Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS NOLĪGUMS PAR GAISA SATIKSMI

Latvijas Republikas valdība un Tadžikistānas Republikas valdība, turpmāk dēvētas par "Līgumslēdzējām Pusēm";

Būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces;

Vēloties noslēgt Nolīgumu par regulāru gaisa satiksmi starp to attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām, kas, balstoties uz savstarpīguma principa, atbilstu minētajai Konvencijai un to papildinātu,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants
Definīcijas

1. Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, un visus tās pielikumus, kas pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu, kā arī pielikumu vai Konvencijas grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šīs Konvencijas 90. un 94.pantu, ciktāl šie pielikumi un grozījumi kļuvuši saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm vai tās šos pielikumus un grozījumus ratificējušas;

b) termins "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju un attiecībā uz Tadžikistānas Republiku, Satiksmes un sakaru ministriju, vai abos gadījumos - jebkuru personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt minēto aviācijas institūciju funkcijas;

c) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kura ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Nolīguma 4.pantu;

d) terminam "teritorija" attiecībā uz Līgumslēdzējām Pusēm ir Konvencijas 2. pantā noteiktā nozīme;

e) terminiem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96.pantā noteiktā nozīme;

f) termins "tarifs" nozīmē cenu, kas tiek noteikta par pasažieru, bagāžas vai kravas (izņemot pastu) pārvadāšanu, ieskaitot jebkurus nozīmīgus papildu labumus, kas tiek sniegti vai kuri ir pieejami saistībā ar šiem pārvadājumiem, un komisijas naudu, kura tiek maksāta par personu pārvadāšanas biļešu pārdošanu, vai par attiecīgiem darījumiem, kas saistīti ar kravu pārvadāšanu. Tas ietver arī apstākļus, kuri nosaka maksas par pārvadāšanu vai komisijas naudas piemērošanu.

g) termins "pielikums" nozīmē šā Nolīguma pielikumu vai tā grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šā Nolīguma 20.panta nosacījumiem. Pielikums veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu un, ja nav paredzēts citādi, visas atsauces uz šo Nolīgumu ietver sevī atsauces arī uz pielikumu.

2. Šā Nolīguma pantu nosaukumi ir paredzēti vienīgi atsauces nolūkiem.

3. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas pilsoņiem nozīmē atsauces uz Eiropas Kopienas dalībvalsts pilsoņiem. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas aviokompāniju vai aviokompānijām nozīmē atsauces uz Latvijas Republikas nozīmētu aviokompāniju vai aviokompānijām.

2. pants
Pārvadājumu tiesību piešķiršana

1. Lai veiktu starptautisko gaisa satiksmi, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šādas tiesības:

a) tiesības bez apstāšanās lidot pāri savas valsts teritorijai;

b) tiesības apstāties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā paredzētās tiesības veikt starptautisko gaisa satiksmi maršrutos, kas noteikti šā Nolīguma pielikumā. Šāda satiksme un maršruti turpmāk attiecīgi tiek dēvēti par "Nolīgumā paredzēto satiksmi" un "noteiktajiem maršrutiem". Veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, papildus šā panta 1.punktā minētajām tiesībām, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām otra Līgumslēdzēja Puse piešķir tiesības apstāties savas valsts teritorijā maršruta punktos, kas noteikti pielikumā, lai, pamatojoties uz komerciāliem nosacījumiem, kombinēti vai atsevišķi uzņemtu un (vai) izsēdinātu starptautiskās satiksmes pasažierus, iekrautu un (vai) izkrautu bagāžu, kravu un pastu.

3. Nekas šā panta 2.punktā nevar tikt iztulkots kā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas tiesības uzņemt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā pasažierus, kravu un pastu, lai tos par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata nogādātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā (kabotāža).

4. Ja bruņota konflikta, politisko nemieru vai notikumu, vai citu īpašu un neparastu apstākļu dēļ vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija nav spējīga veikt lidojumus savā parastajā maršrutā, tad otra Līgumslēdzēja Puse pieliek visas pūles, lai sekmētu šādas gaisa satiksmes nepārtrauktību, attiecīgi īslaicīgi pārkārtojot maršrutus.

