Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN KOREJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
NOLĪGUMS PAR GAISA SATIKSMI

Latvijas Republikas valdība un Korejas Republikas valdība (turpmāk dēvētas par "Līgumslēdzējām Pusēm");

Būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces;

Vēloties noslēgt nolīgumu par regulāras gaisa satiksmes izveidošanu un veikšanu starp to attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām,

Ir vienojušās par turpmāko:

1.pants
Definīcijas

1. Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, un ietver jebkuru tās pielikumu, kas pieņemts saskaņā ar minētās Konvencijas 90.pantu, un pielikumu vai Konvencijas jebkuru grozījumu, kas izdarīts saskaņā ar šīs Konvencijas 90. un 94.pantu, ciktāl šie pielikumi un grozījumi kļuvuši saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm vai tās tos ratificējušas;

b) termins "Nolīgums" nozīmē šo Nolīgumu, tā pielikumus un jebkurus to grozījumus;

c) termins "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju un attiecībā uz Korejas Republiku, Zemes, infrastruktūras un transporta ministriju, vai abos gadījumos, jebkuru personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt minēto institūciju pašreizējās funkcijas;

d) termins "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kura ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Nolīguma 4.pantu;

e) terminam "teritorija" ir Konvencijas 2.pantā noteiktā nozīme;

f) terminiem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96.pantā noteiktās nozīmes;

g) termins "kapacitāte" attiecībā uz gaisa kuģi nozīmē šī gaisa kuģa kravu, kas pieejama maršrutā vai maršruta daļā;

h) termins "kapacitāte" attiecībā uz Nolīgumā paredzēto satiksmi nozīmē šādos pakalpojumos izmantotā gaisa kuģa kapacitāti, ko reizina ar šāda gaisa kuģa veikto frekvenci konkrētajā periodā maršrutā vai maršruta daļā;

i) termins "tarifs" nozīmē cenu, kas maksājama par pasažieru, bagāžas un kravas (izņemot pastu) pārvadāšanu, ieskaitot jebkurus nozīmīgus papildu labumus, kas tiek sniegti vai kuri ir pieejami saistībā ar šiem pārvadājumiem, un komisijas naudu, kura tiek maksāta par personu pārvadāšanas biļešu pārdošanu vai par attiecīgiem darījumiem, kas saistīti ar bagāžas vai kravu pārvadāšanu. Tas ietver arī apstākļus, kuri nosaka maksas par pārvadāšanu vai komisijas naudas piemērošanu;

j) termins "Nolīgumā paredzētā satiksme" nozīmē starptautiskos regulāros pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus atsevišķi vai kopā par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata maršrutos, kas noteikti šā Nolīguma I pielikumā;

k) termins "noteiktais maršruts" nozīmē maršrutu, kas noteikts šā Nolīguma I pielikuma Maršrutu sarakstā;

l) termins "lietotāja maksa" nozīmē maksu, ko aviokompānijām nosaka kompetentās iestādes vai ko tās atļauj noteikt, par lidostas īpašuma vai iekārtu vai aeronavigācijas iekārtu nodrošināšanu, vai aviācijas drošības objektu vai pakalpojumu sniegšanu, tostarp par saistītiem pakalpojumiem un iekārtām gaisa kuģiem, to apkalpēm, pasažieriem un kravām;

m) termins "pielikums" nozīmē šā Nolīguma pielikumu vai tā grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šā Nolīguma 19.panta nosacījumiem. Pielikums veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu un, ja nav paredzēts citādi, visas atsauces uz šo Nolīgumu ietver sevī atsauces arī uz pielikumu.

2. Šā Nolīguma pantu nosaukumi ir paredzēti vienīgi atsauces nolūkiem.

3. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas pilsoņiem nozīmē atsauces uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz Latvijas Republikas aviokompāniju vai aviokompānijām nozīmē atsauces uz Latvijas Republikas nozīmētu aviokompāniju vai aviokompānijām.

4. Šā Nolīguma izpratnē atsauces uz "ES līgumiem" nozīmē atsauces uz Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

2.pants
Tiesību piešķiršana

1. Lai veiktu starptautisko gaisa satiksmi noteiktajos maršrutos, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā paredzētās tiesības.

