Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

NOLĪGUMS STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN AUSTRĀLIJU PAR GAISA PĀRVADĀTĀJU VEIKTO EIROPAS SAVIENĪBAS PASAŽIERU DATU REĢISTRA (PDR) DATU APSTRĀDI UN PĀRSŪTĪŠANU AUSTRĀLIJAS MUITAS DIENESTAM

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un 

AUSTRĀLIJA,

no otras puses,

VĒLĒDAMĀS efektīvi novērst un apkarot terorismu un ar to saistītos noziegumus un citus smagus noziegumus, tostarp organizēto noziedzību, kam ir pārrobežu raksturs, lai aizsargātu savas attiecīgās demokrātiskās sabiedrības un kopīgas vērtības;

ATZĪSTOT, ka informācijas apmaiņa ir būtisks elements, apkarojot terorismu un ar to saistītos noziegumus un citus smagus noziegumus, tostarp organizēto noziedzību, kam ir pārrobežu raksturs, un ka šajā sakarā pasažieru datu reģistra datu izmantošana ir svarīgs instruments;

ATZĪSTOT to, ka sabiedrības drošības garantēšanai un tiesībaizsardzības īstenošanai būtu jāparedz noteikumi, lai reglamentētu par Eiropas Savienības izcelsmes PDR datu pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam, ko veic gaisa pārvadātāji;

ATZĪSTOT to, cik nozīmīgi ir novērst un apkarot terorismu un ar to saistītus noziegumus un citus smagus noziegumus, tostarp organizēto noziedzību, kam ir pārrobežu raksturs, un tajā pašā laikā ievērot pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi un datu aizsardzību;

ATZĪSTOT, ka Eiropas Savienības un Austrālijas tiesību aktiem, politikai un principiem datu aizsardzības jomā ir kopīgs pamats, un ka atšķirībām šo principu īstenošanā nebūtu jākavē sadarbība starp Eiropas Savienību un Austrāliju saskaņā ar šo nolīgumu;

ŅEMOT VĒRĀ Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17. pantu par tiesībām uz privāto dzīvi;

ŅEMOT VĒRĀ Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu par pamattiesību ievērošanu un jo īpaši ar to saistīto pamattiesību par personas datu aizsardzību ievērošanu;

ŅEMOT VĒRĀ attiecīgos noteikumus 1901. gada Muitas likumā (Customs Act 1901 (Cth)), un jo īpaši tā 64.AF iedaļu, saskaņā ar kuru visiem starptautiskajiem pasažieru gaisa pārvadātājiem, kas lido uz Austrāliju, no tās vai tās teritorijā, ir pienākums pēc Austrālijas Muitas dienesta lūguma nodot tā rīcībā īpašā veidā un formā PDR datus, kas ir savākti un tiek glabāti gaisa pārvadātāja rezervēšanas un izlidošanas kontroles sistēmās; kā arī 1985. gada Muitas pārvaldes likumu (Customs Administration Act 1985 (Cth)), 1958. gada Migrācijas likumu (Migration Act 1958 (Cth)), 1914. gada Noziegumu likumu (Crimes Act 1914 (Cth)), 1988. gada Privātās dzīves aizsardzības likumu (Privacy Act 1988 (Cth)) un 1982. gada Informācijas brīvības likumu (Freedom of Information Act 1982 (Cth));

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt, lai gaisa pārvadātājiem, kuriem ir rezervēšanas sistēmas, izlidošanas kontroles sistēmas un/vai PDR dati, kas apstrādāti Eiropas Savienībā, nav liegts ievērot Austrālijas tiesību aktu prasības attiecībā uz Eiropas Savienības izcelsmes PDR datu nodošanu Austrālijas muitas dienestam saskaņā ar šo nolīgumu;

APSTIPRINOT, ka šis nolīgums nav uzskatāms par precedentu jebkādām turpmākām diskusijām vai sarunām par Eiropas Savienības izcelsmes PDR datu vai jebkāda cita veida datu apstrādi un pārsūtīšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju vai starp vienu no pusēm un jebkādu citu valsti;

CENŠOTIES veicināt un paplašināt pušu sadarbību ES un Austrālijas partnerattiecību garā,

IR NOLĒMUŠI TURPMĀKO:

