Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

KONVENCIJA PAR SPECIALIZĒTO AĢENTŪRU PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTĒM

(Apstiprināta Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 1947.gada 21.novembrī)

Pēdējais teksta variants un pārskatītie pielikumu teksti

(Apstiprināti specializētajās aģentūrās 2003.gada 1.aprīlī)

Ievērojot, ka 1946. gada 13. februārī Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma rezolūciju ar mērķi, cik vien iespējams, unificēt imunitātes un privilēģijas, kuras bauda Apvienoto Nāciju Organizācija un dažādas specializētās aģentūras; un

Ievērojot, ka starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un specializētajām aģentūrām ir notikušas konsultācijas par augstākminētās rezolūcijas ieviešanu;

Tādējādi ar 1947. gada 21. novembrī pieņemto rezolūciju 179(II) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja ir apstiprinājusi šo Konvenciju, kas ir iesniegta specializētajām aģentūrām, lai tās apstiprinātu šo Konvenciju, un ikvienai Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstij, kā arī ikvienai valstij, kas ir dalībvalsts vienā vai vairākās specializētajās aģentūrās, lai tās pievienotos šai Konvencijai.

I nodaļa

Definīcijas un mērķis

1. pants

Šajā Konvencijā:

(i) Termins "standarta noteikumi" attiecas uz II līdz IX pantos minētajiem noteikumiem.

(ii) Termins "specializētās aģentūras" nozīmē:

(a) Starptautisko darba organizāciju;

(b) Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju;

(c) Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju;

(d) Starptautisko civilās aviācijas organizāciju;

(e) Starptautisko valūtas fondu;

(f) Starptautisko rekonstrukcijas un attīstības banku;

(g) Pasaules veselības organizāciju;

(h) Pasaules pasta savienību;

(i) Starptautisko telekomunikāciju savienību;

(j) Jebkuru citu aģentūru, kas ir saistīta ar Apvienoto Nāciju Organizāciju saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 57. un 63. pantu.

(iii) Termins "Konvencija" attiecībā uz jebkuru specializēto aģentūru nozīmē standarta noteikumus kopā ar grozījumiem, kas izdarīti ar galīgo (vai pārskatīto) pielikuma tekstu, un kurus specializētā aģentūra iesniegusi saskaņā ar 36. vai 38. punktu;

(iv) III panta izpratnē termins "īpašumi un aktīvi" ietver arī īpašumu un naudas līdzekļus, kurus pārvalda specializētā aģentūra tās Dibināšanas līgumā noteikto funkciju izpildei;

(v) V un VII panta izpratnē termins "dalībvalstu pārstāvji" ietver visus delegāciju vadītājus, vietniekus, padomniekus, tehniskos ekspertus un sekretārus;

(vi) 13., 14., 15. un 25. punktā termins "sanāksmes, ko sasauc specializētā aģentūra" nozīmē: (1) to asambleju vai izpildinstitūciju (neatkarīgi no to nosaukuma) sanāksmes; (2) jebkuras to Dibināšanas līgumos noteikto komisiju sanāksmes; (3) jebkuru starptautisku konferenci, ko tās sasauc; (4) jebkuru to komiteju sanāksmi.

(vii) Termins "izpildinstitūcijas vadītājs" nozīmē attiecīgās specializētās aģentūras galveno izpildinstitūcijas amatpersonu (Ģenerālsekretārs vai cita amatpersona, kas atbilst iepriekšminētajai definīcijai)

2. pants

(i) Katra šīs Konvencijas dalībvalsts attiecībā pret jebkuru specializēto aģentūru, kurai šī Konvencija ir kļuvusi piemērojama saskaņā ar 37. punktu, piemēro attiecībā uz vai saistībā ar šo aģentūru privilēģijas un imunitātes, kuras ir noteiktas standarta noteikumos ar nosacījumiem, kādi tajos ir ietverti kopā ar grozījumiem, kas izdarīti ar galīgo (vai pārskatīto) pielikuma tekstu, un kurus specializētā aģentūra iesniegusi saskaņā ar 36. vai 38. punktu;

II nodaļa

Juridiskās personas tiesībspēja

3. pants

Speciālajām aģentūrām ir jābūt juridiskās personas tiesībspējai. Tām ir jābūt tiesībspējai (a) slēgt līgumus, (b) iegūt vai pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, (c) vērsties ar prasību tiesā.

III nodaļa

Īpašums, naudas līdzekļi un aktīvi

4. pants

Specializētās aģentūras, to īpašumi un aktīvi, lai kur tie atrastos un lai kā pārvaldījumā tie būtu, bauda imunitāti pret jebkāda veida tiesvedību, izņemot gadījumus, kad tās kādā konkrētā gadījumā ir skaidri un nepārprotami atteikušās no šādas imunitātes. Šāda atteikšanās neattiecas uz tiesas nolēmuma izpildi.

5. pants

Specializēto aģentūru telpas ir neaizskaramas. Specializēto aģentūru īpašums un aktīvi, lai kur tie atrastos un lai kā pārvaldījumā tie būtu, bauda imunitāti pret kratīšanu, rekvizīciju, konfiskāciju, ekspropriāciju vai cita veida aizskārumiem, kas ir saistīti ar dalībvalsts izpildvaras, administratīvās, tiesu vai likumdevējvaras iestāžu rīcību.

6. pants

Specializēto aģentūru arhīvi un visi dokumenti, kas tām pieder vai ir to valdījumā, ir neaizskarami, lai arī kur tie atrastos.

7. pants

Bez finanšu kontroles ierobežojumiem vai cita veida noteikumiem un ierobežojumiem:

(a) Specializētā aģentūra var pārvaldīt naudas līdzekļus, zeltu vai jebkura veida valūtu un rīkoties ar rēķiniem jebkurā valūtā;

(b) Specializētās aģentūras var brīvi pārvest savus naudas līdzekļus, zeltu vai valūtu no vienas valsts uz otru vai jebkuras valsts robežās un konvertēt jebkuru valūtu, kas ir to valdījumā.

8. pants

Ikviena specializētā aģentūra īstenojot 7. punktā noteiktās tiesības, ievēro jebkuras šīs Konvencijas dalībvalsts valdības izvirzītas prasības tiktāl, cik šādu prasību ievērošana neierobežo aģentūras intereses.