2. Ievērojot šā Nolīguma noteikumus, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir šādas tiesības:

a) tiesības bez apstāšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

b) tiesības apstāties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā nekomerciālos nolūkos;

c) tiesības uzņemt un izlaist pasažierus, kravu un pastu atsevišķi vai kopā jebkurā punktā noteiktajos maršrutos, ievērojot šā Nolīguma I pielikumā ietvertos nosacījumus.

3. Nekas šā panta 2.punktā nevar tikt iztulkots kā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju tiesības uzņemt otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pasažierus, bagāžu, kravu vai pastu, lai tos par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata nogādātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā (kabotāža).

4. Ja bruņota konflikta, politisko nemieru vai notikumu, vai citu īpašu un neparastu apstākļu dēļ vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija nav spējīga veikt Nolīgumā paredzēto satiksmi savā parastajā maršrutā, tad otra Līgumslēdzēja Puse pieliek visas pūles, lai sekmētu šādas gaisa satiksmes nepārtrauktību, attiecīgi īslaicīgi pārkārtojot maršrutus, kā par to savstarpēji vienojas Līgumslēdzējas Puses.

3.pants
Apliecību un licenču atzīšana

1. Lidojumu drošības apliecība, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai par derīgām atzinusi viena Līgumslēdzēja Puse, to derīguma termiņa ietvaros par derīgām atzīst arī otra Līgumslēdzēja Puse, ja prasības, saskaņā ar kurām šīs apliecības vai licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst Konvencijas noteiktajiem minimālajiem standartiem vai ir augstākas par tiem.

2. Tomēr katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības atteikties atzīt par derīgām kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem lidojumiem virs tās teritorijas izsniegusi vai atzinusi par derīgām otra Līgumslēdzēja Puse vai jebkura cita valsts.

4.pants
Aviokompāniju nozīmēšana un pārvadājumu atļaujas izsniegšana

1. Lai veiktu šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības pa diplomātiskajiem kanāliem nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas aviokompānijas un atsaukt vai grozīt šādus nozīmējumus. Šādus nozīmējumus, to atsaukšanu vai grozīšanu veic rakstiski.

2. Šādu nozīmējumu saņemot, otra Līgumslēdzēja Puse piešķir attiecīgas pilnvaras un atļaujas ar minimālo procesuālo kavēšanos, ar šādiem nosacījumiem:

a) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Korejas Republika:

i) Korejas Republika veic un uztur aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli; un

ii) šī aviokompānija caur akciju kontrolpaketi pieder un to faktiski kontrolē Korejas Republika, Korejas Republikas pilsoņi, vai abi, un aviokompānijai ir derīga Korejas Republikas izsniegta licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus; un

b) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republika:

i) tā ir reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar ES Līgumiem un tai ir derīga licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus, ko tai izsniegusi ES dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem; un

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli veic un uztur ES dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, un nozīmējumā ir skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija; un

iii) aviokompānijas galvenā uzņēmējdarbības vieta ir tās ES dalībvalsts teritorijā, no kuras tā saņēmusi savu derīgo licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus; un

iv) aviokompānija tieši vai caur akciju kontrolpaketi pieder un to faktiski kontrolē ES dalībvalstis un/vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, un/vai II pielikumā uzskaitītās citas valstis un/vai šo citu valstu pilsoņi; un

c) nozīmētā aviokompānija spēj pildīt normatīvos aktus, ko parasti un pamatoti piemēro starptautisko gaisa satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai Līgumslēdzēja Puse, kas apsver pieteikumu vai pieteikumus; un

d) aviokompāniju nozīmējusī Līgumslēdzēja Puse uztur un īsteno standartus attiecībā uz aviācijas un lidojumu drošību, kas noteikti šā Nolīguma 14. un 15.pantā.

3. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija, ja tā ir izpildījusi visus šā Nolīguma noteikumus, drīkst uzsākt šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi.

5.pants
Pārvadājumu atļauju atsaukšana vai apturēšana

1. Ikviena Līgumslēdzēja Puse var, pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi, atteikt, atsaukt, apturēt vai ierobežot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārvadājumu atļauju vai tehniskās atļaujas, ja:

a) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Korejas Republika:

i) Korejas Republika neuztur aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli; vai

ii) šī aviokompānija caur akciju kontrolpaketi nepieder un to faktiski nekontrolē Korejas Republika, Korejas Republikas pilsoņi, vai abi, vai aviokompānijai nav derīga Korejas Republikas izsniegta licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus;

b) gadījumā, kad aviokompāniju nozīmē Latvijas Republika:

