Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Tulkojums

PASAULES PASTA KONVENCIJA

Saturs

I daļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

Vienīgā nodaļa

Vispārīgie noteikumi

Pants

1.

Definīcijas

2.

Institūcijas vai institūciju noteikšana, kas ir atbildīgas par pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās Konvencijai

3.

Universālais pasta pakalpojums

4.

Tranzīta brīvība

5.

Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai precizēšana. Pārsūtīšana. Nepiegādātu sūtījumu atpakaļnosūtīšana

6.

Maksa

7.

Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

8.

Pastmarkas

9.

Pasta drošība

10.

Vide

11.

Pārkāpumi

II daļa

Noteikumi, kurus piemēro vēstuļu korespondencei un pasta pakām

1. nodaļa

Pakalpojumu sniegšana

12.

Pamatpakalpojumi

13.

Papildpakalpojumi

14.

Elektroniskais pasts, EMS, integrētā loģistika un jauni pakalpojumi

15.

Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

16.

Radioaktīvie materiāli un bioloģiskie materiāli, kurus atļauts pieņemt

17.

Pieprasījumi

18.

Muitas kontrole. Muitas nodoklis un citas nodevas

19.

Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

20.

Pakalpojumu kvalitātes standarti un rādītāji

2. nodaļa

Atbildība

21.

Pasta administrāciju atbildība. Kompensācijas

22.

Gadījumi, kad pasta administrācijas nav atbildīgas

23.

Sūtītāja atbildība

24.

Kompensācijas izmaksa

25.

Iespējamā kompensācijas piedziņa no sūtītāja vai adresāta

26.

Savstarpējās atbilstības princips, ko piemēro atrunām par atbildību

3. nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

27.

Vēstuļu korespondences nosūtīšana uz ārvalstīm

III daļa

Atlīdzināšana

1. nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

28.

Galamaksa. Vispārīgie noteikumi

29.

Galamaksa. Noteikumi, ko piemēro maksājumiem starp valstīm mērķsistēmā

30.

Galamaksa. Noteikumi, ko piemēro pasta sūtījumu plūsmām uz valstīm, no valstīm un starp valstīm pārejas sistēmā

31.

Pakalpojumu kvalitātes fonds

32.

Tranzīta maksa

2. nodaļa

Citi noteikumi

33.

Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu nodevām

34.

Pasta paku sauszemes un jūras tarifi

35.

Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

IV daļa

Noslēguma noteikumi

36.

Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai par Konvenciju un reglamentiem

37.

Atrunas Kongresā

38.

Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks

 

Pasaules Pasta konvencija

Ņemot vērā 22.panta 3.punktu Pasaules Pasta savienības konstitūcijā, kas noslēgta Vīnē 1964.gada 10.jūlijā, apakšā parakstījušās Savienības dalībvalstu valdību pilnvarotās personas, kopīgi vienojoties un saskaņā ar Konstitūcijas 25.panta 4.punktu, ir izstrādājušas šīs Konvencijas noteikumus, ko piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem.

I daļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

Vienīgā nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants

Definīcijas

1. Pasaules Pasta konvencijā lietotajiem terminiem ir šādas definīcijas:

1.1.  universāls pasta pakalpojums - pastāvīgu kvalitatīvu pasta pamatpakalpojumu sniegšana visā dalībvalsts teritorijā visiem klientiem par pieņemamām cenām;

1.2. slēgta depeša - marķēts sainis vai saiņu kopa, kā arī citi iepakojumi, kuri aizplombēti ar svinu vai bez tā un kuros ir pasta sūtījumi;

1.3. atklātais tranzīts - atvērts to sūtījumu tranzīts caur starpniekvalsti, kuru skaits vai svars nav pamatojums, lai noformētu slēgtas depešas galamērķa valstij;

1.4. pasta sūtījums - vispārīgs termins, kas attiecas uz visu, ko nosūta pasta dienesti (vēstuļu korespondence, pasta pakas, naudas pārvedumi u.c.);

1.5. galamaksa - atlīdzība, ko galamērķa valsts pasta administrācijai maksā sūtītājas valsts pasta administrācija kā kompensāciju par izdevumiem, kuri par saņemtajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem radušies galamērķa valstī;

1.6. tranzīta maksa - atlīdzība par pakalpojumiem, ko pārvadātājs (pasta administrācija, cits dienests vai abi kopā) sniedzis šķērsotajā valstī par depešu sauszemes, jūras un/vai aviotranzītu;

1.7. ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs - atlīdzība, ko galamērķa valsts pasta administrācijai maksā sūtītājas valsts pasta administrācija kā kompensāciju par izdevumiem, kuri par saņemtajām pasta pakām radušies galamērķa valstī;

1.8. tranzīta sūtījumu sauszemes tarifs - atlīdzība, ko maksā par pakalpojumiem, kurus pārvadātājs sniedzis šķērsotajā valstī (pasta administrācija, cits dienests vai abi kopā) par pasta paku sauszemes un/vai aviotranzītu caur tās teritoriju;

1.9. jūras tarifs - atlīdzība, ko maksā par pakalpojumiem, kurus sniedzis pārvadātājs (pasta administrācija, cits dienests vai abi kopā), pārvadājot pasta pakas pa jūru.

2.pants

Institūcijas vai institūciju noteikšana, kas ir atbildīgas par pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās Konvencijai

Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc Kongresa beigām paziņo Starptautiskajam birojam valsts institūcijas nosaukumu un adresi, kas ir atbildīga par pasta jautājumu uzraudzību. Sešu mēnešu laikā pēc Kongresa beigām dalībvalstis paziņo arī Starptautiskajam birojam operatora vai operatoru nosaukumu un adresi, kuri to teritorijā ir oficiāli iecelti sniegt pasta pakalpojumus un izpildīt pienākumus, kas noteikti Savienības dokumentos. Kongresu starplaikā informāciju par izmaiņām valsts institūcijās un oficiāli ieceltajos operatoros dara zināmu Starptautiskajam birojam iespējami īsākā laikā.

3.pants

Universālais pasta pakalpojums

1. Lai atbalstītu koncepciju par vienotu Savienības pasta teritoriju, dalībvalstis nodrošina to, ka visiem lietotājiem/klientiem ir tiesības uz universālo pasta pakalpojumu, kas ietver pastāvīgu kvalitatīvu pamatpakalpojumu sniegšanu visā to teritorijā par pieņemamām cenām.

2. Ņemot vērā šo mērķi, dalībvalstis turpmāk nacionālajos tiesību aktos pasta jomā vai citādā veidā nosaka piedāvāto pasta pakalpojumu apjomu un prasības pēc kvalitātes un pieņemamām cenām, ievērojot gan iedzīvotāju vajadzības, gan valsts apstākļus.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pasta pakalpojumus piedāvā un kvalitātes standartus ievēro operatori, kas ir atbildīgi par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka universālais pasta pakalpojums ir reāli izpildāms, tādējādi garantējot tā ilgtspējību.

4.pants

Tranzīta brīvība

1. Tranzīta brīvības princips izklāstīts Konstitūcijas 1. pantā. Tas uzliek pienākumu katrai pasta administrācijai slēgtās depešas un vēstuļu korespondences sūtījumus atklātā tranzītā, kurus tai nodod cita pasta administrācija, vienmēr nogādāt visātrākā veidā un ar visdrošākajiem līdzekļiem, kādus tā izmanto pati saviem sūtījumiem. Šo principu attiecina arī uz kļūdaini nosūtītiem sūtījumiem vai depešām.

2. Dalībvalstis, kas nepiedalās tādu vēstuļu apmaiņā, kurās ir ātri bojājošās bioloģiskās vai radioaktīvās vielas, var nepieņemt šos sūtījumus atklātam tranzītam caur to teritoriju. Tas pats attiecas uz vēstuļu korespondences sūtījumiem, izņemot sūtījumus neredzīgajiem. Tas attiecas arī uz iespieddarbiem, periodiskajiem izdevumiem, žurnāliem, sīkpakām un M maisiem, kuru saturs neatbilst normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē to publicēšanas vai aprites noteikumus šķērsotajā valstī.

3. Tranzīta brīvība pasta pakām, kas jānosūta pa sauszemi un jūru, attiecas tikai uz to valstu teritoriju, kuras sniedz šo pakalpojumu.

4. Tranzīta brīvību aviopakām nodrošina visā Savienības teritorijā. Tomēr dalībvalstīm, kas nesniedz pasta paku pakalpojumu, nav pienākuma nosūtīt aviopakas pa sauszemi.

5. Ja kāda dalībvalsts neievēro noteikumus par tranzīta brīvību, citas dalībvalstis var pārtraukt sniegt pasta pakalpojumus šai valstij.

5.pants

Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses maiņa vai precizēšana. Pārsūtīšana. Nepiegādātu sūtījumu atpakaļnosūtīšana

1. Pasta sūtījums ir sūtītāja īpašums tikmēr, kamēr tas nav piegādāts likumīgajam īpašniekam, izņemot gadījumu, kad sūtījums konfiscēts saskaņā ar izcelsmes vai galamērķa valsts likumdošanu, bet 15.panta 2.1.1.apakšpunkta vai 15.panta 3.punkta piemērošanas gadījumā - atbilstoši tranzītvalsts likumdošanai.

2. Pasta sūtījuma sūtītājs var atsaukt sūtījumu no pasta vai mainīt, vai precizēt tā adresi. Maksa un citi nosacījumi ir noteikti reglamentos.

3. Dalībvalstis nodrošina pasta sūtījumu pārsūtīšanu, ja adresāts ir mainījis adresi, un nepiegādātu sūtījumu atpakaļnosūtīšanu sūtītājam. Maksa un citi nosacījumi ir noteikti reglamentos.

6.pants

Maksa

1. Maksu par dažādajiem starptautiskajiem un īpašajiem pasta pakalpojumiem nosaka pasta administrācijas saskaņā ar Konvencijas un reglamentu principiem. Maksu principā saista ar šo pakalpojumu pašizmaksu.

2. Izcelsmes valsts pasta administrācija nosaka maksu par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pārvadāšanu. Pasta maksa attiecas uz sūtījumu piegādi uz adreses vietu ar nosacījumu, ka šo piegādes pakalpojumu sniedz attiecīgo sūtījumu galamērķa valstī.