9. pants

Specializētās aģentūras, to aktīvi, ienākumi un citi īpašumi tiek:

(a) atbrīvoti no visiem tiešajiem nodokļiem, tomēr specializētās aģentūras nevar prasīt, lai tās tiktu atbrīvotas no nodokļiem, kas faktiski nav nekas vairāk kā maksa par komunālajiem pakalpojumiem;

(b) atbrīvoti no muitas nodevām, kā arī importa vai eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz precēm, kuras specializētās aģentūras importē vai eksportē savai oficiālai lietošanai, tomēr preces, kas tiek importētas iepriekšminētajā kārtībā, nedrīkst tikt pārdotas valstī, uz kuru tās tika importētas, izņemot gadījumus, kad tās tiek pārdotas saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem ir panākta vienošanās ar šīs valsts valdību;

(c) atbrīvoti no nodevām un importa un eksporta aizliegumiem attiecībā uz to publikācijām.

10. pants

Specializētajām aģentūrām nav tiesību prasīt atbrīvojumu no akcīzes nodevām un no nodokļiem par kustamā vai nekustamā īpašuma pārdošanu, kas veido daļu no maksājuma cenas. Tomēr, ja specializētā aģentūra veic svarīgus iepirkumus īpašuma oficiālai lietošanai, par kuru ir samaksātas nodevas un nodokļi vai tie ir jāmaksā, šīs Konvencijas dalībvalstis, ja vien tas ir iespējams, apņemas veikt attiecīgus administratīvus pasākumus nodevas vai nodokļa atmaksāšanai vai atdošanai.

IV nodaļa

Sakaru nodrošināšana

11. pants

Ikviena specializētā aģentūra Konvencijas dalībvalsts teritorijā bauda tādu pašu attieksmi attiecībā uz tās oficiālajiem sakariem, kādu dalībvalsts valdība attiecina uz jebkuras citas valsts valdību un tās diplomātiskajām pārstāvniecībām priekšrocību, likmju un nodokļu sfērā attiecībā uz pastu, starptautiskajām telegrammām, telegrammām, telefona un citiem sakariem, kā arī informācijas apjomu presei un radio.

12. pants

Specializēto aģentūru oficiālā korespondence un citi oficiālie paziņojumi netiek cenzēti.

Specializētajām aģentūrām ir tiesības uzmantot kodus, kā arī nosūtīt un saņemt korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotās kurjersomās, kas bauda tādas pašas privilēģijas un imunitātes kā diplomātiskie kurjeri un kurjersomas.

Nekas šajā punktā nevar tikt interpretēts tādējādi, lai neļautu veikt atbilstošus drošības pasākumus, kas ir atrunāti līgumā starp šīs Konvencijas dalībvalsti un specializēto aģentūru.

V nodaļa

Dalībvalstu pārstāvji

13. pants

Dalībvalstu pārstāvjiem specializēto aģentūru sasauktajās sanāksmēs, pildot savas funkcijas, kā arī brauciena laikā uz vai no sanāksmes vietas, ir šādas privilēģijas un imunitātes:

(a) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju, kā arī pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros;

(b) visu dokumentu un materiālu neaizskaramība;

(c) tiesības izmantot kodus un saņemt dokumentus vai korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotās kurjersomās;

(d) dalībvalstu pārstāvji un to laulātie ir atbrīvojami no imigrācijas ierobežojumiem, ārvalstnieku reģistrācijas vai nacionālā dienesta pienākuma valstī, kuru tie apmeklē, vai kuru tie šķērso, veicot savas funkcijas;

(e) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību pārstāvjiem īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(f) tādas pašas imunitātes un priekšrocības attiecībā uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas pielīdzināma līmeņa diplomātiskajiem aģentiem.

14. pants

Lai nodrošinātu specializētās aģentūras dalībvalstu pārstāvjiem tās sasauktajās sanāksmēs pilnīgu vārda brīvību un neatkarību savu pienākumu izpildē, imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros, tiek arī turpmāk nodrošināta, neskatoties uz to, ka minētās personas vairs nav iesaistītas šo pienākumu izpildē.

15. pants

Ja jebkāda aplikšana ar nodokļiem ir atkarīga no uzturēšanās ilguma, par uzturēšanās laiku netiek uzskatīti laika posmi, kuros specializēto aģentūru dalībvalstu pārstāvji atrodas dalībvalstī, lai pildītu savus pienākumus specializētās aģentūras sasauktajās sanāksmēs.

16. pants

Privilēģijas un imunitātes dalībvalstu pārstāvjiem tiek piešķirtas ne pašu indivīdu personiskajam labumam, bet gan lai nodrošinātu to funkciju neatkarīgu izpildi saistībā ar specializētajām aģentūrām. Tādējādi dalībvalstij ir ne tikai tiesības, bet pat pienākums atsaukt tās pārstāvju imunitāti, ja dalībvalsts uzskata, ka šīs imunitātes varētu kavēt tiesvedību, un ja tās var tikt atceltas, nekaitējot mērķim, kādam tās ir piešķirtas.

17. pants

13., 14., un 15. punkta noteikumi nav piemērojami attiecībās starp tās valsts varas iestādēm, kuras pilsonis pārstāvis ir, vai kuras pārstāvis tas ir vai ir bijis.

VI nodaļa

Amatpersonas

18. pants

Ikviena specializētā aģentūra nosaka amatpersonu kategorijas, uz kurām attiecas šī panta un VIII. panta noteikumi. Tā paziņo amatpersonu kategorijas visu valstu valdībām, kas ir šīs Konvencijas dalībvalstis attiecībā uz to, un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram. Šajās kategorijās iekļauto amatpersonu vārdi tiek regulāri paziņoti augstākminētajām valdībām.

19. pants

Specializēto aģentūru amatpersonas:

(a) bauda imunitāti pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros;

(b) ir atbrīvojamas no visa veida aplikšanas ar nodokļiem attiecībā uz algām un ienākumiem, kurus tām maksā specializētā aģentūra, tādā pašā kārtībā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas amatpersonas;

(c) kopā ar saviem laulātajiem un personām, kas ir to apgādībā, bauda imunitāti pret imigrācijas ierobežojumiem un ārvalstnieku reģistrāciju;

(d) bauda tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kādas tiek piešķirtas pielīdzināma līmeņa diplomātisko misiju amatpersonām;

(e) kopā ar to laulātajiem un personām, kas ir to apgādībā, bauda tādas pašas repatriācijas iespējas starptautisko krīžu laika kā pielīdzināma līmeņa diplomātisko misiju amatpersonas;

(f) drīkst bez nodevām ievest valstī savas mēbeles un tiem piederošas lietas laikā, kad tie pirmoreiz stājas pie sava amata pienākumu pildīšanas.

