Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU UN AIZSARDZĪBU

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas puses");

Vēloties veicināt labvēlīgus apstākļus vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā;

Atzīstot, ka šādu ieguldījumu veicināšana un savstarpēja aizsardzība starptautiskā līguma ietvaros stimulēs darījumu iniciatīvu un veicinās Līgumslēdzēju pušu labklājību;

Vēloties atbalstīt plašāku sadarbību starp abām valstīm uz vienlīdzīgiem un abpusēji izdevīgiem pamatiem,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Definīcijas

Šī Līguma mērķim:

1. Termins "ieguldījums" nozīmē visu veidu aktīvus, ko vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāji iegulda otras Līgumslēdzējas puses teritorijā saskaņā ar likumiem un normatīviem aktiem un, cita starpā, taču ne tikai, ietver:

(a) kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī visas citas īpašuma tiesības, tādas kā hipotēkas, ķīlas tiesības, un līdzīgas tiesības;

(b) pajas, akcijas un cita veida dalību uzņēmējsabiedrībās;

(c) prasījumus par naudas piedziņu vai jebkuru citu izpildījumu, kam ir ar ieguldījumu saistīta ekonomiska vērtība;

(d) intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot autortiesības, patentus, preču zīmes, tehniskus procesus, nepatentētās praktiskās zināšanas ("know-how") un uzņēmējsabiedrības prestižu ("good-will");

(e) darījumu priekšrocības, kas piešķirtas saskaņā ar likumu vai saskaņā ar likumiem atbilstošu komerciālu līgumu, ieskaitot priekšrocības dabas resursu meklēšanai, kultivēšanai, iegūšanai vai izmantošanai.

Jebkuras izmaiņas ieguldījumu aktīvu formā neietekmē raksturu, kas tiem piemīt kā ieguldījumiem, ja šādas izmaiņas nav pretrunā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā ieguldījums ir veikts.

2. Termins "ieguldītājs" nozīmē:

(a) attiecībā uz Latvijas Republiku:

(i) "fiziska persona" nozīmē pilsoni vai nepilsoni saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem;

(ii) "juridiska persona" nozīmē jebkuru juridisku veidojumu, tādu kā sabiedrība, komersantu apvienība, institūcija vai organizācija, kas nodibināta vai izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem un ir reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā, ir peļņas vai bezpeļņas, ar ierobežotu vai neierobežotu atbildību.

(b) attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku:

(i) fiziskas personas, kurām ir Ķīnas Tautas Republikas pilsonība saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas spēkā esošajiem likumiem;

(ii) juridiski veidojumi, tai skaitā uzņēmējsabiedrības, asociācijas, līgumsabiedrības un citas organizācijas, kas nodibinātas vai izveidotas saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem un ir reģistrētas Ķīnas Tautas Republikā.

3. Termins "ienākumi" nozīmē apjomus naudas izteiksmē, ko ir devis ieguldījums, un tie ietver peļņu, dividendes, procentu ieņēmumus, ienākumus no kapitāla pieauguma, autoratlīdzību, atalgojumus un citus legālus ienākumus.

2. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

1. Katra Līgumslēdzēja puse aicina otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājus veikt ieguldījumus tās teritorijā un pieņem šādus ieguldījumus saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem.

2. Abu Līgumslēdzēju pušu ieguldītāju ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā tiek garantēta pastāvīga aizsardzība un drošība.

3. Nekādi neierobežojot tās likumus un normatīvos aktus, Līgumslēdzējas puses neveic nepamatotus vai diskriminējošus pasākumus pret otras Līgumslēdzējas puses veikto ieguldījumu pārvaldību, uzturēšanu, izmantošanu, labumu iegūšanu un pārdošanu vai cita veida rīcību.

4. Līgumslēdzēja puse atbilstoši savas valsts likumiem un normatīvajiem aktiem apņemas sniegt palīdzību un iespējas vīzu un darba atļauju saņemšanā otras Līgumslēdzējas puses valsts pilsoņiem, kas darbojas saistībā ar ieguldījumiem, kas ir veikti pirmās Līgumslēdzējas puses teritorijā.