i) tā nav reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar ES Līgumiem vai tai nav derīga licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus, ko tai izsniegusi ES dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem; vai

ii) aviokompānijas faktisko regulējošo kontroli neveic vai neuztur ES dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, vai nozīmējumā nav skaidri norādīta attiecīgā aviācijas institūcija; vai

iii) aviokompānijas galvenā uzņēmējdarbības vieta nav tās ES dalībvalsts teritorijā, no kuras tā saņēmusi savu derīgo licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus; vai

iv) aviokompānija tieši vai caur akciju kontrolpaketi nepieder un to faktiski nekontrolē ES dalībvalstis un/vai II pielikumā uzskaitītās citas valstis un/vai šo valstu pilsoņi; vai

v) aviokompānija jau ir pilnvarota darboties saskaņā ar divpusēju nolīgumu starp Korejas Republiku un citu ES dalībvalsti un Korejas Republika var pierādīt, ka, izmantojot satiksmes tiesības saskaņā ar šo Nolīgumu maršrutā, kas ietver punktu šajā citā ES dalībvalstī, tiktu apieti ierobežojumi attiecībā uz satiksmes tiesībām, ko nosaka šis cits nolīgums; vai

vi) aviokompānijai ir ES dalībvalsts izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība un starp Korejas Republiku un šo ES dalībvalsti nav noslēgts divpusējs nolīgums par gaisa satiksmi, un šī ES dalībvalsts ir liegusi satiksmes tiesības Korejas Republikas nozīmētajai aviokompānijai;

c) nozīmētā aviokompānija nespēj izpildīt Līgumslēdzējas Puses, kas piešķīrusi šīs tiesības, normatīvos aktus; vai

d) nozīmētā aviokompānija jebkādā citā veidā neatbilst šajā Nolīgumā paredzētajiem noteikumiem.

2. Ja nav nepieciešama tūlītēja darbība, lai novērstu turpmāku normatīvo aktu pārkāpšanu, šīs tiesības izmanto tikai pēc konsultācijām ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām saskaņā ar šā Nolīguma 17.pantu.

6.pants
Lietotāja maksas

1. Katra Līgumslēdzēja Puse pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka lietotāja maksas, kas uzliktas vai tās atļāvušas uzlikt tās kompetentās atbildīgās iestādes otras Līgumslēdzēja Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu ir taisnīgas un pamatotas. Šīs maksas pamatojas uz pareiziem ekonomikas principiem un nav augstākas par tām, kuras maksā Līgumslēdzēja Puses nacionālās aviokompānijas, kuras veic līdzīgu starptautisko satiksmi.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse veicina konsultācijas par lietotāja maksām starp savām kompetentajām attiecīgajām institūcijām un nozīmētajām aviokompānijām, kuras izmanto pakalpojumus un iekārtas, kurus šīs attiecīgās institūcijas nodrošina, kad tas ir praktiski caur organizācijām, kuras pārstāv šīs aviokompānijas. Šādiem lietotājiem ir jāsniedz pamatots paziņojums par visām ierosinātajām lietotāja maksu izmaiņām, lai lietotāji varētu izteikt savus viedokļus pirms izmaiņu veikšanas. Katra Līgumslēdzēja Puse arī aicina savas kompetentās attiecīgās institūcijas un šādus lietotājus apmainīties ar atbilstošu informāciju par lietotāja maksām.

7.pants
Atbrīvošana no muitas un citiem nodokļiem

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģis, kas veic starptautisko gaisa satiksmi, kā arī tā parastais aprīkojums, rezerves daļas, degvielas, smērvielu krājumi un gaisa kuģa krājumi (ieskaitot pārtiku, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kas atrodas šajā gaisa kuģī, tam ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, tiek atbrīvoti, pamatojoties uz savstarpīguma principu, no visiem muitas nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem līdzīgiem maksājumiem, saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, ja šis aprīkojums, rezerves daļas un degvielas un smērvielu krājumi, un gaisa kuģa krājumi paliek gaisa kuģī līdz to izvešanai vai izmantošanai šajā gaisa kuģī, lidojot pāri tās teritorijai.

