Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
LOKARNO NOLĪGUMS PAR DIZAINPARAUGU STARPTAUTISKĀS KLASIFIKĀCIJAS IZVEIDOŠANU

Parakstīts 1968.gada 8.oktobrī Lokarno,

grozīts 1979.gada 28.septembrī

 

1.pants

Īpašas savienības izveide; starptautiskas klasifikācijas pieņemšana

(1) Valstis, kurām piemēro šo Nolīgumu, veido Īpašu savienību.

(2) Tās pieņem vienotu klasifikāciju dizainparaugiem (turpmāk "starptautiskā klasifikācija").

(3) Starptautiskajā klasifikācijā ietilpst:

(i) klašu un apakšklašu saraksts;

(ii) alfabētisks preču saraksts, kurās dizainparaugi tiek iekļauti, ar norādēm uz klasēm un apakšklasēm, kurās šīs preces ietilpst;

(iii) paskaidrojumi.

(4) Klašu un apakšklašu saraksts ir saraksts, kas pievienots šim Nolīgumam, ar grozījumiem un papildinājumiem, kurus šim sarakstam var izdarīt saskaņā ar 3.pantu izveidotā Ekspertu komiteja (turpmāk "Ekspertu komiteja").

(5) Alfabētisko preču sarakstu un paskaidrojumus pieņem Ekspertu komiteja saskaņā ar 3.pantā noteikto procedūru.

(6) Ekspertu komiteja saskaņā ar 3.pantā noteikto procedūru var grozīt vai papildināt Starptautisko klasifikāciju.

(7) (a) Starptautisko klasifikāciju izveido angļu un franču valodā.

(b) Starptautiskās klasifikācijas oficiālos tekstus tādās citās valodās, kādas 5.pantā minētā Asambleja var norādīt, izveido Konvencijā par Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (turpmāk "Organizācija") dibināšanu minētais Intelektuālā īpašuma starptautiskais birojs (turpmāk "Starptautiskais birojs"), apspriedies ar ieinteresētām valdībām.

2.pants

Starptautiskās klasifikācijas lietošana un tās tiesiskā nozīme

(1) Starptautiskajai klasifikācijai ir vienīgi administratīvs raksturs, ciktāl citādi nenosaka šā Nolīguma prasības. Tomēr katra valsts var piešķirt tai tādu tiesisku nozīmi, kādu tā uzskata par vajadzīgu. Starptautiskā klasifikācija citastarp neuzliek saistības Īpašās savienības valstīm attiecībā uz aizsardzības apjomu, kāds tiek piešķirts konkrētam dizainparaugam šajās valstīs.

(2) Katra Īpašās savienības valsts saglabā tiesības starptautisko klasifikāciju izmantot kā pamatsistēmu vai palīgsistēmu.

(3) Dizainparaugu deponēšanas vai reģistrācijas oficiālajos dokumentos un, ja dizainparaugi tiek oficiāli publicēti, konkrētajās publikācijās Īpašās savienības valstu Iestādes iekļauj starptautiskās klasifikācijas to klašu un apakšklašu numurus, uz kurām attiecas dizainparaugus ietverošās preces.

(4) Izraugoties terminus iekļaušanai preču alfabētiskajā sarakstā, Ekspertu komiteja veltī samērīgu uzmanību, lai izvairītos izmantot tādus terminus, uz kuriem varētu pastāvēt izņēmuma tiesības. Ja kāds vārds ir iekļauts alfabētiskajā sarakstā, tas tomēr nenozīmē, ka Ekspertu komiteja ir izteikusi viedokli, ka tas ir vai nav izņēmuma tiesību objekts.

3.pants

Ekspertu komiteja

(1) Ekspertu komitejai uztic uzdevumus, kas minēti 1.panta 4., 5. un 6.punktā. Katra Īpašās savienības valsts ir pārstāvēta Ekspertu komitejā, kas savu darbību organizē saskaņā ar procedūras noteikumiem, kurus pieņem ar pārstāvēto valstu vienkāršu balsu vairākumu.

(2) Ekspertu komiteja pieņem alfabētisko sarakstu un paskaidrojumus ar Īpašās savienības valstu nodoto balsu vienkāršu vairākumu.

(3) Priekšlikumus par starptautiskās klasifikācijas grozījumiem vai papildinājumiem var iesniegt jebkuras Īpašās savienības valsts Iestāde vai Starptautiskais birojs. Katru priekšlikumu, kas nāk no Iestādes, šī Iestāde paziņo Starptautiskajam birojam. Iestāžu priekšlikumus un Starptautiskā biroja priekšlikumus Starptautiskais birojs nosūta Ekspertu komitejas locekļiem vēlākais divus mēnešus pirms Komitejas sesijas, kurā paredzēts izskatīt minētos priekšlikumus.

