Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS
PAR RAIL BALTIC/ RAIL BALTICA DZELZCEĻA SAVIENOJUMA IZVEIDI

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk tekstā "Puses",

ar vēlmi pilnībā integrēt Baltijas valstis un to galvaspilsētas Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmā un Eiropas transporta tīklā (TEN-T),

uzsverot to kopējo mērķi attīstīt kopīgu interešu projektu (kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010) Rail Baltic/Rail Baltica, kas ir stratēģiski un ekonomiski nozīmīgs to iedzīvotājiem un tautsaimniecībām,

apzinoties vajadzību vienoties par stratēģisku Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa izstrādes un pabeigšanas termiņu,

ņemot vērā akcionāru 2014. gada 28. oktobra Līgumu starp OÜ Rail Baltic Estonia, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un UAB "Rail Baltica statyba" par kopuzņēmuma AS RB Rail izveidi,

atzīstot, ka Rail Baltic/Rail Baltica projekts līdz šim ticis finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem ar atbalsta intensitāti līdz 85%, un, pieņemot, ka līdzīga atbalsta intensitāte tiks piemērota projekta turpmākai īstenošanai, ņemot vērā Rail Baltic/Rail Baltica projekta stratēģisko nozīmīgumu reģiona un Eiropas Savienības transporta tīkla attīstībai, kā arī Eiropas Vienotajam tirgum, un kopīgi aicinot Eiropas Savienības institūcijas paredzēt ilgtermiņa finanšu nodrošinājumu šādiem prioritāriem projektiem, cik drīz vien iespējams,

atsaucot atmiņā Eiropas Savienības mērķi - attīstīt Eiropas transporta tīklus, tajā skaitā Ziemeļjūras - Baltijas jūras galvenā transporta tīkla koridoru, kura sastāvdaļa ir Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļš,

uzsverot regulatīvās un sadarbības ietvara pielāgošanas nozīmīgumu starp Pusēm, veicinot efektīvu Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izmantošanu nākotnē,

turpinot sekmēt Rail Baltic/Rail Baltica projekta, visu projekta partneru un maršruta integrāciju attiecīgajos daudzpusējos sadarbības formātos, piemēram, Ziemeļjūras - Baltijas dzelzceļa kravu pārvadājumu koridorā, bet ar to neaprobežojoties,

apzinoties, ka dzelzceļa posms no Lietuvas-Polijas robežas līdz Varšavai vēsturiski ir veidots ar 1435 mm standarta sliežu platumu, bet ir nepieciešama tehnisko parametru atjaunināšana līnijas savstarpējās izmantojamības nolūkā Ziemeļjūras-Baltijas jūras galvenā tīkla koridorā,

no jauna apstiprinot savas līgumsaistības nodrošināt atvērtu un caurredzamu projekta īstenošanu un proaktīvu iesaistīšanos, un sadarbību ar atbilstošajām nacionālajām augstākajām audita institūcijām un oficiālajām Eiropas Savienības un Eiropas Savienības fondu audita institūcijām, pamatojoties uz starptautiskajiem auditēšanas standartiem, un apliecinot, ka šīm audita institūcijām nav ierobežojumu attiecībā uz projekta darbību auditēšanu,

Puses ir vienojušās par sekojošo:

1. PANTS
Līguma darbības joma un mērķis

Līguma mērķis ir nodrošināt efektīva, ātra, Eiropas sliežu platuma parastā dzelzceļa pabeigšanu un funkcionalitāti pasažieru un kravu transportēšanai pa maršrutu, ko būvē kā daļu no TEN-T tīkla Ziemeļjūras - Baltijas jūras galvenā tīkla koridora kā Pušu kopīgu interešu projektu saskaņā ar kopīgiem tehniskajiem parametriem.

2. PANTS
Definīcijas

Šajā Līgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) "dzelzceļš" - jauna, ātra, divceļu elektrificēta parastā dzelzceļa līnija ar maksimālo projektēto ātrumu 240 km/h un Eiropas standarta sliežu platumu (1435 mm) maršrutā, ko izveido saskaņā ar vienotiem tehniskajiem parametriem, kas balstīti uz savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kā noteikts attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos;

b) "projekta koordinators" - kopuzņēmums RB Rail AS, kas dibināts 2014. gada 28. oktobrī Latvijas Republikā ar mērķi uzbūvēt dzelzceļu un attīstīt Rail Baltic/Rail Baltica projektu un kura galvenais darbības veids ir dzelzceļa projektēšana, būvniecība un mārketings (ieskaitot zīmolradi);

c) "maršruts" - no Tallinas caur Pērnavu-Rīgu-Paņevežu-Kauņu līdz Lietuvas - Polijas robežai, iekļaujot Viļņas - Kauņas savienojumu kā daļu no dzelzceļa;

d) "infrastruktūras pārvaldītājs" - jebkura iestāde vai uzņēmums, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21.novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, noteikto;

e) "dzelzceļa infrastruktūra" - dzelzceļa infrastruktūra saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21.novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, noteikto.