20. pants

Specializēto aģentūru amatpersonas ir atbrīvotas no nacionālā dienesta pienākumiem, nosakot, ka attiecībā uz valstīm, kuru pilsoņi tie ir, šāds atbrīvojums tiek attiecināts uz specializēto aģentūru amatpersonām, ja to vārdi sakarā ar pienākumu pildīšanu ir tikuši iekļauti specializētas aģentūras vadītāja sastādītā sarakstā, kuru ir apstiprinājusi attiecīgās valsts valdība.

Ja pārējās specializēto aģentūru amatpersonas tiek iesauktas nacionālā dienestā, attiecīgā valsts pēc attiecīgās specializētās aģentūras lūguma uz laiku atliek to amatpersonu iesaukšanu dienestā, kas ir nepieciešamas, lai izvairītos no pamatdarba pārtraukšanas.

21. pants

Papildus 19. un 20. punktā minētajām privilēģijām un imunitātēm ik vienas specializētās aģentūras vadītājam, tai skaitā jebkurai amatpersonai, kura viņu aizvieto prombūtnes laikā, viņa laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem tiek piešķirtas privilēģijas un imunitātes, atbrīvojumi un priekšrocības, kas tiek piešķirtas diplomātiskajiem sūtņiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

22. pants

Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas amatpersonām vienīgi specializēto aģentūru interesēs un nevis pašu indivīdu personiskajam labumam. Ikvienai specializētai aģentūrai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras amatpersonas imunitāti gadījumā, ja pēc tās viedokļa imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un no tās var attiekties, nekaitējot specializētās aģentūras interesēm.

23. pants

Ikvienai specializētai aģentūrai ir jāsadarbojas ar dalībvalstu attiecīgajām varas iestādēm, lai veicinātu atbilstošu tiesvedību, nodrošinātu kārtības noteikumu ievērošanu un novērstu jebkuru pārkāpumu izdarīšanu sakarā ar šajā pantā minētajām privilēģijām, imunitātēm un priekšrocībām.

VII nodaļa

Privilēģiju ļaunprātīga izmantošana

24. pants

Ja kāda šīs Konvencijas dalībvalsts uzskata, ka ir tikušas ļaunprātīgi izmantotas privilēģijas vai imunitātes, kas ir piešķirtas ar šo Konvenciju, starp šo valsti un attiecīgo specializēto aģentūru notiek konsultācijas, lai noteiktu, vai ļaunprātība ir notikusi, un, ja tā ir notikusi, lai mēģinātu nodrošināt notikušā neatkārtošanos. Ja šādas konsultācijas nesniedz vēlamo rezultātu, kas apmierina konkrēto valsti un specializēto aģentūru, jautājums, vai ir notikusi ļaunprātīga privilēģiju un imunitāšu izmantošana, saskaņā ar Konvencijas 32. punktu, tiek nodots Starptautiskajai tiesai. Ja Starptautiskā tiesa konstatē, ka šāda ļaunprātība ir notikusi, ieinteresētai dalībvalstij ir tiesības pēc specializētās aģentūras informēšanas atcelt šīs specializētās aģentūras ļaunprātīgi izmantotās privilēģijas.

25. pants

1. Dalībvalstu pārstāvjiem sanāksmēs, kuras ir sasaukušas specializētās aģentūras, savu funkciju izpildes laikā, kā arī brauciena laikā uz vai no sanāksmes vietas, kā arī amatpersonām 18. punkta izpratnē, vietējās varas iestādes nevar pieprasīt atstāt valsti, kurā tie veic savas funkcijas saistībā ar jebkādām darbībām, kuras tie veic savu oficiālo pienākumu ietvaros. Tomēr, ja šī persona ir ļaunprātīgi izmantojusi uzturēšanās privilēģijas, veicot valstī darbības, kas neietilpst personas oficiālajos pienākumos, attiecīgās valsts valdība var prasīt, lai persona atstāj valsti, ar nosacījumu, ka:

2. (I) Dalībvalstu pārstāvjiem vai personām, kam ir tiesības uz diplomātisko imunitāti saskaņā ar 21. punktu, netiek izvirzītas prasības atstāt valsti citāti, kā vien saskaņā ar diplomātisko procedūru, kāda tiek piemērota diplomātiskajiem sūtņiem, kas ir akreditēti šajā valstī.

(II) Attiecībā uz amatpersonām, kurām nav piemērojams 21. pants nav piemērojams, pavēle atstāt valsti tiek izdota vienīgi ar attiecīgās valsts ārlietu ministra apstiprinājumu. Šādu apstiprinājumu var izdot vienīgi pēc konsultācijām ar attiecīgās specializētās aģentūras vadītāju un, ja attiecībā uz šo personu tiek veikta izraidīšanas procedūra, specializētās aģentūras vadītājam ir tiesības pārstāvēt šo personu tās vārdā šīs procedūras laikā.

VIII nodaļa

Laissez-passer

26. pants

Specializēto aģentūru amatpersonām ir tiesības izmantot Apvienoto Nāciju Organizācijas piešķirto laissez-passer saskaņā ar administratīvo vienošanos, kas ir noslēgta starp Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāru un specializēto aģentūru kompetentajām iestādēm, kurām var tikt deleģētas tiesības piešķirt laissez-passer. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo ikvienai šīs Konvencijas dalībvalstij par katru šāda veidā noslēgtu vienošanos.

27. pants

Šīs Konvencijas dalībvalstis atzīst un pieņem Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēto aģentūru amatpersonām izdoto laissez-passer kā derīgu ceļošanas dokumentu.

28. pants

Specializēto aģentūru amatpersonu, kurām ir izdots Apvienoto Nāciju Organizācijas laissez-passer, vīzu pieprasījumi, ja tādi ir nepieciešami, un tiem klāt ir pievienots apliecinājums, ka amatpersonas ceļo specializēto aģentūru uzdevumā, tiek izskatīti pēc iespējas ātrāk. Papildus tam šādām personām tiek nodrošinātas iespējas ceļot bez aizkavēšanās.

29. pants

Ekspertiem un citām personām, kas, lai gan nav saņēmušas Apvienoto Nāciju Organizācijas izdoto laissez-passer, bet kurām ir apliecinājums, ka tās ceļo specializētās aģentūras uzdevumā, tiek nodrošinātas tādas pašas priekšrocības, kādas ir noteiktas Konvencijas 28.punktā.