(4) Ekspertu komitejas lēmumus, kas attiecas uz starptautiskās klasifikācijas grozījumu un papildinājumu pieņemšanu, pieņem ar Īpašās savienības valstu vienkāršu balsu vairākumu. Tomēr ja šādi lēmumi ir saistīti ar jaunas klases izveidi vai preču jebkādu pārcelšanu no vienas klases uz citu, ir nepieciešama vienprātība.

(5) Eksperts ir tiesīgs balsot neklātienē.

(6) Ja valsts neieceļ savu pārstāvi konkrētai Ekspertu komitejas sesijai vai ja ieceltais eksperts savu viedokli nav izteicis, balsojot sesijas laikā vai termiņā, kurš jāparedz Ekspertu komitejas procedūras noteikumos, tad uzskata, ka attiecīgā valsts ir piekritusi Komitejas lēmumam.

4.pants

Klasifikācijas un tās grozījumu un papildinājumu oficiāla paziņošana un publikācija

(1) Ekspertu komitejas pieņemto preču alfabētisko sarakstu un paskaidrojumus, kā arī jebkuru Komitejas izlemtu starptautiskās klasifikācijas grozījumu vai papildinājumu Starptautiskais birojs paziņo Īpašās savienības valstu Iestādēm. Ekspertu komitejas lēmumi stājas spēkā, tiklīdz šāds paziņojums ir saņemts. Tomēr, ja šādi lēmumi ir saistīti ar jaunas klases izveidi vai preču jebkādu pārcelšanu no vienas klases uz citu, tie stājas spēkā sešu mēnešu laikposmā pēc minētā paziņojuma dienas.

(2) Starptautiskais birojs, kas ir starptautiskās klasifikācijas depozitārijs, iekļauj tajā grozījumus un papildinājumus, kuri stājušies spēkā. Paziņojumus par grozījumiem un papildinājumiem publicē periodiskos izdevumos, kurus norāda Asambleja.

5.pants

Īpašās savienības Asambleja

(1) (a) Īpašajai savienībai ir Asambleja, kur ietilpst Īpašās savienības valstis.

(b) Katras Īpašās savienības valsts valdību pārstāv viens delegāts, kam var palīdzēt aizstājēji delegāti, padomdevēji un eksperti.

(c) Katras delegācijas izdevumus sedz valdība, kas to ir iecēlusi.

(2) (a) Ciktāl citādi nenosaka 3.panta noteikumi, Asambleja:

(i) kārto visus jautājumus, kas attiecas uz Īpašās savienības uzturēšanu un attīstību, kā arī uz šā Nolīguma īstenošanu;

(ii) dod Starptautiskajam birojam norādījumus par pārskatīšanas konferenču sagatavošanu;

(iii) izskata un apstiprina Organizācijas ģenerāldirektora (turpmāk "ģenerāldirektors") ziņojumus un darbību, kas attiecas uz Īpašo savienību, un dod viņam visas vajadzīgās instrukcijas par jautājumiem, kas ir Īpašās savienības kompetencē;

(iv) nosaka Īpašās savienības programmu un pieņem tās budžetu ik diviem gadiem, kā arī apstiprina tās galīgos finanšu pārskatus;

(v) pieņem Īpašās savienības finanšu reglamentu;

(vi) izlemj par starptautiskās klasifikācijas oficiālo tekstu izveidošanu valodās, kas nav angļu un franču valoda;

(vii) papildus Ekspertu komitejai, kas izveidota saskaņā ar 3.pantu, izveido tādas citas ekspertu komitejas un darba grupas, kādas tā uzskata par vajadzīgām Īpašās savienības mērķu sasniegšanai;

(viii) nosaka, kuras valstis, kas nav Īpašās savienības dalībvalstis, un kuras starpvaldību organizācijas un starptautiskas nevalstiskas organizācijas tā pielaiž savās sanāksmēs kā novērotājas;

(ix) izdara grozījumus 5.-8.pantā;

(x) veic jebkādas citas vajadzīgas darbības, lai veicinātu Īpašās savienības uzdevumu izpildi;

(xi) veic tādas citas funkcijas, kas izriet no šā Nolīguma.

(b) Par jautājumiem, kuros ieinteresētas arī citas savienības, ko pārvalda Organizācija, Asambleja pieņem lēmumus, uzklausījusi Organizācijas Koordinācijas komitejas viedokli.

(3) (a) Katrai Asamblejas dalībvalstij ir viena balss.

(b) Puse no Asamblejas dalībvalstīm veido kvorumu.

(c) Neatkarīgi no (b) apakšpunkta noteikumiem, ja kādā sesijā pārstāvēto Asamblejas dalībvalstu skaits ir mazāks par pusi, bet līdzinās vienai trešdaļai vai pārsniedz to, Asambleja var pieņemt lēmumus, tomēr, izņemot tādus lēmumus, kas attiecas uz pašas Asamblejas procedūru, visi šādi lēmumi stājas spēkā tikai tad, ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi. Starptautiskais birojs tādus lēmumus paziņo Asamblejas dalībvalstīm, kas nebija pārstāvētas, un uzaicina tās trijos mēnešos no paziņojuma dienas rakstveidā balsot vai atturēties. Ja pēc šā termiņa beigām valstis, kas tādējādi izteikušas savu balsojumu vai atturēšanos, sasniedz skaitu, kāds pietrūka notikušās sesijas kvorumam, šādi lēmumi stājas spēkā ar noteikumu, ka vienlaikus saglabājas vajadzīgais balsu vairākums.

