Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību militāro mācību jomā

Latvijas Republikas valdība un Turcijas Republikas valdība (turpmāk sauktas "Puses");

Vēlreiz apliecinādamas savu uzticību Apvienoto Nāciju hartai un Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijai, kura tālāk attīsta saprašanos un atklātību militārajās jomās un ar drošības veidošanas līdzekļiem nostiprina drošību,

Ņemot vērā Pušu "Vienošanās par sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā", kas parakstīta 1997.gada 19.februārī Ankarā, noteikumus,

Uzsverot vēlēšanos veicināt jau pastāvošās draudzības un sadarbības saites starp tām un lai izveidotu sadarbību militāro apmācību un izglītības jomā,

Vienojas par sekojošo.

I pants

MĒRĶIS

Šīs vienošanās mērķis ir nodibināt sadarbību militāro apmācību jomā starp Latvijas Republikas valdību un Turcijas Republikas valdību.

II pants

VIENOŠANĀS KOMPETENCE

Vienošanās aptver abu pušu militārās apmācības institūcijas, vienības un personālu, kuri tiks apmācīti šajās institūcijās, kā arī abu pušu militāro personālu pienākumu veikšanu uz laiku un vienības, kā arī attiecīgo pušu pienākumus sadarbībā, sadarbības principus un procedūras.

III pants

DEFINĪCIJAS

Termini, kas ietverti šajā vienošanās;

1. "Nosūtītāja valsts" nozīmē: valsts, kurai pieder apmācāmais militārais personāls.

2. "Uzņēmēja valsts" nozīmē: valsts, kuras teritorijā saskaņā ar šīs vienošanās piemērošanu uzturas militārais personāls.

3. "Kompetentā institūcija" nozīmē:

a. Latvijā;

Kompetentā institūcija no Latvijas Republikas valdības puses ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, kompetentā institūcija no Turcijas Republikas valdības puses ir Turcijas Republikas vēstniecība Viļņā.

b. Turcijā;

Kompetentā institūcija no Turcijas Republikas valdības puses ir Turcijas Ģenerālštābs, kompetentā institūcija no Latvijas Republikas valdības puses ir Latvijas vēstniecība Romā.

4. "Militārais personāls" nozīmē: personāls, kurš ietilpst abu pušu Bruņoto spēku sastāvā un saskaņā ar šīs vienošanās uzdevumiem ir izvietots uzņēmējas valsts teritorijā. Terminā "militārais personāls" ir ietverti "Kadeti", "Pārbaudes militārais personāls" un "Militārais personāls pienākumu veikšanai uz laiku".

5. "Kadets" un "Pārbaudes militārais personāls" nozīmē: militārais personāls, kuru viena puse nosūta, lai tas tiktu apmācīts otras puses militāro apmācību institūcijās.

6. "Militārais personāls pienākumu pildīšanai uz laiku" nozīmē: tas personāls, kuru vienas puses Bruņotie spēki nosūta uz otras puses vienībām un/vai institūcijām, lai piedalītos kopīgos pasākumos, kādi ir paredzēti šajā vienošanā, izņemot militāro personālu, kura definīcija ir sniegta šī panta 5 punktā.

7. "Komandieris" vai "Priekšnieks" nozīmē: tās vienības, štāba vai struktūras komandieris vai priekšnieks, kurā saskaņā ar spēkā esošo uzņēmējas valsts likumdošanu tiks izvietots militārais personāls.

8. "Piederīgie" nozīmē: tie militārpersonas ģimenes locekļi, par kuriem saskaņā ar likumu tai jārūpējas.

9. "Sadarbība militāro apmācību laukā" nozīmē: pušu personāla pieredzes un informācijas apmaiņa par militāro apmācību tēmu.

10. "Dienesta pienākums" nozīmē: nepieciešamie pienākumi un uzdevumi, kuri ir jāpilda saskaņā ar šīs vienošanās mērķiem.