3. pants

Ieguldījumu režīms

1. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā piešķir otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem godīgu un taisnīgu režīmu.

2. Nekādi neierobežojot tās likumus un normatīvus aktus, katra Līgumslēdzēja puse otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem un ar to saistītajām darbībām piešķir tādu režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru tā piešķir savu ieguldītāju ieguldījumiem un ar to saistītajām darbībām.

3. Līgumslēdzēja puse otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem un ar to saistītajām darbībām nepiešķir režīmu, kas ir mazāk labvēlīgs kā tas, ko tās piešķir kādas trešās valsts ieguldītāju ieguldījumiem un ar to saistītajām darbībām.

4. Katra Līgumslēdzēja puse otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem un ar to saistītajām darbībām piešķir labvēlīgāko režīmu no tiem, kas minēti šī panta 2. un 3.daļā.

5. Šī panta 3.daļas noteikumi nav iztulkojami tā, lai uzliktu vienai Līgumslēdzējai pusei par pienākumu attiecināt uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem jebkura režīma priekšrocības vai privilēģijas, kas izriet no:

(a) muitas ūnijām, brīvās tirdzniecības zonām, ekonomiskām apvienībām, monetārām savienībām un jebkādiem starptautiskiem līgumiem, ar kuriem šādas ūnijas vai līdzīgas apvienības ir izveidotas;

(b) visiem starptautiskiem līgumiem vai vienošanām, kas pilnībā vai lielākoties attiecas uz nodokļu uzlikšanu;

(c) visām vienošanām, kas atvieglo neliela apjoma pierobežas tirdzniecību pierobežas rajonos.

4.pants

Ekspropriācija

1. Nevienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumi otras Līgumslēdzējas puses teritorijā nav ekspropriējami, nacionalizējami vai pakļaujami citiem līdzīgiem pasākumiem (turpmāk tekstā - "ekspropriācija"), izņemot gadījumus, ja ekspropriācija tiek veikta, ievērojot visus uzskaitītos nosacījumus:

(a) sabiedrības interesēs;

(b) saskaņā ar nacionālos likumos noteikto procedūru;

(c) nediskriminējošā veidā;

(d) nodrošinot kompensāciju.

2. Šī panta 1. daļā minētai kompensācijai ir jābūt līdzvērtīgai ekspropriētā ieguldījuma vērtībai tieši pirms ekspropriācijas vai pirms tam, kad gaidāmā ekspropriācija kļuvusi zināma sabiedrībai, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Vērtība tiek noteikta saskaņā ar vispārēji atzītiem novērtēšanas principiem. Kompensācija izmaksājama brīvi konvertējamā valūtā. Kompensācijā ietver komerciālo procentu likmi, kas tiek aprēķināta sākot no ekspropriācijas brīža līdz maksājuma brīdim. Kompensāciju veic nekavējoties, tā ir pilnībā realizējama un brīvi pārvedama.

5. pants

Atlīdzība par kaitējumu un zaudējumu

Ja kādas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumi cieš zaudējumus kara, bruņota konflikta, ārkārtas stāvokļa, sacelšanās, dumpja vai citu līdzīgu notikumu dēļ otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse piemēro restitūcijas, atlīdzināšanas, kompensācijas vai citu izlīgumu režīmu, kas nav nelabvēlīgāks kā pēdējās Līgumslēdzējas puses piemērotais režīms pašu vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš no šiem režīmiem ir labvēlīgāks attiecīgajam ieguldītājam.

