Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

STARPTAUTISKĀ AUGU AIZSARDZĪBAS KONVENCIJA

(pārstrādātais teksts apstiprināts FAO konferences 29 sesijā,

1997.gada novembrī)

Preambula

Līgumslēdzējpuses,

* atzīstot, ka ir nepieciešama starptautiska sadarbība augu un to produktu kaitīgo organismu kontroles veikšanā un, lai novērstu to starptautisko izplatību, sevišķi to ieviešanos apdraudētajos apgabalos;

* atzīstot, ka fitosanitārajiem pasākumiem ir jābūt tehniski pamatotiem, caurspīdīgiem un tos nedrīkstēs pielietot patvaļīgi, nepamatoti diskriminējoši vai slēpjot ierobežojumus, sevišķi, tas attiecas uz starptautisko tirdzniecību;

* vēloties nodrošināt ciešāku koordināciju pasākumu īstenošanā;

* vēloties nodrošināt fitosanitāro pasākumu attīstību un saskaņotu piemērošanu, kā arī spēkā esošo starptautisko standartu uzlabošanu;

* ņemot vērā starptautiski atzītos pamatprincipus augu, cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzībā; un

* ievērojot Urugvajas raunda daudzpusējo tirdzniecības sarunu vienošanās rezultātus, kas ietverti Līgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu;

vienojas par sekojošo:

1.pants

Mērķis un atbildība

1. Ar nodomu nodrošināt vienotu un efektīvu rīcību, lai novērstu augiem un augu produktiem kaitīgo organismu izplatīšanos un ieviešanos, un, lai veicinātu pasākumu piemērošanu to apkarošanā, līgumslēdzējpuses apņemas pieņemt normatīvos aktus, piemērot tehniskos un administratīvos pasākumus, kas minēti šajā Konvencijā un papildus līgumos saskaņā ar 16.pantu.

2. Katra līgumslēdzējpuse uzņemsies pilnu atbildību par visu prasību izpildīšanu visā tās teritorijā saskaņā ar šo Konvenciju, nekaitējot saistībām, kas radušās saskaņā ar citiem starptautiskajiem līgumiem.

3. Atbildīgajai struktūrvienībai, kas izpilda prasības saskaņā ar šo Konvenciju attiecībās starp Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas locekļiem un to dalībvalstīm, kas ir līgumslēdzējpuses, jābūt nodrošinātai ar atbilstošu kompetenci.

4. Ja nepieciešams, līgumslēdzējpuses drīkst piemērot šīs Konvencijas noteikumus uz iespējamajiem augu kaitīgo organismu avotiem vai izplatīšanās vietām t.sk. augiem un augu produktiem, uzglabāšanas vietām, iesaiņojumiem, kravu pārvadājumiem, konteineriem, zemi un jebkuru citu organismu, objektu vai materiālu, sevišķi, tas attiecas uz starptautisko pārvadāšanu.

2.pants

Lietotie termini

1. Saskaņā ar šīs Konvencijas mērķi, turpmāk tiek lietoti šādi termini:

"Apgabals ar zemu kaitīgo organismu izplatību" - apgabals vai visa valsts, valsts daļa, vai visas valstis vai atsevišķu valstu daļas, ko kompetenta valsts institūcija ir atzinusi par apgabalu, kurā ir zema līmeņa attiecīgo kaitīgo organismu sastopamība un, kurš pakļaujas efektīvai uzraudzībai, kontrolei vai kaitīgo organismu iznīcināšanas pasākumiem;

"Komisija" - fitosanitāro pasākumu komisija, kas izveidota saskaņā ar 19. pantu;

"Apdraudētais apgabals" - apgabals, kur ekoloģiskais faktors labvēlīgi ietekmē kaitīgo organismu ieviešanos un to klātbūtne šajā apgabalā rada lielus ekonomiskus zaudējumus;

"Ieviešanās" - kaitīgā organisma pastāvīga palikšana noteiktās robežās nākotnē pēc tā ievešanas;

"Saskaņotie fitosanitārie pasākumi" - pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem līgumslēdzējpušu piemērotie fitosanitārie pasākumi;

"Starptautiskie standarti" - starptautiskie standarti, kas pieņemti saskaņā ar 10.panta pirmo un otro daļu;

"Iesakņošanās" - kaitīgā organisma ieviešanās rezultāts pēc tā ievešanas;

"Kaitīgais organisms" - jebkura auga suga, dzimta vai biotips, dzīvnieks vai patogēns aģents, kas kaitīgs augiem vai augu produktiem;

"Kaitīgā organisma riska analīze" - bioloģiska vai cita zinātniska vai ekonomiska pierādījuma novērtēšanas process, kas nosaka kā regulēt kaitīgo organismu un nosaka pret to piemērojamo fitosanitāro pasākumu stingrību;

"Fitosanitārais pasākums" - jebkuri normatīvie akti, noteikumi vai oficiālas procedūras, kuru mērķis ir novērst kaitīgo organismu ieviešanos un/vai izplatību;