11. "Grupas vadītājs / Komandas vadītājs" nozīmē: pēc pakāpes vecākā militārpersona, kas saskaņā ar nosūtītājas valsts likumdošanu iecelta, lai vadītu militārā personāla, kas nosūtīts, lai realizētu šinī vienošanā paredzētos pasākumus, darbību.

12. "Formālo pienākumu pārkāpums" nozīmē: pārkāpums, kas rodas sakarā ar formālo pienākumu pildīšanu no darbības vai aiz neuzmanības formālo pienākumu pildīšanas laikā.

IV pants

SADARBĪBAS MILITĀRO APMĀCĪBU LAUKĀ JOMAS

Šī vienošanās aptvers sekojošus pasākumus militārās apmācības sadarbības laukā:

1. Militārās vizītes vienībās, štābos un institūcijās.

2. Novērotāju sūtīšana uz mācībām.

3. Apmācības kadetu skolās.

4. Apmācības militārajās akadēmijās.

5. Apmācības specializētās skolās.

6. Apmācības štābu koledžās.

7. Apmācības kara medicīnas akadēmijās un kara medicīnas koledžās.

8. Dažādi īslaicīgi kursi.

9. Stažēšanās vienībās, štābos un institūcijās.

10. Abpusējs atbalsts zināšanu apmaiņai mācību līdzekļu un aprīkojuma attīstībā.

11. Apmācības un sadarbība militārās vēstures un zinātnes laukā.

V pants

SADARBĪBAS MILITĀRO APMĀCĪBU LAUKĀ VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Apmācībai jānotiek uzņēmējas valsts valodā, vai arī, ja tas ir pieņemams un iespējams uzņēmējas valsts apmācību un izglītības sistēmas ietvaros, tā var būt angļu valodā. Pēc nosūtītājas valsts pieprasījuma apmācība kursos turku valodā, kas ilgst mazāk par gadu, var tikt sniegta ar tulku palīdzību. Šajā gadījumā nosūtītāja valsts var nozīmēt pietiekamu skaitu militāro / civilo tulku. Pēc nosūtītājas valsts pieprasījuma, uzņēmēja valsts var sniegt atbalstu nodrošināšanā ar tulkiem. Šajā gadījumā izdevumus, kas ir saistīti ar tulkošanu, sedz nosūtītāja valsts.

2. Militārā personāla profesionālās apmācības tālākvirzība dažādiem dienestiem un pakāpēm tiks nodrošināta, pamatojoties uz savstarpēja izdevīguma principa.

3. Puses detalizētāk noteiks apmācību, kurās tās sadarbosies, jomu / jomas, īstenošanas plānos, tehniskās un zemāka līmeņa vienošanās.

4. Sadarbība tiks īstenota, ņemot vērā abu pušu intereses un vajadzības pamatojoties uz savstarpēja izdevīguma principa.

VI pants

IEGULDĪJUMS UN PIENĀKUMI SADARBĪBĀ

1. Uzņēmēja valsts var nodrošināt personālu, kurš ierodas uz apmācībām ar dienestam un pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu un materiāliem, ar noteikumu, ka tie, beidzoties apmācībām, tiks atdoti.

2. Nepieciešamo uzturēšanās un drošības pasākumu, kā arī citu, ar militāro personālu, kas nosūtīts uz uzņēmēju valsti sadarbības ietvaros, izdevumu segšana ir jāuzņemas uzņēmējai valstij.

3. Ja tas tiks uzskatīts par nepieciešamu, lai noteiktu specifisku apmācību jomu, puses var sastādīt un parakstīt papildus protokolu (protokola, kas sastādīts un parakstīts, pamatojoties uz šo vienošanos, statusā). Šajā protokolā jāiekļauj sekojoši punkti:

a. apmācību joma,

b. apmācību principi,

c. apmācību ilgums, sākuma un beigu datumi,

d. uz apmācībām nosūtāmā militārā personāla atlases kritēriji,

e. valoda, kura tiks izmantota apmācībās,

f. vai apmācību izmaksas segs nosūtītāja valsts, summa, kas jāmaksā, un, ja tiks veikti maksājumi, apmaksas veids,

g. citi jautājumi, kas tiks uzskatīti par svarīgiem attiecībā uz apmācībām,

h. ja tiks nolemts sastādīt ikgadējo plānu, kas izriet no šīs vienošanās vai izņemot protokolus, sekojošiem punktiem par katru pasākumu jābūt iekļautiem ikgadējā plānā.