2. No šā panta 1.punktā minētajiem nodokļiem un maksājumiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, izņemot maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, atbrīvo arī:

a) gaisa kuģa krājumus, kas uzņemti gaisa kuģī vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā minētās Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju noteiktajos pieņemamajos daudzumos izmantošanai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi;

b) rezerves daļas, ieskaitot dzinējus, kas ievesti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, tehnisko apkopi vai remontu; un

c) degvielu, smērvielas un patērējamos tehniskos krājumus, kas paredzēti piegādei otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, pat ja šie krājumi tiks izmantoti lidojuma daļā virs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

3. Šā panta 2.punktā minētos materiālus var pieprasīt uzglabāt muitas uzraudzībā vai kontrolē.

4. Parastais gaisa kuģa aprīkojums, kā arī materiāli, krājumi un rezerves daļas, kuras parasti paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī, var tikt izkrautas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā vienīgi ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju piekrišanu. Šādā gadījumā tās var novietot minēto institūciju uzraudzībā uz laiku, līdz tās tiek izvestas vai citādi izvietotas saskaņā ar muitas noteikumiem.

5. Nepieciešamie dokumenti, piemēram, drukātie biļešu krājumi, gaisa pavadzīmes, jebkuri ar uzņēmuma zīmotnēm apdrukātie materiāli un parastais publicitātes materiāls, kas tiek izplatīts bez maksas, kas paredzēti lietošanai vai tiek izmantoti vienīgi saistībā ar vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa, kas veic Nolīgumā paredzēto satiksmi, ekspluatāciju vai apkalpošanu, tiek atbrīvoti, pamatojoties uz savstarpīguma principu, no muitas nodokļiem un citiem līdzīgiem maksājumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

6. Neskarot drošības normatīvos aktus, pasažieriem, bagāžai un kravai, kas tiešajā tranzītā šķērso Līgumslēdzējas Puses teritoriju un nepamet šim nolūkam rezervēto lidostas zonu, piemēro tikai vienkāršotu kontroli. Bagāža un krava tiešajā tranzītā tiek atbrīvota no muitas nodokļiem un citiem līdzīgiem maksājumiem.

8.pants
Kapacitāte

1. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt šajā Nolīgumā paredzēto gaisa satiksmi noteiktajos maršrutos.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse veic visas attiecīgās darbības tās jurisdikcijā, lai likvidētu jebkāda veida diskrimināciju vai negodīgu konkurences praksi, kas nelabvēlīgi ietekmē otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju konkurētspēju.

3. Par kopējo kapacitāti, kuru nodrošina Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas šajā Nolīgumā paredzētās gaisa satiksmes veikšanai, tiek panākta vienošanās starp Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

4. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas ievēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju intereses, lai nepamatoti neietekmētu satiksmi, kuru tās veic tajos pašos maršrutos vai jebkurā šo maršrutu daļā.

5. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi, Līgumslēdzēju Pušu nozīmēto aviokompāniju galvenais mērķis ir, ievērojot saprātīgu gaisa kuģa noslodzes faktoru, nodrošināt kapacitāti, kas atbilstu esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru, bagāžas un kravas, ieskaitot pastu, pārvadājumiem uz aviokompāniju vai aviokompānijas nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās.

6. Veicot šajā Nolīgumā paredzēto starptautisko gaisa satiksmi uz trešajām valstīm un no tām, tiesības noteikto maršrutu punktā vai punktos gaisa kuģī uzņemt vai no tā izsēdināt pasažierus, iekraut vai izkraut kravu var tikt izmantotas saskaņā ar starptautiskās gaisa satiksmes sakārtotas attīstības pamatprincipiem un tās atbilst pamatprincipam, kas nosaka, ka kapacitāte ir saistīta ar:

a) pieprasījumu pēc pārvadājumiem starp valsti, kur ir pārvadājumu sākuma punkts, un valstīm, kur ir to galapunkts; un

b) pieprasījumu pēc aviokompāniju tiešajiem pārvadājumiem; un

c) pieprasījumu pēc pārvadājumiem teritorijā, pār kuru aviokompānija veic satiksmi, ja ir ņemta vērā vietējā un reģionālā gaisa satiksme.

9.pants
Sarakstu apstiprināšana

Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas savus paredzētos lidojumu sarakstus iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām vismaz sešdesmit (60) dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas. Jebkādus šo sarakstu grozījumus iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš. Īpašos gadījumos šo termiņu var samazināt, ja tam piekrīt minētās aviācijas institūcijas.

10.pants
Informācija un statistika

Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas sniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām pēc to pieprasījuma tādu informāciju un statistiku, ko var pamatoti pieprasīt informācijas nolūkiem, ievērojot katras Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus.

