Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Līgums par starptautiskas organizācijas izveidošanu zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā (EUROFISH)

Līgumslēdzējas puses,

Apzinoties zivsaimniecības kā būtiska sektora nozīmību savai nacionālai attīstībai un tās ieguldījumu pārtikas nodrošināšanā;

Piešķirot nozīmi ilgtpējīgas zivsaimniecības un akvakultūras attīstībai;

Apzinoties, ka lielākā daļa valstu Austrumu un Centrālajā Eiropā varētu gūt ievērojamu labumu no savas zivsaimniecības attīstības, kas daļēji būtu atkarīga no zvejas produktu starptautiskās tirgus informācijas un tehnisko konsultāciju dienesta izveidošanas, kas palīdzētu labāk līdzsvarot piegādi tirgū, sekmētu stabilāku cenu modeli un veicinātu zvejas resursu izmantošanu vislabākajā veidā;

Atzīstot arī Austrumu un Centrālās Eiropas valstu nepieciešamību saņemt palīdzību zivsaimniecības nozares attīstībai un investīciju apjoma palielināšanai, jo īpaši privātajā sektorā;

Apzinoties, ka šādu dienestu atbalstīšanu un panākumus var veicināt ar reģionālās sadarbības palīdzību;

Ņemot vērā, ka minēto sadarbību iespējams nodrošināt, izveidojot starptautisku organizāciju, tādējādi savedot kopā pārejas posma valstis un attīstītās valstis, un realizējot savas aktivitātes, sadarbojoties ar valstīm, organizācijām un institūcijām;

Turklāt ņemot vērā, ka šāda organizācija varētu kļūt par tajā iesaistīto valstu forumu, lai uzsāktu aktivitātes, kas seko pēc zvejas un akvakultūras produktu ieguves, kā arī kopējas darbības investīciju un attīstības jomā, tirdzniecībā un tirgus veicināšanā.

Ir vienojušās par turpmāk minēto:

1.pants

IZVEIDOŠANA

Līgumslēdzējas puses ar šo izveido Starptautisku Organizāciju zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā (turpmāk tekstā "EUROFISH") ar tālāk minētiem mērķiem un funkcijām.

2.pants

DEFINĪCIJAS

Šī līguma nolūkam:

"Locekļi" nozīmē EUROFISH dalībvalstis un dalībvalstu organizācijas.

"Zivsaimniecība" aptver visas darbības, kas attiecas uz zivīm, ieskaitot akvakultūru.

"Zvejas produkti" nozīmē visus ūdens dzīvniekus, augus un no tiem iegūtus produktus. Nepieciešams respektēt Vašingtonā 1973.gadā pieņemto Konvenciju par Starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas faunas un floras sugām, kā arī konvencijas labojumus. Vaļveidīgo sugas, kas nav iekļautas minētajā konvencijā, nav jāiekļauj EUROFISH sniegtajos pakalpojumos.

"Rezidences valsts" nozīmē to valsti, kurā atrodas EUROFISH rezidence.

"Mārketinga informācija" nozīmē datu un citas informācijas par produkcijas izplatīšanu, transportēšanu un realizāciju vietējā un starptautiskajā tirgū, par mārketinga iespējām un produktu attīstības un uzlabošanas procesu kopumā, ieskaitot reklāmu, sabiedriskās attiecības un citus pakalpojumus.

"Reģions" (vai "reģionāls") nozīmē Austrumu un Centrālo Eiropu.

"Eiropa" (vai "Eiropas") attiecas uz visu Eiropas kontinentu.

3.pants

MĒRĶI

EUROFISH mērķi ir:

(a) sniegt informāciju par zivju tirdzniecību un sniegt ieguldījumu tirgus veicināšanā;

(b) sniegt ieguldījumu Reģiona zivsaimniecības attīstībā saskaņā ar patreizējo un turpmāko tirgus pieprasījumu un pilnībā izmantot iespējas, ko piedāvā zvejas resursu potenciāls;

(c) veicināt privātā sektora investīcijas un vienošanos par partnerattiecībām zivsaimniecībā un akvakultūrā.

