Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības
LĪGUMS
par gaisa satiksmi

Latvijas Republikas valdība un Turcijas Republikas valdība, turpmāk dēvētas par "Līgumslēdzējām Pusēm",

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces,

vēloties noslēgt līgumu, lai nodibinātu gaisa satiksmi starp savām teritorijām un aiz to robežām,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

JĒDZIENI

1. Šajā Līgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

 a) jēdziens "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944.gada 7.decembrī Čikāgā un ietver jebkurus pielikumus, kas pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu, un jebkurus pielikumu vai Konvencijas grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar Konvencijas 90. un 94. pantiem, un kurus ir pieņēmušas abas Līgumslēdzējas Puses;

 b) jēdziens "aviācijas institūcijas" Latvijas Republikas gadījumā nozīmē Satiksmes ministriju un jebkuru institūciju vai personu, kas ir pilnvarota veikt minētās ministrijas funkcijas, un Turcijas Republikas gadījumā - transporta un komunikāciju ministru un jebkuru personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt minētā ministra funkcijas;

 c) ar jēdzienu "nozīmētās aviokompānijas" saprot aviokompānijas, kas ir nozīmētas un pilnvarotas saskaņā ar šī Līguma 3.pantu;

 d) jēdzienam "teritorija" ir Konvencijas 2.pantā noteiktā nozīme;

 e) jēdzieniem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96. pantā noteiktā nozīme;

 f) jēdziens "kapacitāte" nozīmē:

- attiecībā uz gaisa kuģi - maršrutā vai tā posmā izmantojamā gaisa kuģa kravnesību;

- attiecībā uz gaisa satiksmi - šajā satiksmē iesaistītā gaisa kuģa kapacitāti, kas reizināta ar šī gaisa kuģa lidojumu biežumu noteiktā laika periodā kādā maršrutā vai tā posmā;

 g) jēdziens "pārvadājumi" nozīmē pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumus;

 h) jēdziens "tarifs" nozīmē cenas, kas jāmaksā par pasažieru, bagāžas vai kravas (izņemot pastu) pārvadāšanu, ieskaitot jebkurus svarīgus papildu labumus, kas tiek sniegti vai ir pieejami saistībā ar pārvadājumiem, un komisijas naudu, kas tiek maksāta par fizisku personu pārvadāšanas biļešu pārdošanu vai par attiecīgu darījumu veikšanu kravas pārvadāšanai. Tas ietver arī apstākļus, kas nosaka pārvadājumu cenas piemērošanu vai komisijas naudas samaksu.

 2. Šī Līguma Pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2.pants

TIESĪBAS VEIKT SATIKSMI

1. Lai nodibinātu regulāru starptautisko gaisa satiksmi šī Līguma Pielikumā noteiktajos maršrutos, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Līgumā paredzētās tiesības. Šī satiksme un maršruti turpmāk attiecīgi tiek dēvēti par "Līgumā paredzēto satiksmi" un "noteiktajiem maršrutiem". Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām, veicot Līgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, ir sekojošas tiesības:

 a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

 b) nosēsties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos;

 c) apstāties šī Līguma Pielikumā noteiktajos teritorijas punktos, lai izsēdinātu un uzņemtu starptautiskās satiksmes pasažierus.

 2. Nekas šī panta 1.punktā nepiešķir vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tiesības otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā uzņemt pasažierus, bagāžu, kravu un pastu, lai par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata pārvadātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3.pants

PĀRVADĀJUMU ATŅAUJAS

1. Lai noteiktajos maršrutos veiktu Līgumā paredzēto satiksmi, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstiski nozīmēt aviokompāniju.

 2. Saņemot šādu nozīmējumu, otrai Līgumslēdzējai Pusei saskaņā ar šī panta 3. un 4.punktu nekavējoties jāizsniedz nozīmētajai aviokompānijai attiecīgas pārvadājumu atļaujas.

 3. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas ir tiesīgas pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pierāda, ka spēj izpildīt likumos un noteikumos, kurus šīs institūcijas parasti un saprātīgi piemēro starptautiskajai gaisa satiksmei, paredzētās prasības.

