Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Protokols Eiropas līgumam, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu, ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu par lauksaimniecības precēm rezultātus, kā arī esošajos preferenciālajos līgumos ieviestos uzlabojumus

 

Latvijas Republika, (turpmāk tekstā - "Latvija"), no vienas puses, un

Eiropas Kopiena, (turpmāk tekstā - "Kopiena"), no otras puses,

Ievērojot, ka Eiropas līgums, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, (turpmāk tekstā - "Līgums") ir parakstīts Luksemburgā, 1995.gada 12.jūnijā,

Ievērojot, ka Austrijas Republika, Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste no 1995. gada 1. janvāra ir iestājušās Eiropas Savienībā,

Ievērojot, ka, saskaņā ar 76., 102. un 128. Iestāšanās Akta pantiem, Austrijas Republikai, Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei no 1995.gada 1.janvāra jāievēro nosacījumi, kurus paredz Kopienas noslēgtie preferenciālie līgumi ar noteiktām trešajām valstīm, to skaitā arī ar Latviju,

Ievērojot, ka Latvija, no vienas puses, kopš 1995.gada 1.janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, ņemot vērā preferenciālo tarifu režīmu, kuru Latvija piemēro attiecībā uz Austrijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti tirdzniecībā ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, un Kopiena, no otras puses, no 1995.gada 1.janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, balstoties uz preferenciālajām tarifu koncesijām, kuras attiecībā uz Latviju tiek piemērotas Austrijas Republikā, Somijas Republikā un Zviedrijas Karalistē,

Ievērojot, ka Kopienas saistības, kuras izriet no Urugvajas Raunda sarunu rezultātiem, paredz izmaiņas muitas tarifu režīmā, proti, attiecībā uz lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu importu Kopienā,

Ievērojot, ka Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanās Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu rezultātu piemērošana var skart Līgumā paredzētās divpusējās koncesijas, kuras tādēļ ir jāmaina, pieņemot Protokolu par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu,

Ievērojot, ka Kopiena kopš 1996.gada 1.jūlija ir pieņēmusi pārejas un autonomus pasākumus, ieviešot noteiktas atlaides Kopienas tarifu kvotu veidā noteiktiem lauksaimniecības produktiem un paredzot Līgumā par brīvo tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem ar Latviju ietverto lauksaimniecības atlaižu piemērošanu uz pagaidu un autonomu nosacījumu pamata, lai ievērotu Urugvajas Raunda daudzpusējo tirdzniecības sarunu ietvaros noslēgto Lauksaimniecības līgumu; ievērojot, ka šos atvieglojumus, sākot ar šī Protokola spēkā stāšanās brīdi, aizstās šajā Protokolā paredzētās koncesijas,

Ievērojot, ka Padome ir pieņēmusi 22.decembra lēmumu Nr. 96/223/EC no 1995.gada 1.janvāra uz pagaidu nosacījumiem piemērot Eiropas Kopienas vārdā Komisijas noslēgto divpusējo Līgumu par tekstilpreču tirdzniecību, kurš paredz izmaiņas Līguma par tekstilpreču tirdzniecību Protokolā I, lai ņemtu vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā,

IR NOLĒMUŠAS, savstarpēji vienojoties, noteikt izmaiņas, kas jāveic Līguma tirdzniecības nosacījumos, ņemot vērā, pirmkārt, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un, otrkārt, Urugvajas Raunda lauksaimniecības sarunu rezultātu stāšanos spēkā un šim nolūkam ir nozīmējušas sekojošas pilnvarotās personas:

no Eiropas Kopienas:

Dītrihs fon KIAVS,

Vēstnieks, Vācijas Federatīvās Republikas pastāvīgais pārstāvis,

Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājs,

Ginters BURGHARDTS,

Eiropas Kopienu Komisijas Ārējo politisko attiecību ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors,

no Latvijas Republikas:

Andris PIEBALGS,

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks,

Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājs,

KURAS pēc pienācīgi sastādītu pilnvaru apmaiņas,

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

1. pants

(Tekstilpreces)

1. Līguma Pielikums V par tekstilprecēm ir aizstāts ar tekstu, kurš ietverts šī Protokola Pielikumā A.

2. pants

Attiecībā uz pārstrādātajām lauksaimniecības precēm:

1. Līguma Protokols 2 ir aizstāts ar tekstu, kas ietverts šī Protokola Pielikumā B.

2. Līguma 9. panta 1. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

" 1. Šajā nodaļā paredzētie nosacījumi tiek piemēroti attiecībā uz Latvijā un Kopienā ražotiem produktiem, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. - 97. grupās, izņemot produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā 1 un Protokolā 2. "

3. Līguma 17. pants un Līguma VI Pielikums ir anulēti.

4. Līguma 18. panta 2.paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

"2 . "Lauksaimniecības produkti" nozīmē produktus, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 1. - 24. grupās un produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā1 un Protokolā 2, abos gadījumos neietverot zvejas produkciju 22. panta 2. paragrāfa nozīmē."

3. pants

Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem:

1. Līguma 20. panta 2. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

" 2. Lauksaimniecības produktu koncesijas, kuras Latvija un Kopiena uz līdztiesiskas un harmoniskas vienošanās pamata piešķir viena otrai, ir fiksētas Pielikumā Va (Kopienas koncesijas), kā arī Pielikumos X un XI (Latvijas koncesijas). "

2. Līguma Pielikums Va ir ietverts šī Protokola Pielikumā C.

3. Līguma Pielikumi VII, VIII un IX ir anulēti.

4. pants

Līguma Pielikums XII par zvejas produktiem ir aizstāts ar tekstu, kas iekļauts šā Protokola Pielikumā D.

5. pants

Šī Protokola Pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa, un šis Protokols ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.pants

Šo Protokolu Latvija un Kopiena apstiprinās saskaņā ar abu līgumslēdzēju pušu teritorijās nepieciešamajām procedūrām. Līgumslēdzējas puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šī Protokola saistības.

7.pants

Šis Protokols stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad puses būs apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem par 6. pantā minēto procedūru izpildīšanu.

8.pants

Šis Protokols ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, flāmu, franču, grieķu, itāļu, latviešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodās, un katrs no šiem tekstiem ir vienādi autentisks.

Parakstīts Briselē, jūnija trīsdesmitajā dienā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit devītajā gadā.

Pielikums A

Pielikums V

Latvijas izcelsmes tekstila preču saraksts, uz kurām tiek attiecināti Kopienas tarifu "griesti"

