Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Čehijas Republikas valdība, turpmāk dēvētas par "Līgumslēdzējām Pusēm",

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1994.gada 7.decembrī, dalībnieces, un

vēloties noslēgt nolīgumu, lai attīstītu gaisa satiksmi starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Definīcijas

1. Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1994.gada 7.decembrī, un ietver katru pielikumu, kas pieņemts saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu un katru pielikumu vai Konvencijas grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar 90. un 94.pantu, ciktāl šie pielikumi un grozījumi kļuvuši saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm;

b) termins "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju un attiecībā uz Čehijas Republiku - Transporta un komunikāciju ministriju vai abos gadījumos - jebkuru institūciju, kas likumīgi pilnvarota veikt minēto aviācijas institūciju funkcijas;

c) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē katru aviokompāniju, par kuras nozīmēšanu viena Līgumslēdzēja Puse rakstveidā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei un kura saskaņā ar šī Nolīguma 3.pantu ir pilnvarota veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi maršrutos, kas noteikti saskaņā ar šī Nolīguma 2.panta 1.punktu;

d) terminiem "teritorija", "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 2. un 96.pantā noteiktā nozīme;

e) termins "kapacitāte" attiecībā uz Nolīgumā paredzēto satiksmi nozīmē šajā satiksmē izmantojamā gaisa kuģa sēdvietu skaitu, kas reizināts ar šī gaisa kuģa noteiktā laika posmā veikto lidojumu skaitu maršrutā vai tā posmā;

f) termins "tarifs" nozīmē cenu vai maksu par pasažieru, bagāžas un kravas pārvadāšanu (izņemot atlīdzību par pasta pārvadāšanu un tās nosacījumus) un nosacījumus, saskaņā ar kuriem šo cenu vai maksu piemēro, ieskaitot komisijas naudu par aģentu pakalpojumiem, maksu par citiem ar pārvadāšanu saistītiem palīgpakalpojumiem, kurus sniedz aviokompānijas, šo palīgpakalpojumu nosacījumus, kā arī citus būtiskus labumus, kurus piedāvā saistībā ar pārvadāšanu;

g) termins "pielikums" nozīmē šī Nolīguma pielikumu vai tā grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šī Nolīguma 20.panta noteikumiem. Pielikums veido šī Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu un visas atsauces uz Nolīgumu ietver arī atsauces uz pielikumu, ja nav citas vienošanās.

2.pants

Tiesības veikt satiksmi

1. Lai nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas radītu priekšnoteikumus satiksmes uzsākšanai un veiktu starptautisko gaisa satiksmi pielikuma attiecīgā sadaļā noteiktajā maršrutā, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā paredzētās tiesības. Šī satiksme un maršruti turpmāk attiecīgi tiek dēvēti par "Nolīgumā paredzēto satiksmi" un "noteiktajiem maršrutiem" .

2. Saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, izmanto šādas tiesības:

a) bez apstāšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

b) apstāties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nekomerciālos nolūkos;

c) vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā punktos, kas noteikti pielikumā, kombinēti vai atsevišķi uzņemt un izsēdināt pasažierus, iekraut un izkraut bagāžu, kravu un pastu, kas tiek vesti uz punktu vai punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vai no tiem; un

d) trešās valsts teritorijā punktos, kas noteikti pielikumā, kombinēti vai atsevišķi uzņemt un izsēdināt pasažierus, iekraut un izkraut bagāžu, kravu un pastu, kas tiek vesti uz pielikumā noteiktajiem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vai no tiem.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas, kuras nav nozīmētas saskaņā ar šī Nolīguma 3.pantu, var izmantot šī panta 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās tiesības.

4. Šī panta 2.punkta noteikumi nenozīmē, ka vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām tiek piešķirtas tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzņemt pasažierus, iekraut bagāžu, kravu un pastu, lai tos par atlīdzību vai saskaņā ar nomas līgumu vestu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3.pants

Aviokompāniju nozīmēšana un pārvadājumu atļauju izsniegšana

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības nozīmēt vienu vai vairākas aviokompānijas, anulēt jebkuras savas aviokompānijas nozīmējumu vai arī aizstāt vienu nozīmēto aviokompāniju ar citu. Nozīmēšana stājas spēkā pēc tam, kad abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ir apmainījušās ar rakstveida paziņojumiem. Ja Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nav vienojušās par ko citu, katra Līgumslēdzēja Puse satiksmes veikšanai vienā noteiktā maršrutā nozīmē vienu aviokompāniju.

