Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) Papildprotokols par elektronisko pavadzīmi

ŠĪ PROTOKOLA PUSES,

ESOT PUSES Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR), kas parakstīta Ženēvā 1956.gada 19.maijā,

VĒLOTIES papildināt Konvenciju, lai atvieglotu pavadzīmes noformējuma izvēli, izmantojot datu elektroniskās reģistrēšanas un apstrādes procedūras,

IR VIENOJUŠĀS par sekojošo:

1.pants
Definīcijas

Šajā Protokolā,

"Konvencija" nozīmē Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR);

"Elektroniskie sakari" nozīmē informācijas veidošanu, sūtīšanu, saņemšanu vai uzkrāšanu elektroniskā, optiskā, digitālā vai citā līdzīgā veidā, kura rezultātā izplatītā informācija ir pieejama tādā veidā, lai būtu lietojama sekojošajās norādēs;

"Elektroniskā pavadzīme" nozīmē pavadzīmi, kuru sastāda autopārvadātājs, kravas nosūtītājs vai jebkura pārvadājuma līguma izpildē iesaistītā puse, uz kuru attiecas Konvencija, izmantojot elektroniskajos sakaros ietverto informāciju, ieskaitot ziņas, kuras iekļautas elektroniskajos sakaros pievienotajos datos vai citus ar elektroniskajiem sakariem saistītos datus, kas tieši vai pakārtoti attiecas uz šo pārvadājumu, tādejādi kļūstot par elektroniskās pavadzīmes daļu;

"Elektroniskais paraksts" nozīmē datus elektroniskā veidā, kuri ir piesaistīti vai saistīti ar citiem elektroniskajiem datiem un kuri kalpo kā autentiskuma pierādījums.

2.pants
Elektroniskās pavadzīmes darbības joma un ietekme

1. Ievērojot šī Protokola noteikumus, pavadzīmi, kas minēta Konvencijā, kā arī jebkuru prasību, paziņojumu, instrukciju, lūgumu, atrunu vai citu paziņojumu attiecībā uz pārvadājumu līguma izpildi, uz kuru Konvencija tiek piemērota, var sastādīt, izmantojot elektroniskos sakarus.

2. Elektroniskā pavadzīme, kas atbilst šī Protokola noteikumiem, ir jāuzskata par līdzvērtīgu pavadzīmei, kas noteikta Konvencijā, un tādējādi tai ir tāda pati nozīme un rada tāda pati ietekme kā tās pavadzīmei.

3.pants
Elektroniskās pavadzīmes autentiskuma pierādījums

1. Elektroniskās pavadzīmes autentiskumu nosaka pušu pārvadājuma līgums ar uzticamiem elektroniskiem parakstiem, kas nodrošina tās saikni ar elektronisko pavadzīmi. Elektroniskā paraksta metodes uzticamība tiek pieņemta, ja elektroniskais paraksts (ciktāl tas netiek paredzēts savādāk):

a) ir oriģināli saistīts ar parakstītāju;

b) nodrošina parakstītāja identifikāciju;

c) ir veidots, izmantojot līdzekļus, kurus var kontrolēt tikai parakstītājs; un

d) ir savienots ar datiem, uz kuriem tas attiecas tādā veidā, ka ikvienas veiktās izmaiņas datos ir atklājamas.

2. Elektroniskās pavadzīmes autentiskumu var arī noteikt ar jebkuru citu elektroniskās autentiskuma noteikšanas metodi, ko atļauj tās valsts normatīvie akti, kurā elektroniskā pavadzīme ir sastādīta.

3. Ziņas, kas ietvertas elektroniskajā pavadzīmē, ir pieejamas jebkurai pilnvarotajai Pusei.

4.pants
Elektroniskās pavadzīmes izveidošanas noteikumi

1. Elektroniskā pavadzīme ietver tās pašas ziņas, kuras ietver Konvencijā minētā pavadzīme.

2. Elektroniskās pavadzīmes izdošanas izmantotajai procedūrai ir jāveicina ietverto ziņu viengabalainība, sākot no laika, kad tā tika pirmo reizi veidota līdz tās beigu formai. Viengabalainība pastāv, ja ziņas ir saglabātas pilnībā un nemainīgas, neskaitot papildinājumus vai izmaiņas, kas rodas parastās saziņas, uzglabāšanas un ievadizvades datorā rezultātā.