Kate- CN/TARIC Apraksts Tarifu
gorija kods "griesti"
1 2 3 4
1 5204 11 00 Kokvilnas dzija, neparedzēta 2262
5204 19 00 mazumtirdzniecībai (tonnas)
5205
5206
5604 90 00*50
2 5208 Austie kokvilnas audumi, izņemot marli, 2758
5209 frotē, šauri austos, uzkārstos, šenila audumus, (tonnas)
5210 tilla un citus tīklaudumus
5211
5212
5811 00 00*91
*92
6308 00 00*11
*19
3 5512 Audumi no sintētiskajām šķiedrām 630
5513 (štāpeļšķiedrām vai atlikām), izņemot šauri (tonnas)
5514 austos un uzkārstos audumus (ieskaitot frotē
5515 audumus) un šenila audumus
5803 90 30
5905 00 70*10
6308 00 00*20
4 6105 10 00 Krekli, T-krekli, dažāda veida plānie džemperi 2291
6105 20 10 un puloveri (izņemot no aitas vilnas vai citu (1000
6105 20 90 dzīvnieku smalkvilnas), vestes un līdzīgi adīti gab.)
6105 90 10 vai tamborēti izstrādājumi
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
5 6101 10 90 Džerseji, puloveri, svīteri, vestes, jakas, 2019
6101 20 90 pidžamjakas un džemperi (izņemot žaketes un (1000
6101 30 90 bleizerus), siltās vējjakas, pusjakas un līdzīgi adīti gab.)
6102 10 90 vai tamborēti izstrādājumi
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
6 6203 41 10 Austa auduma vīriešu vai zēnu bridžbikses, šorti 2064
6203 41 90 (izņemot peldbikses) un bikses, ieskaitot garās (1000
6203 42 31 bikses, austas sieviešu un meiteņu bikses no vilnas, gab.)
6203 42 33 kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, sporta bikses
6203 42 35 ar oderi, izņemot 16. un 29. kategorijā klasificētās,
6203 42 90 no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
7 6106 10 00 Austas, adītas vai tamborētas sieviešu vai meiteņu 1085
6106 20 00 blūzes, krekli vai kreklblūzes, no vilnas, kokvilnas (1000
6106 90 10 vai mākslīgajām šķiedrām gab.)
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
8 6205 10 00 Vīriešu un zēnu krekli no vilnas, kokvilnas vai 1984
6205 20 00 mākslīgajām šķiedrām, izņemot adītus vai tamborētus (1000
6205 30 00 gab.)
9 5802 11 00 Austie frotē dvieļaudumi un līdzīgi austie frotē 176
5802 19 00 kokvilnas audumi; kokvilnas frotē auduma (tonnas)
6302 60 00*90 izstrādājumi tualetei un virtuvei un tamlīdzīgi
frotē izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus
15 6202 11 00 Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi 274
6202 12 10*90 mēteļi, apmetņi un pelerīnas; žaketes un bleizeri (1000
6202 12 90*90 no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām tekstilšķiedrām gab.)
6202 13 10*90 (izņemot 21. kategorijas parkas), izņemot adītus vai
6202 13 90*90 tamborētus
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
16 6203 11 00 Vīriešu vai zēnu uzvalki vai komplekti, izņemot 105
6203 12 00 adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai (1000
6203 19 10 mākslīgajām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; gab.)
6203 19 30 oderēti vīriešu vai zēnu sporta kostīmi ar vienlaidus
6203 21 00 tāda paša auduma virsmu no kokvilnas vai
6203 22 80 mākslīgajām šķiedrām
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
17 6203 31 00 Vīriešu vai zēnu žaketes, atskaitot vestes un 137
6203 32 90 sporta jakas, izņemot adītas vai tamborētas, no (1000
6203 33 90 vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām gab.)
6203 39 19
20 6302 21 00 Gultas veļa, izņemot adītu vai tamborētu 243
6302 22 90 (tonnas)
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
39 6302 51 10 Galda, tualetes un virtuves izstrādājumi no 123
6302 51 90 auduma, izņemot adītus vai tamborētus, kā arī (tonnas)
6302 53 90 izņemot frotē dvieļus un dvieļus no līdzīgiem
6302 59 00*20 kokvilnas frotē audumiem
6302 59 00*90
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
6302 59 00*20
6302 99 00*90
10 6111 10 10 Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, adīti vai tamborēti 1537
6111 20 10 (1000
6111 30 10 gab.)
6111 90 00*11
6116 10 80
6116 10 20
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00
12 6115 12 00 Zeķbikses, zeķes, golfzeķes, īszeķes, pēdzeķes 3365
6115 19 00 un citi zeķu veidi, adītas vai tamborētas, (1000
6115 19 90 izņemot bērnu zeķes, tai skaitā elastīgās zeķes pāri
6115 20 11 limniekiem ar vēnu paplašinājumiem, izņemot vai
6115 20 90 70. kategorijā uzskaitītos izstrādājumus gab.)
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
13 6107 11 00 Vīriešu vai zēnu apakšbikses vai īsbikses, 2273
6107 12 00 sieviešu vai meiteņu biksītes vai īsbikses, (1000
6107 19 00 adītas vai tamborētas, no vilnas, kokvilnas gab.)
6108 21 00 vai mākslīgajām šķiedrām
6108 22 00
6108 29 00
14 6201 11 00 Vīriešu vai zēnu austa auduma mēteļi, 56
6201 12 10*90 lietusmēteļi un cita veida mēteļi, apmetņi un (1000
6201 12 90*90 pelerīnas no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām gab.)
6201 13 10*90 tekstilšķiedrām (izņemot 21. kategorijas parkas)
6201 13 90*90
6210 20 00
18 6207 11 00 Vīriešu vai zēnu apakškrekli, apakšbikses, 114
6207 19 00 īsbikses, naktskrekli, pidžamas, halāti, rītasvārki (tonnas)
6207 21 00 un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai
6207 22 00 tamborētus
6207 29 00
6207 91 00
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00 Sieviešu vai meiteņu apakškrekli, kombinē,
6208 11 00 apakšsvārki, īsbikses, apakšbikses, naktskrekli,
6208 19 10 pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi
6208 19 90 izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00
19 6213 20 00 Kabatlakati, izņemot adītus vai tamborētus 1746
6213 90 00 (1000
gab.)
21 6201 12 10*10 Parkas, anoraki, vējjakas, pusjakas un tamlīdzīgi 663
6201 12 90*10 izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus, no (1000
6201 13 10*10 vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām; sporta gab.)
6201 13 90*10 jakas ar oderi, citas kā 16. vai 29. Kategorijās
6201 91 00 klasificētās, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10*10
6202 12 90*10
6202 13 10*10
6202 13 90*10
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41
22 5508 10 11 Dzija no sintētiskas štāpeļšķiedras vai tās 664
5508 10 19 atlikām, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai (tonnas)
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00
23 5508 20 10 Dzija no mākslīgās štāpeļšķiedras vai tās atlikām, 308
5510 11 00 kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai (tonnas)
5510 12 00
5510 20 00
5510 30 00
5510 90 00
24 6107 21 00 Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, halāti, 511
6107 22 00 rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi, adīti vai (1000
6107 29 00 tamborēti Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, gab.)
6107 91 00 pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi
6107 91 90 izstrādājumi, adīti vai tamborēti
6107 92 00
6107 99 00*10
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 91 90
6108 92 00
6108 99 10
26 6104 41 00 Sieviešu vai meiteņu kleitas no vilnas, kokvilnas 413
6104 42 00 vai mākslīgajām šķiedrām (1000
6104 43 00 gab.)
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
27 6104 51 00 Sieviešu vai meiteņu svārki, tai skaitā bikšu svārki 339
6104 52 00 (1000
6104 53 00 gab.)
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10
28 6103 41 10 Bikses, kombinezoni ar lencēm, bridža bikses 226
6103 41 90 un šorti (izņemot peldkostīmus), adīti vai (1000
6103 42 10 tamborēti, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām gab.)
6103 42 90 šķiedrām
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91
29 6204 11 00 Sieviešu vai meiteņu kostīmi vai komplekti, 127
6204 12 00 izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, (1000
6204 13 00 kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemot gab.)
6204 19 10 slēpošanas kostīmus; oderēti sieviešu vai meiteņu
6204 21 00 sporta kostīmi ar vienlaidus tāda paša auduma
6204 22 80 virsmu, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31
31 6212 10 00 Auduma, adīti vai tamborēti krūšturi 1090
(1000
gab.)
32 5801 10 00 Uzkārstie un šenila audumi (citi kā frotē dvieļi 90
5801 21 00 vai kokvilnas frotē audumi un šauri austie (tonnas)
5801 22 00 audumi) un plūksnainās tekstilvirsmas no vilnas,
5801 23 00 kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
33 5407 20 11 Austie audumi no sintētiskās šķiedras diegiem, 242
6305 32 81 kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām (tonnas)
6305 33 91 vai līdzīgiem materiāliem, šaurāki par 3 m; maisi
6305 32 89 un somas preču iesaiņošanai, neadīti vai netamborēti,
6305 33 99 ražoti no lentām vai līdzīgiem materiāliem
34 5407 20 19 Austi audumi no sintētiskās šķiedras diegiem, 8
kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām (tonnas)
vai līdzīgiem materiāliem, 3 m plati vai platāki
35 5407 10 00 Sintētiskās šķiedras (viendabīgas) audumi, 264
5407 20 90 citi kā riepām paredzētie un 114. kategorijā (tonnas)
5407 30 00 klasificētie
5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00
5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90
5407 69 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00
5811 00 00*95
5905 00 70*90
36 5408 10 00 Mākslīgās šķiedras (viendabīgās) audumi, 58
5408 21 00 izņemot riepām paredzētos un 114. kategorijā (tonnas)
5408 22 10 klasificētos
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
5811 00 00*96
5905 00 70*20
37 5516 11 00 Mākslīgās štāpeļšķiedras audumi 386
5516 12 00 (tonnas)
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50
5905 00 70*30
38 A 6002 43 11 Adīti vai tamborēti sintētiskie aizkaru audumi, 22
6002 93 10 tanī skaitā tilla audumi (tonnas)
38 B 6303 91 00*10 Tilla aizkari, izņemot adītos vai tamborētos 1
6303 92 90*10 (tonna)
6303 99 90*20
40 6303 91 00*91 Austie aizkari (tanī skaitā drapējumi), aizkari 47
6303 92 90*90 interjeram, gultu baldahīni un citi izstrādājumi (tonnas)
6303 99 90*31 mēbelēm, izņemot adītus vai tamborētus,
*39 no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
*90
6304 19 10
6304 19 90*91
6304 92 00
6304 93 00*90
6304 99 00*92
41 5401 10 11 Dzija no sintētiskiem pavedieniem, neparedzēta 750
5401 10 19 mazumtirdzniecībai, izņemot neteksturētos (tonnas)
5402 10 10 monopavedienus, negrodotos vai ar grodumu
5402 10 90 ne vairāk kā 50 uz metru
5402 20 00
5402 31 10
5402 31 30
5402 31 90
5402 32 00
5402 33 10
5402 33 90
5402 39 10
5402 39 90
5402 49 10
5402 49 91
5402 49 99
5402 51 10
5402 51 30