(d) sniegt tehnisko palīdzību infrastruktūras un cilvēku resursu attīstības projektiem;

(e) sniegt palīdzību un norādījumus projektu, izpētes darbu un biznesa plānu sagatavošanā;

(f) piedalīties donoru darbības koordinēšanā Reģionā;

(g) sniegt ieguldījumu jauninājumu ieviešanā zivsaimniecībā un tās modernizēšanā Reģionā;

(h) sniegt ieguldījumu līdzsvarotākas zvejas produktu piegādes nodrošināšanai Reģionā;

(i) vislabākā veidā izmantot eksportēšanas iespējas gan pašā reģionā, gan ārpus tā;

(j) veicināt tehnisko un ekonomisko sadarbību zivsaimniecības sektorā starp saviem Locekļiem.

4.pants

FUNKCIJAS

Savu mērķu sasniegšanai EUROFISH:

(a) sniedz saviem Locekļiem mārketinga informāciju par zvejas produktiem, ieskaitot to realizācijas iespējām un piegādes perspektīvām gan pašā Reģionā, gan ārpus tā;

(b) sniedz saviem Locekļiem konsultācijas par tehniskās attīstības iespējām, produktu specifikācijām, pārstrādes metodēm un tirgus prasībām atbilstošiem kvalitātes standartiem;

(c) palīdz saviem Locekļiem izstrādāt jaunus produktus un mārketinga iespējas zvejas resursiem, kas netiek pilnībā izmantoti cilvēku patēriņam;

(d) palīdz saviem Locekļiem plānot un īstenot ar nacionālo zivju tirgu saistītas informācijas un pētījumu aktivitātes reģionā;

(e) apmāca dalībvalstu valdību un to institūciju personālu mārketinga attīstības jautājumos un nostiprina šajā jomā iesaistītās nacionālās institūcijas;

(f) sniedz tehnisku palīdzību investīciju iespēju noteikšanai.

5.pants

REZIDENCE

1. Galvenā EUROFISH rezidence atrodas Kopenhāgenā, Dānijā. Jebkurā laikā Padome var izlemt pārcelt organizācijas rezidenci uz kādu Reģiona citu pilsētu vai citu valsti. Lēmuma pieņemšanai par EUROFISH rezidences pārcelšanu nepieciešamas divas trešdaļas organizācijas Locekļu balsu vairākuma.

2. Ja tas būtu nepieciešams, Padome var izveidot apakšreģionu birojus.

6.pants

LĪDZDALĪBA

1. EUROFISH locekļi ir tās Eiropas valstis, kuras ir parakstījušas šo līgumu ministriju līmenī vai arī ir to ratificējušas, vai ir tam pievienojušās, kā arī valstis ārpus Eiropas, kurām Padome ir atļāvusi pievienoties līgumam saskaņā ar šī panta 2.punktu.

2. EUROFISH Padome ar tās Locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu var atļaut jebkurai ārpus Eiropas esošai valstij, kura iesniegusi lūgumu par tās uzņemšanu, pievienoties līgumam, kāds tas ir spēkā pievienošanās brīdī, saskaņā ar 14.panta 5.punktu.

3. Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas, kas sastāv no Eiropas valstīm, no kurām katra ir nodevusi organizācijas kompetencei jautājumus, kas saistīti ar šo līgumu, var kļūt par EUROFISH locekli, pievienojoties līgumam.

4. Pēc pievienošanās dokumenta iesniegšanas jebkura organizācija, kas norādīta šī panta 3.punktā kļūst par esošā līguma līgumslēdzējpusi ar vienādām Līgumā paredzētām tiesībām un pienākumiem tāpat kā pārējās līgumslēdzējpuses.

7.pants

PADOME

1. EUROFISH izveido Padomi, kurā ietilpst visi Locekļi. Katru Locekli pārstāv viens delegāts, kuram var palīdzēt tehniskie eksperti un konsultanti.

2. Saskaņā ar 3.punktu katram Loceklim ir viena balss. Padomes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, izņemot gadījumus, ja vien līgumā tas nav noteikts citādi. Padomes kopējā dalībnieku skaita vairākums sastāda kvorumu. Padomes lēmumus, ciktāl tas iespējams, vēlams pieņemt vienbalsīgi.

3. Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, kura ir EUROFISH locekle var piedalīties balsošanā jebkurā Padomes vai tās izveidotās struktūras sanāksmē ar balsu skaitu, kas atbilst tās dalībvalstu skaitam, kurām ir attiecīgas pilnvaras balsot šādā sanāksmē.

4. Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, kura ir organizācijas Locekle, izmanto savas dalības tiesības, pamatojoties uz alternatīvas principu kopā ar savām dalībvalstīm, kuras ir organizācijas locekles saskaņā ar savstarpējo kompetences sadalījumu attiecīgajā sfērā. Laikā, kad Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, kura ir EUROFISH locekle, izmanto savas balss tiesības, dalībvalstis tās neizmanto un otrādi.

5. Jebkurš EUROFISH loceklis var lūgt Reģionālajai ekonomiskās integrācijas organizāciju, kura ir EUROFISH locekle, vai tās dalībvalstis, kuras ir organizācijas Locekles, sniegt informāciju par to, kā katrā konkrētā jautājumā ir sadalīta kompetence starp organizāciju un tās dalībvalstīm. Pēc pieprasījuma Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija vai attiecīgās dalībvalstis, pamatojoties uz lūgumu, sniedz šādu informāciju.

6. Pirms jebkuras Padomes vai Padomes izveidotās struktūras sanāksmes Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, kura ir EUROFISH locekle, nosaka, vai Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija vai tās dalībvalstis ir kompetentas attiecīgajā jautājumā, kurš tiek izskatīts sanāksmē, un vai Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija vai tās dalībvalstis ir tiesīgas balsot par katru attiecīgo dienas kārtības jautājumu. Šis punkts pieļauj Reģionālajai ekonomiskās integrācijas organizācijai, kura ir EUROFISH locekle vai tās dalībvalstīm, kuras ir organizācijas locekles, sagatavot atsevišķu deklarāciju šī paragrāfa realizācijai, kas paliktu spēkā attiecībā uz apspriežamajiem jautājumiem un dienas kārtības punktiem arī turpmākajās sanāksmēs, ievērojot izņēmumus un izmaiņas, par kurām jāpaziņo pirms katras atsevišķas sanāksmes.

7. Ja darba kārtības punkts attiecas gan uz jautājumiem, kas ir nodoti Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas kompetencē, gan jautājumiem, kas ir dalībvalstu kompetencē, tad abas - gan Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, gan tās dalībvalstis var piedalīties diskusijās. Šādos gadījumos, kad sanāksme nonāk līdz lēmuma pieņemšanai, vērā tiek ņemtas tikai balsstiesīgā Locekļa celtās ierunas.

8. Organizācijas katras sanāksmes kvoruma noteikšanai Reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācijas delegācija, kura ir EUROFISH locekle, tiek skaitīta tikai tad, ja tā ir pilnvarota balsot sanāksmē, kurai ir nepieciešams noskaidrot kvorumu.

9. Padome savas regulārās sēdes organizē katru gadu vietā un laikā, kas tiek noteikts atsevišķi.

10. Padome var organizēt īpašas sēdes, ja to izlemj vai to lūdz viena trešdaļa tās locekļu.

11. Padome ievēl savu priekšsēdētāju un citus darbiniekus.

12. Padome pieņem savus procedūras noteikumus.

8.pants

PADOMES FUNKCIJAS

1. Padomes funkcijas ir:

(a) apspriest un apstiprināt EUROFISH darbības programmu un budžetu saskaņā ar iepriekš minēto 3. un 4.pantu;

(b) noteikt gadskārtējās dalībvalstu iemaksas, kas tām jāmaksā saskaņā ar 11.pantā minēto;

(c) izlemt par Locekļu uzņemšanu saskaņā ar 6.panta 2.punktu un 14.panta 3.punktu;

(d) izveidot tādas komitejas vai darba grupas, kas var būt nepieciešamas EUROFISH mērķu sasniegšanai;