3. Elektroniskajā pavadzīmē ietvertās ziņas var tikt papildinātas vai grozītas Konvencijā atļautajos gadījumos.

Elektroniskās pavadzīmes papildināšanai vai grozīšanai izmantotā procedūra dod iespēju noteikt šādu papildinājumu vai grozījumu veikšanu elektroniskajā pavadzīmē un saglabā tajā sākotnēji ietvertās ziņas.

5.pants
Elektroniskās pavadzīmes ieviešana

1. Pārvadājuma līgumā iesaistītajām pusēm ir jāvienojas par procedūrām un to ieviešanu, lai izpildītu šī Protokolā un Konvencijā ietvertās prasības, it īpaši, kas attiecas uz:

a) elektroniskās pavadzīmes izsniegšanas un piegādes metodi pilnvarotajai pusei;

b) garantiju, ka elektroniskā pavadzīme saglabā tās viengabalainību;

c) veidu, kādā puse elektroniskajā pavadzīmē paredzētās tiesības ir spējīga pierādīt;

d) veidu, kādā tiek sniegts apstiprinājums tam, ka krava ir nodota kravas saņēmējam;

e) elektroniskās pavadzīmes papildināšanas vai grozīšanas procedūrām; un

f) procedūrām, kuras dod iespēju aizstāt elektronisko pavadzīmi ar pavadzīmi, kura izsniegta citādā veidā.

2. Elektroniskajai pavadzīmei ir jāietver 1.punktā minētās procedūras, un tām ir jābūt viegli saprotamām.

6.pants
Dokumenti, kuri papildina elektronisko pavadzīmi

1. Pārvadātājs vienojas ar nosūtītāju, pēc pēdējā prasības, par kravu un visas nepieciešamās informācijas saņemšanu pārvadājuma identificēšanai, un piekļuvi elektroniskajai pavadzīmei, uz kuru šis Protokols attiecas.

2. Konvencijas 6.panta 2.punkta g) apakšpunktā un 11.pantā minētos dokumentus nosūtītājs var sniegt pārvadātājam elektroniski, ja dokumenti ir šādā formā un ja puses ir vienojušās par procedūrām, kas sniedz iespēju izveidot savienojumu starp šiem dokumentiem un elektroniskajām pavadzīmēm, uz ko šis Protokols attiecas tādā veidā, ka nodrošina to viengabalainību.

Nobeiguma noteikumi

7.pants
Parakstīšana, ratifikācija, pievienošanās

1. Šis Protokols ir atklāts parakstīšanai valstīm, kuras ir Konvencijas parakstītājas vai Puses un ir vai nu Eiropas Ekonomikas komisijas dalībvalstis, vai valstis, kas uzņemtas Komisijā konsultanta statusā saskaņā ar Komisijas Darbības līguma 8.punkta.

2. Šis Protokols ir atklāts parakstīšanai Ženēvā no 2008. gada 27. līdz 30.maijam, ieskaitot, un pēc šī laika - Apvienoto Nāciju Organizācijas Galvenajā mītnē Ņujorkā līdz 2009.gada 30.jūnijam, ieskaitot.

3. Šo Protokolu ratificē parakstītājas Valstis, un tas ir atvērts parakstīšanai šī panta 1.punktā minētajām Valstīm, kuras to nav parakstījušas un kuras ir Konvencijas Puses.

4. Valstis, kuras var piedalīties Eiropas Ekonomikas komisijas noteiktās aktivitātēs saskaņā ar Komisijas kompetences noteikumu 11.pantu un kuras ir pievienojušās Konvencijai, var kļūt par šī Protokola Pusēm, pievienojoties tam pēc tā stāšanās spēkā.

