Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas - EBTA Apvienotās komitejas lēmums Nr. 1/2000

(pieņemts saskaņā ar rakstisku procedūru 2000.gada 22.novembrī)

Grozījumi B protokolā

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Ievērojot 1995.gada 7.decembrī parakstīto Latvijas un EBTA valstu brīvās tirdzniecības līguma "turpmāk - Līgums" B protokolu "Par "izcelsmes produkcijas" jēdziena definēšanu un administratīvās sadarbības metodēm", kurā veikti grozījumi atbilstoši Latvijas - EBTA Apvienotās komitejas 1996.gada Lēmumam Nr.1 un 1999.gada Lēmumiem Nr. 1 un Nr. 3,

Atzīmējot to, ka nepieciešami grozījumi atsevišķos noteikumos, ko piemēro Eiropas kumulācijas sistēmā, lai tie būtu saskaņā ar likumīgo attīstību, un tiktu ņemts vērā atsevišķu izejvielu trūkums šajās brīvās tirdzniecības zonās,

Atzīmējot to, ka sekojošie grozījumi ir balstīti uz vienošanos, kas panākta "30 valstu tikšanās" laikā, Paneiropas kumulācijas kontekstā,

Vadoties no Līguma 31.panta, atbilstoši kuram Apvienotā komiteja ir pilnvarota veikt grozījumus šī Līguma B protokolā.

NOLEMJ:

1. Jēdziens "uzskaites vienības", atbilstoši satura rādītājam, 30.pantā, 21(1)(b) pantā un 26(3) pantā, ir jāaizstāj ar "eiro".

2. 1.(i)pantu aizstāt ar:

"(i) "pievienotā vērtība" - cena no ražotāja rūpnīcas mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 3. un 4.pantos, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma - pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem Latvijā vai attiecīgajā EBTA's valstī."

3. 1.(n)pantu aizstāt ar:

"(n) "eiro"- Eiropas Monetārās Savienības naudas vienība."

4. 7.pants tiek aizstāts ar:

" 7.pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Neietekmējot 2.punktu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

(a) operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;

(b) iepakojuma izjaukšana un salikšana;

(c) mazgāšana, tīrīšana, putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;

(d) tekstilpreču gludināšana vai presēšana;

(e) vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;

(f) graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;

(g) cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;

(h) augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;

(i) beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;

(j) sijāšana, šķirošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

(k) vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

(l) preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;

(m) vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu, produktu sajaukšana;

(n) viena vai dažāda veida preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) apakšpunktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrētu preci Latvijā vai EBTA valstī tiek uzskatītas par kopumu, nosakot vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.punkta nozīmē."

5. 15.panta 6.punkta pēdējais teikums tiek aizstāts ar:

"Šī panta noteikumi ir piemērojami līdz 2001.gada 31.decembrim."

6. Pēc 20.panta ievietot sekojošo pantu un atsauci uz šo pantu iekļaut satura rādītājā:

" 20.a pants

Uzskaites nodalīšana

1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto "uzskaites nodalīšanas" metodi šādu krājumu izmantošanā.

2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par "izcelsmes" precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.

3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kuru piemēro preces ražošanas valstī.

5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.

6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā."

7. 22.panta 1.punkta pirmajā teikumā pēc vārda "eksportētājs" tiek ievietots sekojošs teksts:

"turpmāk saukts "atzīts eksportētājs","

8. 30.pants tiek aizstāts ar:

" 30.pants

Eiro izteiktās summas

1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 3. un 4.pantos minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek labotas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.

2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts laboto summu.

3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama līdz nākamā gada 1.janvārim. Dalībvalstis tiek informētas par attiecīgajām summām.

4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.paragrāfā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.

5. Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

9. B protokola II pielikuma HS preču pozīcijas no 53.09. līdz 53.11.,HS 5602 un HS 57 grupa ir jāaizstāj ar sekojošo:

HS Neizcelsmes preču
preču Preces apraksts apstrāde vai pārstrāde,
pozīcija kas nosaka izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
5309 Audumi no
līdz pārējām augu
5311 tekstilšķiedrām;
audumi no papīra
pavedieniem :
-ar gumijas Ražošana no
pavedienu; vienas šķiedras1
- citi Ražošana no1:
- kokosa šķiedras ;
- džutas šķiedras ;
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgata-
votām nekārstām
vai neķemmētām,
vai citādi vērpšanai
nesagatavotām
štāpeļšķiedrām;
- ķīmiskiem
materiāliem vai
tekstila pulpas, vai
- papīra
vai
apdrukāšana kopā
ar vismaz divām
sagatavošanas vai
pabeigšanas operā-
cijām (piemēram,
tīrīšana, balināšana,
merserizēšana,
žāvēšana, pacelšana,
kalandrēšana, apstrā-
dāšana pret sarau-
šanos, iepriekšēja
apdare, dekatie-
rēšana, piesūci-
nāšana, labošana un
mezglošana), kurā
izmantotā neapdru-
kātā auduma vērtība
nepārsniedz 47,5%
no produkcijas
ex-works cenas

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

HS Neizcelsmes preču
preču Preces apraksts apstrāde vai pārstrāde,
pozīcija kas nosaka izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
5602 Filcs, piesūcināts
vai nepiesūcināts,
ar segumu vai bez
seguma vai laminēts:
- filcs, kas iegūts Ražošana no1:
ar adatošanas - dabīgajām šķiedrām;
paņēmienu - ķīmiskiem
materiāliem vai
tekstila pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna
šķiedras, kas
minētas 5402 preču
pozīcijā;
- polipropilēna
šķiedras, kas minētas
5503 vai 5506
preču pozīcijā vai
- 5501 pozīcijas
polipropilēna pave-
dienu grīstes, kuru
lineārais blīvums
visos monopave-
diena vai šķiedras
gadījumos ir mazāka
par 9 decitekiem,
nodrošinot, ka to
vērtība nepārsniedz
40% no preces
ex- works cenas.
- citi Izstrādājumi, kas
izgatavoti no1:
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgata-
votām štāpeļ-
šķiedrām, kas
iegūtas no kazeīna;
ķīmiskiem materiāliem

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

vai tekstila pulpas.
HS Neizcelsmes preču
preču Preces apraksts apstrāde vai pārstrāde,
pozīcija kas nosaka izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
57. Paklāji un pārējās
grupa tekstila grīdsegas:
- filcs, kas iegūts Ražošana no1:
ar adatošanas - dabīgajām šķiedrām;
paņēmienu - ķīmiskiem
materiāliem vai
tekstila pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna
šķiedras, kas
minētas 5402 preču
pozīcijā;
- polipropilēna
šķiedras, kas minētas
5503 vai 5506
preču pozīcijā vai
- polipropilēna
pavedienu grīstes,
kas minēta 5501
preču pozīcijā,
kuru lineārais
blīvums visos
monopavediena vai
šķiedras gadījumos
ir mazāka par 9
decitekiem, nodro-
šinot, ka to vērtība
nepārsniedz 40% no
preces ex- works cenas.
Džutas audumi var
tikt izmantoti kā
oderējums
- no pārējā filca Ražošana no1:
- nekārstām vai
neķemmētām vai
citādi neapstrā-
dātām dabīgām
šķiedrām,
- ķīmiskiem
materiāliem vai
tekstila pulpas
- no citiem Ražošana no1:
tekstila - kokosšķiedras
materiāliem dzijas vai džutas
dzijas,
- sintētiskās vai
mākslīgās pave-
dienu dzijas,
- dabīgajām šķiedrām
vai sintētiskām
štāpeļšķiedrām, kas
nav kārstas vai
ķemmētas vai kā
citādi sagatavotas
vērpšanai
Džutas audumi var
tikt izmantoti kā
oderējums

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

10. Šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī. Latvijas Republikā šis Lēmums stājas spēkā pēc ratificēšanas.

11. Ja Latvijas Republika nav paziņojusi citām dalībvalstīm par ratifikāciju pirms 2001. gada 1. janvāra, tad lēmums piemērojams pagaidu kārtībā no minētā datuma līdz paziņojumam par ratificēšanu.

12. Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas Ģenerālsekretariātam jādeponē šī Lēmuma teksts depozitārijam.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 22.11.2000.
Stājas spēkā:
 06.01.2001.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1482
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"