1. pants
Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) "Puses" ir Eiropas Savienība (ES) un Austrālija;

b) "Nolīgums" ir šis nolīgums un tā pielikums, tostarp to grozījumi no laika, kad par to ir vienojušās Puses. Šo nolīgumu sauc par ES un Austrālijas PDR nolīgumu;

c) "gaisa pārvadātāji" ir gaisa pārvadātāji, kuriem ir rezervēšanas sistēmas un/vai PDR dati, kas apstrādāti ES dalībvalstu teritorijā, un kuri veic starptautiskus pasažieru gaisa pārvadājumu lidojumus uz Austrāliju, no tās vai tās teritorijā;

d) "muita" ir Austrālijas muitas dienests;

e) "pasažieru datu reģistra dati" (PDR dati) ir ikviena pasažiera ceļojuma datu reģistrs, kurā iekļauta visa vajadzīgā informācija, lai rezervējošās un iesaistītās aviosabiedrības varētu veikt rezervāciju apstrādi un kontroli; šie dati ir tādi, kādi tie ir attiecīgā gaisa pārvadātāja rezervēšanas sistēmā;

f) "Austrālijas PDR sistēma" ir PDR sistēma, kas jāizmanto muitai pēc tam, kad būs beidzies 4. panta 1. punktā minētais pārejas periods, lai apstrādātu ES izcelsmes PDR datus, ko gaisa pārvadātāji pārsūtījuši muitai saskaņā ar Nolīgumu, kā norādīts pielikuma 11. punktā;

g) "rezervēšanas sistēma" ir gaisa pārvadātāja rezervēšanas un izlidošanas kontroles sistēma;

h) "apstrāde" ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums ar vai bez automatizētiem līdzekļiem - kā vākšana, reģistrēšana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, nolasīšana, meklēšana, izmantošana, atklāšana, pielietojot pārsūtīšanu, izplatīšanu vai darot tos pieejamus citādā veidā, grupēšana vai savienošana, piekļuves noslēgšana, dzēšana vai iznīcināšana;

i) "ES izcelsmes PDR dati" ir PDR dati, kas nosūtīti muitai saskaņā ar Nolīgumu;

j) "smags noziegums" ir nodarījums, par ko soda ar brīvības atņemšanu, kuras maksimālais ilgums ir vismaz četri gadi, vai ar bargāku sodu.

2. pants
Darbības joma

1. Austrālija nodrošina, lai muita apstrādātu ES izcelsmes PDR datus saskaņā ar Nolīgumu.

2. ES nodrošina, lai gaisa pārvadātājiem nebūtu liegts ievērot Austrālijas tiesību aktu prasības attiecībā uz ES izcelsmes PDR datu nosūtīšanu muitai saskaņā ar Nolīgumu.

3. pants
Atbilstība

Nolīguma prasību ievērošanu atbilstīgu ES datu aizsardzības tiesību aktu nozīmē uzskata par adekvātu līmeni tādu ES izcelsmes PDR datu aizsardzībai, kas nosūtīti muitai Nolīguma īstenošanas nolūkā.

4. pants
Piekļuves metode

1. Muita ne vēlāk kā divus gadus pēc Nolīguma parakstīšanas ES izcelsmes PDR datu apstrādē pakāpeniski pāriet uz Austrālijas PDR sistēmu, kas noteikta 1. panta f) punktā. Šajā pārejas periodā uzskata, ka atsauces Nolīgumā uz PDR datu pārsūtīšanu nozīmē piekļuvi PDR datiem no muitas puses saskaņā ar pašlaik spēkā esošo sistēmu, kas aprakstīta 2. punktā.

2. Pārejas periodā muita izmanto pašlaik esošo PDR sistēmu, kas datus glabā tikai apstākļos, kas saistīti ar ielidošanas pārbaudi lidostās vai ja ir veikts nodarījums. Esošā sistēma ļauj reāllaikā tiešsaistē elektroniski piekļūt datiem jomās, kas norādītas pielikuma 9. punktā un kas glabājas gaisa pārvadātāju rezervēšanas sistēmās.

5. pants
Mērķa ierobežojums attiecībā uz ES izcelsmes PDR datiem

1. Muita apstrādā ES izcelsmes PDR datus un citu no tiem izrietošu personas informāciju tikai mērķiem, lai novērstu un apkarotu:

i) terorismu un ar to saistītos noziegumus;

ii) smagus noziegumus, tostarp organizēto noziedzību, kas pēc būtības ir starptautiska;

iii) izvairīšanos no apcietināšanas orderiem vai apcietinājuma par iepriekšminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

2. ES izcelsmes PDR datus var apstrādāt arī, izskatot katru gadījumu atsevišķi, ja tas ir vajadzīgs datu subjekta vai citu personu vitālo interešu aizsardzībai, jo īpaši saistībā ar datu subjekta vai citu personu nāves vai smagu ievainojumu draudiem vai būtiskiem draudiem sabiedrības veselībai, jo īpaši, ja tas prasīts starptautiski atzītos standartos, piemēram, Pasaules veselības aizsardzības organizācijas 2005. gada Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi.