(1) Apmācību saturs, nosaukums un vieta, kur norisināsies apmācības.

(2) Pasākuma sākuma un beigu datums.

(3) Apmācību līmenis un militārā personāla atlases kritēriji.

(4) Valoda, kura tiks izmantota.

(5) Militārā personāla, kas piedalīsies, skaitliskais sastāvs.

(6) Finansiālie jautājumi:

(a) vai apmācības būs maksas vai bezmaksas, apmaksas kārtība,

(b) pušu pienākumi, iespējamās izmaksas un dokumentācija, kā arī pušu atmaksas kārtība,

(7) ja gadījumā pēc ikgadējā plāna sastādīšanas ir nepieciešamas papildus apmācības, tās tiek realizētas pēc vēlākas izvērtēšanas, abpusēji vienojoties,

4. Nosūtītāja valsts izvēlēsies kadetus un apmācāmo militāro personālu saskaņā ar nosūtītājas valsts vajadzībām, ņemot vērā uzņēmējas valsts iespējas.

5. Militāro personālu pienākumu izpildīšanai uz laiku nosūtītāja valsts izvēlēsies, saskaņojot to ar uzņēmēju valsti.

6. Militārā personāla, kas piedalīsies apmācībās un mācībās, apmācību programmas un apmācāmo mācību priekšmetus noteiks vienības un institūcijas, kas sniegs apmācību vadību.

7. Var tikt uzlikti ierobežojumi apmācību priekšmetiem, kas pieprasa nacionālās drošības interešu ievērošanu.

8. Pārbaudījumu formu, vērtēšanu un novērtējumu, apmācību apliecības un dokumentus, kas attiecas uz apmācīto militāro personālu, noteiks uzņēmējas valsts institūcijas un vienības atkarībā no uzņēmējā valstī pastāvošajām instrukcijām.

VII pants

KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS DROŠĪBA UN SLEPENĪBA

1. Militārajam personālam ir jāievēro uzņēmējā valstī pastāvošie noteikumi par klasificētās informācijas slepenību un aizsardzību.

2. Klasificētās informācijas materiāliem un dokumentiem, kurus piegādā otra puse, ir jāpiešķir tāda pati slepenības pakāpe; attiecībā uz dokumentiem un materiāliem, kurus piešķir otra puse, pirmajai ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi.

3. Militārais personāls pēc apmācību vai formālo pienākumu beigšanas saskaņā ar vienošanos turpinās aizsargāt iegūto klasificēto informāciju.

4. Informācijas par militāro sadarbību apmaiņa ar trešo valsti var būt iespējama tikai ar abu pušu attiecīgo institūciju rakstisku piekrišanu.

VIII pants

PUŠU SAISTĪBAS SASKAŅĀ AR CITIEM STARPTAUTISKAJIEM LĪGUMIEM

Šī vienošanās neietekmēs saistības, kādas puses ir uzņēmušās saskaņā ar citiem starptautiskiem līgumiem, un tā nav vērsta pret citu valstu interesēm, drošību un teritoriālo vienotību.

IX pants

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS UN DARBĪBAS IEROBEŽOJUMI

1. Vispārīgi:

Militārais personāls, kamēr tas atrodas uzņēmējas valsts teritorijā, nedrīkst tikt iesaistīts bruņotos konfliktos ar trešo valstu piedalīšanos vai arī nedrīkst tikt izmantots iekšējās drošības nodrošināšanai; un personālam, kas tiek nosūtīts apmācībām, nedrīkst tikt uzticēti citi pienākumi, kā tikai šajā vienošanās dokumentā paredzētie.