3. pants
Apliecību un licenču atzīšana

1. Lidojumu drošības apliecības, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai par derīgām atzinusi viena Līgumslēdzēja Puse, to derīguma termiņa ietvaros par derīgām atzīst arī otra Līgumslēdzēja Puse, ja prasības, saskaņā ar kurām šīs apliecības vai licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst Konvencijas noteiktajiem minimālajiem standartiem vai ir augstākas par tiem.

2. Tomēr katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības atteikties atzīt par derīgām kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem lidojumiem virs tās teritorijas izsniegusi vai atzinusi par derīgām otra Līgumslēdzēja Puse vai jebkura cita valsts.

4. pants
Aviokompāniju nozīmēšana un pārvadājumu atļaujas izsniegšana

1. Lai veiktu šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības rakstiski nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas aviokompānijas.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atsaukt vai grozīt šo nozīmējumu, par to rakstiski paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei.

3. Šādu nozīmējumu saņemot, otra Līgumslēdzēja Puse piešķir attiecīgas pilnvaras un atļaujas, ievērojot vismazāko kavēšanās laiku procedūras dēļ, ar šādiem nosacījumiem:

a) Gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Tadžikistānas Republikas puse:

i) tā ir reģistrēta Tadžikistānas Republikas teritorijā un tā ir licencēta saskaņā ar Tadžikistānas Republikas tiesību aktiem; un

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli veic un uztur Tadžikistānas Republika, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, un nozīmējumā ir skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija.

b) Gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republikas puse:

i) tā ir reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un tai ir derīga licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem; un

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli veic un uztur Eiropas Kopienas dalībvalsts, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, un nozīmējumā ir skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija.

c) Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas ir tiesīgas pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pierāda, ka tā spēj pildīt normatīvos aktus, kurus saskaņā ar Konvencijas prasībām šīs institūcijas parasti un pieņemami piemēro starptautiskajiem gaisa pārvadājumiem.

4. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija, ja tā ir izpildījusi visus šā Nolīguma noteikumus, ieskaitot tos, kuri attiecas uz tarifiem, jebkurā laikā drīkst uzsākt šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi.

5. pants
Pārvadājumu atļaujas izsniegšanas atteikums, atcelšana vai apturēšana

1. Ikviena Līgumslēdzēja Puse var atsaukt, apturēt vai ierobežot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārvadājumu atļauju vai tehniskās atļaujas, ja:

a) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Tadžikistānas Republikas puse:

i) tā nav reģistrēta Tadžikistānas Republikas teritorijā vai nav licencēta saskaņā ar Tadžikistānas Republikas tiesību aktiem; vai

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli neveic un neuztur Tadžikistānas Republika, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, vai nozīmējumā nav skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija;

b) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republikas puse:

i) tā nav reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu vai tai nav derīgas licences par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem; vai

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli neveic un neuztur Eiropas Kopienas dalībvalsts, kas atbild par ekspluatanta sertifikāta izsniegšanu, vai nozīmējumā nav skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija;

c) ja šī aviokompānija nespēj izpildīt Līgumslēdzējas Puses, kas piešķīrusi šīs tiesības, normatīvos aktus, vai

d) ja aviokompānija jebkādā citā veidā nespēj veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi saskaņā ar šajā Nolīgumā paredzētajiem noteikumiem.

e) ja otra Līgumslēdzēja Puse nespēj izpildīt vai piemērot aviācijas drošības un lidojumu drošības standartus saskaņā ar šā Nolīguma 15. un 16.pantu.

2. Ja nav nepieciešama šā panta 1.punktā minētā tūlītēja atļaujas atcelšana, apturēšana vai saistību izpildes pieprasīšana, lai novērstu turpmāku normatīvo aktu un (vai) noteikumu pārkāpšanu, šīs tiesības izmanto tikai pēc konsultācijām ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums pēc konsultācijām.

6. pants
Nediskriminējoši maksājumi

1. Maksājumi, kurus par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzliek otras Līgumslēdzējas Puses jebkuras nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, netiek noteikti augstāki par maksājumiem, kurus uzliek savas valsts gaisa kuģim, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

2. Maksājumi par lidostu vai jebkuru citu aviācijas pakalpojumu un iekārtu izmantošanu, kā arī jebkuri citi maksājumi un nodevas, kas tiek uzliktas sakarā ar starptautiskās gaisa satiksmes veikšanu, tiek noteiktas pamatojoties uz izmaksām, par kurām katra Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt atbilstošus pierādījumus. Tas attiecas arī uz pasažieru, bagāžas un kravas apkalpošanu, kā arī uz gaisa kuģu apkalpošanu lidostās, kurās ir tikai viens minēto pakalpojumu sniedzējs.

