Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.


Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības
NOLĪGUMS par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Maķedonijas Republikas valdība (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"), tiecoties veicināt pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem starp un tranzītā cauri abu valstu teritorijām, ir vienojušās par turpmāko.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants
Definīcijas

(1) Termins "sava valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

(2) Termins "otra valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis tiek izmantots pārvadājumiem, bet transportlīdzeklis tajā nav reģistrēts.

(3) Termins "pārvadātājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas saskaņā ar attiecīgajiem Līgumslēdzēju Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

(4) Termins "transportlīdzeklis" nozīmē:

a) pasažieru pārvadājumos - jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos - jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots un tiek lietots kravu pārvadāšanai. Šajā Nolīgumā termins "transportlīdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar motorizētu transportlīdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, kā arī uz autotransporta līdzekļu kombināciju.

(5) Termins "regulāri pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumus, kas tiek veikti atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem un kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

(6) Termins "kabotāža" nozīmē pasažieru vai kravu pārvadājumus starp diviem punktiem vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājs.

2. pants
Darbības joma

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic pārvadātājs, kurš savā valstī saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt šādus pārvadājumus pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām, uz otras valsts teritoriju, no tās vai tranzītā cauri otras valsts teritorijai, vai arī starp otras valsts teritoriju un trešo valsti.

3. pants
Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir pienākums ievērot nacionālos normatīvos aktus un noteikumus, kas ir spēkā otras valsts teritorijā.

4. pants
Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

(1) Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu piemērošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kura sastāv no šo institūciju izvirzītiem pārstāvjiem.

(2) Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, ko pārmaiņus rīko katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(3) Jebkuru jautājumu saistībā ar šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu risina Kopējā komisija.

(4) Šī Nolīguma piemērošanai kompetentās institūcijas ir:

Latvijas pusei - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija,

Maķedonijas pusei - Maķedonijas Republikas Transporta un komunikāciju ministrija.

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants
Regulārie pārvadājumi

(1) Regulāros pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām iepriekš kopīgi apstiprina abu valstu kompetentās institūcijas. Šie regulārie pārvadājumi tiek organizēti pēc savstarpīguma principa. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izsniedz atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.

(2) Regulāru pārvadājumu atļauju saņemšanai pārvadātāji iesniedz pieteikumus savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta minēto pieteikumu otras valsts kompetentajai institūcijai kopā ar ieteikumu.

(3) Atļauju lieto tikai tas pārvadātājs, kam tā ir izsniegta, un to nedrīkst nodot citam pārvadātājam. Atļaujai jāatrodas transportlīdzeklī visu brauciena laiku un to jāuzrāda pēc jebkuru pilnvarotu kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.

(4) Kopējā komisija:

a) nosaka nosacījumus un prasības, kas jāizpilda, iesniedzot pieteikumus;

b) saņem abu Kopējās komisijas pušu saskaņojumu pirms pieteikumos norādītie noteikumi regulārajiem pārvadājumiem var tikt mainīti.

6. pants
Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi ir definēti un tiek veikti saskaņā ar Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS) prasībām.

III KRAVU PĀRVADĀJUMI

7. pants
Atļauju režīms

(1) Pārvadātāji veic kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī tranzītā cauri otras valsts teritorijai bez atļaujām.

(2) Ja Kopējā komisija nav noteikusi citādi, pārvadātāji drīkst veikt kravu pārvadājumus starp otras valsts teritoriju un trešajām valstīm tikai tad, ja tie ir iepriekš saņēmuši otras valsts kompetentās institūcijas izdotas atļaujas.

(3) Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām. Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

(4) Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu skaitu šī panta otrajā daļā minēto atļauju.

IV CITI NOTEIKUMI

8. pants
Kabotāža

Kabotāža ir aizliegta, ja nav izsniegta speciāla otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

9. pants
Pārkāpumi

(1) Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tur reģistrēta transportlīdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, tās valsts kompetentā institūcija, kurā ir reģistrēts transportlīdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

1) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

2) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

(2) Kompetentā institūcija, kas piemērojusi šādas sankcijas, informē otras valsts kompetento institūciju, kas to ierosinājusi.

(3) Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas likumīgās sankcijas, ko var piemērot otras valsts, kurā pārkāpums ticis izdarīts, tiesas vai kompetentās institūcijas.

10. pants
Nodokļi

(1) Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pasažieru vai kravu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, saskaņā ar šajā teritorijā spēkā esošajiem muitas un fiskālajiem normatīvajiem aktiem tiek uz laiku atbrīvoti no maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu.

(2) Smērvielas un degviela, kas atrodas transportlīdzekļu standarta tvertnēs, kā arī bojāta transportlīdzekļa, kas veic starptautiskos pārvadājumus, remontam paredzētas rezerves daļas, tiek atbrīvotas no visiem ievedmuitas maksājumiem otras valsts teritorijā. Nelietotās rezerves daļas un nomainītās detaļas ir jāizved vai ar tām jārīkojas saskaņā ar otras valsts muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, saskaņā ar abpusējības principu tiek atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz ceļu nodokļiem, nodevām par autoceļu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav citādi vai apgrūtinošāki kā ceļu nodokļi, nodevas par autoceļu lietošanu un citi līdzīgi maksājumi un ar tiem saistītas prasības, kuras var tikt attiecinātas uz savas valsts pārvadātājiem.

11. pants
Bīstamu un ātri bojājošos kravu pārvadājumi

Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek pārvadātas bīstamas vai ātri bojājošās kravas, jāatbilst un jābūt aprīkotiem saskaņā ar Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Nolīguma par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP) prasībām.

12. pants
Svars un izmēri

(1) Attiecībā uz transportlīdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem stingrākas prasības nekā tās, kuras izvirzītas savas valsts teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

(2) Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transportlīdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā spēkā esošos maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja. Pārvadātājs pilnībā ievēro šādā atļaujā noteiktās prasības.

13. pants
Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai saistības, ko ietver starptautiskās konvencijas, nolīgumi un noteikumi, kas tām ir saistoši.

V NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants
Nolīguma stāšanās spēkā un darbības laiks

(1) Šis Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, ar kuru Līgumslēdzējas Puses apliecina viena otrai, ka ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

(2) Līgumslēdzējas Puses, savstarpēji vienojoties, var veikt grozījumus vai papildinājumus šajā Nolīgumā, kas tiek noformēti kā atsevišķi Protokoli. Šie Protokoli kļūst par neatņemamu šī Nolīguma sastāvdaļu un stājas spēkā šī panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Jebkuru strīdu, kas rodas par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā.

(4) Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība tiek izbeigta sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

To apliecinot, zemāk parakstījušies attiecīgo valdību pilnvarotas personas ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Parakstīts Rīgā, 2012.gada 27.aprīlī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, maķedoniešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Maķedonijas Republikas valdības vārdā

Satiksmes ministrs

Aivis Ronis

Transporta un komunikāciju ministrs

Mile Janakieski

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Maķedonija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 16.12.2012.
Parakstīts:
 27.04.2012.
Parakstīšanas vieta: 
Rīgā
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 179, 13.11.2012.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
249
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"