30. pants

Izpildinstitūciju vadītāji, to vietnieki, departamentu vadītāji un citas amatpersonas, kuru rangs nav zemāks par specializēto aģentūru departamenta vadītāja rangu, kas ceļo ar Apvienoto Nāciju Organizācijas laissez-passer specializēto aģentūru uzdevumā, tiek nodrošinātas tādas pašas priekšrocības ceļojuma laikā, kā pielīdzināma ranga amatpersonām diplomātiskajās misijās.

IX nodaļa

Strīdu izšķiršana

31. pants

Ikviena specializētā aģentūra paredz atbilstošu strīdu izšķiršanu procedūru:

(a) Kas rodas sakarā ar privāttiesiskiem līgumiem vai citiem privāttiesiskiem strīdiem, kuros aģentūra ir viena no iesaistītajām pusēm;

(b) Kuros ir iesaistītas specializēto aģentūru amatpersonas, kas sava oficiāla amata dēļ bauda imunitāti, ja vien tā nav atcelta saskaņā ar Konvencijas 22. punkta noteikumiem.

32. pants

Visas domstarpības, kas rodas šīs Konvencijas interpretācijas vai piemērošanas sakarā, tiek nodotas Starptautiskajai tiesai, ja vien puses nav vienojušās par citu strīdu izšķiršanas veidu. Ja domstarpības rodas starp kādu no specializētajām aģentūrām un dalībvalsti, tiek sagatavots pieprasījums par konsultatīvo viedokli par jebkuru juridisku jautājumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 96. pantu un Starptautiskās tiesas Statūtu 65. pantu, kā arī attiecīgajiem noteikumiem līgumos, kas noslēgti starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un attiecīgo specializēto aģentūru. Puses pieņem Starptautiskās tiesas atzinumu par izšķirošu.

X nodaļa

Pielikumi un piemērošana atsevišķām specializētajām aģentūrām

33. pants

Attiecībā uz ikvienu specializēto aģentūru, standarta noteikumi tiek piemēroti, ievērojot izmaiņas, kas norādītas galīgajā vai pārstrādātajā tekstā, kas attiecas uz šo aģentūru, kā noteikts 36. un 38. punktā.

34. pants

Konvencijas noteikumi attiecībā uz jebkuru specializēto aģentūru ir interpretējami kontekstā ar funkcijām, kuras ir paredzētas tās dibināšanas dokumentos.

35. pants

I līdz IX pielikuma projekts tiek ieteikts tajos minētajām specializētajām aģentūrām. Ja kāda no specializētajām aģentūrām nav minēta Konvencijas 1. punktā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs nosūta aģentūrai Ekonomiskās un sociālās padomes ieteikto pielikuma projektu.

36. pants

Ikviena pielikuma galīgo tekstu apstiprina attiecīgā specializētā aģentūra saskaņā ar tās dibināšanas dokumentos noteikto kārtību. Pielikuma eksemplāru, kuru apstiprinājusi specializētā aģentūra nosūta Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, aizvietojot 35. punktā minēto projektu.

37. pants

Šī konvencija tiek piemērota attiecībā uz ikvienu specializēto aģentūru, kad tā ir nodevusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram attiecīgā pielikuma galīgo tekstu un ir to informējusi, ka pieņem standarta noteikumus ar pielikumā izdarītajiem grozījumiem, kā arī apņemas nodrošināt 8., 18., 22,, 23., 24., 31., 32., 42. un 45. punktu spēkā stāšanos (ar jebkuriem 32. punkta grozījumiem, kas var tikt uzskatīti par nepieciešamiem, lai nodrošinātu pielikuma galīgā teksta atbilstību aģentūras dibināšanas dokumentiem) un jebkuru pielikuma noteikumu, kas nosaka aģentūras pienākumus, spēkā stāšanos. Ģenerālsekretārs nosūta visām Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm un citām valstīm, kuras ir specializēto aģentūru dalībvalstis, visus tam nosūtīto pielikumu apstiprinātus eksemplārus, kā arī pārskatīto pielikumu eksemplārus, kas nodoti saskaņā ar 38. punktu, saskaņā ar šo paragrāfu.

38. pants

Ja pēc galīgā pielikuma nodošanas saskaņā ar 36. punktu kāda specializētā aģentūra pieņem tajos jebkādus grozījumus saskaņā ar tās dibināšanas dokumentos noteikto kārtību, tā nosūta pārskatīto pielikumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

39. pants

Šīs Konvencijas noteikumi nekādā veidā neierobežo privilēģijas un imunitātes, kuras kāda valsts ir piešķīrusi vai vēlāk piešķir jebkurai specializētai aģentūrai sakarā ar tās galvenās mītnes vai reģionālā biroja atrašanos šīs valsts teritorijā. Šī Konvencija nekādā veidā neaizliedz papildus līguma noslēgšanu starp šis Konvencijas dalībvalsti un jebkuru specializēto aģentūru, pielāgojot šīs Konvencijas noteikumus, paplašinot vai sašaurinot tajā noteiktās privilēģijas un imunitātes.

40. pants

Tiek uzskatīts, ka standarta noteikumi ar pielikuma teksta grozījumiem, kuru specializētā aģentūra nosūtījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram saskaņā ar 36. punktu (vai jebkurš cits pārskatīts pielikums, kas nosūtīts saskaņā ar 38. punktu), atbilst attiecīgās aģentūras tai brīdī spēkā esošajiem dibināšanas dokumentiem. Ja ir nepieciešams izdarīt jebkādus grozījumus dibināšanas dokumentos, lai nodrošinātu šādu atbilstību, izdarītajiem grozījumiem ir jāstājas spēkā saskaņā ar attiecīgās aģentūras dibināšanas dokumentos noteikto kārtību pirms galīgā (vai pārskatītā) pielikuma nosūtīšanas.

XI nodaļa

Noslēguma noteikumi

41. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis un (saskaņā ar 42. punktu) jebkura valsts, kas ir kādas specializētās aģentūras dalībvalsts, var pievienoties šai Konvencijai, iesniedzot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram pievienošanās dokumentu, kas kļūst saistošs ar iesniegšanas brīdi.

42. pants

Ikviena specializētā aģentūra nosūta šīs Konvencijas tekstu kopā ar attiecīgajiem pielikumiem tām aģentūras dalībvalstīm, kuras nav Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, un uzaicina tās pievienoties Konvencijai attiecībā pret šo aģentūru, iesniedzot pievienošanās dokumentu šai Konvencijai Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram vai specializētās aģentūras vadītājam.

