Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgums

Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - uzņēmēja dalībvalsts) valdība un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūra, proti, BEREC atbalsta aģentūra (turpmāk tekstā - Aģentūra, abas kopā sauktas par Pusēm),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr.  2018/1971, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (Regula (ES) 1971), jo īpaši tās 2. panta 5. punktu un 47. pantu;

ņemot vērā uzņēmējas dalībvalsts 2010. gada 14. aprīļa pieteikumu par Biroja mītnes izveidi tajā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido BEREC un Biroju;

ņemot vērā 2010. gada 31. maija Lēmumu 2010/349/ES, ko ar kopēju vienošanos pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji par to, ka Biroja mītne atrodas Rīgā, Latvijā;

ņemot vērā mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Biroju, kas tika parakstīts 2011. gada 24. februārī un stājās spēkā 2011. gada 5. augustā;

ņemot vērā Regulas (ES) 2018/1971 2. panta 5. punktu, kurā noteikts, ka Aģentūras galvenā mītne atrodas Rīgā;

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām, kurā iekļauta vienota pieeja, un ar to saistītās pamatnostādnes, kurās iekļauti Eiropas Komisijas standarta noteikumi par ES decentralizēto aģentūru mītnes līgumiem,

TĀ KĀ

1) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido BEREC un biroju, uzņēmēja dalībvalsts 2010. gada 14. aprīlī iesniedza pieteikumu par Biroja mītnes izveidi tajā, un, dalībvalstu valdību pārstāvjiem savstarpēji vienojoties 2010. gada 31. maijā, tika nolemts, ka Biroja mītne atradīsies Rīgā, Latvijas Republikā;

2) mītnes līgums starp Latvijas Republikas valdību un Biroju tika parakstīts 2011. gada 24. februārī un stājās spēkā 2011. gada 5. augustā;

3) BEREC un Birojs ir devuši pozitīvu ieguldījumu konsekventā elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma īstenošanā. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju attīstību, kas bieži vien ir saistīta ar pārrobežu dimensijas palielināšanos, un līdz šim gūto pieredzi, cenšoties nodrošināt konsekventu īstenošanu elektronisko sakaru jomā, ES likumdevējs nolēma turpināt BEREC un Biroja iesākto darbu;

4) tāpēc Regulā (ES) 2018/1971 BEREC un BEREC birojam ir uzticēti jauni uzdevumi, un arī citos Eiropas Savienības tiesību aktos tiem var tikt noteikti papildu uzdevumi;

5) Biroju, kas ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas struktūra juridiskas personas statusā, ar Regulu (ES) 2018/1971 izveidotais BEREC birojs aizstāj attiecībā uz visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, tostarp mītnes līgumu, juridiskajām saistībām, darba līgumiem, finanšu saistībām un pienākumiem. Šī pāreja neskāra Biroja personāla tiesības un pienākumus.

6) uzņēmējas dalībvalsts valdība ir apņēmusies uzņemt Aģentūru un ir gatava sniegt savu ieguldījumu, lai nodrošinātu pēc iespējas labākus apstākļus pienācīgai Aģentūras darbībai;

7) uzņēmējas dalībvalsts valdība 2010.-2013. gadā veicināja Biroja izveidi un kopš tā laika sniedz institucionālu atbalstu. Pusēm jāturpina sadarbība, lai nodrošinātu nepārtrauktu un vienmērīgu Aģentūras darbību. Tālab Pusēm jāparaksta pakalpojumu nodrošināšanas līgums, lai vienotos par sadarbības noteikumiem, tostarp par pasākumiem un izmaksām saistībā ar telpām, sadarbības koordinatoriem, saistītajiem pakalpojumiem u. c.;

8) uzņēmēja dalībvalsts plāno sniegt papildu priekšrocības Aģentūras personālam un viņu ģimenes locekļiem;

9) uzņēmējas dalībvalsts mērķis ir uzlabot kvalitatīvas, uz Eiropu orientētas daudzvalodu un daudzkultūru izglītības nodrošināšanu dažādu dzimto valodu un tautību bērniem, tādējādi veicinot darbaspēka mobilitāti Eiropas Savienībā, nodrošinot piemērotu darbības vidi Eiropas Savienības aģentūrām, kas atrodas Latvijas Republikā, kā arī radot labumu starptautiskajai sabiedrībai Latvijas Republikā;

10) tāpēc Pusēm ir jānoslēdz jauns mītnes līgums, un Puses ir vienisprātis, ka šajā līgumā ir jāsaglabā tie paši nosacījumi, kas Birojam tika piemēroti saskaņā ar 2011. gada 24. februārī parakstīto un 2011. gada 5. augustā spēkā stājušos mītnes līgumu, un jāiekļauj papildu elementi atbilstoši kopīgajam paziņojumam un Pušu saistībām;

11) Pusēm jāsadarbojas gan saistībā ar pasākumiem, iniciatīvām vai notikumiem, kas ietilpst Aģentūras darbības jomā vai tās pilnvarās un ko var organizēt kopīgi vai atsevišķi, gan lai popularizētu Eiropas Savienības vērtības un lai veicinātu Aģentūras atpazīstamību un atzīšanu tās darbības jomā, kā arī tās kā Eiropas Savienības struktūras Latvijas Republikā atpazīstamību un atzīšanu;

