Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

GARANTIJU LĪGUMS

starp

Beļģijas Karalisti

Bulgārijas Republiku

Čehijas Republiku

Dānijas Karalisti

Vācijas Federatīvo Republiku

Igaunijas Republiku

Grieķijas Republiku

Spānijas Karalisti

Francijas Republiku

Īriju

Itālijas Republiku

Kipras Republiku

Latvijas Republiku

Lietuvas Republiku

Luksemburgas Lielhercogisti

Ungārijas Republiku

Maltu

Nīderlandes Karalisti

Austrijas Republiku

Polijas Republiku

Portugāles Republiku

Rumāniju

Slovēnijas Republiku

Slovākijas Republiku

Somijas Republiku

Zviedrijas Karalisti

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

un

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKU

par

Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem

investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs

un Aizjūras zemēs un teritorijās

STARP:

BEĻĢIJAS KARALISTI,

BULGĀRIJAS REPUBLIKU,

ČEHIJAS REPUBLIKU,

DĀNIJAS KARALISTI,

VĀCIJAS FEDERATĪVO REPUBLIKU,

IGAUNIJAS REPUBLIKU,

GRIEĶIJAS REPUBLIKU,

SPĀNIJAS KARALISTI,

FRANCIJAS REPUBLIKU,

ĪRIJU,

ITĀLIJAS REPUBLIKU,

KIPRAS REPUBLIKU,

LATVIJAS REPUBLIKU,

LIETUVAS REPUBLIKU,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTI,

UNGĀRIJAS REPUBLIKU,

MALTU,

NĪDERLANDES KARALISTI,

AUSTRIJAS REPUBLIKU,

POLIJAS REPUBLIKU,

PORTUGĀLES REPUBLIKU,

RUMĀNIJU,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKU,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKU,

SOMIJAS REPUBLIKU,

ZVIEDRIJAS KARALISTI,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTI,

kas darbojas ar attiecīgo šī līguma (turpmāk tekstā - Garantiju līgums vai Garantija) 1. pielikumā minēto institūciju, kuras pārstāv attiecīgajās parakstu lapās minētie parakstītāji, starpniecību

(turpmāk tekstā atsevišķi - Garantētājs, bet kopīgi - Garantētāji vai Dalībvalstis),

no vienas puses un

Eiropas Investīciju banku ar centrālo biroju Konrad Adenauer bulvārī 100, L-2950, Kiršbergā, Luksemburgas Lielhercogistē, tās prezidenta Philippe Maystadt kunga

personā (turpmāk tekstā - Banka),

no otras puses.

IEVĒROJOT TO, KA:

1. Garantētāji uzņēmās noteiktas saistības rīkoties kā garantētājam, kas minētas 2006. gada 17. jūlija Iekšējā nolīguma (turpmāk tekstā - Kotonū II Iekšējais nolīgums) 4. pantā saistībā ar Kopienas atbalsta finansēšanu daudzgadu finanšu ietvarā laika periodā no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Beninā) noslēgtajam Partnerības nolīgumam starp Eiropas Kopienu, tās Dalībvalstīm un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, kas tika pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (turpmāk tekstā - Kotonū II Partnerības nolīgums), un par finanšu palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm un teritorijām, kam piemērojama EK līguma ceturtā daļa atbilstīgi Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumam 2001/822/EK par Aizjūras zemju un teritoriju asociāciju (turpmāk - Asociācijas lēmums);

2. Ņemot vērā iepriekšminēto apsvērumu, Bankas Pilnvarnieku valde 2006. gada 31. maijā apstiprināja aizdevumu izsniegšanu no pašu resursiem investīciju projektu līdzfinansēšanai, ko aptver daudzgadu finanšu ietvars 2008.-2013. gadam ar kopējo apjomu līdz EUR 2000 miljoniem Kotonū II Partnerības nolīguma ietvaros un līdz EUR 30 miljoniem Asociācijas lēmuma ietvaros;

3. Iepriekšminētais Bankas Pilnvarnieku valdes lēmums tika pieņemts ar nosacījumu, ka izsniegtajiem aizdevumiem atbilstīgi Bankas līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Kotonū II Iekšējo nolīgumu, ir jābūt nodrošinātiem ar piemērotu Garantētāju garantiju un izsniegtajiem aizdevumiem investīciju projektu līdzfinansēšanai Kotonū II Iekšējā nolīguma ietvaros ir jāatbilst Bankas parastajiem kritērijiem attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu no pašu resursiem;

4. Kotonū II Iekšējā līguma 4. pants nosaka, ka šīs Garantijas apjoms ir ierobežots līdz 75 % no kopējā kredītlīdzekļu apmēra, ko Banka ir piešķīrusi Aizdevumu līgumu ietvaros, kas noslēgti atbilstīgi Kotonū II Partnerības nolīgumam un Asociācijas lēmumam (kopā turpmāk tekstā - Kotonū ietvars);

5. Augstākminētais 4. pants nosaka arī to, ka Dalībvalstis ir atbildīgas šī Garantiju līguma ietvaros proporcionāli savam ieguldījumam Bankas kapitālā. Bankas statūtu 4.1. pantā ir noteikta katras Dalībvalsts atbilstošā daļa Bankas kapitālā;

6. Atbilstoši nodrošinātu aizdevuma līgumu (kas definēts zemāk) ietvaros šī Garantija sedz tikai politiskos riskus, kas aprakstīti 3. pielikumā;

7. Garantētāji un Banka paredz, ka, ja Garantētāji ir piemēroti Bankas tiesībām un saistībām attiecībā uz jebkuru Aizdevumu, Banka pēc Garantētāju pieprasījuma atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma (kas definēts zemāk) nosacījumiem administrē un pārvalda Aizdevuma līgumu, kura ietvaros netiek pildītas saistības;

8. Līdz Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma parakstīšanai Garantētāji un Banka vienojas piemērot starp Dalībvalstīm un Banku 2002. gada 8. aprīlī noslēgto Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu visām Bankas uzsāktām parādu atgūšanas darbībām tiem Aizdevumu līgumiem, kurus sedz šī Garantija, un jaunajiem nosacījumiem attiecībā uz darbībām ar pašu resursiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs, kurus 2007. gada 12. jūlijā ir apstiprinājusi Bankas Direktoru valde.

PUSES VIENOJAS PAR TURPMĀKO.

Definīcijas

A. Šajā Garantijā:

"Atbilstoši nodrošināts Aizdevuma līgums" ir ikviens aizdevuma līgums, kuram, Bankas skatījumā, ir atbilstošs nodrošinājums, kas sedz kredītriskus, un kuru Banka, izmantojot savas rīcības brīvību, par tādu kvalificē, rakstiski informējot Garantētājus. Atbilstoši nodrošinātus aizdevuma līgumus, kā tie definēti, šī Garantija sedz tikai attiecībā uz politiskajiem riskiem, kas aprakstīti 3. pielikumā.

"Aizņēmējs" ir ikviens Bankas izsniegta aizdevuma saņēmējs Kotonū II Iekšējā nolīguma vai Asociācijas lēmuma ietvaros.

"Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgums" ir līgums, kas tiks noslēgts starp Garantētājiem un Banku, kurā izklāstīti noteikumi un procedūras, atbilstīgi kuriem Banka realizē tiesības pieprasīt līdzekļus, uz kuriem Garantētājiem ir tiesības saskaņā ar Garantētāju veiktajām iemaksām Bankā atbilstīgi Garantijai.

"Kredītriska politikas vadlīnijas" ir Bankas kredītriska politikas vadlīnijas par darbībām no pašu resursiem, kas veiktas ārpus Eiropas Savienības, kā arī attiecīgos gadījumos Eiropas Savienības kredītriska politikas vadlīnijas, laika gaitā Bankai tās apstiprinot, grozot, papildinot vai labojot.

"EIB finanšu darbība" ir Bankas izsniegts Aizdevums piemērotu investīciju projektu realizēšanai Aizņēmēja valstī no Bankas pašu resursiem un atbilstoši tās definētiem noteikumiem un procedūrām, kas izsniegts atbilstīgi Kotonū ietvaram un kura pārvaldīšanu nosaka Aizdevuma līgums, kas noslēgts starp Banku un Aizņēmēju.

"Nodrošināts aizņēmējs" ir Aizņēmējs vai tā Trešās puses garantētājs.

"Garantētā summa(s)" ir jebkuras saistības, ko sedz šī Garantija, kas sastāv no pamatsummas, procentu maksājumiem, komisijas maksājumiem, atlīdzībām, maksājumiem, izdevumiem un citiem papildus maksājumiem un citām summām, ko Nodrošinātais aizņēmējs jebkurā laika periodā ir parādā Bankai Aizdevuma vai Trešās puses garantijas ietvaros.

"Aizņēmēja valdība" ir esošās institūcijas vai arī varu pārņēmušās institūcijas, kas kontrolē daļu vai visu Aizņēmēja valsts teritoriju vai jebkādu politisku vai teritoriālu vienību, vai arī kāda cita šīs valsts iestāde, kas darbojas konkrētajā valstī, kas ietver jebkuru Aizņēmēja valstī vai ārpus tās esošo institūciju un kam ar Aizņēmēja valsts likumiem ir piešķirtas regulatora tiesības.

"Aizņēmēja valsts" ir katra no Kotonū ietvarā minētā saraksta valstīm.

"Aizdevums" ir naudas līdzekļi, ko Banka piešķir Aizņēmējam aizdevuma, parādzīmes vai līdzīga instrumenta veidā, kas ir pieņemams Bankai kā aizdevuma aizvietotājs atbilstīgi Kredītriska politikas vadlīnijām saskaņā ar Aizdevuma līgumā definētajiem noteikumiem.

"Aizdevuma līgums" ir parakstīts līgums, kas noslēgts starp Banku un Aizņēmēju, un kurā izklāstīti noteikumi attiecībā uz EIB Finanšu darbībām Aizdevuma veidā.

"Zaudēto aizdevumu segšanas konts" vai "ZASK" ir euro konts, ko Garantētāju vārdā atver Banka, un kurš tiek finansēts no ienākumiem, kas iegūti no risku izcenojuma piemērošanas EIB Finanšu darbībām, izņemot Atbilstoši nodrošinātus aizdevuma līgumus, kas definēti augstāk, un kurš ir jāpārvalda saskaņā ar Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma nosacījumiem.