2. Pēc nozīmēšanas paziņojuma saņemšanas, vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas saskaņā ar šī panta 3. un 4.punktu bez kavēšanās izsniedz otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai nepieciešamās pārvadājumu atļaujas.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pierāda, ka tā spēj pildīt likumus un normatīvos aktus, kurus minētās institūcijas saskaņā ar Konvencijas noteikumiem piemēro starptautiskajai gaisa satiksmei.

4. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām ir tiesības atteikties pieņemt aviokompānijas nozīmēšanu un atteikties piešķirt šī panta 2.punktā minēto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, kuru izpildi tās uzskata par nepieciešamu sakarā ar šī Nolīguma 2.pantā noteikto tiesību izmantošanu, ja šai Līgumslēdzējai Pusei nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz nozīmēto aviokompāniju un tās efektīvā kontrole ir to nozīmējušajai Līgumslēdzējai Pusei vai tās valsts pilsoņiem.

5. Aviokompānija, kas nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šo pantu, var pilnībā vai daļēji uzsākt veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi, kuras veikšanai tā nozīmēta, ja saskaņā ar šī Nolīguma 12. un 15.pantu šai satiksmei ir noteikti un stājušies spēkā tarifi un lidojumu saraksti.

4.pants

Tiesību anulēšana un apturēšana

1. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām ir tiesības anulēt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai izsniegto pārvadājumu atļauju vai apturēt šī Nolīguma 2.pantā noteikto tiesību izmantošanu, vai arī pieprasīt izpildīt pagaidu vai pastāvīgus nosacījumus, kas nepieciešami sakarā ar piešķirto tiesību izmantošanu, ja minētā aviokompānija:

a) nevar pierādīt šīs tiesības piešķīrušās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām, ka spēj pildīt likumus un normatīvos aktus, kurus minētās institūcijas piemēro saskaņā ar Konvencijas prasībām; vai

b) nevar pierādīt, ka reālās īpašuma tiesības uz minēto aviokompāniju un tās efektīvā kontrole ir to nozīmējušajai Līgumslēdzējai Pusei vai tās valsts pilsoņiem; vai

c) citādi nespēj veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem.

2. Ja nav nepieciešama nekavējoša rīcība, lai novērstu turpmāku minēto likumu un normatīvo aktu pārkāpšanu, šī panta 1.punktā noteiktās tiesības tiek izmantotas tikai pēc konsultācijām ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Ja abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nav vienojušās par ko citu, konsultācijas starp tām sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc dienas, kad tās pieprasījušas vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas.

5.pants

Likumu, normatīvo aktu un procedūru piemērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģi ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, uzturoties tajā vai to atstājot, ievēro šīs otras Līgumslēdzējas Puses likumus, normatīvos aktus un procedūras, kas regulē gaisa kuģa veiktos pārvadājumus un navigāciju.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus, normatīvos aktus un procedūras, kas regulē pasažieru, apkalpju, bagāžas, kravas un pasta ierašanos tās valsts teritorijā, uzturēšanos tajā, tranzītu vai tās atstāšanu, tas ir, likumus, normatīvos aktus un procedūras, kas attiecas uz ieceļošanu, aizceļošanu, imigrāciju, pasēm, muitu, valūtu, karantīnu, veselības vai sanitāriem pasākumiem, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģu pasažieriem, apkalpēm, bagāžai, kravai un pastam, tiem ierodoties minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

3. Piemērojot normatīvos aktus, kas regulē muitas, karantīnas un citu pasākumu veikšanu, neviena Līgumslēdzēja Puse nepiešķir atvieglojumus savai vai jebkurai citai aviokompānijai salīdzinājumā ar otras Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

6.pants

Aviācijas drošība

1. Saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka to savstarpējais pienākums aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgu iejaukšanos veido šī Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

2. Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Konvencijā par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta Tokijā 1963.gada 14. septembrī, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta Hāgā 1970.gada 16.decembrī, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta Monreālā 1971.gada 23.septembrī, un Protokolā par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kurš parakstīts Monreālā 1988.gada 24.februārī, un citos aviācijas drošības daudzpusējos līgumos, kas ir saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sniedz tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilo gaisa kuģu sagrābšanu un citas nelikumīgas darbības, kas vērstas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī jebkurus citus draudus civilajai aviācijai.

4. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās darbojas saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas noteiktajām aviācijas drošības prasībām, kas iekļautas Konvencijas pielikumos, ciktāl šīs aviācijas drošības prasības ir piemērojamas Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pamatdarbības vieta vai pastāvīgā mītne ir to valstu teritorijās, kā arī to valstu teritorijās esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar minētajām aviācijas drošības prasībām.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka tās ekspluatantu gaisa kuģiem ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā šī otra Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt ievērot šī panta 4.punktā minētās aviācijas drošības prasības.

6. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, ka tās valsts teritorijā efektīvi tiek veikti pienācīgi pasākumi, lai aizsargātu gaisa kuģus un pārbaudītu pasažierus, apkalpes, pasažieriem klātesošo bagāžu, bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus pirms to iekāpšanas vai iekraušanas, vai tās laikā.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni uztver jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu veikt saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu konkrētus draudus.

8. Ja noticis nelikumīgs civilā gaisa kuģa sagrābšanas incidents vai ir šāda incidenta draudi, vai veiktas citas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostas vai aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas darbības, Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šādu incidentu vai tā draudus.

9. Ja Līgumslēdzējai Pusei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse ir pārkāpusi šajā pantā iekļautos noteiktās aviācijas drošības noteikumus, šīs Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt nekavējošas konsultācijas ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Ja trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šī pieprasījuma nav izdevies panākt pieņemamu vienošanos, tiek piemēroti šī Nolīguma 4.panta noteikumi. Sakarā ar nopietnu nepieciešamību katra Līgumslēdzēja Puse var veikt pagaidu pasākumus pirms minētā trīsdesmit (30) dienu termiņa beigām.

7.pants

Lidojumu drošība

1. Spēkā esošās apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai atzinusi par derīgām viena Līgumslēdzēja Puse, otra Līgumslēdzēja Puse atzīst par derīgām Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai, ja prasības, saskaņā ar kurām šīs apliecības un licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst vai nav zemākas par Konvencijā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības atteikties atzīt par spēkā esošām lidojumiem pāri tās valsts teritorijai kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās valsts pilsoņiem izsniegusi otra Līgumslēdzēja Puse.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par lidojumu drošības standartiem katrā jomā, kas attiecas uz gaisa kuģa apkalpi, gaisa kuģi vai to darbību, kurus apstiprinājusi otra Līgumslēdzēja Puse. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma.

4. Ja pēc minētajām konsultācijām viena Līgumslēdzēja Puse konstatē, ka otra Līgumslēdzēja Puse kādā no jomām efektīvi neievēro un neizpilda spēkā esošos lidojumu drošības standartus, kas izstrādāti saskaņā ar Konvencijā noteiktajiem minimālajiem standartiem, tā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par iegūto informāciju un pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību šiem minimālajiem standartiem, un šī otra Līgumslēdzēja Puse veic nepieciešamos pasākumus. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neveic nepieciešamos pasākumus piecpadsmit (15) dienu laikā vai ilgākā termiņā, ja par to panākta vienošanās, tiek piemēroti šī Nolīguma 4.panta noteikumi.

5. Neskatoties uz Konvencijas 33.pantā noteiktajiem pienākumiem katru gaisa kuģi, ko vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas sakarā ar nomas līgumu izmanto satiksmes veikšanai uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās, laikā, kad tas atrodas šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, no iekšpuses un ārpuses var pārbaudīt tās pilnvaroti pārstāvji, lai konstatētu gaisa kuģa un tā apkalpes dokumentu derīgumu un saskatāmo gaisa kuģa un tā aprīkojuma stāvokli (šajā pantā - "gaisa kuģa pārbaude"), ja vien šī pārbaude neizraisa nepamatotu aizkavēšanos.

6. Ja gaisa kuģa pārbaudes vai pārbaužu sērijas rezultātā:

a) rodas pamatotas aizdomas, ka gaisa kuģis vai šī gaisa kuģa izmantošana neatbilst attiecīgajā laika posmā Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem, vai

b) rodas pamatotas aizdomas, ka nepieciešama efektīva apkope un Konvencijā noteikto un spēkā esošo lidojumu drošības standartu izpilde,

Līgumslēdzējas Puses, kas veikušas pārbaudi, Konvencijas 33.panta nolūkos var secināt, ka prasības, saskaņā ar kurām apliecības un licences par gaisa kuģi vai tā apkalpi izsniegtas vai atzītas par derīgām, vai prasības, saskaņā ar kurām gaisa kuģis veic lidojumus, neatbilst vai ir zemākas par Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem.