3. Turklāt ES izcelsmes PDR datus var apstrādāt arī, izskatot katru gadījumu atsevišķi, ja šāda apstrāde ir īpaši noteikta ar tiesas rīkojumu vai Austrālijas tiesību aktos saistībā ar publiskas pārvaldes uzraudzību un atbildību, tostarp saskaņā ar prasībām 1982. gada Informācijas brīvības likumā (Freedom of Information Act 1982 (Cth)), 1986. gada Cilvēktiesību un vienlīdzīgu iespēju komisijas likumā (Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Cth)), 1988. gada Privātās dzīves aizsardzības likumā (the Privacy Act 1988 (Cth)), 1997. gada Ģenerālrevidentu likumā (the Auditor-General Act 1997 (Cth)) vai 1976. gada Ombuda likumā (Ombudsman Act 1976 (Cth)). Ja ar turpmākiem grozījumiem Austrālijas tiesību aktos, par ko Austrālija paziņo saskaņā ar 6. pantu, paplašinās ES izcelsmes PDR datu joma, kas jāapstrādā saskaņā ar 5. panta 3. punktu, ES var izmantot 10. un 13. panta noteikumus.

6. pants
Informācija par tiesību aktiem saistībā ar Nolīgumu

Muita informē ES par jebkādu Austrālijas tiesību aktu pieņemšanu, kas ir tieši saistīti ar ES izcelsmes PDR datu aizsardzību, kā noteikts Nolīgumā.

7. pants
Privātpersonu datu aizsardzība

1. Austrālija izveido sistēmu, kas pieejama privātpersonām neatkarīgi no to valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts, lai lūgtu piekļuvi saviem personas datiem un tos grozītu. To ES izcelsmes PDR datu aizsardzību, ko Austrālijas valdības iestādes glabā saskaņā ar 1988. gada Privātās dzīves aizsardzības likumu (Privacy Act 1988(Cth)), piemēro neatkarīgi no attiecīgās personas valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts.

2. Muita apstrādā saņemtos ES izcelsmes PDR datus, un to attieksme pret privātpersonām šādā apstrādē stingri atbilst Nolīgumā un Austrālijas piemērojamajos tiesību aktos noteiktajiem datu aizsardzības standartiem un ir bez diskriminācijas, jo īpaši attiecībā uz valstspiederību vai pastāvīgās dzīvesvietas valsti.

8. pants
Privātpersonu un sabiedrības informēšana

Muita nodrošina, ka sabiedrībai (tostarp ceļojošajiem pasažieriem) ir pieejama informācija par PDR datu apstrādi, tostarp vispārīga informācija par pilnvarām, saskaņā ar kurām datus apkopos, datu apkopošanas mērķis, datiem nodrošinātā aizsardzība, veids un pakāpe, kādā datus var izpaust, pieejamās pārsūdzības procedūras un kontaktinformācija personām, kas vēlas iesniegt jautājumus vai paust bažas.

9. pants
Kopīga īstenošanas pārskatīšana

Austrālija un ES periodiski kopīgi pārskata Nolīguma īstenošanu, tostarp attiecībā uz datu aizsardzības un datu drošības garantijām, lai savstarpēji nodrošinātu Nolīguma efektīvu īstenošanu. Pārskatīšanā ES pārstāv Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts, ietverot datu aizsardzības un tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjus, un Austrāliju pārstāv atbilstīga Austrālijas valdības augstāka amatpersona vai amatpersona, kuras iecelšanu katra Puse var savstarpēji noteikt. ES un Austrālija kopīgi noteiks sīkāk izstrādātas procedūras attiecībā uz pārskatīšanu.

10. pants
Domstarpību izšķiršana

Visas domstarpības starp Pusēm par Nolīgumu saistībā ar tā interpretēšanu, piemērošanu vai īstenošanu izšķir, Pusēm apspriežoties, vai sarunu ceļā, un, lai rastu risinājumu, ar to nevēršas pie kādas trešās personas vai tiesā.

11. pants
Grozījumi Nolīgumā un Nolīguma pārskatīšana

1. Puses rakstiski var vienoties par grozījumiem Nolīgumā. Grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad abas Puses ir izpildījušas visas vajadzīgās iekšējās prasības un dienā, par kuru Puses ir vienojušās.