(d) Ciktāl citādi nenosaka 8.panta 2.punkta noteikumi, Asamblejas lēmumu pieņemšanai nepieciešamas divas trešdaļas nodoto balsu.

(e) Atturēšanos neuzskata par balsojumu.

(f) Katrs delegāts var pārstāvēt tikai vienu valsti un balsot tās vārdā.

(4) (a) Asambleja, ģenerāldirektora sasaukta, parastā sesijā sanāk reizi katrā otrajā kalendārajā gadā un, ja nav ārkārtēju apstākļu, tajā pašā laikā un vietā, kur sanāk Organizācijas Ģenerālā asambleja.

(b) Asambleja, ģenerāldirektora sasaukta, sanāk ārkārtas sesijā, ja to pieprasa viena ceturtā daļa Asamblejas dalībvalstu.

(c) Katras sesijas darba kārtību sagatavo ģenerāldirektors.

(5) Asambleja pieņem savus procedūras noteikumus.

6.pants

Starptautiskais birojs

(1) (a) Administratīvos uzdevumus, kas attiecas uz Īpašo savienību, veic Starptautiskais birojs.

(b) Citstarp Starptautiskais birojs sagatavo sanāksmes un nodrošina sekretariātu Asamblejai, Ekspertu komitejai un citām tādām ekspertu komitejām un darba grupām, kuras var būt nodibinājusi Asambleja vai Ekspertu komiteja.

(c) Ģenerāldirektors ir Īpašās savienības vadītājs un pārstāv Īpašo savienību.

(2) Ģenerāldirektors un jebkurš viņa iecelts personāla pārstāvis bez balsstiesībām piedalās visās sanāksmēs, ko rīko Asambleja, Ekspertu komiteja un citas tādas ekspertu komitejas un darba grupas, kuras var būt nodibinājusi Asambleja vai Ekspertu komiteja. Ģenerāldirektors vai viņa iecelts personāla pārstāvis ir šo struktūru sekretārs ex officio.

(3) (a) Starptautiskais birojs saskaņā ar Asamblejas norādījumiem veic sagatavošanas darbus pārskatīšanas konferencēm, lai pārskatītu tos Nolīguma noteikumus, kuri neietilpst 5.-8. pantā.

(b) Starptautiskais birojs var apspriesties ar starpvaldību organizācijām un starptautiskām nevalstiskām organizācijām par pārskatīšanas konferenču sagatavošanu.

(c) Ģenerāldirektors un viņa ieceltas personas piedalās tādu konferenču diskusijās bez balsstiesībām.

(4) Starptautiskais birojs veic jebkādus citus tam uzticētus uzdevumus.

7.pants

Finanses

(1) (a) Īpašajai savienībai ir savs budžets.

(b) Īpašās savienības budžets ietver ienākumus un izdevumus, kas tieši attiecas uz Īpašo savienību, tās iemaksas savienībām kopīgo izdevumu budžetā un, vajadzības gadījumā, ieskaitījumus Organizācijas konferences budžetā.

(c) Izdevumus, kas neattiecas uz Īpašo savienību vien, bet arī uz vienu vai vairākām citām Organizācijas pārvaldītām savienībām, uzskata par Savienībām kopīgiem izdevumiem. Īpašās savienības daļa tādos kopīgos izdevumos ir proporcionāla Īpašās savienības ieinteresētībai šādos izdevumos.

(2) Īpašās savienības budžetu sastāda, pienācīgi ņemot vērā vajadzību to koordinēt ar citu Organizācijas pārvaldīto savienību budžetiem.

(3) Īpašās savienības budžetu finansē no šādiem avotiem:

(i) Īpašās savienības valstu dalības maksas;

(ii) nodevas un maksājumi par Starptautiskā biroja pakalpojumiem, kas sniegti saistībā ar Īpašo savienību;

(iii) ieņēmumi no to Starptautiskā biroja publikāciju pārdošanas, kuras attiecas Īpašo savienību, vai procentatskaitījumi sakarā ar tām;

(iv) dāvinājumi, novēlējumi, subsīdijas;

(v) īresmaksas, procentmaksājumi un dažādi citi ienākumi.

(4) (a) Lai noteiktu 3.punkta (i) apakšpunktā minētās dalības maksas apmēru, katru Īpašās savienības dalībvalsti attiecina uz to pašu klasi, kurai tā pieder Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības Parīzes savienībā, un valsts veic gada dalības maksu, pamatojoties uz to pašu vienību skaitu, kāds šai klasei ir noteikts minētajā savienībā.

