Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības divpusējs nolīgums par gaisa transportu

 

Latvijas Republikas valdība un Marokas Karalistes valdība (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"),

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces un

vēloties noslēgt nolīgumu, lai izveidotu un attīstītu gaisa satiksmi starp abu valstu teritorijām un aiz to robežām,

ir vienojušās par:

1.pants

DEFINĪCIJAS

1. Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī un ietver katru pielikumu, kas pieņemts saskaņā ar Konvencijas 90.pantu un katru Konvencijas grozījumu, kas izdarīts saskaņā ar 94.pantu, ciktāl šos pielikumus un grozījumus ir ratificējušas vai apstiprinājušas abas Līgumslēdzējas Puses;

b) termins "Nolīgums" nozīmē šo Nolīgumu, tā Pielikumu un katru grozījumu, kas tajos izdarīts;

c) termins "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republikas valdību nozīmē Satiksmes ministriju, attiecībā uz Marokas Karalistes valdību - Civilās aviācijas ministru un abos gadījumos - jebkuru personu vai institūciju, kas pilnvarota veikt civilās aviācijas vai līdzīgas funkcijas;

d) termins "Nolīgumā paredzētā satiksme" nozīmē gaisa satiksmi, kuru noteiktajos maršrutos veic saskaņā ar šā Nolīguma 2.panta 1.punktu;

e) terminiem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96.pantā attiecīgi noteiktā nozīme;

f) termins "gaisa kuģa aprīkojums" nozīmē priekšmetus, kuri nav pārvietojami gaisa kuģa krājumi un rezerves daļas, bet kurus izmanto gaisa kuģī lidojuma laikā, tajā skaitā pirmās palīdzības un avārijas piederumus;

g) termins "nozīmētās aviokompānijas" nozīmē vienu vai vairākas aviokompānijas, kuras saskaņā ar šā Nolīguma 3.pantu (Aviokompāniju nozīmēšana) nozīmējusi viena Līgumslēdzēja Puse un kurām saskaņā ar minēto pantu otra Līgumslēdzēja Puse izsniegusi pārvadājumu atļauju;

h) termins "rezerves daļas" nozīmē remontam vai aizvietošanai nepieciešamos priekšmetus, kuri paredzēti ievietošanai gaisa kuģī, tajā skaitā dzinējus un propellerus;

i) termins "noteiktie maršruti" nozīmē maršrutus, kas noteikti šā Nolīguma Pielikumā;

j) termins "krājumi" nozīmē viegli patērējamus priekšmetus, kas paredzēti izmantošanai vai pārdošanai gaisa kuģī lidojuma laikā, tajā skaitā intendanta krājumus;

k) termins "tarifi" nozīmē cenas, kuras maksā par pasažieru, bagāžas, kravas pārvadāšanu un apstākļus, par kādiem šīs cenas tiek piemērotas, ieskaitot aģentu un citu palīgpakalpojumu cenas, komisijas naudu un apstākļus, bet izņemot atlīdzību par pasta pārvadāšanu un tās apstākļus;

l) termins "teritorija" attiecībā uz valsti nozīmē šīs valsts suverenitātē esošo sauszemes teritoriju, iekšējos ūdeņus un pieguļošās teritoriālās jūras.

2.pants

TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei tiesības izveidot gaisa satiksmi maršrutos, kas noteikti Pielikuma attiecīgajā iedaļā.

2. Lai Līgumslēdzēja Puse varētu veikt regulāru starptautisko gaisa satiksmi, otra Līgumslēdzēja Puse piešķir tai šādas tiesības:

a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

b) apstāties tās valsts teritorijā nekomerciālos nolūkos; un

c) apstāties minētās valsts teritorijā punktos, kas šim maršrutam noteikti šā Nolīguma Pielikumā, lai saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem izsēdinātu un uzņemtu starptautiskās satiksmes pasažierus, izkrautu un iekrautu kravu un pastu.

3. Nekas šajā pantā nenozīmē, ka vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) ir tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzņemt pasažierus, kravu un pastu, lai tos pārvadātu uz citu punktu tās pašas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3.pants

AVIOKOMPĀNIJU NOZĪMĒŠANA

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības rakstiski nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas aviokompānijas.

2. Pēc paziņojuma par nozīmēšanu saņemšanas otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas saskaņā ar šā panta un 4.panta noteikumiem bez kavēšanās izsniedz aviokompānijai (aviokompānijām), kas nozīmēta saskaņā ar šā panta 1.punktu, attiecīgu pārvadājumu atļauju.