2. Puses var pārskatīt Nolīguma noteikumus četros gados pēc tā parakstīšanas. Neatkarīgi no šā laikposma, gadījumā, ja PDR sistēmu īsteno Eiropas Savienībā, Nolīgumu pārskata, ja un kad šāda pārskatīšana varētu atvieglot Eiropas Savienības PDR sistēmas darbību vai Nolīguma īstenošanu.

3. Pārskatīšanas gadījumā Austrālija pieliek visas pūles, lai atvieglotu Eiropas Savienības PDR sistēmas darbību.

12. pants
Datu plūsmu apturēšana

1. Kompetentās iestādes ES dalībvalstīs var izmantot savas pilnvaras, apturot datu plūsmu uz muitu, lai aizsargātu privātpersonas attiecībā uz to personas datu apstrādi gadījumā, ja ir būtiska iespējamība, ka ir pārkāpti Nolīgumā noteiktie aizsardzības standarti, ir pamats uzskatīt, ka muita neveic vai neveiks piemērotus un laicīgus pasākumus, lai atrisinātu šo jautājumu, un datu turpmāka nodošana radītu tūlītēju būtiska kaitējuma risku datu subjektiem.

2. Kompetentās iestādes ES dalībvalstīs veic situācijai atbilstīgus turpmāk norādītos centienus, lai informētu muitu un dotu tai iespēju reaģēt: pirms jebkādas datu plūsmas apturēšanas sniedz paziņojumu, kurā noteikts pietiekams laikposms, kurā muita un atbilstīgās kompetentās ES dalībvalstu iestādes cenšas panākt risinājumu, un šādu risinājumu ES paziņo Austrālijai. ES paziņo Austrālijai par jebkādu lēmumu izmantot pilnvaras saskaņā ar šo pantu.

3. Jebkāda apturēšana zaudē spēku uzreiz pēc tam, kad Austrālijas un atbilstīgās ES dalībvalstu kompetentās iestādes ir pārliecinājušās, ka aizsardzības standarti ir nodrošināti, un Austrālija to paziņo Eiropas Savienībai.

13. pants
Nolīguma izbeigšana

1. Ikviena Puse var lauzt Nolīgumu jebkurā laikā, par to paziņojot pa diplomātiskiem kanāliem. Nolīguma izbeigšana stājas spēkā pēc deviņdesmit (90) dienām no dienas, kad paziņojums par to ir iesniegts otrai Pusei.

2. Neatkarīgi no Nolīguma izbeigšanas visus ES izcelsmes PDR datus, ko glabā Austrālijas kompetentās iestādes saskaņā ar Nolīgumu, arī turpmāk apstrādā saskaņā ar tajā noteiktajiem datu aizsardzības standartiem.

3. Nolīgums un ar to saistītās saistības, izņemot saistības saskaņā ar 13. panta 2. punktu, beidzas un zaudē spēku septiņus gadus pēc parakstīšanas dienas, izņemot, ja Puses savstarpēji vienojas Nolīgumu aizstāt.

14. pants
Neatkāpšanās no tiesību aktiem

Nolīguma mērķis nav atkāpties no Austrālijas vai ES vai tās dalībvalstu tiesību aktiem. Ar Nolīgumu nerada un nepiešķir nekādas tiesības vai labumu nekādai citai publiskai vai privātai personai vai subjektam, ne arī tiesisko aizsardzību, kas nav nepārprotami noteikta Nolīgumā.

15. pants
Stāšanās spēkā; provizoriska piemērošana; valodas

1. Nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses ir apmainījušās ar paziņojumiem, kuros norādīts, ka tās ir pabeigušas šim nolūkam vajadzīgās iekšējās procedūras.

2. Nolīgumu piemēro provizoriski no tā parakstīšanas dienas.

3. Sagatavots Briselē, 2008. gada trīsdesmitajā jūnijā, divos oriģināleksemplāros angļu valodā. Nolīgumu sagatavo arī bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un Puses ar diplomātisku notu apmaiņu apstiprina Nolīguma redakcijas šajās valodās. Kad Nolīguma redakcijas šajās valodās ir apstiprinātas, tās ir vienlīdz autentiskas.

 

EIROPAS SAVIENĪBAS VĀRDĀ

Slovēnijas Republikas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā

Igor Sencar

Briselē,  2008.gada 30.jūnijā

AUSTRĀLIJAS VĀRDĀ

Austrālijas vēstnieks Eiropas Savienībā

Alan Thomas

Briselē, 2008.gada 30.jūnijā

 
 

Pielikums

ES izcelsmes pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrāde Austrālijā

1. Muita prasa ES izcelsmes PDR datus tikai par tiem pasažieriem, kas ceļo uz Austrāliju, no tās vai Austrālijas teritorijā. Tas ietver arī pasažierus, kas ceļo tranzītā cauri Austrālijai ar vīzu vai bez tās. ES izcelsmes PDR dati, kam muitai ir piekļuve, ir visi PDR dati, kuriem pasažiera maršrutā vai parastā ceļā konkrētiem lidojumiem ir norādīts galamērķis vai pietura Austrālijā.