(b) Katras Īpašās savienības dalībvalsts gada dalības maksa ir summa, kas attiecas pret visām dalībvalstīm Īpašās savienības budžetā iemaksājamo kopsummu tāpat kā konkrētās dalībvalsts vienību skaits attiecas pret visu to valstu vienību kopskaitu, kuras maksā dalības maksu.

(c) Dalības maksas termiņš ir katra gada pirmais janvāris.

(d) Dalībvalsts, kam ir dalības maksas parāds, nevar īstenot savas balsstiesības nevienā Īpašās savienības struktūrā, ja tās parāda apmērs līdzinās no tās pienākošos dalības maksu kopsummai par diviem iepriekšējiem pilniem gadiem vai pārsniedz to. Tomēr jebkura Īpašās savienības struktūra tādai valstij var ļaut joprojām īstenot balsstiesības šajā struktūrā, ja un ciktāl tā uzskata, ka maksājumi nokavēti ārkārtēju un nenovēršamu apstākļu dēļ.

(e) Ja budžets nav apstiprināts līdz jauna finanšu posma sākumam, to nosaka iepriekšējā gada budžeta līmenī, ievērojot kārtību, kas paredzēta finanšu reglamentā.

(5) Ģenerāldirektors nosaka apmēru nodevām un maksājumiem par Starptautiskā biroja pakalpojumiem, kas sniegti saistībā ar Īpašo savienību, un dara to zināmu Asamblejai.

(6) (a) Īpašajai savienībai ir apgrozāmo līdzekļu fonds, ko veido katras Īpašās savienības dalībvalsts viena iemaksa. Ja šā fonda līdzekļu nepietiek, Asambleja lemj par tā palielināšanu.

(b) Katras dalībvalsts sākotnējā iemaksa minētajā fondā vai līdzdalība tā palielināšanā ir proporcionāla valsts dalības maksai par to gadu, kad fonds izveidots vai pieņemts lēmums to palielināt.

(c) Šo proporciju un tās iemaksas noteikumus pēc ģenerāldirektora priekšlikuma nosaka Asambleja, uzklausījusi Organizācijas Koordinācijas komitejas viedokli.

(7) (a) Līgumā par galveno mītni, ko noslēdz ar valsti, kuras teritorijā atrodas Organizācijas galvenā mītne, paredz to, ka šī valsts piešķir aizdevumu, kad vien apgrozāmo līdzekļu fonds kļūst par mazu. Aizdevuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus katrā atsevišķā gadījumā nosaka īpaša vienošanās starp šo valsti un Organizāciju.

(b) Gan (a) apakšpunktā minētajai valstij, gan Organizācijai ir tiesības ar oficiālu rakstveida paziņojumu uzteikt pienākumu piešķirt aizdevumus. Uzteikums stājas spēkā pēc trim gadiem, skaitot no tā gada beigām, kad tas paziņots.

(8) Ievērojot kārtību, kas paredzēta finanšu reglamentā, finanšu revīziju veic viena vai vairākas Īpašās savienības valstis vai ārējie auditori. Tos ar pašu piekrišanu ieceļ Asambleja.

8.pants

Grozījumi 5.-8.pantā

(1) Ar priekšlikumiem grozīt 5., 6., 7. un šo pantu var nākt klajā jebkura Asamblejas dalībvalsts vai ģenerāldirektors. Šādus priekšlikumus ģenerāldirektors dara zināmus Asamblejas dalībvalstīm vismaz sešus mēnešus pirms to izskatīšanas Asamblejā.

(2) Grozījumus 1.punktā minētajos pantos pieņem Asambleja. Lai grozījumu pieņemtu, trim ceturtdaļām nodoto balsu jābūt par, turklāt jebkuram grozījumam 5.pantā un šajā punktā vajadzīgas četras piektdaļas nodoto balsu.

(3) Jebkurš grozījums 1.punktā minētajos pantos stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad no trim ceturtdaļām visu to valstu, kas grozījuma pieņemšanas laikā bijušas Īpašās savienības dalībvalstis, ģenerāldirektors ir saņēmis oficiālus rakstveida paziņojumus par to akceptu saskaņā ar konstitucionālām procedūrām. Jebkurš šādi akceptēts šo pantu grozījums uzliek saistības visām valstīm, kas ir Īpašās savienības dalībvalstis laikā, kad grozījums stājas spēkā, vai arī kļūst par dalībvalstīm vēlāk, ar nosacījumu, ka jebkurš grozījums, kas palielina Īpašās savienības valstu finanšu saistības, uzliek saistības tikai tām valstīm, kas oficiāli paziņojušas par tāda grozījuma akceptu.

9.pants

Ratifikācija un pievienošanās; stāšanās spēkā

(1) Jebkura Parīzes konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību dalībvalsts, kas ir parakstījusi šo Nolīgumu, var to ratificēt un, ja nav parakstījusi, var tam pievienoties.

(2) Ratifikācijas un pievienošanās dokumentus deponē ģenerāldirektoram.

