Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

 

Latvijas Republikas valdība un Čehijas Republikas valdība (turpmāk tekstā - "Puses"),

vēloties nodrošināt aizsardzību klasificētajai informācijai, kuru ir marķējušas Pušu valsts institūcijas vai kura ir marķēta pēc to lūguma, un kura tiek nosūtīta otrai Pusei ar kompetentu institūciju vai iestāžu starpniecību atbilstoši valsts pārvaldes noteikumiem vai abu valstu fizisku un juridisku personu sadarbības līgumu un vienošanās ietvaros;

vadoties pēc noteikumu koncepcijas attiecībā uz savstarpēju klasificētas informācijas aizsardzību,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Termini un atbilstība

(1) Šī Līguma mērķiem tiek noteikti šādi termini:

a) "klasificēta informācija" ir informācija jebkurā tās formā:

- Latvijas Republikā:

informācija vai materiāls, kas satur valsts noslēpumu, proti, militāru, politisku, ekonomisku, zinātnisku, tehnisku vai jebkuru citu informāciju, kas iekļauta Ministru Kabineta apstiprinātā sarakstā un kuras nozaudēšana vai nesankcionēta izpaušana var apdraudēt nacionālo drošību, ekonomiskās vai politiskās intereses;

- Čehijas Republikā:

informācija vai materiāls, neatkarīgi no to fiziskās formas, kas sabiedrības interesēs turami noslēpumā, nepieļaujot šādas informācijas vai materiāla nesankcionētu izmantošanu, un kuriem saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem ir piešķirta noteikta klasifikācijas pakāpe.

b) "materiāls" ir visa veida objekti jebkādā to formā (dokumenti, produkti, vielas, bruņojums, aprīkojumi, iekārtas, ierīces, maketi, fotogrāfijas, plāni, aparatūra, programmatūra u.c.), kas satur klasificētu informāciju vai no kā šāda informācija var tik iegūta;

c) "līguma slēdzējs" ir fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga slēgt līgumus;

d) "klasificēts līgums" ir divu vai vairāku personu līgums, kas rada un nosaka to tiesības un pienākumus un kas ietver klasificēto informāciju;

e) "atbildīgās institūcijas" ir institūcijas, kas saskaņā ar nacionālajām tiesību normām ir atbildīgas par klasificētas informācijas aizsardzību. Atbildīgās institūcijas ir minētas šī Līguma 11. pantā.

f) "trešā puse" ir starptautiska organizācija vai trešā valsts.

(2) Latvijas Republikā klasificētā informācija tiek marķēta KONFIDENCIĀLI (CONFIDENTIAL), SLEPENI (SECRET) un SEVIŠĶI SLEPENI (TOP SECRET). Čehijas Republikā klasificētā informācija tiek marķēta VYHRAZENÉ (RESTRICTED), DUVERNÉ (CONFIDENTIAL), TAJNÉ (SECRET) un PRŠSNE TAJNÉ (TOP SECRET).

(3) Čehijas Republika aizsargā:

Latvijas klasificēto informāciju KONFIDENCIĀLI kā Čehijas DUVERNÉ,

Latvijas klasificēto informāciju SLEPENI kā Čehijas TAJNÉ,

Latvijas klasificēto informāciju SEVIŠĶI SLEPENI kā Čehijas PRŠSNE TAJNÉ.

(4) Latvijas Republikas aizsargā:

Čehijas klasificēto informāciju VYHRAZENÉ un DUVERNÉ kā Latvijas KONFIDENCIĀLI,

Čehijas klasificēto informāciju TAJNÉ kā Latvijas SLEPENI,

Čehijas klasificēto informāciju PRŠSNE TAJNÉ kā Latvijas SEVIŠĶI SLEPENI.

2. pants

Nacionālie pasākumi

(1) Puses saskaņā ar nacionālajiem likumiem īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu klasificētās informācijas aizsardzību, kas ir nododama saskaņā ar šo Līgumu vai kas kļuvusi pieejama līguma slēdzējam saskaņā ar līgumu, kurā ietverta klasificētā informācija. Puses saskaņā ar šī Līguma 1. panta trešo un ceturto daļu piešķir šādai klasificētajai informācijai vismaz tāda paša līmeņa aizsardzību, kāda tiek piemērota to klasificētajai informācijai ar atbilstošu klasifikācijas pakāpi.