43. pants

Ikviena šīs Konvencijas dalībvalsts savā pievienošanās dokumentā norāda, specializēto aģentūru vai aģentūras, uz kurām tā attiecinās šīs Konvencijas noteikumus. Ikviena šīs Konvencijas dalībvalsts var jebkurā laikā iesniegt rakstisku paziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, ar kuru tā apņemas piemērot šīs Konvencijas noteikumus vienai vai vairākām specializētajām aģentūrām. Paziņojums stājas spēkā dienā, kad to saņem ANO Ģenerālsekretārs.

44. pants

Šī Konvencija stājas spēkā ikkatrai tās dalībvalstij attiecībā uz kādu specializēto aģentūru, kad tā ir kļuvusi piemērojama attiecībā uz šo aģentūru saskaņā ar Konvencijas 37. punktu un dalībvalsts ir apņēmusies piemērot Konvencijas noteikumus attiecību uz aģentūru saskaņā ar 43. punktu.

45. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs informē visas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, kā arī specializēto aģentūru dalībvalstis un specializēto aģentūru vadītājus par ikviena pievienošanās dokumenta iesniegšanu, kas saņemts saskaņā ar 41. punktu un turpmākajiem paziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar 43. punktu. Specializētās aģentūras vadītājs informē Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāru un attiecīgās aģentūras dalībvalstis par ikviena pievienošanās raksta iesniegšanu, ko viņš saņēmis saskaņā ar 42. punktu.

46. pants

Jebkuras valsts vārdā iesniegts pievienošanās dokuments vai tam sekojošs paziņojums apliecina, ka valsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem varēs pieņemt par spēkā esošiem šīs Konvencijas noteikumus un grozījumus, kas veikti ar jebkuru pielikumu galīgajam tekstam, attiecībā uz aģentūrām, uz kurām pievienošanās un paziņojumi attiecas.

47. pants

1. Saskaņā ar šī punkta 2. un 3. panta noteikumiem ikviena šīs Konvencijas dalībvalsts apņemas piemērot šo Konvenciju attiecībā uz ikvienu specializēto aģentūru, kas minēta tās pievienošanās dokumentā vai vēlākajos paziņojumos, līdz laikam, kad šai aģentūrai kļūst piemērojama pārskatītā konvencija vai pielikumi, un minētā valsts ir pieņēmusi pārskatīto Konvenciju vai pielikumu. Pārskatīta pielikuma gadījumā valsts dara zināmu, ka tā pieņem pielikumu, iesniedzot paziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, kas stājas spēkā datumā, kad to saņem Ģenerālsekretārs.

2. Ikviena šīs Konvencijas dalībvalsts, kas nav vai ir pārstājusi būt specializētās aģentūras dalībvalsts, var adresēt rakstisku paziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un attiecīgās aģentūras vadītājam, ka tā gatavojas atcelt aģentūrai saskaņā ar šo Konvenciju piešķirtās privilēģijas ar konkrētu datumu, kas nav agrāk kā trīs mēnešus no paziņojuma saņemšanas datuma.

3. Ikviena šīs Konvencijas dalībvalsts var atsaukt saskaņā ar šo Konvenciju piešķirtās privilēģijas jebkurai specializētajai aģentūrai, kas pārtrauc attiecības ar Apvienoto Nāciju Organizāciju.

4. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs informē visas šīs Konvencijas dalībvalstis par ikvienu paziņojumu, kas tam nodots saskaņā šī punkta noteikumiem.

48. pants

Pēc vienas trešdaļas šīs Konvencijas dalībvalstu lūguma Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs sasauc konferenci Konvencijas pārskatīšanai.

49. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs nosūta šīs Konvencijas eksemplārus ikvienai specializētajai aģentūrai un ikvienas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts valdībai.

PIELIKUMI

I pielikums

STARPTAUTISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA

Attiecībā uz Starptautisko darba organizāciju standarta noteikumi attiecas, ievērojot šādus noteikumus:

1. V nodaļa (izņemot 13. punkta (c) daļu) un 25. pants, VII panta 1. un 2 (I). pants attiecas arī uz darba devēju un darbinieku pārstāvjiem un Starptautiskās darba organizācijas izpildinstitūcijas locekļiem, to vietniekiem vai aizvietotājiem, izņemot gadījumus, kad Izpildinstitūcija saskaņā ar 16. punktu ir atsaukusi šo personu imunitāti.

2. Standarta noteikumu 21. punktā minētās privilēģijas, imunitātes, izņēmumi un priekšrocības tiek piešķirtas arī Starptautiskās darba organizācijas biroja Ģenerāldirektora vietniekam un Starptautiskās darba organizācijas Ģenerāldirektora palīgam.

3. (i) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

a. imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

b. imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbināta misijās Organizācijas uzdevumā;

c. tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

d. to materiālu un dokumentu neaizskaramību, kas attiecas uz darbu, kuru izpildei viņus ir nolīgusi Organizācija

(ii) Attiecībā uz augstākminēto 3. (i)(d) apakšpunktu tiek piemērots princips, kas ir noteikts Konvencijas 12. punkta pēdējā teikumā.

(iii) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm.

II pielikums

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS PĀRTIKAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA

Attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (tālāk saukta par "Organizāciju'') standarta noteikumi ir piemērojami, ievērojot šādus nosacījumus.

1. V nodaļa un 25. pants, VII panta 1. un 2(I). pants attiecas arī uz Organizācijas Padomes priekšsēdētāju un asociēto dalībnieku pārstāvjiem, izņemot gadījumus, kad Organizācijas padome saskaņā ar 16. punktu ir atsaukusi priekšsēdētāja imunitāti.

2.(i) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(a) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

(b) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās Organizācijas uzdevumā;

(c) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(d) to materiālu un dokumentu neaizskaramība, kas attiecas uz darbu, kuru izpildei viņus ir nolīgusi Organizācija, kā arī tiesības saziņai ar Organizāciju lietot šifrus un saņemt dokumentus un korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotās somās.

(ii) Attiecībā uz augstākminētā 2. (i)(d) apakšpunktu tiek piemērots princips, kas ir noteikts Konvencijas 12. punkta pēdējā teikumā.

(iii) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm.