"Trešās puses Garantija" ir garantija, ko izsniegusi trešā puse Bankas labā, tajā skaitā, bet ne tikai, kredīta vēstule vai garantiju vēstule, kas izdota saistībā ar Aizņēmējam izsniegto Aizdevumu un ietver visus pasākumus, kurus uzņemas visas iesaistītās puses, kas ir kopīgi atbildīgas par visu vai daļu Nodrošinātā aizņēmēja saistību izpildi pret Banku tās izsniegtā Aizdevuma ietvaros.

"Trešās puses Garantētājs" ir Trešās puses garantijas sniedzējs Aizņēmēja vārdā.

B. Turpmāk minētajiem terminiem ir tiem piedēvētā nozīme ir definēta turpmāk minētajos Apsvērumos, pantos un pielikumos:

Termins

Apsvērums, pants vai
pielikums

Arbitrāžas tribunāls

3. pielikuma 4. Iedaļa  

Asociācijas lēmums

1. Apsvērums

saistošs

3. pielikuma 4. Iedaļa  

izpildāms

3. pielikuma 4. Iedaļa  

Kotonū ietvars

4. Apsvērums

Kotonū II Iekšējais nolīgums

1. Apsvērums

Kotonū II Partnerības nolīgums

1. Apsvērums

Politiskie riski

2.03. pants

Projekts

3. pielikuma 4. Iedaļa  

Projekta līgums

3. pielikuma 4. Iedaļa  

Attiecīgā puse

3. pielikuma 4. Iedaļa  

 

Šajā Garantijā, ja vien konteksts nenosaka citādi:

(a) virsraksti ir tikai ērtībai un neietekmē šīs Garantijas interpretāciju;

(b) vārdi, kas izteikti vienskaitlī, apzīmē arī daudzskaitli un otrādi;

(c) atsauce uz pantu, daļu vai pielikumu ir atsauce uz šīs Garantijas pantu, daļu vai pielikumu.

1. PANTS
Garantijas darbības apjoms

1.01 Atbilstīgi 2. pielikumā minētajai dalībai un ciktāl tas nav pretrunā 2.02. pantam katrs Garantētājs kā galvenais saistību pildītājs un ne tikai galvotājs ar šo neatsaucami:

(a) garantē, atsakoties no tiesībām iebilst, atbilstīgi zemāk minētajiem noteikumiem, precīzu un pilnīgu visu Nodrošinātā aizņēmēja finanšu saistību izpildi saistībā ar Bankas izsniegto Aizdevumu no pašu resursiem atbilstīgi Kotonū ietvaram.

(b) uzņemas pēc Bankas pieprasījuma samaksāt Garantētās summas apjomu, ko Nodrošinātais aizņēmējs ir parādā Bankai, euro un atbilstīgi 3. pantā minētajiem nosacījumiem.

1.02 1.01. pantā minētās Garantētāju saistības attiecas uz visām EIB Finanšu darbībām, kas veiktas saskaņā ar Kotonū II Iekšējo līgumu, saistībā ar kuru attiecīgais Aizdevuma līgums ir noslēgts daudzgadu finanšu programmas 2008.-2013. gadam ietvaros.

1.03 A. Ciktāl tas nav pretrunā Atbilstoši nodrošinātiem aizdevuma līgumiem, kas minēti 2.03. pantā, šī Garantija sedz visus riskus.

B. Garantētāju saistības šīs Garantijas ietvaros atbilstīgi Kotonū ietvaram ir ierobežotas līdz 75 % no kopējā Bankas piešķirtā kredītlīdzekļu apjoma saskaņā ar Kotonū ietvaru, kas ir pakļauts šādiem ierobežojumiem:

■ EUR 2000 miljoni Kotonū II Partnerības nolīguma ietvaros; un

■ EUR 30 miljoni Asociācijas lēmuma ietvaros.

1.04 Garantētāja saistības šīs Garantijas ietvaros tiek izbeigtas agrākajā no zemāk minētajiem gadījumiem:

(i) kad tiek pilnīgi atmaksāta Garantētā summa;

(ii) 2010. gada 31. decembrī, ja:

(a) šajā datumā šī Garantija tiek aizstāta ar jaunu Garantiju attiecībā uz Kotonū II Iekšējo nolīgumu ar noteikumiem, kas pieņemami Garantētājiem un Bankai; un

(b) neskatoties uz šādu izbeigšanu, Garantētāji ir pakļauti visām saistībām un pienākumiem šīs Garantijas ietvaros attiecībā uz visām Garantētajām summām.

2. PANTS
Garantiju līguma piemērošana

2.01 Garantijas saistību izpildi var pieprasīt jebkurā gadījumā, kad Nodrošinātais aizņēmējs pilnībā vai daļēji neatmaksā Garantēto summu noteiktajā datumā. Jebkura summa, ko Banka saņem vai izmaksā Garantētās summas segšanai, netiek ņemta vērā, ja Bankas rīcība ar šo summu ir kaut kādā veidā ierobežota.

2.02 Pirms Garantijas pieprasīšanas gadījumā, kad Nodrošinātais aizņēmējs pilnībā vai daļēji nepilda savas saistības attiecībā uz Garantētās summas apmaksu noteiktajā datumā, Banka saskaņā ar pieņemamu praksi Garantētājus iepriekš informē par plānoto Garantijas pieprasījumu. Lai izvairītos no neskaidrībām, šajā 2.02. pantā minētie Bankas pienākumi netiks nekādā veidā izskaidroti kā iepriekšējs nosacījums Garantētāju saistību izpildes pieprasīšanai atbilstīgi 1.01. pantam.

2.03 Tomēr attiecībā uz līgumiem, ko sedz Trešās puses Garantijas, un kurus Banka rakstiski atzīst Garantētājiem kā Atbilstīgi nodrošinātus aizdevuma līgumus, šīs Garantijas saistību izpilde var tikt pieprasīta jebkurā brīdī, ja rodas viens no 3. pielikumā minētajiem apstākļiem (turpmāk tekstā - politiskie riski):

(i) Nodrošinātais aizņēmējs nespēj samaksāt vai Banka nespēj saņemt Garantēto summu noteiktajā samaksas datumā;

(ii) Trešās puses garantētājs nespēj saņemt naudas summas, kuras tam pienākas saistībā ar Garantēto summu, ar nosacījumu, ka:

(a) Trešās puses garantētāja veiktais maksājuma pieprasījums par maksājumu, kas veikts Nodrošināta aizņēmēja vārdā, ir jāiesniedz Bankai vēlākais 2 gadus pēc (xx) attiecīgā līgumā norādītā pēdējā atmaksas datuma vai (yy) attiecīgā Aizdevuma brīvprātīgas vai obligātas pirmstermiņa atmaksas gadījumā šādas pirmstermiņa atmaksas datumā;

(b) šo Garantiju ierobežo apjoms, ko Banka vai Trešās puses Garantētājs varētu atgūt, ja nebūtu radies politiskais risks.

2.04 Trešās puses Garantētājs var pieprasīt piesardzības garantiju pret Banku Trešās puses Garantijas ietvaros 3. pielikuma 4. Iedaļas 2. paragrāfa b) punktā minētajos gadījumos, ja šeit minētais ieviešanas periods vēl nav beidzies 2 gadu pieprasījuma periodā, kas minēts šī Garantiju līguma 2.03. panta (ii) punktā. Šāds piesardzības garantiju pieprasījums nedod Bankai tiesības pieprasīt maksājumu atbilstīgi šai Garantijai, bet ir tikai līdzeklis šīs Garantijas 2.03. panta (ii) punktā minētā pieprasījuma atcelšanai. Atlikušās pieprasījuma perioda daļas skaitīšana tiek atsākta pēc īstenošanas perioda, kas minēts 3. pielikuma 4. Iedaļas 2. paragrāfa b) punktā, beigām. Bankai ir jāinformē Garantētāji par Trešās puses garantētāju iesniegtiem piesardzības pieprasījumiem;

2.05 A. Atbilstīgi turpmāk minētajam B punktam Bankas paziņojums par Politisko risku esamību ir galīgs un saistošs. Paziņojums stājas spēkā 15 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas Garantētājiem.

B. Ja lielākā daļa Garantētāju, ko nosaka procentuāli atbilstīgi viņu dalībai, kas minēta 2. pielikumā, instruē Banku apstrīdēt Nodrošinātā aizņēmēja sūdzību par Politiskā riska esamību, Bankai ir jāveic šādas instrukcijas atbilstīgi saistībām, kas noteiktas Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumā. Tomēr Garantētāju un Bankas savstarpējo iespējamo rīcību ierobežo kompetentas tiesas vai arbitrāžas tribunāla galējais lēmums par strīdu starp Banku un Nodrošināto aizņēmēju, kas nosaka Politiskā riska esamību. Bankai ir regulāri jāinformē Garantētāji par šādu procedūru statusu.

2.06 Bankai ir jāinformē Garantētāji par katru radušos Politisko risku vai jebkādiem strīdiem starp Banku un Nodrošināto aizņēmēju, kas radušies Politiskā riska rezultātā.

2.07 Garantijas saistību izpildi var pieprasīt arī tad, ja Nodrošinātais aizņēmējs veic vai Banka Trešās puses Garantijas izmantošanas ietvaros saņem maksājumu, ko Banka kāda iemesla dēļ nevar izmantot bez ierobežojumiem vai pār kuru tai nav neierobežotas kontroles.

3. PANTS
Maksājumu nosacījumi Garantiju līguma ietvaros

3.01 Garantētājiem ir jāmaksā Bankai tās pieprasītā naudas summa euro. Bankas pieprasītajās naudas summās ir jāņem vērā jebkādi līdzekļi, ko Banka var izmantot no ZASK konta attiecībā uz neapmaksāto Garantēto summu. ZASK ir jāpārvalda atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Bankas vadības noteiktajiem nosacījumiem, no kuriem pēdējie ir apstiprināti 2007. gada 12. jūnijā.

3.02 Garantētāja maksājumu saistības šīs Garantijas ietvaros ir jāveic atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma nosacījumiem, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 gadus pēc rakstiska Bankas pieprasījuma saņemšanas atbilstīgi Garantijai.

