Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS,
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN
LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
LĪGUMS
PAR KVALIFIKĀCIJU, KAS SAISTĪTAS AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU, AUTOMĀTISKU AKADĒMISKO ATZĪŠANU

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk tekstā - Puses),

Ņemot vērā noteikumus, kas sniegti Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Eiropas reģiona konvencijā par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību, kas parakstīta 1997. gada 11. aprīlī Lisabonā (turpmāk tekstā - Lisabonas konvencija par kvalifikāciju atzīšanu) (ELS Nr. 165),

ņemot vērā, ka ir īstenoti Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu papildu tiesību akti, ko pieņēmusi Lisabonas konvencija par kvalifikāciju atzīšanu komiteja,

ņemot vērā, ka ir īstenota Boloņas instrumentu, tādu kā diploma pielikuma, Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS), kvalifikāciju ietvarstruktūras un citu instrumentu ieviešana, kas veicina atzīšanu trijās Baltijas valstīs,

ņemot vērā ārēju un iekšēju kvalitātes nodrošināšanas mehānismu pilnveidošanu, pamatojoties uz standartiem un pamatnostādnēm attiecībā uz izglītības kvalitātes nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā (turpmāk tekstā - ESG),

ņemot vērā, ka sekmīgi tika īstenots Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā, kas parakstīts Tallinā 2000. gada 18. februārī,

kas darbojas saskaņā ar Pušu valstu nacionālajiem tiesību aktiem,

ar mērķi attīstīt Pušu valstu augstākās izglītības un pētniecības iestāžu sadarbību un veicināt akadēmisko mobilitāti,

izprotot kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, savstarpējas atzīšanas nozīmību,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants Līguma mērķi un piemērošanas joma

1.1. Šī līguma mērķis ir veicināt kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, savstarpēju atzīšanu akadēmiskiem mērķiem un veicināt informācijas apmaiņu par Pušu valstu izglītības sistēmām.

1.2. Šī līguma noteikumus piemēro to kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātiskai akadēmiskai atzīšanai, ietverot kvalifikācijas, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību, un augstākās izglītības kvalifikācijas, kas pieder Pušu valstu izglītības sistēmām un ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar katras attiecīgās valsts nacionālajiem tiesību aktiem.

1.3. Automātisko akadēmisko atzīšanu piemēro kvalifikācijām, kas saistītas ar augstāko izglītību un kas sniegtas Līguma pielikumā esošajā Salīdzināmības tabulā (turpmāk tekstā - Salīdzināmības tabula) un piešķirtas Pušu valstīs pēc šī līguma stāšanās spēkā.

1.4. Šis līgums neskar Pušu valstu to nacionālo un starptautisko tiesību aktu piemērošanu, kas reglamentē profesionālo atzīšanu. Tomēr šī līguma noteikumi var veicināt lēmumu pieņemšanu par to kvalifikāciju atzīšanu profesionāliem mērķiem, kas attiecas uz Pušu valstu izglītības sistēmām.

1.5. To kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, atzīšanu, bet kas nav iekļauta Salīdzināmības tabulā, un studiju perioda atzīšanu veic saskaņā ar principiem, kas noteikti Lisabonas konvencijā par kvalifikāciju atzīšanu, tās papildu tiesību aktos un attiecīgajos Pušu valstu tiesību aktos.

2. pants Definīcijas

2.1. Šajā līgumā turpmāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

2.1.1. "kvalifikācija, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību":

2.1.1.1. Igaunijas Republikā: vispārējās vidējās izglītības kvalifikācija gümnaasiumi lõputunnistus un profesionālās vidējās izglītības kvalifikācija kutsekeskhariduse lõputunnistus, ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.1.2. Latvijas Republikā: vispārējās vidējās izglītības kvalifikācija atestāts par vispārējo vidējo izglītību un profesionālās vidējās izglītības kvalifikācija diploms par profesionālo vidējo izglītību, ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.1.3. Lietuvas Republikā: vidējās izglītības kvalifikācija, ko apliecina ar brandos atestatas, ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.2. "augstākās izglītības kvalifikācijas":

2.1.2.1. Igaunijas Republikā: rakenduskõrghariduse diplom, bakalaureus, magister, arstikraad, hambaarstikraad, farmaatsiamagister, loomaarstikraad, arhitektuurimagister, tehnikateaduse magister, haridusteaduse magister un doktor, ko piešķir atzītas augstākās izglītības iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.2.2. Latvijas Republikā: profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, bakalaura diploms, maģistra diploms, profesionālā maģistra diploms, profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija), doktora diploms, ko piešķir atzītas augstākās izglītības iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.2.3. Lietuvas Republikā: profesinis bakalauras, bakalauras, magistras, mokslo daktaras un meno daktaras, ko piešķir atzītas augstākās izglītības un pētniecības iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

2.2. Citus terminus izmanto, kā definēts Lisabonas konvencijā par kvalifikāciju atzīšanu.

3. pants Automātiskas akadēmiskās atzīšanas vispārējie noteikumi

3.1. Kvalifikācija, kas saistītas ar augstāko izglītību un kas piešķirta vienas Puses valstī un kas atbilst šī līguma 4. pantā minētajiem nosacījumiem, bez jebkādām papildu formalitātēm tiek automātiski uzskatīta par salīdzināmu ar tāda paša līmeņa kvalifikāciju citā Pušu valstī saskaņā ar Salīdzināmības tabulu.