3. Konvencijas 21. punktā minētās privilēģijas un imunitātes, izņēmumi un priekšrocības tiek piešķirtas arī Organizācijas Ģenerāldirektora vietniekam un Ģenerāldirektoru palīgiem.

III pielikums

STARPTAUTISKĀ CIVILĀS AVIĀCIJAS ORGANIZĀCIJA

Attiecībā uz Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (tālāk saukta par "Organizāciju") standarta noteikumi ir piemērojami, ievērojot šādus nosacījumus.

1. Standarta noteikumu 21. punktā minētās privilēģijas, imunitātes, izņēmumi un priekšrocības ir attiecināmas arī uz Organizācijas Padomes prezidentu.

2.(i) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(a) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

(b) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās Organizācijas uzdevumā;

(c) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(d) to materiālu un dokumentu neaizskaramību, kas attiecas uz darbu, kuru izpildei viņus ir nolīgusi Organizācija.

(ii) Attiecībā uz augstākminēto 2. (i)(d) apakšpunktu tiek piemērots princips, kas ir noteikts Konvencijas 12. punkta pēdējā teikumā.

(iii) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm.

IV pielikums

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES UN KULTŪRAS ORGANIZĀCIJA

Attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (turpmāk - "Organizācija") attiecināmi sekojoši nosacījumi:

1. V nodaļa un 25. pants, VII panta 1. un 2(I). pants attiecas arī uz Konferences priekšsēdētāju un uz Organizācijas Izpildinstitūcijas amatpersonām, to vietniekiem vai padomniekiem, izņemot gadījumus, kad Organizācijas izpildinstitūcija saskaņā ar 16. punktu ir atsaukusi iepriekšminēto personu imunitāti.

2. Organizācijas Ģenerāldirektora vietnieks, viņa laulātais un nepilngadīgie bērni bauda tādas pašas privilēģijas un imunitātes, izņēmumus un priekšrocības, kādas tiek piešķirtas diplomātiskajiem sūtņiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, un kuras saskaņā ar Konvencijas VI panta 21. punktu tiek nodrošinātas ikvienam specializētās aģentūras vadītājam.

3. (i) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(a) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

(b) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās Organizācijas uzdevumā;

(c) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(ii) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm.

V pielikums

STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS

Attiecībā uz Starptautisko valūtas fondu (turpmāk saukts par "Fondu") Konvencija (tai skaitā šis pielikums) tiek piemērots, ievērojot šādus noteikumus:

1. Konvencijas 32. pants tiek piemērots vienīgi atšķirību gadījumā, kas rodas privilēģiju un imunitāšu interpretācijas vai piemērošanas rezultātā, kuras Fondam paredz vienīgi šī Konvencija, un kas nav iekļaujamas tajās privilēģijās un imunitātēs, ko tas var pieprasīt saskaņā ar tā Vienošanos par Līguma nosacījumiem vai citādi.

2. Konvencijas noteikumi (ieskaitot šo pielikumu) nemaina, negroza, vai neparedz Vienošanās par Līguma nosacījumiem izmainīšanu vai grozīšanu, neskar vai neierobežo kādu no tiesībām, imunitātēm, privilēģijām vai izņēmumiem, kuri Fondam vai jebkuram no tā dalībniekiem, pārvaldniekiem, izpilddirektoriem, vietniekiem, amatpersonām vai darbiniekiem ir piešķirti ar Fonda Vienošanos par Līguma nosacījumiem vai jebkurš Fonda dalībnieks vai kādas tā politiskās apakšstruktūras vai citas institūcijas statūti, noteikumi vai likumi.

VI pielikums

STARPTAUTISKĀ REKONSTRUKCIJAS UN ATTĪSTĪBAS BANKA

Attiecībā uz Starptautisko rekonstrukcijas un attīstības banku (turpmāk -"Banka") Konvencija (tai skaitā šis pielikums) tiek piemērota, ievērojot šādus noteikumus:

1. Konvencijas 4. pants tiek aizstāts ar šādu redakciju:

"Tiesvedība pret Banku var tikt iesniegta vienīgi tās Bankas dalībvalsts kompetentajā tiesā, kurā ir bankas birojs, kur tā ir iecēlusi aģentu tiesas pavēstes vai paziņojuma saņemšanai un ir izdevusi vai garantējusi vērtspapīrus. Bankas dalībnieki vai personas, kuras darbojas dalībnieka vārdā vai iegūst prasības no Bankas dalībnieka, nevar celt prasību pret Banku.

Bankas īpašumi un aktīvi, lai kur tie atrastos un kā pārvaldījumā tie būtu, bauda imunitāti pret visām aresta, mantas aresta izpildes pirms galīgā sprieduma pasludināšanas pret Banku".

2. Konvencijas 32. pants tiek piemērots vienīgi atšķirību gadījumā, kas rodas privilēģiju un imunitāšu interpretācijas vai piemērošanas rezultātā, kuras Bankai paredz vienīgi šī Konvencija, un kas nav iekļautas tajās privilēģijās un imunitātēs, ko tā var pieprasīt saskaņā ar savu Bankas Vienošanos par Līguma nosacījumiem.

3. Konvencijas noteikumi (ieskaitot šo pielikumu) nemaina vai negroza vai neparedz mainīt vai grozīt Bankas Vienošanos par Līguma nosacījumiem, kā arī neskar vai neierobežo kādu no tiesībām, imunitātēm, privilēģijām, vai izņēmumiem, kurus Bankai vai jebkuram tās dalībniekam, pārvaldniekam, izpilddirektoram, tā vietniekam, amatpersonai vai darbiniekam piešķir Bankas Vienošanās par Līguma nosacījumiem vai jebkurš Bankas dalībnieks vai kādas tā politiskās apakšstruktūras vai citas institūcijas statūti, noteikumi vai likumi.

VII pielikums

PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJA

Attiecībā uz Pasaules veselības organizāciju (turpmāk - "Organizācija") standarta noteikumi tiek piemēroti, ievērojot šādus nosacījumus:

1. V nodaļa un 25. pants, VII panta 1. un 2(I). pants attiecas arī uz personām, kas ieceltas darbam Organizācijas izpildinstitūcijā, to aizvietotājiem vai padomniekiem, izņemot gadījumus, kad Organizācijas izpildinstitūcija saskaņā ar 16. punktu ir atsaukusi iepriekšminēto personu imunitāti.

2. (i) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(a) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

(b) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās Organizācijas uzdevumā;

(c) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(d) viņu materiālu un dokumentu neaizskaramību;

(e) tiesības sakariem ar Organizāciju izmantot kodus un saņemt dokumentu un korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotās kurjersomās.