6. pants

Maksājumu pārvedumi

1. Katra Līgumslēdzēja puse saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem garantē otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem visu ieguldījumu un ienākumu brīvu pārvedumu, ieskaitot:

(a) peļņu, dividendes, procentus un citus likumīgus ienākumus;

(b) ieņēmumus no ieguldījuma pilnīgas vai daļējas pārdošanas vai likvidēšanas;

(c) ar ieguldījumiem saistītus aizdevuma līguma maksājumus;

(d) autoratlīdzību 1. panta 1.daļas (d) punkta ietvaros;

(e) tehniskās palīdzības maksājumus vai citus ar tehniskiem pakalpojumiem saistītus maksājumus, pārvaldes maksājumus;

(f) maksājumus, kas saistīti ar līgumprojektiem;

(g) otras Līgumslēdzējas puses pilsoņu, kas strādā saistībā ar ieguldījumu tās teritorijā, ienākumus.

Šādi pārvedumi tiek izpildīti nekavējoties.

2. Šī panta 1. daļa neietekmē kompensācijas brīvu pārvedumu, kas ir izmaksājama saskaņā ar šī Līguma 4. un 5. pantu.

3. Augstākminētie pārvedumi veicami brīvi konvertējamā valūtā, saskaņā ar prevalējošo komerciālo apmaiņas kursu, kas ir spēkā tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, pieņemot ieguldījumus un pārveduma dienā.

7. pants

Tiesību pārņemšana

Ja kāda Līgumslēdzēja puse vai tās nozīmētā aģentūra veic maksājumu saviem ieguldītājiem saskaņā ar garantijām vai ar apdrošināšanas līgumu pret nekomerciālajiem riskiem, ko tā ir piešķīrusi attiecībā uz ieguldījumu otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse atzīst:

(a) visu šāda ieguldītāja tiesību vai prasību nodošanu pirmajai Līgumslēdzējai pusei vai tās nozīmētajai aģentūrai saskaņā ar likumu vai juridisku darījumu tajā valstī, kā arī, ka

(b) pirmā Līgumslēdzēja puse vai tās pilnvarota iestāde, pārņemot ieguldītāja tiesības, ir tiesīga realizēt ieguldītāja tiesības un prasības un uzņemties saistības sakarā ar ieguldījumu tajā pašā apjomā kā ieguldītājs.

8. pants

Strīdu izšķiršana Līgumslēdzēju pušu starpā

1. Strīdus Līgumslēdzēju pušu starpā par šī Līguma iztulkošanu vai piemērošanu, cik vien tas iespējams, izšķir konsultāciju ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

2. Ja strīdu tādējādi nevar izšķirt sešu mēnešu laikā, pēc jebkuras Līgumslēdzējas puses lūguma to iesniedz īpaši izveidotā (ad hoc) šķīrējtiesā.

3. Šāda šķīrējtiesa sastāv no trim šķīrējtiesnešiem. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad viena no Līgumslēdzējām pusēm otrai rakstiski paziņojusi, ka tā vēlas strīdus jautājumu nodot izskatīšanai šķīrējtiesā, katra Līgumslēdzēja puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi. Šie divi šķīrējtiesneši turpmāko divu mēnešu laikā izvēlas kādu trešās valsts, kurai ir diplomātiskās attiecības ar abām Līgumslēdzējām pusēm, pilsoni, kuru pēc Līgumslēdzēju pušu vienošanās ieceļ par šķīrējtiesas priekšsēdētāju.

4. Ja šķīrējtiesa nav izveidota četru mēnešu laikā kopš rakstiskā paziņojuma par strīdus jautājuma izskatīšanu šķīrējtiesā saņemšanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var, bez jebkādas citas vienošanās, lūgt Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētāju veikt nepieciešamās tiesnešu iecelšanas. Ja Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētājs ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt minētās funkcijas, tad nākošā augstākā ranga Starptautiskās Justīcijas tiesas loceklis, kurš nav nevienas Līgumslēdzējas puses pilsonis un kuram nekas neliedz izpildīt minētās funkcijas, tiek uzaicināts veikt šādas nepieciešamās tiesnešu iecelšanas.

5. Šķīrējtiesa nosaka savu procedūru. Šķīrējtiesas tribunāls taisa spriedumus saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un starptautisko tiesību principiem, kurus atzinušas abas Līgumslēdzējas puses.