5402 51 90
5402 52 10
5402 52 90
5402 59 10
5402 59 90
5402 61 10
5402 61 30
5402 61 90
5402 62 10
5402 62 90
5402 69 10
5402 69 90
5604 20 00*10
5604 90 00*40
*90
42 5401 20 10 Dzija no mākslīgām šķiedrām; dzija 75
5403 10 00 no mākslīgiem pavedieniem, neparedzēta (tonnas)
5403 20 10 mazumtirdzniecībai, izņemot viskozes
5403 20 90 monopavedienus, negrodotus vai ar grodumu
5403 32 00*90 ne vairāk kā 250 uz metru un celulozes
5403 33 90 acetāta neteksturētu dziju
5403 39 00
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00
5604 20 00*20
43 5204 20 00 Dzija no mākslīgajiem pavedieniem, dzija 77
5207 10 00 no mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kokvilnas dzija, (tonnas)
5207 90 00 kas paredzēta mazumtirdzniecībai
5401 10 90
5401 20 90
5406 10 00
5406 20 00
5508 20 90
5511 30 00
47 5106 10 10 Dzija no kārstas aitas vai jēra vilnas (vilnas dzija) 18
5106 10 90 vai no kārstas citu dzīvnieku smalkvilnas, kas nav (tonnas)
5106 20 11 paredzēta mazumtirdzniecībai
5106 20 19
5106 20 91
5106 20 99
5108 10 10
5108 10 90
48 5107 10 10 Dzija no ķemmētas aitas vai jēra vilnas 84
5107 10 90 (ķemmdzija) vai no ķemmētas citu dzīvnieku (tonnas)
5107 20 10 smalkvilnas, kas nav paredzēta
5107 20 30 mazumtirdzniecībai
5107 20 51
5107 20 59
5107 20 91
5107 20 99
5108 20 10
5108 20 90
49 5109 10 10 Dzija no aitas vai jēra vilnas vai citu dzīvnieku 34
5109 10 90 smalkvilnas, kas paredzēta mazumtirdzniecībai (tonnas)
5109 90 10
5109 90 90
50 5111 11 11 Austi audumi no aitas vai jēra vilnas vai citu 60
5111 11 19 dzīvnieku smalkvilnas (tonnas)
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30 10
5111 30 30
5111 30 90
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30 10
5112 30 30
5112 30 90
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
53 5803 10 00 Kokvilnas marle 1 (tonna)
54 5507 00 00 Mākslīgās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas, 7
kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas vērpšanai (tonnas)
55 5506 10 00 Sintētiskās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas, 60
5506 20 00 kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas (tonnas)
5506 30 00 vērpšanai
5506 90 10
5506 90 91
5506 90 99
56 5508 10 90 Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (tanī skaitā atlikas), 53
5511 10 00 paredzēta mazumtirdzniecībai (tonnas)
5511 20 00
58 5701 10 10 Tepiķi un citas tekstila grīdsegas 283
5701 10 91 (tonnas)
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90
59 5702 10 00 Tepiķi un citas tekstila grīdsegas, izņemot 311
5702 31 10 58. kategorijā klasificētos tepiķus (tonnas)
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00
5702 59 00*20
5702 91 00
5702 92 00
5702 99 00*20
5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
5703 90 90*90
5704 10 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39
5705 00 90*11
*19
60 5805 00 00 Ar rokām darināti austi dekoratīvi rakstaini audumi 1
(beļģu un cita veida gobelēni), izšūti paneļveida (tonna)
gobelēni (piemēram, krustdūrienā) vai tiem līdzīgi
ar rokām darināti izstrādājumi
61 5806 10 00*90 Šauri austie audumi un šaurie audumi (bolduks); 48
5806 20 00 šaurie bezaudu audumi no paralēli līmētiem (tonnas)
5806 31 10 pavedieniem, vai šķiedrām, citi kā 62. kategorijā
5806 31 90 klasificētās etiķetes un līdzīgi izstrādājumi
5806 32 10
5806 32 90 Elastīgie audumi un rotājumi (izņemot adītus vai
5806 39 00*90 tamborētus), pagatavoti no gumijas diegu
5806 40 00*90 saturošiem tekstila materiāliem
62 5606 00 91 Šenila dzija (tanī skaitā plūksnainā šenila dzija), 64
5606 00 99 stiepļdiegi (izņemot metalizētu šķiedru vai (tonnas)
zirga saru stiepļdiegus)
5804 10 11 Tills un citi sietveida audumi, izņemot austus,
5804 10 19 adītus vai tamborētus, roku vai mašīnu pinuma
5804 10 90 mežģīnes vienā gabalā, lentās vai atsevišķos
5804 21 10 ornamentos
5804 21 90
5804 29 10
5804 29 90
5804 30 00
5807 10 10 Etiķetes, emblēmas un līdzīgi austi izstrādājumi no
5807 10 90 tekstila materiāliem gabalos, lentās vai piegriezti,
neizšūti
5808 10 00 Treses un ornamentāli rotājumi gabalos; pušķi,
5808 90 00 pomponi un līdzīgi izstrādājumi
5810 10 10 Izšuvumi gabalos, lentās vai atsevišķu ornamentu veidā
5810 10 90
5810 91 10
5810 91 90
5810 92 10
5810 92 90
5810 99 10
5810 99 90
63 5906 91 00 Adīts vai tamborēts sintētisko šķiedru audums, 33
6002 10 10*10 saturošs masā 5% vai vairāk elastīgu pavedienu; (tonnas)
6002 10 90 adīts vai tamborēts sintētisko šķiedru audums,
6002 30 10*10 savā masā saturošs 5% vai vairāk gumijas
6002 30 90 pavedienu "Rašel" mežģīnes un garplūksnas
6001 10 00*10 audums no sintētiskajām šķiedrām
6002 20 31
6002 43 19
65 5606 00 10 Adīti vai tamborēti audumi, izņemot 38.A un 168
6001 10 00*20 63. kategorijās klasificētos, no vilnas, kokvilnas (tonnas)
6001 21 00 vai mākslīgajām šķiedrām
6001 22 00
6001 29 10
6001 91 10
6001 91 30
6001 91 50
6001 91 90
6001 92 10
6001 92 30
6001 92 50
6001 92 90
6001 99 10
6002 10 10*91
6002 20 10
6002 20 39
6002 20 50
6002 20 70
6002 30 10*91
6002 41 00
6002 42 10
6002 42 30
6002 42 50
6002 42 90
6002 43 31
6002 43 33
6002 43 35
6002 43 39
6002 43 50
6002 43 91
6002 43 93
6002 43 95
6002 43 99
6002 91 00
6002 92 10
6002 92 30
6002 92 50
6002 92 90
6002 93 31
6002 93 33
6002 93 35
6002 93 39
6002 93 91
6002 93 99
66 6301 10 00 Segas un ceļotāju pledi, izņemot adītus vai 53
6301 20 91 tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām (tonnas)
6301 20 99 šķiedrām
6301 30 90
6301 40 90*91
*99
6301 90 90*21
*91
67 5807 90 90 Trikotāžas apģērbu piederumi, izņemot 121
6113 00 10 izstrādājumus bērniem, visa veida mājsaimniecības (tonnas)
6117 10 00 adīti vai tamborēti piederumi; aizkari (tanī skaitā
6117 20 00 drapējumi) un aizkari interjeram, gultu baldahīni
6117 80 10 un citi adīti vai tamborēti mēbeļu piederumi; segas
6117 80 90 un ceļotāju pledi, citi adīti vai tamborēti izstrādājumi,
6117 90 00 tanī skaitā apģērba elementi un piederumi
6301 20 10
6301 30 10
6301 40 10
6301 90 10
6302 10 10
6302 10 90
6302 40 10
6302 60 00*10
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6304 11 00
6304 91 00
6305 20 00*10
6305 32 11
6305 33 10
6305 32 90*91
6305 39 00*91
6305 90 00*20
6307 10 10
6307 90 10
68 6111 10 90 Bērnu apģērbi un to piederumi, izņemot 10. un 98
6111 20 90 87. kategorijās klasificētos bērnu cimdus, (tonnas)
6111 30 90 pirkstaiņus un dūraiņus, bērnu zeķes, īszeķes un
6111 90 00*19 pēdzeķes, izņemot 88. kategorijā klasificētos adītos
6209 10 00*90 vai tamborētos izstrādājumus
6209 20 00*90
6209 30 00*90
6209 90 00*90
69 6108 11 10 Sieviešu un meiteņu adīta vai tamborēta apakšveļa 102
6108 11 90 (1000
6108 19 10 gab.)
6108 19 90
70 6115 11 00 Zeķubikses un zeķes no sintētiskajām šķiedrām 6741
6115 20 19 ar viena pavediena lineāro blīvumu mazāk par (1000 gab.
6115 93 91 67 deciteksiem Sieviešu zeķubikses no vai pāri)
sintētiskajām šķiedrām
72 6112 31 10 Peldkostīmi un peldbikses no vilnas, kokvilnas 189
6112 31 90 vai mākslīgajām šķiedrām (1000
6112 39 10 gab.)
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00
73 6112 11 00 Adīta vai tamborēta auduma sporta kostīmi no 182
6112 12 00 vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām (1000
6112 19 00 gab.)
74 6104 11 00 Sieviešu vai meiteņu adīti vai tamborēti kostīmi 96
6104 12 00 un komplekti no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām (1000
6104 13 00 šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus gab.)
6104 19 00*10
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00*10
75 6103 11 00 Vīriešu vai zēnu adīti vai tamborēti kostīmi un 10
6103 12 00 komplekti no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām (1000
6103 19 00 šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus gab.)
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
76 6203 22 10 Vīriešu vai zēnu darba vai profesionālie apģērbi, 267
6203 23 10 izņemot adītus vai tamborētus; sieviešu vai (tonnas)
6203 29 11 meiteņu priekšauti, virsvalki un citi darba vai
6203 32 10 profesionālie apģērbi, izņemot adītus vai tamborētus
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
77 6211 20 00*10 Slēpošanas kostīmi, izņemot adītus vai 45
tamborētus (tonnas)
78 6203 41 30 Apģērbi, izņemot adītus vai tamborētus, atskaitot 169
6203 42 59 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., (tonnas)
6203 43 39 68., 72., 76. un 77. kategorijās klasificētos apģērbus
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90
83 6101 10 10 Adīti vai tamborēti mēteļi, žaketes, bleizeri un 89
6101 20 10 citi apģērbi, tai skaitā slēpošanas kostīmi, (tonnas)
6101 30 10 izņemot 4., 5., 7., 13., 26., 27., 28., 68., 69., 72.,
6102 10 10 73., 74. un 75. kategorijās klasificētos apģērbus
6102 20 10
6102 30 10
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00*10
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00*10
6112 20 00
6113 00 90
6114 10 00
6114 20 00
6114 30 00
84 6214 20 00 Šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un līdzīgi 15
6214 30 00 izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus, no (tonnas)
6214 40 00 vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6214 90 10
85 6215 20 00 Kaklasaites, kaklasaites-taurenīši un kravates, 1
6215 90 00 izņemot adītas vai tamborētas, no vilnas, (tonna)
kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
86 6212 20 00 Trikotāžas vai netrikotāžas zeķturi, korsetes un 185
6212 30 00 korsetjostas, bikšturi, atsaites un līdzīgi (1000
6212 90 00 izstrādājumi, un to daļas gab.)
87 6209 10 00*10 Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, izņemot adītus vai 37
6209 20 00*10 tamborētus (tonnas)
6209 30 00*10
6209 90 00*10
6216 00 00
88 6209 10 00*20 Zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot adītas vai 10
6209 20 00*20 tamborētas, citi apģērba piederumi, izņemot (tonnas)
6209 30 00*20 bērniem paredzētos, adītus vai tamborētus
6209 90 00*20
6217 10 00
6217 90 00
90 5607 41 00 Auklas, tauvas, virves un troses no sintētiskajām 76
5607 49 11 šķiedrām, pītas vai nepītas (tonnas)
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
91 6306 21 00 Teltis 69
6306 22 00 (tonnas)
6306 29 00
93 6305 20 00*90 Maisi un somas preču iesaiņošanai no austiem 28
6305 32 00*99 audumiem, izņemot no polietilēna un polipropilēna (tonnas)
6305 39 00*99