(ii) Privilēģijas un imunitātes, kas ir noteiktas augstākminētajos (b) un (e) apakšpunktos, tiek piemērotas arī personām, kas ietilpst Organizācijas Ekspertu Padomnieku grupā, īstenojot to funkcijas.

(iii) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm.

3. V nodaļa un 25. punkts, VII panta 1. un 2(I). punkts attiecas arī uz asociēto dalībnieku pārstāvjiem, kas piedalās Organizācijas darbā saskaņā ar Konstitūcijas 8. un 47. pantu.

4. Privilēģijas, imunitātes, izņēmumi un priekšrocības, kas ir minētas standarta noteikumu 21. punktā, attiecas arī uz Organizācijas Ģenerāldirektora vietniekiem, ģenerāldirektora palīgiem un reģionāliem direktoriem.

VIII pielikums

PASAULES PASTA SAVIENĪBA

Standarta noteikumi tiek piemēroti bez izmaiņām.

IX pielikums

STARPTAUTISKĀ TELEKOMUNIKĀCIJU SAVIENĪBA

Konvencijas standarta noteikumi tiek piemēroti bez izmaiņām, izņemot to, ka Starptautiskā telekomunikāciju organizācija nevar sev prasīt privileģētu attieksmi attiecībā uz "Sakaru priekšrocībām", kas noteiktas IV panta 11. punktā.

X pielikums

STARPTAUTISKĀ BĒGĻU ORGANIZĀCIJA

Standarta noteikumi tiek piemēroti bez izmaiņām.

XI pielikums

PASAULES METEOROLOĢISKĀ ORGANIZĀCIJA

Standarta noteikumi tiek piemēroti bez izmaiņām.

XII pielikums

STARPTAUTISKĀ JŪRNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA

Privilēģijas, imunitātes, izņēmumus un priekšrocības, kas ir minētas standarta noteikumu VI panta 21. punktā attiecina uz Organizācijas Ģenerālsekretāru, Ģenerālsekretāra vietnieku, Jūras drošības komitejas sekretāru un uz Administratīvās nodaļas, Tehniskās sadarbības nodaļas, Juridisko un ārējo lietu nodaļas, Konferenču nodaļas un Jūras vides nodaļas direktoriem, nosakot, ka šī punkta noteikumi neliek dalībniekam, kura teritorijā Organizācijai ir galvenā mītne, attiecināt Standarta noteikumu VI panta 21. punktu uz ikvienu personu, kas ir tās pilsonis. Ja Organizācija maina direktora amata nosaukumu, uz personām, kas ieņēma iepriekšējo amatu, turpina attiekties privilēģijas un imunitātes, izņēmumi un priekšrocības, kas ir minētas šajā punktā.

(a) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(i) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

(ii) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās Organizācijas uzdevumā;

(iii) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(iv) viņu materiālu un dokumentu neaizskaramību;

(v) tiesības sakariem ar Organizāciju izmantot kodus un saņemt dokumentu un korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotās kurjersomās.

Princips, kas ir ietverts standarta noteikumu 12. punkta pēdējā teikumā, tiek piemērots saistībā ar augstākminētā 2. (a)(iv) un (v) apakšpunktiem.

(b) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm.

XIII pielikums

STARPTAUTISKĀ FINANŠU KORPORĀCIJA

Attiecībā uz Starptautisko finanšu korporāciju (turpmāk saukta - "Korporācija") Konvencija (ieskaitot šo pielikumu) tiek piemērota, ievērojot zemākminētos nosacījumus:

1. Konvencijas 4. nodaļa tiek aizvietota šādā redakcijā:

"Tiesvedība pret Korporāciju var tikt uzsākta vienīgi tās Korporācijas dalībvalsts kompetentajā tiesā, kurā ir Korporācijas birojs, kur tā ir iecēlusi aģentu tiesas pavēstes vai paziņojuma saņemšanai un ir izdevusi vai garantējusi vērtspapīrus. Korporācijas dalībnieki vai personas, kuras darbojas dalībnieka vārdā vai iegūst prasības no Korporācijas dalībnieka, nevar celt prasību pret Korporāciju.

Korporācijas īpašumi un aktīvi, lai kur tie atrastos un kā pārvaldījumā tie būtu, bauda imunitāti pret visām aresta, mantas aresta vai pavēles izpildes formām pirms galīgā sprieduma pasludināšanas pret Korporāciju".

2. Standarta noteikumu 7. punkta (b) apakšpants attiecībā uz Korporāciju ir piemērojams kontekstā ar Korporācijas Vienošanos par Līgumu nosacījumiem III panta 5. daļu.

3. Korporācija var atteikties no privilēģijām un imunitātēm, kas ir noteiktas tās Vienošanās par Līguma nosacījumiem VI pantā tādā apmērā un ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par nepieciešamiem.

4. Konvencijas 32. pants tiek piemērots vienīgi atšķirību gadījumā, kas rodas privilēģiju un imunitāšu interpretācijas vai piemērošanas rezultātā, kuras Korporācijai paredz vienīgi šī Konvencija, un kas nav iekļautas tajās privilēģijās un imunitātēs, ko tā var pieprasīt saskaņā ar savu Korporācijas Vienošanos par Līguma nosacījumiem.

5. Konvencijas noteikumi (ieskaitot šo pielikumu) nemaina vai negroza vai neparedz mainīt vai grozīt Korporācijas Vienošanos par Līguma nosacījumiem, kā arī neskar vai neierobežo kādu no tiesībām, imunitātēm, privilēģijām, vai izņēmumiem, kurus korporācijai vai jebkuram tās dalībniekam, pārvaldniekam, izpilddirektoram, tā vietniekam, amatpersonai vai darbiniekam piešķir Korporācijas Vienošanās par Līguma nosacījumiem vai jebkurš Korporācijas dalībnieks vai kādas tā politiskās apakšstruktūras vai citas institūcijas statūti, noteikumi vai likumi.