ES izcelsmes PDR datu izpaušana

Izpaušana Austrālijas valdībā

2. Muita ES izcelsmes PDR datus Austrālijā izpauž tikai saistībā ar Nolīguma 5. panta 1. punktā noteikto mērķi tām Austrālijas valdības nodaļām un aģentūrām, kas uzskaitītas šā pielikuma sarakstā un kuru funkcijas ir tieši saistītas ar Nolīguma 5. pantu.

3. Šo sarakstu var grozīt ar diplomātisku notu apmaiņu starp Pusēm, lai tajā iekļautu:

i) jebkādas nodaļas vai aģentūras, kas pārņem sarakstā uzskaitīto nodaļu vai aģentūru funkcijas; un

ii) jebkādas jaunas nodaļas un aģentūras, kas izveidotas pēc Nolīguma darbības sākšanas,

kuru funkcijas ir tieši saistītas ar Nolīguma 5. panta 1. punktu.

4. ES izcelsmes PDR datus izpauž tikai sarakstā uzskaitītajām iestādēm, ja tas ir vajadzīgs, pamatojoties uz konkrētiem rakstiskiem lūgumiem, izskatot katru gadījumu atsevišķi. Muita saskaņā ar 7. un 8. punktu ES izcelsmes PDR datus izpauž tikai pēc tam, kad tā ir izvērtējusi konkrētā lūguma atbilstību Nolīguma mērķiem. Muita uztur šādu datu izpaušanas gadījumu reģistru.

5. Muita izpauž sarakstā uzskaitītajām personām jebkādus apkopotus ES izcelsmes PDR datus tikai tādā veidā, ka ES izcelsmes PDR dati ir padarīti anonīmi un datu subjekts vairs nav identificējams. Tādus anonimizētus datus sarakstā uzskaitītās iestādes apstrādā tikai statistikas mērķim, padziļinātai un tendenču analīzei, griezuma analīzei un diagrammu izstrādei saistībā ar Nolīguma 5. panta 1. punktā minēto mērķi. Jebkurā gadījumā muita neizpauž sarakstā uzskaitītajām iestādēm šādus apkopotus ES izcelsmes PDR datus:

iv) vārds(-i);

vi) citi vārdi PDR, tostarp ceļotāju skaits PDR;

vii) visa pieejamā kontaktinformācija (tostarp darījuma veicēja informācija);

xvii) vispārējas piezīmes, tostarp cita papildu informācija (Other Supplementary Information - OSI), īpaša dienesta informācija (Special Service Information - SSI) un īpaša dienesta pieprasījuma (Special Service Request - SSR) informācija, ja tajā ietverti dati, ar ko var identificēt privātpersonu.

xviii) jebkādi savākti pasažieru datu papildu apstrādes (Advance Passenger Processing - APP) vai papildu informācijas par pasažieri (Advance Passenger Information - API) dati.

Izpaušana trešo valstu valdībām

6. Muita var izpaust ES izcelsmes PDR datus tikai konkrētām trešo valstu valdību iestādēm, kuru funkcijas ir tieši saistītas ar Nolīguma 5. panta 1. punktā noteikto mērķi. Jebkādu šādu datu izpaušanu veic, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un lai novērstu vai apkarotu Nolīguma 5. panta 1. punktā uzskaitītos nodarījumus. Muita uztur šādu datu izpaušanas gadījumu reģistru.

Izpaušana - 1985. gada Muitas pārvaldes likums (Customs Administration Act 1985 (Cth))

7. Veicot datu izpaušanu saskaņā ar 2. līdz 6. punktu, ir jāievēro arī 16. iedaļa 1985. gada Muitas pārvaldes likumā (Customs Administration Act 1985 (Cth)) un 1988. gada Privātās dzīves aizsardzības likums (the Privacy Act 1988 (Cth)), kuros kopā ir noteikts, ka persona, struktūra vai aģentūra, kurai informācija ir izpausta, izmanto vai izpauž informāciju tikai tam mērķim, kuram šī informācija ir nodota personai, struktūrai vai aģentūrai.