94 5601 10 10 Vate no tekstilizejvielām un tās izstrādājumi, 91
5601 10 90 tekstilšķiedras garumā līdz 5 mm (pūkas), (tonnas)
5601 21 10 tekstila putekļi un mezgliņi
5601 21 90
5601 22 10
5601 22 91
5601 22 99
5601 29 00
5601 30 00
95 5602 10 19 Filcs un filca izstrādājumi, impregnēti vai 66
5602 10 31 neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma, (tonnas)
5602 10 39 izņemot grīdas pārklājumus
5602 10 90
5602 21 00
5602 29 90
5602 90 00
5807 90 10*10
5905 00 70*50
6210 10 10
6307 90 91
96 5603 11 10 Neaustie materiāli un to izstrādājumi, impregnēti 392
5603 11 90 vai neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma, (tonnas)
5603 12 10 dublēti vai nedublēti, laminēti vai nelaminēti
5603 12 90
5603 13 10
5603 13 90
5603 14 10
5603 91 10
5603 91 90
5603 92 10
5603 92 90
5603 93 10
5603 93 90
5603 94 10
5603 94 90
5807 90 10*90
5905 00 70*40
6210 10 91
6210 10 99
6301 40 90*10
6301 90 90*10
6302 22 10
6302 32 10
6302 53 10
6302 93 10
6303 92 10
6303 99 10
6304 19 90*10
6304 93 00*10
6304 99 00*91
6305 32 90*10
6305 39 00*10
6307 10 30
6307 90 99*10
97 5608 11 11 Tīkli un tīklu izstrādājumi, pīti no auklas tauvas 34
5608 11 19 vai virves, zvejas tīkli no dzijas, auklas, tauvas (tonnas)
5608 11 91 vai virves
5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19
5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91
5608 19 99
5608 90 00
98 5609 00 00 Citi izstrādājumi no dzijas, tauvas, auklas, virves 14
5905 00 10 vai troses, izņemot tekstila audumus, (tonnas)
izstrādājumus no šiem audumiem un 97.
kategorijā klasificētos izstrādājumus
99 5901 10 00 Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, pielietojami 75
5901 90 00 grāmatu iesiešanai un līdzīgiem mērķiem; (tonnas)
pausaudums; gruntētais linaudekls gleznošanai,
bukrams un līdzīga stīvdrēbe cepuru pamatnēm
5904 10 00 Linolejs, piegriezts vai nepiegriezts pēc formas;
5904 91 10 grīdas seguma materiāli uz tekstila pamatnes,
5904 91 90 piegriezti vai nepiegriezti pēc formas
5904 92 00
5906 10 10 Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot adītus vai
5906 10 90 tamborētus, atskaitot riepām izmantojamos
5906 99 10
5906 99 90
5907 00 10 Tekstilmateriāli, impregnēti vai pārklāti ar agrāk
5907 00 90 nenosauktiem paņēmieniem, apgleznoti audekli
teātra dekorācijām, mākslas studiju foniem un līdzīgiem
mērķiem, izņemot 100. kategorijā klasificētos
100 5903 10 10 Tekstilaudumi, impregnēti, ar segumu vai dublēti 138
5903 10 90 vai laminēti ar celulozes atvasinājumiem vai (tonnas)
5903 20 10 citiem mākslīgiem plastiskiem materiāliem
5903 20 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
101 5607 90 00*90 Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, 8
izņemot no sintētiskajām šķiedrām izgatavotas (tonnas)
109 6306 11 00 Brezents, buras, teltis un nojumes 13
6306 12 00 (tonnas)
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00
110 6306 41 00 Auduma piepūšamie matrači 68
6306 49 00 (tonnas)
111 6306 91 00 Auduma kempinga piederumi, izņemot 4
6306 99 00 piepūšamos matračus un teltis (tonnas)
112 6307 20 00 Pārējie gatavie tekstila izstrādājumi, izņemot 38
6307 90 99*91 113. un 114. Kategorijās klasificētos (tonnas)
*99
113 6307 10 90 Grīdas lupatas, trauku lupatas un putekļu 29
lupatas, izņemot adītas vai tamborētas (tonnas)
114 5902 10 10 Audumi un to izstrādājumi tehniskām vajadzībām 63
5902 10 90 (tonnas)
5902 20 10
5902 20 90
5902 90 10
5902 90 90
5908 00 00
5909 00 10
5909 00 90
5910 00 00
5911 10 00
5911 20 00*90
5911 31 11
5911 31 19
5911 31 90
5911 32 10
5911 32 90
5911 40 00
5911 90 10
5911 90 90
115 5306 10 11 Linu vai rāmijas dzija 104
5306 10 19 (tonnas)
5306 10 31
5306 10 39
5306 10 50
5306 10 90
5306 20 11
5306 20 19
5306 20 90
5308 90 11
5308 90 13
5308 90 19
117 5309 11 11 Linu vai rāmijas audumi 102
5309 11 19 (tonnas)
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
118 6302 29 10 Linu vai rāmijas galdauti, izstrādājumi tualetei 15
6302 39 10 un virtuvei, izņemot adītus vai tamborētus (tonnas)
6302 39 30
6302 52 00
6302 59 00*10
6302 92 00
6302 99 00*10
120 6303 99 90*10 Aizkari (tanī skaitā drapējumi), aizkari interjeram, 3
6304 19 30 gultu baldahīni un citi mēbeļu pārsegi no liniem (tonnas)
6304 99 00*10 vai rāmijas, izņemot adītus vai tamborētus
121 5607 90 00*20 Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, 26
no liniem vai rāmijas (tonnas)
122 6305 90 00*91 Maisi un somas preču iesaiņošanai no liniem un 23
*92 rāmijas, izņemot adītas vai tamborētas (tonnas)
123 5801 90 10 Uzkārstie un šenila audumi no liniem vai rāmijas, 1
5801 90 90*20 izņemot 5802. vai 5806. pozīcijās klasificētos (tonna)
6214 90 90*11 audumus. Šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri
*91 un līdzīgi izstrādājumi no liniem vai rāmijas,
izņemot adītus vai tamborētus
124 5501 10 00 Sintētiskās štāpeļšķiedras 2038
5501 20 00 (tonnas)
5501 30 00
5501 90 00
5503 10 11
5503 10 19
5503 10 90
5503 20 00
5503 30 00
5503 40 00
5503 90 10
5503 90 90
5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70
5505 10 90
125 A 5402 41 10 Sintētisku pavedienu dzija (viendabīga), 458
5402 41 30 mazumtirdzniecībai neparedzēta, izņemot (tonnas)
5402 41 90 41. kategorijā klasificēto dziju
5402 42 00
5402 43 10
5402 43 90
125 B 5404 10 10 Monopavedieni, lenta (mākslīgie salmiņi un 273
5404 10 90 līdzīgi izstrādājumi) ketguta imitācija no (tonnas)
mākslīgo šķiedru materiāliem:
5404 90 11 No sintētiskajiem tekstilmateriāliem:
5404 90 19 No monopavedieniem:
5404 90 90 No citiem materiāliem
5604 20 00*90
5604 90 00*20
126 5502 00 10 Mākslīgās štāpeļšķiedras 1701
5502 00 90 (tonna)
5504 10 00
5504 90 00
5505 20 00
127 A 5403 31 00 Dzija no mākslīgajiem pavedieniem (viendabīga), 141
5403 32 00*10 mazumtirdzniecībai neparedzēta, izņemot (tonna)
5403 33 10 42. kategorijā klasificēto
127 B 5405 00 00 Monopavedieni, lenta (mākslīgie salmiņi un 19
5604 90 00*30 līdzīgi izstrādājumi) un ketguta imitācija no (tonnas)
reģenerētiem materiāliem
129 5110 00 00 Dzija no dzīvnieku rupjvilnas vai zirgu astriem 2 (tonnas)
130 A 5004 00 10 Zīda dzija (izņemot no zīda atlikām) 13
5004 00 90 (tonnas)
5006 00 10
130 B 5005 00 10 Zīda dzija, izņemot 130 A kategorijā klasificēto 36
5005 00 90 (tonnas)
5006 00 90 Zīdtārpiņa ketguts
5604 90 00*10
131 5308 90 90 Dzija no citām augu tekstilšķiedrām 6 (tonnas)
132 5308 30 00 Papīra aukla 8 (tonnas)
133 5308 20 10 Kaņepāju aukla 73
5308 20 90 (tonnas)
134 5605 00 00 Metalizēti pavedieni 24 (tonnas)
135 5113 00 00 Audumi, austi no zirgu astriem vai citu 1
dzīvnieku rupjvilnas (tonna)
136 5007 10 00 Austi zīda audumi 121
5007 20 11 (tonna)
5007 20 19
5007 20 21
5007 20 31
5007 20 39
5007 20 41
5007 20 51
5007 20 59
5007 20 61
5007 20 69
5007 20 71
5007 90 10
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90
5803 90 10
5905 0090*20
5911 2000*20
137 5801 90 90*10 Uzkārstie un šenila audumi (izņemot frotē dvieļus 1
vai līdzīgus kokvilnas frotē audumus, kuri (tonna)
klasificēti 5508. pozīcijā, un audumus, kuri
klasificēti 5005. pozīcijā) no zīda, zīda izsukām
vai citām zīda atlikām
5806 10 00*10 Šauri austie audumi no zīda, zīda izsukām vai
citām zīda atlikām
138 5311 00 90 Audumi no citām augu tekstilšķiedrām, atskaitot 16
linus, džutu vai citas lūku tipa tekstilšķiedras (tonnas)
5905 0090*90 Audumi no papīra auklas
139 5809 00 00 Audumi no metāla pavedieniem vai metalizētas 2
dzijas (tonnas)
140 6301 10 00*90 Adīti vai tamborēti audumi no tekstilmateriāliem, 3
6301 29 90 izņemot vilnu, kokvilnu vai mākslīgās šķiedras (tonnas)
6301 99 90
6302 20 90
6302 49 00
6302 99 00
141 6301 90 90*29 Ceļotāju pledi un segas no tekstilmateriāliem, 4
*99 izņemot vilnu, kokvilnu vai mākslīgās šķiedras (tonnas)
142 5702 39 90*20 Tepiķi un citas tekstila grīdsegas, izņemot CN 58
5702 49 90*20 5303. pozīcijā no kokosšķiedrām vai 59. (tonnas)
5702 59 00*30 kategorijā klasificētās
5702 99 00*30
5705 00 90*31
*39
*99
144 5602 10 35 Filcs no dzīvnieku rupjvilnas 1
5602 29 10 (tonna)
145 5607 30 00 Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas 121
5607 90 00*10 no abakas (Manilas kaņepājiem vai Musa textilis ) (tonna)
vai citām cietām (lapu) šķiedrām vai no kaņepājiem
146 A 5607 21 00*11 Auklas, tauvas, virves vai troses, pītas vai nepītas 246
*19 no sizala vai citām agaves tipa šķiedrām, (tonnas)
izmantošanai lauksaimniecības mašīnās
146 B 5607 21 00*91 Auklas, tauvas, virves vai troses, pītas vai nepītas 19
*99 no sizala vai citām agaves tipa šķiedrām, izņemot (tonnas)
5607 29 10 146 A kategorijā minētos izstrādājumus
5607 29 90
152 5602 10 11 Filca izstrādājumi, impregnēti vai neimpregnēti, 4
ar vai bez seguma: (tonnas)
- Filcs loksnēs vai sagriezts taisnstūra gabalos
- Ar adatošanas paņēmienu iegūts filcs no džutas
vai cita tekstilmateriāla, ar lūku tipa 5303. Pozīcijā
klasificētas šķiedras, neimpregnēts vai bez
seguma, izmantošanai citiem mērķiem, atskaitot
grīdas pārklājumus
156 6106 90 30 Sieviešu, meiteņu un bērnu adītas vai tamborētas 4
6110 90 90*30 blūzes un puloveri no zīda vai zīda atlikām (tonnas)
157 6101 90 10 Adīti vai tamborēti apģērbi, izņemot no 1. līdz 21
6101 90 90 123. un 156. kategorijā klasificētos (tonna)
6102 90 10
6102 90 90
6103 39 00*90
6103 49 99
6104 19 00*90
6104 29 00*90
6104 39 00*90
6104 49 00
6104 69 99
6105 90 90
6106 90 50
6106 90 90
6107 99 00*90
6108 99 90
6109 90 90
6110 90 10
6110 90 90*90
6111 90 00*90
6114 90 00
159 6204 49 10 Kleitas, blūzes un kreklblūzes no zīda vai zīda 39
atlikām (tonnas)
6206 10 00 Šalles, lakati, siltās šalles, mantiļas, plīvuri un
līdzīgi izstrādājumi
6214 10 00 No zīda vai zīda atlikām
6215 10 00 Kaklasaites, kaklasaite-tauriņi un kravates no zīda
vai zīda atlikām
160 6213 10 00 Kabatlakati no zīda, zīda izsukām vai citām zīda 1
atlikām (tonna)
161 6201 19 00 Apģērbi, atskaitot adītus vai tamborētus, izņemot 75
6201 99 00 no 1. līdz 123. un 159. Kategorijā klasificētos (tonnas)
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
6211 20 00*90
6211 39 00
6211 49 00
6214 90 90*19
*99
220 6309 00 00 Lietoti apģērbi 1030 (tonnas)
230 5604 10 00 Gumijas pavedieni un kords ar 24
tekstilmateriālu pārklājumu (tonnas)
240 5801 90 90*90 Citas tekstila preces, izņemot no 1. līdz 1
5811 00 00*14 230. Kategorijai klasificētās (tonna)
*15
*99
6002 10 10*99
6002 30 10*99
6304 19 90*99
6304 99 00*99
6305 90 00*10
6308 00 00*90