2. Apmācību pārtraukšana:

Gadījumā, ja tiks pārkāpti uzņēmējas valsts vai nosūtītājas valsts likumi, militārā personāla apmācības uzņēmējā valstī tiks pārtrauktas un attiecībā uz šo personālu tiks piemēroti šīs vienošanās X PANTA noteikumi.

3. Atsaukšana:

a. Nosūtītāja valsts ir tiesīga jebkurā laikā, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, un bez īpaša iemesla uzrādīšanas izvest militāro personālu. Uzņēmēja valsts darīs visu nepieciešamo, lai izvešana notiktu pēc iespējas ātrāk.

b. Kara, bruņota konflikta, sabiedrisku nekārtību vai starptautiskas krīzes gadījumā militārais personāls , kurš tiek apmācīts uzņēmējā valstī, pēc nosūtītājas valsts pieprasījuma atgriezīsies savā valstī.

X pants

JURIDISKIE JAUTĀJUMI

1. Jurisdikcijas tiesības:

a. Militārais personāls un tā piederīgie tiks pakļauti uzņēmējas valsts likumiem un noteikumiem, un krimināltiesību jurisdikcija tiks piemērota uzņēmējā valstī.

b. Pret militāro personālu izturēsies kā pret uzņēmējas valsts militāro personālu un attiecībā uz to tiks piemēroti uzņēmējas valsts sodu un disciplīnas noteikumi. Nosūtītājas valsts jurisdikcija būs spēkā pilnībā sekojošos gadījumos:

(1) pārkāpumu gadījumos, kurus militārais personāls izdarīs tikai pret nosūtītājas valsts īpašumu un drošību.

(2) ja pārkāpumus izdara militārais personāls, kurš ir nosūtīts kā treneri, instruktori, padomnieki vai novērotāji, savu pienākumu pildīšanas laikā.

2. Prasības:

a. Uzņēmēja valsts nepieprasīs kompensāciju par tās īpašumā esošo materiālo vērtību zaudējumiem vai bojājumiem, kurus būs izraisījis apmācībām un instruktāžai nosūtītais militārais personāls oficiālo pienākumu pildīšanas laikā vai rezultātā bez iepriekšēja nodoma. Uzņēmēja valsts nepieprasīs kompensāciju par tās īpašumā esošo materiālo vērtību zaudējumiem vai bojājumiem, kurus būs izraisījis personāls, kas nosūtīts kā apmācāmie, instruktori, padomnieki vai novērotāji, oficiālo pienākumu pildīšanas laikā vai rezultātā bez iepriekšēja nodoma. Uzņēmēja valsts un nosūtītāja valsts atteiksies no visām pretenzijām viena pret otru to militārā personāla bojāejas vai ievainojumu gadījumos, kas rastos šajā vienošanā paredzēto darbību pildīšanas laikā.

b. Ja zaudējumi un bojājumi ir nodarīti ar iepriekšēju nodomu, lai noteiktu kompensācijas izmaksas, uzņēmēja valsts nozīmēs ekspertīzes komisiju sastāvošu no trim personām. Nosūtītāja valsts var nozīmēt savu pārstāvi ekspertīzes komisijā novērotāja statusā.

c. Nosūtītājas valsts kompetentā institūcija iemaksās piespriesto kompensāciju trīs mēnešu laikā tajā bankā, kuru būs norādījusi uzņēmēja valsts, un nosūtīs kvīti uzņēmējas valsts kompetentajai institūcijai. Domstarpību gadījumā lēmumu pieņems uzņēmējas valsts kompetenta un nozīmēta tiesa, un tas būs galīgs un to akceptēs abas puses.