3. Maksājumus un nodevas nosaka un tos maksā vietējā valūtā.

7. pants
Atbrīvošana no muitas un citiem nodokļiem

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģis, kas veic starptautisko gaisa satiksmi, kā arī tā parastais aprīkojums, rezerves daļas, degvielas un smērvielu krājumi, gaisa kuģa krājumi (ieskaitot ēdienus, dzērienus), kas atrodas šajā gaisa kuģī, tam ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvoti no visiem muitas nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, ja šis aprīkojums, rezerves daļas un krājumi paliek gaisa kuģī līdz to izvešanai vai izmantošanai šajā gaisa kuģī, lidojot pāri minētajai teritorijai.

2. No šā panta l. punktā minētajiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem, izņemot maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, atbrīvo arī:

a) gaisa kuģa krājumus, kas pieņemamā daudzumā uzņemti gaisa kuģī vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izmantošanai izlidojošā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģī;

b) rezerves daļas, ieskaitot dzinējus, kas ievesti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģa tehnisko apkopi vai remontu;

c) degvielu, smērvielas un nepieciešamos tehniskos krājumus, kas uzņemti gaisa kuģī vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izmantošanai izlidojošā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģī.

3. Šā panta 2. punktā minētos materiālus var pieprasīt uzglabāt muitas uzraudzībā vai kontrolē.

4. Parastais gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli, krājumi un rezerves daļas, kuras parasti paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, var tikt izkrautas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vienīgi ar šīs Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju piekrišanu. Šajā gadījumā tās var novietot minēto institūciju uzraudzībā uz laiku, kamēr tās tiek izvestas vai citādi izvietotas saskaņā ar muitas noteikumiem.

5. Gaisa kuģim nepieciešamie dokumenti, piemēram, lidojumu saraksti, biļetes un pavadzīmes, kuras paredzējusi izmantot vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija un kuras tiek ievestas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, šajā teritorijā tiek atbrīvotas no muitas nodokļiem un citiem līdzīgiem maksājumiem.

6. Bagāža un krava, kas tiešajā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, tiek atbrīvota no muitas nodokļiem, nodevām un citiem līdzīgiem maksājumiem, izņemot maksu par pakalpojumiem, kas tiek sniegti, ierodoties šajā teritorijā vai to atstājot.

8. pants
Kapacitātes noteikumi

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt šajā Nolīgumā paredzēto gaisa satiksmi jebkurā šā Nolīguma pielikumā noteiktajā maršrutā.

2. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas ievēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, kuru tās veic tajos pašos maršrutos vai jebkurā šo maršrutu daļā.

3. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi, Līgumslēdzēju Pušu nozīmēto aviokompāniju galvenais mērķis ir, ievērojot saprātīgu gaisa kuģa noslodzes faktoru, nodrošināt kapacitāti, kas atbilstu esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru un kravas, ieskaitot pastu, pārvadājumiem uz aviokompāniju vai aviokompānijas nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās.

4. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto starptautisko gaisa satiksmi uz trešajām valstīm un no tām, tiesības Nolīguma pielikumā paredzēto maršrutu punktā vai punktos gaisa kuģī uzņemt vai no tā izsēdināt pasažierus, iekraut vai izkraut kravu var tikt izmantotas saskaņā ar starptautiskās gaisa satiksmes attīstības pamatprincipiem un tās ir atkarīgas no pamatprincipa, kas nosaka, ka kapacitāte ir saistīta ar:

a) pieprasījumu pēc pārvadājumiem starp valsti, kur ir pārvadājumu sākuma punkts, un valstīm, kur ir to galapunkts;

b) pieprasījumu pēc aviokompāniju tiešajiem pārvadājumiem; un

c) pieprasījumu pēc pārvadājumiem teritorijā, pār kuru aviokompānija veic satiksmi, ja ir ņemta vērā vietējā un reģionālā gaisa satiksme.

9. pants
Satiksmes programmu apstiprināšana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas savu satiksmes programmu (vasaras un ziemas periodu satiksmei) iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas. Programmā ietver lidojumu sarakstus, nosaka satiksmes biežumu un izmantojamo gaisa kuģu tipus. Aviācijas institūcijas savu lēmumu par šo iesniegto satiksmes programmu paziņo divdesmit (20) dienu laikā pēc dienas, kad attiecīgā aviokompānija iesniegusi savu programmu apstiprināšanai.