7. Ja pārbaudes veikšanai piekļūt gaisa kuģim, ko vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānija izmanto saskaņā ar šī panta 5.punkta noteikumiem, aizliedz to izmantojošās aviokompānijas vai aviokompāniju pārstāvji, otra Līgumslēdzēja Puse var konstatēt, ka tas izraisa nopietnas aizdomas par 6.punktā minētajiem pārkāpumiem un izdarīt minētajā punktā noteiktos secinājumus.

8. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības nekavējoties pārtraukt vai mainīt otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas, ja tā pēc gaisa kuģa pārbaudes, gaisa kuģa pārbaužu sērijas, aizlieguma veikt gaisa kuģa pārbaudi, konsultācijām vai citādi konstatē, ka nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu aviokompānijas veiktās satiksmes drošību.

9. Katra Līgumslēdzēja Puse pārtrauc veikt pasākumus, kas noteikti šī panta 4. vai 8.punktā, ja ir novērsts to iemesls.

8.pants

Muitas noteikumi

1. Viena Līgumslēdzēja Puse atbrīvo otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju no importa ierobežojumiem, muitas nodevām, netiešiem nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citām valsts un vietējas nozīmes nodevām un maksājumiem par gaisa kuģi, degvielu, smērvielām, izlietojamiem tehniskiem krājumiem, rezerves daļām, tajā skaitā dzinējiem, parasto gaisa kuģa aprīkojumu, gaisa kuģa krājumiem un pārtiku (ieskaitot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, dzērienus un citus produktus, kurus ierobežotā daudzumā paredzēts pārdot pasažieriem lidojuma laikā) un citām lietām, kuras paredzēts izmantot tikai sakarā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas veikto Nolīgumā paredzēto satiksmi vai tās gaisa kuģa apkalpošanu, kā arī par iespiesto biļešu krājumiem, pavadzīmēm, jebkuriem iespiestajiem materiāliem, kuriem ir attiecīgās aviokompānijas emblēma, un parastajiem reklāmas materiāliem, kurus minētā nozīmētā aviokompānija izplata par brīvu.

2. Šajā pantā piešķirtie atbrīvojumi attiecas uz šī panta 1.punktā minētajām lietām, ja tās:

a) vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ievedusi otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai ja tās ievestas šīs otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas uzdevumā;

b) paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī no ierašanās brīža otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā līdz šīs teritorijas atstāšanai; un

c) vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzņemtas otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, lai tās izmantotu Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai; ja šīs lietas pilnībā vai daļēji tiek izmantotas vai patērētas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kas piešķīrusi atbrīvojumu un ja tās netiek atsavinātas minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Parastais gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli un krājumi, kuri parasti paliek Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģos, otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā var tikt izkrauti tikai pēc šīs teritorijas muitas institūciju atļaujas. Šajā gadījumā tos var novietot minēto institūciju uzraudzībā uz laiku, kamēr saskaņā ar muitas noteikumiem tie tiek aizvesti vai citādi izvietoti.

4. Šajā pantā minētie atbrīvojumi attiecas arī uz patērējamiem tehniskiem krājumiem, rezerves daļām, ieskaitot arī dzinējus un parasto gaisa kuģa aprīkojumu, ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ir vienojusies par kādas lietas aizdevumu vai nodošanu kādai citai aviokompānijai, kurai šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ir tiesības uz tādiem pašiem atbrīvojumiem.

9.pants

Lidostu un aeronavigācijas iekārtu izmantošana

1. Maksājumi, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzliek otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai par lidostu, aeronavigācijas un citu iekārtu izmantošanu, nav augstāki par tiem, kurus maksā par tās gaisa kuģi, kas ir tāda paša tipa un kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

2. Lidostu, gaisa trašu, gaisa satiksmes vadības pakalpojumu un citu tās kontrolē esošu palīgiekārtu izmantošanā neviena Līgumslēdzēja Puse nedod priekšroku savai vai kādai citai aviokompānijai salīdzinājumā ar otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse veicina konsultācijas starp tās kompetentām maksājumus iekasējošām institūcijām un aviokompānijām, kas izmanto šo maksājumus iekasējošo institūciju sniegtos pakalpojumus un iekārtas. Pakalpojumu un iekārtu izmantotājiem pieņemamā laika periodā tiek iesniegts paziņojums par jebkuriem minēto maksājumu grozījumiem, lai šie izmantotāji varētu izteikt savu viedokli pirms grozījumu izdarīšanas.