d. Zaudējumiem un bojājumiem (ar iepriekšēju nodomu vai bez), kas radīsies fizisko personu vai juridisko personu īpašumā esošām materiālām vērtībām, nav piemērojami augstāk minētie nosacījumi. Ja šī veida zaudējumi un bojājumi būs radušies nosūtītā militārā personāla darbības ar iepriekšēju nodomu rezultātā, tos kompensēs nosūtītāja valsts. Zaudējumi vai bojājumi, kas radīsies fiziskām vai juridiskām personām militārā personāla vai to piederīgo darbības, kura izdarīta ārpus pienākumu pildīšanas laika dēļ, tiks izskatīti pēc sekojošiem principiem:

(1) Ņemot vērā visus lietas apstākļus, ieskaitot personas, kura ir cietusi zaudējumus vai kurai ir nodarīti bojājumi, rīcību, zaudējumus vai bojājumus novērtēs uzņēmējas valsts nozīmēta ekspertīzes komisija, kas sastāvēs vismaz no trim locekļiem. Nosūtītāja valsts varēs nozīmēt savu pārstāvi ekspertīzes komisijā novērotāja statusā.

(2) Uzņēmējas valsts ekspertīzes komisijas notei2kto kompensāciju paziņos nosūtītājas valsts kompetentajai institūcijai. Nosūtītājas valsts kompetentā institūcija iemaksās noteikto summu uzņēmējas valsts Centrālajā bankā trīs mēnešu laikā un kvīti nodos uzņēmējas valsts kompetentajai institūcijai.

(3) Gadījumā, ja prasītājs un uzņēmējas valsts kompetentā institūcija iebilst pret noteikto summu, lieta tiek nodota uzņēmējas valsts tiesu iestādēm. Kompensāciju un tiesas izdevumus, ko noteikušas šīs iestādes, nosūtītāja valsts samaksās saskaņā ar augstākminēto procedūru.

3. Domstarpību atrisināšana:

Domstarpības, kas radušās šīs vienošanās interpretācijā un piemērošanā, puses risinās sarunu ceļā. Sarunas sāksies 30 dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Ja sarunas nevar pabeigt 45 dienu laikā, katrai pusei ir tiesības izbeigt šo vienošanos, 30 dienas iepriekš rakstiski par to paziņojot otrai pusei.

4. Disciplinārie noteikumi:

a. Militārajam personālam ir jāpakļaujas pavēlēm un rīkojumiem vienībās, štābos un institūcijās, kurās tas ir nodarbināts.

b. Apmācāmais militārais personāls attiecībā uz disciplinārsodiem ir pakļauts uzņēmējas valsts likumdošanai.

c. Nosūtītājas valsts nozīmētie disciplīnas uzraugi ir tiesīgi disciplināri sodīt militāro personālu, izņemot apmācāmos, kas pilda pienākumus uz laiku. Institūcijas vingrinājumu laikā tie:

(1) Ja to pieprasīs komandieri, kuru teritorijā militārais personāls ir izvietots, rakstiski ziņos par disciplināro sankciju rezultātiem, izņemot pret apmācamajiem, kas pilda pienākumus uz laiku.

(2) Rakstiski ziņos komandierim par disciplinārsodiem, kas var kavēt militārajam personālam, izņemot apmācāmos, veikt dienesta pienākumus.

d. Grupas vadītājs / komandas vadītājs:

(1) Ir atbildīgs par to, lai pakļautie, kas veic savus uzdevumus uzņēmējas valsts vienībās un institūcijās, pakļautos uzņēmējas valsts likumdošanai un vienību un institūciju noteikumiem.

(2) Veido saikni ar vienības, kurā viņš un viņa grupa ir nodarbināta, augstāko komandieri.

(3) Nodrošina sakarus ar nosūtītājas valsts kompetento institūciju.

(4) Būdams pilnvarota persona, paraksta attiecīgos dokumentus.

(5) Ir pilnvarots piemērot disciplinārās sankcijas pret militāro personālu, kas ir viņa tiešā pakļautībā.

XI pants

FINANSIĀLIE JAUTĀJUMI

1. Vispārīgi:

Abpusējās finansiālās saistības tiks detalizētas vienošanās, kas tiks sastādītas saskaņā ar šo vienošanos.