2. Visus satiksmes programmas grozījumus, kā arī lūgumus atļaut veikt papildu lidojumus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Minētās aviācijas institūcijas šos lūgumus par grozījumiem vai papildu lidojumiem izskata nekavējoties.

10. pants
Informācija un statistika

Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma iesniedz tām tādu informāciju un statistikas datus par savas nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju veikto satiksmi uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un no tās, kādus tām parasti sagatavo un iesniedz attiecīgās valsts aviokompānijas. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas vēlas saņemt jebkādus papildu statistikas datus, pēc to pieprasījuma abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas šo jautājumu apspriež savstarpējās sarunās un par to vienojas.

11. pants
Tarifi

1. Tarifus, kurus nosaka nozīmētā aviokompānija par pasažieru pārvadāšanu maršrutos, kas noteikti saskaņā ar šā Nolīguma 2.panta 2.punktu, apstiprina Līgumslēdzējas Puses, kuras teritorijā atrodas lidojuma sākumpunkts (saskaņā ar pārvadājumu dokumentācijā norādīto informāciju), aviācijas institūcijas.

2. Nosakot tarifus, nozīmētās aviokompānijas ņem vērā pārvadājumu izmaksas, pieņemamu peļņu, konkurences un tirgus dominējošos apstākļus, kā arī lietotāju intereses. Kompetentās aviācijas institūcijas var atteikties apstiprināt tarifu tikai tad, ja tas neatbilst šiem kritērijiem.

3. Nozīmētās aviokompānijas iesniedz tarifus apstiprināšanai aviācijas institūcijām vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms paredzētās šo tarifu ieviešanas dienas.

4. Ja kādas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas nepiekrīt tarifam, kas iesniegts to apstiprināšanai, tās informē attiecīgo aviokompāniju divdesmit (20) dienu laikā pēc tarifa iesniegšanas. Šādā gadījumā jauno tarifu nepiemēro. Turpina piemērot to tarifu, kurš tika piemērots līdz jaunā tarifa iesniegšanai.

12. pants
Taisnīga konkurence

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijam ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt šajā Nolīgumā paredzēto starptautisko gaisa satiksmi.

2. Nepieciešamības gadījumā katra Līgumslēdzēja Puse veic visus attiecīgos tās jurisdikcijā esošos pasākumus, lai novērstu visu veidu diskrimināciju vai negodīgu konkurenci, kas nelabvēlīgi ietekmē otras Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju konkurētspēju.

13. pants
Komercdarbība

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem uzturēt birojus un administratīvo, komerciālo un tehnisko personālu, kas nepieciešams attiecīgās nozīmētās aviokompānijas prasībām.

2. Šā panta 1.punktā minētās katras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izveidot birojus un nodarbināt personālu tiek izmantotas saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts normatīvajiem aktiem, tajā skaitā tiem normatīvajiem aktiem, kas regulē ārvalstnieku ierašanos šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un uzturēšanos tajā. Personālam, kas saskaņā ar šā panta 1.punktu tiek nodarbināts birojos, pēc pieprasījuma un neņemot vērā situāciju darba tirgū un šā tirgus attīstību, tiek izsniegtas darba atļaujas.

3. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības, izmantojot savus transporta dokumentus, abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās tieši vai ar aģentu starpniecību par attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts valūtu pārdot gaisa satiksmes pakalpojumus. Katra Līgumslēdzēja Puse neierobežo otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju tiesības pārdot gaisa satiksmes pakalpojumus un jebkuras personas tiesības tos pirkt.

4. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas regulāri satiekas, lai apspriestu visus kopēju komerciālu interešu jautājumus, tajā skaitā jautājumus par gaisa kuģu apkalpošanu lidlaukos, par kravas, bagāžas un pasta apkalpošanu un tehniskus jautājumus.

14. pants
Naudas līdzekļu aplikšana ar nodokļiem un pārsūtīšana

1. Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompāniju ienākumi no starptautiskās satiksmes tiek aplikti ar nodokļiem tikai šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

2. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības brīvi pārskaitīt pēc norēķināšanās pārdošanas teritorijā atlikušos ienākumus.