12) Regulas (ES) 2018/1971 30. pants paredz, ka uz Aģentūras štata darbiniekiem attiecas Eiropas Savienības ierēdņu Civildienesta noteikumi, Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kas pieņemti pēc Eiropas Savienības iestāžu vienošanās, ar kuru piemēro minētos Civildienesta noteikumus un darbinieku nodarbināšanas kārtību;

13) Regulas (ES) 2018/1971 34. pantā noteikts, ka uz Aģentūru un tās štata darbiniekiem attiecas 7. protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā - Protokols);

14) ir jāvienojas par turpmākiem administratīviem noteikumiem Protokola īstenošanai,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants
Definīcijas

1. Visas Protokolā sniegtās atsauces uz Eiropas Savienību saprot kā atsauces uz Aģentūru.

2. Visas Protokolā sniegtās atsauces uz Eiropas Savienības ierēdņiem un citiem darbiniekiem saprot kā atsauces uz Aģentūras ierēdņiem un citiem darbiniekiem.

3. Aģentūras personāls ir:

a) štata darbinieki, uz kuriem attiecas Eiropas Savienības ierēdņu Civildienesta noteikumi vai Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība;

b) valstu norīkoti eksperti.

4. Štata darbinieki ir tas Aģentūras personāls, uz kuru attiecas Eiropas Savienības ierēdņu Civildienesta noteikumi vai Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība: ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki.

5. Valstu norīkotie eksperti ir visi eksperti, uz kuriem attiecas BEREC atbalsta aģentūras (BEREC birojs) valdes lēmuma noteikumi par valsts ekspertu un profesionālajā sagatavošanā esošo valsts ekspertu norīkošanu darbam BEREC birojā (SNE noteikumi).

6. Neatkarīgie eksperti ir personas, kas rīkojas saskaņā ar Aģentūras noslēgto pakalpojumu līgumu vai kas ir uzaicinātas sniegt konsultācijas BEREC vai Aģentūrai.

7. Terminam "mājsaimniecība" ir tā nozīme, kas aprakstīta Eiropas Savienības ierēdņu Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. un 2. pantā.

8. Oficiāla izmantošana ir jebkāda izmantošana, ar kuru tiek nodrošināta Aģentūras darbība vai kas ir nepieciešama, lai īstenotu Eiropas Savienības politiku.

9. Telpas ir ēkas, ēku daļas un tām piegulošās teritorijas, kas Aģentūrai ir pieejamas vai ko Aģentūra uztur, aizņem vai lieto Latvijas Republikā saistībā ar savām funkcijām un mērķiem.

2. pants
Juridiskais statuss

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1971 2. pantu Aģentūra ir Eiropas Savienības struktūra. Tai ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, kas juridiskām personām ir piešķirta saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem. Tā var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu un būt puse tiesas prāvā. Aģentūru pārstāv tās direktors.

2. Aģentūras mītne atrodas Rīgā, Latvijas Republikā.

3. pants
Uzņēmējas dalībvalsts valdības ieguldījums

1. Uzņēmējas dalībvalsts valdība sniedz pilnīgu institucionālu atbalstu Aģentūras darbam, tostarp izveidojot 19. pantā norādīto Atbalsta sekretariātu.

2. Aģentūra ir pilnvarota piedalīties kopīgās iepirkuma procedūrās ar uzņēmējas dalībvalsts līgumslēdzējām iestādēm. Konkrētus šādu iepirkumu nosacījumus un prasības tiks noteiktas pakalpojumu nodrošināšanas līgumā vai katru reizi atsevišķi.

4. pants
Imunitāte, neaizskaramība un saziņa

1. Aģentūras telpas un ēkas ir neaizskaramas. Tajās nedrīkst veikt kratīšanu, rekvizīciju, konfiskāciju, ekspropriāciju vai jebkāda veida mantas arestu.

2. Bez Eiropas Savienības Tiesas atļaujas pret Aģentūras īpašumu un aktīviem nevērš nekādus administratīvos vai juridiskos piespiedu līdzekļus.

3. Aģentūras arhīvi, kā arī visi dokumenti un dati, kas pieder Aģentūrai vai kas ir Aģentūras valdījumā, ir neaizskarami.

4. Aģentūras oficiālajai saziņai un visu tās dokumentu pārsūtīšanai uzņēmēja dalībvalsts nodrošina tādu pašu režīmu kā diplomātiskajām pārstāvniecībām. Uz oficiālo saziņu, kas adresēta Aģentūrai vai kādam tās darbiniekam, un ikvienu paziņojumu, ko jebkādā formā vai ar jebkādiem pārraides līdzekļiem sniedz Aģentūra, nedrīkst attiekties nekādi ierobežojumi, un nedrīkst tikt aizskarta to konfidencialitāte. Šī aizsardzība īpaši attiecas uz publikācijām, interneta saturu, magnētiskajām un optiskajām lentēm un diskiem, attēliem, filmām vai jebkādiem citiem vizuāliem vai skaņas ierakstiem.

5. pants
Atbrīvojums no nodokļiem

1. Aģentūra ir atbrīvota gan no jebkādiem valsts, reģiona vai pašvaldību tiešajiem nodokļiem, gan no visām administratīvajām nodevām attiecībā uz telpām, kas tai pieder vai ko tā nomā, tās aktīviem, ieņēmumiem un citu īpašumu.