2. Maksājumi un izdevumi:

a. Nosūtītāja valsts nodrošina militārā personāla transporta izdevumus no / līdz uzņēmējai valstij. Kad būs iespējams un būs pušu attiecīgo institūciju atļauja, nosūtītājas valsts militārais personāls varēs izmantot pušu militāro gaisa / sauszemes transportu bez maksas. Militārā transporta lietošanas metodēm jābūt regulētām saskaņā ar pušu noteikumiem.

b. Militārā personāla un to piederīgo apmācību, finansiālās un personīgās tiesības uzņemas garantēt nosūtītāja valsts.

c. Dienas naudas, dzīvojamo telpu īres, ārstēšanas, ekspluatācijas, uzturēšanas un vingrinājumu izdevumus, kas attiecināmi uz militāro personālu, nosūtītāja valsts maksā uzņēmējai valstij.

d. Augstāk minētos izdevumus, par kuriem paziņo uzņēmēja valsts, nosūtītāja valsts apmaksā ASV dolāros katra apmācību perioda beigās 30 dienu laikā uzņēmējas valsts centrālajā bankā.

e. Maksājumi tiek pārsūtīti ASV dolāros, kas aprēķināti pēc maksājuma dienā esošā valūtu maiņas kursa.

f. Personīgos izdevumus, kā arī izdevumus, kas tam rodas prombūtnes laikā, Militārais personāls segs pats.

g. Nosūtītāja valsts būs atbildīga par visu sava militārā personāla un tā apgādājamo pakalpojumu un izdevumu nodrošināšanu (arī tādu, kas nav saistīti ar apmācību).

3. Nodokļi:

Militārais personāls un tā piederīgie tiks pakļauti uzņēmējas valsts muitas un nodokļu likumiem to iebraukšanas / izbraukšanas un atrašanās uzņēmējas valsts teritorijā laikā.

4. Personīga rakstura jautājumi:

Visas militārā personāla un tā piederīgo finansiālās un personīgās tiesības nodrošinās nosūtītāja valsts.

XII pants

JAUTĀJUMI, KAS ATTIECAS UZ PERSONĀLU

1. Militārā personāla statuss:

Militārā personāla, kas tiks apmācīts un instruēts, statuss tiks noteikts saskaņā ar šīs vienošanās būtiskajiem pantiem un pamatojoties uz šo vienošanos sastādītā protokolā.

2. Uniforma:

a. Militārajam personālam, izņemot militāros studentus, ir jānēsā sava militārā forma.

b. Militārie studenti nēsās militāro formu saskaņā ar formas nēsāšanu regulējošiem noteikumiem, kas jāievēro uzņēmējas valsts militāro apmācību / instruktāžas iestādēs.

c. Militārie studenti ievēros uzņēmējas valsts formas nēsāšanas noteikumus ārpus darba laika.

d. Militārie studenti identifikācijas nolūkos nēsās savas militārās zīmotnes.

e. Virsnieki, apakšvirsnieki un cits militārais personāls brīvajā laikā ir tiesīgs nēsāt civilo apģērbu.

f. Pasākumu realizēšanas laikā, ja to prasīs apstākļi, uzņēmēja valsts nodrošinās mācību formas un darba apģērbu.

3. Atvaļinājumi:

a. Atvaļinājumi personālam, kas iziet apmācību un instruktāžu, tiks nodrošināti saskaņā ar apmācību un instruktāžu programmām un principiem, kas attiecināmi uz pielīdzināmu uzņēmējas valsts bruņoto spēku militāro personālu.

b. Grupas / komandas vadītājs vai nosūtītājas valsts kompetentā institūcija ticamu iemeslu dēļ un, ja ir saņemta institūcijas, kurā apmācāmais ir nodarbināts, komandiera vai priekšnieka piekrišana, var piešķirt 10 brīvas dienas gadā.