"Augu produkti" - rūpnieciski neapstrādāts augu izcelsmes materiāls (t.sk., graudi) un pārstrādātie produkti, kuri to dabisko īpašību dēļ vai to ražošanas procesa dēļ, var radīt risku kaitīgo organismu ieviešanai un izplatībai;

"Augi" - dzīvie augi un to daļas, ieskaitot sēklas un stādāmo materiālu;

"Karantīnas organisms" - kaitīgais organisms, kas var potenciāli apdraudēt apgabala ekonomiku un pagaidām vēl nav konstatēts vai, ir konstatēts, bet tas vēl nav plaši izplatījies un tiek pakļauts oficiālajām kontrolēm;

"Reģionālie standarti" - reģionālo augu aizsardzības organizāciju pieņemtie standarti, kas attiecas uz šo organizāciju locekļiem;

"Kontrolējamais priekšmets" - ikviens augs, augu produkts, uzglabāšanas vieta, iesaiņojums, pārvadājums, konteiners, zeme un cits organisms, objekts vai materiāls, kas ir iespējamais kaitīgo organismu izplatīšanās avots un kuram piemēro attiecīgo fitosanitāro pasākumu, sevišķi tas attiecas uz starptautisko pārvadāšanu;

"Kontrolējamais nekarantīnas organisms" - nekarantīnas organisms, kura klātbūtne augos to audzēšanas procesā rada nepieļaujamu ekonomisku ietekmi un, kurš tamdēļ tiek kontrolēts importētājas līgumslēdzējpuses teritorijā;

"Kontrolējamais kaitīgais organisms" - karantīnas organisms vai kontrolējamais nekarantīnas organisms;

"Sekretariāts" - Komisijas Sekretariāts, kas izveidots saskaņā ar 12.pantu;

"Tehniski pamatoti" - pamatojumi, kas balstās uz vispārpieņemtajiem secinājumiem, kas iegūti kaitīgo organismu riska analīžu veikšanas procesā vai uz citām salīdzināmām pārbaudēm un zinātniskiem novērtējumiem.

2. Šajā pantā ietvertās definīcijas turpmāk nosaka šīs Konvencijas piemērošanu, neietekmējot līgumslēdzējpušu normatīvajos aktos minētās definīcijas.

3.pants

Attiecības ar citiem starptautiskiem līgumiem

Šī Konvencija neietekmēs līgumslēdzējpušu tiesības un pienākumus, kurus tās uzņēmušās saskaņā ar citiem starptautiskiem līgumiem.

4.pants

Nacionālās augu aizsardzības organizācijas

galvenās prasības

1. Katra līgumslēdzējpuse pieņems noteikumus, cik vien tas labi iespējams, oficiālajai nacionālajai augu aizsardzības organizācijai, nosakot tai atbildību saskaņā ar šo pantu.

2. Nacionālajai augu aizsardzības organizācijai ir jāparedz atbildība par:

a) sertifikātu izsniegšanu augiem, augu produktiem un citu kontrolējamo priekšmetu kravām saskaņā ar līgumslēdzējpuses, kas importē, fitosanitārajiem noteikumiem;

b) audzēšanas platību, kas ietver kultivējamos apgabalus (ieskaitot laukus, stādījumus, dārzus un siltumnīcas un laboratorijas) un savvaļas floru, un augu un augu produktu pārvietošanas vai uzglabāšanas vietu, kontroli un uzraudzību, sevišķi ar mērķi nodrošināt paziņošanu par kaitīgo organismu atklāšanu, uzliesmojumu un izplatīšanos un šo organismu kontroli, iekļaujot paziņošanu saskaņā ar 7.panta pirmās daļas (a) punktu;

c) augu un augu produktu, ja nepieciešams, citu kontrolējamo priekšmetu, kas nonāk starptautiskajā pārvadāšanā, pārbaudēm, sevišķi, lai novērstu kaitīgā organisma ieviešanos un/vai izplatīšanos (aiz nacionālajām robežām; aiz aizsargājamo apgabalu robežām);

d) augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu, kas iesaistīti starptautiskajā tirdzniecībā, dezinsekciju vai dezinfekciju, saskaņā ar fitosanitārajām prasībām;

e) apdraudēto apgabalu aizsardzību un no organismiem brīvo apgabalu, un apgabalu, kuros ir zems kaitīgo organismu izplatības līmenis noteikšanu, uzturēšanu un uzraudzību;

f) kaitīgo organismu riska analīzes veikšanu;

g) atbilstošu procedūru piemērošanu kravu fitosanitārā drošuma nodrošināšanai pēc sertificēšanas attiecībā uz kravas saturu, iespējamo nomaiņu un atkārtotu inficēšanos pirms eksporta;

h) personāla apmācīšanu un attīstību.