2. Aģentūra ir atbrīvota no jebkādu valsts, reģionālo vai pašvaldību netiešo nodokļu un tirdzniecības nodokļu maksāšanas par Aģentūras oficiālai izmantošanai paredzēto preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (tostarp no tādu nodokļu maksāšanas, ko piemēro gāzes, elektrības un jebkura veida degvielas patēriņam).

3. Atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemēro netieši, atmaksājot nodokļus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Latvijas Republikas tiesību aktos. Preču piegādātājs un pakalpojumu sniedzējs tieši piemēro atbrīvojumu no PVN un akcīzes nodokļa tikai tad, ja Aģentūra iesniedz PVN un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu, kas izsniegts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto.

4. Akcīzes nodokļa un PVN atbrīvojumu par Aģentūras oficiālai izmantošanai paredzētajām akcīzes precēm piemēro preču iegādei, kas veikta akcīzes preču noliktavās (akcīzes precēm) un muitas noliktavās Latvijas Republikas teritorijā, ja darījumam ir pievienots atbilstošs sertifikāts, kas minēts šā panta 3. punktā.

5. Aģentūra ne vēlāk kā līdz 30. martam informē Latvijas Republikas Finanšu ministriju par iepriekšējā gadā piemēroto PVN un akcīzes nodokļa atbrīvojumu, izmantojot šā panta 3. punktā minēto sertifikātu, norādot akcīzes preču (darījumu) gada apgrozījuma kopsummu un citu darījumu gada apgrozījuma kopsummu.

6. pants
Muitas nodokļi, imports un eksports

1. Aģentūra ir atbrīvota no jebkādiem muitas nodokļiem, importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz priekšmetiem, kas paredzēti tās oficiālai lietošanai.

2. Šādus dalībvalstī ievestus priekšmetus var atsavināt par atlīdzību vai bez atlīdzības tikai saskaņā ar nosacījumiem, ko apstiprinājusi uzņemošās dalībvalsts valdība.

3. Aģentūra ir atbrīvota arī no jebkādiem muitas nodokļiem, importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz tās publikācijām.

7. pants
Diplomātiskais pasts

Aģentūras oficiālai izmantošanai paredzētos dokumentus un izstrādājumus var importēt, eksportēt vai pārsūtīt kā bagāžu saskaņā ar procedūrām, kas uzņēmēja dalībvalstī noteiktas rīcībai ar citu valstu diplomātisko pārstāvniecību diplomātisko bagāžu.

8. pants
Aģentūras transportlīdzekļi

1. Aģentūra ir atbrīvota no jebkādiem nodokļiem, nodevām un jebkādiem importa ierobežojumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem un citu tehnisko aprīkojumu, kas paredzēts Aģentūras oficiālai izmantošanai, un to rezerves daļām.

2. Transportlīdzekļus, kas paredzēti Aģentūras oficiālai izmantošanai, reģistrē īpašā sērijā, līdzīgi kā reģistrējot transportlīdzekļus, ko izmanto uzņēmējā dalībvalstī akreditētās diplomātiskās pārstāvniecības.

3. Aģentūra var atbrīvoties no šiem transportlīdzekļiem trīs gadus pēc to iegādes bez jebkādiem aizliegumiem vai ierobežojumiem un nemaksājot nekādus muitas vai citus nodokļus un nodevas.

9. pants
Ieceļošana un uzturēšanās

1. Uzņēmējas dalībvalsts iestādes veic atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu ieceļošanu un uzturēšanos valstī, kā arī izceļošanu no tās turpmāk nosauktajām personām neatkarīgi no viņu pilsonības: valdes un citu Aģentūras struktūru locekļiem, direktoram, štata darbiniekiem, norīkotajiem valstu ekspertiem, neatkarīgajiem ekspertiem, kā arī tiem ģimenes locekļiem, kas ir direktora, štata darbinieku vai norīkoto valsts ekspertu mājsaimniecību locekļi.

2. Ja šā panta 1. punktā nosauktajām personām ir nepieciešamas vīzas, tās un visas citas nepieciešamās atļaujas tiek izsniegtas bez maksas un pēc iespējas ātrāk. Pirms vīzu pieteikumu iesniegšanas attiecīgajā uzņēmējas dalībvalsts konsulātā Aģentūra par to informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi.

3. Direktors, štata darbinieki un valstu norīkotie eksperti, kā arī tie viņu ģimenes locekļi, kas ir viņu mājsaimniecību locekļi, ir atbrīvoti no jebkādiem imigrācijas ierobežojumiem vai ārvalstnieku reģistrācijas formalitātēm.

10. pants
Aģentūras mītne

1. Uzņēmējas dalībvalsts valdība palīdz Aģentūrai atrast piemērotas pastāvīgā biroja telpas Rīgā.

2. Kamēr Aģentūra nav atradusi piemērotas pastāvīgā biroja telpas Rīgā un pārcēlusies uz tām, uzņēmēja dalībvalsts nodrošina, ka Aģentūrai ir pieejamas tās pašreizējās telpas, tostarp piešķirtās autostāvvietas, kas atrodas Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, Latvijā. Aģentūrai jāinformē uzņēmējas dalībvalsts valdība par nodomu pārcelties uz jaunām telpām ne vēlāk kā vienu gadu pirms pārcelšanās.