Pielikums B

Protokols 2

par pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Latviju un Kopienu

1. pants

1. Kopiena un Latvija tirdzniecībā ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas ierobežoti vai nav ierobežoti ar kvotām, piemēro nodokļus, kuri minēti attiecīgi 1. Pielikumā un 2. Pielikumā, saskaņā ar tajos minētajiem noteikumiem.

2. Asociācijas padome lemj par:

 šī protokola ietvaros minēto pārstrādāto lauksaimniecības produktu saraksta paplašināšanu

Pielikumos minēto nodokļu izmaiņu

tarifu kvotu palielināšanu vai atcelšanu

3. Asociācijas padome var izmainīt šajā Protokolā noteiktos nodokļus, ar režīmu, kas veidots uz Kopienas un Latvijas lauksaimniecības produktu, kas faktiski izmantoti šajā Protokolā minēto pārstrādāto lauksaimniecības produktu izstrādāšanā, attiecīgo tirgus cenu pamata. Tā izveidos preču sarakstu, uz kuru attieksies šie apjomi, rezultātā iegūstot pamatproduktu sarakstu; visbeidzot, tā nolems piemērošanas vispārīgos noteikumus.

2. pants

Attiecīgie nodokļi, saskaņā ar 1. Pantu, var tikt samazināti pēc Asociācijas Padomes lēmuma:

kad tirdzniecībā starp Kopienu un Latviju pamatproduktiem attiecīgie nodokļi tiek samazināti vai

reaģējot uz samazināšanu, kura izriet no savstarpējām koncesijām attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

Samazinājumi, kas tiek piešķirti pēc pirmā gadījuma, tiks aprēķināti tai nodokļu daļai, kas uzskatāma par lauksaimniecības komponenti un kura atbilst attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā faktiski izmantotajiem lauksaimniecības produktiem, un tiek izsecināti no nodokļiem, kuri tiek piemēroti šiem lauksaimniecības pamatproduktiem.

3. pants

Kopiena un Latvija informēs viena otru par administratīvo kārtību, kas pieņemta par šajā protokolā minētajiem produktiem.

Šī kārtība nodrošina vienlīdzīgu režīmu pret visām ieinteresētajām pusēm un ir iespējami vienkārša un elastīga.

Deklarācija

Ja Latvija samazinās uz VLR tarifu likmes bāzes piemērotās nodokļu likmes ne Kopienas valstu izcelsmes 2.protokolā pielikumā uzskaitīto preču importam, un nodokļu likmes būs mazākas par 1997.gada 1.janvārī noteikto līmeni, tad preferenciālās nodokļu likmes augstākminēto preču importam no Kopienas tiks pielāgotas, lai saglabātu relatīvo Kopienas priekšrocību.

1.pielikums

1. tabula:

Tarifu kvotas, kuras Eiropas Kopienā pielieto

attiecībā uz Latvijas izcelsmes precēm

CN Kods Apraksts Kvotas lielums gadā (1000 kg) .
1997 1998 1999 2000 un
turpmāk
1 2 3 4 5 6
ex 1704 90 Pārējie konditorejas izstrādājumi 275 300 325 350
no cukura, izņemot lakricas
ekstraktu (CN kods 1704 90 10 )
1806 31 00 Šokolādes izstrādājumi 550 600 650 700
1806 32
1806 90
1901 90 11 Pārtikas produkti 220 240 260 280
1901 90 19
1901 90 99
1905 30 Saldie cepumi, vafeles 220 240 260 280
2105 00 Saldējums 31 34 37 40

2. tabula:

Importa nodevas, kuras Eiropas Kopienā pielieto

attiecībā uz Latvijas izcelsmes precēm

Piezīme : Pamatapjomi, kas tiek izmantoti, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponenti (Reduced agricultural components - EAR) un papildu nodevu, importējot šajā tabulā ieskaitītās preces Kopienas teritorijā, ir parādīti šī pielikuma 3. tabulā.

 

CN kods Apraksts Nodeva1 .
01.07.97- 01.07.98- 01.07.99- pēc
30.06.98 30.06.99 30.06.2000 01.07.2000
1 2 3 4 5 6
ex 1704 90 Pārējie konditorejas izstrādājumi EAR EAR EAR EAR
no cukura; izņēmums - lakricas
ekstrakts (CN kods 1704 90 10 )
1806 31 Šokolāde ar pildījumu EAR EAR EAR EAR
1806 32 Šokolāde bez pildījuma EAR EAR EAR EAR
1806 90 Alkoholu saturoša šokolāde EAR EAR EAR EAR
1901 90 11 Pārējie pārtikas produkti EAR EAR EAR EAR
1901 90 19 EAR EAR EAR EAR
1901 90 91 8.2 % 7.6% 7.0% 6.4%
1901 90 99 EAR EAR EAR EAR
1905 30 Saldie cepumi, vafeles EAR EAR EAR EAR
2104 10 Zupas, buljoni un pusfabrikāti to 5.7% 5.3% 4.9% 4.5%
sagatavošanai
2105 00 Saldējums EAR EAR EAR EAR
2201 10 Minerālie un gāzētie ūdeņi 0% 0% 0% 0%
2203 00 Alus 4.4% 3.5% 2.6% 0%
2208 60 11 Degvīns 0,52 ECU 0,26 ECU 0% 0%
%vol/hl %vol/hl
+ 2.53 + 1.27
ECU /hl ECU /hl
2208 70 10 Liķieri 0,64 ECU 0,32 ECU 0% 0%
%vol/hl %vol/hl
+ 4.10 + 2.05
ECU /hl ECU/hl
2208 90 78 Pārējie alkoholiskie dzērieni 0,64 ECU 0,32 ECU 0% 0%
%vol//hl % vol//hl
2905 43 00 Mannīts EA EA EA EA
2905 44 D-glucīts (sorbīts) EA EA EA EA
3302 10 29 Smaržvielu maisījumi un citas EA EA EA EA
smaržvielas saturošas
rūpniecības izejvielas
ex 3505 10 Dekstrīni un pārējās modificētās EA EA EA EA
cietes, izņemot esterificētas un
ēterificētās cietes (kods 3505 10 50)
3505 20 Līmes, kas satur cietes, dekstrīnu EA EA EA EA
vai citas modificētas cietes
3809 10 Apdares un krāsošanas līdzekļi EA EA EA EA
uz cieti saturošu vielu pamata
3824 60 Sorbīts, atšķirīgs no apakšpozīcijā EA EA EA EA
2905 44 minētā

1 Samazinātās lauksaimniecības komponentes tiek piemērotas 1.tabulā dotajās kvantitatīvajās robežās. Uz importu, kura apjomi pārsniedz 1.tabulā minētos daudzumus, tiek attiecināta lauksaimniecības komponente (agricultural components - EA), kas noteikta Kopējos Muitas Tarifos (Noteikumi (EEC) Nr.2658/87 1987.gada 23.jūlijā ar labojumiem. Uz EA var attiekties maksimālais nodoklis, kas, ja ir piemērojams, ir noteikts Kopējos Muitas Tarifos.

3.tabula:

Pamatapjomi, kas tiek izmantoti, aprēķinot samazināto

lauksaimniecības komponentu (Reduced agricultural components - EAR)

un papildu nodevas, importējot 2. tabulā minētas preces Kopienas teritorijā

Pamatprodukts 01.07.1997- 01.07.1998- 01.07.1999- pēc
30.06.1998 30.06.1999 30.06.2000 01.07.2000
ECU / 100kg
Parastie kvieši 8.524 7.900 7.277 6.653
Cietie kvieši 13.231 12.263 11.295 10.326
Rudzi 8.306 7.698 7.090 6.483
Mieži 8.306 7.698 7.090 6.483
Kukurūza 7.408 7.408 7.193 6.577
Garo graudu lobītie rīsi 23.706 21.972 20.237 18.502
Vājpiena pulveris 26.730 25.740 24.750 23.760
Pilnpiena pulveris 33.423 30.978 28.532 26.086
Sviests 48.575 45.021 41.467 37.912
Baltais cukurs 32.565 31.795 30.573 29.350

2.pielikums

Importa nodevas, kuras Latvija pielieto

attiecībā uz Kopienas izcelsmes precēm

Piezīme : Latvija pielieto nulles importa nodevas attiecībā uz Kopienas izcelsmes apstrādātām lauksaimniecības precēm, kas minētas Eiropas Kopienas Noteikumos Nr. 3448/93 un netiek ietvertas šajā tabulā.