11.pants
Tarifi

1. Katra Līgumslēdzēja Puse atļauj katrai nozīmētajai aviokompānijai noteikt gaisa pārvadājumu tarifus, pamatojoties uz komerciāliem apsvērumiem tirgū. Līgumslēdzēju pušu iejaukšanos ierobežo līdz:

a) nepamatoti diskriminējošu tarifu vai prakses novēršanai; vai

b) patērētāju aizsardzībai pret tarifiem, kas ir nepamatoti augsti vai ierobežojoši dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas dēļ; vai

c) aviokompāniju aizsardzībai no tarifiem, kas ir mākslīgi zemi tiešās vai netiešās valsts subsīdijas vai atbalsta dēļ.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse nediskriminējošā veidā var pieprasīt tai paziņot un reģistrēt vai iesniegt tās aviācijas institūcijām tarifus, ko par lidojumiem uz tās teritoriju vai no tās iekasē otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas. Šādu paziņojumu vai iesniegšanu abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām var pieprasīt vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms ierosinātā tarifa spēkā stāšanās datuma. Atsevišķos gadījumos paziņojumu vai iesniegšanu var atļaut veikt īsākā laika posmā, nekā tas parasti tiek pieprasīts.

3. Neviena Līgumslēdzēja Puse neveic vienpusēju darbību, lai novērstu jebkuras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas izvirzītā tarifa piemērošanas uzsākšanu vai turpināšanu starptautiskās gaisa satiksmes veikšanai starp Līgumslēdzēju Pušu teritorijām, vai vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās gaisa satiksmes veikšanai starp otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju un jebkuras citas valsts teritoriju, ieskaitot abos gadījumos transportēšanu ar vairāku lidojumu starpniecību. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata, ka jebkurš šāds tarifs ir pretrunā ar šā panta 1.punktā izklāstītajiem apsvērumiem, tā pieprasa konsultācijas un pēc iespējas ātrāk paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par savas neapmierinātības iemesliem. Šīs konsultācijas notiek ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas un Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, lai nodrošinātu informāciju, kas vajadzīga, lai pamatoti atrisinātu jautājumu. Ja Līgumslēdzējas Puses panāk vienošanos attiecībā uz tarifu, par kuru ir sniegts paziņojums par neapmierinātību, katra Līgumslēdzēja Puse izmanto savus labākos centienus, lai panāktu, ka šī vienošanās stājas spēkā. Bez šādas savstarpējas vienošanās tarifs stājas spēkā vai turpina būt spēkā.

12.pants
Komercdarbība

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām ir tiesības reģistrēt pārstāvniecības birojus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā. Šie pārstāvniecības biroji var ietvert komerciālo, operatīvo un tehnisko personālu, un citus speciālistus, kas nepieciešami gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanai.

2. Pārstāvniecības birojus, pārstāvjus un personālu reģistrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses jebkurai nozīmētajai aviokompānijai tiesības pārdot tās transporta un papildpakalpojumus par saviem transporta dokumentiem tieši savos pārdošanas birojos un ar savu aģentu starpniecību tās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kura piešķir šādas tiesības katram klientam, vietējā valūtā vai jebkurā brīvi konvertējamā valūtā.

13.pants
Ieņēmumu pārsūtīšana

Katra nozīmētā aviokompānija var pēc pieprasījuma konvertēt un pārskaitīt vietējos ieņēmumus, kas pārsniedz summas, kas vietējā līmenī izmaksātas tās izvēlētajai valstij. Tūlītēju konvertēšanu un pārskaitījumu atļauj bez ierobežojumiem saskaņā ar valūtas kursu, kas piemērojams aktuālajiem darījumiem, kas ir spēkā brīdī, kad šādi ieņēmumi tiek uzrādīti konvertēšanai un pārskaitījumam, un uz tiem neattiecas nekādi maksājumi, izņemot tos, ko parasti pieprasa maksāt bankas par šādu konvertēšanu un pārskaitījumu veikšanu.