6. Šķīrējtiesa taisa spriedumus ar balsu vairākumu. Šāds spriedums ir galīgs un saistošs abām Līgumslēdzējām pusēm. Šķīrējtiesai, pēc jebkuras Līgumslēdzējas puses pieprasījuma, ir jāpaskaidro tās sprieduma pamatojums.

7. Katra Līgumslēdzēja puse sedz sava šķīrējtiesneša izmaksas un izmaksas par tiesisko pārstāvību šķīrējtiesas procedūrās. Priekšsēdētāja un šķīrējtiesas izmaksas līdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas puses.

9. pants

Strīdu izšķiršana starp Līgumslēdzēju pusi un otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem

1. Jebkuru strīdu starp Līgumslēdzējas puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju pusi, kas ir saistīts ar otras Līgumslēdzējas puses teritorijā veikto ieguldījumu, cik vien iespējams, ir jācenšas atrisināt strīdā iesaistīto pušu sarunu ceļā draudzīgā veidā.

2. Ja strīdu starp vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju pusi nevar izšķirt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts rakstisks paziņojums par prasību, ieguldītājam pēc izvēles ir tiesības iesniegt lietu:

(a) attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentā tiesā;

(b) Starptautiskajā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centrā (ICSID), kas izveidots ar 1965. gada 18. martā Vašingtonā parakstīto Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem.

Līdzko ieguldītājs ir iesniedzis strīdus jautājumu izskatīšanai attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentā tiesā vai Starptautiskajā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centrā, attiecīgās procedūras izvēle ir galīga. Neskatoties uz to, ieguldītājam, kurš strīdus prasību ir iesniedzis attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentā tiesā, ir iespējas iesniegt lietu šī panta 2. daļas (b) punktā paredzētajā šķīrējtiesā, ja ieguldītājs ir atsaucis savu prasības iesniegumu no nacionālās tiesas atbilstoši Līgumslēdzējas puses procesuālajām tiesībām pirms sprieduma pasludināšanas.

3. Šķīrējtiesas lēmumam ir jābūt saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir iesaistīta strīdā, ieskaitot tās noteikumus attiecībā uz tiesību kolīzijām, šī Līguma noteikumiem, kā arī vispārēji atzītiem starptautisko tiesību principiem.

4. Spriedums ir galīgs un saistošs abām pusēm. Abas Līgumslēdzējas puses uzņemas šķīrējtiesas sprieduma izpildīšanu.

10. pants

Atklātība

1. Katra Līgumslēdzējas puse nekavējoties publicē vai nodrošina publiski pieejamus savus vispārēji piemērojamos likumus, normatīvos aktus, procesuālo un administratīvo praksi un tiesu nolēmumus, kā arī starptautiskos līgumus, kas var ietekmēt otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumus pirmās Līgumslēdzējas puses teritorijā.

2. Šis Līgums neuzliek par pienākumu Līgumslēdzējai pusei sniegt vai nodrošināt pieeju jebkādai konfidenciālai informācijai vai informācijai, kas ir saistīta ar ieguldītājiem un to ieguldījumiem, kuras atklāšana var kavēt likuma izpildi vai kas ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā konfidencialitāti vai var kaitēt likumīgām konkrētā ieguldītāja komercinteresēm.

11. pants

Citas saistības

1. Ja kādas Līgumslēdzējas puses šobrīd pastāvošie vai nākamie likumi vai starptautiskās saistības starp Līgumslēdzējām pusēm nosaka otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem režīmu, kas ir labvēlīgāks kā šī Līguma nosacījumi, tad šis Līgums neietekmē šādu labvēlīgāku režīmu.

2. Katra Līgumslēdzēja puse pastāvīgi garantē saistību ievērošanu, kuras tā ir uzņēmusies attiecībā uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju veiktajiem ieguldījumiem.