 4. Katrai Līgumslēdzējai Pusei būs tiesības atteikties piešķirt šī panta 2. punktā minētās pārvadājumu atļaujas vai pieprasīt, lai nozīmētā aviokompānija, izmantojot šī Līguma 2. pantā paredzētās tiesības, izpildītu nosacījumus, kurus minētā Līgumslēdzēja Puse uzskata par nepieciešamiem gadījumos, kad tai nav pierādījumu, ka reālā īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir Līgumslēdzējai Pusei, kas aviokompāniju nozīmējusi, vai tās pilsoņiem.

 5. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija jebkurā laikā drīkst uzsākt Līgumā paredzēto satiksmi, ja ir panākta vienošanās par kapacitāti un ja tarifi un lidojumu saraksti ir noteikti saskaņā ar 10. un 13.panta prasībām.

4.pants

PĀRVADĀJUMU ATĻAUJU ATSAUKŠANA UN TO DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei būs tiesības atsaukt pārvadājumu atļauju vai pārtraukt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai saskaņā ar šī Līguma 2.pantu piešķirto tiesību izmantošanu, vai pieprasīt tādu nosacījumu izpildi, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, izmantojot šīs tiesības sekojošos gadījumos:

 a) kad tai nav pierādījumu, ka reālā īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi šo aviokompāniju, vai tās pilsoņiem, vai

 b) kad minētā aviokompānija nespēj izpildīt otras Līgumslēdzējas Puses, kas piešķir šīs tiesības, likumus un noteikumus, vai

 c) kad aviokompānija citādi nespēj darboties saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

 2. Ja vien šī panta 1.punktā minētā tūlītējā atsaukšana, pārtraukšana vai nosacījumu izpildes uzlikšana nav absolūti nepieciešama, lai novērstu tālāku likumu vai noteikumu pārkāpšanu, šīs tiesības tiks izmantotas vienīgi pēc abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju savstarpējām konsultācijām. Šīm konsultācijām jāsākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

5.pants

IERAŠANĀS UN ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS LIKUMI UN NOTEIKUMI

1. Līgumslēdzējas Puses likumi un noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajā gaisa satiksmē iesaistītu gaisa kuģu ierašanos tās teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, vai uz šī gaisa kuģa lidojumu veikšanu un navigāciju tās teritorijā, tiks piemēroti abu Līgumslēdzēju Pušu gaisa kuģiem neatkarīgi no to valstiskās piederības, un minētajiem gaisa kuģiem tie jāievēro, ierodoties šīs Puses teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

 2. Līgumslēdzējas Puses likumi un noteikumi, kas attiecas uz gaisa kuģī pārvadāto pasažieru, apkalpes, kravas un pasta ierašanos tās teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, piemēram, ierašanās, atļauju izsniegšanas, imigrācijas, pasu, muitas un sanitārās kontroles noteikumi, jāievēro šiem pasažieriem un apkalpei, ierodoties šīs Puses teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā, kā arī, ievedot bagāžu tās teritorijā, to aizvedot vai uzglabājot minētajā teritorijā.

 3. Nodevas un citi maksājumi par katras lidostas, tai skaitā tās iekārtu, tehnisko un citu ierīču un pakalpojumu izmantošanu, kā arī jebkuri maksājumi par aeronavigācijas iekārtu, komunikācijas iekārtu lietošanu un pakalpojumiem nedrīkst būt augstāki par tiem, kurus maksā citu valstu nozīmētās aviokompānijas, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

 

6.pants

ATBRĪVOŠANA NO MUITAS UN CITĀM NODEVĀM UN NODOKĻIEM

1. Ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskajā gaisa satiksmē izmantotais gaisa kuģis, kā arī tā aprīkojums, degvielas un smērvielu krājumi un gaisa kuģa krājumi (ieskaitot ēdienus, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kas atrodas gaisa kuģī, tiks atbrīvoti no muitas nodevām, pārbaudes maksājumiem un citām nodevām un nodokļiem, ja tie paliks gaisa kuģī līdz to aizvešanai vai izlietošanai gaisa kuģī lidojumā virs minētās teritorijas.