3.03 Banka nevar pieprasīt jebkuram atsevišķam Garantētājam veikt paredzēto maksājumu, ja tā tajā pašā laikā un atbilstīgi 2. pielikumā minētajām daļām nepieprasa arī citiem Garantētājiem veikt maksājumu atbilstīgi šai Garantijai. Ja Banka ir noteikusi, ka ir radies Politisks risks, tā var izdarīt šādu pieprasījumu, un Garantētājiem ir jārīkojas atbilstīgi šim pieprasījumam pat gadījumā, ja Garantētāji ir Banku iepriekš instruējuši atbilstoši 2.05. panta B punktā minētajam.

4. PANTS
Aizdevuma nosacījumi, administrēšana un informācija

4.01 Banka pārvalda visus aizdevumus, ko sedz šī Garantija, atbilstīgi labākajai Banku praksei un Bankas standarta kritērijiem un procedūrām, it īpaši atbilstīgi tās Kredītriska politikas vadlīnijām, kas tiek ik pa laikam atjaunotas, un saskaņā ar parastajām kontroles procedūrām. Banka rīkosies apdomīgi un piesardzīgi, atgūstot jebkādu Garantēto summu no jebkura Nodrošinātā aizņēmēja vai nodrošinājuma.

Nosacījumi un noteikumi, kas piemērojami Aizdevumiem, ko sedz šī Garantija, ir izklāstīti atbilstīgi Bankas vadības noteiktajiem principiem un vadlīnijām, kas pēdējo reizi atjaunotas 2007. gada 12. jūnijā.

4.02 Garantētāji ar šo pilnvaro Banku piešķirt Nodrošinātam aizņēmējam vienu vai vairākus termiņa pagarinājumus un grozīt attiecīgā līguma ar Nodrošināto aizņēmēju nosacījumus Kotonū ietvara robežās.

4.03 Divas reizes gadā, attiecīgi 31. janvārī un 31. jūlijā, Banka iesniedz Garantētājiem:

(i) informatīvu lapu, veidlapa 4. pielikumā, kas satur informāciju uz 31. decembri un 30. jūniju, par Aizdevumu līgumiem, ko sedz pašreizējā Garantija;

(iii) saprātīgos ierobežojumus, veidlapa 5. pielikumā, kas definēti atbilstīgi Bankas vadības noteiktajiem principiem un vadlīnijām, kas pēdējo reizi atjaunotas 2007. gada 12. jūnijā.

4.04 Banka informē Garantētājus par jebkuriem faktiem vai apstākļiem, kas pēc tās domām vēl nav zināmi un kas pēc tās uzskatiem var izraisīt saistību izpildes pieprasījumu šīs Garantijas ietvaros. Bankai nav pienākums meklēt šādu informāciju.

5. PANTS
Tiesību pārņemšana

5.01 Tādā apjomā, kādā Garantētājs veic maksājumu Bankai atbilstīgi šai Garantijai, tas pārņem Bankas tiesības, tajā skaitā drošības tiesības, attiecībā uz prasībām pret Nodrošinātajiem aizņēmējiem. Šāda tiesību pārņemšana nevar notikt, ja tas var kaitēt Bankai.

5.02 Katras Trešās puses Garantijas ietvaros Banka izslēdz jebkādas tiesības Trešās puses Garantētājam sniegt ieguldījumu Garantētājiem, kā arī izslēdz tiesības Trešās puses Garantētājam vērsties pēc palīdzības pie Garantētājiem. Bankai ir jāatlīdzina Garantētājiem jebkādas šīs Garantijas ietvaros radušās saistības pret Trešās puses Garantētājiem.

5.03 Ja Garantētāji ir pārņēmuši Bankas tiesības, Banka pēc Garantētāju pieprasījuma administrē un pārvalda attiecīgās 5.01. pantā minētās prasības atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumā minētajiem nosacījumiem un noteikumiem.

5.04 Līdz Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma parakstīšanai Garantētāji un Banka vienojas piemērot 2002. gada 8. aprīlī starp Dalībvalstīm un Banku noslēgto Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu visām Bankas uzsāktajām līdzekļu atgūšanas darbībām saistībā ar Aizdevumu līgumiem, kurus sedz šī Garantija, un jaunajiem noteikumiem un nosacījumiem Bankas darbībām ar pašu resursiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstī, kas apstiprināti Bankas Direktoru valdē 2007. gada 12. jūnijā.

5.05 Daļā no tiesību pārņemšanas gadījumiem, kas saistīti ar valūtas pārveduma pārtraukumu, kas definēts 3. pielikumā, ir piemērojams šāds nosacījums:

Kad iestājas Garantētās summas maksājuma termiņš un Nodrošinātais aizņēmējs atbilstīgi Bankai pieņemamiem nosacījumiem veic noguldījumu noteiktās Garantētās summas apmērā vai arī nodrošina līdzīgu finanšu aktīvu Bankas labā vietējā valūtā, Aizdevuma valūtā vai jebkurā citā brīvi konvertējamā valūtā, bet kur šāds ieguldījums vai cits aktīvs nav pārvedams vai konvertējams, Garantētāji ar šo pilnvaro Banku ierobežot Garantētāju prasību pret Garantētās summas daļu, kas atbilst noguldījumam vai cita aktīvam, līdz šī noguldījuma vai cita aktīva apjomam.

6. PANTS
Nodokļi un izdevumi

6.01 Jebkurus fiskālus maksājumus vai citus izdevumus, kas rodas saistībā ar šīs Garantijas sagatavošanu, ieviešanu vai izpildi, uzņemas Garantētāji atbilstoši savai dalībai, kas minēta 2. pielikumā.

6.02 Garantētāji atlīdzina Bankai visus nodokļus un izmaksas, kas Bankai radušies, mēģinot atgūt Garantētās summas, atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumam vai arī gadījumā, ja tā apstiprināšana kavējas, atbilstīgi Ieilgušo parādu pārvaldes līgumam, ko Dalībvalstis un Banka noslēdza 2002. gada 8. aprīlī.

7. PANTS
Piemērojamie tiesību akti

7.01 Šīs Garantijas pārvaldīšana un piemērošana tiks veikta saskaņā ar tiesību aktu vispārīgiem principiem, kas kopīgi Dalībvalstu likumdošanā.

8. PANTS
Jurisdikcija

8.01 Jebkurš strīds starp šajā Garantijā iesaistītajām pusēm, kas nav nekavējoties un draudzīgi atrisināts, ir jāiesniedz izskatīšanai Eiropas Kopienu tiesā atbilstīgi EK līguma 238. pantam.

9. PANTS
Konfidencialitāte

9.01 Ņemot vērā to, ka daļa no šīs Garantijas kontekstā minētās informācijas var būt konfidenciāla un atsevišķos gadījumos pat sensitīva komerciāla rakstura informācija, gan Banka, gan Garantētāji apņemas otrai pusei bez iepriekšējas rakstiskas paziņošanas neizpaust trešajām pusēm jebkādu šīs Garantijas kontekstā saņemto informāciju, ko saņēmusi kāda no pusēm. Taču šī apņemšanās neattiecas uz informācijas nodrošināšanu, kas tiek pieprasīta ar likumu vai pēc kompetentas tiesas pavēles.

10. PANTS
Paziņojumi un cita veida informācija

10.01 Garantētājiem vai Bankai adresētie paziņojumi vai cita veida informācija ir jāsūta ar ierakstītu vēstuli vai izmantojot citus atzītus komunikācijas veidus saņēmējam uz zemāk norādīto adresi:

Garantētājam: attiecīga 1. pielikumā minētā adrese

Bankai: 100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Jebkādas izmaiņas augstāk minētajās adresēs stājas spēkā tikai pēc rakstiskas citu pušu informēšanas par izmaiņām.

Apsvērumi un 5 pielikumi ir šīs Garantijas neatņemamas sastāvdaļas.

11. PANTS
Līguma parakstīšana

11.01 Šī Garantija kļūst saistoša ikvienam Garantētājam uzreiz pēc tās parakstīšanas vai ratificēšanas.

11.02 Šīs Garantijas teksts ir autentisks angļu, franču un vācu valodās. Šo Garantiju ir nepieciešams parakstīt katrā no trim autentisko valodu oriģināliem.

11.03 Oriģināli tiks glabāti Bankā. Banka nosūtīs oficiāli apstiprinātas oriģinālu kopijas trīs autentiskajās valodās katram Garantētājam, kuru skar šī Garantija.

TO APLIECINOT, katra puse ir parakstījusi šo Garantiju ar oficiāli pilnvarotas personas parakstu norādītajā datumā.

 

{

Parakstīts Beļģijas Karalistes vārdā

__________________________

datums: 08.07.08

Parakstītāja vārds: Didier Reynders

{

Parakstīts Bulgārijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 08.07.08

Parakstītāja vārds: Plamen Oresharski

{

Parakstīts Čehijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 07.10.08

Parakstītāja vārds: Miroslav Kalousek

{

Parakstīts Dānijas Karalistes vārdā

__________________________

datums: 08.07.08

Parakstītāja vārds: Claus Grube

{

Parakstīts Vācijas Federatīvās Republikas vārdā

__________________________

datums: 20.11.08

Parakstītāja vārds: Edmund Duckwitz

{

Parakstīts Igaunijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 11.03.2009

Parakstītāja vārds: Ivar Sikk

{

Parakstīts Grieķijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 12.12.08

Parakstītāja vārds: Ioulia Armagon

{

Parakstīts Spānijas Karalistes vārdā

__________________________

datums: 03.11.2008

Parakstītāja vārds: Pedro Solbes

{

Parakstīts Francijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 15.07.08

Parakstītāja vārds: Christine Lagarde

{

Parakstīts Īrijas vārdā

__________________________

datums: 04.11.08

Parakstītāja vārds: Brian Lenihan

{

Parakstīts Itālijas Republikas vārdā

__________________________

datums:10.03.2009.

Parakstītāja vārds: Carlo Monticelli

{

Parakstīts Kipras Republikas vārdā

__________________________

datums:26.03.2009.

Parakstītāja vārds: Kyriacos Kakouris

{

Parakstīts Latvijas Republikas vārdā

__________________________

datums:25.02.2009.