(2) Puses neizpauž saņemto klasificēto informāciju institūcijām, iestādēm vai trešās puses pilsoņiem/dalībniekiem bez atbildīgās institūcijas, kas šādu informāciju sniegusi, iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Šo klasificēto informāciju drīkst izmantot tikai noteiktajos nolūkos, un pieeja tai tiek nodrošināta tikai tām personām, kam šī informācija nepieciešama, veicot savus dienesta pienākumus.

(3) Pieeja klasificētajai informācijai tiek nodrošināta tikai tām noteiktajām personām, kuras izturējušas drošības pārbaudi, vai personām, kurām saskaņā ar likumu drošības pārbaudi veikt nav nepieciešams un kuras ir saņēmušas savas izcelsmes valsts institūcijas atļauju, un personām, kurām pieeja klasificētajai informācijai ir paredzēta likumā ar noteikumu, ka stingri tiek ievērots informācijas nepieciešamības princips. Personai nav tiesības piekļūt klasificētajai informācijai vienīgi pamatojoties uz dienesta pakāpi vai iecelšanu amatā, vai speciālo atļauju.

3. pants

Klasificēti līgumi

(1) Ja tiek slēgts klasificēts līgums ar līguma slēdzēju, kura dzīves vieta ir otras Puses valsts teritorija, vai ar otras Puses līguma slēdzēju, kura dzīves vieta ir pasūtītāja valsts teritorija, tad iepriekš tiek saņemta šīs Puses valsts atbildīgās institūcijas apliecinājums tam, ka konkrētajam līguma slēdzējam ir speciālā atļauja, kas atbilst nepieciešamajai klasifikācijas pakāpei, un ka līguma slēdzējs ir veicis attiecīgos drošības pasākumus, lai tiktu nodrošināta klasificētās informācijas aizsardzība.

(2) Pasūtītāja valsts atbildīgā institūcija ir atbildīga par to, lai visa klasificētā informācija, kas ir sniegta otras Puses valsts līguma slēdzējam vai radīta saistībā ar klasificētu līgumu, tiek marķēta ar klasifikācijas pakāpi. Pēc līguma slēdzēja valsts atbildīgās institūcijas lūguma pasūtītāja valsts atbildīgā institūcija sniedz informāciju par klasificētās informācijas marķējumu "Izsniegtās klasificētās informācijas un marķējumu piešķiršanas saraksta" veidā. Līguma slēdzēja valsts atbildīgā institūcija rakstiski apliecina "Izsniegtās klasificētās informācijas un marķējumu piešķiršanas saraksta" saņemšanu un nosūta tā kopiju līguma slēdzējam.

(3) Jebkurā gadījumā līguma slēdzēja valsts atbildīgā institūcija pārrauga, vai līguma slēdzējs aizsargā līguma ietvaros izsniegto klasificēto informāciju tāpat kā tiek aizsargāta līguma slēdzēja valsts klasificētā informācija saskaņā ar faktisko klasifikācijas pakāpi, kas minēta atbildīgajai institūcijai iesniegtajā "Izsniegtās klasificētās informācijas un marķējumu piešķiršanas sarakstā".

(4) Ja atbildīgās institūcijas apstiprina klasificētu papildlīgumu, attiecīgi tiek piemēroti šī Līguma noteikumi.

(5) Atbildīgās institūcijas pārrauga klasificētu līgumu noslēgšanu un to, ka darbs to ietvaros sākas tikai pēc tam, kad līguma slēdzējs veicis drošības pasākumus klasificētās informācijas aizsardzībai.

4. pants

Marķējumi

(1) Izsniegtajai klasificētajai informācijai tiek piešķirts atbilstošs nacionālās drošības klasifikācijas marķējums.

(2) Kopijas un tulkojumi tiek marķēti un izmantoti tādā pašā veidā kā oriģināli.

(3) Prasības par marķējumu attiecas arī uz klasificēto informāciju, kas radīta saistībā ar klasificētu līgumu.

(4) Saņēmējas valsts atbildīgā institūcija maina vai atceļ klasifikācijas pakāpi tikai pēc nosūtītājas valsts atbildīgās institūcijas lūguma. Nosūtītājas valsts atbildīgā institūcija informē saņēmējas valsts atbildīgo institūciju par jebkādu klasifikācijas pakāpes maiņu cik ātri vien iespējams.