3. Iekasējamai maksai, ieskaitot to, kas norādīta Pasaules Pasta savienības dokumentos kā orientējoša, jābūt vismaz līdzvērtīgai tai maksai, ko iekasē par iekšzemes sūtījumiem, kuriem ir tādas pašas pazīmes (kategorija, daudzums, apstrādes laiks u. c.).

4. Pasta administrācijas ir tiesīgas pārsniegt jebkuru orientējošu maksu, kas norādīta Pasaules Pasta savienības dokumentos.

5. Virs maksas minimālā līmeņa, kas norādīta 3.punktā, pasta administrācijas var atļaut samazinātu maksu, kas pamatota ar to valstu nacionālajiem tiesību aktiem par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem, kuri attiecīgajās valstīs nosūtīti. Tās var, piemēram, noteikt atvieglotus tarifus lielākajiem pasta pakalpojumu lietotājiem.

6. No klientiem nedrīkst iekasēt nekādu citu maksu par pasta pakalpojumiem kā tikai Pasaules Pasta savienības dokumentos paredzēto.

7. Ja Pasaules Pasta savienības dokumentos nav paredzēts citādi, iekasēto maksu katra pasta administrācija patur sev.

7.pants

Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

1. Princips

1.1. Konvencija skaidri nosaka gadījumus, kad atbrīvo no maksas par pasta pakalpojumiem, ar to saprotot atbrīvojumu no priekšapmaksas par pasta pakalpojumiem. Tomēr reglamenti var paredzēt gan atbrīvojumu no priekšapmaksas par pasta pakalpojumiem, gan atbrīvojumu no tranzīta maksas, galamaksas un maksājumiem pēc iekšzemes tarifa tiem ienākošajiem vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem, kurus nosūta pasta administrācijas un ierobežotas apvienības un kuri attiecas uz pasta dienesta sūtījumiem. Turklāt vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi, ko UPU Starptautiskais birojs nosūta ierobežotām apvienībām un pasta administrācijām, uzskatāmi par pasta dienesta sūtījumiem un par tiem nekādu maksu neiekasē.Tomēr izcelsmes valsts pasta administrācija par pēdējiem minētajiem sūtījumiem var iekasēt aviopārvadājumu uzrēķinus.

2. Karagūstekņi un internētās civilpersonas

2.1. Par vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un pasta naudas pārvedumiem, kuri adresēti karagūstekņiem vai kurus tie nosūta, tieši vai ar to iestāžu starpniecību, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentos, neiekasē nekādu maksu, izņemot aviopārvadājumu uzrēķinus. Karojošo valstu armijās iesauktās personas, kas aizturētas un internētas neitrālā valstī, klasificē kā karagūstekņus attiecībā uz iepriekš minēto nosacījumu piemērošanu.

2.2. punkta nosacījumus piemēro arī vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un pasta naudas pārvedumiem, kuru izcelsme ir citās valstīs un kurus adresē internētām civilpersonām vai kurus tie nosūta saskaņā ar 1949.gada 12.augusta Ženēvas Konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā, vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentos.

2.3. Iestādes, kas minētas Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentos, arī ir atbrīvotas no maksas par vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un pasta naudas pārvedumiem, ko 2.1. un 2.2.punktā minētās personas nosūta vai saņem tieši, vai arī kā starpnieki.

2.4. Bez maksas pieņem pasta pakas, kuru svars ir līdz pieciem kilogramiem. Svara ierobežojumu līdz desmit kilogramiem palielina pasta pakām, kuru saturs nav sadalāms, un tām, kuras adresētas nometnei vai ieslodzīto pārstāvjiem ("uzticības personām") izdalīšanai ieslodzītajiem.

2.5. Norēķinos starp pasta administrācijām maksu nenosaka dienesta pakām un karagūstekņu un internēto civilpersonu pakām, izņemot aviopakām piemērojamās aviopārvadājumu nodevas.

3. Pasta sūtījumi neredzīgajiem

3.1. Par pasta sūtījumiem neredzīgajiem neiekasē nekādu maksu, izņemot aviopārvadājumu uzrēķinus.

8.pants

Pastmarkas

1. Terminu "pastmarka" aizsargā saskaņā ar šo Konvenciju un to īpaši attiecina tikai uz pastmarkām, kas atbilst šī panta un reglamentu noteikumiem.

2. Pastmarkas:

2.1. izdod tikai un vienīgi atbildīga izdevēja iestāde saskaņā ar UPU dokumentiem. Pastmarku izdošana ietver arī to laišanu apgrozībā;

2.2. ir suverenitātes izpausme un:

2.2.1. ir priekšapmaksas apliecinājums par nosūtīšanu pēc to patiesās vērtības saskaņā ar Pasaules Pasta savienības dokumentiem, ja tās ir uzlīmētas uz pasta sūtījumiem;

2.2.2. kā filatēlijas priekšmeti ir papildu ieņēmumu avots pasta administrācijām;

2.3. ir apgrozībā pasta sūtījumu priekšapmaksai vai filatēlijas vajadzībām izdevējas pasta administrācijas izcelsmes teritorijā.

3. Pastmarkas kā suverenitātes izpausme ietver:

3.1. latīņu burtiem rakstītu dalībvalsts vai tās teritorijas nosaukumu, kurai izdevēja pasta administrācija ir piederīga;

3.1.1. pēc izvēles, tās dalībvalsts oficiālo simbolu, kurai izdevēja pasta administrācija ir piederīga;

3.1.2. principā, latīņu burtiem vai arābu cipariem norādīto marku nominālvērtību;

3.1.3. pēc izvēles, vārdu "Pasts", kas rakstīts latīņu vai citiem burtiem.

4. Valsts simbolus, starpvaldību institūciju oficiālās kontroles atzīmes un logotipus, kas attēloti uz pastmarkām, aizsargā Parīzes Konvencija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

5. Pastmarku tematika un dizains:

5.1. atbilst UPU Konstitūcijas preambulas būtībai un Pasaules Pasta savienības struktūru pieņemtajiem lēmumiem;

5.2. ir cieši saistīts ar tās valsts kultūras identitāti, kurai izdevēja pasta administrācija ir piederīga, un sekmē kultūras izplatīšanu vai miera saglabāšanu;

5.3. ir cieši saistīts ar valsti vai teritoriju, kuras ievērojamas personas vai notikumi tiek pieminēti, bet neattiecas uz valsti vai teritoriju, kurai izdevēja pasta administrācija ir piederīga;

5.4. nedrīkst būt ar politisku ievirzi vai tematika nedrīkst aizvainot kādu personu vai valsti;

5.5. ir nozīmīgs valstij, kurai izdevēja pasta administrācija ir piederīga, vai šai pasta administrācijai;

6. Pastmarkās kā intelektuālā īpašuma tiesību objektā var ietvert:

6.1. norādi par izdevējas pasta administrācijas tiesībām izmantot attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram:

6.1.1. autortiesības, norādot autortiesību zīmi ©, norādot īpašumtiesības uz autortiesībām un izdošanas gadu;

6.1.2. zīmi, kas reģistrēta tās dalībvalsts teritorijā, kurai izdevēja pasta administrācija ir piederīga, norādot reģistrētās preču zīmes simbolu ® aiz zīmes;

6.2. mākslinieka vārdu;

6.3. iespiedēja nosaukumu.

7. Pasta priekšapmaksas zīmju nospiedumus, marķēšanas mašīnu nospiedumus un nospiedumus, kas izdarīti ar tipogrāfijas iespiedmašīnām vai citu drukāšanas vai iespiešanas procesu, saskaņā ar UPU dokumentiem var izmantot tikai ar pasta administrācijas atļauju.

9.pants

Pasta drošība

1. Dalībvalstis pieņem un īsteno proaktīvu drošības stratēģiju visos pasta darbības līmeņos, lai saglabātu un vairotu plašas sabiedrības uzticību pasta pakalpojumiem visu iesaistīto dienestu interesēs. Šī stratēģija ietver informācijas apmaiņu par to, kā uztur drošu un aizsargātu depešu pārvadāšanu un tranzītu starp dalībvalstīm.

10.pants

Vide

Dalībvalstis pieņem un īsteno proaktīvu vides stratēģiju visos pasta darbības līmeņos un sekmē izpratnes veidošanu par vides nozīmi pasta darbībā.

11.pants

Pārkāpumi

1. Pasta sūtījumi

1.1. Dalībvalstis apņemas noteikt nepieciešamos pasākumus, lai aizturētu, apsūdzētu un sodītu jebkuru personu, kas atzīta par vainīgu šādos pārkāpumos:

1.1.1. narkotisko un psihotropo vielu, kā arī sprāgstošu, viegli uzliesmojošu vai citu bīstamu vielu ievietošana pasta sūtījumos, ja to ievietošana nav skaidri un nepārprotami atļauta Konvencijā;

1.1.2. ar pedofiliju vai bērnu pornogrāfiju saistītu materiālu ievietošana pasta sūtījumos.

2. Pasta priekšapmaksas zīmes un pasta maksājumi

2.1. Dalībvalstis apņemas noteikt nepieciešamos pasākumus, lai aizturētu, apsūdzētu un sodītu par jebkuru pārkāpumu, kurš attiecas uz kādu no šajā Konvencijā minētajām pasta priekšapmaksas zīmēm, proti:

2.1.1. pastmarkas, kas ir apgrozībā vai izņemtas no apgrozības;

2.1.2. pasta priekšapmaksas zīmju nospiedumi;

2.1.3. marķēšanas mašīnu vai iespiedmašīnu nospiedumi;

2.1.4. starptautiskie atbildes kuponi.

2.2. Šajā Konvencijā par pārkāpumu attiecībā uz pasta priekšapmaksas zīmēm tiek uzskatīta jebkura turpmāk minētā darbība, kuras mērķis ir gūt nelikumīgu labumu sev vai trešai personai. Soda par šādām darbībām:

2.2.1. jebkuru darbību, kurā falsificē, atdarina vai vilto kādu no pasta priekšapmaksas zīmēm, vai jebkuru nelikumīgu darbību, kas saistīta ar šādu zīmju neatļautu izgatavošanu;

2.2.2. jebkuru darbību, kurā izmanto, laiž apgrozībā, pārdod, izsniedz, izplata, pārvadā, izstāda, rāda vai publisko jebkuru viltotu, atdarinātu vai fiktīvu pasta priekšapmaksas zīmi;

2.2.3. jebkuru darbību, kurā pasta vajadzībām izmanto vai laiž apgrozībā jebkuru pasta priekšapmaksas zīmi, kas jau ir izmantota;

2.2.4. jebkuru mēģinājumu izdarīt kādu no šiem pārkāpumiem.