(e) ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu pieņemt un izdarīt grozījumus procedūras noteikumos, kā arī attiecīgu komiteju vai darba grupu procedūras noteikumos;

(f) izveidot īpašus fondus, kas nepieciešami jaunu programmu un projektu izstrādāšanai;

(g) noteikt vispārējos EUROFISH pārvaldes standartus un vadlīnijas, ieskaitot kontraktus, kurus iespējams noslēgt ar privātām personām tehniskās palīdzības un informācijas sniegšanai, kā arī noteikt maksas apmērus par EUROFISH pakalpojumiem;

(h) pārraudzīt EUROFISH darbu un aktivitātes un auditētos norēķinus, novērtēt EUROFISH aktivitāšu efektivitāti un sniegt norādījumus EUROFISH direktoram par organizācijas lēmumu īstenošanu;

(i) ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu pieņemt vai izdarīt grozījumus organizācijas finansu nolikumā un apstiprināt auditoru;

(j) iecelt EUROFISH direktoru un, ja nepieciešams, direktora vietnieku;

(k) ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu pieņemt noteikumus, kas attiecas uz EUROFISH direktora un direktora vietnieka iecelšanu;

(l) pieņemt 17.pantā minēto strīdu risināšanas kārtību;

(m) apstiprināt oficiālas vienošanās ar citām organizācijām vai institūcijām un ar valdībām, ieskaitot jebkuru nolīgumu starp EUROFISH un rezidences valsts valdību;

(n) ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu pieņemt personāla nolikumu, kas nosaka personāla galvenos darba noteikumus; un

(o) izpildīt visas citas funkcijas, kas tai noteiktas ar šo līgumu vai kas papildina un veicina EUROFISH apstiprināto aktivitāšu izpildīšanu.

9.pants

NOVĒROTĀJI

Nepievienojušās valstis, organizācijas un institūcijas, kas var dot ievērojamu ieguldījumu EUROFISH aktivitātēs, atbilstoši procedūras noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7.panta 12.punktu un 8.(e) pantu, var tikt uzaicināti piedalīties Padomes sanāksmēs, kā arī komiteju vai darba grupu sanāksmēs kā novērotāji.

10.pants

DIREKTORS UN PERSONĀLS

1. Padome saskaņā ar tās apstiprinātiem noteikumiem ieceļ EUROFISH direktoru.

2. Direktors ir EUROFISH juridiskais pārstāvis. Direktora pienākums ir vadīt EUROFISH darbu saskaņā ar Padomes vadlīnijām atbilstoši tās politikai un lēmumiem.

3. Direktors katrā Padomes kārtējā sanāksmē iesniedz:

(a) pārskatu par EUROFISH darbu, kā arī auditētos norēķinus un

(b) EUROFISH darba programmas projektu un budžeta projektu.

4. Direktors sagatavo un organizē Padomes, komiteju un darba grupu sēdes, kā arī visas citas EUROFISH sasauktās sanāksmes. Viņš/viņa nodrošina sekretariāta darbu visām sanāksmēm un pats/pati tajās piedalās.

5. Direktors, ja viņš/viņa to uzskata par piemērotu, var ierosināt Padomei iecelt direktora vietnieku, kurš saskaņā ar šo līgumu uzņemsies direktoram uzticētās pilnvaras un pienākumus uz laiku, kamēr direktors pats/pati nav spējīgs/spējīga pildīt savus pienākumus.

6. Direktors ieceļ personālu saskaņā ar Padomes noteikto politiku, vispārējiem standartiem un vadošajiem norādījumiem un saskaņā ar personāla nolikumu.

11.pants

FINANSES

1. EUROFISH finansu resursi sastāv no:

(a) ikgadējām Locekļu iemaksām;

(b) ieņēmumiem, kas tiek iegūti no pakalpojumu sniegšanas par samaksu, kas ietver konsultantu darba apmaksu par viņu sniegtajiem tehniskajiem pakalpojumiem, parakstīšanos uz EUROFISH izdevumiem, informācijas pārdošanu, apmaksātām reklāmām EUROFISH izdevumos;

(c) ziedojumiem, ievērojot noteikumu, ka šādu ziedojumu pieņemšana atbilst EUROFISH mērķiem; un

(d) citiem avotiem, kurus akceptē Padome un kas atbilst EUROFISH mērķiem.