3. Katra līgumslēdzējpuse pieņems noteikumus, cik vien tas labi iespējams, lai noregulētu:

a) informācijas izplatīšanu līgumslēdzējpuses teritorijā attiecībā uz kontrolējamajiem kaitīgajiem organismiem un viņu ierobežošanu un kontroli;

b) zinātni un pētniecību augu aizsardzības jomā;

c) fitosanitāro noteikumu publicēšanu;

d) tādu funkciju izpildi, kas nepieciešamas šīs Konvencijas ieviešanai.

4. Katra līgumslēdzējpuse apņemas iesniegt Sekretariātā savas nacionālās augu aizsardzības organizācijas aprakstu, kā arī izmaiņas, kas notikušas tajā. Līgumslēdzējpuse apņemas nodrošināt ar tās augu aizsardzības organizācijas aprakstu citu līgumslēdzējpusi, ja tā to pieprasa.

5. pants

Fitosanitārā sertifikācija

1. Katra līgumslēdzējpuse nodrošinās fitosanitāro sertifikāciju, ar mērķi pārliecināties, ka eksportējamie augi, augu produkti un citi kontrolējamie priekšmeti un kravas atbilst sertificēšanai saskaņā ar šī panta otrās daļas (b) punkta prasībām.

2. Katra līgumslēdzējpuse nodrošinās fitosanitāro sertifikātu izdošanu atbilstoši šādiem noteikumiem:

a) pārbaudes vai ar fitosanitāro sertifikātu izdošanu saistītas darbības var veikt vienīgi oficiālā nacionālā augu aizsardzības organizācija vai tās vadībā. Fitosanitāros sertifikātus drīkst izdot vienīgi valsts ierēdņi, kuri ir tehniski kvalificēti un oficiālās nacionālās augu aizsardzības organizācijas pietiekoši pilnvaroti veikt kontroli, ar tādām zināšanām un informāciju, lai līgumslēdzējpuses, kas importē, pilnvarotais ierēdnis var atzīt fitosanitāros sertifikātus ar pārliecību, ka dokuments ir ticams;

b) fitosanitārie sertifikāti vai to elektroniskie veidi, kurus līgumslēdzējpuse, kas importē akceptēja, ir jābūt sagatavotiem saskaņā ar šīs Konvencijas pielikumā minētajiem norādījumiem. Šos sertifikātus izdod ņemot vērā starptautiskos standartus;

c) neapstiprināti grozījumi vai dzēsumi padarīs sertifikātus par spēkā neesošiem.

3. Katra līgumslēdzējpuse apņemas nepieprasīt augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu importēšanu tās teritorijā ar fitosanitāriem sertifikātiem, kas neatbilst šīs Konvencijas pielikumā minētajam paraugam. Jebkuriem papildus deklarācijas pieprasījumiem ir jābūt minimāliem un tehniski pamatotiem.

6.pants

Kontrolējamie kaitīgie organismi

1. Līgumslēdzējpuses drīkst piemērot fitosanitāros pasākumus karantīnas organismiem un kontrolējamajiem nekarantīnas organismiem, nodrošinot ka šie pasākumi ir:

a) ne stingrāki kā pasākumi, kurus piemēro līdzīgiem kaitīgajiem organismiem līgumslēdzējpuses, kas importē, teritorijā; un

b) ierobežoti, tik cik ir nepieciešams augu veselības aizsardzībai un/vai droši lietošanai un tiem ir jābūt tehniski pamatotiem no ieinteresētās līgumslēdzējpuses.

2. Līgumslēdzējpuses nepiemēros fitosanitāros pasākumus nekontrolējamajiem karantīnas organismiem.

7.pants

Prasības attiecībā uz importu

1. Nolūkā aizkavēt kaitīgo organismu ieviešanos un izplatīšanos līgumslēdzējpušu teritorijās, līgumslēdzējpusēm ir jābūt neatkarīgām pilnvarām regulēt augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu kravu ievešanu, saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem līgumiem, un lai to veiktu tās drīkst:

a) noteikt un pieņemt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu importu, ieskaitot, piemēram, kontroli, importa aizliegumus un apstrādes;

b) aizliegt ievest vai aizturēt, noteikt apstrādi, iznīcināšanu vai augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu izvešanu no līgumslēdzējpuses teritorijas sakarā ar to, ka nav izpildīti (a) punktā minētie noteiktie un pieņemtie fitosanitārie pasākumi;

c) aizliegt vai ierobežot kontrolējamo priekšmetu pārvietošanu savās teritorijās;

d) aizliegt vai ierobežot bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu un citu organismu pārvietošanu, kuri no fitosanitārā viedokļa rada šaubas par to labvēlīgo ietekmi attiecīgajās teritorijās;