(3) (a) Attiecībā uz pirmajām piecām valstīm, kas deponējušas savus ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus, šis Nolīgums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad deponēts piektais šāds dokuments.

(b) Attiecībā uz jebkuru citu valsti šis Nolīgums stājas spēkā trīs mēnešus kopš dienas, kad ģenerāldirektors ir oficiāli paziņojis par tās ratifikāciju vai pievienošanos, ja vien ratifikācijas vai pievienošanās dokumentā nav norādīta vēlāka diena. Tādā gadījumā attiecībā uz šo valsti šis Nolīgums stājas spēkā norādītajā dienā.

(4) Ratifikācija vai pievienošanās automātiski nozīmē visu šā Nolīguma noteikumu pieņemšanu un iespēju izmantot tajā paredzētās priekšrocības.

10.pants

Nolīguma tiesiskais spēks un darbības ilgums

Šim Nolīgumam ir tāds pats tiesiskais spēks un darbības ilgums kā Parīzes Konvencijai par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

11.pants

Nolīguma 1.-4. un 9.-15.panta pārskatīšana

(1) Šā Nolīguma 1.-4. un 9.-15.pantu var pārskatīt, lai ieviestu vēlamus uzlabojumus.

(2) Katru pārskatīšanu veic Īpašās savienības valstu delegātu konference.

12.pants

Denonsācija

(1) Jebkura valsts var denonsēt šo Nolīgumu ar ģenerāldirektoram adresētu oficiālu paziņojumu. Tāda denonsācija skar tikai valsti, kas to veic, Nolīgumam pilnībā paliekot spēkā attiecībā uz pārējām Īpašās savienības dalībvalstīm.

(2) Denonsācija stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad ģenerāldirektors ir saņēmis minēto oficiālo paziņojumu.

(3) Neviena valsts neīsteno šajā pantā paredzētās tiesības denonsēt Nolīgumu, iekams nav apritējuši pieci gadi kopš dienas, kad tā kļuvusi par Īpašās savienības dalībvalsti.

13.pants

Teritorijas

Šim Nolīgumam piemēro Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 24.panta noteikumus.

14.pants

Parakstīšana; valodas; oficiālie paziņojumi

(1) (a) Šo Nolīgumu paraksta vienā eksemplārā angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, un deponē Šveices valdībai.

(b) Šis Nolīgums paliek atklāts parakstīšanai Bernē līdz 1969.gada 30.jūnijam.

(2) Ģenerāldirektors, apspriedies ar ieinteresētām valdībām, izveido oficiālus tekstus tādās citās valodās, kādas var norādīt Asambleja.

(3) Divas šā Nolīguma parakstītā teksta kopijas, ko apliecinājusi Šveices valdība, ģenerāldirektors nosūta visām to valstu valdībām, kuras to parakstījušas, un, pēc pieprasījuma, jebkuras citas valsts valdībai.

(4) Ģenerāldirektors reģistrē šo Nolīgumu Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātā.

(5) Ģenerāldirektors oficiāli paziņo visu Īpašās savienības valstu valdībām par šā Nolīguma spēkā stāšanās dienu, tā parakstīšanu, ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu deponēšanu, šā Nolīguma grozījumu akceptēšanu un datumiem, kad šādi grozījumi stājas spēkā, kā arī par denonsācijas paziņojumiem.

15.pants

Pārejas noteikums

Līdz laikam, kad stājas amatā pirmais ģenerāldirektors, atsauces šajā Nolīgumā uz Organizācijas Starptautisko biroju vai uz ģenerāldirektoru uzskata par atsaucēm uz Intelektuālā īpašuma aizsardzības apvienotajiem starptautiskajiem birojiem (BIRPI) vai attiecīgi uz šo Biroju direktoru.

 

Pielikums

LOKARNO NOLĪGUMA PAR DIZAINPARAUGU STARPTAUTISKĀS KLASIFIKĀCIJAS IZVEIDOŠANU PIELIKUMS

Starptautiskās klasifikācijas klašu un apakšklašu saraksts

(astotā redakcija, spēkā no 2004.gada 1.janvāra)

1.klase

Pārtikas produkti

1-01

Maizes izstrādājumi, cepumi, miltu konditorejas izstrādājumi, makaroni un citi graudaugu produkti, šokolāde, saldumi, saldējums

1-02

Augļi un dārzeņi

1-03

Siers, sviests un sviesta aizstājēji, citi piena produkti

1-04

Gaļa (ieskaitot gaļas izstrādājumus), zivis

1-05

(rezerves apakšklase)

1-06

Dzīvnieku barība

1-99

Dažādi

2.klase

Apģērbi un galantērijas preces

2-01

Apakšveļa, sieviešu veļa, korsešu izstrādājumi, krūšturi, naktsveļa

2-02

Apģērbi

2-03

Galvassegas

2-04

Apavi, zeķes un garās zeķes

2-05

Kaklasaites, šalles, kaklauti un kabatlakatiņi

2-06

Cimdi

2-07

Galantērijas preces un apģērba piederumi

2-99

Dažādi

3.klase

Ceļošanas piederumi, somas, futrāļi, saulessargi un personiskās lietošanas priekšmeti, kas nav ietverti citur