3. Šos pārsūtījumus veic brīvi konvertējamā valūtā pēc oficiālā valūtas maiņas kursa un, izņemot parastos maksājumus par bankas pakalpojumiem un bankas procedūras, par tiem nepieprasa maksu, tos neierobežo, neapliek ar nodokļiem un neaiztur.

4. Ja starp Līgumslēdzējām Pusēm ir noslēgts īpašs līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, noteicošie ir šā līguma noteikumi.

15. pants
Aviācijas drošība

1. Saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no starptautisko tiesību normām, Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa ir to savstarpējais pienākums aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem. Neierobežojot starptautisko tiesību normu un no tām izrietošo tiesību un pienākumu vispārējo raksturu, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta 1963. gada 14. septembrī Tokijā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970. gada 16. decembrī Hāgā un Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971. gada 23. septembrī Monreālā un Protokolu par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīts 1988.gada 24.februārī Monreālā vai jebkuras citas aviācijas drošības konvencijas un protokolus, kurus abas Līgumslēdzējas Puses apņemsies ievērot.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sniedz tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģu sagrābšanu un citas pret gaisa kuģiem, to pasažieriem un apkalpēm, lidostām un aeronavigācijas iekārtām vērstas nelikumīgas darbības un jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem un tehniskajām prasībām, kuras noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kuras kā pielikumi pievienotas Konvencijai, ciktāl šie drošības noteikumi un prasības ir piemērojamas Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai visi to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru galvenā darbības vieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ir to teritorijā, un lidostu ekspluatanti to teritorijā darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka minētajiem gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot šā panta 3. punktā paredzētos aviācijas drošības noteikumus un prasības, ko pieprasa ievērot viena Līgumslēdzēja Puse, tās valsts teritorijā ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģiem, tiem atstājot šo teritoriju vai uzturoties tajā. Piemērojamo likumu ietvaros katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, lai tās valsts teritorijā tiktu veikti atbilstoši pasākumi gaisa kuģu aizsardzībai un pasažieru, apkalpes, pasažieriem klātesošās bagāžas, bagāžas, kravas un gaisa kuģa krājumu pārbaudei pirms iekāpšanas vai iekraušanas gaisa kuģī vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni izvērtē jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu īpašus draudus.

5. Nelikumīga gaisa kuģa sagrābšanas incidenta vai tā draudu gadījumā, kā arī tad, ja tiek veiktas citas nelikumīgas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas darbības, Līgumslēdzējas Puses viena otrai sniedz palīdzību, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus nepieciešamos pasākumus, lai ātri un droši izbeigtu šo incidentu vai novērstu tā draudus.

6. Ja viena Līgumslēdzēja Puse pārkāpj šajā pantā noteiktās aviācijas drošības prasības, otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt tūlītējas konsultācijas ar šīs Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Ja viena mēneša laikā pēc konsultāciju pieprasīšanas netiek panākta pieņemama vienošanās, minētās Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas var tikt apturētas, atceltas, ierobežotas vai arī var tikt pieprasīta noteiktu nosacījumu izpilde. Īpašas nepieciešamības gadījumā katra Līgumslēdzēja Puse var veikt pagaidu darbības pirms viena mēneša termiņa beigām.

16. pants
Lidojumu drošība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par otras Līgumslēdzējas Puses pieņemtajiem lidojumu drošības standartiem visās jomās, kas attiecas uz apkalpi, gaisa kuģi vai tā izmantošanu. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

2. Ja pēc minētajām konsultācijām viena Līgumslēdzēja Puse konstatē, ka otra Līgumslēdzēja Puse kādā no jomām neefektīvi ievēro un nepilda spēkā esošos lidojumu drošības standartus, kas izstrādāti atbilstoši vismaz minimālajiem Konvencijā noteiktajiem standartiem, tā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par iegūto informāciju un pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību šiem minimālajiem standartiem, un šī otra Līgumslēdzēja Puse veic nepieciešamos pasākumus. Ja pēc minētā paziņojuma saņemšanas otra Līgumslēdzēja Puse neveic nepieciešamos pasākumus piecpadsmit (15) dienu laikā vai ilgākā laika periodā, ja par to panākta vienošanās, tiek piemēroti šā Nolīguma 5.panta noteikumi.