3. Ja jauno telpu nomas laikā rodas nopietnas problēmas, uzņēmēja dalībvalsts dara visu iespējamo, lai atbalstītu Aģentūru, sniedzot speciālas zināšanas un palīdzību pirms strīda vai strīda laikā, tostarp kad tas tiek izskatīts tiesā. Turklāt, lai nerastos traucējumi Aģentūras darbībā, uzņēmēja dalībvalsts Aģentūrai nodrošina pagaidu telpas, ja Aģentūra to pieprasa.

4. Aģentūra savās telpās var izkārt Eiropas Savienības, uzņēmējas dalībvalsts, uzņēmējas pilsētas un pati savu karogu.

5. Aģentūrai ir ekskluzīvas tiesības izvietot savu emblēmu Aģentūras telpās un tās transportlīdzekļos.

6. Attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts iestādes un to pakļautībā esošās struktūras dara visu iespējamo, lai pēc Aģentūras pieprasījuma sniegtu atbalstu Aģentūrai, ja tai rodas grūtības saņemt nepieciešamos pakalpojumus, tostarp elektroenerģiju, ūdeni, kanalizācijas pakalpojumus, gāzi, pasta pakalpojumus, tālruņu pakalpojumus, datu pārraides līnijas, telegrāfa pakalpojumus, vietējā transporta pakalpojumus, notekūdeņu novadīšanas pakalpojumus, atkritumu savākšanas pakalpojumus un ugunsaizsardzību. Šis saraksts nav uzskatāms par pilnīgu. Jebkādu šādu pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma vai iespējama pārtraukuma gadījumā 19. pantā noteiktais Atbalsta sekretariāts palīdz Aģentūrai piemērot risku mazinošus pasākumus. Eskalācijas gadījumā uzņēmējas dalībvalsts iestādes uzskata, ka Aģentūras vajadzības ir tikpat svarīgas kā valdības svarīgāko struktūrvienību vajadzības, un attiecīgi veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka Aģentūras darbība netiek traucēta.

7. Aģentūra savās iekārtās var uzstādīt un lietot telesakaru līdzekļus. Uzņēmējas dalībvalsts iestādes veic atbilstošus administratīvos pasākumus, lai saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem palīdzētu Aģentūrai uzstādīt un lietot minētās telesakaru sistēmas, kā arī nodrošina, ka tiek savlaicīgi izdotas nepieciešamās atļaujas, lai uzstādītu un lietotu satelīta sakariem nepieciešamās stacionārās vai mobilās antenas un citas iekārtas.

8. Aģentūras oficiālajai saziņai nodrošina tādu pašu režīmu kā to, kas attiecas uz diplomātisko pārstāvniecību oficiālo saziņu un visu dokumentu pārsūtīšanu, šāds režīms nav mazāk labvēlīgs par to, ko valdība piemēro jebkurai citai valdībai, tostarp tās diplomātiskajām pārstāvniecībām vai citām valstu organizācijām attiecībā uz prioritātēm, kā arī pasta pakalpojumu, kablogrammu, telefotogrāfiju, telefona, telegrāfa, teleksa un citu sakaru veidu tarifiem un maksām.

9. Aģentūrai ir tiesības izmantot šifrus, kā arī ar kurjeru nosūtīt un saņemt oficiālu korespondenci un citus oficiālus materiālus aizzīmogotos sūtījumos ar tādām pašām privilēģijām un imunitāti kā diplomātiskajiem kurjeriem un sūtījumiem.

11. pants
Aģentūras drošība

1. Aģentūra ir atbildīga par drošību un kārtības uzturēšanu savās telpās. Aģentūra ir atbildīga arī par Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanu atbilstoši Protokolam un šim līgumam.

2. Aģentūra veic jebkādus pasākumus, ko tā uzskata par atbilstošiem, un jo īpaši pieņem iekšējos noteikumus, lai izpildītu savus pienākumus, kas attiecas uz drošību un kārtības uzturēšanu Aģentūras telpās. Aģentūra ikvienai personai, ko tā uzskata par nevēlamu, var atteikt piekļuvi savām ēkām vai citām telpām vai izraidīt no tām.

3. Aģentūra var norīkot apsardzi un nolīgt miesassargus, lai aizsargātu savas telpas, personālu un apmeklētājus. Tas, vai apsardze vai arī miesassargi drīkst nēsāt šaujamieročus, ietilpst uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktu piemērošanas jomā, un tam ir jāsaņem iepriekšēja atļauja no uzņēmējas dalībvalsts policijas.

4. Neviens uzņēmējas dalībvalsts iestāžu ierēdnis neieiet Aģentūras telpās bez Aģentūras direktora vai viņa pilnvarota pārstāvja iepriekšējas atļaujas. Pieņem, ka šāda atļauja ir saņemta ugunsgrēka vai citu tādu katastrofu gadījumā, kas var apdraudēt sabiedrības veselību un drošību.

5. Pēc direktora pieprasījuma uzņēmējas dalībvalsts valdība veic jebkādus efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai uzturētu un atjaunotu kārtību un drošību telpās un to tiešā tuvumā, kā arī Aģentūrai nodrošina atbilstošu aizsardzību, vienlaikus garantējot brīvu piekļuvi Aģentūras pilnvarotajām personām.

6. Attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts iestādes un Aģentūra informē viena otru par visiem jautājumiem, kas skar Aģentūras, tās personāla, apmeklētāju, ēku un citu telpu drošību. Tās norīko personas, kas ir atbildīgas par šādas sadarbības izveidi un uzturēšanu, un paziņo viena otrai šo personu vārdus un funkcijas.

12. pants
Aģentūras ierēdņi un citi pārstāvji

1. Saskaņā ar Protokola 11.-15. panta noteikumiem ir panākta vienošanās, ka Aģentūras štata darbiniekiem:

i) ir imunitāte pret tiesvedību attiecībā uz darbībām, ko viņi veic, pildot amata pienākumus, tostarp attiecībā uz viņu mutiskiem un rakstiskiem paziņojumiem. Šī imunitāte saglabājas arī pēc amata pienākumu izpildes pārtraukšanas;

ii) ir atbrīvojums no valsts nodokļu nomaksas par algām un atalgojumiem, ko viņiem maksā Aģentūra;

iii) ir atbrīvojums no obligātajām iemaksām valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā, neskarot noteikumus, kas izklāstīti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Tātad uz viņiem neattiecas valsts sociālā nodrošinājuma noteikumi, ja vien viņi paši brīvprātīgi nepievienojas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai. Šis noteikums attiecas uz tiem viņu ģimenes locekļiem, kas ir štata darbinieku mājsaimniecību locekļi, ja vien viņus uzņēmējā dalībvalstī nenodarbina darba devējs, kas nav Aģentūra, vai ja viņi nesaņem sociālā nodrošinājuma priekšrocības no uzņēmējas dalībvalsts;

iv) tiek sniegtas iespējas, ko parasti piešķir starptautisko organizāciju amatpersonām attiecībā uz noteikumiem par apmaiņu;

v) ir tiesības divu gadu laikā pēc viņu iecelšanas amatā Aģentūrā no savas pēdējās dzīvesvietas valsts vai valsts, kuras pilsoņi viņi ir, bez maksas un bez aizliegumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz iepriekšējo dzīvesvietu ievest mēbeles un personīgās mantas, tostarp mehāniskos transportlīdzekļus, kurus reģistrē īpašā sērijā saskaņā ar Latvijas Republikā ierasto praksi, kas attiecas uz personālu ar imunitāti, ja vien Aģentūras štata darbinieki, uzsākot pienākumu izpildi, nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

vi) ir tiesības trīs gadu laikā no dienas, kad Aģentūras štata darbinieki beidz pildīt amata pienākumus Aģentūrā, bez aizliegumiem vai ierobežojumiem izvest mēbeles un personīgās mantas, tostarp transportlīdzekļus, ko viņi lieto un kas ir viņu rīcībā. Šajā punktā minētie trīs gadi ir maksimālais ilgums, ko drīkst izmantot tikai izņēmuma gadījumos.

2. Papildus šā panta 1. punktā norādītajām privilēģijām un imunitātei direktoram un tiem viņa ģimenes locekļiem, kas ir viņa mājsaimniecības locekļi, ar nosacījumu, ka viņi nav uzņēmējas dalībvalsts pilsoņi vai ka viņiem pirms pastāvīgas nodarbināšanas Aģentūrā nav bijis pastāvīgā iedzīvotāja statusa, uzņēmējā dalībvalstī piešķir privilēģijas, imunitāti, atbrīvojumus un atvieglojumus, kas tiek piešķirti diplomātisko pārstāvniecību vadītājiem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar Vīnes 1961. gada 18. aprīļa Diplomātisko attiecību konvenciju. Tas attiecas arī uz personām, kas vismaz divus mēnešus uz laiku pilda direktora pienākumus.

3. Kamēr štata darbinieki ir nodarbināti Aģentūrā, Aģentūras štata darbinieki, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, pienākumu pildīšanas laikā ir atbrīvoti no PVN maksāšanas, kas ir iekļauts personiskajām vajadzībām paredzēto preču un pakalpojumu cenā, ja šīs preces un pakalpojumi ir uzskaitīti A pielikumā un čeka vai rēķina vērtība ar PVN nav mazāka par 50 euro.

4. Štata darbiniekiem, kas, nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, tiek atmaksāts PVN par vienu transportlīdzekli, kas iegādāts Latvijas Republikā, un atmaksa tiek veikta vienu reizi trīs gadu periodā.

5. Ja štata darbinieks pārdod transportlīdzekli vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai Latvijas Republikā, pirms ir beidzies 4. punktā norādītais trīs gadu periods, tas valsts budžetā iemaksā 1/36 no viņam atmaksātās PVN summas par katru mēnesi, kas palicis līdz trīs gadu termiņa sasniegšanai

6. Atbrīvojumu no PVN piemēro, veicot atmaksu saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību. Šajā pantā noteiktais neliedz nodokļu atmaksu preču eksporta gadījumos.

7. Aģentūras štata darbiniekiem un tiem viņu ģimenes locekļiem, kas ir viņu mājsaimniecības locekļi, ir piekļuve visiem uzņēmējas dalībvalsts sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp medicīniskajiem pakalpojumiem, izglītības pakalpojumiem, bērnu aprūpes pakalpojumiem un īres tiesībām bez diskriminācijas salīdzinājumā ar uzņēmējas dalībvalsts pilsoņiem.