14.pants
Aviācijas drošība

1. Saskaņā ar starptautisko tiesību normām un no tām izrietošajām tiesībām un pienākumiem Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa ir to savstarpējais pienākums aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem. Neierobežojot starptautisko tiesību normu un no tām izrietošo tiesību un pienākumu vispārējo raksturu, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta 1963.gada 14.septembrī Tokijā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970.gada 16.decembrī Hāgā, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971.gada 23.septembrī Monreālā, Protokolu par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīts 1988.gada 24.februārī Monreālā, Konvenciju par plastmasas sprāgstvielu marķēšanu atklāšanas nolūkā, kas parakstīta 1991.gada 1.martā Monreālā un jebkuru citu aviācijas drošības konvenciju, kuru abas Līgumslēdzējas Puses apņemsies ievērot.

2. Līgumslēdzējas Puses pēc pieprasījuma sniedz viena otrai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģu sagrābšanu un citas pret gaisa kuģiem, to pasažieriem un apkalpēm, lidostām un aeronavigācijas iekārtām vērstas nelikumīgas darbības un jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, ko noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kas kā pielikumi pievienoti Konvencijai, ciktāl šie drošības noteikumi ir piemērojami Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai visas to aviokompānijas un lidostu operatori to teritorijās darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka tās aviokompānijām var pieprasīt ievērot šā panta 3.punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, ko pieprasa ievērot viena Līgumslēdzēja Puse, tās teritorijā ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses gaisa kuģiem, tiem atstājot šo teritoriju vai uzturoties tajā. Piemērojamo normatīvo aktu ietvaros katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, lai tās teritorijā tiktu veikti atbilstoši pasākumi gaisa kuģu aizsardzībai un pasažieru, apkalpes, pasažieriem klātesošās bagāžas, bagāžas, kravas, lidojumu ēdināšanas un gaisa kuģa krājumu pārbaudei pirms iekāpšanas vai iekraušanas gaisa kuģī vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni izvērtē jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu īpašus draudus.

5. Nelikumīga gaisa kuģa sagrābšanas incidenta vai tā draudu gadījumā, vai, ja tiek veiktas citas nelikumīgas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas darbības, Līgumslēdzējas Puses viena otrai sniedz palīdzību, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši izbeigtu šo incidentu vai novērstu tā draudus.

6. Ja vienai Līgumslēdzējai Pusei ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse ir pārkāpusi šajā pantā noteiktās aviācijas drošības prasības, pirmās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt tūlītējas konsultācijas ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Ja trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šādu konsultāciju pieprasīšanas netiek panākta pieņemama vienošanās, tas ir pamats otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas apturēšanai, atcelšanai, ierobežošanai vai arī noteiktu nosacījumu izpildes pieprasīšanai. Īpašas nepieciešamības gadījumā vai lai novērstu tālāku neatbilstību šā panta nosacījumiem, pirmā Līgumslēdzēja Puse var veikt pagaidu darbības jebkurā laikā pirms trīsdesmit (30) dienu termiņa beigām. Jebkuru darbību, kas veikta saskaņā ar šo punktu, pārtrauc pēc otras Līgumslēdzējas Puses atbilstības šā panta drošības noteikumiem.

15.pants
Lidojumu drošība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par otras Līgumslēdzējas Puses uzturētajiem lidojumu drošības standartiem visās jomās, kas attiecas uz aeronavigācijas iekārtām, lidojuma apkalpi, gaisa kuģi vai tā izmantošanu. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

2. Ja pēc minētajām konsultācijām viena Līgumslēdzēja Puse konstatē, ka otra Līgumslēdzēja Puse kādā no jomām neefektīvi ievēro un nepilda lidojumu drošības standartus, kas izstrādāti atbilstoši vismaz minimālajiem Konvencijā noteiktajiem aktuālajiem standartiem, tā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par iegūto informāciju un pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību šiem minimālajiem standartiem, un šī otra Līgumslēdzēja Puse veic atbilstošus pasākumus. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neveic atbilstošus pasākumus piecpadsmit (15) dienu laikā vai ilgākā laika periodā, ja par to panākta vienošanās, tiek piemēroti šā Nolīguma 5.panta noteikumi.

3. Ir panākta vienošanās, ka jebkuru vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģi, ar kuru tiek veikta satiksme uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās, laikā, kad tas atrodas šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, no iekšpuses un ārpuses var pārbaudīt tās pilnvaroti pārstāvji, lai konstatētu gaisa kuģa un tā apkalpes dokumentu derīgumu un vizuālo gaisa kuģa un tā aprīkojuma stāvokli (šajā pantā dēvēta "gaisa kuģa pārbaude"), ja vien tas neizraisa nepamatotu aizkavēšanos.