XIV pielikums

STARPTAUTISKĀ ATTĪSTĪBAS ASOCIĀCIJA

Attiecībā uz Starptautisko attīstības asociāciju (turpmāk - "Asociācija") Konvencija, ieskaitot šo pielikumu, tiek piemērota, ievērojot zemākminētos nosacījumus:

1. Konvencijas 4. nodaļa tiek aizvietota šādā redakcijā:

"Tiesvedība pret Asociāciju var tikt uzsākta vienīgi tās Asociācijas dalībvalsts kompetentajā tiesā, kurā ir Asociācijas birojs, kur tā ir iecēlusi aģentu tiesas paziņojuma saņemšanai un tā ir izdevusi vai garantējusi vērtspapīrus. Asociācijas dalībnieki vai personas, kuras darbojas dalībnieka vārdā vai iegūst prasības no Asociācijas dalībnieka, nevar celt prasību pret Asociāciju.

Asociācijas īpašumi un aktīvi, lai kur tie atrastos un kā pārvaldījumā tie būtu, bauda imunitāti pret visām aresta, mantas aresta vai pavēles izpildes formām pirms galīgā sprieduma pasludināšanas pret Asociāciju".

2. Konvencijas 32. pants tiek piemērots vienīgi atšķirību gadījumā, kas rodas no privilēģiju un imunitāšu interpretācijas vai piemērošanas rezultātā, kuras Asociācijai paredz vienīgi šī Konvencija, un kas nav iekļautas tajās privilēģijās un imunitātēs, ko tā var pieprasīt saskaņā ar savu Asociācijas Vienošanos par Līguma nosacījumiem.

3. Konvencijas noteikumi (ieskaitot šo pielikumu) nemaina vai negroza vai neparedz mainīt vai grozīt Asociācijas Vienošanos par Līguma nosacījumiem, kā arī neskar vai neierobežo kādu no tiesībām, imunitātēm, privilēģijām, vai izņēmumiem, kurus Asociācijai vai jebkuram tās dalībniekam, pārvaldniekam, izpilddirektoram, tā vietniekam, amatpersonai vai darbiniekam piešķir Asociācijas Vienošanās par Līguma nosacījumiem vai jebkurš Asociācijas dalībnieks vai kādas tā politiskās apakšstruktūras vai citas institūcijas statūti, noteikumi vai likumi.

XV pielikums

PASAULES INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA ORGANIZĀCIJA

Attiecībā uz Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju (turpmāk - "Organizācija") standarta noteikumi attiecas ar zemākminētajiem pārveidojumiem:

"1. Privilēģijas, imunitātes, izņēmumi un priekšrocības, kas ir minēti standarta noteikumu VI panta 21. punktā, ir attiecināmi arī uz Organizācijas direktora vietniekiem".

"2. (a) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(i) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

(ii) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās Organizācijas uzdevumā;

(iii) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(iv) viņu materiālu un dokumentu neaizskaramību;

(v) tiesības sakariem ar Organizāciju izmantot kodus un saņemt dokumentu un korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotās kurjersomās.

Princips, kas ir ietverts standarta noteikumu 12. punkta pēdējā teikumā, tiek piemērots saistībā ar augstākminētajiem (iv) un (v) apakšpunktiem.

(b) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem augstākminētajā (a) punktā Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm".

XVI pielikums

STARPTAUTISKAIS LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS FONDS

Attiecībā uz Starptautisko lauksaimniecības attīstības fondu (turpmāk - "Fonds") standarta noteikumi tiek piemēroti, ievērojot zemāk minētos noteikumus:

1. Privilēģijas, imunitātes, izņēmumi un priekšrocības, kas ir minētas standarta noteikumu 21. punktā, tiek piemērotas arī Fonda viceprezidentam.

2. (i) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(a) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju;

(b) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā Fondā vai nav nodarbinātas misijās Fonda uzdevumā;

(c) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(d) saziņai ar Fondu to dokumentu neaizskaramība, kas ir saistīti ar to darbu, kuru veikt Fonds tos ir nolīdzis, un tiesības izmantot kodus un saņemt dokumentus vai korespondenci aizzīmogotās kurjersomās;

(ii) Saistībā ar augstākminēto 2. (i)(d) apakšpunktu tiek piemērots princips, kas ir ietverts standarta noteikumu 12. punktā;

(iii) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas ekspertiem Fonda interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Fondam ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Fonda interesēm.

XVII pielikums

APVIENOTO NĀCIJU INDUSTRIĀLĀS ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA

Attiecībā uz Apvienoto Nāciju Industriālās attīstības organizāciju (turpmāk - "Organizācija") standarta noteikumi tiek piemēroti, ievērojot zemākminētos noteikumus:

1. (a) Ekspertiem (kas nav amatpersonas, uz kurām attiecas VI nodaļa), kas strādā Organizācijas komitejās un veic misijas Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirtas sekojošas privilēģijas un imunitātes, ciktāl tas ir nepieciešams to funkciju efektīvai izpildei, ieskaitot laiku, kas pavadīts, dodoties uz vai no darba šādās komitejās vai misijās:

(i) imunitāte pret arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas konfiskāciju,

(ii) imunitāte pret jebkāda veida tiesvedību par to rakstiskā vai mutiskā formā pausto viedokli un darbībām, ko tie ir veikuši savu oficiālo pilnvaru ietvaros. Šī imunitāte turpinās, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona vairs nestrādā organizācijā vai nav nodarbinātas misijās Organizācijas uzdevumā;

(iii) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas maiņu vai uz tās ierobežojumiem, kā arī uz to personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām īslaicīgu oficiālu vizīšu laikā;

(iv) viņu materiālu un dokumentu neaizskaramību;

(v) tiesības sakariem ar Organizāciju izmantot kodus un saņemt dokumentu un korespondenci ar kurjeru vai aizzīmogotās kurjersomās;

(b) Princips, kas ir ietverts standarta noteikumu 12. punkta pēdējā teikumā, tiek piemērots saistībā ar augstākminētajiem (iv) un (v) apakšpunktiem;

(c) Privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas ekspertiem Organizācijas interesēs, bet ne pašu indivīdu personiskajam labumam. Organizācijai ir tiesības un pienākums atcelt jebkuras ekspertu imunitātes, ja tā uzskata, ka imunitāte varētu kavēt tiesvedību, un to var atcelt, nekaitējot Organizācijas interesēm.

2. Privilēģijas, imunitātes, izņēmumi un priekšrocības, kas ir minētas standarta noteikumu 21. punktā, ir attiecināmas arī uz jebkuru Organizācijas Ģenerāldirektora vietnieku.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 21.11.1947.
Stājas spēkā:
 19.12.2005.
Pievienošanās:
 19.12.2005.
Pieņemšanas vieta: 
Ņujorka
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 181, 11.11.2005.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
566
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)