5. Ratifikācija vai pievienošanās tiek realizēta, nododot dokumentus glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

6. Jebkurš ratifikācijas vai pievienošanās dokuments, kurš tiek nodots glabāšanā pēc Protokola grozījumu stāšanās spēkā, kas pieņemts saskaņā ar 13.panta noteikumiem, tiek uzskatīts par piemērojamu pārveidotam Protokolam ar grozījumiem.

8.pants
Spēkā stāšanās

1. Šis Protokols stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad piecas no šī Protokola 7.panta 3.punktā minētajām valstīm ir nodevušas glabāšanā savus ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus.

2. Katrai valstij, kas pēc tam, kad piecas valstis ir nodevušas glabāšanā savus ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus, šis Protokols stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad minētā valsts nodevusi glabāšanā tās ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu.

9.pants
Denonsācija

1. Katra Puse var denonsēt šo Protokolu, paziņojot par to Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

2. Denonsācija stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem datumā, kad Ģenerālsekretārs ir saņēmis paziņojumu par denonsāciju.

3. Jebkura valsts, kura izbeidz būt par Konvencijas Pusi, tajā pat datumā izbeidz būt par šī Protokola Pusi.

10.pants
Līgumsaistību izbeigšana

Ja pēc šī Protokola stāšanās spēkā Pušu skaits denonsāciju rezultātā ir kļuvis mazāks par pieci, Protokols pārstāj būt spēkā no datuma, kad notikusi pēdējā no šīm denonsācijām. Protokols pārstāj būt spēkā datumā, kurā pārstāj būt spēkā Konvencija.

11.pants
Strīdi

Jebkuru strīdīgo jautājumu starp divām vai vairākām Pusēm par šī Protokola interpretāciju vai piemērošanu, ja Puses nevar to nokārtot sarunu vai kādā citā veidā, var pēc jebkuras Puses ierosinājuma nodot izskatīšanai Starptautiskajā tiesā.

12.pants
Atrunas

1. Jebkura valsts, parakstot vai ratificējot šo Protokolu vai pievienojoties tam, var paziņot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, ka tā neuzskata tai par saistošu šī Protokola 11.pantu. Citas Puses nav saistītas ar šī Protokola 11.pantu attiecībā uz jebkuru Pusi, kas izdarījusi šādu atrunu.

2. Šī panta 1.punktā minētais paziņojums var tikt atsaukts jebkurā laikā, iesniedzot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram paziņojumu.

3. Nekādas citas atrunas šim Protokolam nav pieļaujamas.

13.pants
Grozījumi

1. Tiklīdz šis Protokols ir stājies spēkā, to var grozīt saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

2. Jebkurš šim Protokolam ierosinātais grozījums, ko iesniegusi šī Protokola Puse, tiek nodots Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Sauszemes transporta darba grupā apspriešanai un lēmumu pieņemšanai.

3. Šī Protokola Pusēm ir jāpieliek visi iespējamie pūliņi, lai sasniegtu vienprātību. Ja, neskatoties uz šiem pūliņiem, vienprātība attiecībā uz piedāvāto grozījumu netiek panākta, tad - kā pēdējā iespēja - tā lūdz pieņemt klātesošam un balsojošam Pušu divu trešdaļu vairākumam. Ierosinātais grozījums, kas pieņemts vai nu saskaņā ar konsensu vai ar Pušu divu trešdaļu vairākumu, tiek iesniegts Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Ģenerālsekretāram, kurš izplata to pieņemšanai visām šī Protokola Pusēm, kā arī parakstītājām valstīm.

4. Deviņu mēnešu laikā, skaitot no datuma, kad, Ģenerālsekretārs ir paziņojis par ierosināto grozījumu, jebkura Puse var informēt Ģenerālsekretāru par to, ka tai nav iebildumu pret ierosināto grozījumu.