4. Ja jebkuras šādas gaisa kuģa pārbaudes vai pārbaužu sērijas rezultātā rodas:

a) pamatotas aizdomas, ka gaisa kuģis vai šā gaisa kuģa izmantošana neatbilst Konvencijā noteiktajiem aktuālajiem minimālajiem standartiem, vai

b) pamatotas aizdomas, ka nepieciešama efektīva apkope un Konvencijā noteikto aktuālo lidojumu drošības standartu izpilde,

Līgumslēdzēja Puse, kas veikusi pārbaudi, atbilstoši Konvencijas 33.panta noteikumiem var secināt, ka prasības, saskaņā ar kurām apliecība vai licences attiecībā uz šo gaisa kuģi vai tā apkalpi izsniegtas vai atzītas par derīgām, vai prasības, saskaņā ar kurām gaisa kuģis veic lidojumus, neatbilst vai ir zemākas par Konvencijā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

5. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas pārstāvis aizliedz piekļūt gaisa kuģim, kuru šī aviokompānija izmanto, lai veiktu gaisa kuģa pārbaudi saskaņā ar šā panta 3.punktu, otra Līgumslēdzēja Puse var konstatēt, ka tas izraisa nopietnas aizdomas par šā panta 4.punktā minētajiem pārkāpumiem, un izdarīt šajā punktā minētos secinājumus.

6. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības nekavējoties pārtraukt vai mainīt otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas vai aviokompāniju pārvadājumu atļaujas, ja tā pēc gaisa kuģa pārbaudes, gaisa kuģa pārbaužu sērijas, aizlieguma veikt gaisa kuģa pārbaudi, konsultācijām vai citādi konstatē, ka nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu aviokompānijas veiktās satiksmes drošību.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse pārtrauc veikt pasākumus, kas noteikti šā panta 2. vai 6.punktā, ja ir novērsts to iemesls.

16.pants
Normatīvo aktu piemērošana

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus, kuri regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģa ierašanos tās teritorijā, šīs teritorijas atstāšanu vai šā gaisa kuģa izmantošanu un navigāciju minētajā teritorijā, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses normatīvos aktus, kuri regulē pasažieru, apkalpes, kravas vai pasta ierašanos tās teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, piemēram, ieceļošanas, aizceļošanas, emigrācijas, imigrācijas, muitas, valūtas, veselības un karantīnas formalitātes, piemēro arī pasažieriem, apkalpēm, kravai un pastam, kas tiek pārvadāti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju gaisa kuģos, tiem atrodoties pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nedod lielākas priekšrocības savai vai citai aviokompānijai attiecībā pret otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju, kas nodarbojas ar līdzīgiem starptautiskiem gaisa pārvadājumiem, piemērojot šajā pantā minētos savus normatīvos aktus.

17.pants
Konsultācijas

1. Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešā sadarbībā laiku pa laikam savstarpēji apspriežas, lai nodrošinātu šā Nolīguma un tā I un II pielikuma īstenošanu un apmierinošu to nosacījumu izpildi.

2. Šādas konsultācijas, kas var notikt diskusiju veidā vai ar korespondences starpniecību, sākas sešdesmit (60) dienu laikā no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Līgumslēdzējas puses nevienojas citādi.

18.pants
Strīdu izšķiršana

1. Ja starp Līgumslēdzējām Pusēm rodas jebkāds strīds par šā Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses vispirms to cenšas nokārtot sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nevar strīdu nokārtot sarunu ceļā, tās var vienoties strīdu nodot izšķiršanai kādai personai vai institūcijai. Ja tās nespēj vienoties, strīdu var pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma iesniegt lēmuma pieņemšanai trīs tiesnešu šķīrējtiesai, kurai katra Līgumslēdzēja Puse apstiprina vienu tiesnesi un trešo tiesnesi ieceļ šie abi apstiprinātie tiesneši. Katra Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi apstiprina sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad diplomātiskā ceļā ir saņēmusi otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījumu par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā, un trešais tiesnesis tiek iecelts nākamo sešdesmit (60) dienu laikā. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm noteiktajā laikā neapstiprina savu tiesnesi, vai ja trešais tiesnesis netiek apstiprināts noteiktajā laikā, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidents pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma var iecelt nepieciešamo tiesnesi vai tiesnešus. Ja Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidents ir tās pašas valsts pilsonis kā viena no Līgumslēdzējām Pusēm, visvecākais viceprezidents, kas nav diskvalificēts uz šā pamata, veic tiesnešu iecelšanu. Jebkurā gadījumā trešais tiesnesis ir trešās valsts pilsonis un veic šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumus. Šķīrējtiesa nosaka pati savu darbības kārtību.

