDU ATRISINĀŠANA

24. sadaļa

Padome izstrādā nosacījumus par piemērotiem atrisinājumiem šādos gadījumos:

(a) strīdi, kas rodas saistībā ar līgumiem, vai citi privāta rakstura strīdi, kuros iesaistīta Padome;

(b) strīdi, kuros iesaistīta kāda Padomes amatpersona, kas savas ieņemamā amata dēļ bauda imunitāti, ja vien imunitāte nav atteikta saskaņā ar 19. un 21. sadaļas nosacījumiem.

X pants

PAPILDU VIENOŠANĀS

25. sadaļa

Padome var noslēgt ar jebkuru līgumslēdzējpusi vai līgumslēdzējpusēm papildu vienošanās, kas izmaina šī Pielikuma nosacījumus tādā mērā, cik tas attiecas uz šo līgumslēdzējpusi vai šīm līgumslēdzējpusēm.

 
 

MUITAS SADARBĪBAS PADOMES IETEIKUMS GROZĪJUMU VEIKŠANAI MUITAS SADARBĪBAS PADOMES NODIBINĀŠANAS KONVENCIJĀ

 

Muitas sadarbības padome,

Apzinoties Muitas vai Ekonomisko savienību pieaugošo nozīmi pasaulē un īpaši ar tirdzniecību saistītajos jautājumos,

Ņemot vērā to, ka Muitas vai Ekonomiskās savienības ir aktīvas dalībnieces Organizācijas darbā,

Atzīstot vienas Muitas vai Ekonomiskās savienības likumīgo vēlēšanos izvirzīt savu kandidatūru Organizācijas biedra pozīcijai un iespēju, ka arī  citas savienības varētu izteikt šādu vēlēšanos nākotnē,

Paturot prātā, ka, lai Muitas vai Ekonomiskā savienība kļūtu par organizācijas biedru, ir nepieciešams veikt grozījumus Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijā,

Iesaka visām Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijas līgumslēdzējpusēm izdarīt šādus grozījumus Konvencijā:

Grozīt Konvencijas VIII panta (a) punktu un turpmāk to lasīt šādi:

VIII PANTS

(a) Katram Padomes dalībniekam, izņemot Muitas vai Ekonomiskā savienības dalībniekus, uz kuriem attiecas specifiski padomes noteikumi, ir viena balss, izņemot gadījumus, kad dalībniekam nav nevienas balss jautājumos, kuri attiecas uz jebkuru III panta (d) punktā minēto konvenciju, kas ir spēkā un kas neattiecas uz šo dalībnieku, interpretāciju, lietošanu vai izmainīšanu.

Papildināt XVIII pantu ar jaunu (d) apakšpunktu un turpmāk XVIII pantu lasīt šādi:

XVIII PANTS

(a) Jebkuras citas valsts, kas nav šīs Konvencijas parakstītāja, valdība var pievienoties Konvencijai, sākot ar 1951. gada 1. aprīli.

(b) Pievienošanās dokumenti jāiesniedz Beļģijas Ārlietu ministrijai, kas informē visus parakstītājus un dalībvalstu valdības, kā arī ģenerālsekretāru par katra šāda dokumenta saņemšanu.

(c) Attiecībā uz valdībām, kas pievienojas šai Konvencijai, tā stājas spēkā līdz ar pievienošanās dokumenta iesniegšanu, taču ne agrāk, kā tā stājusies spēkā atbilstoši XVII panta (a) punktam.

(d) Atbilstoši iepriekšminētajiem (a), (b) un (c) punktiem ikviena Muitas vai Ekonomiskā savienība var kļūt par šīs konvencijas līgumslēdzējpusi. Lai Muitas vai Ekonomiskā savienība kļūtu par līgumslēdzējpusi, tai vispirms ir jāiesniedz pieprasījums apstiprināšanai Padomē. Šīs Konvencijas kontekstā "Muitas vai Ekonomiskā savienība" nozīmē savienību, ko veido valstis, kas pilnvarotas pieņemt sev saistošus noteikumus attiecībā uz šajā Konvencijā ietvertajiem jautājumiem un ir kompetentas pieņemt lēmumus saskaņā ar to iekšējām procedūrām, lai pievienotos šai Konvencijai.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 15.12.1950.
Stājas spēkā:
 22.06.1992.
Pievienošanās:
 22.06.1992.
Pieņemšanas vieta: 
Brisele
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 185, 27.11.2008.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
657
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"