2. Lai samazinātu iejaukšanos starptautiskajā tirdzniecībā, izpildot šī panta pirmajā daļā minētos uzdevumus, katra līgumslēdzējpuse apņemas izpildīt sekojošo:

a) līgumslēdzējpuses saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem, kas regulē fitosanitāriju, nepiemēros pasākumus, kas minēti šī panta pirmajā daļā, izņemot tādus pasākumus, kas ir nepieciešami fitosanitāro apsvērumu dēļ un ir tehniski pamatoti;

b) līgumslēdzējpuses apņemas, nekavējoties pēc pieņemšanas, publiskot un nosūtīt fitosanitārās prasības, ierobežojumus un aizliegumus jebkurai līgumslēdzējpusei vai pusei, kas uzskata, ka to var tieši ietekmēt šādi pasākumi;

c) līgumslēdzējpuses apņemas, pamatojoties uz lūgumu, darīt pieejamu jebkurai līgumslēdzējpusei fitosanitārās prasības, ierobežojumus un aizliegumus;

d) ja līgumslēdzējpuse pieprasa atsevišķas augu vai augu produktu kravas importēt vienīgi cauri speciālajiem muitas punktiem, šādiem punktiem jābūt izvēlētiem tādiem, kas pēc iespējas neaizkavē starptautisko tirdzniecību. Līgumslēdzējpuse publisko šādu muitas punktu sarakstu un dara to zināmu Sekretariātam, jebkurai reģionālajai augu aizsardzības organizācijai, kuras locekle ir līgumslēdzējpuse, visām līgumslēdzējpusēm, kuras uzskata, ka tās var tieši ietekmēt un citām līgumslēdzējpusēm, pēc to pieprasījuma. Šādus ierobežojumus attiecībā uz muitas punktiem nedrīkst veikt, ja vien augiem, augu produktiem vai citiem kontrolējamiem priekšmetiem nepieciešams nodrošināt fitosanitāros sertifikātus vai, ja ir nepieciešams tos pārbaudīt vai apstrādāt;

e) līgumslēdzējpuses augu aizsardzības organizācija jebkuru pārbaudi vai fitosanitāro procedūru, kuru piemēro augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu importam veic nekavējoties uz vietas, cik vien ātri tas ir iespējams, lai laikus novērstu to bojāšanos;

f) līgumslēdzējpuses, kuras importē, cik vien tas iespējams ātri, informē līgumslēdzējpusi, kas eksportē vai reeksportē, par neatbilstošu fitosanitāro sertifikāciju. Līgumslēdzējpuse, kas eksportē vai reeksportē, izmeklē šo gadījumu un pēc līgumslēdzējpuses, kas importē, lūguma iesniedz tai izmeklēšanas rezultātus;

g) līgumslēdzējpuses nosaka fitosanitāros pasākumus, kas ir tehniski pamatoti, ņemot vērā kaitīgā organisma risku un iespējami mazākos ierobežojošos pasākumus, kuru rezultātā tiek radīti minimāli traucējumi cilvēku, kravu un transporta līdzekļu starptautiskajā kustībā;

h) ja apstākļi mainās un kļūst zināmi jauni fakti, līgumslēdzējpuses apņemas, ka tās grozīs vai atcels fitosanitāros pasākumus, ja tas ir nepieciešams;

i) līgumslēdzējpuses apņemas izveidot un nepārtraukti atjaunot, ņemot vērā to labāko kompetenci, kontrolējamo kaitīgo organismu sarakstus, minot to zinātniskos nosaukumus, un nosūtīt to Sekretariātam, reģionālajām augu aizsardzības organizācijām, kuru locekle tā ir un, ja nepieciešams, citām līgumslēdzējpusēm;

j) līgumslēdzējpuses apņemas, ņemot vērā to labāko kompetenci, veikt kaitīgo organismu uzraudzību un attīstīt un uzturēt pietiekamu informāciju par kaitīgo organismu stāvokli, lai nodrošinātu ziņas par to kategorijām un izstrādātu piemērotus fitosanitāros pasākumus. Šai informācijai ir jābūt pieejamai līgumslēdzējpusēm, ja tās to pieprasa.

3. Līgumslēdzējpuse var piemērot šajā pantā noteiktos pasākumus kaitīgajiem organismiem, kuri nav spējīgi ieviesties tās teritorijā, bet kuri var radīt ekonomiskus zaudējumus ievešanas rezultātā. Pasākumiem, kurus piemēro pret šiem kaitīgajiem organismiem ir jābūt tehniski pamatotiem.

4. Līgumslēdzējpuses saskaņā ar šo pantu, kravu tranzītam, kas iet caur to teritorijām, var piemērot vienīgi tādus fitosanitāros pasākumus, kas ir tehniski pamatoti un nepieciešami, lai novērstu kaitīgo organismu ieviešanos un izplatību.

5. Nekas šajā pantā neaizkavē līgumslēdzējpuses, kas importē, no speciālu noteikumu sagatavošanas, lai nodrošinātu atbilstošus aizsardzības pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu un augiem kaitīgo organismu importu zinātniskiem pētījumiem, izglītībai vai citam speciālam pielietojumam.