2. Locekļi apņemas veikt ikgadējas iemaksas brīvi konvertējamā valūtā EUROFISH pamatbudžetā. Padome katram Loceklim nosaka minimālo iemaksas apjomu. Padome sagatavo iemaksu skalu, kura tiek pieņemta vienbalsīgi, ņemot vērā IKP uz iedzīvotāju, iedzīvotāju skaitu, kopējo eksportēto zivju vērtību, zivju importa vērtību un ražošanas jaudas. Katrā kārtējā sēdē Padome ar visu tās dalībvalstu trīs ceturtdaļu balsu vairākumu nosaka nākamā gada pamatbudžetu.

3. EUROFISH darbojas, ņemot vērā vispārpieņemtos tirdzniecības principus. Šādam mērķim EUROFISH var ņemt maksu par tās sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Padomes noteiktajām likmēm ar nolūku nosegt EUROFISH darbības izmaksas un administratīvos izdevumus un, lai atjaunotu apgrozāmos līdzekļus.

4. Loceklis, kurš nokļuvis parādos saistībā ar savām finansiālām iemaksām EUROFISH, zaudē balsošanas tiesības Padomē, ja tā parādu summa ir vienāda vai pārsniedz tā divu iepriekšējo kalendāro gadu iemaksu apmēru. Tomēr Padome var atļaut šādam Loceklim balsot, ja tā ir pārliecināta, ka maksāšanas nespēju ir izraisījuši apstākļi, kurus Loceklis nespēja ietekmēt.

12.pants

JURIDISKAIS STATUSS,

PRIVILĒĢIJAS UN IMUNITĀTE

1. EUROFISH ir juridiskās personas statuss un tāda juridiskā rīcībspēja, kas nepieciešama organizācijas mērķu pildīšanai un tās funkciju realizēšanai.

2. Locekļu pārstāvjiem un EUROFISH direktoram un personālam tiek piešķirtas tādas privilēģijas un imunitāte, kas nepieciešama neatkarīgai savu funkciju realizēšanai šajā organizācijā.

3. Katrs Loceklis izmanto iepriekšminēto statusu, privilēģijas un imunitāti šādā veidā:

(a) katra Locekļa teritorijā, kurš ir pievienojies Konvencijai par īpašu aģentūru privilēģijām un imunitāti attiecībā uz Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (turpmāk tekstā- PLO), tās noteiktas kā mutatis mutandis ;

(b) katra Locekļa teritorijā, kurš nav pievienojies iepriekš minētajai Konvencijai attiecībā uz PLO, bet, kas pievienojusies konvencijai par Apvienoto Nāciju privilēģijām un imunitāti, tiek noteiktas kā mutatis mutandis , izņemot gadījumu, ja Loceklis paziņo PLO ģenerāldirektoram šī līguma parakstīšanas laikā vai laikā, kad tās iesniedz savu ratifikācijas, pievienošanās vai iestāšanās instrumentu, ka tā nepielietos minēto konvenciju, un šajā gadījumā šis Loceklis sešu mēnešu laikā pēc šāda paziņojuma noslēdz līgumu ar EUROFISH, kas tam piešķir tādu statusu un privilēģijas, un imunitāti, kas ir līdzvērtīgi tiem, kādus nodrošina minētā konvencija;

(c) ja Loceklis nav pievienojies nevienai no iepriekšminētajām konvencijām, tas sešu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas vai ratifikācijas, iestāšanās vai pievienošanās instrumenta iesniegšanas, noslēdz līgumu ar EUROFISH, kas piešķir tam tādu statusu un privilēģijas, un imunitāti, kas ir līdzvērtīgas tām, kādu nodrošina minētās konvencijas.