3. Neskatoties uz Konvencijas 33.pantā noteiktajiem pienākumiem, katru vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģi, ar kuru tiek veikta satiksme uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās, laikā, kad tas atrodas šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, no iekšpuses un ārpuses var pārbaudīt otras Līgumslēdzējas Puses pilnvaroti pārstāvji, lai konstatētu gaisa kuģa un tā apkalpes dokumentu derīgumu un saskatāmo gaisa kuģa un tā aprīkojuma stāvokli (šajā pantā - "gaisa kuģa pārbaude"), ja vien šī pārbaude neizraisa nepamatotu aizkavēšanos.

4. Ja gaisa kuģa pārbaudes vai pārbaužu sērijas rezultātā rodas:

a) pamatotas aizdomas, ka gaisa kuģis vai šā gaisa kuģa izmantošana neatbilst attiecīgajā laika posmā Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem, vai

b) pamatotas aizdomas, ka nepieciešama efektīva apkope un Konvencijā noteikto un spēkā esošo lidojumu drošības standartu izpilde,

Līgumslēdzēja Puse, kas veikusi pārbaudi, atbilstoši Konvencijas 33.panta noteikumiem var secināt, ka prasības, saskaņā ar kurām apliecība un licences par gaisa kuģi vai tā apkalpi izsniegtas vai atzītas par derīgām, vai prasības, saskaņā ar kurām gaisa kuģis veic lidojumus, neatbilst vai ir zemākas par Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem.

5. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārstāvis aizliedz piekļūt gaisa kuģim, kuru šī aviokompānija izmanto, lai veiktu pārbaudi saskaņā ar šā panta 3.punkta noteikumiem, otra Līgumslēdzēja Puse var konstatēt, ka tas izraisa nopietnas aizdomas par šā panta 4.punktā minētajiem pārkāpumiem, un izdarīt minētajā punktā noteiktos secinājumus.

6. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības nekavējoties pārtraukt vai mainīt otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas pārvadājumu atļaujas, ja tā pēc gaisa kuģa pārbaudes, gaisa kuģa pārbaužu sērijas, aizlieguma veikt gaisa kuģa pārbaudi, konsultācijām vai citādi konstatē, ka nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu aviokompānijas veiktās satiksmes drošību.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse pārtrauc veikt pasākumus, kas noteikti šā panta 2. vai 6.punktā, ja ir novērsts to iemesls.

17.pants
Normatīvo aktu piemērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus, kuri regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģa ierašanos tās valsts teritorijā, šīs teritorijas atstāšanu vai šā gaisa kuģa izmantošanu un navigāciju minētajā teritorijā, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus, kuri regulē pasažieru, apkalpju, kravas vai pasta ierašanos šīs valsts teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, piemēram, ieceļošanas, aizceļošanas, emigrācijas, imigrācijas, muitas, valūtas, veselības un karantīnas formalitātes, un kuri tiek piemēroti pasažieriem, apkalpēm, kravai vai pastam, ierodoties tās teritorijā, uzturoties tajā vai to atstājot, piemēro arī pasažieriem, apkalpēm, kravai un pastam, kas tiek pārvadāti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģos, tiem atrodoties minētajā teritorijā.

3. Pasažieri, bagāža un krava, kas tiešā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un neatstāj šim nolūkam paredzēto lidostas teritoriju, izņemot drošības pasākumus, kas paredzēti vardarbības un gaisa pirātisma, kā arī narkotisko vielu kontrabandas novēršanai, tiek pakļauti tikai atvieglotai kontrolei.

4. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas atvestais pasažieris nepilda normatīvos aktus, kas regulē ieceļošanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, attiecīgā aviokompānija par saviem līdzekļiem nogādā šādu pasažieri atpakaļ.

18. pants
Konsultācijas

Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas cieši sadarbojoties konsultē viena otru, lai nodrošinātu šā Nolīguma un tā pielikuma noteikumu izpildi un apmierinošu ievērošanu.

19. pants
Strīdu izšķiršana

1. Ja starp Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds par šā Nolīguma iztulkošanu vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses vispirms to cenšas nokārtot sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nevar strīdu nokārtot sarunu ceļā, tās pēc savstarpējas vienošanās var nodot strīdu izšķiršanai kādai personai vai institūcijai; ja tās nespēj vienoties, strīdu pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma iesniedz izšķiršanai triju (3) tiesnešu šķīrējtiesā, kurai katra Līgumslēdzēja Puse apstiprina vienu tiesnesi un trešo tiesnesi ieceļ šie abi jau apstiprinātie tiesneši. Katra Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi apstiprina sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad diplomātiskā ceļā ir saņēmusi otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījumu par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā, un trešais tiesnesis tiek iecelts sešdesmit (60) dienu laikā pēc minēto tiesnešu apstiprināšanas.