 2. Izņemot maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, no nodokļiem un nodevām tiek atbrīvoti arī:

 a) gaisa kuģa krājumi, kas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā tās institūciju noteiktajā apjomā uzņemti otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģī;

 b) rezerves daļas un gaisa kuģa parastais aprīkojums, kas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā ievests, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses starptautiskās gaisa satiksmes gaisa kuģa kārtējo remontu vai remontu;

 c) degviela un smērvielas, kuras paredzēts izmantot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģa vajadzībām, pat ja šie krājumi tiek izmantoti lidojuma laikā virs tās Līgumslēdzējas Puses teritorijas, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

Var pieprasīt, lai "a", "b" un "c" apakšpunktos minētie materiāli tiktu nodoti muitas uzraudzībā vai kontrolē.

7.pants

GAISA KUĢA APRĪKOJUMA UN KRĀJUMU UZGLABĀŠANA

Parastais gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli un krājumi, kas tiek uzglabāti vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, var tikt izkrauti otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tikai ar šīs teritorijas muitas institūciju atļauju. Šādā gadījumā tie var tikt novietoti minēto institūciju uzraudzībā līdz to aizvešanai vai citādai izmantošanai saskaņā ar muitas noteikumiem.

8.pants

TIEŠĀ TRANZĪTA SATIKSME

Pasažieri, bagāža un krava, kas tiešā tranzītā šķērso vienas Līgumslēdzējas Puses teritoriju un neatstāj šādiem nolūkiem paredzēto lidostas teritoriju, tiks pakļauti tikai vienkāršotai muitas kontrolei, izņemot drošības pasākumus, kas paredzēti vardarbības, gaisa pirātisma un narkotiku kontrabandas novēršanai. Tiešā tranzīta bagāža un krava tiek atbrīvota no muitas nodokļiem un citām nodevām.

9.pants

FINANSU NOTEIKUMI

1. Katrai nozīmētajai aviokompānijai otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir tiesības pārdot tās pārvadājumu dokumentus un tos izdot tieši vai ar aģentu starpniecību. Minētajām aviokompānijām ir tiesības pārdot šos pārvadājumu pakalpojumus un jebkurai personai ir tiesības šos pārvadājumu pakalpojumus brīvi pirkt.

 2. Katrai nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības pēc pieprasījuma iesniegšanas konvertēt, vadoties no oficiālā maiņas kursa, un pārsūtīt uz savu valsti naudas atlikumu, kas radies, par pasažieru, kravas un pasta pārvadāšanu saņemtajai naudas summai pārsniedzot izdoto. Ja Līgumslēdzējas Puses nav noslēgušas līgumu, kurā noteikta kārtība, kādā tiek veikti maksājumi starp tām, minētā pārsūtīšana tiek veikta konvertējamā valūtā un saskaņā ar valstī spēkā esošo likumdošanu, kā arī ārvalstu valūtas maiņas noteikumiem, un katrai nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pārdot pakalpojumus par vietējo valūtu.

10.pants

KAPACITĀTES NOTEIKUMI

1. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt Līgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos starp to attiecīgajām teritorijām.

 2. Veicot Līgumā paredzēto satiksmi, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas ņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, kura vēlāk tiks veikta tajā pašā maršrutā vai tā daļā.

 3. Līgumā paredzētajai satiksmei, kuru veic Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, jābūt cieši saistītai ar sabiedrības pieprasījumu pēc pārvadājumiem noteiktajos maršrutos un tās galvenais mērķis ir nodrošināt nepieciešamo kapacitāti, saglabājot saprātīgu gaisa kuģa noslodzes koeficientu, lai apmierinātu esošo vai paredzamo pieprasījumu pēc pārvadājumiem, kas sākas vai beidzas aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

 4. Ja abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas veic Līgumā paredzēto satiksmi, tās var vienoties par satiksmes biežumu un kapacitāti noteiktajos maršrutos. Satiksmes biežumu un kapacitāti apstiprinās abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas. Minētā kapacitāte periodiski tiks noteikta atkarībā no pieprasījuma, un to apstiprinās abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

 5. Lai apmierinātu negaidītu pieprasījumu pēc pārvadājumiem, kuram ir pagaidu raksturs, nozīmētās aviokompānijas, neskatoties uz šī panta noteikumiem, drīkst vienoties par šī pagaidu paaugstinātā pieprasījuma apmierināšanu. Paziņojums par katras minētās kapacitātes palielināšanos bez kavēšanās jāiesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

 6. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas noteiktajā maršrutā veic satiksmi uz punktiem trešajās valstīs, papildu kapacitāte šīm aviokompānijām tiks noteikta saskaņā ar šī panta 3. un 4.punktu pēc Līgumslēdzēju Pušu vienošanās.