4. Privilēģijas un imunitāte, kas tiek piešķirta Locekļu pārstāvjiem un EUROFISH direktoram un personālam netiek piešķirta šo fizisko personu personīgajam labumam, bet gan, lai garantētu neatkarīgu, ar organizāciju saistītu funkciju pildīšanu. Tādējādi Loceklim vai direktoram ikvienā gadījumā ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atteikties no savu pārstāvju vai personāla locekļa imunitātes, ja pēc Locekļa vai direktora uzskata imunitāte varētu traucēt likuma piemērošanai, un, ja atsakoties tas neietekmēs nolūku, kura dēļ šī imunitāte tika piešķirta. Ja Loceklis, nosūtot pārstāvi, vai direktors, attiecīgā gadījumā neatsakās no pārstāvja vai personāla imunitātes, Loceklis vai direktors darīs visu iespējamo, lai panāktu objektīvu jautājuma atrisināšanu.

5. EUROFISH noslēdz līgumu ar rezidences valsti par rezidences atrašanās vietu, un tā var noslēgt līgumus ar citām valstīm, kurās var tikt izvietoti organizācijas biroji, konkrēti norādot privilēģijas un imunitāti, un iespējas, kas nepieciešamas organizācijai, lai ļautu realizēt savus mērķus un izpildīt savas funkcijas.

13.pants

SADARBĪBA AR CITĀM

ORGANIZĀCIJĀM UN INSTITŪCIJĀM

1. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka starp EUROFISH un Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizāciju (PLO) jāpastāv darba attiecībām. Ar šādu mērķi EUROFISH uzsāk sarunas ar Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju ar nolūku noslēgt līgumu saskaņā ar organizācijas konstitūcijas XIII pantu. Šādā līgumā, inter alia, vajadzētu paredzēt, ka PLO ģenerāldirektors ieceļ pārstāvi, kurš piedalīsies visās EUROFISH sanāksmēs, bet bez balss tiesībām.

2. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka starp EUROFISH un citām starptautiskām un reģionālām zivsaimniecības organizācijām un citām institūcijām pastāv sadarbība, kas veicina EUROFISH darbu un sekmē tās mērķu īstenošanu. EUROFISH var noslēgt līgumus ar šīm organizācijām un institūcijām. Šādos līgumos, ja nepieciešams, var iekļaut nosacījumu par organizācijas vai institūcijas piedalīšanos EUROFISH pasākumos.

14.pants

PARAKSTĪŠANA, RATIFICĒŠANA,

PIEVIENOŠANĀS, STĀŠANĀS SPĒKĀ

UN UZŅEMŠANA

1. Eiropas valstis var kļūt par šī līguma slēdzējpusēm:

(a) parakstot šo līgumu ministriju līmenī; vai

(b) parakstot šo līgumu, un pēc tam iesniedzot ratifikācijas dokumentu; vai

(c) iesniedzot pievienošanās dokumentu.

2. 6.panta 3.punktā minētās Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas var kļūt par šī līguma slēdzējpusēm pēc pievienošanās instrumenta iesniegšanas.

3. Šis līgums būs pieejams parakstīšanai Kopenhāgenā 2000.gada 23.maijā un pēc tam Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas galvenajā mītnē (PLO) Romā.

4. Ratificēšanas vai pievienošanās dokumenti tiek iesniegti PLO ģenerāldirektoram, kurš uzskatāms par šī līguma depozitāriju.

5. Ievērojot šī līguma 6.panta 2.punktu, un jebkurā laikā pēc šī līguma stāšanās spēkā jebkura valsts, kas nav minēta šī panta 1.punktā, var iesniegt lūgumu PLO ģenerāldirektoram, izsakot vēlēšanos kļūt par EUROFISH locekli. PLO ģenerāldirektors paziņo EUROFISH locekļiem par šādu iesniegumu. Pēc tam Padome pieņem lēmumu par šo iesniegumu saskaņā ar 6.panta 2.punktu, un, ja tiek pieņemts labvēlīgs lēmums, uzaicina attiecīgo valsti pievienoties EUROFISH dibināšanas līgumam. Deviņdesmit dienu laikā pēc Padomes uzaicinājuma valsts iesniedz ģenerāldirektoram savu pievienošanās dokumentu, ar kuru tā piekrīt uzņemties ar šo līgumu noteiktās saistības, sākot ar uzņemšanas datumu.