3. Lai saskaņā ar šā panta 2.punktu izsniegtu attiecīgu pārvadājumu atļauju, vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) pierādījumus, ka tās spēj pildīt likumus un normatīvos aktus, kurus saskaņā ar Konvencijas prasībām minētās institūcijas parasti piemēro starptautiskajai gaisa satiksmei.

4. Aviokompānija, kas nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šo pantu, var uzsākt veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi, ja saskaņā ar šā Nolīguma 5.panta (Sarakstu apstiprināšana) un 10.panta (Tarifi) noteikumiem šiem pārvadājumiem ir noteikti un stājušies spēkā tarifi, kurus nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) ievēro.

4.pants

PĀRVADĀJUMU ATĻAUJAS ANULĒŠANA VAI APTURĒŠANA

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības anulēt pārvadājumu atļauju vai apturēt tiesību izmantošanu, kuras otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) piešķirtas saskaņā ar šā Nolīguma 3.pantu, vai arī pieprasīt, lai tiktu izpildīti ar šo tiesību izmantošanu saistīti nosacījumi, ja:

a) minētā nozīmētā aviokompānija nevar pierādīt, ka spēj pildīt likumu un normatīvo aktu prasības, kuras šīs institūcijas parasti saskaņā ar Konvenciju piemēro starptautiskajai gaisa satiksmei; vai

b) minētā aviokompānija nespēj veikt satiksmi saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem; vai

c) nozīmētā aviokompānija nespēj pildīt minētās tiesības piešķīrušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošos likumus vai normatīvos aktus; vai

d) minētā aviokompānija nevar pierādīt, ka reālās īpašuma tiesības uz to un tās efektīvā kontrole ir aviokompāniju nozīmējušajai Līgumslēdzējai Pusei vai tās pilsoņiem.

2. Ja nav nepieciešama nekavējoša šā panta 1.punktā paredzētā pārvadājumu atļaujas anulēšana, apturēšana vai saistību izpildes pieprasīšana, lai novērstu turpmāku likumu un normatīvo aktu vai šā Nolīguma noteikumu pārkāpšanu, šīs izmanto tikai pēc konsultācijām ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām, kuras veic saskaņā ar šā Nolīguma 17.pantu.

5.pants

LIDOJUMU SARAKSTU APSTIPRINĀŠANA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms Nolīgumā paredzētās satiksmes uzsākšanas iesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām apstiprināšanai paredzamos lidojumu sarakstus.

Šajos lidojumu sarakstos iekļauj ziņas par pakalpojumu veidu un izmantojamo gaisa kuģi, kā arī lidojumu sarakstu, tarifus, pārvadājumu noteikumus un citu attiecīgu informāciju.

2. Ja nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) līdztekus apstiprinātajā sarakstā noteiktajiem vēlas veikt papildu lidojumus, tā vispirms saņem attiecīgās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju atļauju.

3. Ja nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) pēc tam vēlas izdarīt grozījumus apstiprinātajos sarakstos, tā šos grozījumus iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

6.pants

NOLĪGUMĀ PAREDZĒTĀS SATIKSMES VEIKŠANAS PRINCIPI

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi. Tomēr, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, katra nozīmētā aviokompānija ņem vērā otras nozīmētās aviokompānijas intereses, lai nenodarītu kaitējumu tās veiktajai satiksmei.

2. Trešās un ceturtās gaisa brīvības tiesību īstenošana, veicot lidojumus noteiktajos maršrutos starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām abos virzienos, veido katras Līgumslēdzējas Puses pamattiesības.

3. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi:

a) kopīgo kapacitāti, kuru nodrošina noteiktajā maršrutā, nosaka tādā apjomā, lai apmierinātu esošo un saprātīgi paredzamo pieprasījumu pēc pārvadājumiem;

b) abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas šā panta ''a'' punktā minēto kapacitāti dala vienādās daļās.

4. Lai apmierinātu sezonas rakstura pieprasījuma pēc satiksmes svārstības vai neparedzētu īslaicīgu pieprasījumu pēc satiksmes, abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas konsultējas par attiecīgajā situācijā piemērotu pasākumu veikšanu. Katru aviokompāniju vienošanos, kas noslēgta par minēto jautājumu, kā arī šīs vienošanās grozījumus iesniedz apstiprināšanai abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

5. Ja viena Līgumslēdzēja Puse nevēlas veikt satiksmi vienā vai vairākos maršrutos, tā vienojas ar otru Līgumslēdzēju Pusi par daļas vai visas transporta kapacitātes, no kuras tā atsakās, nodošanu uz noteiktu laika posmu šai otrajai Līgumslēdzējai Pusei.