8. Izpaužot ES izcelsmes PDR datus Austrālijas valdības iestādēm vai trešās valsts valdības iestādēm saskaņā ar 16. iedaļu 1985. gada Muitas pārvaldes likumā (Customs Administration Act 1985 (Cth)), muita kā datu izpaušanas nosacījumu datu saņēmējam nosaka:

i) to, ka ES izcelsmes PDR datus nedrīkst tālāk nodot bez muitas atļaujas, un šo atļauju muita sniedz vienīgi mērķim, kas noteikts Nolīguma 5. panta 1. punktā vai - attiecībā uz Austrālijas valdību - iestādēm saskaņā ar Nolīguma 5. panta 2. vai 3. punktu;

ii) to, ka saņēmējam šādi ES izcelsmes PDR dati ir jāuzskata par tiesībaizsardzības ziņā sensitīvu, konfidenciālu, uz datu subjektu attiecināmu personas informāciju;

iii) to, ka situācijā, kas nav ārkārtas situācija, kurā ir apdraudēta datu subjekta vai citu personu dzīvība vai fiziska drošība, datu saņēmējam ir jāpiemēro ES izcelsmes PDR datiem tādi datu aizsardzības standarti, kas ir līdzvērtīgi Nolīgumā noteiktajiem standartiem, tostarp tiem, kas attiecas uz datu glabāšanas periodu.

Informācijas veidi, ko vāc

9. Ievācamo ES izcelsmes PDR datu veidi:

i) PDR ieraksta norādītājs;

ii) rezervēšanas/biļetes izdošanas datums;

iii) paredzētā ceļojuma datums(-i);

iv) vārds(-i) un uzvārds(-i);

v) pieejamā informācija par bieži lidojošu personu un par piešķirtajām privilēģijām (t. i., brīvas biļetes, pārcelšana uz labāku klasi, utt.);

vi) citi vārdi PDR, tostarp ceļotāju skaits PDR;

vii) visa pieejamā kontaktinformācija (tostarp darījuma veicēja informācija);

viii) visa pieejamā maksāšanas/rēķinu informācija (bet ne tāda cita informācija par darījumu, kas saistīta ar kredītkarti vai kontu bet nav saistīta ar ceļojuma darījumu);

ix) ceļojuma maršruts konkrētam PNR datu subjektam;

x) ceļojuma birojs/ceļojuma aģents;

xi) informācija par kopīgu kodu izmantošanu;

xii) informācija par atdalītajām rezervācijām;

xiii) pasažiera lidojumu statuss (tostarp apstiprinājumi un reģistrācijas statuss);

xiv) dati par biļetes izdošanu, tostarp biļetes numurs, vienvirziena biļetes un automatizēts biļetes cenas piedāvājums;

xv) visa informācija par bagāžu;

xvi) informācija par sēdvietu, tostarp sēdvietas numurs;

xvii) vispārējas piezīmes, tostarp cita papildu informācija (Other Supplementary Information - OSI), īpaša dienesta informācija (Special Service Information - SSI) un īpaša dienesta pieprasījuma (Special Service Request - SSR) informācija;

xviii) jebkādi savākti pasažieru datu papildu apstrādes (Advance Passenger Processing - APP) dati vai papildu informācijas par pasažieri (Advance Passenger Information - API) dati;

xix) jebkādas vēsturiskas izmaiņas PDR datos, kas uzskaitīti i) līdz xviii) apakšpunktā.

10. PDR datos reizēm ietverti daži sensitīvi dati, proti, dati, kas atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību arodbiedrībām, kā arī dati, kuri attiecas uz veselību vai seksuālo dzīvi ("sensitīvi ES izcelsmes dati"). Muita nošķir visus šādus sensitīvus ES izcelsmes datus un dzēš visus šādus datus, tos turpmāk neapstrādājot.

ES izcelsmes PDR datu nodošana

11. Muita sadarbībā ar atsevišķiem gaisa pārvadātājiem nodrošina, ka prasības ES izcelsmes PDR datu nodošanai ir saprātīgas un samērīgas un ir saskaņā ar vajadzību nodrošināt ES izcelsmes PDR datu savlaicīgumu, precizitāti un pilnību.

Parasti muita prasa, lai ES izcelsmes PDR datu sākotnējā nosūtīšana notiktu 72 stundas pirms paredzētās izlidošanas, kā arī prasa ne vairāk kā piecas parastas ES izcelsmes PDR datu nosūtīšanas reizes attiecībā uz konkrētu lidojumu. Neskarot 72 stundu ierobežojumu, muita var papildus prasīt ad hoc nosūtīšanu ar "push" (nosūtīšanas) metodes palīdzību, ja tas ir vajadzīgs, lai palīdzētu reaģēt uz specifiskiem draudiem attiecībā uz lidojumu, vairākiem lidojumiem, maršrutu vai citos apstākļos, kas saistīti ar 5. panta 1. punktā noteikto mērķi. Īstenojot šo rīcības brīvību, muita rīkosies saprātīgi un samērīgi.