3. Savstarpējās atbilstības princips

3.1. Attiecībā uz sankcijām netiek noteikta nekāda atšķirība starp 2.punktā norādītajām darbībām neatkarīgi no tā, vai ir izmantotas savas valsts vai ārvalstu pasta priekšapmaksas zīmes; uz šo normu neattiecas savstarpējas atbilstības juridiskie vai vispārpieņemtie nosacījumi.

II daļa

Noteikumi, ko piemēro vēstuļu korespondencei un pasta pakām

1.nodaļa

Pakalpojumu sniegšana

12.pants

Pamatpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina vēstuļu korespondences sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, pārvadāšanu un piegādi.

2. Vēstuļu korespondences sūtījumi ir:

2.1. prioritāri sūtījumi un neprioritāri sūtījumi, kuru svars ir līdz diviem kilogramiem;

2.2. vēstules, pastkartes, iespieddarbi un sīkpakas, kuru svars ir līdz diviem kilo­gramiem;

2.3. neredzīgajiem paredzētie sūtījumi, kuru svars ir līdz septiņiem kilogramiem;

2.4. īpaši saiņi, t. s. "M maisi", kuros ir laikraksti, periodiskie izdevumi, grāmatas un līdzīgi iespieddarbi vienam un tam pašam adresātam uz to pašu adresi un kuru svars ir līdz trīsdesmit kilogramiem.

3. Vēstuļu korespondences sūtījumus klasificē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu, pamatojoties vai nu uz sūtījumu apstrādes ātrumu, vai arī sūtījumu saturu.

4. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz 2.punktā noteiktos, var piemērot atsevišķām vēstuļu korespondences sūtījumu kategorijām saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem.

5. Dalībvalstis nodrošina arī pasta paku pieņemšanu, apstrādi, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars ir līdz divdesmit kilogramiem, vai nu kā paredz Konvencija, vai, attiecībā uz izejošām pakām un pēc divpusēja nolīguma noslēgšanas, - izmantojot jebkurus citus līdzekļus, kas ir izdevīgāki dalībvalstu klientiem.

6. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz divdesmit kilogramus, var piemērot atsevišķām pasta paku kategorijām saskaņā ar Pasta paku reglamenta noteikumiem.

7. Jebkura valsts, kuras pasta administrācija neuzņemas pārvadāt pasta pakas, var uzticēt Konvencijas noteikumu izpildi transporta uzņēmumiem. Vienlaikus tā var ierobežot šo pakalpojumu, attiecinot to tikai uz pasta pakām, kuru izcelsmes vieta ir teritorijā, kur šie uzņēmumi sniedz pakalpojumus, vai kuras ir adresētas uz šīm vietām.

8. Neatkarīgi no 5.punktā noteiktā, valstīm, kuras līdz 2001.gada 1.janvārim neparakstīja Pasta paku nolīgumu, nav pienākuma sniegt pasta paku pakalpojumus.

13.pants

Papildpakalpojumi

1. Dalībvalstis sniedz šādus obligātus papildpakalpojumus:

1.1. reģistrācijas pakalpojums izejošiem prioritāriem un aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem;

1.2. reģistrācijas pakalpojums izejošiem neprioritāriem un sauszemes vēstuļu korespondences sūtījumiem uz galamērķi, kur nav attiecīgu prioritāro jeb aviopasta pakalpojumu;

1.3. reģistrācijas pakalpojums visiem ienākošiem vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Reģistrācijas pakalpojuma sniegšana nav obligāta izejošiem neprioritāriem un sauszemes vēstuļu korespondences sūtījumiem uz galamērķi, kur sniedz prioritārus jeb aviopasta pakalpojumus.

3. Dalībvalstis var sniegt šādus neobligātus papildpakalpojumus attiecībās ar pasta administrācijām, kuras vienojušās sniegt šos pakalpojumus:

3.1. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku apdrošināšana;

3.2. vēstuļu korespondences sūtījumu apstiprināta piegāde;

3.3. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku piegāde ar pēcmaksu;

3.4. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku eksprespiegāde;

3.5. ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu, vēstuļu korespondences sūtījumu apstiprināta piegāde vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu piegāde adresātam personīgi;

3.6. vēstuļu korespondences un pasta paku pakalpojumi bez maksas un nodevām;

3.7. trauslu un nestandarta pasta paku nosūtīšana;

3.8. kopēju sagrupētu sūtījumu nosūtīšana ("consignment") uz ārvalstīm no viena sūtītāja.

4. Trīs turpmāk minētie papildpakalpojumi ietver sevī gan obligātas, gan neobligātas daļas:

4.1. pakalpojums "starptautiskā komerckorespondence ar atbildi" (IBRS), kas būtībā ir neobligāts.Tomēr visām pasta administrācijām ir pienākums sniegt IBRS sūtījumu "atpakaļnosūtīšanas" pakalpojumu;

4.2. starptautiskie atbildes kuponi, kuri ir apmaināmi jebkurā dalībvalstī. Tomēr starptautisko atbildes kuponu pārdošana nav obligāta;

4.3. paziņojums par saņemšanu ierakstītiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, vēstuļu korespondences sūtījumiem ar apstiprinātu piegādi, pasta pakām un apdrošinātiem sūtījumiem. Visām pasta administrācijām jāpieņem paziņojumi par saņemšanu ienākošiem sūtījumiem. Tomēr pakalpojums "paziņojums par saņemšanu" izejošiem sūtījumiem nav obligāts.

5. Šo pakalpojumu apraksts un maksa ir noteikta reglamentos.

6. Ja iekšzemes pasta dienests iekasē īpašu maksu par turpmāk minētajiem pakalpojumiem, saskaņā ar reglamentu noteikumiem pasta administrācijas ir tiesīgas iekasēt tādu pašu maksu par starptautiskiem sūtījumiem:

6.1. sīkpaku piegāde, kuru svars ir virs 500 gramiem;

6.2. vēstuļu korespondences sūtījumi, kas nosūtīti pēc visvēlākā nosūtīšanas laika;

6.3. sūtījumi, kas nosūtīti ārpus pasta iestādes parastā darba laika;

6.4. sūtījuma pieņemšana sūtītāja adresē;

6.5. vēstuļu korespondences sūtījuma izņemšana ārpus pasta iestādes parastā darba laika;

6.6. korespondences saņemšana pēc pieprasījuma;

6.7. vēstuļu korespondences sūtījumu uzglabāšana, kuru svars ir virs 500 gramiem, un pasta paku uzglabāšana;

6.8. pasta paku piegāde pēc paziņojuma saņemšanas par sūtījuma pienākšanu;

6.9. nodrošinājums pret nepārvaramas varas risku.

14.pants

Elektroniskais pasts, EMS, integrētā loģistika un jauni pakalpojumi

1. Pasta administrācijas var savstarpēji vienoties par tālāk minēto pakalpojumu sniegšanu, kas aprakstīti reglamentos:

1.1. elektroniskais pasts - pasta pakalpojums, kurš ietver paziņojumu elektronisku pārsūtīšanu;

1.2. EMS - pasta eksprespakalpojums dokumentiem un precēm - ir fiziski pēc iespējas visātrāk izpildāmais pasta pakalpojums. Pasta administrācijas var sniegt šo pakalpojumu, pamatojoties uz EMS standarta daudzpusēju nolīgumu vai divpusēju nolīgumu;

1.3. integrētā loģistika - pakalpojums, kurš pilnībā atbilst klientu prasībām pret piegādēm un ietver posmus pirms un pēc preču un dokumentu fiziskas nosūtīšanas;

1.4. elektroniskā pasta zīme, kas pierāda notikušu elektronisku darbību noteiktā formā, noteiktā laikā un ar vienas vai vairāku pušu iesaistīšanu.

2. Pasta administrācijas var savstarpēji vienoties par tāda jauna pakalpojuma sniegšanu, kas Pasta Savienības dokumentos nav paredzēts. Katra iesaistītā pasta administrācija nosaka maksu par jaunu pakalpojumu, ņemot vērā tā sniegšanas izmaksas.

15.pants

Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Netiek pieņemti sūtījumi, kas neatbilst Konvencijas un reglamentu noteikumiem. Netiek pieņemti sūtījumi krāpnieciskas darbības veicināšanai vai nolūkā izvairīties no attiecīgā maksājuma veikšanas pilnā apjomā.

1.2. Izņēmumi šajā pantā minētajiem aizliegumiem ir uzskaitīti reglamentos.

1.3. Visas pasta administrācijas var papildināt šā panta aizliegumu uzskaitījumu, kurus drīkst nekavējoties piemērot pēc iekļaušanas attiecīgajā sarakstā.

2. Aizliegumi visu sūtījumu kategorijām

2.1. Aizliegta turpmāk minēto priekšmetu ievietošana visu kategoriju sūtījumos:

2.1.1. narkotiskās un psihotropās vielas;

2.1.2. nepieklājīga vai amorāla rakstura priekšmeti;

2.1.3. priekšmeti, kuru ievešana vai aprite ir aizliegta galamērķa valstī;

2.1.4. priekšmeti, kuri pēc savas būtības vai iesaiņojuma var būt bīstami pasta darbiniekiem vai plašai sabiedrībai, kā arī apbružāt vai sabojāt citus sūtījumus, pasta iekārtas vai trešās puses īpašumu;

2.1.5. dokumenti ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, ar kuriem apmainās personas, kas sūtījuma adresē nav norādītas kā sūtītājs un adresāts, vai personas, kuras dzīvo ar pēdējiem minētajiem.

3. Sprāgstoši, viegli uzliesmojoši vai radioaktīvi materiāli un citas bīstamas vielas

3.1. sprāgstošu, viegli uzliesmojošu vai citu bīstamu vielu, kā arī radioaktīvu materiālu ievietošana aizliegta visu kategoriju sūtījumos.

3.2. Izņēmuma gadījumos ir atļauts pieņemt šādas vielas un materiālus:

3.2.1. 16.panta 1.punktā minētos radioaktīvos materiālus, kurus nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās;

3.2.2. 16.panta 2.punktā minētās bioloģiskās vielas, kuras nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos.