c. Militārajam apmācāmajam var tikt piešķirts ne vairāk kā viens mēnesis slimības atvaļinājuma, ja ir kāda uzņēmējas valsts militārā hospitāļa medicīnisks slēdziens. Ja līdz tam laikam apmācāmais nav izārstēts tā, lai varētu pildīt savus dienesta pienākumus, viņa uzdevumi, abpusēji vienojoties, tiek izbeigti, un viņu var nomainīt ar citu apmācāmo.

d. Ārpus garnizona atvaļinājumu uzņēmējas valsts teritorijā piešķir militārā personāla priekšnieks, balstoties uz uzņēmējas valsts kompetentās institūcijas piekrišanu.

e. Atvaļinājumus garnizona robežās piešķir apmācību vienības, institūcijas un telpas priekšnieks.

f. Atvaļinājumus ārpus uzņēmējas valsts teritorijas var piešķirt uzņēmējas valsts kompetentā institūcija saskaņā ar vienošanos starp abu pušu kompetentajām institūcijām.

g. Atvaļinājumus piešķir apmācību vienības, institūcijas un telpas priekšnieks.

h. Apmācībām nepakļautais militārais personāls pakļausies nosūtītājas valsts likumdošanai.

4. Nāve:

a. Militārpersonas vai to piederīgo nāves uzņēmējas valsts teritorijā gadījumā, uzņēmēja valsts nekavējoši informēs nosūtītāju valsti, un nosūtītāja valsts izlems par apbedīšanu uzņēmējas valsts teritorijā vai par mirstīgo atlieku transportēšanu ar lidmašīnu uz nosūtītāju valsti.

b. Ja ir pieņemts lēmums par apbedīšanu uzņēmējas valsts teritorijā, uzņēmēja valsts uzņemsies apbedīšanas izdevumus un veiks visus nepieciešamos bēru pasākumus. Uz lūguma pamata uzņēmēja valsts organizēs militāru bēru ceremoniju, kāda tiek organizēta uzņēmējas valsts personālam.

c. Ja ir pieņemts lēmums par mirstīgo atlieku nogādāšanu uz nosūtītāju valsti, uzņēmēja valsts veiks visus nepieciešamos pasākumus mirstīgo atlieku nosūtīšanai uz nosūtītāju valsti un apmaksās visus izdevumus.

XIII pants

MEDICĪNISKĀ APRŪPE

1. Militārais personāls un to piederīgie tiks aprūpēti tajās pašās medicīnas un stomatoloģiskās aprūpes iestādēs, kurās tiek aprūpēts atbilstošs uzņēmējas valsts personāls.

2. Par visiem izdevumiem, kas saistīti ar militārā personāla un to piederīgo ārstēšanu un citiem medicīniska rakstura pakalpojumiem, izņemot medicīnisko un stomatoloģisko aprūpi, nosūtītāja valsts pēc kompetentās institūcijas izvēles tiks informēta katra apmācību perioda beigās vai katrus trīs mēnešus ar kompetentu institūciju starpniecību. Nosūtītājas valsts kompetentā institūcija ilgākais trīs mēnešu laikā no paziņošanas datuma izdarīs nepieciešamos maksājumus uzņēmējas valsts Centrālajā bankā un kvīti nosūtīs uzņēmējas valsts kompetentajai institūcijai.

3. Izņemot medicīnisko un stomatologa aprūpi, visi izdevumi, kas radušies sakarā ar citiem medicīniska rakstura pakalpojumiem, vadoties pēc cenrāža par izmeklēšanām, pārbaudēm, analīzēm, ārstēšanu, operācijām un ārstēšanu, kura ir veikta pēc attiecīga rīkojuma, tiks apmaksāti uzņēmējai valstij ASV dolāros.