Datu glabāšana

12. Muita glabā ES izcelsmes PDR datus ne ilgāk kā trīsarpus gadus no dienas, kad muita saņēmusi PDR datus, pēc šā termiņa datus var arhivēt glabāšanai vēl divus gadus. Arhivētiem PDR datiem var piekļūt tikai izmeklēšanas mērķiem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

13. Neatkarīgi no 12. punkta jebkādi muitas anonimizēti ES izcelsmes PDR dati nav jāarhivē, tomēr jebkurā gadījumā muita vai citas aģentūras glabā tos ne ilgāk par piecarpus gadiem kopš dienas, kad muita ir saņēmusi PDR datus.

14. Pēc šā laikposma beigām muita dzēš ES izcelsmes PDR datus, izņemot 15. punktā minētajos gadījumos.

15. Datus, kas attiecas uz notiekošu tiesvedību vai kriminālizmeklēšanu, var saglabāt tik ilgi, kamēr tiek pabeigta tiesvedība vai izmeklēšana. Datu glabāšanas jautājumu izskatīs saistībā ar Nolīguma pārskatīšanu saskaņā ar tā 11. pantu.

Piekļuve datiem un pārsūdzība

Privātās dzīves aizsardzība

16. Ar 1988. gada Privātās dzīves aizsardzības likumu (the Privacy Act 1988 (Cth)) reglamentē to personas datu, ko glabā vairākums Austrālijas valdības nodaļu un aģentūru, vākšanu, izmantošanu, glabāšanu un izpaušanu, drošību, piekļuvi un mainīšanu. Muitai piemēro Privātās dzīves aizsardzības likumu, un tai ES izcelsmes PDR dati ir jāapstrādā saskaņā ar Privātās dzīves aizsardzības likumu.

PDR datu un informācijas izpaušana

17. PDR datus, ko sniegusi privātpersona vai kas sniegti tās vārdā, privātpersonai pēc lūguma jāizpauž saskaņā ar Privātās dzīves aizsardzības likumu un 1982. gada Informācijas brīvības likumu (Freedom of Information Act 1982 (Cth)). Muitai PDR dati nav jāizpauž publiski, izņemot pašiem datu subjektiem vai to pārstāvjiem saskaņā ar Austrālijas tiesību aktiem. Muitai var iesniegt lūgumus par piekļuvi personas informācijai, ko satur PDR dati, kurus sniedzis lūguma iesniedzējs.

Datu aizsardzības pasākumi - 1988. gada Privātās dzīves aizsardzības likums (the Privacy Act 1988 (Cth))

18. Attiecībā uz jebkādu muitas glabātu personas informāciju, kas ir personas informācija Privātās dzīves aizsardzības likuma nozīmē, ir jāievēro Privātās dzīves aizsardzības likumā noteiktās prasības šādas informācijas aizsardzībai. Muitai ir jāapstrādā PDR informācija saskaņā ar Privātās dzīves aizsardzības likumu, jo īpaši attiecībā uz šādu datu vākšanu, izmantošanu, glabāšanu, drošību, piekļuvi tiem un to mainīšanu un izpaušanu.

19. Privātpersonu sūdzības to PDR datu apstrādi, ko veikusi muita, jāiesniedz tieši muitai un tad - privātuma komisāram saskaņā ar Privātās dzīves aizsardzības likumu.

Datu aizsardzības pasākumi - privātās dzīves aizsardzības revīzijas

20. Austrālijas neatkarīgais privātuma komisārs var izmeklēt, vai aģentūras ievēro Privātās dzīves aizsardzības likumu, un uzraudzīt un izmeklēt, kādā mērā muita ievēro Privātās dzīves aizsardzības likumu.

21. Saskaņā ar Privātās dzīves aizsardzības likumu muita ir izstrādājusi pasākumus, lai privātuma komisāra birojs varētu veikt regulāras oficiālas revīzijas par visiem aspektiem saistībā ar ES izcelsmes PDR datu izmantošanu muitā, to apstrādi un piekļuves politiku un procedūrām. Muitai ir arī sava iekšējā revīzijas programma, kuras mērķis ir nodrošināt visaugstāko līmeni pasažieru informācijas un ES izcelsmes PDR datu aizsardzībai.