4. Dzīvi dzīvnieki

4.1. Dzīvus dzīvniekus aizliegts pārsūtīt visu kategoriju sūtījumos.

4.2. Izņēmuma gadījumos vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, atļauts ievietot:

4.2.1. bites, dēles un zīdtārpiņus;

4.2.2. parazītus un kaitīgo insektu iznīcinātājus, kas paredzēti šo insektu kontrolei un apmaiņai starp oficiāli atzītām iestādēm;

4.2.3. Drozofilu dzimtas mušas biomedicīniskiem pētījumiem apmaiņai starp oficiāli atzītām iestādēm.

4.3. Izņēmuma gadījumos pasta pakās atļauts ievietot:

4.3.1. dzīvus dzīvniekus, kuru pārsūtīšana pa pastu ir atļauta saskaņā ar attiecīgo valstu pasta noteikumiem.

5. Korespondences ievietošana pasta pakās

5.1. pasta pakās aizliegts ievietot šādus priekšmetus:

5.1.1. dokumentus, kuriem ir kārtējās un privātās sarakstes pazīmes;

5.1.2. jebkādu korespondenci, ar kuru apmainās personas, kas sūtījuma adresē nav norādītas kā sūtītājs un adresāts, vai personas, kas dzīvo ar pēdējiem minētajiem.

6. Monētas, naudaszīmes un citi vērtīgi priekšmeti

6.1. Aizliegts ievietot monētas, naudaszīmes, valūtu vai jebkāda veida uzrādītāja vērtspapīrus, ceļotāju čekus, apstrādātu vai neapstrādātu platīnu, zeltu vai sudrabu, dārgakmeņus, dārglietas vai citus vērtīgus priekšmetus:

6.1.1. neapdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos;

6.1.1.1.tomēr, ja izcelsmes valsts un galamērķa valsts tiesību akti to atļauj, šādus priekšmetus var nosūtīt slēgtā aploksnē kā ierakstītus sūtījumus;

6.1.2. neapdrošinātās pasta pakās, izņemot gadījumus, kad to atļauj izcelsmes valsts un galamērķa valsts tiesību akti;

6.1.3. neapdrošinātās pasta pakās, kuru apmaiņu veic divas valstis, kas pieņem apdrošinātas pasta pakas;

6.1.3.1.papildus jebkura pasta administrācija var aizliegt zelta stieņu ievietošanu apdrošinātās vai neapdrošinātās pasta pakās, kuru izcelsme ir attiecīgās valsts teritorijā vai kuras ir adresētas uz tās teritoriju, vai nosūtītas atklātā tranzītā caur tās teritoriju; šī pasta administrācija var ierobežot minēto sūtījumu faktisko vērtību.

7. Iespieddarbi un sūtījumi neredzīgajiem

7.1. Iespieddarbos un sūtījumos neredzīgajiem:

7.1.1. nedrīkst būt neviens ieraksts vai korespondences sūtījums;

7.1.2. nedrīkst būt neviena pastmarka vai pasta priekšapmaksas zīme, neatkarīgi no tā, vai tā ir dzēsta vai nav, vai neviens dokuments, kam ir naudas vērtība, izņemot gadījumus, kad sūtījumā kā pielikums ir ievietota karte, aploksne vai iesaiņojums, uz kura drukātiem burtiem norādīta sūtījuma sūtītāja vai tā pārstāvja adrese sākotnējā sūtījuma nosūtīšanas vai galamērķa valstī, par kura atpakaļnosūtīšanu ir iepriekš samaksāts.

8. Kļūdaini pieņemtu sūtījumu apstrāde

8.1. Kļūdaini pieņemtu sūtījumu apstrāde ir noteikta reglamentos. Tomēr sūtījumi, kuros ir 2.1.1., 2.1.2.apakšpunktā un 3.1.punktā minētie priekšmeti, nekādos apstākļos netiek nosūtīti uz galamērķi, piegādāti adresātiem vai nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes vietu. Ja 2.1.1.apakšpunktā un 3.1.punktā minētos priekšmetus konstatē pārvadāšanas gaitā, ar šādiem sūtījumiem rīkojas saskaņā ar tranzīta valsts tiesību aktiem.

16.pants

Radioaktīvie un bioloģiskie materiāli, kurus atļauts pieņemt

1. Radioaktīvus materiālus pieņem vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās attiecībās starp pasta administrācijām, kas ir deklarējušas gatavību tos pieņemt savstarpēji vai tikai vienā virzienā ar šādiem nosacījumiem:

1.1. radioaktīvie materiāli ir sagatavoti un iepakoti atbilstoši attiecīgajiem reglamentu noteikumiem;

1.2. ja tos nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos, tiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstītu vēstuļu tarifu;

1.3. radioaktīvos materiālus, kas ievietoti vēstuļu korespondences sūtījumos vai pasta pakās, nosūta visātrākajā veidā, parasti ar lidmašīnu, piemērojot tiem attiecīgos aviopārvadājumu uzrēķinus;

1.4. radioaktīvos materiālus drīkst nosūtīt tikai attiecīgi pilnvaroti sūtītāji.

2. Bioloģiskos materiālus pieņem vēstuļu korespondences sūtījumos ar šādiem nosacījumiem:

2.1. Ātri bojājošās bioloģiskās vielas, infekciozas vielas un cietvielas oglekļa dioksīdu (sauso ledu), ja to izmanto kā dzesējošu vielu infekciozām vielām, drīkst pārsūtīt pa pastu tikai starp oficiāli atzītām kvalificētām laboratorijām. Šīs bīstamās preces drīkst pieņemt sūtīšanai pa pastu ar aviotransportu atbilstoši nacionālo valstu tiesību aktiem, spēkā esošajām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) tehniskajām instrukcijām un IATA bīstamo preču reglamentam.

2.2. Ātri bojājošamies bioloģiskām vielām un infekciozām vielām, kas sagatavotas un iepakotas saskaņā ar attiecīgajiem reglamentu noteikumiem, piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstītu vēstuļu tarifu. Par šo sūtījumu apstrādi ir atļauts noteikt papildu maksu.

2.3. Ātri bojājošās bioloģiskās vielas un infekciozas vielas drīkst pieņemt vienīgi tās dalībvalstis, kuru pasta administrācijas ir deklarējušas gatavību pieņemt šādus sūtījumus savstarpēji vai tikai vienā virzienā.

2.4. Šādas vielas vai materiālus nosūta visātrākajā veidā, parasti ar lidmašīnu, piemērojot tiem attiecīgos aviopārvadājumu uzrēķinus, un piegādē tie ir prioritāri.

17.pants

Pieprasījumi

1. Katrai pasta administrācijai ir pienākums pieņemt pieprasījumus par jebkuru sūtījumu, kas nosūtīts tās pašas pasta administrācijas vai jebkuras citas pasta administrācijas pasta dienestā ar nosacījumu, ka pieprasījumus iesniedz sešu mēnešu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc sūtījuma nosūtīšanas. Sešu mēnešu periodu piemēro attiecībām starp prasītājiem un pasta administrācijām, bet tas neietver pieprasījumu pārsūtīšanas laiku starp pasta administrācijām.

1.1. Tomēr pieprasījumu pieņemšana par vienkāršu vēstuļu korespondences sūtījumu nesaņemšanu nav obligāta. Tādējādi pasta administrācijas, kuras pieņem pieprasījumus par vienkāršu vēstuļu korespondences sūtījumu nesaņemšanu, var meklēt tos tikai nepiegādāto sūtījumu dienestā.

2. Pieprasījumus pieņem saskaņā ar reglamentu noteikumiem.

3. Pieprasījumus izskata bez maksas. Tomēr papildu izmaksas, kas ir saistītas ar lūgumu nosūtīšanai izmantot EMS, principā sedz persona, kas izsaka minēto lūgumu.

18.pants

Muitas kontrole. Muitas nodoklis un citas nodevas

1. Izcelsmes un galamērķa valsts pasta administrācijas ir tiesīgas sūtījumus iesniegt muitas kontrolei saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem.

2. Sūtījumiem, kas iesniegti muitas kontrolei, var piemērot maksu par uzrādīšanu muitai, kuras orientējošā summa ir noteikta reglamentos. Šo maksu iekasē vienīgi to sūtījumu iesniegšanai muitā un muitošanai, kurus apliek ar muitas nodokli vai citu līdzīgu nodevu.

3. Pasta administrācijas, kas klientu vārdā ir tiesīgas atmuitot sūtījumus, var iekasēt no klientiem muitošanas maksu, kas pamatota ar faktiskajām izmaksām.

4. Pasta administrācijas attiecīgos gadījumos ir tiesīgas iekasēt no sūtījumu sūtītājiem vai adresātiem muitas nodokli un visas pārējās maksājamās nodevas.

19.pants

Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

1. Slēgtās vēstuļu korespondences depešas pārsūta ar citu valstu sauszemes, jūras vai aviācijas dienestu starpniecību:

1.1. starp jebkuras dalībvalsts pasta iestādēm un militāro vienību komandējošo sastāvu, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas pārziņā;

1.2. starp šādu militāro vienību komandējošo sastāvu;

1.3. starp jebkuras dalībvalsts pasta iestādēm un tās pašas valsts ārzemēs izvietoto jūras, aviācijas vai bruņoto spēku vienību, karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu komandējošo sastāvu;

1.4. starp vienas un tās pašas valsts jūras, aviācijas vai bruņoto spēku vienību, karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu komandējošo sastāvu.

2. Šā panta 1.punktā minētie vēstuļu korespondences sūtījumi, kas ievietoti slēgtās depešās, ir tikai un vienīgi sūtījumi, kas adresēti militāro vienību dalībniekiem vai karakuģu vai militārās aviācijas gaisa kuģu virsniekiem un apkalpes locekļiem vai kurus tie nosūta no karakuģiem vai gaisa kuģiem slēgtās depešās. Piemērojamos tarifus un nosūtīšanas nosacījumus atbilstoši saviem noteikumiem nosaka tās valsts pasta administrācija, kurā militārā vienība ir izvietota, vai valsts, kurai pieder karakuģi vai militārās aviācijas gaisa kuģi.