5. pants

Klasificētās informācijas nosūtīšana

(1) Klasificētā informācija parasti tiek nosūtīta, izmantojot diplomātisko, militāro vai citu kurjeru pakalpojumus, ko apstiprinājušas atbildīgās institūcijas. Atbildīgā institūcija, kas saņem klasificēto informāciju, apstiprina tās saņemšanu un saskaņā ar nacionālajām likuma normām par klasificētas informācijas aizsardzību nosūta to saņēmējam.

(2) Ja tiek nosūtīts liels klasificētās informācijas apjoms, atbildīgās institūcijas savstarpēji vienojas par transporta veidu, maršrutu un drošības pasākumiem, kas veicami katrā atsevišķā gadījumā.

(3) Elektroniska klasificētās informācijas nosūtīšana tiek veikta vienīgi slepenraksta formā, izmantojot kriptogrāfijas metodes/ierīces. Šādu kriptogrāfijas metožu/ierīču izmantošanu apstiprina atbildīgās iestādes.

6. pants

Tulkošana un pavairošana

(1) Dokumentus, kas satur PRŠSNE TAJNÉ / SEVIŠĶI SLEPENI / TOP SECRET informāciju, drīkst tulkot un pavairot tikai ar informācijas sniedzējas Puses valsts atbildīgās institūcijas rakstisku atļauju.

(2) Visu klasificētās informācijas tulkošanu veic personas, kuras izturējušas attiecīgu drošības pārbaudi. Šādiem tulkojumiem tiek piešķirts atbilstošs drošības klasifikācijas marķējums un atbilstoša piezīme valodā, kurā ir veikts tulkojums, par to, ka tulkojums satur informācijas sniedzējas Puses valsts klasificēto informāciju.

(3) Kad klasificētā informācija tiek pavairota, arī oriģinālie drošības marķējumi uz katras kopijas tiek pavairoti vai atjaunoti. Šāda pavairota informācija tiek pakļauta tādai pašai kontrolei kā oriģinālā informācija. Kopiju skaits tiek ierobežots tā, lai nepārsniegtu oficiāliem nolūkiem vajadzīgo kopiju skaitu.

7. pants

Iznīcināšana

(1) Klasificētā informācija vai materiāli tiek iznīcināti vai pārveidoti tā, lai novērstu pilnīgu vai daļēju klasificētās informācijas rekonstruēšanu.

(2) PRŠSNE TAJNÉ / SEVIŠĶI SLEPENI / TOP SECRET informācija un materiāli netiek iznīcināti. Tie tiek nosūtīti atpakaļ informācijas sniedzējas Puses valsts atbildīgajai institūcijai.

8. pants

Vizītes un konsultācijas

(1) Ja vienas Puses valsts pārstāvjiem tiek dota atļauja apmeklēt otras Puses valsts iekārtas un iestādes, kas saistītas ar klasificētu informāciju, tā tiek dota vienīgi oficiāliem nolūkiem. Atļaujas apmeklēt iekārtas un iestādes piešķir tikai Pušu valstu atbildīgās institūcijas.

(2) Apmeklētāju pienākums ir paziņot par savu vizīti tās Puses valsts atbildīgajai institūcijai, kuras teritorija tiek apmeklēta, vismaz 30 dienas iepriekš. Izņēmuma gadījumos pēc savstarpējas abu atbildīgo institūciju vienošanās šis iepriekšējās pieteikšanās periods var tikt saīsināts.

(3) Apmeklētāja pieteikuma veidlapā tiek ietverta šāda informācija:

a) apmeklētāja vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, pases / cita ceļojuma dokumenta numurs;

b) apmeklētāja dienesta identifikācija un pārstāvētās institūcijas vai iestādes nosaukums;

c) apmeklētāja tautība;

d) apmeklētāja personāla drošības atļaujas pakāpe kā arī atļaujas apjoms klasificētas informācijas pieejai;

e) apmeklējuma mērķis un iespējamais ierašanās un aizbraukšanas datums;

f) detalizēta informācija par apmeklējamo iestādi, ar to saistītajiem partneriem un iekārtām.