3. Līgumslēdzējas Puses apņemas pildīt jebkurus lēmumus, ieskaitot jebkuru pagaidu ieteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 2.punktu.

4. Ja un tik ilgi kamēr jebkura Līgumslēdzēja Puse vai jebkura nozīmētā aviokompānija nepilda lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 3.punktu, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai atsaukt jebkuras tiesības vai priekšrocības, ko tā piešķīrusi saskaņā ar šo Nolīgumu.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava apstiprinātā šķīrējtiesneša izdevumus. Pārējos šķīrējtiesas izdevumus vienlīdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas Puses.

19.pants
Grozījumi

1. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata par vēlamu grozīt jebkurus šā Nolīguma noteikumus, tā jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Šādas konsultācijas var notikt diskusiju ceļā vai ar korespondences starpniecību, un tās sākas sešdesmit (60) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Visi šādi saskaņotie grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šā Nolīguma 22.pantu.

2. Ja attiecībā uz abām Līgumslēdzējām Pusēm stājas spēkā vispārēja daudzpusēja konvencija vai nolīgums par gaisa pārvadājumiem, šo Nolīgumu groza tā, lai tas atbilstu šādas konvencijas vai nolīguma noteikumiem.

20.pants
Reģistrēšana

Šis Nolīgums un jebkuri tā grozījumi tiek reģistrēti Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

21.pants
Izbeigšana

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstveidā pa diplomātiskajiem kanāliem paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu izbeigt šo Nolīgumu. Šo paziņojumu vienlaikus nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šādā gadījumā šis Nolīgums tiek pārtraukts pusnaktī (pēc tās Līgumslēdzējas Puses vietējā laika, kura ir saņēmusi paziņojumu) divpadsmit (12) mēnešus pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu, ja vien minētais paziņojums netiek atcelts ar vienošanos starp Līgumslēdzējām Pusēm pirms šā perioda beigām. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapliecina, ka tā saņēmusi paziņojumu, paziņojumu uzskata par saņemtu četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

22.pants
Stāšanās spēkā

Šis Nolīgums stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no dienas, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Līgumslēdzējas Puses ir apstiprinājušas savu attiecīgo iekšējo procedūru, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, pabeigšanu.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies, savu attiecīgo valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji, ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Parakstīts Ņujorkā 2018.gada 28.septembrī, divos eksemplāros latviešu, korejiešu un angļu valodā, kur visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs
Korejas Republikas
valdības vārdā
Kang Kyung-wha

 

I PIELIKUMS

Maršrutu saraksts

1. Maršruti, kuros pārvadājumus veic Korejas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

Sākumpunkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz Korejas
Jebkuri punkti Korejas Republikā Jebkuri punkti Jebkuri punkti Latvijas Republikā Jebkuri punkti

2. Maršruti, kuros pārvadājumus veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas:

Sākumpunkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz Latvijas
Jebkuri punkti Latvijas Republikā Jebkuri punkti Jebkuri punkti Korejas Republikā Jebkuri punkti

3. Abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas var visos vai jebkurā no lidojumiem izlaist jebkuru no punktiem ar nosacījumu, ka Nolīgumā paredzētā satiksme maršrutā sākas aviokompāniju nozīmējošās Līgumslēdzēja Puses sākumpunktā.

4. Piektās brīvības satiksmes tiesības noteiktos starppunktos un/vai punktos aiz Līgumslēdzēju Pušu robežām var tikt izmantotas, ja par to panākta vienošanās starp abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

 

II PIELIKUMS

Latvijas Republikas nozīmēto aviokompāniju īpašumtiesības un kontrole

Valstu saraksts (valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis), kuras un kuru pilsoņi ir tiesīgi būt īpašnieki un kontrolēt Latvijas Republikas nozīmētās aviokompānijas:

1) Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

2) Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

3) Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

4) Šveices Konfederācija (saskaņā ar Nolīgumu par Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par gaisa transportu).

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Koreja
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Pieņemts:
 10.01.2019.
Stājas spēkā:
 27.02.2019.
Parakstīts:
 28.09.2018.
Parakstīšanas vieta: 
Ņujorka
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 15, 22.01.2019.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1778
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)