Parakstītāja vārds: Normunds Popens

Parakstīšanas vieta: Brisele

{

Parakstīts Lietuvas Republikas vārdā

: __________________________

datums:22.01.2009.

Parakstītāja vārds: Migle Tuskiene

{

Parakstīts Luksemburgas Lielhercogistes vārdā

__________________________

datums:08.07.08.

Parakstītāja vārds: Jean-Claude Juncker

{

Parakstīts Ungārijas Republikas vārdā

__________________________

datums:07.10.2008.

Parakstītāja vārds: Janos Veres

{

Parakstīts Maltas vārdā

__________________________

datums:08.07.2008.

Parakstītāja vārds: Alfred Camilleri

{

Parakstīts Nīderlandes Karalistes vārdā

__________________________

datums:21.10.2008.

Parakstītāja vārds: Pim Van Ballekom

{

Parakstīts Austrijas Republikas vārdā

__________________________

datums:07.07.2008.

Parakstītāja vārds: Thomas Wieser

{

Parakstīts Polijas Republikas vārdā

__________________________

datums:03.02.2009.

Parakstītāja vārds: Jacek Dominik

{

Parakstīts Portugāles Republikas vārdā

__________________________

datums:28.01.2009.

Parakstītāja vārds: Duraes Conceicao

{

Parakstīts Rumānijas vārdā

__________________________

datums:21.10.2008.

Parakstītāja vārds: Eugen Orlando Teodorovici

{

Parakstīts Slovēnijas Republikas vārdā

__________________________

datums:30.12.2008.

Parakstītāja vārds: Rok Zagorski

{

Parakstīts Slovākijas Republikas vārdā

_________________________

datums:29.10.2008.

Parakstītāja vārds: Maroš Šefčovič

{

Parakstīts Somijas Republikas vārdā

: __________________________

datums:30.07.2008.

Parakstītāja vārds: Pasi Hellman

{

Parakstīts Zviedrijas Karalistes vārdā

__________________________

datums:23.07.2008.

Parakstītāja vārds: Sven-Olof Petersson

{

Parakstīts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārdā

__________________________

datums:15.07.2008.

Parakstītāja vārds: Tamsyn Barton

{

Parakstīts Eiropas Investīciju bankas vārdā

__________________________

datums:31.03.2008.

Parakstītāja vārds: Philippe Maystadt

 

 

1.pielikums

Adrešu saraksts 10. panta vajadzībām

 

BEĻĢIJAS KARALISTE:

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie Questions Financières Internationales et Européennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

BULGĀRIJAS REPUBLIKA:

Министерство на финансите

Дирекция "Външни финанси"

Отдел "Европейски финансови институции"

Улица " Раковски" , № 102 

1040 София

Република България

Ministry of Finance

Foreign Finance Directorate

European Financial Institutions Department

102 Rakovski Str.

BG-1040 Sofia

ČEHIJAS REPUBLIKA:

Ministerstvo Financí

Evropská unie a mezinárodní vztahy

Letenská 15

CZ-118 10 Praha 1

DĀNIJAS KARALISTE:

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA:

Bundesministerium der Finanzen

Referat EA2

Wilhelmstrasse 97

D-10117 Berlin

IGAUNIJAS REPUBLIKA:

Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1

EE- 15006 Tallinn

GRIEĶIJAS REPUBLIKA:

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων & Αξιών

Πανεπιστημίου 25-29,

GR-101 65 Αθήνα  

Ministry of Economy and Finance,

General Accounting Office of the State

25th Directorate

25, Panepistimiou str

GR-10165 Athens

SPĀNIJAS KARALISTE :

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6

E-28014 Madrid

FRANCIJAS REPUBLIKA :

Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Direction générale du Trésor et de la Politique Économique

Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes

Teledoc 652

139 rue de Bercy

FR- 75572 Paris CEDEX 12

ĪRIJA:

Department of Finance International Financial Institutions Section

South Block

Government Buildings

Upper Merrion Street

IE-Dublin 2

ITĀLIJAS REPUBLIKA:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

KIPRAS REPUBLIKA:

Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων

Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

CY-1439 Λευκωσία

Ministry of Finance

Finance and Investment Division

Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

CY-1439 Nicosia

LATVIJAS REPUBLIKA:

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1

LV-1919, Rīga

LIETUVAS REPUBLIKA:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 8A/2

LT-01512 Vilnius

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE:

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

UNGĀRIJAS REPUBLIKA:

Pénzügyminisztérium
Nemzetközi kapcsolatok főosztálya
Budapest
József nádor tér 2-4
HU-Magyarország - 1051

MALTA:

Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Maison Demandols

Triq in-Nofsinhar

MT-Valletta VLT 2000

NĪDERLANDES KARALISTE:

Ministerie van Financiën

Prinses Beatrixlaan 512

NL-2511 CW Den Haag

AUSTRIJAS REPUBLIKA :

Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstrasse 2b

A-1030 Wien

POLIJAS REPUBLIKA:

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00 - 916 Warszawa

PORTUGĀLES REPUBLIKA :

Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

RUMĀNIJA:

Ministerul Economiei si Finantelor

Directia generala de trezorerie si datorie publica
str. Apolodor, nr. 17
RO-sector 5 Bucuresti

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA:

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1502 Ljubljana

SOMIJAS REPUBLIKA:

Ulkoasiainministeriö

Kehityspoliittinen osasto

Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö

Katajanokanlaituri 3

FIN -00161 Helsinki

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA :

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

ZVIEDRIJAS KARALISTE :

Finandepartementet

Internationella avdelningen

Drottninggatan 21

S-10333 Stockholm

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE :

The Head of European Union Department

Department for International Development

1 Palace Street

UK-London SW1E 5HE

 

2.pielikums

Garantētāju līdzdalība1

 

Bankas kapitāls

164,808,169,000.00

Sadalīts dalībvalstīm šādi:

Vācija

26,649,532,500.00

16.170031%

Francija

26,649,532,500.00

16.170031%

Itālija

26,649,532,500.00

16.170031%

Apvienotā Karaliste

26,649,532,500.00

16.170031%

Spānija

15,989,719,500.00

9.702019%

Beļģija

7,387,065,000.00

4.482220%

Nīderlande

7,387,065,000.00

4.482220%

Zviedrija

4,900,585,500.00

2.973509%

Dānija

3,740,283,000.00

2.269477%

Austrija

3,666,973,500.00

2.224995%

Polija

3,411,263,500.00

2.069839%

Somija

2,106,816,000.00

1.278344%

Grieķija

2,003,725,500.00

1.215793%

Portugāle

1,291,287,000.00

0.783509%

Čehija

1,258,785,500.00

0.763788%

Ungārija

1,190,868,500.00

0.722579%

Īrija

935,070,000.00

0.567369%

Rumānija

863,514,500.00

0.523951%

Slovākija

428,490,500.00

0.259993%

Slovēnija

397,815,000.00

0.241381%

Bulgārija

290,917,500.00

0.176519%

Lietuva

249,617,500.00

0.151459%

Luksemburga

187,015,500.00

0.113475%

Kipra

183,382,000.00

0.111270%

Latvija

152,335,000.00

0.092432%

Igaunija

117,640,000.00

0.071380%

Malta

69,804,000.00

0.042355%

100.00000%

1 Sk. piekto apsvērumu.

 

 

3.pielikums

Politisko risku definīcijas

Proti, valūtas pārveduma pārtraukums, atsavināšana, karš vai civilie nemieri un taisnīguma neievērošana līguma nosacījumu nepildīšanas gadījumā

1. valūtas pārveduma pārtraukums

ir:

ikviena Aizņēmēja valdības darbība, kas tieši vai netieši traucē Nodrošinātam aizņēmējam konvertēt līdzekļus no vietējās valūtas Aizdevuma līgumā noteiktā valūtā vai viegli konvertējamā valūtā, vai jebkurā citā valūtā, ko Banka uzskata par pieņemamu, vai traucē pārvest ārpus Aizņēmēja valsts minēto vietējo valūtu vai valūtu, kurā ir konvertēta vietējā valūta, ar mērķi (i) apmaksāt Garantēto summu, (ii) saņemt jebkādu Garantēto summu valūtā un atbilstoši noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem panākta vienošanās, vai (iii) atgūt jebkādu Garantēto summu, kas ir laicīgi apmaksāta; un

Aizņēmēja valdības nespēja rīkoties ar mērķi ietekmēt vai atļaut šādu konvertāciju vai pārvedumu veikt Bankai, Bankas vārdā vai arī Nodrošinātā aizņēmēja vārdā;

ar noteikumu, ka:

(a) Nodrošinātais aizņēmējs spēj Aizņēmēja valstī brīvi un likumīgi izmantot vietējo valūtu vai citu valūtu, kurā vietējā valūta ir konvertēta;

(b) Nodrošinātais aizņēmējs vai atsevišķos gadījumos Banka 30 dienu laika periodā ir neveiksmīgi mēģinājuši, izmantojot visus piemērotos līdzekļus, nokārtot nepieciešamās juridiskās formalitātes, lai īstenotu naudas pārvedumu vai konvertāciju.

2. ATSAVINĀŠANA

ir:

jebkādi Aizņēmēja valdības veiktie, norīkotie, pilnvarotie, ratificētie vai apstiprinātie pasākumi, kas ir administratīvas vai juridiskas darbības un kas izraisa atsavināšanu šīs 2. Iedaļas nozīmē.

Darbība izraisa atsavināšanu šīs 2. Iedaļas nozīmē, ja tā:

(a) liedz Nodrošinātajam aizņēmējam samaksāt Garantēto summu, un tā rezultātā maksājums netiek veikts un tiek kavēts 90 dienas;

(b) atņem Trešās puses Garantētājam vai Bankai uz 90 dienām kreditora tiesības pret papildus nodrošinājumu vai komerciālām garantijām par līdzekļu atmaksu attiecībā uz noteiktajiem maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir nokavēts iemeslu dēļ, kas atšķiras no šajā pielikumā minēto risku izraisītajām sekām;

(c) neļauj Trešās puses garantētājam vai Bankai 90 dienu laikā izmantot līdzekļus, kas noguldīti vietējā vai ārvalstu valūtā Aizņēmēja valsts finanšu institūcijā, savā vārdā ar mērķi atmaksāt aizkavētos maksājumus konkrēti ieplānotu maksājumu ietvaros.