Līgumslēdzēja Puse, kura visas tiesības vai to daļu nodevusi otrai Līgumslēdzējai Pusei, pēc minētā laika posma beigām var tās saņemt atpakaļ.

7.pants

LIKUMU UN NORMATĪVO AKTU PIEMĒROŠANA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus un normatīvos aktus, kuri regulē tās nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) starptautiskās gaisa satiksmes gaisa kuģa ierašanos tās valsts teritorijā, lidojumus tajā vai tās atstāšanu,vai arī šā gaisa kuģa satiksmi un navigāciju minētajā teritorijā, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģim un šis gaisa kuģis tos ievēro, ierodoties minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus un normatīvos aktus, kuri regulē pasažieru, bagāžas, apkalpes, kravas vai pasta ierašanos tās valsts teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, tajā skaitā likumus un normatīvos aktus, kuri regulē ieceļošanu, aizceļošanu, emigrāciju, imigrāciju, pases, kā arī muitas un veselības vai sanitāros pasākumus, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģa pārvadātajiem pasažieriem, bagāžai, apkalpei, kravai un pastam, tiem ierodoties minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā. Šos likumus un normatīvos aktus piemēro vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) tieši tāpat kā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām).

8.pants

LIDOSTU, IEKĀRTU UN PAKALPOJUMU LIETOTĀJU MAKSĀJUMI

Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģis, kas izmanto otras Līgumslēdzējas Puses lidostu un citu iekārtu pakalpojumus, par tiem maksā tāda paša apjoma maksu kā šīs otras Līgumslēdzējas Puses regulārās starptautiskās gaisa satiksmes gaisa kuģis.

9.pants

AVIOKOMPĀNIJU PĀRSTĀVNIECĪBA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse uz savstarpējiem noteikumiem savas valsts teritorijā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) piešķir tiesības izveidot pārstāvniecību, kurā tā nodarbina tehnisko, administratīvo un komerciālo personālu, kas nepieciešams satiksmes veikšanas nodrošināšanai.

2. Lai nodrošinātu savu pakalpojumu sniegšanu, nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) saskaņā ar otras Līgumslēdzējas Puses valstī spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem ir tiesības nodarbināt savu tehnisko, administratīvo un komerciālo personālu, kuru veido tās valsts pilsoņi.

10.pants

TARIFI

1. Tarifus, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānija (aviokompānijas) nosaka par pārvadājumiem uz vai no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, nosaka pieņemamā līmenī, pienācīgu uzmanību veltot visiem attiecīgajiem faktoriem, tajā skaitā pārvadājumu izmaksām, mērenai peļņai un citu aviokompāniju tarifiem.

2. Par šā panta 1.punktā minētajiem tarifiem, ja iespējams, pēc konsultācijām ar citām aviokompānijām, kas veic satiksmi maršrutā vai tā posmā, vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, un šo vienošanos, ciktāl tas iespējams, panāk, izmantojot Starptautiskās gaisa transporta asociācijas tarifu aprēķināšanas procedūras.

3. Tarifus, par kuriem panākta vienošanās, iesniedz apstiprināšanai abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms to paredzētās ieviešanas dienas (turpmāk dēvēts par ''paziņošanas periodu''). Īpašos gadījumos pēc minēto institūciju vienošanās paziņošanas periodu var samazināt.

4. Šā panta 3.punktā minētā apstiprināšana notiek saprotami. Ja neviena aviācijas institūcija nav paziņojusi par tarifu noraidīšanu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc to iesniegšanas saskaņā ar 3.punktu, tarifus uzskata par apstiprinātiem. Ja paziņošanas periods samazināts saskaņā ar 3.punktu, aviācijas institūcijas var vienoties, ka periods, kurā jāpaziņo par tarifu noraidīšanu, ir mazāks par trīsdesmit (30) dienām.

5. Ja aviācijas institūcijas nespēj vienoties par kādu tarifu, kas tām iesniegts saskaņā ar 3.punktu vai par kāda tarifa noteikšanu saskaņā ar 4.punktu, strīdu izšķir saskaņā ar šā Nolīguma 20.panta (Strīdu izšķiršana) noteikumiem.