3-01

Ceļasomas, apģērbu somas, portfeļi, rokassomas, atslēgu maciņi, futrāļi, kas pielāgoti to saturam, kabatas portfeļi un tamlīdzīgas preces

3-02

(rezerves apakšklase)

3-03

Lietussargi, saulessargi, sauljumi un spieķi

3-04

Vēdekļi

3-99

Dažādi

4.klase

Suku izstrādājumi

4-01

Sukas un slotas tīrīšanai

4-02

Tualetes sukas (sukas personiskai lietošanai), drēbju sukas un apavu sukas

4-03

Sukas - mašīnu daļas

4-04

Krāsotāju sukas, otas, ēdienu gatavošanā izmantojamās otas

4-99

Dažādi

5.klase

Tekstilmateriāli, mākslīgi un dabiski lokšņu materiāli

5-01

Vērpti izstrādājumi

5-02

Mežģīnes

5-03

Izšuvumi

5-04

Lentes (dažādiem nolūkiem), lentītes un citi dekoratīvi rotājumi

5-05

Tekstilaudumi

5-06

Mākslīgi vai dabiski lokšņu materiāli

5-99

Dažādi

6.klase

Mēbeles

6-01

Sēdekļi

6-02

Gultas

6-03

Galdi un tamlīdzīgas mēbeles

6-04

Mēbeles dažādu priekšmetu glabāšanai

6-05

Kombinētas mēbeles

6-06

Citas mēbeles un mēbeļu daļas

6-07

Spoguļi un rāmji

6-08

Drēbju pakaramie

6-09

Matrači un spilveni

6-10

Aizkari, štoras un žalūzijas (iekštelpām)

6-11

Grīdsegas, paklāji un celiņi

6-12

Gobelēni, sienas segas

6-13

Segas un citi pārklāji, gultas veļa un galdauti

6-99

Dažādi

7.klase

Mājturības preces, kas nav ietvertas citur

7-01

Porcelāna un stikla izstrādājumi, trauki un citi līdzīgi izstrādājumi

7-02

Ierīces, piederumi un tilpnes ēdiena gatavošanai (termiskai apstrādei)

7-03

Galda naži, dakšiņas, karotes

7-04

Ar roku darbināmi aparāti un ierīces ēdienu un dzērienu pagatavošanai

7-05

Gludekļi un ierīces mazgāšanai, tīrīšanai un žāvēšanai

7-06

Citi galda piederumi

7-07

Citas saimniecības tilpnes

7-08

Kamīna piederumi

7-99

Dažādi

8.klase

Darbarīki un būvapkalumi

8-01

Darbarīki un instrumenti urbšanai, frēzēšanai un rakšanai

8-02

Āmuri un citi līdzīgi darbarīki un instrumenti

8-03

Griešanas darbarīki un instrumenti

8-04

Skrūvgrieži un citi līdzīgi darbarīki un instrumenti

8-05

Citi darbarīki un instrumenti

8-06

Rokturi, kloķi un viras

8-07

Aizslēgšanas, aizvēršanas un aizbultēšanas ierīces

8-08

Stiprinājuma, atbalsta vai montāžas ierīces un piederumi, kas nav ietverti citās klasēs

8-09

Metāla apkalumi un stiprinājumi durvīm, logiem, mēbelēm un tamlīdzīgi izstrādājumi

8-10

Velosipēdu un motociklu statņi

8-99

Dažādi

9.klase

Iepakojums un konteineri preču transportēšanai vai uzglabāšanai

9-01

Pudeles, flakoni, burkas, lielas pudeles (arī pītā apvalkā) un tilpnes satura uzglabāšanai zem spiediena

9-02

Kannas, tvertnes un mucas

9-03

Kastes, kārbas, konteineri, konservu kārbas

9-04

Veļas grozi, redeļu kastes un grozi

9-05

Maisi, maisiņi, paketes, tūbiņas un kapsulas

9-06

Virves, apsiešanas un apstīpošanas materiāli

9-07

Iepakojuma aizvēršanas un noslēgšanas ierīces un piederumi

9-08

Transporta paliktņi un platformas autokrāvējiem

9-09

Atkritumu konteineri un to statņi

9-99

Dažādi

10.klase

Pulksteņi un citi mērinstrumenti, kontroles un signalizācijas aparāti

10-01

Pulksteņi, sienas pulksteņi un modinātājpulksteņi

10-02

Kabatas pulksteņi un rokas pulksteņi

10-03

Citi laika mērīšanas instrumenti

10-04

Citi mērinstrumenti, aparāti un ierīces

10-05

Instrumenti, aparāti un ierīces kontrolei, drošībai vai pārbaudei

10-06

Signalizācijas aparāti un ierīces

10-07

Korpusi, futrāļi, skalas, rādītāji un visas citas mērīšanas, kontroles un signalizācijas instrumentu daļas