CN kods Apraksts Nodevu likme (%) .
1997 1998 1999 2000 2001 2002
un vēlāk
1 2 3 4 5 6 7 8
0403 Paniņas, ieraudzēts piens
vai krējums, jogurts, kefīrs
un pārējie fermentēti vai
skābi piena produkti,
iebiezināti vai neiebiezināti,
ar vai bez cukura vai citām
saldinātāj- un aroma-
tizētājvielām, ar vai bez
augļiem, riekstiem vai kakao:
0403 10 51 - 99 Jogurts, aromatizēts 15 15 12 10 10 10
vai ar augļiem, riekstiem
vai kakao
0403 90 71 - 99 Pārējie 12 10 9 8 8 8
0405 Sviests un pārējie piena
tauki; sviesta pastas:
0405 20 Sviesta pastas:
0405 20 10 Ar tauku saturu no 39% 15 15 15 15 15 15
līdz 60%
0405 20 30 Ar tauku saturu 15 15 15 15 15 15
no 60% līdz 75%
0501 00 00 Neapstrādāti, mazgāti 9 6 3 0 0 0
vai nemazgāti, attīrīti
vai neattīrīti mati,
to atkritumi
0502 Cūku vai mežacūku sari; 9 6 3 0 0 0
āpšu vai citu dzīvnieku
spalvas otu izgatavošanai;
saru vai spalvas atlikumi
0503 00 00 Zirgu sari un to atlikumi, 9 6 3 0 0 0
likti kārtās vai nē, ar vai
bez atbalstošā materiāla
0505 Āda vai citas putnu daļas
un to daļas ar spalvām
vai dūnām; attīrītas, dezin-
ficētas un uzglabāšanai
sagatavotas, bet citādi
neapstrādātas spalvas,
spalvu daļas (apgrieztas vai
neapgrieztas) un dūnas;
spalvu un to daļu pulveris
vai atlikumi
0505 10 putnu spalvas, ko izmanto
popējumam; dūnas 9 6 3 0 0 0
0505 90 00 Pārējie 9 6 3 0 0 0
0506 Kauli var ragu serdeņi, 9 6 3 0 0 0
neapstrādāti, attaukoti,
pirmapstrādāti (bet
neizgriezti pēc formas),
apstrādāti ar skābi vai
deželatinizēti; šo produktu
milti un atlikumi
0507 Ziloņkauls, bruņurupuču 9 6 3 0 0 0
bruņas, vaļu bārda un vaļu
bārdas mati, ragi, briežu
ragi, nagi un knābji, pirms-
apstrādāti, bet neizgriesti
pēc formas, šo produktu
pulveris un atlikumi
0508 00 00 Koraļļi un analoģiski 9 6 3 0 0 0
materiāli, neapstrādāti vai
pirmapstrādāti bez citas
apstrādes; molusku, vēž-
veidīgo vai adataino
dzīvnieku čaulas un sēpijas
skeleta plāksnītes, neap-
strādātas vai pirmapstrādātas,
bet neizgrieztas pēc formas,
to milti un atlikumi
0509 00 Dzīvnieku izcelsmes 9 6 3 0 0 0
dabiskie sūkļi
0510 00 Ambra, bebru ģenetāliju 9 6 3 0 0 0
sekrēts, civeta un muskuss;
žults, tai skatā kaltēta,
dziedzeri un pārējās dzīvnieku
izcelsmes vielas, kas
izmantojamas farmaceitisko
produktu ražošanai, svaigas,
atdzesētas, saldētas vai
iepriekš citādi sagatavotas
uzglabāšanai
0710 Saldēti dārzeņi (nevārīti vai
ūdenī tvaicēti vai vārīti)
0710 40 00 Saldā kukurūza 12 10 9 8 8 8
0711 Dārzeņi, konservēti īslaicīgai
glabāšanai (piemēram, ar
sēra anhidrīdu, sālījumā,
sēru saturošā ūdenī vai
citā īslaicīgi konservējošā
šķīdumā) bet tieši lietot uzturā
bez papildus apstrādes
neizmantojami
0711 90 30 Saldā kukurūza 9 6 3 0 0 0
0903 00 00 Matē 0 0 0 0 0 0
1212 Ceratonijas augļi, jūras aļģes
un pārējie ūdensaugi,
cukurbietes un cukurniedres,
svaigas vai žāvētas, sasmal-
cinātas vai nesasmalcinātas;
augļu kauliņi un kodoli, un
pārējie augu izcelsmes
produkti (ieskaitot Cichorium
in tybos ģints negrauzdētas
cigoriņu saknes), kurus izmanto
galvenokārt lietošanai uzturā
un kuri nav minēti citā vietā
1212 20 00 Jūras aļģes un pārējie 0 0 0 0 0 0
ūdensaugi
1302 Augu izcelsmes sulas un
ekstrakti; pektīni pektināti un
pektāti; agars-agars un
pārējās augu izcelsmes līmes
un biezinātāji, pārveidoti
vai nepārveidoti
-Augu izcelsmes sulas un ekstrakti:
1302 12 00 Lakricas 9 6 3 0 0 0
1302 13 00 Apiņu 9 6 3 0 0 0
1302 14 00 Piretras vai pārējo augu 9 6 3 0 0 0
sakņu, kas satur rotenonu
1302 19 Pārējās 9 6 3 0 0 0
1302 20 Pektīni, pektināti un pektāti:
1302 20 90 Pārējie 9 6 3 0 0 0
Augu izcelsmes līmes un
biezinātāji, pārveidoti
vai nepārveidoti:
1302 31 00 Agars-agars 0 0 0 0 0 0
1302 32 Līmes un biezinātāji no 9 6 3 0 0 0
ceratonijas augļiem,
ceratonijas sēklām vai no
guarda sēklām, pārveidoti
vai nepārveidoti
1505 Vilnas tauki un no tiem 0 0 0 0 0 0
iegūtās taukvielas (ieskaitot
lanolīnu)
1506 00 00 Pārējie dzīvnieku tauki un 0 0 0 0 0 0
eļļas un to frakcijas, rafinēti
vai nerafinēti, bez izmaiņām
to ķīmiskajā sastāvā
1515 Pārējie augu tauki un eļļas
(ieskaitot žožobas eļļu) un
to frakcijas, rafinēti vai
nerafinēti, bet bez izmai-
ņām to ķīmiskajā sastāvā
1515 60 žožobas eļļa un tās frakcijas
1516 Dzīvnieku vai augu tauki
un eļļa, pilnīgi vai daļēji
hidrogenizēti, pāresterificēti,
reesterificēti vai elaidnizēti,
nerafinēti vai rafinēti,
bez bet tālākas apstrādes:
1516 20 augu tauki un eļļa un to frakcijas
1516 20 10 hidrogenizēta rīcineļļa, 0 0 0 0 0 0
tā saucamais "opālvasks"
1517 Margarīns; dzīvnieku vai
augļu tauku vai eļļu, vai
dažādu tauku vai eļļu frakciju,
kas norādītas šajā grupā,
pārtikas maisījumi vai produkti,
izņemot pārtikas taukus vai
eļļas, vai to frakcijas, kas
norādītas 1516. Pozīcijā:
1517 10 Margarīns, izņemot šķidro margarīnu:
1517 10 10 Ar piena tauku saturu vairāk
kā 10% bet ne vairāk kā 15%
Pārējie
1517 90 Ar piena tauku saturu vairāk 152 142 122 102 102 102
kā 10% bet ne vairāk kā 15%
1517 90 10 -Pārējie 152 142 122 102 102 102
1517 90 93 Pārtikas maisījumi vai 152 142 122 102 102 102
produkti, ko izmanto liešanas
formu atbrīvošanai
1518 00 Dzīvnieku vai augu tauki un 0 0 0 0 0 0
eļļas un to frakcijas, kausēti,
oksidēti, dehidrogizēti,
sulfurēti, caurpūsti, polime-
rizēti karsējot vakumā vai
inertā gāzē, vai ķīmiski
pārveidoti ar kādu citu
paņēmienu, izņemot 1516.
pozīcijā norādīto, dzīvnieku
vai augu tauku un eļļu,
vai dažādu tauku vai eļļu,
kas norādīti šajā grupā,
frakciju nepārtikas maisījumi,
vai citā vietā neminēti produkti
1521 Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti 0 0 0 0 0 0
vai nerafinēti augu vaski
(izņemot triglicerīdu), bišu
vasks, pārējo kukaiņu
vaski un spermacēti
1522 00 Trāns; taukvielu vai dzīvnieku 0 0 0 0 0 0
vai augu vasku apstrādes
atlikumi:
1522 00 10 Trāns
1702 Pārējie cukura veidi, ieskaitot
ķīmiski tīru laktozi, maltozi,
glikozi un fruktozi, cietā
stāvoklī; cukura sīrupi bez
aromātiskām un krāsojošām
piedevām; mākslīgais medus,
sajaukts vai nesajaukts ar
dabisko [medu];
dedzinātais cukurs:
1702 50 00 Ķīmiski tīra fruktoze 0 0 0 0 0 0
1702 90 Pārējie, ieskaitot invertcukuru:
1702 90 10 Ķīmiski tīra maltoze 0 0 0 0 0 0
1704 Konditorejas izstrādājumi
no cukura (ieskaitot balto
šokolādi) bez kakao piedevas:
1704 10 Košļājamā gumija ar vai 6 6 5 5 5 5
bez cukura pārklājuma
1704 90 Pārējie:
1704 90 10 Lakricas ekstrakts, kas satur 9 6 3 0 0 0
vairāk kā 10% saharozes
bet bez citām piedevām
1704 90 30 Baltā šokolāde 9 6 3 0 0 0
Pārējie:
1704 90 51 Konditorejas masas, ieskaitot 9 6 3 0 0 0
marcipānu, iesaiņojumā
ar neto masu 1kg vai vairāk
1704 90 55 Tabletes pret kakla iekaisumu 9 6 3 0 0 0
un pilieni pret klepu
1704 90 61 Ar cukuru pārklātas 9 6 3 0 0 0
(apgrauzdētas preces)
Pārējie:
1704 90 65 Konditorejas izstrādājumi 9 6 3 0 0 0
košļājamās gumijas un
želejas veidā, ieskaitot augļu
konditorejas masu cukura
konfekšu veidā
1704 90 71 Vārītas konfektes, ar pildījumu 10 10 10 10 8 5
vai bez pildījuma
1704 90 75 Tofi (konfektes no cukura 20 20 20 20 18 15
un taukvielām), karameles
un analoģiskas konfektes
1704 90 81 Presētas saldumu tabletes 9 6 3 0 0 0
1704 90 99 Pārējie 9 6 3 0 0 0
1803 Kakao pasta, attaukota 0 0 0 0 0 0
vai neattaukota
1804 00 00 Kakao sviests, tauki un eļļa 0 0 0 0 0 0
1805 00 00 Kakao pulveris bez cukura 0 0 0 0 0 0
vai citu saldinātājvielu piedevas
1806 Šokolāde un pārējie pārtikas
produkti, ar kakao piedevu:
1806 10 Kakao pulveris ar cukura 25 20 15 10 10 10
vai citu saldinātājvielu piedevu
1806 20 Pārējie izstrādājumi briketēs, 0 0 0 0 0 0
plātnītēs vai tāfelītēs ar
masu vairāk, kā 2 kg,
vai šķidrā, pastas, pulvera,
granulu veidā vai citos veidos,
metāla kārbās vai citā
iesaiņojumā ar masu
vairāk kā 2 kg:
Pārējie, briketēs, plātnītēs
vai tāfelītēs
1806 31 00 Ar pildījumu 30 30 30 20 15 15
1806 32 Bez pildījuma 30 30 30 20 15 15
1806 90 Pārējie: 25 25 20 15 15 15
Šokolāde un šokolādes produkti:
Šokolāde ar pildījumu
vai bez pildījuma
1806 90 11 Alkoholu saturoša 25 25 20 15 15 15
1806 90 19 Pārējie 25 25 20 15 15 15
Pārējie:
1806 90 31 Ar pildījumu 25 25 20 15 15 15
1806 90 39 Bez pildījuma 25 25 20 15 15 15
1806 90 50 Konditorejas izstrādājumi 20 20 20 15 15 15
no cukura un to aizstājēji,
pagatavoti no cukura aizstā-
jējproduktiem, ar kakao piedevu
1806 90 60 Uz maizes uzsmērējami 25 25 20 15 15 15
produkti ar kakao piedevu
1806 90 70 Izstrādājumi, kas paredzēti 15 15 15 10 10 10
dzērienu ražošanai,
