Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgums par sadarbību terorisma, narkotisko vielu un psihotropo vielu nelegālās apgrozības un organizētās noziedzības apkarošanā

Latvijas Republikas valdība un Čehijas Republikas valdība (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"),

vadoties no centieniem veicināt savu divpusējo attiecību attīstību,

būdamas pārliecinātas par sadarbības būtisko nozīmi, lai cīnītos un novērstu noziedzību, it īpaši terorismu, narkotisko vielu un psihotropo vielu nelegālo tirdzniecību un organizēto noziedzību,

nolūkā pastiprināt kopīgos centienus terorisma apkarošanā,

vēloties saskaņot savu darbību cīņā pret starptautisko organizēto noziedzību,

ievērojot attiecīgo valstu starptautiskās saistības un nacionālos likumus, īpaši, 1961.gada 30.marta Ņujorkas "Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām", 1971.gada 21.februāra Vīnes "Konvenciju par psihotropām vielām", 1972.gada 25.marta Ženēvas protokolu labojumiem Vienotajā Konvencijā par psihotropām vielām , 1988.gada 20.decembra Vīnes "Konvenciju pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālo apgrozījumu", 1990.gada 8.novembra Strasbūras "Konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju", 1977.gada 27.janvāra Strasbūras "Konvenciju par terorisma apkarošanu", ir vienojušās par sekojošo.

1.pants

(1) Balstoties uz savu valstu nacionālajiem likumiem, Līgumslēdzējas Puses sadarbojas noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā, it īpaši attiecībā uz:

a) terorismu;

b) narkotiskās vielas saturošu augu nelegālu audzēšanu, narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru nelegālu ražošanu, iegūšanu, glabāšanu, izplatīšanu, importu, eksportu un tranzītu, to nelegālu apgrozību;

c) starptautisko organizēto noziedzību;

d) ieroču, munīcijas un sprāgstvielu, ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo materiālu un kodolmateriālu, stratēģiskas nozīmes preču un tehnoloģiju un militārās tehnikas nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu un tirdzniecību;

e) cilvēku kontrabandu un nelegālu tirdzniecību ar darbaspēku;

f) naudas, pastmarku un vērtspapīru, bezskaidras naudas maksājumu un oficiālu dokumentu viltošanu un pārveidošanu, kā arī to nelegālu izplatīšanu;

g) nelikumīgām finansu operācijām, ekonomiskajiem noziegumiem, noziedzīgā ceļā gūtu ienākumu legalizāciju;

h) noziegumiem, kas vērsti pret cilvēka dzīvību, veselību, brīvību, cieņu un īpašumu;

i) noziegumiem, kuru objekti ir priekšmeti ar kultūras un vēsturisku vērtību, vērtīgi minerāli un metāli un citi vērtīgi priekšmeti;

j) personu nelegālu migrāciju, nelegālu uzturēšanos un nelegālu nodarbinātību;

k) mehānisko transportlīdzekļu nelegālu kustību;

l) datornoziegumiem.

(2) Līgumslēdzējas Puses īpaši sadarbojas gadījumos, ja noziegumi vai gatavošanās noziegumam notiek vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstīm, bet iegūtā informācija attiecas uz otras Līgumslēdzējas Puses valsti.

2.pants

Balstoties uz savu valstu nacionālajiem likumiem un ievērojot šī Līguma noteikumus, Līgumslēdzējas Puses sadarbojas terorisma apkarošanā:

a) informē viena otru par plānotajiem vai izdarītajiem terorisma aktiem, tajos iesaistītajām personām, izdarīšanas metodēm un izmantotajiem tehniskajiem līdzekļiem;

b) informē viena otru par teroristu grupām un šo grupu dalībniekiem, kas plāno, veic vai ir izdarījuši noziegumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, nodarot tai kaitējumus vai kas ir pretrunā ar tās interesēm, ciktāl tas ir nepieciešams, lai novērstu noziedzīgas darbības, kuras nopietni apdraud sabiedrisko drošību;

c) apmainās ar analītiskajiem un konceptuālajiem materiāliem, kas attiecas uz terorismu.