(4) Pušu valsts atbildīgās institūcijas atļauj otras Puses atbildīgajai institūcijai (vai citai institūcijai, par to savstarpēji vienojoties) apmeklēt savu valstu teritorijas ar mērķi konsultēties par klasificētas informācijas aizsardzības metodēm un līdzekļiem, kā arī, lai pārbaudītu nosūtītās klasificētās informācijas aizsardzību. Pušu valstu atbildīgās institūcijas sadarbojas, nosakot to, vai nosūtītā klasificētā informācija tiek pietiekami aizsargāta.

(5) Pušu valstu atbildīgās institūcijas informē viena otru par to teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas nosaka klasificētās informācijas aizsardzību.

9. pants

Klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu pārkāpums

(1) Ja klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu pārkāpums, kura rezultātā otras Puses sniegtā informācija var tikt pazaudēta vai izpausta vai ir iespējama tās pazaudēšana vai izpaušana, nav novēršams, tiek nojausts, ir noticis vai ja klasificētā informācija tiek nesankcionēti izpausta kādā citā veidā, otras Puses valsts atbildīgā institūcija nekavējoties par to tiek informēta.

(2) Klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu pārkāpumi tiek atklāti un izmeklēti saskaņā ar ieinteresētās Puses valsts iekšējiem tiesību aktiem. Rezultāti tiek paziņoti otras Puses valsts atbildīgajai institūcijai.

10. pants

Izdevumi

Katra Puse sedz visus izdevumus, kas tai radušās saistībā ar šī Līguma izpildi.

11. pants

Atbildīgās institūcijas

(1) Pušu valstu atbildīgās institūcijas ir:

- Latvijas Republikā:

Satversmes Aizsardzības birojs

P.O. box 499

Rīga. LV - 1050

- Čehijas Republikā:

Nįrodnķ bezpečnostnķ śrad (Nacionālā drošības institūcija)

P.O. box 2100

160 49 Praha 6

(2) Atbildīgās institūcijas paziņo vienai otrai par adrešu vai nosaukumu izmaiņām.

12. pants

Saistība ar citiem līgumiem par klasificētās informācijas aizsardzību

(1) Šis Līgums neietekmē saistības, ko Pusēm uzliek citi, jau noslēgti starptautiski līgumi.

(2) Klasificētā informācija, kas nosūtīta pirms šī Līguma stāšanās spēkā, tiek aizsargāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

(3) Abu Pušu valsts atbildīgās institūcijas papildus šim Līgumam var pieņemt izpilddokumentus. Iepriekš konsultējoties ar atbildīgajām institūcijām, arī citas Pušu valsts pārvaldes iestādes var pieņemt izpilddokumentus papildus šim Līgumam.

13. pants

Nobeiguma noteikumi

(1) Šis Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Šis Līgums ir apstiprināms saskaņā ar katras Puses valsts nacionālajām juridiskajām procedūrām un stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais no abu Pušu paziņojumiem par to, ka nepieciešamās iekšējās tiesību normu prasības, lai Līgums stātos spēkā, ir izpildītas.

(2) Jebkuri strīdi attiecībā uz šī Līguma interpretāciju vai izpildi tiek atrisināti sarunu ceļā starp abu Pušu valsts atbildīgajām institūcijām.

(3) Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts, abām Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi vai papildinājumi tiek veikti rakstiski un stājas spēkā saskaņā ar šī panta pirmo daļu.

(4) Abām Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu. Šādā gadījumā, Līguma termiņš beidzas sešus mēnešus pēc datuma, kad rakstiskais paziņojums par Līguma izbeigšanu ticis iesniegts otrai Pusei. Neatkarīgi no Līguma darbības izbeigšanas, klasificētā informācija, kas ir sniegta saskaņā ar šo Līgumu vai ko radījuši līguma slēdzēji, tiek arī turpmāk aizsargāta saskaņā ar 2. panta noteikumiem tik ilgi, cik to nosaka piešķirtā klasifikācija.

Noslēgts Prāgā 2000.gada 16.oktobrī divos eksemplāros latviešu, čehu un angļu valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Dažādu interpretāciju gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Čehijas Republikas valdības vārdā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Čehija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.01.2001.
Parakstīts:
 16.10.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Prāga
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 413/417, 17.11.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
277
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)