6. Tarifs, kas noteikts saskaņā ar šā panta noteikumiem, ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai. Tomēr tarifa termiņu saskaņā ar šo punktu nevar pagarināt:

a) vairāk nekā divpadsmit (12) mēnešus pēc tā termiņa beigām un;

b) ja nav noteikta šā termiņa beigu diena, vairāk nekā divpadsmit (12) mēnešus pēc dienas, kurā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem rakstiski paziņo jauno tarifu.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, ka visas aviokompānijas, kas veic pārvadājumus uz tās valsts teritoriju un no tās, stingri ievēro tarifus, kuri apstiprināti saskaņā ar šā panta noteikumiem.

11.pants

APMAIŅA AR STATISTIKAS INFORMĀCIJU

Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju rakstiska pieprasījuma sniedz tām informāciju par Nolīgumā paredzēto satiksmi, kuru veic attiecīgā nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas). Šī informācija ietver statistikas datus un citu informāciju, kura ir nepieciešama, lai noteiktu šo aviokompāniju veiktās Nolīgumā paredzētās satiksmes apjomu.

12.pants

SERTIFIKĀTU UN LICENČU ATZĪŠANA

Lidojumu drošības sertifikātus, kvalifikācijas sertifikātus un licences, kuras izsniegusi vai atzinusi par derīgām viena Līgumslēdzēja Puse un kuras joprojām ir spēkā, otra Līgumslēdzēja Puse atzīst par derīgām, lai saskaņā ar šo Nolīgumu veiktu satiksmi noteiktajos maršrutos un sniegtu pakalpojumus, ja prasības, saskaņā ar kurām minētie sertifikāti vai licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst standartiem, kas noteikti vai var tikt noteikti Konvencijā, vai nav zemāki par tajā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

Katra Līgumslēdzēja Puse tomēr saglabā tiesības neatzīt par derīgiem lidojumiem pāri savas valsts teritorijai kvalifikācijas sertifikātus un licences, kuras tās valsts pilsoņiem izsniegusi vai atzinusi par derīgām otra Līgumslēdzēja Puse vai kāda cita valsts.

13.pants

AVIĀCIJAS DROŠĪBA

1. Saskaņā ar savām tiesībām un pienākumiem, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka to saistības vienai pret otru aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgu iejaukšanos veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu. Neierobežojot savu tiesību un pienākumu vispārējo raksturu, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta Tokijā 1963.gada 14.septembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta Hāgā 1970.gada 16.decembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta Monreālā 1971.gada 23.septembrī un Protokolu par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīts Monreālā 1988.gada 24.februārī, kā arī citiem daudzpusējiem nolīgumiem par civilās aviācijas drošību, kas kļuvuši saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm.

2. Līgumslēdzējas Puses pēc pieprasījuma sniedz viena otrai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu civilo gaisa kuģu nelikumīgu sagrābšanu un citas nelikumīgas darbības, kas apdraud gaisa kuģu, to pasažieru un apkalpju, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, kurus noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kuri iekļauti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos; tās pieprasa, lai to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pamatdarbības vieta un pastāvīgā mītne ir to valstu teritorijās, kā arī to valstu teritorijās esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka šiem gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot 3.punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, kurus otra Līgumslēdzēja Puse pieprasa ievērot, ierodoties tās valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, ka tās valsts teritorijā efektīvi tiek veikti pienācīgi pasākumi, lai aizsargātu gaisa kuģi un pirms iekāpšanas vai iekraušanas vai arī tās laikā pārbaudītu pasažierus apkalpi, pasažieriem klātesošo bagāžu, bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus. Katra Līgumslēdzēja Puse labvēlīgi uztver jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu veikt piemērotus īpašus drošības pasākumus, lai novērstu konkrētus draudus.

5. Ja noticis nelikumīgas civilā gaisa kuģa sagrābšanas incidents vai ir tā draudi, vai arī veiktas citas nelikumīgas darbības, kas apdraud šā gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai, atvieglojot sazināšanos un veicot citus attiecīgus pasākumus, lai ātri un droši novērstu minēto incidentu vai tā draudus.

14.pants

ATBRĪVOŠANA NO MUITAS NODEVĀM, PĀRBAUDES MAKSĀJUMIEM UN CITIEM LĪDZĪGIEM MAKSĀJUMIEM

1. Gaisa kuģis, kuru Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) izmanto Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai, šā gaisa kuģa aprīkojums, degvielas un smērvielu krājumi, kā arī pārējie tā krājumi (tajā skaitā ēdieni, dzērieni un tabakas izstrādājumi), kas atrodas gaisa kuģī, ir atbrīvoti no visām muitas nodevām, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem šim gaisa kuģim ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja minētais aprīkojums un krājumi paliek gaisa kuģī līdz to aizvešanai vai izmantošanai lidojuma laikā ceļa posmā pāri šīs valsts teritorijai.