6. Nekas šajā pantā neaizliedz jebkurai līgumslēdzējpusei veikt atbilstošus drošības pasākumus atklājot kaitīgo organismu, kas var radīt potenciālas briesmas tās teritorijai vai gadījumā, ja tiek ziņots par šādu atklāšanu. Jebkurai tādai rīcībai ir jānotiek cik vien ātri tas ir iespējams, nodrošinot, ka tās ilgums ir pamatots. Par šādu rīcību, līgumslēdzējpuse nekavējoties ziņo ieinteresētai pusei, Sekretariātam, un jebkurai reģionālajai augu aizsardzības organizācijai, kuras locekle ir līgumslēdzējpuse.

8.pants

Starptautiskā sadarbība

1. Līgumslēdzējpuses sadarbosies viena ar otru, lai pilnībā sasniegtu šīs Konvencijas mērķi un it sevišķi:

a) sadarbosies informācijas apmaiņā par augu kaitīgajiem organismiem, it sevišķi ziņojot par to kaitīgo organismu sastopamību, uzliesmojumiem, vai izplatību, kas var radīt tūlītējas vai potenciālas briesmas, saskaņā ar Komisijas noteikto procedūru;

b) iespēju robežās piedalīsies palīdzības sniegšanā, lai apkarotu kaitīgos organismus, kuri rada nopietnus apdraudējumus ražai un ir nepieciešama starptautiska darbība ārkārtas pasākumu nodrošināšanai;

c) sadarbosies, ja kaitīgā organisma riska analīzei nepieciešama tehniska un bioloģiska rakstura informācija.

2. Katra līgumslēdzējpuse nozīmē kontaktpunktu informācijas apmaiņai, kas saistīta ar šīs Konvencijas ieviešanu.

9.pants

Reģionālās augu aizsardzības organizācijas

1. Līgumslēdzējpuses apņemas sadarboties viena ar otru, lai savās teritorijās izveidotu reģionālās augu aizsardzības organizācijas.

2. Reģionālo augu aizsardzības organizāciju funkcija ir būt kā koordinējošai organizācijai attiecīgā reģionā, kas piedalās dažādos pasākumos, lai sasniegtu šīs konvencijas mērķus un, ja nepieciešams, apkopot un izplatīt informāciju.

3. Reģionālās augu aizsardzības organizācijas sadarbosies ar Sekretariātu, lai sasniegtu šīs Konvencijas mērķus, un, ja nepieciešams, ar Sekretariātu un komisiju starptautisko standartu izstrādei.

4. Sekretariāts sasauc regulāras reģionālo augu aizsardzības organizāciju pārstāvju tehniskās konsultācijas lai:

a) veicinātu būtisku starptautisko standartu piemērošanu fitosanitārajiem pasākumiem un to izstrādi; un

b) atbalstītu starpreģionu sadarbību, lai veicinātu fitosanitāro pasākumu saskaņošanu kaitīgo organismu kontrolē un to ieviešanās un/vai izplatības novēršanā.

10.pants

Standarti

1. Līgumslēdzējpuses piekrīt sadarboties starptautisko standartu izveidē saskaņā ar komisijas pieņemtajām procedūrām.

2. Starptautiskos standartus pieņem komisija.

3. Reģionālajiem standartiem ir jāsatur šīs Konvencijas principus; ja šādus standartus paredzēts piemērot plaši, tie jāiesniedz komisijai nolemšanai, ka tie tiek virzīti kā starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu kandidāti.

4. Līgumslēdzējpuse, ja tā piemēro pasākumus saistībā ar šo Konvenciju, pamatojas uz standartiem.

11.pants

Fitosanitāro pasākumu Komisija

1. Līgumslēdzējpuses piekrīt dibināt Fitosanitāro pasākumu Komisiju kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas struktūru.

2. Komisijas funkcija ir veicināt pilnīgu šīs konvencijas ieviešanu un it sevišķi:

a) pārbaudīt pasaules augu aizsardzības stāvokli un vajadzību kontrolēt kaitīgo organismu izplatību un ieviešanos (aiz nacionālajām robežām; aiz aizsargājamo apgabalu robežām) apdraudētajos apgabalos;

b) nodibināt un uzraudzīt nepieciešamo institucionālo sistēmu un procedūras starptautisko standartu izstrādei un pieņemšanai un pieņemt starptautiskos standartus;

c) izstrādāt noteikumus un procedūras strīdu izšķiršanai saskaņā ar šīs konvencijas 12.pantu;

d) nodibināt tādas Komisijas palīginstitūcijas, kas nepieciešamas funkciju izpildei;

e) pieņemt vadlīnijas attiecībā uz reģionālajām augu aizsardzības organizācijām;

f) veidot sadarbību ar citām starptautiskajām organizācijām šīs Konvencijas ietvaros;

g) šīs Konvencijas ieviešanai pieņemt nepieciešamās rekomendācijas un

h) nodrošināt tādas citas funkcijas, kas nepieciešamas šīs Konvencijas mērķu izpildei.