3.pants

Lai apkarotu narkotiskās vielas saturošu augu nelikumīgu audzēšanu, narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgu ražošanu, iegūšanu, importu, eksportu un tranzītu, to nelikumīgu tirdzniecību, kā arī jebkuru palīdzību šo darbību veikšanā, Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar savu valstu nacionālajiem likumiem:

a) sniedz viena otrai ziņas par narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgā iegūšanā iesaistītajām personām; par to tirdzniecību; par narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru slēptuvēm, maršrutiem, transporta līdzekļiem un darba metodēm, narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru izcelsmes vietām un galamērķi, kā arī jebkuru citu būtisku informāciju par šādiem noziegumiem, ciktāl tā ir nepieciešama, lai tos novērstu un atklātu;

b) informē viena otru par parastajām narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgās tirdzniecības metodēm, kā arī par jebkurām citām būtiskām ziņām un datiem;

c) informē viena otru par fiziskām un juridiskām personām, kuras iesaistītas tādu līdzekļu nelikumīgā legalizācijā, kas gūti, veicot darbības, kuras saistītas ar narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru nelegālo apriti;

d) veic saskaņotus pasākumus atbilstoši saviem attiecīgajiem nacionālajiem likumiem, lai novērstu narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgu ražošanu un transportēšanu;

e) informē viena otru par narkotisko vielu un psihotropo vielu un to prekursoru legālās tirdzniecības kontroles pieredzi, īpaši ņemot vērā iespējas šīs vielas ļaunprātīgi izmantot;

f) nodrošina viena otru ar tās rīcībā esošajiem narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru paraugiem;

g) apmainās ar savu kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu rezultātiem, kas attiecas uz narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniedzību un narkomāniju;

h) apmainās ar analītiskajiem un konceptuālajiem materiāliem, kas attiecas uz narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību.

4.pants

Līgumslēdzējas Puses sadarbojas organizētās noziedzības un citu bīstamu noziegumu atklāšanā un novēršanā saskaņā ar attiecīgo valstu nacionālajiem likumiem. Šajā nolūkā tās:

a) sniedz viena otrai ziņas par bīstamo noziegumu izdarīšanā un it īpaši organizētajā noziedzībā iesaistītajām personām vai par aizdomās turēto personu līdzdalību tajos; likumpārkāpēju sakariem; noziedzīgo grupējumu organizāciju un struktūru; konkrēto pārkāpēju un grupējumu tipisko attieksmi; lietu faktiem, kas attiecas uz likumpārkāpumu laiku, vietu un metodēm; uzbrukuma mērķi; specifiskajiem apstākļiem; pārkāpto likumu aprakstus; šādu noziegumu novēršanā un apkarošanā veiktajiem pasākumiem;

b) saņemot attiecīgu lūgumu, veic pasākumus, kuri nav pretrunā ar lūgumu saņēmušās Līgumslēdzējas Puses valsts nacionālajiem likumiem;

c) sadarbojas personu, kuras tiek turētas aizdomās par noziegumu izdarīšanu, vai personu, kuras izvairās no kriminālatbildības vai soda izciešanas, meklēšanā;

d) sadarbojas bezvēsts prombūtnē esošu personu meklēšanā, arī veicot personu vai neidentificētu personu atlieku identifikāciju;

e) sadarbojas zagto priekšmetu un citu ar noziedzīgām darbībām saistītu priekšmetu, tai skaitā mehānisko transportlīdzekļu, meklēšanā;

f) koordinē savstarpējo sadarbību, sniedzot personāla, tehnisko un organizatorisko palīdzību noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un attiecīgo Līgumslēdzēju Pušu valstu nacionālajiem likumiem;

g) apmainās ar informāciju un pieredzi par starptautisko noziegumu izdarīšanas metodēm un jaunajām formām;