6. Attiecībā uz visām valstīm vai reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām, kas šo līgumu parakstījušas ministriju līmenī, ratificējušas vai tam pievienojušās, līgums stājas spēkā datumā, kad vismaz piecu Eiropas valstu valdības to parakstījušas ministriju līmenī vai iesniegušas ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu.

15.pants

GROZĪJUMI

1. Padome var izdarīt grozījumus šajā līgumā ar dalībvalstu trīs ceturtdaļu balsu vairākumu. Grozījumi attiecas uz visām Līgumslēdzējām pusēm un stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad Padome tos pieņēmusi, izņemot jebkuru Līgumslēdzēju pusi, kas saskaņā ar 16.panta 1.punktu, kas ir paziņojusi par savu izstāšanos trīsdesmit dienu laikā pēc šāda grozījuma pieņemšanas.

2. Priekšlikumus par šī līguma grozījumiem var izteikt jebkurš Loceklis, sazinoties ar līguma depozitāriju, kurš nekavējoties paziņo par priekšlikumu visiem EUROFISH locekļiem un direktoram.

3. Padome neizskata nevienu priekšlikumu par grozījumiem, ja vien tie nav saņemti no līguma depozitārija vismaz simt divdesmit dienas pirms pirmās dienas sēdes, kurā tas jāizskata.

16.pants

IZSTĀŠANĀS UN LIKVIDĒŠANA

1. Jebkurš Loceklis jebkurā laikā pēc trīs gadu termiņa beigām, sākot no datuma, kad tas kļuva par šī līguma pusi, var iesniegt līguma glabātājam paziņojumu par savu izstāšanos no EUROFISH. Šāda izstāšanās stājas spēkā divpadsmit mēnešus pēc datuma, kad depozitārijs saņem šādu paziņojumu, vai arī kādā paziņojumā norādītā vēlākā datumā, tomēr ievērojot noteikumu, ka jebkādas saistības, kuras Loceklim ir attiecībā uz EUROFISH, paliek spēkā un ir realizējamas.

2. EUROFISH beidz pastāvēt jebkurā laikā, ja to izlemj Padome ar trīs ceturtdaļām dalībvalstu balsu vairākumu. Jebkādi aktīvi pēc tam, kad tā atbrīvojusies un nodevusi zemi, ēkas un kustamo īpašumu, pēc tam, kad ziedoto, bet neizlietoto naudas līdzekļu atlikums ir atdots atpakaļ attiecīgajiem ziedotājiem, un pēc tam, kad nokārtotas visas saistības, tiek sadalīti starp Locekļiem, kuri ir EUROFISH locekļi tā likvidēšanas laikā, proporcionāli to iemaksām, kas veiktas gadu pirms likvidēšanas saskaņā ar 11.panta 1. (a) un 2.punktu.

17.pants

LĪGUMA STRĪDU SKAIDROJUMS,

INTERPRETĀCIJA UN RISINĀŠANA

1. Par jebkuru konfliktu, kas saistīts ar šī līguma skaidrošanu vai lietošanu, kuru nav iespējams atrisināt sarunu veidā, ar samierināšanu vai līdzīgiem pasākumiem, konfliktā iesaistītā puse var lūgt Padomei tās rekomendāciju. Nespējot nokārtot strīdu, pusēm vienojoties, jautājums tiek iesniegts arbitrāžas tribunālam, kas sastāv no trim arbitriem. Strīdā iesaistītās puses katra ieceļ vienu arbitru; abi šādi ieceltie arbitri, savstarpēji vienojoties, nozīmē trešo arbitru, kurš ir tribunāla prezidents. Ja kāda no pusēm neieceļ arbitru divu mēnešu laikā pēc pirmā arbitra iecelšanas vai arī, ja arbitrāžas tribunāla prezidents netiek nozīmēts divu mēnešu laikā pēc otrā arbitra iecelšanas, Padomes priekšsēdētājs viņu ieceļ pats nākošo divu mēnešu laikā.