Nekādi Aizņēmēja valsts veiktie pasākumi nevar tikt uzskatīti par atsavināšanu, ja tie patiesi nav tāda veida vispārēji pielietojami diskriminējoši pasākumi, ko valdība parasti piemēro sabiedrības interesēs tādu iemeslu dēļ, kā valsts drošības nodrošināšana, nodokļu ieņēmumu palielināšana, vides aizsardzība vai ekonomisko aktivitāšu regulēšana, ja vien Aizņēmēja valdības veiktais pasākums ir iecerēts ar konfiscējošu efektu.

Aizņēmēja valdības līgumsaistību pārkāpums attiecībā pret Nodrošināto aizņēmēju nevar pats par sevi izraisīt atsavināšanas pasākumus.

3. KARŠ VAI CIVILIE NEMIERI

ir:

jebkāda veida karadarbība (pieteikta vai ne), revolūcija, sacelšanās, pilsoņu karš, sabiedriskie nemieri vai sociālas nesaskaņas, terorisms vai sabotāža, kam ir tieša un tūlītēja ietekme:

(i) liedzot Nodrošinātajam aizņēmējam 90 dienu laika periodā samaksāt Garantēto summu;

(ii) liedzot Trešās puses Garantētājam vai Bankai 90 dienu laika periodā realizēt Garantētās summas atgūšanu, kas noteiktajā laikā ir samaksāta, vai arī liedzot saņemt Garantēto summu noteiktajā valūtā un līgumā noteiktajā veidā.

Lai darbību jebkurā gadījumā varētu definēt kā karu vai civilo nemieru, tai ir jābūt veiktai ar pamata ieceri īstenot kādu politisku mērķi. Darbības, kas veiktas, lai galvenokārt atbalstītu darbaspēku, nodarbinātību, studentu intereses un citus ne-politiskus mērķus, netiek segtas šīs 3. Iedaļas ietvaros.

30 vai 90 dienu laika periods, kas minēts šī pielikuma 1., 2. un 3. Iedaļās, nav piemērojams, ja maksājuma kavējums, tiesību atsavināšana vai maksājuma neatgūšana izriet no notikuma pagarināšanas, kā noteikts šajā pielikumā, kas ir laicīgi atklāts priekšapmaksas kavējuma laikā, kam jau ir piemēroti augstākminētie laika periodi.

4. TAISNĪGUMA NEIEVĒROŠANA LĪGUMA NOSACĪJUMU NEPILDĪŠANAS GADĪJUMĀ

ir:

Aizņēmēja valdības atteikšanās no Projekta līguma (kas definēts turpmāk tekstā) vai tā nosacījumu neievērošana, ja atteikšanās vai nepildīšana:

(i) neļauj Nodrošinātajam aizņēmējam vai materiāli veicina tā nespēju pildīt savas saistības attiecībā pret Banku; vai arī

(ii) neļauj Bankai vai Trešās puses Garantētājam pilnā apmērā izmantot nodrošinājumu pret ieņēmumiem vai citiem guvumiem, kas iegūti no Projekta līgumā ietvertajiem nodrošinājuma ienākumiem.

Nodrošinājumam ir jābūt ierobežotam līdz gadījumiem, kad arbitrāžas tribunāls pieņem galīgo, saistošo un izpildāmo lēmumu par zaudējumu segšanu saistībā ar Attiecīgās puses prasību par zaudējumu segšanu pārkāpšanas vai atteikšanās gadījumā, ja:

(a) lēmums tiek pieņemts par noteiktu naudas summu un tiek sniegts par gadījumiem, kad Aizņēmēja valdība pārkāpj saistības projekta līguma ietvaros vai atsakās no Projekta līguma;

(b) Attiecīgā puse ir pielikusi visas pieņemamās darbības, lai pielietotu visus iespējamos juridiskos līdzekļus lēmuma īstenošanai pret Aizņēmēja valdību 180 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Piesardzības pieprasījumu pret Banku var iesniegt Trešās puses Garantētājs gadījumos, kad šis periods vēl nav beidzies 2 gadu novēršanas perioda laikā, kas minēts šīs Garantijas 2.03. panta
(ii) punktā. Šāds piesardzības pieprasījums nedod Bankai tiesības veikt pieprasījumu pēc maksājuma Garantijas ietvaros, taču galvenokārt, lai novērstu 2.03. panta (ii) punktā minēto novēršanu. Atlikušās novēršanas perioda daļas skaitīšana tiek atsākta pēc ieviešanas perioda beigām. Banka informē Garantētājus par jebkādiem piesardzības pieprasījumiem, ko iesnieguši Trešās puses Garantētāji;

(c) Aizņēmēja valdības atteikums īstenot lēmumu ir patvaļīga un/vai diskriminējoša rīcība.

Šī iemesla dēļ:

(a) "Arbitrāžas tribunāls" ir jebkurš arbitrāžas tribunāls vai grupa neatkarīgi no dibināšanas vietas, kas ir neatkarīga no Aizņēmēja valdības un kam atbilstīgi Projekta līguma noteikumiem ir uzticēts pieņemt galīgo, saistošo un izpildāmo lēmumu saistībā ar Attiecīgās puses prasību, un kuras lēmums var tikt realizēts Aizņēmēja valstī atbilstīgi Ņujorkas Konvencijas noteikumiem par Arbitrāžas lēmumu atzīšanu un īstenošanu;

(b) Lēmums tiek uzskatīts par "saistošu", ja tas pusēm piešķir juridiskas tiesības saistībā ar jautājumu, par kuru tām ir bijušas nesaskaņas;

(c) Lēmums tiek uzskatīts par "izpildāmu", ja vien arbitrāžas tribunāls, kas pieņem lēmumu, vai cita kompetenta institūcija nav atcēlusi vai noraidījusi lēmuma izpildīšanu;

(d) Arbitrāžas tribunāla lēmums tiek uzskatīts par "galīgu", ja laiks lēmuma pārsūdzēšanai vai apstrīdēšanai ir beidzies bez pieņemamas pārsūdzēšanas vai apstrīdēšanas saņemšanas;

(e) "Projekts" ir projekts Kotonū ietvarā, kas aprakstīts Projekta kredīta ziņojumā;

(f) "Projekta līgums" ir vienošanās, līgums vai saistību uzņemšanās starp Attiecīgo pusi un Aizņēmēja valdību, kas ir tieši saistīts ar Projektu un kas Bankas pieņemamā atzinumā ir definēts kā svarīgs projekta finansiālās un tehniskās dzīvotspējas nodrošinātājs, un kas paskaidrojuma veidā ietver tādus līgumus vai saistības, kā piegādes līgumi, pārņemšanas līgumi, subsīdiju līgumi, lietotāju līgumi, koncesijas līgumi, ekspluatācijas licences vai cenu noteikšanas mehānismi;

(g) "Attiecīgā puse" ir Aizņēmējs vai mātes uzņēmums, vai Aizņēmēja meitas uzņēmums, kas atrodas tajā pašā valstī, kur Aizņēmējs.

Attiecīgajai pusei vai Trešās puses Garantētājam ir pienākums pielikt visas pieņemamās pūles, lai izmantotu visus pieejamos līdzekļus lēmuma izpildīšanai attiecībā pret Aizņēmēja valdību, vai pielikt pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka Attiecīgā puse vai Trešās puses Garantētājs, kas var pielietot šādus līdzekļus, tos veic.

Katrs ar Nodrošināto aizņēmēju noslēgtais līgums nodrošina Bankai tiesības noteikt Attiecīgajai pusei vai Trešās puses Garantētājam veicamās darbības vai nodrošināt darbību veikšanu, lai īstenotu arbitrāžas lēmumu attiecībā uz līguma nosacījumu pārkāpšanu vai atteikšanos tos pildīt. Bankai nav pienākums pieprasīt kādai no pusēm veikt pasākumus, kas pēc Bankas vērtējuma ir neproporcionāli pušu iespējamajam guvumam.

Banka var piekrist atmaksāt Nodrošinātajam aizņēmējam pamatotās izmaksas, kas radušās lēmuma izpildīšanas procedūru laikā. Garantētājam ir jāatlīdzina Bankai visi izdevumi, kas tai šādā veidā ir radušies.

5. VISPĀRĪGI IZŅĒMUMI

Neviena no šiem aktiem vai riskiem ietvaros nevar tikt pieprasīta Garantijas saistību izpilde:

• Ikviena Aizņēmējas valsts veikta darbība, kurai Nodrošinātais aizņēmējs vai šī pielikuma 4. Iedaļas gadījumā Attiecīgā puse ir brīvi piekritusi, vai kur dominējošais iemesls ir nelikumīgas un nepamatotas darbības, ko veicis Nodrošinātais aizņēmējs vai Attiecīgā puse;

• jebkurš augstāk definētais politiskais risks, kas ir spēkā dienā, kad Banka paraksta attiecīgo Aizdevuma līgumu vai nodrošinājuma līgumu, un kas minētajā datumā rada šajā pielikumā izklāstītās sekas.