12. pants

Līguma piemērošana

Šo Līgumu piemēro ieguldījumiem, ko vienas Līgumslēdzējas puses teritorijā saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem veikuši otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāji pirms vai pēc šī Līguma stāšanās spēkā, taču to nepiemēro ieguldījumu strīdiem, kas varētu būt radušies pirms šī Līguma stāšanās spēkā.

13. pants

Konsultācijas

1. Līgumslēdzēju pušu pārstāvji periodiski rīko sanāksmes, lai:

(a) pārskatītu jautājumus par šī Līguma piemērošanu;

(b) apmainītos ar tiesisko informāciju un ieguldījumu iespējām;

(c) risinātu strīdus jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumiem;

(d) apmainītos ar priekšlikumiem par ieguldījumu veicināšanu;

(e) analizētu citus jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumiem.

2. Ja kāda Līgumslēdzējas puse pieprasa konsultācijas par jautājumiem šī panta 1. daļas ietvaros, otra Līgumslēdzēja puse sniedz savlaicīgu atbildi un konsultācijas pārmaiņus notiek Rīgā un Pekinā.

14. pants

Stāšanās spēkā, darbības ilgums un izbeigšana

1. Šis Līgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kurā abas Līgumslēdzējas puses rakstiski paziņo viena otrai par to, ka ir izpildītas viņu attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā, un tas paliek spēkā desmit gadus.

2. Šis Līgums paliek spēkā, ja vien kāda no Līgumslēdzējām pusēm rakstiski nepaziņo otrai Līgumslēdzējai pusei par nodomu izbeigt šo Līgumu gadu pirms sākotnējā desmit gadu perioda izbeigšanās vai jebkurā laikā pēc tam.

3. Uz ieguldījumiem, kas veikti pirms šī Līguma izbeigšanās, turpina attiekties šī Līguma 1. līdz 13. panta noteikumi desmit gadus no šī Līguma izbeigšanās dienas.

4. Ar Līgumslēdzēju Pušu rakstisku vienošanos šajā Līgumā var tikt izdarīti grozījumi. Visi grozījumi stājas spēkā tādā pašā kārtībā kā šis Līgums.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie valdību pārstāvji, ir parakstījuši šo Līgumu.

Parakstīts divos eksemplāros Pekinā 15.04.2004, latviešu, ķīniešu un angļu valodā, un teksti ir vienlīdz autentiski. Ja pastāv atšķirības interpretācijā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas

Ķīnas Tautas

valdības vārdā

Republikas

valdības vārdā

Māris Riekstiņš

Džangs Džigangs

Ārlietu ministrijas

Tirdzniecības

valsts sekretārs

ministra vietnieks

 

PROTOKOLS LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMAM PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU UN AIZSARDZĪBU

Parakstot Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, zemāk parakstījušies pušu pārstāvji ir vienojušies par sekojošiem nosacījumiem, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu:

Norādot uz 1. pantu

Ķīnas Tautas Republika ņem vērā Latvijas Republikas paziņojumu, ka termins "nepilsonis" 1. panta 2. (a) (i) punktā apzīmē personu, kurai saskaņā ar likumu "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi.

Norādot uz 9. pantu

Latvijas Republika ņem vērā Ķīnas Tautas Republikas paziņojumu, kas attiecīgajam ieguldītājam pirms strīda iesniegšanas ICSID 9. panta 2. daļas paredzētajā kārtībā pieprasa ievērot vietējo administratīvo pārbaudes procedūru, saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Ķīnas Tautas Republika apņemas nodrošināt šādu procedūru izskatīšanu ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā.

Latvijas Republikas

Ķīnas Tautas

valdības vārdā

Republikas

valdības vārdā

Māris Riekstiņš

Džangs Džigangs

Ārlietu ministrijas

Tirdzniecības

valsts sekretārs

ministra vietnieks

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Ķīna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.02.2006.
Parakstīts:
 15.04.2004.
Parakstīšanas vieta: 
Pekina
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 162, 13.10.2004.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
408
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"