Datu aizsardzības pasākumi - 1982. gada Informācijas brīvības likums (Freedom of Information Act 1982 (Cth))

22. Muitai piemēro Informācijas brīvības likumu, un tai ir jāizdod dokumenti jebkurai personai, kura tos lūdz, ievērojot Informācijas brīvības likumā noteiktos izņēmumus un ierobežojumus. Informācijas brīvības likumā noteikts, ka lēmumus par izņēmumiem pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Informācijas brīvības likumā ir vairāki izņēmumi sensitīvas informācijas aizsardzībai, tostarp izņēmumi, kas liedz izpaust dokumentus, kas skar valsts drošību, aizsardzību, starptautiskas attiecības, tiesībaizsardzību, sabiedrības drošības un personas privātās dzīves aizsardzību. Muita viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē ES par katru lēmumu saistībā ar ES izcelsmes PDR datu izpaušanu sabiedrībai saskaņā ar Informācijas brīvības likumu.

23. Lūgumus muitas datubāzē esošo PDR datu labošanai var iesniegt tieši muitai saskaņā ar Informācijas brīvības likumu vai Privātās dzīves aizsardzības likumu.

Citi aizsardzības pasākumi - 1976. gada Ombuda likums (Ombudsman Act 1976 (Cth))

24. Aviopasažieriem, pamatojoties uz 1976. gada Ombuda likumu (Ombudsman Act 1976 (Cth)), ir tiesības iesniegt sūdzību Sadraudzības ombudam par muitas attieksmi pret viņiem robežšķērsošanas procedūras laikā.

Muitas drošības pasākumi attiecībā uz PDR datiem

25. Muitai joprojām ir spēkā šādi datu aizsardzības pasākumi:

i) piekļuve PDR datiem ir tikai ierobežotam skaitam muitas amatpersonu, kuras PDR datu apstrādei ir īpaši pilnvarojis muitas izpilddirektors saskaņā ar 1901. gada Muitas likumu (Customs Act 1901 (Cth)); un

ii) darbojas kompleksa fiziska un elektroniska PDR datu drošības sistēma - proti, datorsistēma un tīkls, kas:

a) nošķir PDR datus no kopējas muitas vides un ir nošķirta no visām citām muitas IT sistēmām un tīkliem;

b) atrodas drošā muitas teritorijā Austrālijā, kurai piekļuve ir ierobežota; un

c) kurā ir noteikta droša, vairāku līmeņu lietotājvārdu un paroļu sistēma piekļuvei PDR datiem.

Izpilde

26. Austrālijas tiesību aktos ir noteikti administratīvi, civiltiesiski un krimināltiesiski pasākumi, tostarp tiesības katram datu subjektam izmantot administratīvus vai tiesiskus aizsardzības līdzekļus attiecībā uz Austrālijas tiesību aktu un noteikumu pārkāpšanu privātās dzīves aizsardzības jomā, kā arī uz informācijas neatļautu izpaušanu. Piemēram, 1914. gada Noziegumu likumā (Crimes Act 1914 (Cth)), 1999. gada Valsts dienesta likumā (Public Service Act 1999 (Cth)), 1985. gada Muitas pārvaldes likumā (Customs Administration Act 1985 (Cth)), 1979. gada Austrālijas Federālās policijas likumā (Australian Federal Police Act 1979 (Cth)) un sarakstā minēto aģentūru iekšējos disciplinārajos kodeksos ir noteikti sodi par pārkāpumiem, tostarp arī cietumsodi.

Sadarbība

27. Lai pastiprinātu sadarbību policijas un tiesu jomā, muita sekmē Austrālijas valdības iestāžu analītiskas informācijas, kas izriet no PDR datiem, nodošanu attiecīgo ES dalībvalstu policijas un tiesu iestādēm un attiecīgā gadījumā Eiropolam un Eurojust, ievērojot Austrālijas valdības novērtējumu par ES jurisdikcijā esošu iestāžu datu aizsardzības pasākumu piemērotību.

Pielikuma saraksts

Saistībā ar šā pielikuma 2. punktu alfabētiskā kārtībā ir uzskaitītas šādas iestādes:

1. Austrālijas Noziegumu komisija;

2. Austrālijas Federālā policija;

3. Austrālijas Drošības izlūkošanas organizācija;

4. Sadraudzības prokuratūru direktors; un

5. Imigrācijas un pilsonības departaments.

 
Tiesību akta pase
Starpt. org.:
Valsts:
 Austrālija
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 30.06.2008.
Pieņemšanas vieta: 
Brisele
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 51, 01.04.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1673
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"