 

4.pielikums

05.JPG (61713 bytes)

 

5.pielikums

06.JPG (55935 bytes)

Ministrs E.Repše

Vīza: Valsts sekretārs M.Bičevskis

 

IEILGUŠO PARĀDU PĀRVALDES LĪGUMS

starp

BEĻĢIJAS KARALISTI

BULGĀRIJAS REPUBLIKU

ČEHIJAS REPUBLIKU

DĀNIJAS KARALISTI

VĀCIJAS FEDERATĪVO REPUBLIKU

IGAUNIJAS REPUBLIKU

GRIEĶIJAS REPUBLIKU

SPĀNIJAS KARALISTI

FRANCIJAS REPUBLIKU

ĪRIJU

ITĀLIJAS REPUBLIKU

KIPRAS REPUBLIKU

LATVIJAS REPUBLIKU

LIETUVAS REPUBLIKU

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTI

UNGĀRIJAS REPUBLIKU

MALTU

NĪDERLANDES KARALISTI

AUSTRIJAS REPUBLIKU

POLIJAS REPUBLIKU

PORTUGĀLES REPUBLIKU

RUMĀNIJU

SLOVĒNIJAS REPUBLIKU

SLOVĀKIJAS REPUBLIKU

SOMIJAS REPUBLIKU

ZVIEDRIJAS KARALISTI

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTI

un

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKU,

kas uzrauga

maksājumu un atmaksu procedūras

atbilstīgi Dalībvalstu sniegtajām Garantijām

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAS labā

 

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVO REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTE,

kas darbojas ar attiecīgo šī Līguma pielikumā minēto un ar parakstu lapās ar parakstiem apliecināto institūciju starpniecību (turpmāk tekstā atsevišķi - Garantētājs, bet kopīgi - Garantētāji vai Dalībvalstis)

un

Eiropas Investīciju banka ar centrālo biroju Konrad Adenauer bulvārī 100, L-2950, Kiršbergā, Luksemburgas Lielhercogistē, tās prezidenta Philippe Maystadt kunga personā (turpmāk tekstā - Banka)

IEVĒROJOT TO, KA:

1. Garantētāji ir līgumslēdzējpuses ar Banku noslēgtajā Garantiju līgumā (turpmāk tekstā - Garantiju līgums vai Garantija) par Aizdevumiem, ko Banka piešķir no pašu resursiem atbilstīgi 2006. gada 17. jūlijā noslēgtajam Iekšējam nolīgumam (turpmāk tekstā - Kotonū II Iekšējais
nolīgums
) par Kopienas atbalsta finansēšanu daudzgadu finanšu ietvarā 2008.-2013. gadam atbilstīgi 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Benina) noslēgtajam Partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās Dalībvalstīm un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, kas tika pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (turpmāk tekstā - Kotonū II Partnerattiecību nolīgums), un par finanšu palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm un teritorijām, kam piemērojama EK līguma ceturtā daļa atbilstīgi Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumam 2001/822/EK par Aizjūras zemju un teritoriju asociāciju (turpmāk - Asociācijas Lēmums) (kopā turpmāk - Kotonū Ietvars);

2. Garantija nosaka, ka Garantētāji pārņem Bankas tiesības un saistības pret Nodrošinātajiem aizņēmējiem tādā apjomā, kas saistīts ar maksājumiem, ko Garantētāji veic atbilstīgi garantijai;

3. Garantētāji un Banka, izmantojot šo Līgumu (kas Garamtijā tiek saukts par Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu), plāno izklāstīt noteikumus un kārtību līdzekļu atgūšanai, saistībā ar ieguldītajiem līdzekļiem;

4. Šis līgums nodrošina Garantiju līguma stāšanos spēkā, kas nosaka, ka, ja garantētājs pārņem Bankas tiesības un saistības pret aizdevumiem, Bankai un Garantētājam ir jānoslēdz vienošanās par Bankas veikto aizdevumu administrāciju un pārvaldi;

Šis Līgums neliedz Bankai un Garantētājiem izdarīt specifiskas vienošanās par atsevišķu Aizdevumu pārvaldi.

PUSES VIENOJAS PAR TURPMĀKO.

1. PANTS
Definīcijas

Šajā līgumā:

"Līgums" ir šis Ieilgušo parādu pārvaldes līgums.

"Pieprasīšanas datums" ir datums, kurā Garantijas ietvaros no Garantētājiem notiek garantijas pieprasīšana.

"Valūtas maiņas kurss pieprasīšanas datumā" attiecībā uz jebkuru valūtu ir valūtas kurss starp euro un noteikto valūtu, ko Eiropas Centrālā banka publicējusi 14.00 pēc Frankfurtes laika 5 EIB darba dienas pirms Pieprasīšanas datuma.

"Aizņēmējs" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Saistību nepildīšanas datums" ir datums, kurā Nodrošinātajam aizņēmējam ir jāveic aizņemtās summas atmaksa atbilstīgi Aizdevuma līgumam, un līdz kuram minētā atmaksas summa nav saņemta.

"Neatmaksātie līdzekļi" ir parāda summa, kas jāmaksā Nodrošinātajam aizņēmējam atbilstīgi Aizdevuma līgumam un kuras atmaksas datums ir nokavēts.

"EIB darba diena" ir diena, kurā Banka ir atvērta darbam Luksemburgā.

"EIB Finanšu darbība" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Garantiju līgums" jeb "Garantija" nozīmē to pašu, kas minēts pirmajā Apsvērumā.

"Nodrošināts aizņēmējs" nozīmē to pašu, kas minēts Garantiju līgumā.

"Garantiju maksājums" ir Garantētāja veikts Garantētās summas maksājums Bankai atbilstīgi Garantijai.

"Garantētā summa" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Aizņēmēja valsts" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Aizdevums" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Aizdevuma līgums" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Zaudēto aizdevumu segšanas konts" vai "ZASK" ir euro konts, ko Garantētāju vārdā atver Banka, kas ir paredzēts risku mazināšanai, ko Garantijas ietvaros uzņemas Dalībvalstis, un kas ir jāpārvalda atbilstīgi noteikumiem un nosacījumiem, kurus Bankas vadība pēdējo reizi apstiprinājusi 2007. gada 12. jūnijā. ZASK ir jāfinansē no (i) ienākumiem, kas iegūti no riska izcenojuma piemērošanas EIB Finanšu darbībām, izņemot Atbilstoši nodrošinātus aizdevumu līgumus (kas definēti Garantiju līgumā), ko apstiprinājusi Bankas vadība atbilstīgi iekšējiem noteikumiem, (ii) Atgūtajiem līdzekļiem un (iii) procentu ieņēmumiem par izsniegto kredītu, kas aprēķināti pēc dienas procentu likmes, ko nosaka un par kuru informē Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktiem piemērojamiem principiem un kas maksājami reizi mēnesī. ZASK ir jādebetē ar (i) Garantijas maksājumiem atbilstīgi šim Līgumam un (ii) Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājumiem, nodrošinot, ka kontā ir pietiekami daudz līdzekļu.

"Dalībvalstu veikto iemaksu konts" jeb "DVIK" ir euro konts, ko katra Garantētāja vārdā atver Banka un kas ir jāpārvalda saskaņā ar Bankas vadības noteiktajiem nosacījumiem, no kuriem pēdējie ir apstiprināti 2007. gada 12. jūnijā. DVIK ir jādebetē ar (i) Garantiju maksājumiem atbilstīgi šim Līgumam, (ii) debeta procentu maksājumiem, kas aprēķināti pēc dienas procentu likmes un kas maksājami reizi mēnesī, ko nosaka un par kuriem informē Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktiem piemērojamiem principiem, un (iii) Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājumiem. DVIK kreditē Garantētāji ar (i) summām, kas vienādas ar sagaidāmajiem Garantiju maksājumiem Garantijas ietvaros un (ii) summām, kas veidojas no jebkādas negatīvas bilances un uzkrātiem debeta procentiem, un kurus kreditē Banka no (i) Atgūtajiem līdzekļiem un (ii) kredīta procentiem, kas aprēķināti pēc dienas procentu likmes un kas maksājami reizi mēnesī, ko nosaka un par kuriem informē Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktiem piemērojamiem principiem.

"Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājums" jeb "maksājums" ir šī Līguma 5. pantā noteiktais maksājums.

"Atgūtie līdzekļi" ir daļa Ieguldīto līdzekļu, ko faktiski atguvusi Banka vai arī kas ir samaksāta Bankai.

"Valūtas maiņas kurss līdzekļu atgūšanas datumā" ir valūtas kurss starp euro un valūtu, kādā atgūti Neatmaksātajie līdzekļi, ko Eiropas Centrālā banka publicējusi 14.00 pēc Frankfurtes laika 5 EIB Darba dienas pēc dienas, kad attiecīgā summa ir atgūta un ir brīvi pieejama Bankai.

"Trešās puses Garantija" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Trešās puses Garantētājs" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

"Ieguldītie līdzekļi" ir naudas summa, uz kuru Garantētājiem ir tiesības, kuras nosaka Garantētāju veiktie maksājumi Bankai atbilstīgi Garantijai.

Šajā Līgumā, ja vien konteksts nenosaka citādi:

(a) virsraksti ir tikai ērtībai un neietekmē šī Līguma interpretāciju;

(b) vārdi, kas izteikti vienskaitlī, apzīmē arī daudzskaitli un otrādi; un

(c) atsauce uz pantu, daļu vai pielikumu ir atsauce uz šī Līguma pantu, daļu vai pielikumu.

2. PANTS
Līguma darbības joma

2.01 Šajā Līgumā ir izklāstīti noteikumi un procedūras līdzekļu atgūšanai attiecībā uz Ieguldītajiem līdzekļiem.

2.02 Šis Līgums ir attiecināms uz jebkuru Garantētāju sniegto Garantiju Bankai attiecībā uz Garantētajām summām, nodrošinot, ka Garantētāji un Banka par to rakstiski vienojas. Katra puse ar šo piekrīt šim līgumam, kas var tikt jebkādi grozīts, ja par to turpmāk vienotos puses.

2.03 Ikviens Garantētājs apstiprina savas saistības, kas minētas Garantijā, un deleģē Banku administrēt Ieguldītos līdzekļus ar mērķi nodrošināt efektīvu līdzekļu atgūšanu atbilstīgi šī Līguma nosacījumiem un noteikumiem.

3. PANTS
Maksājuma nosacījumi

3.01 Ja Aizdevuma līguma ietvaros rodas Neatmaksāti līdzekļi un tie netiek atmaksāti aptuveni 5 mēnešu laikā, Banka Garantijas ietvaros pieprasa saistību izpildi.

3.02 Banka pieprasa saistību izpildi attiecībā uz Garantēto summu atbilstīgi un saskaņā ar Garantijas nosacījumiem. Garantētā summa, ko Banka ir pieprasījusi atbilstīgi Garantijai, ir jāizsaka euro un jāaprēķina pēc Valūtas maiņas kursa pieprasīšanas datumā. Garantētās summas atmaksas termiņš Garantētājiem tiek noteikts Garantijā.