4. Izdevumus par pakalpojumiem un materiāliem, kurus piegādājušas civilās iestādes, apmaksās paši pacienti.

5. Abpusējā medicīniskajā aprūpē un stomatologa pārbaudēs netiek iekļauti sekojoši pakalpojumi:

a. ambulatorā ārstēšana, kuru veic civilie ārsti un stomatologi,

b. pacientu transportēšana ar nemilitāru ātrās palīdzības transportu,

c. stacionāra ārstēšana civilās medicīnas iestādēs,

d. medikamenti un īpašas ārstniecības metodes,

e. vizuālā un audio medicīniskās aprūpes aparatūra,

f. ortopēdiskās un cita veida palīgietaises,

g. protēzes,

h. stomatoloģisko kabinetu pakalpojumi un materiāli,

i. ginekoloģiskā ārstēšana.

XIV pants

PAKALPOJUMI SOCIĀLAJĀ SFĒRĀ

Militārajam personālam un to apgādājamajiem saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām būs pieejami virsnieku klubi, militārie komisariāti, nometņu kopējās ēdināšanas vietas un atpūtas nometnes.

XV pants

MUITAS UN PASES KONTROLES PROCEDŪRAS

1. Puses, iebraucot un izbraucot no uzņēmējas valsts teritorijas un to uzturēšanās uzņēmējas valsts teritorijā laikā, pakļaujas uzņēmējas valsts muitas likumiem un noteikumiem.

2. Militārais personāls un to piederīgie tiks pakļauti likumu noteikumiem par ārzemnieku uzturēšanos un ceļošanu pa uzņēmējas valsts teritoriju, un tie nelietos diplomātiskās pases.

XVI pants

LABOŠANA UN PĀRSKATĪŠANA

Kad tas ir nepieciešams, jebkura no pusēm var rakstiski pieprasīt vienošanās grozīšanu un otrreizēju pārskatīšanu. Šajā gadījumā puses uzsāks sarunas par noteikumu grozījumiem un papildinājumiem 30 dienu laikā. Ja 45 dienu laikā pēc konsultācijām nav sasniegts rezultāts, jebkura no pusēm var lauzt līgumu, 30 dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot. Grozījumi un papildinājumi, par kuriem ir panākta vienošanās, stājas spēkā saskaņā ar XVIII PANTA noteikumiem.

XVII pants

VIENOŠANĀS DARBĪBAS ILGUMS UN IZBEIGŠANĀS

1. Vienošanās ir spēkā 5 gadus. Ja kāda no pusēm 90 dienas pirms šī termiņa vai nākamā termiņa, kas ilgst 1 gadu, izbeigšanās nepaziņo par vēlēšanos izbeigt vienošanos, tā paliek spēkā vēl 1 gadu.

2. Ja kāda no pusēm secina, ka otra puse neievēro, vai nav spējīga ievērot šīs vienošanās noteikumus, tā var rakstiski piedāvāt konsultācijas. Šīm konsultācijām jāsākas 30 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. Ja turpmāko 45 dienu laikā netiek panākts rezultāts, viena no pusēm ir tiesīga lauzt šo vienošanos 30 dienu laikā, paziņojot par to rakstiski.

XVIII pants

RATIFIKĀCIJA UN SPĒKĀ STĀŠANĀS

Šī vienošanās ir ratificējama un stājas spēkā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas par visu prasību izpildi, kuras noteiktas katras puses likumdošanā attiecībā uz vienošanos spēkā stāšanos.

XIX pants

TEKSTS UN PARAKSTĪŠANA

1. Šī vienošanās ir sastādīta divos eksemplāros latviešu, turku un angļu valodā, visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā par pamatu ir ņemams teksts angļu valodā.

2. Šī vienošanās ir sastādīta Ankarā 1999.gada 30.septembrī un parakstīta augstākminētajā datumā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā Turcijas Republikas valdības vārdā

Paraksts:

Vārds: Ģirts Valdis Kristovskis

Amats: aizsardzības ministrs

 

Paraksts:

Vārds: ģenerālis Edip Ba®er

Amats: Ģenerālštāba priekšnieka vietnieks

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Turcija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 28.07.2000.
Parakstīts:
 30.09.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Ankara
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 250/251, 05.07.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
268
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)