3. Piedalīšanās Komisijā būs atvērta visām līgumslēdzējpusēm.

4. Katru līgumslēdzējpusi Komisijas sesijās var pārstāvēt viena delegācija, kuras sastāvā ir pilnvarotais, eksperti un padomdevēji. Pilnvarotie, eksperti un padomdevēji var piedalīties Komisijas procedūrās, bet viņiem nav balsstiesību, izņemot gadījumu, kad pilnvarotais ir pienācīgi pilnvarots.

5. Līgumslēdzējpuses mēģina sasniegt visu locekļu vienošanos. Ja mēģināt sasniegt visu locekļu vienošanos nav iespējams un šāda vienošanās nav sasniegta, lēmums tiek pieņemts ar 2/3 balsu vairākumu no visiem klātesošajām līgumslēdzējpusēm, kuras piedalījās balsošanā.

6. Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas locekle, kas kā līgumslēdzējpuse un dalībvalsts pildīs uzdevumus, būs apveltīta ar tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Konstitūciju un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pārējiem noteikumiem.

7. Komisija var pieņemt un, ja nepieciešams, grozīt savus procedūru noteikumus, ja tie nebūs pretrunā ar šo Konvenciju un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Konstitūciju.

8. Komisijas priekšsēdētāju ievēl kārtējā Komisijas sesijā.

9. Komisijas priekšsēdētājs var sasaukt speciālu sesiju, ja to pieprasa vismaz 1/3 locekļu.

10. Komisija ievēl priekšsēdētāju un ne vairāk kā divus viņa vietniekus, kuru pilnvaru termiņš ir divi gadi.

12.pants

Sekretariāts

1. Komisijas Sekretariātu ieceļ Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors.

2. Sekretariātam ir jābūt nodrošinātam ar piemērotu personālu.

3. Sekretariātam ir jābūt atbildīgam par Komisijas politikas un pasākumu ieviešanu, jāpilda tādas funkcijas, kas noteiktas Sekretariātam saskaņā ar šo Konvenciju, un jāsniedz ziņojumus Komisijai.

4. Sekretariāts izplatīs:

a) starptautiskos standartus visām līgumslēdzējpusēm sešdesmit dienas pēc to pieņemšanas;

b) visām līgumslēdzējpusēm, muitas punktu sarakstu saskaņā ar 7.panta otrās daļas (d) punktu;

c) kontrolējamo kaitīgo organismu, kuru ievešana ir aizliegta vai attiecas uz 7.panta otrās daļas (i) punktu, sarakstu visām līgumslēdzējpusēm un reģionālajām augu aizsardzības organizācijām;

d) saņemto informāciju no līgumslēdzējpusēm par fitosanitārajām prasībām, ierobežojumiem un aizliegumiem saskaņā ar 7.panta otrās daļas (b) punktu un oficiālās nacionālās augu aizsardzības organizācijas aprakstu saskaņā ar 4.panta ceturto daļu.

5. Sekretariātam jānodrošina Komisiju sanāksmes ar dokumentāciju un starptautisko standartu tulkojumu Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas oficiālajās valodās.

6. Sekretariāts sadarbosies ar reģionālajām augu aizsardzības organizācijām, lai sasniegtu šīs Konvencijas mērķi.

13.pants

Strīdu izšķiršanas kārtība

1. Ja rodas strīdi par šīs Konvencijas piemērošanu vai pieņemšanu vai, ja līgumslēdzējpuse uzskata, ka kādas citas līgumslēdzējpuses rīcība ir pretrunā ar šīs Konvencijas 4. un 6.pantu, sevišķi attiecībā uz augu, augu produktu un citu kontrolējamo priekšmetu ievešanas aizliegumu un ierobežojumiem, līgumslēdzējpuses konsultējas savā starpā, cik ātri vien iespējams, lai atrisinātu strīdu.

2. Ja strīdu nav iespējams atrisināt saskaņā ar pirmo daļu, līgumslēdzējpuse drīkst griezties pie Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektora ar lūgumu izveidot ekspertu komiteju, strīda izskatīšanai, saskaņā ar Komisijas noteikto procedūru.

3. Šajā komitejā iekļauj līgumslēdzējpušu pārstāvjus no katras ieinteresētās puses. Komiteja izskata strīdus jautājumu, pamatojoties uz visu iespējamo dokumentāciju un citiem dažāda veida pierādījumiem, ko iesniegušas ieinteresētās līgumslēdzējpuses. Komiteja sagatavo ziņojumu un pieņem to saskaņā ar komitejas noteiktajām procedūrām, un iesniedz to ģenerāldirektoram, kas to iesniedz līgumslēdzējpusēm. Ziņojums var būt iesniegts arī kompetentajā starptautiskajā iestādē, kas atbildīga par tirdzniecības strīdu izskatīšanu.