3.03 Bankai ir jāizmanto ZASK esošos līdzekļus Garantētās summas apmaksāšanai Pieprasīšanas datumā. Tādā apmērā, kādā ZASK esošie līdzekļi ir nepietiekami Garantētās summas apmaksāšanai pilnā apjomā, Banka Pieprasīšanas datumā izņem no katra DVIK naudas summu, kas proporcionāla attiecīgā Garantētāja dalībai, kā noteikts Garantijā. Uzkrātie debeta procenti ir nomaksājami par jebkādu radušos negatīvu DVIK bilanci. Katram Garantētājam ir jāatmaksā Bankai jebkāda iegūta negatīva DVIK bilance, kas radusies garantijas pieprasījuma ietvaros laikā, kad Garantētāji veic Garantētās summas atmaksu, kā noteikts Garantijā. DVIK uzkrājušos debeta procentus Garantētājiem ir jānomaksā katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. decembrim.

3.04 Bankai ir jāsagatavo konta izraksts par katru garantijas pieprasījumu atbilstoši Garantijai, informējot Garantētāju par naudas summām, kas izmantotas no ZASK un DVIK saistībā ar Garantētajām summām, kā arī par atlikušajiem ZASK un DVIK kontos esošajiem līdzekļiem.

3.05 Līdz kārtējā gada 30. aprīlim Bankai ir jāiesniedz katram Garantētājam ziņojums, kas ietver:

(i) vispārēju prognozi par paredzamajiem saistību izpildes pieprasījumiem Garantijas ietvaros attiecīgajā kalendārajā gadā;

(ii) atgūšanas procedūras, kas uzsāktas Garantētāju vārdā un no Garantētāju puses iepriekšējā kalendārā gada laikā;

(iii) ziņojumus par ZASK un DVIK kontu stāvokli (tajā skaitā uzkrātajiem procentiem).

Turklāt Banka iesniedz Garantētājiem elektronisku konta izrakstu par katru būtisku izmaiņu NAISK un DVIK kontos.

4. PANTS
Kārtība pēc parāda atgūšanas

4.01 Jebkurā brīdī, kad Garantētājs pārņem Bankas tiesības un saistības atbilstīgi un saskaņā ar maksājumu, kas veikts Garantijas ietvaros, Banka bez kavēšanās uzsāk līdzekļu atgūšanas procedūru Garantētāja vārdā un no Garantētāja puses.

4.02 Līdzekļu atgūšanas procedūras, ko Ieguldītajiem līdzekļiem veic Banka, ir jāveic atbilstoši rūpīgi un centīgi līdzīgi kā jebkuru līdzekļu atgūšanas procedūra, kas saistīta ar Bankas finansētiem projektiem bez Garantētāju sniegtas Garantijas.

4.03 Kad Banka atgūst jebkādu Garantētāju veikto Iemaksāto līdzekļu daļu, Bankai ir bez kavēšanās jāatmaksā ZASK kontā naudas summa, kas ir vienāda ar summu, kas izmantota no ZASK Neatmaksāto līdzekļu apmaksāšanai, atņemot no tās 5. pantā minēto Maksu. Jebkuri pāri palikušie līdzekļi ir jāpārskaita DVIK proporcionāli Garantētāju dalībai, kā noteikts Garantijā, atņemot no tās 5. pantā minēto Maksu. Ja nepieciešams, Banka konvertē atgūto summu euro, šim nolūkam izmantojot Valūtas maiņas kursu līdzekļu atgūšanas dienā.

4.04 Garantijas 5.05. pantā minētajos gadījumos un pēc Garantētāju pieprasījuma, ja noguldījuma vai līdzvērtīga finanšu aktīva vērtība ir samazinājusies laikā, kad šis noguldījums vai līdzvērtīgais finanšu aktīvs, kuru Nodrošinātais aizņēmējs ir nodrošinājis aizdevumiem aizņēmēja valstī kā Ieguldītos līdzekļus, ir kļuvis pārveidojams vai konvertējams, Banka izmanto tiesības un saistības, kas tai piešķirtas atbilstīgi ietvara līgumam, kas noslēgts starp Banku un Aizņēmēja valdību, lai mēģinātu atgūt naudas summu, kas vienāda ar vērtības samazinājuma apmēru.

4.05 Atbilstīgi Nodrošinātā aizņēmēja norādījumiem Banka var piešķirt jebkādu atgūto līdzekļu daļu no Neatmaksātajiem līdzekļiem, ko Nodrošinātais aizņēmējs ir parādā tādas pašas vai jebkuras citas Neatmaksāto līdzekļu daļas segšanai, ko Nodrošinātais aizņēmējs ir parādā. Šī iemesla dēļ Banka var izmantot valūtu konvertāciju gadījumos, kad tā uzskata par nepieciešamu.

5. PANTS
Samaksa bankai

5.01 Samaksājot par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem Garantētājiem šī Līguma ietvaros un sevišķi par pagaidu valūtas maiņas riskiem, katram Garantētājam ir atsevišķi jāsamaksā Bankai savu attiecīgo daļu no zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājuma.

Maksa ir aprēķināta ar likmi 2 % gadā, taču tā var tikt pārskatīta un Banka par to var informēt atbilstīgi Bankas vadības laika gaitā noteiktiem attiecīgajiem principiem, un ir katru dienu jāaprēķina no katras atlikušās Garantētās summas, atņemot atgūto līdzekļu apjomu. Tā ir jāmaksā par laika periodu kopš Neatmaksāto līdzekļu sākuma datuma līdz brīdim, kad Banka atgūst pēdējo atlikušo summu.

Maksa ir jāaprēķina, pamatojoties uz to, ka mēnesī ir 30 dienas, bet gadā 360 dienas.

Maksa ir jāveic ar vienreizēju iemaksu katrā datumā, kad tiek atgūta kāda daļa Garantētās summas. Maksa ir jāveic euro un jāaprēķina pēc Valūtas maiņas kursa līdzekļu atgūšanas datumā.

5.02 Piecus gadus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un pēc tam piemērotos laika intervālos Banka, ja uzskata par nepieciešamu, var ierosināt pārskatīt aprēķināšanas likmi Maksai, kas minēta 5. pantā. Pārksatīšanā ir jāņem vērā izmaiņas darba apjomā, kas veicams šī Līguma ieviešanas ietvaros, kā arī citi atbilstoši faktori. Izmaiņas var būt gan maksu palielinošas, gan arī samazinošas. Maksas samazinājumam ir jāstājas spēkā nekavējoties. Jebkāds Maksas palielinājums var stāties spēkā pēc tam, kad Banka ir saņēmusi piekrišanu no Garantētājiem ar 75% balsstiesību īpatsvaru, kas tiek aprēķināts saskaņā ar 9. pantā minēto. Garantētāji nevar nepamatoti atturēties vai kavēties ar piekrišanas izteikšanu.

6. PANTS
Atbrīvojums no administrēšanas pienākuma

6.01 Banka tiek atbrīvota no Ieguldīto līdzekļu administrēšanas pienākumiem šādos gadījumos:

(a) Kad ar lēmumu, kuru atbalsta Garantētāji ar 75% vai lielāku kopējo Līguma ietvaros Ieguldīto līdzekļu īpatsvaru, kā noteikts atbilstīgi 9. pantam, Garantētāji pilnvaro Banku pārtraukt vai atteikties no šādu pienākumu turpmākas veikšanas, izņemot atgūto summu pārskaitīšanu;

(b) ja Banka atsakās no pienākumiem attiecībā uz Ieguldītajiem līdzekļiem, paziņojot par to Garantētājiem jebkurā laikā pēc vēlākā no (i) maksājuma veikšanas datuma 12.gadadienas un (ii) 9 mēnešiem no pēdējā plānotā atmaksas datuma saskaņā ar atbilstošu Aizdevuma līgumu.

6.02 Atbilstīgi šim 6. pantam Banka var pārtraukt veikt pasākumus attiecībā pret Nodrošināto aizņēmēju sākot ar datumu, kad Banka ir saņēmusi pietiekamu atbalstu nepieciešamā vairākuma izveidošanai, vai no datuma, kad Banka informē Garantētājus par atteikšanos, nodrošinot, ka šāda atteikšanās neietekmē Bankas pienākumu nodrošināt Nodrošinātā aizņēmēja saistību izpildi attiecībā uz Neatmaksātajiem līdzekļiem un neietekmē Bankas pienākumus uzturēt līdzekļus kontos, kas saistīti ar Neatmaksātajiem līdzekļiem saskaņā ar šo Līgumu. Bankai ir nekavējoties jāinformē Garantētāji par atteikšanos no pienākumiem. Atteikšanās ir neatgriezeniska.

6.03 Ja Banka tiek atbrīvota no pienākumiem mēģināt atgūt Ieguldītos līdzekļus, Garantētājiem ir jāsamaksā atlikusī Maksa, kas uzkrājusies līdz atbrīvošanas datumam. Taču, ja Banka ir atbrīvota no pienākumiem attiecībā uz Ieguldītajiem līdzekļiem kādas vispārīgās atbrīvošanas programmas dēļ, piemēram, Nabadzīgu valstu ar augstu parādu līmeni (HIPC) programmas ietvaros, Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksa ir jāmaksā ar likmi 1% gadā, kas var tikt pārskatīts un par ko var informēt Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktajiem principiem, nevis saskaņā ar 5. panta nosacījumiem. Atlikusī Maksa tiek veikta un debetēta no ZASK un/vai DVIK kontiem 2 mēnešu laikā no datuma, kad Bankas pienākumu pildīšasna ir pārtraukta, iepriekš par to informējot Garantētājus.

7. PANTS
Nodokļi un izdevumi

7.01 Garantētājiem ir jākompensē Bankai visi nodokļi, kurus tā apmaksājusi, veicot pienākumus atbilstīgi šim Līgumam. Bankai ir jāatskaitās par jebkādu galēju nodokļu atmaksu no citiem avotiem.

7.02 Papildus jebkādiem iespējamiem maksājumiem, kas var tikt veikti atbilstīgi 5. pantam, Garantētājiem atbilstoši savai Garantētās summas daļai un līdz kopējam 2 % limitam no Neatmaksātajiem līdzekļiem, kas minēti Garantijas 1.01. pantā, jāatlīdzina visi pamatotie ārējie izdevumi, kas Bankai radušies. Šis iepriekšminētais ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad Banka iepriekš rakstiski informē Garantētājus par izdevumiem, kas varētu pārsniegt limitu, taču kas pēc Bankas uzskatiem palielinās atgūto summu. Šī atmaksa attiecas uz izmaksām par trešās puses padomiem un pakalpojumiem, ko Bankas darbinieki nav varējuši atbilstoši nodrošināt. Banka var segt šīs izmaksas no jebkādas summas, kas atgūta no jebkādiem Ieguldītajiem līdzekļiem. Bankai ir jāiesniedz Garantētājiem atskaites. Garantētāju pienākumi ir atkarīgi no tā, vai Banka ir mēģinājusi un nespējusi 90 dienu laikā iegūt līdzekļu atmaksu no Nodrošinātā aizņēmēja. Bankai ir jāturpina atgūt līdzekļus no Nodrošinātā aizņēmēja neatkarīgi no Garantētāju maksājumiem.