ar kakao piedevu
1806 90 90 Pārējie 25 25 20 15 15 15
1901 Iesala ekstrakts; pārtikas
izstrādājumi no miltiem, rupja
maluma miltiem, cietes vai
iesala ekstrakta, kas nesatur
vai satur mazāk nekā 40%
kakao, pārrēķinot uz pilnīgi
attaukotu pamatu, citā vietā
neminēti vai neiekļauti;
pārtikas izstrādājumi no
izejvielām, kas norādītas
0401. - 0404. preču pozīcijās,
kas nesatur vai satur mazāk
nekā 5% kakao, pārrēķinot
uz pilnīgi attaukotu pamatu,
citā vietā neminēti vai neiekļauti;
1901 10 00 Izstrādājumi mazbērnu 0 0 0 0 0 0
uzturam, safasēti pārdošanai
mazumtirdzniecībā
1901 20 00 Maisījumi un mīkla maizes 12 10 10 10 10 8
izstrādājumu, konditorejas
izstrādājumu ražošanai, kas
norādīti 1905. preču pozīcijā
1901 90 Pārējie 12 10 10 10 10 8
1902 Makaronu izstrādājumi, tai
skaitā vārīti vai nevārīti,
ar pildījumu (ar gaļu vai
citiem produktiem) vai bez tā,
vai sagatavoti ar citu
paņēmienu, kā spageti,
makaroni, nūdeles, skaidiņas,
klimpas, ravioli, kanneloni,
kuskus,
Nevārīti makaronu izstrādājumi,
bez pildījuma vai citādi
nesagatavoti, sagatavoti
vai nesagatavoti:
1902 11 00 Ar olu piedevu 14 13 12 10 10 10
1902 19 Pārējie 14 13 12 10 10 10
1902 20 Makaronu izstrādājumi, 10 8 6 5 5 5
ar pildījumu, vārīti vai nevārīti,
vai sagatavoti ar citu paņēmienu:
no 1902 20 91 Pārējie 10 8 6 5 5 5
līdz 1902 20 99
1902 30 Pārējie makaronu izstrādājumi 10 8 6 5 5 5
1902 40 Kuskusmakaroni 10 8 6 5 5 5
1903 00 00 Tapioka un tās aizstāvēji 9 6 3 0 0 0
no cietes pārslu, graudu,
putraimu vai kliju formās
vai līdzīgās formās
1904 Gatavi pārtikas produkti, 9 6 3 0 0 0
kas iegūti uzpūšot vai
apgrauzdējot graudus, vai
graudu produktus (piemēram,
kukurūzas pārslas); graudaugi
(izņemot kukurūzu) graudu
vai pārslu veidā vai citā veidā
apstrādāti graudi (izņemot
miltus un rupja maluma miltus),
iepriekš apvārīti vai sagatavoti
ar citu paņēmienu, citur
neminēti vai neiekļauti
1905 Maizes, miltu izstrādājumi, 25 25 25 20 15 15
kūkas, cepumi un pārējie
konditorejas izstrādājumi ar
vai bez kakao piedevas; vafeļu
diski, tukšas kapsulas, kurus
izmanto farmācijā, pildītas
vafeles, rīspapīrs un
analoģiski produkti
2001 Etiķī vai etiķskābē sagatavoti
vai konservēti dārzeņi, augļi,
rieksti un pārējās augu
ēdamās daļas:
2001 90 Pārējie:
2001 90 30 Saldā kukurūza 11 9 7 5 5 5
( Zea mays var. saccharata )
2001 90 40 Batātes, saldie kartupeļi un 11 9 7 5 5 5
līdzīgas pārtikas produktu
daļas, kas satur 5% vai
vairāk cieti
2001 90 60 Palmu kodoli 11 9 7 5 5 5
2004 Bez etiķa vai etiķskābes
sagatavoti vai konservēti,
saldēti pārējie dārzeņi,
izņemot 2006. pozīcijā
norādītos
2004 90 Pārējie dārzeņi un dārzeņu
maisījumi:
2004 90 10 Saldā kukurūza 12 11 10 8 8 8
( Zea mays var. saccharata )
2005 Bez etiķa vai etiķskābes
sagatavoti vai konservēti,
nesaldēti pārējie dārzeņi,
izņemot 2006. pozīcijā norādītos
2005 20 Kartupeļi:
2005 20 10 Miltu, rupja maluma miltu 12 11 10 8 8 8
vai pārslu veidā
2005 80 00 Saldā kukurūza 9 6 3 0 0 0
( Zea mays var. saccharata )
2008 Augļi, rieksti un pārējās augu
ēdamās daļas, sagatavotas
vai konservētas ar citu
paņēmienu, ar vai bez cukura
vai citu saldinātājvielu
vai spirta piedevas, citā vietā
neminētas vai neiekļautas:
Rieksti, zemesrieksti un
pārējās sēklas, sajauktas
vai nesajauktas kopā:
2008 11 10 Zemesriekstu sviests 9 6 3 0 0 0
Pārējie, izņemot 2008
19. subpozīcijā norādītos
maisījumus:
2008 91 00 Palmu kodoli 9 6 3 0 0 0
2008 92 Maisījumi 9 6 3 0 0 0
2008 99 Pārējie 9 6 3 0 0 0
2101 Kafijas, tējas vai matē 9 6 3 0 0 0
ekstrakti, esences un
koncentrāti, un izstrādājumi
uz šo produktu pamata, vai
uz kafijas, tējas vai matē
pamata; apgrauzdēti cigoriņi
un apgrauzdēti pārējie
kafijas aizstājēji, un ekstrakti,
esences un koncentrāti un
izstrādājumi uz to pamata
2102 Raugs (aktīvais vai
neaktīvais); pārējie neaktīvie
vienšūnas mikroorganismi
(izņemot vakcīnas, kas
norādītas 3002. preču
pozīcijā); cepamie pulveri:
2102 10 Aktīvais raugs 9 6 3 0 0 0
2102 20 Neaktīvais raugs; pārējie 9 6 3 0 0 0
neaktīvie vienšūnas
mikroorganismi
2102 30 00 Gatavs cepamais pulveris 0 0 0 0 0 0
2103 Gatavas mērces un produkti
mērču gatavošanai; jauktas
piedevas un jauktas garšvielas;
sinepju pulveris un
gatavas sinepes:
2103 10 00 Sojas mērce 9 6 3 0 0 0
2103 20 00 Tomātu kečups un pārējās
tomātu mērces 9 6 3 0 0 0
2103 30 Sinepju pulveris un
gatavas sinepes:
2103 30 10 Sinepju pulveris 0 0 0 0 0 0
2103 30 90 Gatavas sinepes 9 6 3 0 0 0
ex 2103 90 Pārējie, izņemot majonēzi 9 6 3 0 0 0
2103 90 9013 Majonēze 12 11 10 8 8 8
2104 Gatavas zupas un buljoni un
produkti to sagatavošanai;
homogenizēti jaukti
pārtikas produkti:
2104 10 Gatavas zupas un buljoni un 12 11 10 8 8 8
produkti to sagatavošanai
2104 20 00 Homogenizēti jaukti 0 0 0 0 0 0
pārtikas produkti
2105 00 Saldējums un pārējie pārtikas 15 15 15 10 10 8
ledus veidi, ar vai bez
kakao piedevām
ex 2106 Pārtikas izstrādājumi, citā 0 0 0 0 0 0
vietā neminētie un neiekļautie,
izņemot aromatizētus vai
iekrāsotus cukura sīrupus,
kas norādīti preču subpo-
zīcijās no 2106 90 30
līdz 2106 90 59
2201 Ūdeņi, ieskaitot dabiskos
vai mākslīgos minerālūdeņus
un gāzētos ūdeņus, bez
cukura vai citu saldinātājvielu
piedevas, nearomatizēti;
ledus un sniegs:
2201 10 Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi 0 0 0 0 0 0
2201 90 00 Pārējie 3 2.5 2 1.5 1.5 1.5
Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl
2202 Ūdeņi, ieskaitot minerāl- 3 2.5 2 1.5 1.5 1.5
ūdeņus un gāzētos ūdeņus, Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl
ar cukura vai citu saldinā-
tājvielu vai aromātisku
vielu piedevu, un pārējie
bezalkoholiskie dzērieni,
izņemot augļu vai dārzeņu
sulas, kas norādīti 2009.
preču pozīcijā
2203 00 Iesala alus 10 10 10 8 8 5
Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl
2205 Vermuts un pārējie vīnogu 10 10 8 5 5 5
vīni ar augu vai aromātisko Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl Ls/hl
vielu piedevu
2206 00 Pārējie raudzētie dzērieni 15 15 15 10 10 10
2207 Nedenaturēts etilspirts ar 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
spirta tilpumkoncentrāciju Ls/l Ls/l Ls/l Ls/l Ls/l Ls/l
80% vai vairāk; etilspirts
un pārējie jebkura stipruma
spirti, denaturēti
2208 Nedenaturēts etilspirts ar
spirta tilpumkoncentrāciju
mazāk nekā 80%; stiprie
alkoholiskie dzērieni, liķieri
un pārējie alkoholiskie dzērieni:
2208 20 Stiprie alkoholiskie dzērieni,
kas iegūti vīnogu vīna vai
vīnogu čagu destilācijas
rezultātā:
no 2208 20 12 - Traukos ar tilpumu 2 l 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
līdz 2208 20 29 vai mazāk Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
- Traukos ar tilpumu
vairāk kā 2 l:
2208 20 40 -- Neapstrādāti, destilēti 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
no 2208 20 62 Pārējie 0 0 0 0 0 0
līdz 2208 20 89
2208 30 Viskijs 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
2208 40 Rums un tafija 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
2208 50 Džins un kadiķogu 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
uzlējums Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
2208 60 Degvīns 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
2208 70 Liķieris un kordials 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
ex 2208 90 Pārējie, izņemot 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
nedenaturēto etilspirtu ar Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
spirta tilpumkoncentrāciju vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
mazāk nekā 80%, kas
norādīti 2208 90 91 un
2208 99 preču subpozīcijās
Nedenaturēts etilspirts ar
spirta tilpumkoncentrāciju
mazāk nekā 80%, traukos
ar tilpumu:
220890 91 2 l vai mazāk 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
2208 90 99 vairāk kā 2 l Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/% Ls/%
vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl vol/hl
2402 Cigāri, cigāri ar nogrieztiem
galiem, cigarillas un
cigaretes no tabakas vai
tabakas aizstājējiem:
2402 10 00 Tabaku saturoši cigāri, 9 6 3 0 0 0
cigāri ar nogrieztiem galiem
un cigarillas
2402 20 Tabaku saturošas cigaretes 1,25Ls 1,25Ls 1,25Ls 1,25Ls 1,25Ls
/1000 /1000 /1000 /1000 /1000
gab gab gab gab gab
2402 90 00 Pārējās 9 6 3 0 0 0
2403 Pārējā rūpnieciski apstrādāta
tabaka un rūpnieciski
apstrādāti tabakas aizstājēji;
"homogenizēta" vai
"atjaunota" tabaka; tabakas
ekstrakti un esences 9 6 3 0 0 0