Ja viena Līgumslēdzēja Puse noteiktajā laikā neapstiprina savu tiesnesi, vai abi apstiprinātie tiesneši neapstiprina trešo tiesnesi, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidents pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma var iecelt nepieciešamo tiesnesi vai tiesnešus. Jebkurā gadījumā trešais tiesnesis ir trešās valsts pilsonis un veic šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumus. Šķīrējtiesa pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Visos pārējos jautājumos šķīrējtiesa pati nosaka savas darbības procedūru.

3. Līgumslēdzējas Puses apņemas pildīt jebkurus lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 2. punktu.

4. Ja viena Līgumslēdzēja Puse nepilda lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 2.punktu, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai atsaukt tiesības vai priekšrocības, kas saskaņā ar šo Nolīgumu piešķirtas saistības nepildošajai Līgumslēdzējai Pusei.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava šķīrējtiesneša izdevumus un maksā viņam atlīdzību; naudas summas, kuras veido atlīdzība trešajam tiesnesim un ar trešā tiesneša un šķīrējtiesas darbību saistītie izdevumi, vienlīdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas Puses.

20. pants
Grozījumi

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt kādu šā Nolīguma noteikumu, tajā skaitā pielikumu, tad grozījumus var veikt pēc konsultācijām saskaņā ar šā Nolīguma 18.pantu.

2. Šo Nolīgumu var grozīt un papildināt ar abu Līgumslēdzēju Pušu savstarpēju piekrišanu. Šādus grozījumus un papildinājumus veic atsevišķu protokolu veidā, kuri kļūst par šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā saskaņā ar šā Nolīguma 23.panta nosacījumiem.

3. Ja grozījumi attiecas tikai uz šā Nolīguma pielikuma nosacījumiem, par tiem var vienoties abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas un tie stājas spēkā no dienas, kad šīs aviācijas institūcijas par tiem ir vienojušās.

21. pants
Reģistrēšana

Šis Nolīgums un tā grozījumi tiek reģistrēti Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

22. pants
Nolīguma izbeigšana

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstveidā paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par tās lēmumu izbeigt šo Nolīgumu. Šo paziņojumu vienlaikus nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šis Nolīgums tiek pārtraukts pusnaktī (pēc tās Līgumslēdzējas Puses vietējā laika, kura ir saņēmusi paziņojumu) divpadsmit (12) mēnešus pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu, ja vien minētais paziņojums nav atcelts ar vienošanos pirms šā perioda beigām. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapliecina, ka tā saņēmusi paziņojumu, šo paziņojumu uzskata par saņemtu četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

23. pants
Stāšanās spēkā

Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem informē viena otru par nepieciešamo iekšējo procedūru izpildi, lai tas stātos spēkā.

Parakstīts Rīgā 2009.gada 9.februārī divos oriģināleksemplāros latviešu, tadžiku un angļu valodā. Visi teksti ir vienlīdz autentiski. Strīda gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā

Tadžikistānas
Republikas
valdības vārdā

Ainārs Šlesers

Hamrohons Zarifi

 

Latvijas Republikas valdības un

Tadžikistānas Republikas valdības

nolīguma par gaisa satiksmi

PIELIKUMS

MARŠRUTU SARAKSTS

1. 1.SARAKSTS

Maršruti, kuros pārvadājumus veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

No

Starppunkti

Uz

Punkti aiz

Punkti Latvijā

Tiks precizēti

Punkti Tadžikistānā

Tiks precizēti

Jebkuri punkti

Jebkuri punkti

 

2. 2. SARAKSTS

Maršruti, kuros pārvadājumus veic Tadžikistānas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

No

Starppunkti

Uz

Punkti aiz

Punkti Tadžikistānā

Tiks precizēti

Punkti Latvijā

Tiks precizēti

Jebkuri punkti

Jebkuri punkti

3. Starppunktos vai punktos aiz otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas nedrīkst izmantot piektās brīvības satiksmes tiesības, izņemot, ja par to panākta vienošanās starp abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.


 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Tadžikistāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 06.08.2009.
Parakstīts:
 09.02.2009.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 120, 30.07.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
488
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"