5. Ierosinātais grozījums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja, beidzoties deviņu mēnešu periodam, kā tas noteikts iepriekšējā punktā, neviena no šī Protokola Pusēm nav iesniegusi iebildumu. Ja par iebildumu ir paziņots, ierosinātais grozījums nav spēkā.

6. Ja valsts kļūst par šī Protokola Līgumslēdzējas Pusi laikā starp paziņojumu par ierosināto grozījumu un deviņu mēnešu perioda beigām, kā tas paredzēts šī panta 4.punktā, Eiropas Ekonomikas komisijas Sauszemes transporta darba grupas sekretariāts paziņo jaunajai valstij - Pusei par ierosināto grozījumu, cik ātri vien iespējams. Pēdējā var informēt Ģenerālsekretāru pirms šī deviņu mēnešu perioda beigām par to, ka tai ir iebildumi pret ierosināto grozījumu.

7. Ģenerālsekretārs, cik ātri vien iespējams, paziņo visām Pusēm par iebildumiem, kuri izteikti saskaņā ar šī panta 4. un 6.punktu, kā arī par jebkuru grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar iepriekšminēto 5.punktu.

8. Jebkurš grozījums, kurš tiek uzskatīts par pieņemtu, stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem datumā, kad Ģenerālsekretārs ir paziņojis Pusēm par šādu pieņemšanu.

14. pants
Diplomātiskās konferences sasaukšana

1. Tiklīdz šis Protokols ir stājies spēkā, jebkura Puse, paziņojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, var lūgt sasaukt konferenci nolūkā pārskatīt no jauna šo Protokolu. Ģenerālsekretārs paziņo visām Pusēm par lūgumu, un Ģenerālsekretārs sasauc pārskatīšanas konferenci, ja četru mēnešu laikā pēc Ģenerālsekretāra paziņojuma datuma ne mazāk kā ceturtā daļa no šī Protokola Pusēm paziņo, ka piekrīt lūgumam.

2. Ja konference tiek sasaukta saskaņā ar iepriekšējo punktu, Ģenerālsekretārs paziņo par to visām Pusēm un aicina tās trīs mēnešu laikā iesniegt tādus priekšlikumus, pār kādiem tās vēlētos, ka tos apspriež Konference. Ģenerālsekretārs izplata visām Pusēm Konferences pagaidu darba kārtību, kā arī šo priekšlikumu tekstus vismaz trīs mēnešus pirms Konferences sākuma datuma.

3. Saskaņā ar šo pantu Ģenerālsekretārs ielūdz visas šī Protokola 7.panta 1., 3. un 4.punktā minētās valstis uz jebkuru sasaukto Konferenci.

15. pants
Paziņojumi valstīm

Papildus 13. un 14.pantā noteiktajiem paziņojumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo 7.panta 1.punktā minētajām valstīm un valstīm, kuras kļuvušas par šī Protokola Pusēm saskaņā ar 7.panta 3. un 4.punktu, par:

a) ratifikāciju un pievienošanos saskaņā ar 7.pantu;

b) šī Protokola spēkā stāšanās datumiem saskaņā ar 8.pantu;

c) denonsācijām saskaņā ar 9.pantu;

d) šī Protokola darbības izbeigšanu saskaņā ar 10.pantu;

e) deklarācijām un paziņojumiem, kas saņemtas saskaņā ar 12.panta 1. un 2.punktu.

16. pants
Depozitārijs

Šī Protokola oriģināls tiks nodots glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, kurš nosūtīs apstiprinātas kopijas visām šī Protokola 12.panta 1. un 2.punktā minētajām valstīm.

Noslēgts Ženēvā divi tūkstoši astotā gada divdesmitajā februārī, vienā eksemplārā angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Apliecinot to, apakšā parakstījušies pilnvarotie pārstāvji, kuri pienācīgā veidā tikuši pilnvaroti, ir parakstījuši šo Protokolu.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 20.02.2008.
Stājas spēkā:
 05.06.2011.
Parakstīts:
 27.05.2008.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 205, 30.12.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1672
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)