13. pants
Valstu norīkoti eksperti

1. Visi atalgojumi, piemaksas un citi maksājumi, ko Aģentūra maksā valstu norīkotajiem ekspertiem, ir atbrīvoti no valsts nodokļiem.

2. Kamēr uz valstu norīkotajiem ekspertiem attiecas sociālā nodrošinājuma sistēma valstī, no kuras viņi ir norīkoti darbam Aģentūrā, viņi ir atbrīvoti no visām obligātajām iemaksām uzņēmējas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Tātad šajā laikā uz viņiem neattiecas uzņēmējas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma noteikumi, ja vien viņi paši brīvprātīgi nepievienojas uzņēmējas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmai.

3. Šā panta 2. punkta noteikumi mutatis mutandis attiecas uz tiem ģimenes locekļiem, kas ir norīkoto ekspertu mājsaimniecību locekļi, ja vien viņus uzņēmējā dalībvalstī nenodarbina darba devējs, kas nav Aģentūra, vai ja viņi nesaņem sociālā nodrošinājuma priekšrocības no uzņēmējas dalībvalsts.

4. Valstu norīkotie eksperti, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, vienu gadu no darba attiecību sākšanas ir atbrīvoti no PVN maksāšanas, kas ir iekļauts personiskajām vajadzībām paredzēto preču un pakalpojumu cenā, ja šīs preces un pakalpojumi ir uzskaitīti A pielikumā un čeka vai rēķina vērtība ar PVN nav mazāka par 50 euro.

5. Valstu norīkotajiem ekspertiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, tiek atmaksāts PVN par vienu transportlīdzekli, kas iegādāts Latvijas Republikā, un atmaksa tiek veikta vienu reizi trīs gadu periodā.

6. Ja valsts norīkots eksperts pārdod transportlīdzekli vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai Latvijas Republikā, pirms ir beidzies 5. punktā norādītais trīs gadu periods, tas valsts budžetā iemaksā 1/36 no viņam atmaksātās PVN summas par katru mēnesi, kas palicis līdz trīs gadu termiņa sasniegšanai.

7. Atbrīvojumu no PVN piemēro, veicot atmaksu saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību. Šajā pantā noteiktais neliedz nodokļu atmaksu preču eksporta gadījumos.

14. pants
Nodarbinātība

1. Tiem ģimenes locekļiem, kas ir Aģentūras štata darbinieku un valstu norīkoto ekspertu mājsaimniecību locekļi, ir piekļuve darba tirgum bez nepieciešamības saņemt darba atļauju, atrodoties Latvijas Republikā, uz tik ilgu laiku, cik ilgi attiecīgais štata darbinieks vai valsts norīkotais eksperts tiek nodarbināts Aģentūrā uzņēmējā dalībvalstī.

2. Šā panta 1. punktā minētajām personām, kas Latvijas Republikā strādā algotu darbu, nav imunitātes pret tiesvedību krimināltiesiskajās, civiltiesiskajās vai administratīvajās lietās attiecībā uz jautājumiem, kas rodas šādas nodarbinātības laikā vai saistībā ar to.

15. pants
Valde

Atalgojumu, honorārus un piemaksas, ko Aģentūra maksā personām, kas pilda amata pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1971 15. pantu un 35. panta 2. punktu, atbrīvo no valsts nodokļiem un sociālā nodrošinājuma iemaksām.

16. pants
Paziņošana par iecelšanu amatā, identifikācijas kartes

1. Aģentūra informē uzņēmējas dalībvalsts Ārlietu ministriju, kad pienākumus sāk vai beidz pildīt Aģentūras direktors, štata darbinieks vai norīkots valsts eksperts. Katru gadu Aģentūra uzņēmējas dalībvalsts Ārlietu ministrijai nosūta sarakstu, kurā tā norāda sava direktora, štata darbinieku, valstu norīkoto ekspertu vārdus un uzvārdus, kā arī direktora adresi.

2. Uzņēmējas dalībvalsts Ārlietu ministrija izsniedz Aģentūras personālam īpašas identifikācijas kartes, kas kalpo kā personas identifikācijas līdzeklis, uzturēšanās atļauja, kā arī pierādījums privilēģijām un imunitātei, kas konkrētajai personai piešķirtas saskaņā ar Protokolu. Kad pienākumu izpilde tiek beigta, Aģentūra identifikācijas karti atdod Ārlietu ministrijai.

3. Šā panta 1. un 2. punkts attiecas uz tiem ģimenes locekļiem, kuri ir tā Aģentūras personāla mājsaimniecību locekļi, ko ir akreditējusi uzņēmējas dalībvalsts Ārlietu ministrija.

17. pants
Sociālais nodrošinājums

1. Aģentūra ir atbrīvota no visām obligātajām iemaksām uzņēmējas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma shēmās par direktoru, štata darbiniekiem, valstu norīkotajiem ekspertiem, kā arī valdes locekļiem.

2. Direktoram un štata darbiniekiem ir sociālā nodrošinājuma segums saskaņā ar regulām un noteikumiem, kas piemērojami Eiropas Savienības ierēdņiem un citiem darbiniekiem.

3. Uzņēmējas dalībvalsts valdība atzīst medicīnisko apdrošināšanu, ko Eiropas Savienības ierēdņiem nodrošina Kopīgā veselības apdrošināšanas shēma (JSIS).