4. Līgumslēdzējpuses piekrīt, ka šādas komitejas rekomendācijas, kaut arī tām nav saistošs raksturs, kļūst par pamatu atkārtotai līgumslēdzējpušu nesaskaņu gadījuma izskatīšanai.

5. Līgumslēdzējpuses segs visus izdevumus, kas saistīti ar ekspertu piesaistīšanu.

6. Šī panta noteikumi būs papildus noteikumi un neaizliedz strīdus izšķiršanas kārtību, kas noteikta citos starptautiskajos līgumos, kas regulē tirdzniecību.

14.pants

Iepriekšējo līgumu aizstāšana

Šī Konvencija izbeigs vai aizvietos 1881.gada 3.novembra Starptautisko konvenciju starp līgumslēdzējpusēm attiecībā uz izmantojamajiem līdzekļiem pret Phylloxera vastatrix, papildus konvenciju, kas parakstīta Bernē 1889.gadā 15.aprīlī un Starptautisko Augu aizsardzības konvenciju, kas parakstīta 1929.gadā 16.aprīlī Romā.

15.pants

Teritoriālais iesniegums

1. Katra līgumslēdzējpuse jebkurā laikā var pievienoties, ratificēt vai jebkurā laikā iesniegt Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoram deklarāciju, ka šī Konvencija stāsies spēkā visā vai kādā tās teritorijas daļā starptautisko attiecību risināšanai, par kurām tā ir atbildīga, un šī Konvencija būs piemērojama visās norādītajās teritorijās trīsdesmit dienas pēc deklarācijas iesniegšanas ģenerāldirektoram.

2. Katra līgumslēdzējpuse, kura ir iesniegusi ģenerāldirektoram deklarāciju saskaņā ar šī panta pirmo daļu drīkst jebkurā laikā pārveidot jebkuras iepriekšējās deklarācijas vai pārtraukt pastāvošo Konvencijas noteikumu izpildi attiecībā uz jebkuru teritoriju. Šādas izmaiņas vai pārtraukumi stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc deklarācijas iesniegšanas ģenerāldirektoram.

3. Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors informē visas līgumslēdzējpuses par katru saņemto deklarāciju saskaņā ar šo pantu.

16.pants

Papildus vienošanās

1. Līgumslēdzējpuses drīkst, ja rodas problēmas, kuru risināšanai ir nepieciešama sevišķa attieksme vai rīcība, noslēgt papildus vienošanās. Šādas vienošanās drīkst piemērot atsevišķiem reģioniem, specifiskiem kaitīgajiem organismiem, augiem un augu produktiem, speciālām metodēm augu un augu produktu starptautiskajā pārvadāšanā vai citādiem šīs konvencijas papildinājumiem.

2. Jebkuras tādas vienošanās stājas spēkā un ir saistošas tās parakstītājai saskaņā ar tajā noteikto kārtību.

3. Papildus vienošanām jāveicina šīs Konvencijas ieviešanu un ir jābūt pieņemtām saskaņā ar šajā Konvencijā noteiktiem principiem un noteikumiem, ievērojot caurspīdīgumu, nediskrimināciju un nesaturot slēptus ierobežojumus, sevišķi, tas attiecas uz starptautisko tirdzniecību.

17.pants

Ratificēšana un pievienošanās

1. Šī Konvencija būs pieejama parakstīšanai visām valstīm līdz 1952.gada 1.maijam un tiks ratificēta cik vien ātri tas ir iespējams. Ratificēšanas dokuments jādeponē Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoram, kas noteiks deponēšanas laiku katrai parakstītājvalstij.

2. Tiklīdz šī Konvencija stāsies spēkā saskaņā ar 22.pantu, tā ir atvērta valstīm, kuras nav parakstījušas šo līgumu un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas locekļiem. Pievienošanās dokuments jādeponē Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoram, kas to iesniedz visām līgumslēdzējpusēm.

3. Kad Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas locekļi kļūst par šīs Konvencijas līgumslēdzējpusi, organizācijas locekļi, saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas konstitūcijas 2.panta septīto daļu, noteiktajā laikā iesniedz pievienošanos tādai izmaiņu vai skaidrojumu deklarācijai, kas noteikta ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas konstitūcijas 2.panta piekto daļu, kas nepieciešams šīs Konvencijas pieņemšanai. Jebkura šīs Konvencijas līgumslēdzējpuse jebkurā laikā, kā Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas biedrs var pieprasīt šajā Konvencijā noteikto informāciju no jebkuras dalībvalsts, kas ir atbildīga par šajā Konvencijā noteikto prasību izpildi. Organizācijas biedriem jāsniedz šī informācija pieņemamā termiņā.

18.pants

Nelīgumslēdzējpuses

Līgumslēdzējpuses turpmāk atbalstīs jebkuru valsti vai Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas locekli, kura nav šīs Konvencijas puse, pieņemt šo Konvenciju, un atbalstīs jebkuru nelīgumslēdzējpusi pieņemt fitosanitāros pasākumus un jebkuru starptautisko standartu pieņemšanu saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem.