h) apmainās ar informāciju par savu kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu rezultātiem, informē viena otru par savu izmeklēšanas metodiku un darba metožu un aprīkojuma pielietojumu, lai tos pilnveidotu;

i) saņemot attiecīgu lūgumu, nodrošina viena otru ar informāciju vai priekšmetiem, kas izmantoti noziegumu izdarīšanā vai iegūti noziedzīgu nodarījumu rezultātā, paraugiem;

j) lai veicinātu organizētās noziedzības un citu smago noziegumu apkarošanu, veic speciālistu apmaiņu augstāka līmeņa pieredzes gūšanai un, lai savstarpēji iepazītos ar šādu noziegumu apkarošanā izmantojamo aprīkojumu un metodēm;

k) nepieciešamības gadījumā un, lai sagatavotu saskaņotus pasākumus, organizē darba apspriedes attiecībā uz specifiskām izmeklēšanā esošām krimināllietām;

l) apmainās ar analītiskajiem un konceptuālajiem materiāliem, kas attiecas uz organizēto noziedzību.

5.pants

Bez tam Pušu sadarbībā ietilpst:

a) informācijas apmaiņa par likumu normām, kas attiecas uz šajā Līgumā aprakstītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

b) informācijas apmaiņa par ienākumiem, kas gūti no noziedzīgām darbībām;

c) pieredzes un likumu normu apmaiņa saistībā ar ārvalstniekiem un nelegālo migrāciju.

6.pants

Nolūkā aizsargāt personu datus, savstarpēja apmaiņa ar kuriem notiek Līgumslēdzēju Pušu sadarbības ietvaros, tiek ievēroti, ņemot vērā nacionālos likumus, tālāk minētie noteikumi:

a) Līgumslēdzēja Puse, kura saņem informāciju, var to izmantot vienīgi tādā nolūkā un ar tādiem nosacījumiem, kādus noteikusi Līgumslēdzēja Puse, kura nodevusi informāciju;

b) pēc nosūtošās Līgumslēdzējas Puses lūguma, informāciju saņemošā Līgumslēdzēja Puse paziņo par to, kā iesniegtie dati ir izmantoti un kādi rezultāti sasniegti, tos izmantojot;

c) personas datus var izsniegt vienīgi iestādēm, kuru kompetencē ir noziedzības apkarošana. Datus nedrīkst izsniegt citām iestādēm, izņemot ar nosūtītājas Līgumslēdzējas Puses rakstisku atļauju;

d) Līgumslēdzēja Puse, kura izsniedz informāciju, pārliecinās par sniedzamo datu precizitāti, kā arī par to, vai šī datu sniegšana ir nepieciešama un adekvāta. To veicot, tiek ievēroti arī otras Līgumslēdzējas Puses valsts nacionālajos likumos noteiktie ierobežojumi par datu izsniegšanu. Ja tiek pierādīts, ka izsniegti nepareizi dati vai dati, kurus nevajadzēja izsniegt, par to nekavējoties paziņo saņēmējpusei. Līgumslēdzēja Puse, kura saņēmusi informāciju, veic nepieciešamos labojumus vai, gadījumā, ja datus nevajadzēja izsniegt, tos iznīcina;

e) ja to atļauj abu Līgumslēdzēju Pušu valstu nacionālie likumi, persona, kuras personas datus ir paredzēts izsniegt vai tie tikuši izsniegti, pēc šādas personas lūguma tā var saņemt informāciju par izsniegtajiem datiem un to paredzamo izmantošanu;

f) izsniedzot datus, Līgumslēdzēja Puse, kura tos izsniedz, norāda šo datu anulēšanas termiņu saskaņā ar šīs Līgumslēdzējas Puses valsts nacionālajiem likumiem. Neatkarīgi no termiņa datus attiecībā uz konkrēto personu anulē, tiklīdz izbeigusies nepieciešamība pēc tiem. Izsniedzēju Līgumslēdzēju Pusi informē par saņemto datu anulēšanu un anulēšanas pamatojumu. Saņemtos datus anulē līdz brīdim, kad Līgums zaudē savu spēku;

g) abām Līgumslēdzējām Pusēm ir pienākums reģistrēt personas datu izsniegšanu, saņemšanu un anulēšanu;

h) abām Līgumslēdzējām Pusēm ir pienākums efektīvi aizsargāt personas datus pret nesankcionētu piekļūšanu, sagrozīšanu vai publicēšanu.