2. Saskaņā ar šā panta 3.punktu no muitas nodevām, pārbaudes maksājumiem un līdzīgiem maksājumiem, izņemot maksu par palīgpakalpojumiem, atbrīvo:

a) gaisa kuģa krājumus, kuri vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā šīs Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju noteiktajos apjomos uzņemti otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģī, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, lai tos izmantotu, aizlidojot no minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas;

b) rezerves daļas, kas ievestas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai tās izmantotu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģa, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, tehniskajai apkopei vai remontam;

c) degvielu un smērvielas, kas piegādātas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģim, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, šim gaisa kuģim ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lidojot tranzītā vai atstājot šo teritoriju, pat ja minētos krājumus izmanto lidojuma posmā pāri tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

3. Materiālus, kas minēti 2.punkta "a", "b" un "c" apakšpunktos, var nodot abu Līgumslēdzēju Pušu muitas uzraudzībā vai kontrolē.

4. Tiešā tranzīta bagāža un krava ir atbrīvota no muitas nodevām un citiem līdzīgiem nodokļiem, ja tā atrodas muitas uzraudzībā vai kontrolē.

5. Parasto gaisa kuģa aprīkojumu, kā arī materiālus un krājumus, kuri atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģī, otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā var izkraut tikai pēc tās muitas institūciju atļaujas un minētās muitas institūcijas var pieprasīt, lai šo aprīkojumu, materiālus un krājumus izvietotu šo institūciju uzraudzībā līdz to aizvešanai vai citādai izvietošanai saskaņā ar muitas likumiem un normatīvajiem aktiem.

15.pants

TIRDZNIECĪBA, IEŅĒMUMI UN IENĀKUMU PĀRSŪTĪŠANA

1. Katrai nozīmētajai aviokompānijai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ir tiesības pašai vai ar aģentu starpniecību uzsākt gaisa transporta biļešu pārdošanu. Šo pārdošanu veic par attiecīgās valsts valūtu.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) tiesības brīvi pārsūtīt naudas summas, kas iegūtas sakarā ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem, kā arī citām ar gaisa transportu saistītām darbībām, kuras atļauj attiecīgās valsts normatīvie akti, šo darbību rezultātā ienākumiem pārsniedzot izdevumus. Minēto pārsūtīšanu veic, ņemot vērā valūtas maiņas kursu un saskaņā ar attiecīgiem valsts likumiem un normatīvajiem aktiem, kuri regulē maksājumus, bet ja nav noteikts oficiāls valūtas maiņas kurss, pārsūtīšanu veic, ņemot vērā dominējošo valūtas tirgus maiņas kursu konkrētiem maksājumiem.

3. Ja maksājumus starp abām Līgumslēdzējām Pusēm regulē īpašs līgums, piemēro šo līgumu.

16.pants

APLIKŠANA AR NODOKĻIEM

Ienākumus, kurus Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ieguvusi par starptautiskajiem gaisa pārvadājumiem, apliek ar nodokļiem tikai tajā valstī, kurā atrodas nozīmētās aviokompānijas galvenā mītne.

17.pants

KONSULTĀCIJAS

1. Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešas sadarbības garā periodiski konsultējas, lai nodrošinātu šā Nolīguma un tā Pielikuma noteikumu izpildi un pienācīgu ievērošanu, kā arī konsultējas gadījumos, kad šajā Nolīgumā vai tā Pielikumā paredzēts izdarīt grozījumus.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt konsultācijas, kuras notiek sarunu vai arī sarakstes veidā.

Ja paredzētas sarunas, tās sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma, ja abas Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par šā perioda saīsināšanu.

18.pants

GROZĪJUMI

Visus šā Nolīguma grozījumus veic apmainoties ar notām un tie stājas spēkā dienā, kas noteikta apmainoties ar diplomātiskajām notām.

19.pants

DAUDZPUSĒJU KONVENCIJU PIEMĒROŠANA

Šo Nolīgumu var grozīt, lai tas atbilstu daudzpusējam līgumam, kas kļuvis saistošs abām Līgumslēdzējām Pusēm.