10-99

Dažādi

11.klase

Greznumpriekšmeti

11-01

Juvelierizstrādājumi un bižutērija

11-02

Greznumlietas, galda, kamīna un sienas rotājumi, puķu vāzes un podi

11-03

Medaļas, ordeņi un nozīmītes

11-04

Mākslīgās puķes, augļi un augi

11-05

Karogi un svētku rotājumi

11-99

Dažādi

12.klase

Transportlīdzekļi un pacelšanas iekārtas

12-01

Transportlīdzekļi, ko velk dzīvnieki

12-02

Rokas ratiņi, ķerras

12-03

Lokomotīves un dzelzceļa un cita sliežu transporta ritošais sastāvs

12-04

Piekarceļu vagoni, trošu ceļi un pacēlāji slēpotājiem

12-05

Celtņi, elevatori un pacēlāji kraušanai un transportēšanai

12-06

Kuģi un laivas

12-07

Aviācijas un kosmosa transportlīdzekļi

12-08

Vieglie un kravas automobiļi, autobusi

12-09

Traktori

12-10

Piekabes sauszemes transportlīdzekļiem

12-11

Velosipēdi un motocikli

12-12

Bērnu ratiņi, invalīdu ratiņi, nestuves

12-13

Transportlīdzekļi īpašiem nolūkiem

12-14

Citi transportlīdzekļi

12-15

Riepas un pretslīdēšanas ķēdes transportlīdzekļiem

12-16

Transportlīdzekļu daļas un piederumi, kas nav ietverti citās klasēs vai apakšklasēs

12-99

Dažādi

13.klase

Ierīces elektroenerģijas ražošanai, sadalei vai pārveidošanai

13-01

Ģeneratori un elektromotori

13-02

Spēka transformatori, taisngrieži, baterijas un akumulatori

13-03

Ierīces elektroenerģijas sadalei vai regulēšanai

13-99

Dažādi

14.klase

Ierīces un aparāti informācijas ierakstīšanai, pārraidei un apstrādei

14-01

Ierīces un aparāti skaņas vai attēlu ierakstīšanai vai reproducēšanai

14-02

Datu apstrādes ierīces un aparāti, arī perifērijas ierīces

14-03

Sakaru ierīces un aparāti, tālvadības ierīces un radio pastiprinātāji

14-04

Datoru ekrāna grafika un ikonas

14-99

Dažādi

15.klase

Mašīnas, kas nav ietvertas citur

15-01

Dzinēji

15-02

Sūkņi un kompresori

15-03

Lauksaimniecības mašīnas un mehānismi

15-04

Būvmašīnas

15-05

Mazgāšanas, tīrīšanas un žāvēšanas mašīnas un iekārtas

15-06

Tekstila, šūšanas, adīšanas un izšūšanas mašīnas, arī to daļas

15-07

Saldējamās mašīnas un iekārtas

15-08

(rezerves apakšklase)

15-09

Darbgaldi, abrazīvās apstrādes ierīces un metālliešanas iekārtas

15-99

Dažādi

16.klase

Fotoaparatūra, kinoaparatūra un optiskās ierīces

16-01

Fotoaparāti un kinokameras

16-02

Projektori un aparāti filmu un diapozitīvu pārlūkošanai

16-03

Kopēšanas aparāti un palielinātāji

16-04

Attīstīšanas aparāti un ierīces

16-05

Fotopiederumi, kinopiederumi un palīgierīces

16-06

Optiskās ierīces

16-99

Dažādi

17.klase

Mūzikas instrumenti

17-01

Taustiņinstrumenti

17-02

Pūšamie instrumenti

17-03

Stīgu instrumenti

17-04

Sitamie instrumenti

17-05

Mehāniskie mūzikas instrumenti

17-99

Dažādi

18.klase

Tipogrāfiskās un biroja mašīnas

18-01

Rakstāmmašīnas un rēķināšanas mašīnas

18-02

Iespiedmašīnas

18-03

Iespiedburti un burtveidoli (šrifti)

18-04

Grāmatu iesiešanas, skavošanas un papīrgriešanas mašīnas

18-99

Dažādi

19.klase

Rakstāmlietas, biroja piederumi, materiāli māksliniekiem un mācību materiāli

19-01

Papīrs, rakstāmpapīrs, pastkartes, sludinājumu un apsveikumu kartītes

19-02

Biroja piederumi

19-03

Kalendāri

19-04

Grāmatas, burtnīcas un tamlīdzīgi izstrādājumi

19-05

(rezerves apakšklase)

19-06

Materiāli un piederumi rakstīšanai un rasēšanai, kā arī zīmēšanai, gleznošanai, tēlniecībai, gravēšanai un citām mākslas tehnikām