3. PANTS
Dzelzceļa savienojuma izveide

Pušu mērķis ir nodrošināt līdz 2025. gadam dzelzceļa izveidi un tā funkcionalitāti, lai uzsāktu tā darbību 2026. gadā.

4. PANTS
Būvniecības procesa sagatavošana

1. Puses sadarbībā ar projekta koordinatoru uzņemas atbalstīt visu to pētījumu un citu sagatavošanās darbību pabeigšanu, kas nepieciešami savlaicīgai būvniecības darbu sākšanai. Sagatavošanās darbības ietver:

a) maršruta zonas teritoriālo plānošanu;

b) nepieciešamās priekšizpētes, vides un citu pētījumu veikšanu;

c) visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot visus nepieciešamās infrastruktūras skiču un tehniskos projektus, lai būvētu dzelzceļu Pušu pārstāvēto valstu teritorijās.

2. Puses atbalsta vienotu līgumu ietvara izstrādi un kopēju publisko iepirkumu vadlīniju sagatavošanu, kas ir balstītas uz labas prakses publisko iepirkumu, tajā skaitā Pušu kopīgo iepirkumu praksēm saskaņā ar Eiropas Savienības juridisko ietvaru un Pušu noslēgtajiem līgumiem.

3. Puses atbalsta kopēju tehnisko vadlīniju izstrādi dzelzceļa projektēšanas un izbūves nodrošināšanai saskaņā ar savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām.

5. PANTS
Projekta koordinatora loma

Projekta koordinators līdz dzelzceļa pabeigšanai un pilnas tehniskās funkcionalitātes sasniegšanai koordinē sagatavošanās darbības un dzelzceļa izbūvi.

6. PANTS
Sadarbība ar citām valstīm un Eiropas Komisiju

Puses pilnībā sadarbojas un apmainās ar informāciju ar Eiropas Komisiju, un veic visas iespējamās darbības turpmākajai Polijas Republikas un Somijas Republikas iesaistei un sadarbībai ar tām dzelzceļa attīstības nolūkā ar mērķi atbrīvoties no sastrēgumiem TEN-T galvenajā tīklā un nodrošināt savstarpējo izmantojamību, tehnisko standartu harmonizēšanu, kā arī nosacījumus pilnvērtīgai dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai un dzelzceļa pakalpojumu tirgus komercializēšanas uzlabošanai.

7. PANTS
Zemes un infrastruktūras īpašumtiesības

1. Dzelzceļa infrastruktūras daļa pieder tai Puses pārstāvētajai valstij, kuras teritorijā atrodas projekta attiecīgā infrastruktūras daļa un ar to saistītā zeme.

2. Puses piekrīt, ka infrastruktūras pārvaldītājam (-iem) šī zeme un infrastruktūra ir pieejama izmantošanai.

3. Infrastruktūras pārvaldītājam (-iem) tiks piešķirta piekļuve saistītajām dzelzceļa apkalpes vietām.

8. PANTS
Normatīvais regulējums

1. Šī Līguma piemērošanā jautājumus, kas netiek risināti tā ietvaros, regulē Eiropas Savienības tiesību akti, Pušu nacionālie likumi un noteikumi, un starp Pusēm noslēgtie līgumi.

2. Īpašie šī Līguma noteikumi, kas skar dzelzceļa tirgus atvēršanu, piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, dzelzceļa savstarpējo izmantojamību, drošību un citas attiecīgās jomas neatceļ attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu.

3. Puses apņemas informēt viena otru par visām nozīmīgajām izmaiņām attiecīgās Puses nacionālajos normatīvajos aktos, kas varētu ietekmēt šī Līguma piemērošanu.

9. PANTS
Piekļuve Eiropas standarta sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa infrastruktūrai

1. Regulatīvā ietvara koordinētā pieeja tiek veidota, izmantojot sadarbību starp nacionālajiem regulatīvajām iestādēm un nacionālajām drošības iestādēm, lai uzlabotu sadarbību un salāgotu lēmumu ietekmi.