20.pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas strīds par šā Nolīguma iztulkošanu vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses vispirms cenšas to atrisināt tiešu sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nespēj strīdu atrisināt tiešu sarunu ceļā, tās strīda izšķiršanu var uzticēt kādai trešās valsts personai vai kompetentai institūcijai.

3. Ja, izmantojot minētās metodes, strīds tomēr netiek izšķirts, strīdu pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma var iesniegt izšķiršanai šķīrējtiesā (turpmāk dēvēta par "Šķīrējtiesu"), kas sastāv no trīs tiesnešiem un kurai katra Līgumslēdzēja Puse ieceļ vienu tiesnesi, bet trešo tiesnesi ieceļ abi jau ieceltie tiesneši.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi ieceļ sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad diplomātiskā ceļā saņēmusi otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā, un trešo tiesnesi ieceļ nākamo sešdesmit (60) dienu laikā. Ja viena Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi neieceļ noteiktajā laika periodā vai ja trešais tiesnesis nav iecelts noteiktajā laika periodā, katra Līgumslēdzēja Puse var lūgt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidentu iecelt nepieciešamo tiesnesi vai tiesnešus.

5. Trešais tiesnesis, kas iecelts saskaņā ar 3.punkta prasībām, ir trešās valsts pilsonis un pilda šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumus.

6. Šķīrējtiesa pati nosaka savas darbības procedūru.

7. Saskaņā ar šķīrējtiesas galīgo lēmumu Līgumslēdzējas Puses šķīrējtiesas izdevumus sedz vienādās daļās.

8. Līgumslēdzējas Puses pilda visus šķīrējtiesas iepriekšējos lēmumus vai tās galīgo lēmumu.

9. Ja viena Līgumslēdzēja Puse nepilda un ciktāl tā nepilda šķīrējtiesas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai anulēt tiesības vai priekšrocības, kuras saskaņā ar šo Nolīgumu tā piešķīrusi minētajai Līgumslēdzējai Pusei.

21.pants

NOLĪGUMA IZBEIGŠANA

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstiski paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par tās lēmumu pārtraukt šo Nolīgumu. Paziņojumu vienlaikus nosūta arī Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šādā gadījumā Nolīgums tiek pārtraukts divpadsmit (12) mēnešus pēc tam, kad paziņojumu saņēmusi otra Līgumslēdzēja Puse, ja vien paziņojumu par Nolīguma pārtraukšanu pēc savstarpējas vienošanās neatsauc pirms minētā termiņa beigām. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapstiprina, ka saņēmusi paziņojumu, paziņojumu uzskata par saņemtu četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

22.pants

NOLĪGUMA UN TĀ GROZĪJUMU REĢISTRĒŠANA

Šo Nolīgumu un visus tā turpmākos grozījumus Līgumslēdzējas Puses reģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

23.panta

STĀŠANĀS SPĒKĀ

Šis Nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad abas Līgumslēdzējas Puses ar diplomātiskajām notām paziņojušas viena otrai, ka ir izpildītas visas to konstitucionālās procedūras.

TO APLIECINOT, savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji paraksta šo Nolīgumu.

Parakstīts Varšavā 1999.gada 19.maijā divos eksemplāros latviešu, arābu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Marokas Karalistes

valdības vārdā: valdības vārdā:

Satiksmes ministrs Jūras Transporta ministrs

Anatolijs Gorbunovs Mustapha Mansouri

 

Pielikums

Maršruti

I. Latvijas maršruti

Latvijas Republikas valdības nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi abos virzienos šādos maršrutos:

Punkti Latvijā - 4 (četri) starppunkti - punkti Marokā - 3 (trīs) punkti aiz Marokas robežām

 

II. Marokas maršruti

Marokas Karalistes valdības nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi abos virzienos šādos maršrutos:

Punkti Marokā - 4 (četri) starppunkti - punkti Latvijā - 3 (trīs) punkti aiz Latvijas robežām

Piezīmes:

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas jebkurā vai visos lidojumos var izlaist jebkurus starppunktus vai punktus aiz valsts robežām, ja Nolīgumā paredzētā stiksme noteiktajos maršrutos sākas vai beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kas nozīmējusi aviokompāniju.

2. Par starppunktiem un punktiem aiz valsts robežām, kā arī piektās gaisa brīvības tiesību izmantošanu vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Maroka
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 14.04.2003.
Parakstīts:
 19.05.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Varšava
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 73/75, 03.03.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
225
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)