10.pants

Tranzīts

Pasažieri, kas tiešā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un neatstāj šim nolūkam paredzēto lidostas teritoriju, tiek pakļauti tikai vienkāršotai kontrolei, izņemot gadījumus, kad tiek veikti šī Nolīguma 6.pantā noteiktie drošības pasākumi vai arī pasākumi, lai novērstu narkotiku vai psihotropo vielu pārvadāšanu. Tiešā tranzīta bagāža un krava ir atbrīvota no muitas nodevām un citiem maksājumiem.

11.pants

Pakalpojumu pārdošana un naudas līdzekļu pārsūtīšana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām pēc paziņošanas otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām un atbilstošas komercdarbības reģistrēšanas saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts likumiem un normatīvajiem aktiem ir tiesības brīvi pārdot tās teritorijā savus gaisa transporta pakalpojumus tieši vai ar aģentu starpniecību, un katrai personai ir tiesības šos transporta pakalpojumus pirkt par vietējo valūtu vai jebkuru brīvi konvertējamu valūtu, kuru šajā teritorijā attiecīgajā laika periodā pērk komercbankas.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības konvertēt brīvi konvertējamā valūtā un pārsūtīt uz savas mītnes valsts teritoriju pēc norēķināšanās otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā atlikušos ienākumus. Konvertēšanu un pārsūtīšanu veic bez ierobežojumiem un saskaņā ar dominējošo ārvalstu valūtas maiņas tirgus kursu, kas tiek piemērots darījuma veikšanas dienā. Pārsūtīšanu veic bez kavēšanās un to neapliek ar maksājumiem, izņemot parasto maksu, kuru bankas iekasē par šādiem pakalpojumiem.

3. Ja Līgumslēdzējas Puses ir noslēgušas īpašu līgumu par maksājumu kārtošanu, spēkā ir attiecīgā līguma noteikumi.

12.pants

Tarifi

1. Tarifi, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija piemēro satiksmei, kas tiek veikta saskaņā ar šo Nolīgumu, tiek noteikti pieņemamā līmenī, ņemot vērā visus attiecīgos faktorus, tajā skaitā patērētāju intereses, pārvadājumu izmaksas, pakalpojumu raksturu (piemēram, ātrumu un ērtības), komisijas naudu, pieņemamu peļņu, citu aviokompāniju tarifus un citus komerciālus apsvērumus.

2. Abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas uzskata par nepieņemamiem tarifus, kuri, izmantojot dominējošo pozīciju, ir nepieņemami diskriminējoši, pārmērīgi augsti vai ierobežojoši, vai arī mākslīgi pazemināti sakarā ar tiešām vai netiešām subsīdijām vai atbalstu, vai arī sakarā ar cenu dempingu.

3. Nevienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas nepieprasa, lai pirms tarifu iesniegšanas apstiprināšanai to nozīmētās aviokompānijas konsultētos ar citām aviokompānijām, un arī šādas konsultācijas neaizliedz.

4. Ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms paredzētās ieviešanas nozīmētā aviokompānija tarifus iesniedz abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām. Aviācijas institūcijas var apstiprināt vai noraidīt pārvadājumiem vienā vai abos virzienos starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām izstrādātos tarifus.

Tarifu uzskata par apstiprinātu, ja četrpadsmit (14) dienu laikā pēc tā saņemšanas tās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas, no kuras valsts teritorijas veiktiem pārvadājumiem tarifu paredzēts piemērot, attiecīgajai aviokompānijai nav rakstveidā paziņojušas par tarifa noraidīšanu.

Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas tarifiem var noteikt tādus termiņus, kādus tās uzskata par piemērotiem. Tarifs, kuram noteikts beigu termiņš, ir spēkā līdz šim termiņam, ja attiecīgā aviokompānija vai aviokompānijas to nav atsaukušas, vai arī ja līdz šī termiņa beigām nav iesniegts un apstiprināts jauns tarifs, kas to aizstāj.

5. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma paziņo tām tarifus, kas noteikti pārvadājumiem noteiktajos maršrutos no šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz trešajām valstīm.

6. Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas nepieprasa, lai tām apstiprināšanai tiktu iesniegti tarifi kravas pārvadājumiem starp punktiem abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās, tomēr nozīmētās aviokompānijas ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pirms paredzētās ieviešanas šos tarifus iesniedz abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām, lai tos novērtētu saskaņā ar šī panta 2.punkta noteikumiem. Ja septiņu (7) dienu laikā attiecīgā nozīmētā aviokompānija nav saņēmusi paziņojumu par minēto kravas pārvadājumu tarifu noraidīšanu no tās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām, no kuras valsts teritorijas paredzēts veikt pārvadājumus, šis kravas tarifs stājas spēkā paredzētajā dienā.

7. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām par šī panta noteikumu piemērošanu. Šīs konsultācijas notiek ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja vienošanās nav panākta, izšķirošais ir tās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju lēmums, no kuras valsts teritorijas pārvadājums tiek veikts.

8. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām ir tiesības izmeklēt jebkuras aviokompānijas, ceļojumu vai kravas aģenta, tūrisma aģentūras vai kravas ekspeditora izdarītos tarifu un tirdzniecības noteikumu pārkāpumus.

13.pants

Kapacitāte

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt gaisa satiksmi jebkurā maršrutā, kas noteikts šī Nolīguma pielikumā.

2. Veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas ņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, ko tās veic tajā pašā maršrutā vai tā posmā.

3. Nolīgumā paredzētā satiksme, kuru veic Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, ir cieši saistīta ar sabiedrības pieprasījumu pēc pārvadājumiem noteiktajos maršrutos un tās galvenais uzdevums ir, ievērojot pieņemamu gaisa kuģa noslodzes faktoru, nodrošināt kapacitāti, kas atbilst esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās. Pasažieru, kas uzņemti vai izsēdināti, vai arī kravas un pasta, kas iekrauts vai izkrauts noteiktā maršruta punktos citas valsts teritorijā, pārvadāšana tiek veikta saskaņā ar pamatprincipiem, kas nosaka, ka kapacitāte ir saistīta ar:

a) pieprasījumu pēc pārvadājumiem uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un no tās;

b) pieprasījumu pēc pārvadājumiem apgabalā, pār kuru tiek veikta Nolīgumā paredzētā satiksme, ja tiek ņemta vērā satiksme, kuru veic tās valsts, kuras teritorijā ietilpst minētais apgabals, aviokompānijas; un

c) pieprasījumu pēc aviokompāniju tiešajiem pārvadājumiem.

14.pants

Kodu dalīšana

1. Veicot gaisa satiksmi noteiktajos maršrutos katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija var vienoties par garantētajām vietām gaisa kuģī vai kodu dalīšanu ar:

a) otras Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju vai aviokompānijām;

b) trešās valsts aviokompāniju vai aviokompānijām. Ja šī trešā valsts neatļauj vai neatzīst līdzīgas vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju vienošanās par gaisa satiksmi uz attiecīgo trešo valsti, no tās un caur to, kas noslēgtas ar citām aviokompānijām, Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesības neatzīt šīs vienošanās.

2. Iepriekš minētos noteikumus piemēro, ja visas aviokompānijas, kas noslēgušas vienošanos:

a) izmanto atbilstošās satiksmes tiesības un ievēro šī Nolīguma principus,

un

b) pilda abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju prasības, kas attiecas uz minēto vienošanos.

3. Aviokompānijas, kas ir vienojušās par kodu dalīšanu, līgumu par kodu dalīšanu un par garantētajām vietām gaisa kuģī iesniedz abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām ne vēlāk kā četrdesmit piecas (45) dienas pirms tā paredzētās stāšanās spēkā. Līgumu par kodu dalīšanu un par garantētajām vietām gaisa kuģī apstiprina abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

15.pants

Lidojumu saraksti

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ne vēlāk kā četrdesmit piecas (45) dienas pirms satiksmes uzsākšanas iesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām apstiprināšanai lidojumu sarakstu, kurā norāda lidojumu biežumu, gaisa kuģa tipu, laiku, sabiedrībai piedāvājamo pasažieru vietu izvietojumu un skaitu, kā arī lidojumu saraksta beigu termiņu. Tāda pati procedūra tiek piemērota, ja lidojumu sarakstā izdara grozījumus.