19-07

Mācību (uzskates) materiāli

19-08

Cita iespiedprodukcija

19-99

Dažādi

20.klase

Tirdzniecības un reklāmas iekārtas, zīmes

20-01

Tirdzniecības automāti

20-02

Izstāžu un tirdzniecības iekārtas

20-03

Zīmes, izkārtnes un reklāmas ierīces

20-99

Dažādi

21.klase

Spēles, rotaļlietas, teltis un sporta preces

21-01

Spēles un rotaļlietas

21-02

Vingrošanas un sporta ierīces un piederumi

21-03

Citas izpriecām un izklaidei paredzētas preces

21-04

Teltis un to piederumi

21-99

Dažādi

22.klase

Ieroči, pirotehniskie izstrādājumi, medību un makšķerēšanas piederumi, ierīces kaitēkļu iznīcināšanai

22-01

Šaujamieroči

22-02

Citi ieroči

22-03

Munīcija, raķetes un pirotehniskie izstrādājumi

22-04

Mērķi un to piederumi

22-05

Medību un makšķerēšanas piederumi

22-06

Slazdi, ierīces kaitēkļu iznīcināšanai

22-99

Dažādi

23.klase

Šķidrumu sadales iekārtas, sanitārtehniskās, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas, cietais kurināmais

23-01

Šķidrumu sadales iekārtas

23-02

Sanitārtehniskās iekārtas

23-03

Apkures iekārtas

23-04

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas

23-05

Cietais kurināmais

23-99

Dažādi

24.klase

Medicīniskās un laboratoriju iekārtas

24-01

Aparāti un iekārtas ārstu praksei, slimnīcām un laboratorijām

24-02

Medicīniskie instrumenti un lietošanai laboratorijā paredzētie instrumenti un rīki

24-03

Protēzes

24-04

Pārsiešanas un medicīniskās apkopes materiāli

24-99

Dažādi

25.klase

Būvmateriāli, būvkonstrukcijas un to elementi

25-01

Būvmateriāli

25-02

Rūpnieciski ražotas, saliekamas vai iepriekšsamontētas būvkonstrukcijas

25-03

Mājas, garāžas un citas būves

25-04

Kāpņu pakāpieni, kāpnes un sastatnes

25-99

Dažādi

26.klase

Apgaismes ierīces

26-01

Svečturi, kandelabri

26-02

Pārnēsājamie, kabatas un citi lukturi

26-03

Apgaismes ierīces sabiedriskām vietām

26-04

Gaismas avoti, elektriski vai neelektriski

26-05

Lampas, stāvlampas, lustras, sienas un griestu gaismas ķermeņi, abažūri, reflektori, fotospuldzes un kinospuldzes

26-06

Transportlīdzekļu apgaismes ierīces

26-99

Dažādi

27.klase

Tabaka un smēķēšanas piederumi

27-01

Tabaka, cigāri, cigaretes

27-02

Pīpes, cigāru un cigarešu turētāji (iemuši)

27-03

Pelnu trauki

27-04

Sērkociņi

27-05

Šķiltavas

27-06

Portsigāri, etvijas, cigāru un cigarešu kārbas, tabakdozes un tabakmaki

27-99

Dažādi

28.klase

Farmaceitiskās un kosmētiskās preces, tualetes piederumi un ierīces

28-01

Farmaceitiskie līdzekļi

28-02

Kosmētiskie līdzekļi

28-03

Tualetes piederumi un kosmētikas kabinetu iekārtas

28-04

Parūkas, šinjoni, liekās bārdas un ūsas

28-99

Dažādi

29.klase

Ugunsdzēšanas ierīces un iekārtas nelaimes gadījumu novēršanai un glābšanas pasākumiem

29-01

Ugunsdzēšanas ierīces un iekārtas

29-02

Nelaimes gadījumu novēršanas un glābšanas ierīces, kas nav ietvertas citur

29-99

Dažādi

30.klase

Dzīvnieku uzturēšanas un kopšanas priekšmeti un ierīces

30-01

Dzīvnieku apģērbi

30-02

Aizgaldi, būri, krātiņi un tamlīdzīgas novietnes

30-03

Barotavas un dzirdinātavas

30-04

Seglinieku izstrādājumi, kaklasiksnas

30-05

Pātagas un dzelkšņi

30-06

Guļvietas un ligzdas

30-07

Laktas un citi sprostu piederumi

30-08

Marķieri, zīmes un važas

30-09

Piesiešanas stabi

30-99

Dažādi

31.klase

Ēdienu un dzērienu pagatavošanas mašīnas un ierīces, kas nav ietvertas citur

31-00

Ēdienu un dzērienu pagatavošanas mašīnas un ierīces, kas nav ietvertas citur

99.klase

Dažādi

99-00

Dažādi

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 08.10.1968.
Stājas spēkā:
 14.04.2005.
Pievienošanās:
 14.04.2005.
Pieņemšanas vieta: 
Lokarno
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 199, 15.12.2004.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
480
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)