 7. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms satiksmes uzsākšanas iesniegs apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām Līgumā paredzētās satiksmes sarakstu, kur tiks ietverti satiksmes veikšanas apstākļi. Jebkuri šo sarakstu un satiksmes veikšanas apstākļu grozījumi arī tiks iesniegti apstiprināšanai aviācijas institūcijām. Īpašos gadījumos iepriekš noteiktais termiņš pēc minēto institūciju vienošanās var tikt saīsināts.

11.pants

PĀRSTĀVNIECĪBA

Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tiesības tās teritorijā ievest un izvietot Līgumā paredzētās satiksmes veikšanai nepieciešamo administratīvā, tehniskā un komerciālā personāla skaitu. Minētais personāls ievēros otras Līgumslēdzējas Puses noteikumus, kas regulē ierašanos un uzturēšanos tās teritorijā.

 

12.pants

AVIĀCIJAS DROŠĪBA

1. Saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no starptautisko tiesību normām, Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka šī Līguma būtiska sastāvdaļa ir to savstarpējais pienākums garantēt civilās aviācijas drošību, novēršot nelikumīgas iejaukšanās aktus. Neierobežojot starptautisko tiesību un no tām izrietošo pienākumu vispārējo raksturu, Līgumslēdzējas Puses darbosies saskaņā ar noteikumiem, kuri paredzēti 1963.gada 14.septembrī Tokijā parakstītajā Konvencijā par noziegumiem un dažiem citiem nelikumīgiem aktiem, kas izdarīti gaisa kuģos, Konvencijā par nelikumīgas gaisa kuģu sagrābšanas novēršanu, kura parakstīta 1970.gada 16.decembrī Hāgā, un 1971.gada 23.septembrī Monreālā parakstītajā Konvencijā par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas apdraud civilās aviācijas drošību.

 2. Līgumslēdzējas Puses pēc pieprasījuma sniedz viena otrai nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģa sagrābšanu un citus pret gaisa kuģa, to pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību vērstus nelikumīgus aktus, kā arī citus draudus civilās aviācijas drošībai.

 3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkosies saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, kurus kā Konvencijas pielikumus noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija, ciktāl šie noteikumi ir piemērojami Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasīs, lai visu to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pastāvīgā mītnes vieta ir to teritorijā, un to teritorijā esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem.

 4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka minētajiem otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt, lai to gaisa kuģiem ierodoties tās teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā, tiktu ievēroti šī panta 3.punktā paredzētie aviācijas drošības noteikumi.

 5. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošinās, lai tās teritorijā tiktu veikti efektīvi pasākumi gaisa kuģu aizsardzībai un pasažieru, apkalpju, rokas bagāžas, bagāžas, kravas un gaisa kuģa krājumu pārbaudīšanai pirms iekāpšanas vai iekraušanas vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar izpratni izskatīs jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem īpašiem drošības pasākumiem, lai novērstu konkrētus draudus.

 6. Ja notiek nelikumīgs civilās aviācijas gaisa kuģa sagrābšanas incidents vai rodas tā draudi, vai tiek veikti citi pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību vērsti nelikumīgi akti, Līgumslēdzējas Puses palīdzēs viena otrai, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus attiecīgus pasākumus, kas paredzēti ātrai un drošai incidenta vai tā draudu novēršanai.