18. pants
Imunitātes atcelšana

1. Protokolā noteiktās privilēģijas un imunitāte tiek piešķirta tikai Aģentūras un Eiropas Savienības interesēs, nevis personu personīgam labumam. To piešķir tikai, lai Aģentūras un Eiropas Savienības interesēs jebkādos apstākļos nodrošinātu netraucētu Aģentūras darbību un to personu pilnīgu neatkarību, kam tā ir piešķirta.

2. Aģentūra vienmēr sadarbojas ar attiecīgajām Latvijas iestādēm, lai veicinātu taisnīgas tiesas spriešanu un novērstu šajā līgumā paredzēto privilēģiju, atbrīvojumu, imunitātes un atvieglojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

3. Aģentūras direktors atceļ Aģentūras štata darbiniekam piešķirto imunitāti visos gadījumos, kad šāda imunitāte kavētu tiesas spriešanu, un gadījumos, kad direktors uzskata, ka imunitātes atcelšana nav pretrunā Aģentūras vai Eiropas Savienības interesēm.

4. Aģentūras valde atceļ Aģentūras direktoram piešķirto imunitāti visos gadījumos, kad šāda imunitāte kavētu tiesas spriešanu, un gadījumos, kad tā uzskata, ka imunitātes atcelšana nav pretrunā Aģentūras vai Eiropas Savienības interesēm.

5. Aģentūras valde atceļ jebkuram Aģentūras valdes loceklim piešķirto imunitāti visos gadījumos, kad šāda imunitāte kavētu tiesas spriešanu, un gadījumos, kad tā uzskata, ka imunitātes atcelšana nav pretrunā Aģentūras vai Eiropas Savienības interesēm.

19. pants
Atbalsta sekretariāts

1. Uzņēmējas dalībvalsts valdība izveido Atbalsta sekretariātu viena gada laikā pēc šā līguma spēkā stāšanās, ievērojot nosacījumus, par kuriem Puses vienojušās pakalpojumu nodrošināšanas līgumā. Pakalpojumu nodrošināšanas līgums ir spēkā šā līguma darbības laikā, ja vien Puses nav rakstiski vienojušās citādi.

2. Atbalsta sekretariāts jautājumos, kas parasti ir saistīti ar iekārtošanos un uzturēšanos uzņēmējā dalībvalstī, palīdz Aģentūrai un tās darbiniekiem, tostarp tiem viņu ģimeņu locekļiem, kas ir viņu mājsaimniecību locekļi, un konsultē viņus par minētajiem jautājumiem. Tas sniedz atbalstu tādos vispārīgos administratīvos jautājumos kā, piemēram, nodokļu deklarāciju iesniegšana, sociālā nodrošinājuma saistību izpilde un mehānisko transportlīdzekļu reģistrācija. Pēc Aģentūras pieprasījuma Atbalsta sekretariāts var inter alia atvieglot piekļuvi darba tirgum, dienas aprūpes iestādēm, skolām un universitātēm, banku pakalpojumiem un apdrošināšanai. Tas var arī palīdzēt telpu un objektu meklēšanā, mājokļu un nekustamā īpašuma starpniecībā un telesakaru pakalpojumos.

20. pants
Komunikācija un atpazīstamība

1. Aģentūras mērķis ir piedalīties valdības un/vai vietējo pašvaldību īstenotās darbībās, iniciatīvās vai pasākumos, kas ir Latvijas kopienas un sabiedrības interesēs un rada tai labumu. Cita starpā tie var būt publiski pasākumi un notikumi Aģentūras darbības jomā vai tās pilnvaru ietvaros, kas var tikt rīkoti kopīgi vai atsevišķi.

2. Aģentūras mērķis ir popularizēt Eiropas Savienības vērtības, konkrētās mērķauditorijās palielinot savu atpazīstamību un atzīšanu savā darbības jomā, kā arī palielinot Aģentūras kā Eiropas Savienības struktūras uzņēmējā dalībvalstī atpazīstamību un atzīšanu. Aģentūra to dara pēc savas iniciatīvas un ar valdības atbalstu. To veic, regulāri apmainoties ar informāciju, valdībai publicējot informāciju par Aģentūru attiecīgos komunikācijas kanālos un racionalizējot valdības iesaisti dažādos attiecīgos komunikācijas un sabiedrisko attiecību pasākumos.

3. Puses šā panta 1. un 2. punktā minētos pasākumus precizē daudzgadu plānā, kas katru gadu jāpārskata, apmainoties ar vēstulēm.

21. pants
Eiropas izglītība

1. Uzņēmējas dalībvalsts valdība apņemas kopīgi ar Aģentūru atrast labāko iespējamo risinājumu Aģentūras personāla bērnu izglītībai atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un nodrošina iespēju iegūt diplomus, kas tiek atzīti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

2. Uzņēmējas dalībvalsts valdība cenšas nodrošināt to, lai 2022./2023. gadā viena skola Latvijā tiktu akreditēta kā Eiropas skola, piekļuvi skolai prioritārā secībā nodrošinot Aģentūras personāla bērniem un mājsaimniecībā ietilpstošajiem ģimenes locekļiem. Akreditētā Eiropas skola nodrošina pirmsskolas izglītības 1. un 2. klasi, kā arī pamatizglītību un vidējo izglītību. Plūsmas un klases izveido atbilstoši skolēnu skaitam.