2. Ja nozīmētā aviokompānija līdztekus lidojumu sarakstā noteiktajiem lidojumiem vēlas veikt papildu lidojumus, tā iesniedz lūgumu otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Šis lūgums tiek iesniegts ne vēlāk kā divas darba dienas pirms paredzēto papildu lidojumu uzsākšanas.

16.pants

Aviokompānijas pārstāvniecība

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai uz savstarpējiem noteikumiem ir tiesības ievest un nodarbināt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā pieņemamu skaitu savu pārstāvjus, kā arī komerciālo, tehnisko un citu profesionālo personālu, kas nepieciešams Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai.

2. Atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā pārstāvji un personāls ievēro attiecīgās valsts likumus un normatīvos aktus.

3. Saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības izveidot minētajā teritorijā savu biroju vai birojus, lai veicinātu gaisa pārvadājumus un pārdotu gaisa satiksmes pakalpojumus.

17.pants

Apkalpošana uz zemes

1. Katra Līgumslēdzēja Puse uz savstarpējiem noteikumiem savas valsts teritorijā otras Līgumslēdzējas Puses katrai nozīmētajai aviokompānijai piešķir tiesības izvēlēties pilnīgai vai daļējai apkalpošanai uz zemes jebkuru no konkurējošiem apkalpošanas aģentiem, kuram minētās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas atļāvušas sniegt šādus pakalpojumus.

2. Papildus šī panta 1.punkta noteikumiem katra nozīmētā aviokompānija pati var veikt pasažieru reģistrāciju. Šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to atļauj lidojumu drošības un aviācijas drošības prasības lidostā, un tās neietver apkalpošanu lidlaukā. Ja lidojumu drošības un aviācijas drošības prasības neatļauj šajā punktā minēto apkalpošanu uz zemes veikt pašai aviokompānijai, šī apkalpošana uz zemes bez jebkādu priekšrocību piešķiršanas un diskriminācijas tiek nodrošināta katrai aviokompānijai, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija saskaņā ar šī panta 2.punktu daļēji vai pilnībā var apkalpot uz zemes citas aviokompānijas, kas izmanto to pašu lidostu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

18.pants

Informācijas sniegšana

Pēc vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas tām sniedz vai nodrošina, ka šīs Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas tām sniedz statistikas datus vai citu līdzīgu informāciju par šīs aviokompānijas vai aviokompāniju veikto satiksmi šajā Nolīgumā noteiktajos maršrutos, kura pieņemamā apjomā var tikt pieprasīta, lai pārbaudītu Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanu.

19.pants

Konsultācijas

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešas sadarbības garā periodiski sarunu vai sarakstes veidā sazinās, lai nodrošinātu ciešu sadarbību visos jautājumos, kas ietekmē šī Nolīguma izpildi.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par jebkuru problēmu, kas attiecas uz šo Nolīgumu. Šīs konsultācijas sākas sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad pieprasījumu saņēmusi otra Līgumslēdzēja Puse, ja vien Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu.

20.pants

Grozījumi

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt kādu šī Nolīguma noteikumu, šis grozījums, par kuru vienojušās abas Līgumslēdzējas Puses, stājas spēkā pēc apmaiņas ar diplomātiskajām notām. Par apmaiņas ar notām dienu tiek uzskatīta diena, kad saņemta pēdējā no abām notām.

2. Par šī Nolīguma pielikuma grozījumiem tieši vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas. Šie grozījumi stājas spēkā dienā, par kuru vienojušās minētās aviācijas institūcijas.

3. Ja stājas spēkā vispārēja daudzpusēja konvencija, kas attiecas uz starptautisko gaisa transportu un ietekmē abu Līgumslēdzēju Pušu attiecības, šis Nolīgums tiek grozīts, lai tas atbilstu daudzpusējās konvencijas noteikumiem, ciktāl šie noteikumi ir pieņemami abām Līgumslēdzējām Pusēm.