3.2. Augstākās izglītības programmu vai darba pieejamības ziņā šajā līgumā noteiktā automātiskā kvalifikāciju akadēmiskā atzīšana attiecas vienīgi uz vispārējo akadēmisko prasību izpildi saistībā ar prasīto kvalifikācijas līmeni. Tā neietekmē īpašu prasību izpildi attiecībā uz iestāšanos, ko nosaka augstākās izglītības iestādes un/vai darba devēji algošanas nolūkā.

4. pants Automātiskās akadēmiskās atzīšanas nosacījumi

Noteikumi par šī līguma 3. pantā noteikto automātisko akadēmisko atzīšanu attiecas vienīgi uz augstākās izglītības kvalifikācijām, kuru kvalitāte ir nodrošināta. Tas nozīmē, ka iestādei, kas piešķir kvalifikāciju, un/vai programmai, par kuru piešķir kvalifikāciju, ir jābūt akreditētai, ko nodrošina ārēja kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, kas piemēro ESG principus kvalifikācijas piešķiršanas laikā.

5. pants Informācijas sniegšana un apmaiņa

5.1. Puses nodrošina, ka informācija par šo līgumu un tā darbību ir plaši pieejama sabiedrībai. Informācijai par šo līgumu un tā tekstam ir jābūt pieejamam katras valsts nacionālā ENIC/NARIC biroja tīmekļa vietnē.

5.2. Nacionālie ENIC/NARIC biroji sniedz informāciju attiecīgajām pusēm par valstu izglītības sistēmām un šī līguma piemērošanu.

5.3. Puses izveido sarakstu, kurā iekļauj augstākās izglītības iestādes un/vai programmas, kas atzītas un akreditētas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Šiem sarakstiem ir jābūt publiski pieejamiem:

5.3.1. Igaunijas Republikai vietnē: www.archimedes.ee/enic;

5.3.2. Latvijas Republikai vietnē: www.aic.lv;

5.3.3. Lietuvas Republikai vietnē: www.aikos.smm.lt.

6. pants Stāšanās spēkā, grozījumi un izbeigšana

6.1. Ar šī līguma spēkā stāšanos spēku zaudē Tallinā 2000. gada 18. februārī parakstītais Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā.

6.2. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad Depozitārijs ir saņēmis pēdējo Pušu rakstisko paziņojumu pa diplomātiskajiem kanāliem, kas apstiprina, ka valstu juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā, ir pabeigtas. Latvijas Republikas valdība darbojas kā šī līguma Depozitārijs.

6.3. Šo līgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Grozījumus dokumentē atsevišķos protokolos, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un tie stājas spēkā saskaņā ar šī līguma 6.2. punktā noteikto procedūru.

6.4. Katra no Pusēm šo līgumu var denonsēt rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem, par to paziņojot Depozitārijam. Šis līgums zaudē spēku pēc 6 (sešiem) mēnešiem no dienas, kad Depozitārijs ir saņēmis šādu paziņojumu. Kad viena no Pusēm denonsē šo līgumu, tas paliek spēkā pārējām divām Pusēm.

Parakstīts Viļņā 2018. gada 8. jūnijā vienā eksemplārā igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodās, visiem tekstiem ir vienāds spēks, un tas tiek glabāts Depozitārija arhīvā. Depozitārijs nosūta apliecinātas Līguma kopijas visām Pusēm. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

     

Igaunijas Republikas valdības vārdā
izglītības un pētniecības ministre
Mailis Reps

Latvijas Republikas valdības vārdā
izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis

Lietuvas Republikas valdības vārdā
izglītības un zinātnes ministre
Jurgita Petrauskiene

 

Pielikums
Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumam par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu

SALĪDZINĀMĪBAS TABULA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Igaunijas Republika

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

Kvalifikācijas nosaukums Igaunijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis Kvalifikācijas nosaukums Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis Kvalifikācijas nosaukums Lietuvas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

4

Gümnaasiumi lõputunnistus;

Kutsekeskhariduse lõputunnistus

4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību;

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

4

Vidējā izglītība, kas atestēta ar Brandos atestatas

4

6

Rakenduskõrghariduse diplom

6

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās

profesionālās kvalifikācijas diploms

6

Profesinis bakalauras

6

6

Bakalaureus;

6

Bakalaura diploms;

6

Bakalauras

6

7

Magister;

Arstikraad;

Hambaarstikraad;

Farmaatsiamagister;

Loomaarstikraad;

Arhitektuurimagister;

Tehnikateaduse magister;

Haridusteaduse magister

7

Maģistra diploms;

Profesionālā maģistra diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)

7

Magistras

7

8

Doktor

8

Doktora diploms

8

Mokslo daktaras

Meno daktaras

8

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 07.01.2019.
Parakstīts:
 08.06.2018.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 225, 14.11.2018.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1764
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva