Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000.gada 7.decembra lēmums Nr. 5/2000 par labojumiem 1998.gada 10.jūlija līguma par Baltijas kopējā tranzīta procedūru I, II un III pielikumos

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1998.gada 10.jūlija Līgumu par Baltijas Kopējā tranzīta procedūru, un konkrēti - tā 15.panta 3.punkta (a) apakšpunktu,

Ievērojot to, ka Līguma I pielikums sevī ietver Baltijas kopējā tranzīta procedūras regulējošos noteikumus;

Ievērojot to, ka Līguma II pielikums sevī ietver nosacījumus vispārējo garantiju summas aprēķināšanai, kā arī noteikumus vispārējo garantiju piemērošanai T1B operācijās;

Ievērojot to, ka Līguma II pielikuma 7. pielikums sevī ietver preču sarakstu, kuru pārvadāšana rada fiksētās likmes garantiju palielināšanos;

Ievērojot to, ka krāpšanās mazināšanas nolūkos savlaicīgi tiek veikti pasākumi un pieņemti īpaši noteikumi, kuriem jādara ekonomiskos operatorus un muitas administrāciju ievērojami modrākus attiecībā uz risku;

Ievērojot to, ka līgumslēdzēju pušu pieredze ir pierādījusi pasaules tirgus ievērojamo ietekmi uz Līguma II pielikuma 8. pielikumā uzskaitīto atsevišķu preču vērtību;

Ievērojot to, ka Līguma III pielikums sevī ietver noteikumus par VAD dokumentu veidlapām un paskaidrojumus par T1B deklarāciju sastādīšanu;

Ievērojot to, ka T1B deklarāciju aiļu aizpildīšanas priekšrakstiem jāatbilst Konvencijas par kopējo tranzīta procedūru noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU:

1.pants

I pielikuma 22.panta 5. punktā vārdi "LV Atšķirības: iestāde, kurā preces tiek uzrādītas,...(nosaukums, kods un valsts)" aizvietojami ar tekstu "LV: Atšķirības: saņēmēja muitas iestāde...(nosaukums, kods un valsts)" un šis punkts tiek izklāstīts šādi:

Ja 3.punktā minētajā saņēmējas iestādes maiņas gadījumā jaunā saņēmēja iestāde pieder līgumslēdzējai pusei, kurai nav jurisdikcija pār T1B dokumentā norādīto iestādi, tad jaunā saņēmēja iestāde, papildus parastajai atzīmei, kura obligāti ir jāieraksta, ieraksta atpakaļ nosūtāmā T1B dokumenta "saņēmējas iestādes kontrole" ailē vienu no šādām atzīmēm:

LV: Atšķirības: saņēmēja muitas iestāde ................(nosaukums, kods, valsts);

EE: Erinevused: tollipunkt, kus kaubad esitati .......................(nimi, kood ja riik);

LT: Skirtumai: (staiga, kuriai pateiktos prekes .........(pavadinimas, kodas ir valstybņ).

2. pants

II pielikuma 18.panta 1.punkts tiek izklāstīts šādi:

"1. Ja preces tiek pārvietotas atbilstoši T1B procedūrai, principāls uzrāda simbolu "T1B" izmantotās veidlapas 1.ailes labajā iedaļā.

3.pants

II pielikuma 34.a pantam tiek pievienots šāds punkts:

"6. Pēc nosūtītājas iestādes pirmā pieprasījuma principālam jāsniedz muitas iestādei ziņas par parāda summu attiecībā uz apspriežamo sūtījumu, kuru nodrošina ar vispārējo garantiju, aprēķinus balstot uz importa nodevām un nodokļiem valstī, kurā atrodas nosūtītāja iestāde."

4.pants

II pielikuma 41.pants tiek aizstāts ar šādu tekstu:

" 41.pants

1. (Šajā pantā nav iekļauts 1.punkts).

2. Izņemot 3. punktā minētos gadījumus, principāls iesniedz nosūtītāja iestādei fiksētas likmes (flat-rate) garantijas talonu skaitu, kas atbilst ar 7000 EUR dalāmai summai, lai segtu kopējo parāda summu. Šos talonus patur nosūtītāja iestāde.

3. Turklāt, 8. pielikumā uzskaitīto preču pārvadāšanas gadījumā, fiksētās likmes garantijas talonu skaitu palielina, ja pārvadājamo preču daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst fiksētās likmes summai - 7000 EUR.

Šādā gadījumā fiksētās likmes summu palielina līdz tādai, kura nepieciešama, lai garantētu nosūtāmo preču daudzumu.

4. 3.punktā minētajos gadījumos principāls iesniedz nosūtītājā iestādē fiksētās likmes garantijas talonus, kas atbilst nepieciešamajai ar 7000 EUR dalāmajai summai.

5.pants

II pielikuma 8. pielikumā izdara labojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6.pants

Līguma III pielikuma 2.panta 1.punkta teksts "Tomēr eksemplāros, kuri tiek izmantoti tranzītam (1., 4., 5. un 7.), tiek aizstāts ar tekstu "Tomēr tranzītam izmantojamajos eksemplāros (1, 4 un 5)".

7.pants

III pielikuma 1. pielikumā minēto VAD dokumentu veidlapu paraugu 4.eksemplāra 14. ailē (igauņu valodas teksts) apzīmējums "Nr." aizstājams ar vārdiem "14 Deklarant/Esindaja Nr.".

8.pants

III pielikuma 1. pielikumā minēto VAD dokumentu veidlapu paraugu 5.eksemplāra otrā pusē (angļu valodas teksts) ailes apzīmējums "H" aizstājams ar apzīmējumu "I".

9.pants

III pielikuma 7. pielikuma I sadaļas "Vispārīgas piezīmes" nodaļa A "Vispārīgs apraksts" aizstājama ar šādu tekstu:

"A. Vispārīgs apraksts

Šī pielikuma 1. līdz 4. pielikumā minētās veidlapas izmanto T1B procedūrai pakļautajai preču kustībai starp attiecīgajām līgumslēdzējām pusēm (izņemot preču pārvadāšanu ar noteiktiem transporta veidiem, izmantojot vienkāršotas tranzīta procedūras).

Šī pielikuma 1. un 3. pielikumā minētajām veidlapām izmanto tikai 1., 4. un 5. eksemplāru:

- 1.eksemplāru patur nosūtītājas/eksportētājas (nosūtīšanas un tranzīta formalitātes) līgumslēdzējas puses iestādes;

- 4.eksemplāru patur saņēmēja iestāde (tranzīta formalitātes un līgumslēdzējas puses preču statusa pierādījums);

- 5.eksemplārs ir atpakaļ nosūtāmais eksemplārs tranzīta procedūrai,

Var arī izmantot šī pielikuma 2. un 4. pielikumā minētās veidlapas, īpaši, ja deklarācijas tiek sagatavotas datorsistēmā. Šādos gadījumos izmanto divus komplektus, kuri katrs sastāv vismaz no formulāriem 1/6 un 4/5, tādējādi pirmais komplekts atbilst 1. un 4. formulāram attiecībā uz tajos uzrādīto informāciju un otrais atbilst 5. formulāram.

Šādā gadījumā katrā komplektā izmantoto formulāru numuri ir jānorāda, izsvītrojot labajā pusē numurus, kas attiecas uz neizmantotajiem formulāriem.

Katrs šādi noteikts komplekts ir izstrādāts, lai informācija, kurai jābūt reproducētai dažādās veidlapās, tiktu reproducēta, izmantojot ķīmiski apstrādātu papīru.

Uzņēmēji, ja vēlas, var arī izmantot privāti drukātus komplektus atbilstoši savai izvēlei, ja vien izmantotie formulāri atbilst oficiālajam paraugam.

10. pants

III pielikuma 7. pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 2. ailes otrā apakšpunkta aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

"Komplektēto kravu gadījumos (mazi sūtījumi, kuri iekrauti vienā transportlīdzeklī) šajā ailē uzrāda vārdu "dažādi" un katram deklarācijas eksemplāram pievieno nosūtītāju sarakstu, izņemot atpakaļ nosūtāmo 5.eksemplāru; principālam ir jāparaksta nosūtītāju saraksts:

- EE: Erinevad;

- LV: Dažādi;

- LT: Õvairūs".

11. pants

Cipars "0" III pielikuma 7. pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 6. ailes aizpildīšanas priekšrakstā tiek aizstāts ar ciparu "1" un šis priekšraksts izklāstīts šādi:

"6. aile: Iepakojumu skaits

Uzrāda sūtījuma kopējo iepakojumu skaitu (t.i., kastu, maisu u.tml. skaitu). Pārvietojot neiesaiņotu vai beramu kravu, ailē raksta "1" vai atstāj aili tukšu."

12. pants

III pielikuma 7. pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 27. ailes aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

" 27. aile: Iekraušanas vieta

Līgumslēdzējām pusēm šī aile nav obligāta.