2 Eiropas Kopienas izcelsmes margarīns; dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu, vai dažādu tauku vai eļļu frakciju pārtikas maisījumi vai produkti, kas norādīti CN kodos 1517 10 10, 1517 90 10 un 1517 90 93 tiek importēti Latvijā ar nodokli 0,5% tarifu kvotu ietvaros 2000 tonnu gadā

3 Latvijas nacionālais kods

Pielikums C

Pielikums Va

Uz sekojošu Latvijas izcelsmes preču importu Kopienā tiks attiecinātas sekojošas koncesijas (VLR - vislielākās labvēlības režīma likme)

CN kods Preces apraksts (1) Muitas Daudzums Īpašas
nodoklis (% atzīmes
no VLR) (2)
01.07. 01.07. 01.07. pēc
1997-30. 1998-30. 1999-30. 01.07.
06.1998 06.1999 06.2000 2000
(tonnās) (tonnās) (tonnās) (tonnās)
0102 90 05 Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru 20 178 000 178 000 178 000 178 000 (3)
ne vairāk kā 80 kg glv glv glv glv
0102 90 21 Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru 153 000 153 000 153 000 153 000
0102 90 29 vairāk kā 80 kg, glv glv glv glv
0102 90 41 bet ne vairāk kā 300 kg
0102 90 49
ex 0102 90 "Simmental" un "Pinzgau" 6% 7000 7000 7000 7000 (4)
kalnu govju šķirņu teļi un ad glv glv glv glv
govis ar pelēku, brūnu, valo-
dzeltenu un plankumainu rem
spalvas krāsu
0201 0202 Svaiga, atdzesēta vai 20 1650 1725 1800 1875 (5)
saldēta liellopu gaļa
0203 Svaiga, atdzesēta vai 20 1100 1150 1200 1250 (6)
saldēta cūkgaļa
0204 Aitu vai kazu gaļa 0 110 115 120 125 (5)
0207 11 30 Vistu liemeņi, 20 550 575 600 625
0207 11 90 krūtiņas un stilbiņi
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 50
0207 13 60
0207 14 50
0207 14 60
0402 10 19 Vājpiena pulveris 20 2750 2875 3000 3125
0402 21 19 Pilnpiena pulveris
ex 0402 99 Piens un krējums ar 20 220 230 240 250
cukuru, izņemot pulveri
0405 10 Sviests 20 990 1035 1080 1125
0406 Sieri 20 1320 1380 1440 1500
0409 00 00 Dabiskais medus 64 neiero- neiero- neiero- neiero-
bežots bežots bežots bežots
0601 10 Sīpoli, gumi, bumbuļi, 64 neiero- neiero- neiero- neiero-
saknes ar lapu rozetēm bežots bežots bežots bežots
un sakneņi veģetatīvā
miera stāvoklī
0602 20 90 Augļu koki, krūmi un 64 neiero- neiero- neiero- neiero-
krūmveidīgie bežots bežots bežots bežots
0602 40 Rozes, potētas vai 72 neiero- neiero- neiero- neiero-
nepotētas bežots bežots bežots bežots
0704 90 10 Baltie galviņkāposti un 20 386 404 422 440
sarkanie galviņkāposti
ex 0706 10 00 Burkāni 20 220 230 240 250
0706 90 30 Mārrutki 47 neiero- neiero- neiero- neiero-
bežots bežots bežots bežots
0707 00 25 Gurķi, svaigi vai 80 neiero- neiero- neiero- neiero-
0707 00 30 atdzesēti (no 16. Maija bežots bežots bežots bežots
līdz 31. oktobrim)
0709 51 30 Gailenes 0 neiero- neiero- neiero- neiero-
bežots bežots bežots bežots
0710 10 00 Saldēti kartupeļi 20 220 230 240 250
0810 40 30 Vaccinium myrtillus 0 neiero- neiero- neiero- neiero-
sugas mellenes bežots bežots bežots bežots
0810 40 50 Vaccinium macrocarpon 74 neiero- neiero- neiero- neiero-
un Vaccinium corymbosum bežots bežots bežots bežots
sugas augļi
0810 40 90 Pārējās ogas, svaigas 42 neiero- neiero- neiero- neiero-
bežots bežots bežots bežots
0811 10 Zemenes, saldētas 20 220 230 240 250 (7)
0909 40 Ķimeņu sēklas 0 neiero- neiero- neiero- neiero-
bežots bežots bežots bežots
1104 12 90 Auzu pārslas 20 330 345 360 375
1108 13 00 Kartupeļu ciete 20 440 460 480 500
1601 00 91 Desas, sausas vai 20 220 230 240 250
uzziežamas, nevārītas
1602 50 10 Sagatavota vai konservēta 20 220 230 240 250
liellopu gaļa
2001 10 00 Konservēti gurķi un 20 166 174 182 190
pipargurķīši
2005 90 75 Skābēti kāposti 20 122 128 134 140
Ābolu sula ar blīvumu 67 neiero- neiero- neiero- neiero-
ne vairāk kā 1,33 g/cm3 bežots bežots bežots bežots
pie 200 C:
2009 70 30 Ar vērtību vairāk
kā 18 ekijus par 100 kg
neto masas, ar cukura
piedevu Ar vērtību ne
vairāk kā 18 ekijus par
2009 70 93 100 kg neto masas, ar
cukura piedevu ne vairāk
kā 30%
2009 70 99 Bez cukura piedevas

(1) Neskatoties uz kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem, preču apraksta teksts tiks uzskatīts par tādu, kuram ir tikai indikatīva nozīme, priekšrocību shēma šī Pielikuma kontekstā tiek noteikta pēc CN kodiem. Kur tiek uzrādīts "ex CN kods", priekšrocību shēma tiek noteikta, apvienojot CN kodu un atbilstošo aprakstu.

(2) Gadījumā, ja eksistē MFN minimālā nodokļu likme, piemērojamā minimālā nodokļu likme tiek noteikta, VLR minimālo nodokļu likmi reizinot ar procentu likmi, kas norādīta šajā kolonnā.

(3) Tarifu kvota šim produktam ir atvērta importam no Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Gadījumā, ja dzīvo liellopu imports Eiropas Kopienā pārsniegs 500 000 galvu viena gada laika periodā, Eiropas Kopiena var piemērot administratīvus pasākumus savu tirgu aizsardzībai, neskatoties uz citām Līgumā minētajām tiesībām .

(4) Tarifu kvota šim produktam ir atvērta importam no Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Tiek piemērota 6% nodokļu likme.

(5) Šī produkta tarifu kvota ir vispārīgi atvērta importam no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Eiropas Kopiena savas likumdošanas ietvaros un nepieciešamības gadījumā var ņemt vērā sava tirgus piedāvājuma vajadzības un nepieciešamību saglabāt tirgus līdzsvaru.

(6) Izņemot filejas, kas minētas atsevišķi.

(7) Tiek attiecināti minimālas importa cenas noteikumi.

Pielikums

Vienošanās par minimālajām importa cenām

apstrādei paredzētiem augļiem

1. Minimālās importa cenas ir noteiktas sekojošiem Latvijas izcelsmes apstrādei paredzētiem produktiem:

CN Kods Apraksts Minimālā importa cena
(ECU/100kg neto)
ex 0811 10 11 Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
saldinātājvielām, ar cukura saturu
vairāk kā 13% - viss auglis 75.0
ex 0811 10 11 Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
saldinātājvielām, ar cukura saturu
vairāk kā 13% - pārējie 57.6
ex 0811 10 19 Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
saldinātājvielām, ar cukura saturu
ne vairāk kā 13% - viss auglis 75.0
ex 0811 10 19 Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
saldinātājvielām, ar cukura saturu
ne vairāk kā 13% - pārējie 57.6
ex 0811 10 90 Saldētas zemenes bez cukura vai citām
saldinātājvielām - viss auglis 75.0
ex 0811 10 90 Saldētas zemenes bez cukura vai citām
saldinātājvielām - pārējie 57.6

2. 1. punktā norādītās minimālās importa cenas tiks ņemtas vērā katram sūtījumam. Gadījumā, ja muitas deklarācijā vērtība būs mazāka kā minimālā importa cena, tiks īstenoti pretsubsīdiju pasākumi, lai kompensētu starpību starp minimālo importa cenu un muitas deklarācijas vērtību.

3. Ja šajā Pielikumā minēto preču cenām ir tendence samazināties zem minimālās importa cenas līmeņa tuvākajā laika periodā, Eiropas Komisija informēs Latvijas Republikas pārvaldes institūcijas, lai tās uzlabotu situāciju.

4. Pēc Kopienas vai Latvijas pieprasījuma, Asociācijas Padomei ir jāpārskata šīs sistēmas darbība vai minimālo importa cenu līmenis. Nepieciešamības gadījumā Asociācijas Padome pieņem atbilstošus lēmumus.

5. Lai veicinātu un nodrošinātu tirdzniecības attīstību, un visu iesaistīto pušu savstarpējo izdevīgumu, trīs mēnešus pirms katra Eiropas Kopienas saimnieciskā gada (marketing year) sākuma tiks organizēta konsultāciju sanāksme. Konsultāciju sanāksmē piedalīsies Eiropas Komisijas, kā arī ieinteresētie attiecīgo preču Eiropas ražotāju organizāciju pārstāvji, no vienas puses, un asociēto eksportētāju valstu pārvaldes institūciju, ražotāju un eksportētāju organizāciju pārstāvji, no otras puses.

Konsultāciju sanāksmes laikā tiks apspriesta augļu tirgus situācija, ieskaitot prognozes ražošanai, uzkrājuma situāciju, cenu noteikšanu un iespējamo tirgus attīstību, kā arī iespējas līdzsvarot pieprasījumu un piedāvājumu.

Pielikums D

Pielikums XII

Latvijas izcelsmes produkti, kuriem piemērotas nulles vai samazinātas tarifu nodokļu likmes tarifu kvotas ietvaros

 

CN kods Subpozīcija (TARIC) Apraksts Nodeva
Tarifu kvota
ex 0303 21 90 *10 Forele ( Oncorhynchus 0% 50 t
mykiss) , saldēta
0302 50 10 Menca ( Gadus morhua) 0% 570 t
svaiga vai atdzesēta
0302 50 90 Menca (Ga dus ogac, 6% 250 t
0302 69 35 Gadus macrocephalus ),
0303 60 19 polārā menca
0303 60 90 ( Boreogadus saida)
0303 79 41 - svaiga vai saldēta
0302 50 10 Menca (Ga dus morhua) 6% 750 t
0303 60 11 svaiga vai saldēta
0302 61 99 Brētliņas vai šprotes 6.5% 1 600 t
0303 71 99 (Sp rattus sprattus ) no
16. jūnija līdz 14. februārim,
svaigas vai saldētas
0304 20 29 Mencas filejas, saldētas 0% 190 t
ex 1604 19 98 *10 Sagatavotas vai konservētas 10% 350 t
ex 1604 20 90 *35 brētliņas un upes nēģi,
*50 veseli vai malti
ex 0302 70 00 *31 Laša ikri un pieņi 0% 300 000 gab
*33
ex 0301 99 11 *20 Jauni laši 0% 100 000 gab
ex 0301 99 19 *10
ex 0302 70 00 *41 Līdakas ikri 4% 1 000 000 gab
ex 0301 99 19 *20 Jauni zandarti 4% 300 000 gab
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 30.06.1999.
Stājas spēkā:
 01.01.2000.
Pieņemšanas vieta: 
Brisele
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 446/451, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1438
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"