7.pants

(1) Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina otras Līgumslēdzējas Puses piegādātās informācijas un tehniskā aprīkojuma konfidencialitāti, ja tos nosaka kā konfidenciālus piegādātājas valsts nacionālie likumi, un tie ir apzīmēti kā konfidenciāli.

(2) Saņemto informāciju, datus, materiālus vai tehnisko aprīkojumu nedrīkst nodot trešajām valstīm, izņemot ar piegādātājas Līgumslēdzējas Puses rakstisku atļauju.

8.pants

(1) Katra Līgumslēdzēja Puse var noraidīt pilnībā vai daļēji lūgumu, ja tā uzskata, ka tā izpilde var apdraudēt tās valsts suverenitāti, drošību vai pamatintereses, vai ja šāda izpilde ir pretrunā ar tās nacionālajiem likumiem vai saistībām, kuras nosaka starptautiskie līgumi.

(2) Līgumslēdzējas Puses nekavējoties informē viena otru gadījumā, ja tiek noraidīts lūgums vai ja tas tiek izpildīts daļēji.

9.pants

(1) Līgumslēdzējas Puses diplomātiskā ceļā paziņo to institūciju nosaukumus, kuru kompetencē ir šī Līguma īstenošana trīsdesmit (30) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Šīs institūcijas savstarpēji nekavējoties paziņo attiecīgo struktūrvienību adreses, telefona, faksa vai citu sakaru līdzekļu numurus.

(2) Līgumslēdzējas Puses nekavējoties, diplomātiskā ceļā, informē viena otru par jebkādām izmaiņām datos, kas paziņoti saskaņā ar (1).punktu.

(3) Ja nav citas vienošanās katrā konkrētajā gadījumā, informācijas apmaiņa starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām notiek angļu valodā.

10.pants

(1) Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas rīko tikšanās, lai izvērtētu sasniegumus sadarbībā, kas veikta saskaņā ar šo Līgumu, un lai turpmāk uzlabotu šādu sadarbību.

(2) Īstenojot sadarbību saskaņā ar šo Līgumu, Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas var pieņemt izpildes protokolus.

(3) Jebkuras domstarpības, saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas starp Līgumslēdzējām Pusēm pārrunu ceļā starp to kompetentajām institūcijām vai diplomātiskā ceļā.

11.pants

Katra Līgumslēdzēja Puse sedz savus izdevumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, ja vien Līgumslēdzējas Puses nevienojas citādi.

12.pants

Šī Līguma nosacījumi neietekmē jebkādas saistības, ko Līgumslēdzēju Pušu valstīm rada starptautiskie divpusējie vai daudzpusējie nolīgumi, kas ir saistoši jebkurai no Līgumslēdzēju Pušu valstīm.

13.pants

(1) Līgumslēdzējas Puses paziņo viena otrai par to, ka valsts iekšējās prasības, lai Līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Līgums stājas spēkā pēdējā šāda paziņojuma saņemšanas dienā.

(2) Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku. Tā darbību var izbeigt jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm ar rakstisku paziņojumu. Šis Līgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc dienas, kad šādu rakstisku paziņojumu ir saņēmusi otra Līgumslēdzēja Puse.

Līgums noslēgts Prāgā 2000.gada 14. novembrī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, čehu un angļu valodā. Jebkuru domstarpību gadījumā, interpretējot šo Līgumu, noteicošais teksts ir angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Čehijas Republikas

valdības vārdā valdības vārdā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Čehija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 29.01.2001.
Parakstīts:
 14.11.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Prāga
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 31, 23.02.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
278
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"