3. Ja nav noslēgts īpašs nolīgums, tās valsts pasta administrācija, kurā militārā vienība ir izvietota, vai valsts, kurai pieder karakuģi vai militārās aviācijas gaisa kuģi, par slēgtajām depešām maksā attiecīgajām pasta administrācijām tranzīta maksu, galamaksu un aviopārvadājumu nodevas.

20.pants

Pakalpojumu kvalitātes standarti un rādītāji

1. Pasta administrācijas izstrādā un publicē piegādes standartus un rādītājus ienākošajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem un pasta pakām.

2. Šie standarti un rādītāji, kurus palielina par laiku, kas parasti nepieciešams sūtījumu muitošanai, nedrīkst būt neizdevīgāki par tiem, kurus pasta administrācijas piemēro līdzvērtīgiem sūtījumiem iekšzemē.

3. Izcelsmes valsts pasta administrācijas arī izstrādā un publicē piegādes standartus "no sūtītāja līdz adresātam" prioritārajiem un aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem, kā arī pasta pakām un ekonomiskajām/sauszemes pasta pakām.

4. Pasta administrācijas izvērtē pasta pakalpojumu kvalitātes standartu piemērošanu.

2.nodaļa

Atbildība

21.pants

Pasta administrāciju atbildība. Kompensācijas

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Izņemot 22.pantā paredzētos gadījumus, pasta administrācijas ir atbildīgas par:

1.1.1. ierakstītu sūtījumu, vienkāršu paku un apdrošinātu sūtījumu nozaudēšanu, to satura izzagšanu vai bojājumu;

1.1.2. sūtījumu ar apstiprinātu piegādi nozaudēšanu;

1.1.3. tādas pakas atpakaļnosūtīšanu, par kuras nepiegādes iemeslu nav paziņots.

1.2. Pasta administrācijas nav atbildīgas par sūtījumiem, kuri nav minēti 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktā.

1.3. Pasta administrācijas nav atbildīgas nevienā citā gadījumā, kurš nav paredzēts šajā Konvencijā.

1.4. Ja ierakstītu sūtījumu, vienkāršu paku un apdrošinātu sūtījumu nozaudēšanai vai pilnīgam bojājumam par cēloni bijusi nepārvarama vara (force majeure), par kuru kompensāciju neizmaksā, sūtītājam ir tiesības uz iekasētās summas atmaksu, izņemot apdrošināšanas maksu.

1.5. Izmaksājamās kompensācijas summas nedrīkst pārsniegt Vēstuļu korespondences reglamentā un Pasta paku reglamentā minētās.

1.6. Atbildības iestāšanās gadījumos, izmaksājot kompensāciju, netiešus zaudējumus vai neiegūto peļņu neņem vērā.

1.7. Visas normas par pasta administrāciju atbildību ir stingri noteiktas, saistošas un izsmeļošas. Pasta administrācijas nekad, pat nopietnas vainas gadījumā, nenes lielāku atbildību par to, kāda paredzēta Konvencijā un reglamentos.

2. Ierakstīti sūtījumi

2.1. Ja ierakstīts sūtījums ir nozaudēts, pilnībā izzagts vai pilnībā sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas noteikta Vēstuļu korespondences reglamentā. Ja sūtītājs pieprasa summu, kas ir mazāka par Vēstuļu korespondences reglamentā paredzēto, pasta administrācijas var izmaksāt šo mazāko summu, un, pamatojoties uz to, saņemt atlīdzību no jebkurām citām iesaistītajām pasta administrācijām.

2.2. Ja ierakstīts sūtījums ir daļēji izzagts vai daļēji sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst izzagtā vai sabojātā faktiskajai vērtībai.

3. Sūtījumi ar apstiprinātu piegādi

3.1. Ja sūtījums ar apstiprinātu piegādi ir nozaudēts, pilnībā izzagts vai pilnībā sabojāts, sūtītājam ir tiesības tikai uz samaksātās summas atmaksu.

4. Vienkāršas pasta pakas

4.1. Ja paka ir nozaudēta, pilnībā izzagta vai pilnībā sabojāta, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju tādā apjomā, kāds noteikts Pasta paku reglamentā. Ja sūtītājs pieprasa summu, kas ir mazāka par Pasta paku reglamentā paredzēto, pasta administrācijas var izmaksāt šo mazāko summu, un, pamatojoties uz to, saņemt atlīdzību no jebkurām citām iesaistītajām pasta administrācijām.

4.2. Ja paka ir daļēji izzagta vai daļēji sabojāta, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst izzagtā vai sabojātā faktiskajai vērtībai.

4.3. Neatkarīgi no pasta pakas svara, pasta administrācijas var vienoties savstarpējās attiecībās piemērot to summu par paku, kas noteikta Pasta paku reglamentā.

5. Apdrošināti sūtījumi

5.1. Ja apdrošināts sūtījums ir nozaudēts, pilnībā izzagts vai pilnībā sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst apdrošinājuma vērtībai, kas noteikta SDR vienībās.

5.2. Ja apdrošināts sūtījums ir daļēji izzagts vai daļēji sabojāts, sūtītājam ir tiesības uz kompensāciju, kas principā atbilst izzagtā vai sabojātā faktiskajai vērtībai. Tomēr kompensācija nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt apdrošinājuma vērtību, kas noteikta SDR vienībās.

6. 4. un 5.punktā minētajos gadījumos kompensāciju aprēķina atbilstoši tādu pašu priekšmetu vai preču pašreizējai cenai, kas pārrēķināta SDR vienībās tajā vietā un laikā, kad sūtījums ir pieņemts nosūtīšanai. Ja pašreizējās cenas nav, kompensāciju aprēķina atbilstoši to priekšmetu vai preču parastajai vērtībai, kuru nosaka pēc tā paša principa.

7. Ja kompensācija pienākas par ierakstīta sūtījuma, vienkāršas pakas vai apdrošināta sūtījuma nozaudēšanu, izzagšanu pilnībā vai pilnīgu bojājumu, sūtītājs vai adresāts attiecīgi ir tiesīgs saņemt atpakaļ samaksātās summas un nodevas, izņemot ierakstīšanas vai apdrošināšanas maksu. Tādus pašus nosacījumus piemēro ierakstītiem sūtījumiem, vienkāršām pakām vai apdrošinātiem sūtījumiem, no kuriem adresāts atteicies to sliktā stāvokļa dēļ, ja tas izskaidrojams ar pasta dienesta darbu un ietver tā atbildību.

8. Neatkarīgi no 2., 4. un 5.punktā noteiktā, adresātam ir tiesības uz kompensāciju pēc izzagta vai sabojāta ierakstīta sūtījuma, vienkāršas pakas vai apdrošināta sūtījuma piegādes.

9. Izcelsmes valsts pasta administrācija var izmaksāt sūtītājiem savā valstī kompensācijas, kuras paredz tās nacionālie tiesību akti par ierakstītiem sūtījumiem un neapdrošinātām pasta pakām, bet ar nosacījumu, ka šīs kompensācijas nav mazākas par 2.1. un 4.1.punktā noteiktajām. Tas pats attiecas uz galamērķa valsts pasta administrāciju, ja kompensāciju izmaksā adresātam. Tomēr 2.1. un 4.1.punktā noteiktās summas turpina piemērot:

9.1. regresa prasījuma gadījumā pret atbildīgo administrāciju; vai

9.2. ja sūtītājs atsakās no savām tiesībām adresāta labā vai otrādi.

10. Šajā pantā nedrīkst iekļaut nekādas atrunas par kompensācijas izmaksu pasta administrācijām, izņemot divpusēja nolīguma gadījumā.

22. pants

Gadījumi, kad pasta administrācijas nav atbildīgas

1. Pasta administrācijas nav atbildīgas par ierakstītiem sūtījumiem, sūtījumiem ar apstiprinātu piegādi, pasta pakām un apdrošinātiem sūtījumiem, kurus tās piegādājušas saskaņā ar nosacījumiem, kas to iekšējos noteikumos paredzēti tādu pašu sūtījumu kategorijām. Tomēr atbildība saglabājas:

1.1. ja zādzība vai bojājums ir konstatēts vai nu pirms sūtījuma piegādes, vai tās laikā;

1.2. ja iekšējie noteikumi atļauj, ka adresāts vai sūtītājs gadījumā, ja sūtījums nosūtīts atpakaļ uz tā izcelsmes vietu, ceļ iebildumus par izzagta vai sabojāta sūtījuma pieņemšanu;

1.3. ja iekšējie noteikumi atļauj, ka ierakstītu sūtījumu piegādā privātā pastkastē un adresāts paziņo, ka sūtījums nav saņemts;

1.4. ja pasta pakas vai apdrošinātā sūtījuma adresāts vai sūtītājs gadījumā, ja paku vai apdrošinātu sūtījumu nosūta atpakaļ uz tā izcelsmes vietu, nekavējoties paziņo piegādes pasta administrācijai par konstatēto zādzību vai bojājumu, kaut arī nosūtīšana veikta atbilstoši noteikumiem. Adresātam vai sūtītājam jāpierāda, ka zādzība vai bojājums nav noticis pēc piegādes. Terminu "nekavējoties" interpretē saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2. Pasta administrācijas nav atbildīgas:

2.1. nepārvaramas varas apstākļos saskaņā ar 13.panta 6.9.punktu;

2.2. ja tās nevar atskaitīties par sūtījumiem, jo uzskaites dokumenti gājuši bojā nepārvaramas varas apstākļos, bet ar nosacījumu, ka atbildība nav pierādīta citādi;

2.3. ja sūtījuma nozaudēšana, zādzība vai bojājums radies sūtītāja vainas vai nolaidības, vai sūtījuma satura īpašību dēļ;

2.4. par sūtījumiem, uz kuriem attiecas 15.pantā uzskaitītie aizliegumi;

2.5. ja sūtījumi konfiscēti saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem un par to paziņojusi šīs valsts pasta administrācija;

2.6. ja krāpnieciskā nolūkā sūtījumi apdrošināti par summu, kas pārsniedz sūtījuma satura faktisko vērtību;

2.7. ja sūtītājs sešu mēnešu laikā nav iesniedzis pieprasījumu, skaitot no nākamās dienas pēc sūtījuma nosūtīšanas;

2.8. ja pakas nosūtītas karagūstekņiem vai internētām civilpersonām;

2.9. ja sūtītāja rīcība rada aizdomas par krāpniecisku nolūku - vēlmi saņemt kompensāciju.

3. Pasta administrācijas neuzņemas nekādu atbildību par muitas deklarācijām, neatkarīgi no tā, kādā formā tās aizpildītas, vai muitas pieņemtajiem lēmumiem pārbaudot tos sūtījumus, kuri iesniegti muitā kontrolei.

23.pants

Sūtītāja atbildība

1. Sūtījuma sūtītājs ir atbildīgs par kaitējumiem, ko tas nodara pasta darbiniekiem un par jebkuru bojājumu, ko nodara citiem pasta sūtījumiem un pasta iekārtām tādēļ, ka nosūtīti priekšmeti, kurus nav atļauts pieņemt pārsūtīšanai vai nav ievēroti sūtījumu pieņemšanas noteikumi.

2. Ja bojājums nodarīts citiem pasta sūtījumiem, sūtītājs ir atbildīgs par katru sabojāto sūtījumu tādā pašā apjomā kā pasta administrācijas.

3. Sūtītājs ir atbildīgs arī tad, ja pasta iestāde pieņem šādu sūtījumu.

4. Tomēr, ja sūtītājs pieņemšanas noteikumus ir ievērojis, sūtītājs nav atbildīgs tiktāl, cik tā ir pasta administrāciju vai pārvadātāju vaina vai nolaidība, rīkojoties ar sūtījumu pēc tā pieņemšanas nosūtīšanai.

24.pants

Kompensācijas izmaksa

1. Pamatojoties uz tiesībām iesniegt regresa prasījumu pret atbildīgo pasta administrāciju, pienākums izmaksāt kompensāciju un atmaksāt iekasētās summas un nodevas ir sūtījuma izcelsmes valsts pasta administrācijai vai galamērķa valsts pasta administrācijai.

2. Sūtītājs var atteikties no savām tiesībām uz kompensāciju adresāta labā. Un otrādi - adresāts var atteikties no savām tiesībām sūtītāja labā. Sūtītājs vai adresāts var pilnvarot trešo personu saņemt kompensāciju, ja valsts tiesību akti to atļauj.

25.pants

Iespējamā kompensācijas piedziņa no sūtītāja vai adresāta

1. Ja pēc kompensācijas izmaksas ierakstītu sūtījumu, pasta paku vai apdrošinātu sūtījumu, vai to satura daļu, kas iepriekš uzskatīta par pazudušu, atrod, sūtītājam vai adresātam attiecīgi paziņo, ka pēc izmaksātās kompensācijas atmaksas sūtījumu trīs mēnešus uzglabā, lai sūtītājs vai adresāts izlemtu par tālāko rīcību.Vienlaikus tiek lūgts paziņot, kam šis sūtījums jāpiegādā. Atteikuma gadījumā vai tad, ja atbilde netiek sniegta noteiktajā termiņā, tādu pašu procedūru attiecīgi piemēro adresātam vai sūtītājam, nosakot šai personai tādu pašu atbildes sniegšanas termiņu.

2. Ja sūtītājs un adresāts atsakās pieņemt piegādājamo sūtījumu vai neatbild šā panta 1.punktā noteiktajā termiņā, tas kļūst par pasta administrācijas īpašumu vai attiecīgi to pasta administrāciju īpašumu, kuras sedza zaudējumus.

3. Ja apdrošināta sūtījuma atrašanas gadījumā tiek konstatēts, ka tā saturam ir mazāka vērtība par izmaksātās kompensācijas summu, sūtītājs vai adresāts attiecīgi atmaksā kompensācijas summu, atpakaļ saņemot sūtījumu, neatkarīgi no tā, kādas ir krāpnieciskas apdrošināšanas sekas.

26.pants

Savstarpējās atbilstības princips, ko piemēro atrunām par atbildību

1. Neatkarīgi no 22.  - 25.pantā noteiktā, jebkura dalībvalsts, kura patur sev tiesības neizmaksāt kompensāciju atbildības iestāšanās gadījumos, nav tiesīga saņemt kompensāciju no citām dalībvalstīm, kuras atzīst atbildības iestāšanos saskaņā ar šajos pantos noteikto.

3.nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

27.pants

Vēstuļu korespondences nosūtīšana uz ārvalstīm

1. Dalībvalstij nav pienākuma nosūtīt vai piegādāt adresātam vēstuļu korespondences sūtījumus, ko sūtītājs, kura atrašanās vieta ir šajā valstī, nosūta pats vai lūdz nosūtīt no ārvalsts, lai gūtu labumu no ārvalsts izdevīgākajiem pasta pakalpojumu tarifiem.

2. 1.punkta nosacījumus vienādi piemēro gan vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuru izcelsme ir valstī, kura ir sūtītāja atrašanās vieta, un kurus pēc tam pārsūta pāri robežai, gan vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuru izcelsme ir ārvalstī.

3. Galamērķa valsts pasta administrācija var pieprasīt no sūtītāja, bet, ja tas nav iespējams, no sūtītājas valsts pasta administrācijas samaksu saskaņā ar iekšzemes tarifiem. Ja ne sūtītājs, ne sūtītājas valsts pasta administrācija nepiekrīt veikt minētos maksājumus galamērķa valsts pasta administrācijas noteiktajā termiņā, pēdējā var sūtījumus nogādāt atpakaļ sūtītājas valsts pasta administrācijai un ir tiesīga pieprasīt pārsūtīšanas izmaksu atlīdzinājumu vai rīkoties ar šiem sūtījumiem atbilstoši savas valsts tiesību aktiem.

4. Dalībvalstij nav pienākuma nosūtīt vai piegādāt adresātiem vēstuļu korespondences sūtījumus, kurus sūtītāji nosūta vai lūdz nosūtīt lielos daudzumos kādā valstī, kas nav valsts, kurā sūtītāji dzīvo, ja galamaksas summa, kas jāsaņem, ir mazāka par summu, kura būtu saņemta, ja sūtījumi būtu nosūtīti valstī, kurā sūtītāji dzīvo. Galamērķa valsts pasta administrācija var pieprasīt no sūtītājas valsts pasta administrācijas samaksu, kas ir proporcionāla izmaksām un nedrīkst pārsniegt lielāko no divām turpmāk minētajām summām: 80% no iekšzemes tarifa līdzvērtīgiem sūtījumiem vai SDR 0,14 par sūtījumu, pieskaitot SDR 1   par kilogramu. Ja sūtītājas valsts pasta administrācija nepiekrīt maksāt pieprasīto summu galamērķa valsts pasta administrācijas noteiktajā termiņā, galamērķa valsts pasta administrācija var sūtījumus nogādāt atpakaļ sūtītājas valsts pasta administrācijai un ir tiesīga pieprasīt pārsūtīšanas izmaksu atlīdzinājumu vai rīkoties ar šiem sūtījumiem atbilstoši savas valsts tiesību aktiem.

III daļa

Atlīdzināšana

1.nodaļa

Vēstuļu korespondences īpašie noteikumi

28.pants

Galamaksa. Vispārīgie noteikumi

1. Ņemot vērā reglamentos paredzētos atbrīvojumus no samaksas par pasta pakalpojumu, katra pasta administrācija, kura saņem vēstuļu korespondences sūtījumus no citas pasta administrācijas, ir tiesīga iekasēt no sūtītājas pasta administrācijas atlīdzību par izmaksām, kas radušās, saņemot starptautiskos pasta sūtījumus.

2. Lai piemērotu noteikumus par galamaksas maksājumu, pasta administrācijas klasificē kā valstis un teritorijas mērķsistēmā vai kā valstis un teritorijas, kuras ir tiesīgas būt pārejas sistēmā saskaņā ar sarakstu, kurš šajā nolūkā pieņemts Kongresa rezolūcijā C 12/2004. Galamaksas noteikumos gan valstis, gan teritorijas uzskata par valstīm.

3. Šīs Konvencijas noteikumi par galamaksas maksājumu ir pagaidu kārtība, kas nosaka katrai valstij īpašu maksājumu sistēmu.

4. Iekšzemes pasta dienestu pieejamība

4.1. Katra pasta administrācija nodrošina citām pasta administrācijām visu pakalpojumu tarifu un noteikumu pieejamību ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tā piedāvā savas valsts klientiem.

4.2. Sūtītājas valsts pasta administrācija ar līdzīgiem nosacījumiem var lūgt pasta administrācijai mērķsistēmā piedāvāt tai tādus pašus nosacījumus, kādus pēdējā piedāvā savas valsts klientiem par līdzvērtīgiem sūtījumiem.

4.3. Pasta administrācijas pārejas sistēmā norāda, vai tās atļauj pieejamību atbilstoši 4.1.punkta nosacījumiem.

4.3.1. Ja pasta administrācija pārejas sistēmā paziņo, ka tā atļauj pieejamību ar nosacījumiem, kas tiek piedāvāti tās iekšzemes sistēmā, šī atļauja attiecas uz visām Savienības dalībvalstu pasta administrācijām, pamatojoties uz diskriminācijas aizliegumu.

4.4. Galamērķa valsts pasta administrācija izlemj, vai izcelsmes valsts pasta administrācija ir izpildījusi noteikumus par pieejamību tās iekšzemes pasta pakalpojumiem.

5. Galamaksas tarifi sūtījumiem vairumā nedrīkst pārsniegt visizdevīgākos tarifus, ko piemēro galamērķa valstu pasta administrācijas saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem galamaksas nolīgumiem. Galamērķa valsts pasta administrācija izlemj, vai izcelsmes valsts pasta administrācija ir izpildījusi noteikumus par pieejamību.

6. Galamaksu atlīdzina, pamatojoties uz pakalpojumu kvalitātes rādītājiem galamērķa valstī. Līdz ar to Pasta darbības padome ir tiesīga palielināt 29. un 30.pantā noteikto atlīdzību, lai veicinātu iesaistīšanos uzraudzības sistēmās un atalgotu pasta administrācijas par kvalitātes rādītāju sasniegšanu. Pasta darbības padome var arī noteikt sodus nepietiekamas kvalitātes gadījumā, bet nav tiesīga liegt pasta administrācijām minimālo atlīdzību saskaņā ar 29. un 30. pantu.

7. Jebkura pasta administrācija var pilnībā vai daļēji atteikties no maksājumiem, kas paredzēti saskaņā ar 1.punktu.

8. Pamatojoties uz divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu, galamaksas norēķinu veikšanai attiecīgās pasta administrācijas var piemērot citas maksājumu sistēmas.

29.pants

Galamaksa. Noteikumi, ko piemēro maksājumiem starp valstīm mērķsistēmā

1. Maksājumus par vēstuļu korespondences sūtījumiem, ieskaitot sūtījumus vairumā, bet izslēdzot M maisus, nosaka, pamatojoties uz tarifu piemērošanu par sūtījumu un kilogramu, kas atspoguļo apstrādes izmaksas galamērķa valstī; šīs izmaksas jāsaista ar valsts iekšzemes tarifiem. Tarifus aprēķina saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem.

2. Tarifus par sūtījumu un kilogramu aprēķina, pamatojoties uz procentiem no maksas par 20 gramu prioritārās vēstules nosūtīšanu iekšzemes pasta sistēmā, kas ir:

2.1. 2006.gadā - 62%;

2.2. 2007.gadā - 64%;

2.3. 2008.gadā - 66%;

2.4. 2009.gadā - 68%.

3. Piemērojamie tarifi nedrīkst pārsniegt:

3.1. 2006.gadā - SDR 0,226 par sūtījumu un SDR 1,768 par kilogramu;

3.2. 2007.gadā - SDR 0,231 par sūtījumu un SDR 1,812 par kilogramu;

3.3. 2008.gadā - SDR 0,237 par sūtījumu un SDR 1,858 par kilogramu;

3.4. 2009.gadā - SDR 0,243 par sūtījumu un SDR 1,904 par kilogramu.

4. Laika posmā no 2006.gada līdz 2009.gadam piemērojamie tarifi nedrīkst būt zemāki kā SDR 0,147 par sūtījumu un SDR 1,491 par kilogramu. Ar nosacījumu, ka paaugstinātie tarifi nepārsniedz 100% no maksas par 20 gramu prioritārās vēstules nosūtīšanu attiecīgās valsts iekšzemes pasta sistēmā, minimālos tarifus paaugstina līdz:

4.1. 2006.gadā - SDR 0,151 par sūtījumu un SDR 1,536 par kilogramu;

4.2. 2007.gadā - SDR 0,154 par sūtījumu un SDR 1,566 par kilogramu;

4.3. 2008.gadā - SDR 0,158 par sūtījumu un SDR 1,598 par kilogramu;

4.4. 2009.gadā - SDR 0,161 par sūtījumu un SDR 1,630 par kilogramu.

5. M maisiem piemērojamais tarifs ir SDR 0,793 par kilogramu.

5.1. M maisi, kuru svars ir mazāks par pieciem kilogramiem, galamaksas noteikšanai tiek uzskatīti par piecus kilogramus smagiem.

6. Ierakstītiem sūtījumiem papildu maksa noteikta SDR 0,5 par sūtījumu un apdrošinātiem sūtījumiem - SDR 1 par sūtījumu.

7. Noteikumi, ko piemēro starp dalībvalstīm mērķsistēmā, attiecas uz jebkuru valsti pārejas sistēmā, kura paziņo, ka vēlas pievienoties mērķsistēmai. Pasta darbības padome var noteikt pārejas pasākumus Vēstuļu korespondences reglamentā.

8. Šajā pantā nedrīkst iekļaut nekādas atrunas, izņemot atrunas divpusējā nolīgumā.

30.pants

Galamaksa. Noteikumi, ko piemēro pasta sūtījumu plūsmām uz valstīm, no valstīm un starp valstīm pārejas sistēmā

1. Maksa

1.1. Maksa par vēstuļu korespondences sūtījumiem, izņemot M maisus, ir SDR 0,147 par sūtījumu un SDR 1,491 par kilogramu.

1.1.1. Plūsmām zem simt tonnām gadā abus komponentus pārrēķina kopējā tarifā SDR 3,727 par kilogramu, pamatojoties uz pasaules vidējo rādītāju - 15,21 sūtījums uz kilogramu.

1.1.2. Plūsmām virs simt tonnām gadā kopējo tarifu SDR 3,727 par kilogramu piemēro, ja ne galamērķa valsts pasta administrācija, ne izcelsmes valsts pasta administrācija nelūdz pārskatīt tarifu, pamatojoties uz faktisko sūtījumu skaitu uz kilogramu attiecīgajā plūsmā. Turklāt šo tarifu piemēro, ja faktiskais sūtījumu skaits uz kilogramu ir no 13 līdz 17.

1.1.3. Ja viena no attiecīgajām pasta administrācijām lūdz piemērot faktisko sūtījumu skaitu uz kilogramu attiecīgajā plūsmā, piemērojamo maksu šajā plūsmā aprēķina atbilstoši pārskatīšanas mehānismam, kurš detalizēti aprakstīts Vēstuļu korespondences reglamentā.

1.1.4. 1.1.2. apakšpunktā minētā kopējā tarifa pārskatīšanu samazināšanas virzienā nedrīkst lūgt valsts mērķistēmā pret valsti pārejas sistēmā, ja vien pēdējā nelūdz to pārskatīt pretējā virzienā.

1.2. M maisiem piemērojamais tarifs ir SDR 0,793 par kilogramu.

1.2.1. M maisi, kuru svars ir mazāks par pieciem kilogramiem, galamaksas noteikšanai tiek uzskatīti par piecus kilogramus smagiem.

1.3. Ierakstītiem sūtījumiem papildu maksa noteikta SDR 0,5 par sūtījumu un apdrošinātiem sūtījumiem - SDR 1 par sūtījumu.

2. Sistēmu saskaņošanas mehānisms

2.1. Ja pasta administrācija, kas mērķsistēmā gadā saņem pasta sūtījumu plūsmu virs piecdesmit tonnām, konstatē, ka gada svars šai plūsmai pārsniedz limitu, ko aprēķina saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem, tā var limita pārsniegumam piemērot 29.pantā paredzēto maksājumu sistēmu, bet ar nosacījumu, ka tā nav piemērojusi pārskatīšanas mehānismu.

2.2. Ja pasta administrācija pārejas sistēmā, kas no citas valsts pārejas sistēmā gadā saņem pasta sūtījumu plūsmu virs piecdesmit tonnām, konstatē, ka gada svars šai plūsmai pārsniedz limitu, ko aprēķina saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem, tā var limita pārsniegumam piemērot 31.pantā paredzēto piemaksu, bet ar nosacījumu, ka tā nav piemērojusi pārskatīšanas mehānismu.

3. Sūtījumi vairumā

3.1. Maksu par sūtījumiem vairumā uz valstīm mērķsistēmā nosaka, piemērojot 29.pantā paredzētos tarifus par sūtījumu un kilogramu.

3.2. Pasta administrācijas pārejas sistēmā par saņemtajiem sūtījumiem vairumā var pieprasīt maksu - SDR 0,147 par sūtījumu un SDR 1,491 par kilogramu.

4. Šajā pantā nedrīkst iekļaut nekādas atrunas, izņemot atrunas divpusējā nolīgumā.

31.pants

Pakalpojumu kvalitātes fonds

1. Galamaksu, ko maksā visas valstis un teritorijas tām valstīm, ko ECOSOC definējusi kā vismazāk attīstītās valstis (LDCs), izņemot maksājumu par M maisiem un sūtījumiem vairumā, palielina par 16,5% no tarifa SDR 3,727 par kilogramu, kurš noteikts 30.pantā, iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā (QSF), lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti LDCs. Šādus maksājumus viena LDC neveic citai LDC.

2. UPU dalībvalstis un teritorijas, kas ir Savienībā, var iesniegt pamatotus lūgumus Administratīvajai padomei, lai tās tiktu uzskatītas par valstīm un teritorijām, kurām nepieciešami papildu resursi. Valstis, kuras klasificētas kā TRAC 1 (iepriekš jaunattīstības valstis - DCs), var iesniegt Administratīvajai padomei lūgumu, lai saņemtu līdzekļus no Pakalpojumu kvalitātes fonda ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vismazāk attīstītās valstis (LDCs). Valstis, kuras saskaņā ar UNDP klasificētas kā palīdzības sniedzējas valstis (NCCs), var iesniegt Administratīvajai padomei lūgumu, lai saņemtu līdzekļus no Pakalpojumu kvalitātes fonda ar tādiem pašiem nosacījumiem kā TRAC 1 valstis. Pieņemtie lūgumi, ko apstiprina saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā tā kalendārā gada pirmajā dienā, kas seko Administratīvās padomes lēmuma pieņemšanai. Administratīvā padome izvērtē lūgumu un pieņem lēmumu, pamatojoties uz stingriem kritērijiem par to, vai valsti var uzskatīt par vismazāk attīstīto valsti vai konkrētā gadījumā par TRAC 1 valsti saistībā ar Pakalpojumu kvalitātes fondu. Administratīvā padome katru gadu pārskata un precizē to UPU dalībvalstu un teritoriju sarakstu, kuras ir Savienībā.

3. Izņemot M maisiem un sūtījumiem vairumā, galamaksu, kuru valstis, kas minētās maksas noteikšanai Kongresā klasificētas par industriāli attīstītām valstīm un teritorijām, maksā valstīm un teritorijām, kuras saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmu (UNDP) klasificētas kā TRAC 1 valstis, bet nav LDCs, palielina par 8% no 30.pantā noteiktā tarifa SDR 3,727 par kilogramu iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu to TRAC 1 valstu pakalpojumu kvalitāti, kuras nav LDCs.

4. Izņemot M maisiem un sūtījumiem vairumā, galamaksu, kuru valstis, kas minētās maksas noteikšanai Kongresā klasificētas par industriāli attīstītām valstīm un teritorijām, maksā valstīm un teritorijām, kas tajā pašā kongresā klasificētas kā jaunattīstības valstis, bet nav 1. un 2.punktā minētās, palielina par 1% no 30.pantā noteiktā tarifa SDR 3,727 par kilogramu iemaksām Pakalpojumu kvalitātes fondā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

5. TRAC 1 valstis un teritorijas var censties uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti ar reģionāliem vai starpvalstu projektiem LDCs un to valstu labā, kurām ir zemi ienākumi, visām pusēm, kas veic iemaksas Pakalpojumu kvalitātes fondā projektu finansēšanai, gūstot tiešu labumu no šiem projektiem.

6. Reģionālajiem projektiem īpaši jāveicina UPU pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas programmu īstenošana un izmaksu uzskaites sistēmu ieviešana jaunattīstības valstīs. Pasta darbības padomei vēlākais 2006.gadā jāapstiprina šo projektu finansēšanas procedūras.

32.pants

Tranzīta maksa

1. Tranzīta maksu piemēro slēgtām depešām un sūtījumiem atklātā tranzītā, kuru apmaiņu veic divas pasta administrācijas vai vienas un tās pašas valsts divas pasta iestādes, izmantojot vienas vai vairāku citu pasta administrāciju pakalpojumus (trešo pušu pakalpojumi). Pēdējā ir atlīdzība par sniegtajiem sauszemes tranzīta, jūras tranzīta un aviotranzīta pakalpojumiem.

2.nodaļa

Citi noteikumi

33.pants

Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu nodevām

1. Pasta darbības padome apstiprina pamattarifu, ko piemēro norēķiniem starp pasta administrācijām par aviopārvadājumiem. To aprēķina Starptautiskais birojs pēc formulas, kas detalizēti aprakstīta Vēstuļu korespondences reglamentā.

2. Aprēķini par aviopārvadājumu nodevām slēgtiem sūtījumiem, prioritāriem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un aviopakām, kas nosūtītas atklātā tranzītā, kā arī attiecīgās grāmatvedības uzskaites metodes ir aprakstītas Vēstuļu korespondences un Pasta paku reglamentā.

3. Aviopārvadājumu nodevas par visu nolidoto attālumu sedz:

3.1. ja nosūta slēgtās depešas - slēgto depešu izcelsmes valsts pasta administrācija, ieskaitot gadījumus, kad šīs depešas pārsūta tranzītā, izmantojot vienu vai vairākas starpniekvalsts pasta administrācijas;

3.2. ja nosūta prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus atklātā tranzītā, ieskaitot kļūdaini nosūtītus sūtījumus, - pasta administrācija, kas pārsūta sūtījumus citai pasta administrācijai.

4. Šos pašus noteikumus piemēro sūtījumiem, par kuriem sauszemes un jūras tranzīta maksu neiekasē, ja tos pārsūta ar aviotransportu.

5. Katrai galamērķa valsts pasta administrācijai, kas savā valstī starptautiskos pasta sūtījumus pārvadā ar aviotransportu, ir tiesības uz to papildu izmaksu atlīdzību, kas radušās par šādiem pārvadājumiem, bet ar nosacījumu, ka vidējais svērtais nolidotais attālums pārsniedz 300 kilometrus. Pasta darbības padome var aizstāt vidējo svērto attālumu ar citiem būtiskiem kritērijiem. Ja vien nav panākta vienošanās par to, ka netiek iekasēta nekāda maksa, nodevas ir vienādas visiem prioritāriem sūtījumiem un aviopasta sūtījumiem, kuru izcelsme ir ārvalstīs, neatkarīgi no tā, vai sūtījums ir vai nav pārsūtīts ar aviotrans­portu.

6. Tomēr, ja galamērķa valsts pasta administrācija iekasē galamaksu, konkrēti pamatojoties uz pašizmaksu vai iekšzemes tarifiem, par iekšzemes aviopārvadājumiem papildu atlīdzība netiek izmaksāta.

7. Lai aprēķinātu vidējo svērto attālumu, galamērķa valsts pasta administrācija no aprēķina izslēdz visu to sūtījumu svaru, kuriem galamaksu aprēķina, konkrēti pamatojoties uz pašizmaksu vai galamērķa valsts pasta administrācijas iekšzemes tarifiem.

34.pants

Pasta paku sauszemes un jūras tarifi

1. Uz pasta pakām, kuru apmaiņu veic divas pasta administrācijas, attiecas ienākošo pasta paku sauszemes tarifi, kurus aprēķina, kombinējot reglamentos paredzēto pamattarifu par paku un pamattarifu par kilogramu.

1.1. Ņemot vērā iepriekš minētos pamattarifus, saskaņā ar reglamentu noteikumiem pasta administrācijas ir tiesīgas piemērot arī papildu tarifu par paku un kilogramu.

1.2. 1. un 1.1.punktā minētos maksājumus atbilstoši tarifiem veic izcelsmes valsts pasta administrācija, ja vien Pasta paku reglamentā nav paredzēti izņēmumi šim principam.

1.3. Ienākošo pasta paku sauszemes tarifi ir vienādi katras valsts visā teritorijā.

2. Pasta pakām, kuru apmaiņu veic divas pasta administrācijas vai vienas un tās pašas valsts divas pasta iestādes, izmantojot vienas vai vairāku citu pasta administrāciju sauszemes pakalpojumus, piemēro sauszemes tranzīta tarifus, atbilstoši kuriem veic maksājumus valstīm, kas sniedz sauszemes pakalpojumus, kā to paredz reglamenti, saskaņā ar piemērojamo attāluma soli.

2.1. Par pasta pakām, kuras pārsūta atklātā tranzītā, starpniekvalstu pasta administrācijas ir tiesīgas pieprasīt maksu atbilstoši pamattarifam par sūtījumu, kas noteikts reglamentos.

2.2. Maksājumus atbilstoši sauszemes tranzīta tarifiem veic izcelsmes valsts pasta administrācija, ja vien Pasta paku reglaments neparedz izņēmumus šim principam.

3. Katra valsts, kura pārvadā pasta pakas pa jūru, ir tiesīga pieprasīt samaksu atbilstoši jūras pārvadājumu tarifiem. Šos maksājumus veic izcelsmes valsts pasta administrācija, ja vien Pasta paku reglaments neparedz izņēmumus šim principam.

3.1. Pasta paku reglaments nosaka jūras tarifu katram jūras pārvadājumam atbilstoši piemērojamajam attāluma solim.

3.2. Pasta administrācijas var palielināt jūras tarifu augstākais par 50%, ko aprēķina saskaņā ar 3.1.punktu. Un otrādi, tās var samazināt šo tarifu pēc izvēles.

35.pants

Pasta darbības padomes tiesības noteikt tarifus un maksu

1. Pasta darbības padome ir tiesīga noteikt šādus tarifus un maksu, kuru pasta administrācijas maksā saskaņā ar reglamentu noteikumiem:

1.1. tranzīta maksu par vēstuļu korespondences sūtījumu apstrādi un nosūtīšanu caur vienu vai vairākām starpniekvalstīm;

1.2. pamattarifus un aviopārvadājumu nodevas par pasta sūtījumu pārvadāšanu ar aviotransportu;

1.3. ienākošo sūtījumu sauszemes tarifus par ienākošo pasta paku apstrādi;

1.4. tranzīta sūtījumu sauszemes tarifus par pasta paku apstrādi un nosūtīšanu caur starpniekvalsti;

1.5. jūras tarifus par pasta paku pārvadāšanu pa jūru.

2. Jebkura pārskatīšana saskaņā ar metodoloģiju, kas nodrošina pienācīgu atlīdzību pasta administrācijām, kuras sniedz pakalpojumus, jāpamato ar ticamiem un pārskatāmiem ekonomiskajiem un finanšu datiem. Jebkuras pieņemtās izmaiņas stājas spēkā dienā, kuru nosaka Pasta darbības padome.

IV daļa

Noslēguma noteikumi

36.pants

Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai par Konvenciju un reglamentiem

1. Lai Kongresā iesniegtie priekšlikumi par šo Konvenciju stātos spēkā, tie jāapstiprina vairākumam klātesošo un balsojušo balstiesīgo dalībvalstu. Vismaz pusei Kongresā pārstāvēto un balsstiesīgo dalībvalstu jābūt klāt balsošanas laikā.

2. Lai priekšlikumi par Vēstuļu korespondences reglamentu un Pasta paku reglamentu stātos spēkā, tie jāapstiprina balsstiesīgo Pasta darbības padomes locekļu vairākumam.

3. Lai kongresu starplaikā iesniegtie priekšlikumi par šo Konvenciju un tās Noslēguma protokolu stātos spēkā, jāiegūst:

3.1. divas trešdaļas balsu, vismaz pusei no Savienības balsstiesīgajām dalībvalstīm piedaloties balsošanā, ja tie ietver grozījumus;

3.2. balsu vairākums, ja tie ietver noteikumu interpretāciju.

4. Neatkarīgi no 3.1.punkta nosacījumiem, jebkura dalībvalsts, kuras tiesību akti vēl nav saderīgi ar ierosināto grozījumu, var deviņdesmit dienu laikā no tā paziņošanas dienas izstrādāt rakstveida deklarāciju Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram, paziņojot, ka tā nevar pieņemt šo grozījumu.

37.pants

Atrunas Kongresā

1. Nav atļauts izdarīt nevienu atrunu, kas nav savienojama ar Savienības mērķiem un uzdevumiem.

2. Parasti jebkura dalībvalsts, kuras viedoklis atšķiras no citu dalībvalstu viedokļa, pēc iespējas cenšas pielāgoties vairākuma viedoklim. Atrunas izdara vienīgi tad, ja tas ir noteikti nepieciešams un tam ir pārliecinoši argumenti.

3. Atrunas jebkuram šīs Konvencijas pantam iesniedz Kongresā kā Kongresa priekšlikumu, izstrādājot to vienā no Starptautiskā biroja darba valodām saskaņā ar atbilstošiem Kongresu reglamenta noteikumiem.

4. Lai priekšlikumi par atrunām stātos spēkā, tie jāapstiprina dalībvalstu attiecīgam vairākumam, kas nepieciešams, lai grozītu pantu, uz kuru atruna attiecas.

5. Principā atrunas piemēro, pamatojoties uz savstarpēju atbilstību starp dalībvalsti, kas izdara atrunu, un pārējām dalībvalstīm.

6. Konvencijas tekstā izdarāmās atrunas iekļauj Konvencijas Noslēguma protokolā, pamatojoties uz Kongresa apstiprinātajiem priekšlikumiem.

38.pants

Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Konvencija stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā kongresa dokumenti.

To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir parakstījušas šo Konvenciju vienā eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs nosūta katrai pusei šīs Konvencijas kopiju.

Bukarestē, 2004.gada 5.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 05.10.2004.
Stājas spēkā:
 01.01.2006.
Pieņemšanas vieta: 
Bukareste
Zaudē spēku:
 01.01.2010.
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 116, 30.07.2008.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1577
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"