3. Pēc šā līguma stāšanās spēkā un līdz šā panta 2. punkta nosacījumu izpildei, uzņēmējas dalībvalsts valdība apņemas atvieglot piekļuvi izglītības sistēmai un segt daļu no Aģentūras personāla bērnu izglītības izmaksām, pieejamā budžeta ietvaros.

4. Uzņēmējas dalībvalsts valdība apņemas atvieglot Aģentūras personāla bērnu piekļuvi agrīnajai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, līdz viņi sasniedz vecumu, kurā viņus var uzņemt akreditētās Eiropas skolas pirmsskolas klasē.

5. Konkrēti šā panta īstenošanas pasākumi tiks iekļauti pakalpojumu nodrošināšanas līgumā.

22. pants
Datu aizsardzība

Uzņēmējas dalībvalsts datu aizsardzības tiesību akti nav piemērojami personas datiem, kas ir Aģentūras turējumā jo īpaši tās darbības, iekšējās pārvaldības un drošības vajadzībām vai jebkādām Aģentūras personāla vispārējas informācijas vajadzībām, ar nosacījumu, ka personas datu apstrādes noteikumi Aģentūrā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

23. pants
Strīdu izšķiršana

1. Visus strīdus par šā līguma interpretāciju vai piemērošanu izskata ad hoc grupa, kurā piedalās seši locekļi, katrai līgumslēdzējas Pusei ieceļot trīs locekļus pēc tās Puses pieprasījuma, kas ierosina strīda izšķiršanu. Grupas locekļus ieceļ ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma izdarīšanas. Šī ad hoc grupa strīdu izskata ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc tās izveides un sniedz rakstisku atzinumu ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc izskatīšanas.

2. Strīdus, kas šādā veidā netiek izšķirti, Aģentūra vai uzņēmēja valsts iesniedz izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā, divus mēnešus pirms tam paziņot otrai Pusei par nodomu ar lietu griezties Tiesā.

24. pants
Līguma interpretācija

1. Šis līgums ir parakstīts četros eksemplāros, no kuriem divi ir latviešu valodā un divi angļu valodā - katrai Pusei pa vienam eksemplāram katrā valodā.

2. Ja strīdā par tā interpretāciju izrādās, ka abu valodu redakcijas var interpretēt atšķirīgi, noteicošais ir teksts angļu valodā.

25. pants
Stāšanās spēkā un īstenošana

1. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar ko Puses informē viena otru, ka ir pabeigtas nacionālās juridiskās procedūras. Divu gadu laikā pēc tā stāšanās spēkā uzņēmēja dalībvalsts pieņem visus savu saistību īstenošanai nepieciešamos tiesību aktus.

2. Šis līgums ir spēkā līdz Aģentūras darbības izbeigšanai, ja vien Puses nevienojas citādi.

3. Šo līgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šā panta 1. punktu.

4. Ikviena Puse var izbeigt šo līgumu, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šis Līgums tiek izbeigts sešus (6) mēnešus pēc dienas, kad otra Puse saņēmusi šādu paziņojumu.

5. Stājoties spēkā šim līgumam, tiek izbeigts 2011. gada 24. februārī parakstītais Mītnes līgums starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju un 2011. gada 30. septembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroja saprašanās memorands par minētās Eiropas iestādes mītnes izvietošanu.

Pilnvaroto pārstāvju paraksti:

Latvijas Republikas valdības vārdā

_____________________

Tālis Linkaits
Latvijas Republikas satiksmes ministrs

Vieta:………….; datums: ………….

BEREC atbalsta aģentūras vārdā

_____________________

Lāslo Ignēci
BEREC atbalsta aģentūras direktors

Vieta;………….; datums:………….

 

A pielikums

Aģentūras personāla personiskajām vajadzībām paredzētās preces un pakalpojumi, par ko uzņēmēja dalībvalsts atmaksā pievienotās vērtības nodokli.

1. Preces:

1.1. sauszemes transportlīdzekļi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos noteiktais aprīkojums, rezerves daļas, smērvielas un degviela;

1.2. telpu interjera priekšmeti;

1.3. biroja tehnika, sastāvdaļas un piederumi, tostarp rezerves daļas;

1.4. sadzīves tehnika:

1.4.1. elektropreces;

1.4.2. audio un video iekārtas;

1.4.3. fotoaparatūra un tās piederumi;

1.4.4. mobilie telefoni un to piederumi;

1.5. drošības sistēmas personu un īpašuma aizsardzībai.

2. Pakalpojumi:

2.1. sauszemes transportlīdzekļu remonts un apkope;

2.2. transporta pakalpojumi šā pielikuma 1. punktā minēto preču pārvadāšanai;

2.3. pakalpojumi interjera veidošanai, tostarp interjera priekšmetu izgatavošana un uzstādīšana;

2.4. biroja tehnikas un sadzīves tehnikas remonts un apkope;

2.5. pakalpojumi personu un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;

2.6. elektronisko sakaru pakalpojumi;

2.7. radio un televīzijas apraides pakalpojumi.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Pieņemts:
 21.12.2020.
Stājas spēkā:
 15.06.2021.
Parakstīts:
 21.12.2020.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 104, 01.06.2021.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1927
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"