8. PANTS
Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

08.01 Šī Līguma slēdzēju tiesības un pienākumi ir pakļauti tiesību aktu vispārīgiem principiem, kas kopīgi dalībvalstu likumdošanā. Jebkurš strīds starp šī Līguma pusēm, kas nav nekavējoties un draudzīgi atrisināts, ir jāiesniedz izskatīšanai Eiropas Kopienu tiesā atbilstīgi EK līguma 238. pantam.

9. PANTS
Grozījumi

09.01 Jebkādi grozījumi šajā Līgumā var tikt ieviesti ar attiecīgu piekrišanu, ko izsaka Banka un Garantētāji ar 75% īpat­svaru, ko aprēķina pēc katra Garantētāja attiecīgajām saistībām procentos, kas minētas Garantijas 2. pielikumā. Katrs Garantētājs individuāli piekrīt ierobežojumiem, kas izriet no jebkādu grozījumu veikšanas.

10. PANTS
Paziņojumi un cita veida informācija

10.01 Garantētājiem vai Bankai adresētie paziņojumi vai cita veida informācija ir jāsūta ar faksu vai ierakstītu vēstuli saņēmējiem uz zemāk norādītajām adresēm:

Garantētājam: attiecīga 1. pielikumā minētā adrese

Bankai: 100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Jebkādas izmaiņas augstāk minētajās adresēs var stāties spēkā tikai pēc rakstiskas citu pušu informēšanas par izmaiņām.

Apsvērumi un pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11. PANTS
Līguma parakstīšana

11.01 Šis Līgums kļūst saistošs ikvienam Garantētājam uzreiz pēc tā parakstīšanas vai ratificēšanas.

11.02 Šī Līguma teksts ir autentisks angļu, franču un vācu valodās. Viens šī līguma oriģināls ir jāparaksta katrā no trim autentiskajām valodām.

11.03 Oriģināli tiks glabāti Bankā. Banka nosūtīs oficiāli apstiprinātas oriģinālu kopijas trīs autentiskajās valodās katram Garantētājam, kuru skar šis Līgums.

TO APLIECINOT, katra puse ir parakstījusi šo Līgumu ar oficiāli pilnvarotas personas parakstu norādītajā datumā.

 

{

Parakstīts Beļģijas Karalistes vārdā

__________________________

datums: 08.07.08

Parakstītāja vārds: Didier Reynders

{

Parakstīts Bulgārijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 08.07.08

Parakstītāja vārds: Plamen Oresharski

{

Parakstīts Čehijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 07.10.08

Parakstītāja vārds: Miroslav Kalousek

{

Parakstīts Dānijas Karalistes vārdā

__________________________

datums: 08.07.08

Parakstītāja vārds: Claus Grube

{

Parakstīts Vācijas Federatīvās Republikas vārdā

__________________________

datums: 20.11.08

Parakstītāja vārds: Edmund Duckwitz

{

Parakstīts Igaunijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 11.03.2009

Parakstītāja vārds: Ivar Sikk

{

Parakstīts Grieķijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 12.12.08

Parakstītāja vārds: Ioulia Armagon

{

Parakstīts Spānijas Karalistes vārdā

__________________________

datums: 03.11.2008

Parakstītāja vārds: Pedro Solbes

{

Parakstīts Francijas Republikas vārdā

__________________________

datums: 15.07.08

Parakstītāja vārds: Christine Lagarde

{

Parakstīts Īrijas vārdā

__________________________

datums: 04.11.08

Parakstītāja vārds: Brian Lenihan

{

Parakstīts Itālijas Republikas vārdā

__________________________

datums:10.03.2009.

Parakstītāja vārds: Carlo Monticelli

{

Parakstīts Kipras Republikas vārdā

__________________________

datums:26.03.2009.

Parakstītāja vārds: Kyriacos Kakouris

{

Parakstīts Latvijas Republikas vārdā

__________________________

datums:25.02.2009.

Parakstītāja vārds: Normunds Popens

Parakstīšanas vieta: Brisele

{

Parakstīts Lietuvas Republikas vārdā

: __________________________

datums:22.01.2009.

Parakstītāja vārds: Migle Tuskiene

{

Parakstīts Luksemburgas Lielhercogistes vārdā

__________________________

datums:08.07.08.

Parakstītāja vārds: Jean-Claude Juncker

{

Parakstīts Ungārijas Republikas vārdā

__________________________

datums:07.10.2008.

Parakstītāja vārds: Janos Veres

{

Parakstīts Maltas vārdā

__________________________

datums:08.07.2008.

Parakstītāja vārds: Alfred Camilleri

{

Parakstīts Nīderlandes Karalistes vārdā

__________________________

datums:21.10.2008.

Parakstītāja vārds: Pim Van Ballekom

{

Parakstīts Austrijas Republikas vārdā

__________________________

datums:07.07.2008.

Parakstītāja vārds: Thomas Wieser

{

Parakstīts Polijas Republikas vārdā

__________________________

datums:03.02.2009.

Parakstītāja vārds: Jacek Dominik

{

Parakstīts Portugāles Republikas vārdā

__________________________

datums:28.01.2009.

Parakstītāja vārds: Duraes Conceicao

{

Parakstīts Rumānijas vārdā

__________________________

datums:21.10.2008.

Parakstītāja vārds: Eugen Orlando Teodorovici

{

Parakstīts Slovēnijas Republikas vārdā

__________________________

datums:30.12.2008.

Parakstītāja vārds: Rok Zagorski

{

Parakstīts Slovākijas Republikas vārdā

_________________________

datums:29.10.2008.

Parakstītāja vārds: Maroš Šefčovič

{

Parakstīts Somijas Republikas vārdā

: __________________________

datums:30.07.2008.

Parakstītāja vārds: Pasi Hellman

{

Parakstīts Zviedrijas Karalistes vārdā

__________________________

datums:23.07.2008.

Parakstītāja vārds: Sven-Olof Petersson

{

Parakstīts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārdā

__________________________

datums:15.07.2008.

Parakstītāja vārds: Tamsyn Barton

{

Parakstīts Eiropas Investīciju bankas vārdā

__________________________

datums:31.03.2008.

Parakstītāja vārds: Philippe Maystadt

 

 

1.pielikums

Adrešu saraksts 10. panta vajadzībām

 

BEĻĢIJAS KARALISTE:

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie Questions Financières Internationales et Européennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

BULGĀRIJAS REPUBLIKA:

Министерство на финансите

Дирекция "Външни финанси"

Отдел "Европейски финансови институции"

Улица " Раковски" , № 102 

1040 София

Република България

Ministry of Finance

Foreign Finance Directorate

European Financial Institutions Department

102 Rakovski Str.

BG-1040 Sofia

ČEHIJAS REPUBLIKA:

Ministerstvo Financí

Evropská unie a mezinárodní vztahy

Letenská 15

CZ-118 10 Praha 1

DĀNIJAS KARALISTE:

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA:

Bundesministerium der Finanzen,

Referat EA2

Wilhelmstrasse 97

D-10117 Berlin

IGAUNIJAS REPUBLIKA:

Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1

EE- 15006 Tallinn

GRIEĶIJAS REPUBLIKA:

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων & Αξιών

Πανεπιστημίου 25-29,

GR-101 65 Αθήνα  

Ministry of Economy and Finance

General Accounting Office of the State

25th Directorate

25, Panepistimiou str

GR-10165 Athens

SPĀNIJAS KARALISTE :

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6,

E-28014 Madrid

FRANCIJAS REPUBLIKA :

Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Direction générale du Trésor et de la Politique Économique

Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes

Teledoc 652

139 rue de Bercy

FR- 75572 Paris CEDEX 12

ĪRIJA:

Department of Finance International Financial Institutions Section

South Block

Government Buildings

Upper Merrion Street

IE-Dublin 2

ITĀLIJAS REPUBLIKA:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

KIPRAS REPUBLIKA:

Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων

Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

CY-1439 Λευκωσία

Ministry of Finance

Finance and Investment Division

Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

CY-1439 Nicosia

LATVIJAS REPUBLIKA:

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1

LV-1919, Rīga

LIETUVAS REPUBLIKA:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 8A/2

LT-01512 Vilnius

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE:

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

UNGĀRIJAS REPUBLIKA:

Pénzügyminisztérium
Nemzetközi kapcsolatok főosztálya
Budapest
József nádor tér 2-4
HU-Magyarország - 1051

MALTA:

Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Maison Demandols

Triq in-Nofsinhar

MT-Valletta VLT 2000

NĪDERLANDES KARALISTE:

Ministerie van Financiën

Prinses Beatrixlaan 512

NL-2511 CW Den Haag

AUSTRIJAS REPUBLIKA :

Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstrasse 2b

A-1030 Wien

POLIJAS REPUBLIKA:

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00 - 916 Warszawa

PORTUGĀLES REPUBLIKA :

Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

RUMĀNIJA:

Ministerul Economiei si Finantelor

Directia generala de trezorerie si datorie publica
str. Apolodor, nr. 17
RO-sector 5 Bucuresti

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA:

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1502 Ljubljana

SOMIJAS REPUBLIKA:

Ulkoasiainministeriö

Kehityspoliittinen osasto

Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö

Katajanokanlaituri 3

FIN -00161 Helsinki

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA :

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

ZVIEDRIJAS KARALISTE :

Finandepartementet

Internationella avdelningen

Drottninggatan 21

S-10333 Stockholm

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE :

The Head of European Union Department,

Department for International Development,

1 Palace Street

UK-London SW1E 5HE

Ministrs E.Repše

Vīza: Valsts sekretārs M.Bičevskis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 20.02.2009.
Stājas spēkā:
 06.01.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Brisele
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 158, 06.10.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
1676
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)