19.pants

Valodas

1. Šīs Konvencijas valodas ir Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas oficiālās valodas.

2. Neko no šīs Konvencijas līgumslēdzējpuses nevar tulkot, lai pieņemtu un sagatavotu valsts dokumentus vai tā kopijas citās līgumslēdzējpušu valodās (ā), izņemot šīs konvencijas trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

3. Sekojošie dokumenti drīkst būt tulkoti vienā no oficiālajām Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas oficiālajām valodām:

a) informācija saskaņā ar 4.panta ceturto daļu;

b) dodot bibliogrāfiskus datus nosūtāmajiem dokumentiem saskaņā ar 7.panta otrās daļas (b) punktu;

c) informācija saskaņā ar 7.panta otrās daļas (b), (d), (i) un (j) punktu;

d) dodot bibliogrāfiskus datus un īsus kopsavilkumus iesniegtajiem dokumentiem saskaņā ar 8.panta pirmās daļas (a) punktu;

e) pieprasot informāciju no kontaktpersonām, kā arī atbildot uz šādiem pieprasījumiem, bet ja tā nav ietverta pievienotajos dokumentos;

f) jebkurš dokuments, kurš ir pieejams līgumslēdzējpušu Komisijas sanāksmēs.

20.pants

Tehniskā palīdzība

Līgumslēdzējpuses piekrīt atbalstīt noteikumus par tehnisko palīdzību līgumslēdzējpusēm, sevišķi tas attiecas uz jaunajām dalībvalstīm, kā divpusēji, tā caur starptautiskajām organizācijām, ar mērķi sekmēt šīs Konvencijas ieviešanu.

21.pants

Grozījumi

1. Jebkurš līgumslēdzējpuses priekšlikums par šīs Konvencijas grozījumu, jāiesniedz Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoram.

2. Katrs ierosinātais šīs Konvencijas līgumslēdzējpuses grozījums, ko ir saņēmis Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors, jāizskata un jāapstiprina kārtējā vai speciālajā Komisijas sesijā, un, ja grozījums saistīts ar svarīgām tehniskām izmaiņām vai tās uzliek līgumslēdzējpusei papildus pienākumus, pirms to izskatīšanas Komisijā, to izskata Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas sasauktā konsultatīvajā speciālistu komitejā.

3. Paziņojumu par jebkuru šīs Konvencijas grozījumu ierosināšanu, izņemot grozījumus pielikumā, Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors nosūta līgumslēdzējpusēm ne vēlāk kā pirms Komisijas sesijas.

4. Jebkuram šīs Konvencijas grozījumam ir jābūt apstiprinātam Komisijā un tas stājas spēkā pēc trīsdesmit dienām, pēc tam, kad to ir akceptējušas 2/3 līgumslēdzējpuses.

5. Grozījumi, kas ietver jaunus pienākumus līgumslēdzējpusēm, stājas spēkā pēc trīsdesmit dienām attiecībā uz katru no tām, vienīgi pēc tam, kad katra no tām ir tās akceptējusi. Šādu grozījumu akceptēšanas dokumentu deponē Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoram, kurš informē visas līgumslēdzējpuses par saņemtajām piekrišanām un grozījumu stāšanos spēkā.

6. Priekšlikumus, kuru mērķis ir izdarīt grozījumus šīs Konvencijas pielikumā minētajā sertifikātā ir jānosūta Sekretariātam un tos ir jāapstiprina Komisijai. Pieņemtie grozījumi fitosanitārajā sertifikātā stājas spēkā pēc deviņām dienām pēc tam, kad tie ir apstiprināti.

7. Periodā, kas nav lielāks kā divdesmit mēneši no grozījumu pieņemšanas fitosanitārajā sertifikātā, kas pievienots šīs Konvencijas pielikumā, iepriekšējā fitosanitārā sertifikāta veidlapa ir spēkā.

22.pants

Stāšanās spēkā

Tiklīdz šo Konvenciju būs ratificējušas trīs parakstītājvalstis, tā stāsies spēkā un būs saistoša tām. Tā stāsies spēkā un būs saistoša katrai valstij vai Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas locekļiem pēc ratificēšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas.

23.pants

Denonsēšana

1. Katra līgumslēdzējpuse var jebkurā laikā iesniegt paziņojumu par šīs Konvencijas denonsēšanu iesniedzot paziņojumu Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektors informē visas līgumslēdzējpuses.

2. Denonsēšana stājas spēkā vienu gadu pēc tās iesniegšanas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoram.

Pielikums

1D03L~5O COPY.GIF (93929 bytes)

2D03L~5N COPY.GIF (90075 bytes)

3D03L~5M COPY.GIF (123475 bytes)

4D03L~5L COPY.GIF (30485 bytes)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 06.12.1951.
Stājas spēkā:
 02.10.2005.
Pievienošanās:
 18.08.2003.
Pieņemšanas vieta: 
Roma
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 95, 26.06.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
644
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)