2. Loceklim, kas neievēro arbitrāžas spriedumu, kas pieņemts saskaņā ar šī panta 1.punktā pieņemto, ar Padomes trīs ceturtdaļu balsu vairākumu var tikt aizliegta tiesību un privilēģiju izmantošana, kuras tam pienākas kā organizācijas Loceklim.

18.pants

DEPOZITĀRIJS

PLO ģenerāldirektors ir šī līguma depozitārijs. Depozitārijs:

(a) nosūta apstiprinātus šī līguma norakstus Eiropas valstu valdībām un Reģionālām ekonomiskās integrācijas organizācijām, kuras piedalījās pilnvaroto pārstāvju konferencē, kura to pieņēma;

(b) nokārto šī līguma reģistrēšanu, tam stājoties spēkā, Apvienoto Nāciju sekretariātā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Hartas 102.pantu;

(c) paziņo tām valstīm un reģionālām ekonomiskās integrācijas organizācijām, kuras piedalījās pilnvaroto pārstāvju konferencē, kā arī jebkurai valstij, kas vēlas tikt uzņemta par EUROFISH locekli, par:

(i) šī līguma parakstīšanu un ratificēšanas, iestāšanās un pievienošanās dokumentu iesniegšanu saskaņā ar 14.panta 1. un 4.punktu;

(ii) šī līguma spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 14.panta 5.punktu;

(iii) paziņojumu par attiecīgās valsts vēlmi tikt uzņemtai par EUROFISH locekli, un par uzņemšanu saskaņā ar 6.panta 2.punktu;

(iv) ierosinājumus par šī līguma grozījumiem un grozījumu pieņemšanu saskaņā ar 15.pantu;

(v) paziņojumus par izstāšanos no EUROFISH saskaņā ar 16.panta 1.punktu;

(d) sasauc pirmo EUROFISH Padomes sēdi sešu mēnešu laikā pēc šī līguma stāšanās spēkā saskaņā ar 14.panta 6.punktu.

19.pants

AUTENTISKIE LĪGUMA TEKSTI

Šī līguma angļu, franču un spāņu valodas teksti ir vienlīdz autentiski.

Sastādīts Kopenhāgenā, Dānijā 2000.gada 23.maijā vienā eksemplārā angļu, franču un spāņu valodās.

ŠO APLIECINOT, šinī līgumā apakšā parakstījušies, būdami attiecīgi pilnvaroti līgumslēdzējvalstu pārstāvji ministrijas līmenī vai pilnvaroti parakstīšanai, kas pakļaujas ratificēšanai, saskaņā ar šī līguma 14.panta 1.punktu:

ALBĀNIJA

ANDORA

ARMĒNIJA

AUSTRIJA

AZERBAIDŽĀNA

BALTKRIEVIJA

BEĻĢIJA

BOSNIJA un HERCEGOVINA

BULGĀRIJA

HORVĀTIJA

KIPRA

ČEHIJAS REPUBLIKA

DĀNIJA

IGAUNIJA

SOMIJA

FRANCIJA

GRUZIJA

VĀCIJA

GRIEĶIJA

VATIKĀNS

UNGĀRIJA

ISLANDE

ĪRIJA

ITĀLIJA

LATVIJA

LIHTENŠTEINA

LIETUVA

LUKSEMBURGA

MALTA

MOLDOVA

MONAKO

NĪDERLANDE

NORVĒĢIJA

POLIJA

PORTUGĀLE

RUMĀNIJA

KRIEVIJA

SANMARĪNO

SLOVĀKIJA

SLOVĒNIJA

SPĀNIJA

ZVIEDRIJA

ŠVEICE

Bijušās DIENVIDSLĀVIJAS

MAĶEDONIJAS REPUBLIKA

TURCIJA

UKRAINA

APVIENOTĀ KARALISTE

DIENVIDSLĀVIJA

(SERBIJA un MELNKALNE)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 23.05.2000.
Stājas spēkā:
 12.10.2001.
Pieņemšanas vieta: 
Kopenhāgena
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 22, 08.02.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1476
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"