Izmantojot atbilstošu kodu, tam paredzētajā vietā uzrādiet aktīvā transportlīdzekļa iekraušanas vietu, ar kuru tiek šķērsota līgumslēdzējas puses robeža, kuras teritorijā atrodas nosūtītāja iestāde, ja preces tiek pakļautas Baltijas kopējā tranzīta procedūrai."

13. pants

III pielikuma 7. pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 31. ailes aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

"31. aile: Preces iepakojums un apraksts - Marķējums un numerācija - konteinera(u) Nr. - Skaits un veids

Uzrāda iepakojuma marķējuma atzīmes, numurus, skaitu un veidu vai, neiepakotu preču gadījumā, ieraksta deklarēto preču skaitu vai vienu no šādiem ierakstiem:

- EE: puisteained;

- LV: berama krava;

- LT: nesupakuotas (birus, skystas ar kt.) krovinys.

Visos gadījumos uzrāda parasto preču komerciālo aprakstu. Aprakstā ietver visas preču identificēšanai nepieciešamās ziņas. Preču aprakstam jābūt pietiekoši precīzam, lai tās varētu klasificēt. Šajā ailē arī uzrāda ziņas, kas nepieciešamas īpašos gadījumos (piemēram, akcīzes nodokļi). Ja tiek izmantoti konteineri, šajā ailē uzrāda arī konteinera identifikācijas zīmes."

14. pants

III pielikuma 7. pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 33. ailes aizpildīšanas priekšraksta otrā rindkopa tiek aizstāta ar šādu:

"Ja tiek izmantoti kravu saraksti, uzrāda vismaz četru ciparu harmonizētās sistēmas preču kodus no 98. vai 99.nodaļas."

15. pants

III pielikuma 7. pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 51. ailes aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

"51. aile: Paredzamās robežu šķērsošanas iestādes (un valstis)

Uzrāda kompetentās iebraukšanas iestādes nosaukumu un kodu katrā līgumslēdzējā valstī, kuras teritoriju ir paredzēts šķērsot pārvadāšanas laikā. Tranzīta iestādes ir uzskaitītas "Pilnvaroto tranzīta muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, sarakstā". Pēc iestādes nosaukuma un koda uzrāda attiecīgajai līgumslēdzējai valstij atbilstošo divu burtu kodu no Internacionālā Standarta ISO 3166 (Valstu nosaukumiem atbilstošie kodi)".

16. pants

1. Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tam, kad ir saņemts pēdējais paziņojums, ar ko puses paziņo Depozitārijam par iekšējo juridisko prasību izpildi, kas nepieciešama, lai lēmums stātos spēkā.

2. Ja šis lēmums, saskaņā ar šī panta 1.punktu, nestājas spēkā līdz 2001.gada 1.janvārim, tad no minētā datuma tas izmantojams pagaidu variantā.

Sastādīts Rīgā, 2000.gada 7.decembrī.

Aivars Krastiņš

Apvienotās komitejas priekšsēdētājs

Pielikums lēmumam No 5/2000

8. pielikums

Preču saraksts, kuras pārvadājot, rada fiksētās likmes garantijas palielinājumu

Harmonizētās Apraksts Daudzums, kas atbilst
sistēmas Nr. standarta summai 7000 EUR
2203 Iesala alus 50 hl
2204 Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotos; vīnogu misa,
izņemot 2009. preču pozīcijā minēto 15 hl
2205 Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu
vai aromātisko vielu piedevu 20 hl
2206 Pārējie raudzētie dzērieni (piemēram, ābolu sidrs (cider),
bumbieru vīns (perry), medus dzēriens (mead),
raudzēto dzērienu maisījums un raudzēto dzērienu
un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti 25 hl
2207.10 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpuma koncentrāciju 80% un vairāk 3 hl
2208 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpuma koncentrāciju
mazāk nekā 80%, stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri
un pārējie alkoholiskie dzērieni 5 hl
no 2402 Cigāri 15000 gabali
no 2402 Cigarillas 30000 gabali
no 2402 Cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem 35000 gabali
no 2403 Pārējā rūpnieciski apstrādātā tabaka
un rūpnieciskie tabakas aizstājēji; homogenizēta
vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences 300 kg
no 2710 Motorbenzīns (izņemot aviācijas benzīnu) 200 hl
no 2710 Aviācijas benzīns 10000 kg
no 2710 Aviācijas petroleja 15000 kg
no 2710 Dīzeļdegviela 10000 kg
no 27.10 Motoreļļa 10000 kg
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltijas valstis
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 07.12.2000.
Stājas spēkā:
 01.01.2001.
Pieņemšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1498
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)