2. Tiek piemērota saskaņota pieeja attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru un pakalpojumiem, ieskaitot maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu, dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un kustības vadību.

3. Puses apņemas nodrošināt, ka tiek sasniegta visefektīvākā un racionālākā infrastruktūras pārvaldība ar šī panta 9.2 punktā minētajiem aspektiem, bet ne tikai, un infrastruktūras pārvaldītājs (-i) tiek noteikts kopīgi un savlaicīgi, lai veidotu pārliecību un nodrošinātu nepārtrauktas saistības ar kopīgo interešu projekta institucionālajiem partneriem, kā arī sniegtu ieguldījumu Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa ilgtspējībā.

10. PANTS
Jurisdikcija

Šis Līgums neietekmē Pušu pārstāvēto valstu jurisdikcijas izmantošanu to teritorijās.

11. PANTS
Finansēšana

1. Puses ir Eiropas Savienības atbalsta gala saņēmēji.

2. Puses meklē atbalstu atbilstoši maksimāli pieļaujamām Eiropas Savienības līdzfinansējuma likmēm saskaņā ar attiecīgā finanšu avota nosacījumiem.

3. Puses piekrīt Viļņas-Kauņas savienojuma kā dzelzceļa maršruta daļas būvei, lai savstarpēji savienotu visu Pušu pārstāvēto valstu galvaspilsētas, un vienojas pielikt kopīgas pūles, lai iegūtu Eiropas Savienības finansējumu Viļņas-Kauņas savienojumam, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu vai līdzvērtīgu finansēšanas instrumentu, ievērojot to, ka šis posms būvēts tā, lai viss projekts netiktu kavēts vai apturēts.

4. Puses drīkst tieši no valstu rīcībā esošiem resursiem līdzfinansēt darbības, ko īsteno projekta koordinators.

12. PANTS
Domstarpību risināšanas kārtība

Domstarpības starp Pusēm par šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu tiek risinātas sarunu un konsultāciju ceļā starp Pusēm.

13. PANTS
Depozitārijs

1. Latvijas Republikas valdība darbojas kā šī Līguma Depozitārijs.

2. Depozitārijs informē Puses par šī Līguma spēkā stāšanās dienu, par jebkuriem Līguma grozījumiem, vai izstāšanos saskaņā ar šī Līguma 14. pantu.

14. PANTS
Līguma stāšanās spēkā, grozījumi, darbības termiņš un izstāšanās

1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Depozitārijs ir saņēmis pēdējo Pušu rakstisko paziņojumu pa diplomātiskajiem kanāliem, kas apstiprina, ka valstu juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā, ir pabeigtas.

2. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Grozījumi stājas spēkā saskaņā šī panta pirmajā daļā noteikto procedūru.

3. Pusēm, saglabājot savas līgumsaistības īstenot Rail Baltic/Rail Baltica projektu pilnā apmērā, ir tiesības pārskatīt savas līgumsaistības finansēt un pabeigt projektu līdz datumam, kas minēts šī Līguma 3. pantā, ja ilgtermiņa finansējuma pieejamība kopīgo interešu projektam tiek ievērojami samazināta, nopietni ietekmējot projekta iespējamību vai neparedzamas izņēmuma situācijas vai notikuma gadījumā, kas ir ārpus Pušu kontroles, kas attur tās no šī Līguma saistību izpildes, un šādā gadījumā nav uzskatāms par kļūdu vai nolaidību no viņu puses, un ir nenovēršams, neskatoties uz pienācīgu rūpību ("Force majeure").

4. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse, ievērojot 14. panta trešās daļas nosacījumus, var izstāties no šī Līguma rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem, par to paziņojot Depozitārijam. Izstāšanās stājas spēkā sešu mēnešus pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas Depozitārijā.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Līgumu ir parakstījuši.

Parakstīts Tallinā 2017.gada 31.janvārī vienā eksemplārā igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodās, visiem tekstiem ir vienāds spēks, un tas tiek glabāts Depozitārija arhīvā. Depozitārijs nosūta apliecinātas Līguma kopijas visām Pusēm. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Igaunijas Republikas
valdības vārdā
J. Ratass
Igaunijas Republikas
premjerministrs

Latvijas Republikas
valdības vārdā
M. Kučinskis
Latvijas Republikas
ministru prezidents

Lietuvas Republikas
valdības vārdā
S. Skvernelis
Lietuvas Republikas
premjerministrs

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 24.10.2017.
Parakstīts:
 31.01.2017.
Parakstīšanas vieta: 
Tallina
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Latvijas Republikas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 132, 05.07.2017.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1720
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)