 7. Ja viena Līgumslēdzēja Puse neievēro šajā pantā paredzētos aviācijas drošības noteikumus, otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt tūlītējas konsultācijas ar minētās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

13.pants

TARIFU NOTEIKŠANA

1. Tarifi, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas iekasē par pārvadājumiem uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās, tiks noteikti pieņemamā līmenī, pienācīgu uzmanību veltot visiem būtiskajiem faktoriem, ieskaitot pārvadājumu izmaksas, saprātīga apjoma peļņu un citu aviokompāniju tarifus.

 2. Par šī Līguma 1.pantā un šī panta 1.punktā minētajiem tarifiem, ja tas iespējams, pēc konsultācijām ar citām aviokompānijām, kuras veic satiksmi tajā pašā maršrutā vai tā posmā, jāvienojas abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām, un šī vienošanās, ja tas iespējams, tiks panākta, tarifu izstrādāšanai izmantojot Starptautiskās gaisa transporta asociācijas procedūras.

 3. Tarifi, par kuriem panākta vienošanās, jāiesniedz apstiprināšanai abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms to paredzētās ieviešanas dienas. Īpašos gadījumos pēc abu minēto institūciju vienošanās šo periodu var saīsināt.

 4. Minētais apstiprinājums jāizdara saprotami. Ja neviena aviācijas institūcija trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tarifu iesniegšanas, kas veikta saskaņā ar šī panta 3.punktu, nepaziņo par to noraidīšanu, šie tarifi uzskatāmi par apstiprinātiem. Ja iesniegšanas periods saskaņā ar 3.punkta noteikumiem ir saīsināts, aviācijas institūcijas var vienoties, ka periods, kura laikā jāpaziņo par noraidījumu, būs īsāks par trīsdesmit (30) dienām.

 5. Ja par tarifu nav panākta vienošanās saskaņā ar šī panta 2. punktu vai ja viena aviācijas institūcija paziņo otrai aviācijas institūcijai par jebkura tarifa, par kuru panākta vienošanās saskaņā ar šī panta 2.punkta noteikumiem, noraidīšanu, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas centīsies noteikt tarifu pēc savstarpējas vienošanās.

 6. Ja aviācijas institūcijas nevar vienoties par jebkuru tarifu, kas tām iesniegts saskaņā ar šī panta 3. punktu, vai tās nevar noteikt jebkuru tarifu saskaņā ar šī panta 5. punktu, strīds tiks izšķirts saskaņā ar šī Līguma 19. panta noteikumiem.

 7. Tarifs, kas noteikts saskaņā ar šī panta noteikumiem, būs spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai. Tomēr saskaņā ar šo punktu tarifs nevar būt spēkā vairāk nekā divpadsmit (12) mēnešus pēc dienas, kad tā termiņam būtu jāizbeidzas.

14.pants

INFORMĀCIJA UN STATISTIKA

Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma jāsniedz tām periodiski vai citādi ziņojumi par statistikas datiem, kas saprātīgā apjomā var tikt pieprasīti, lai novērtētu kapacitāti, kuru, veicot Līgumā paredzēto satiksmi, nodrošina pirmās Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija. Šajos ziņojumos jāiekļauj visa informācija par pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem, kura tiek pieprasīta, lai noteiktu minētās aviokompānijas pārvadājumu daudzumu, veicot Līgumā paredzēto satiksmi, un šīs satiksmes sākuma un galapunktiem.

15.pants

KONSULTĀCIJAS

Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešas sadarbības garā periodiski konsultēs viena otru, lai nodrošinātu šī Līguma un tā Pielikuma noteikumu izpildi un apmierinošu ievērošanu. Šīm konsultācijām jāsākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc to pieprasījuma dienas.

 

16.pants

GROZĪJUMI

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt kādu no šī Līguma noteikumiem, tā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi; šīm konsultācijām, kuras var veikt aviācijas institūcijas un kuras var notikt gan kā diskusijas, gan kā apmaiņa ar korespondenci, jāsākas sešdesmit (60) dienu laikā pēc pieprasījuma dienas. Jebkuri grozījumi, par kuriem panākta vienošanās, stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas, apmainoties ar diplomātiskajām notām.

 2. Pielikuma grozījumi var tikt izdarīti pēc abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju tiešas vienošanās.

17.pants

ATBILSTĪBA DAUDZPUSĒJĀM KONVENCIJĀM

Šis Līgums un tā Pielikums tiks grozīts atbilstoši daudzpusējām konvencijām, kas kļūs saistošas abām Līgumslēdzējām Pusēm.

18.pants

LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA

Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga jebkurā laikā paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu pārtraukt šo Līgumu; šis lēmums vienlaikus jāpaziņo arī Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šādā gadījumā Līgums tiks pārtraukts divpadsmit (12) mēnešus pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi šo paziņojumu, ja vien paziņojums par Līguma pārtraukšanu pēc savstarpējas vienošanās netiek atsaukts pirms šī termiņa notecēšanas. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neatzīst, ka ir saņēmusi paziņojumu, paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

19.pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds par šī Līguma un tā Pielikuma iztulkošanu vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses vispirms centīsies to izšķirt sarunu ceļā.

 2. Ja Līgumslēdzējas Puses strīdu nespēj izšķirt sarunu ceļā, tās var vienoties nodot strīdu izšķiršanai kādai fiziskai vai juridiskai personai, vai arī pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma to var nodot izšķiršanai triju tiesnešu šķīrējtiesā, kurai katra Līgumslēdzēja Puse nozīmē vienu tiesnesi un šie abi tiesneši nozīmē trešo tiesnesi. Katra Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi nozīmē sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse diplomātiskā ceļā ir saņēmusi pieprasījumu par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā, un trešais tiesnesis jānozīmē nākošo sešdesmit (60) dienu laikā. Ja kāda Līgumslēdzēja Puse nenozīmē savu tiesnesi minētajā laika periodā vai ja trešais tiesnesis netiek nozīmēts minētajā laika periodā, viena Līgumslēdzēja Puse var griezties pie Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas prezidenta ar lūgumu nozīmēt nepieciešamo tiesnesi vai tiesnešus. Tādā gadījumā trešajam tiesnesim ir jābūt trešās valsts pilsonim un jāpilda šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumi.

 3. Līgumslēdzējas Puses apņemas pildīt jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šī panta 2. punkta noteikumiem.

 4. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vai Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija nepilda saskaņā ar šī panta 2. punktu pieņemtu lēmumu, otra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga ierobežot, apturēt vai atsaukt jebkuras tiesības un priekšrocības, kuras tā ir piešķīrusi Līgumslēdzējai Pusei, kura nepilda minētos lēmumus.

 5. Katra Līgumslēdzēja Puse segs sava tiesneša izdevumus. Pārējos šķīrējtiesas izdevumus Līgumslēdzējas Puses segs līdzīgās daļās.

20.pants

PANTU NOSAUKUMI

Pantu nosaukumi šajā Līgumā ir ievietoti tikai izziņas un ērtības nolūkiem un nekādi nenosaka, neierobežo vai neapraksta Līguma darbības jomu vai nolūkus.

21.pants

REĢISTRĒŠANA

Šis Līgums tiks reģistrēts Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

22.pants

STĀŠANĀS SPĒKĀ

Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumslēdzējas Puses, apmainoties ar diplomātiskajām notām, ir paziņojušas par konstitucionālo prasību izpildi.

To apliecinot, mēs, savu valdību pienācīgi pilnvaroti, parakstām šo Līgumu.

 

Parakstīts Ankarā, 1995.gada 15. septembrī divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Turcijas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

 

 

PIELIKUMS

Latvijas Republikas valdības

un Turcijas Republikas valdības Līgumam par gaisa satiksmi

 

MARŠRUTU SARAKSTS

1.daļa

Maršruti, kuros satiksmi veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija:

 

Punkti Latvijā - Stambula (un otrādi).

2.daļa

Maršruti, kuros satiksmi veic Turcijas Republikas nozīmētā aviokompānija:

 

Punkti Turcijā - Rīga (un otrādi).

Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīgas pieprasīt iekļaut to veiktajā satiksmē papildu punktus aiz otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas robežām vai starp abu Līgumslēdzēju Pušu teritorijām. Šis pieprasījums jāapstiprina otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Turcija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 12.12.2000.
Parakstīts:
 15.09.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Ankara
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 80/81, 09.05.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
284
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"