21.pants

Strīdu izšķiršana

1. Ja rodas strīds par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas vispirms cenšas to atrisināt sarunu ceļā.

2. Ja aviācijas institūcijas nevar vienoties, strīdu sarunu ceļā atrisina Līgumslēdzējas Puses.

3. Ja Līgumslēdzējas Puses nespēj vienoties par strīda atrisināšanu sarunu ceļā, tās var griezties pie kādas personas vai institūcijas, par kuru tās vienojušās, lai šī persona vai institūcija pēc Līgumslēdzēju Pušu izvēles sniegtu konsultatīvu slēdzienu vai pieņemtu saistošu lēmumu, vai arī pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma strīdu var iesniegt izskatīšanai triju tiesnešu šķīrējtiesā.

4. Minēto šķīrējtiesu izveido šādi: katra Līgumslēdzēja Puse ieceļ vienu šķīrējtiesas tiesnesi un abi jau ieceltie tiesneši vienojas par kādas trešās valsts pilsoni, kuru tie ieceļ par šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Minētos šķīrējtiesas tiesnešus ieceļ sešdesmit (60) dienu laikā un šķīrējtiesas priekšsēdētāju - deviņdesmit (90) dienu laikā pēc dienas, kad viena Līgumslēdzēja Puse paziņojusi otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu lūgt strīdu izskatīt šķīrējtiesā.

5. Ja šī panta 4.punktā noteiktie termiņi netiek ievēroti, kā arī netiek veikti citi atbilstoši pasākumi, katra Līgumslēdzēja Puse var lūgt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidentu iecelt nepieciešamos šķīrējtiesas locekļus. Ja prezidents ir vienas Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis vai ja viņš šo pienākumu nevar veikt citu iemeslu dēļ, nepieciešamo šķīrējtiesas locekļu iecelšanu var veikt viceprezidents.

6. Šķīrējtiesa lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Šie lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām Pusēm. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava šķīrējtiesneša un ar pārstāvību šķīrējtiesas tiesvedībā saistītos izdevumus; priekšsēdētāja izdevumus un citus izdevumus Līgumslēdzējas Puses sedz vienādās daļās. Visu citu jautājumu risināšanas procedūru šķīrējtiesa nosaka pati.

22.pants

Reģistrācija

Šis Nolīgums un visi tā grozījumi tiek reģistrēti Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

23.pants

Nolīguma izbeigšana

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā diplomātiskā ceļā var rakstveidā paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei savu lēmumu izbeigt šo Nolīgumu. Šis lēmums vienlaikus tiek paziņots arī Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šādā gadījumā Nolīgums tiek izbeigts pēc divpadsmit (12) mēnešiem no dienas, kad paziņojumu saņēmusi otra Līgumslēdzēja Puse, ja vien pēc abu Līgumslēdzēju Pušu vienošanās paziņojums netiek atsaukts pirms šī termiņa beigām. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapstiprina, ka saņēmusi paziņojumu, paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu pēc četrpadsmit (14) dienām no dienas, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

24.pants

Stāšanās spēkā

Katra Līgumslēdzēja Puse diplomātiskā ceļā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei, ka ir izpildītas attiecīgajā valstī spēkā esošās procedūras, lai šīs Nolīgums varētu stāties spēkā. Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemta pēdējā no abām notām.

PARAKSTĪTS Prāgā 1999.gada 10.maijā divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Čehijas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

Tieslietu ministrs Iekšlietu ministrs

VALDIS BIRKAVS VACLAV GRULICH

 

Pielikums

I sadaļa

Maršruti, kuros satiksmi veic nozīmētā Latvijas Republikas aviokompānija vai aviokompānijas:

Sākuma punkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz

valsts robežām

Punkti Latvijas Jebkuri punkti Punkti Čehijas Jebkuri punkti

Republikā Republikā

 

II sadaļa

Maršruti, kuros satiksmi veic nozīmētā Čehijas Republikas aviokompānija vai aviokompānijas:

Sākuma punkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz

valsts robežām

Punkti Čehijas Jebkuri punkti Punkti Latvijas Jebkuri punkti

Republikā Republikā

Piezīmes:

1. Lidojumus maršrutos var veikt abos virzienos.

2. Nozīmētā aviokompānija jebkurā vai visos lidojumos var izlaist jebkuru no minētajiem punktiem, ja vien Nolīgumā paredzētā satiksme, kas tiek veikta šajos maršrutos, sākas tās valsts teritorijā, kas nozīmējusi aviokompāniju.

3. Par piektās brīvības satiksmes tiesību izmantošanu vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Čehija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 17.02.2000.
Parakstīts:
 10.05.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Prāga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 73/75, 03.03.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
275
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)