Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

1994. gada 25. janvāra Nolīgums par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Patentu organizācijas Nolīguma par sadarbību patentu jomā (Sadarbības nolīguma) 3.panta 3.punkta īstenošanu

Latvijas Republikas valdība (turpmāk Latvija), kuru pārstāv Latvijas Republikas Patentu valdes direktors Zigrīds Aumeisters,

un

Eiropas Patentu organizācija (turpmāk Organizācija), kuru pārstāv Eiropas Patentu iestādes (turpmāk EPO) prezidents Dr. h.c. Pauls Brendli,

ievērojot

1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu izsniegšanu (Eiropas patentu konvencija) un it īpaši tās 33. panta 4.punktu,

1993. gada 2.marta Latvijas Republikas Patentu likumu (turpmāk LPL),

ņemot vērā to,

ka Latvija ievieš sistēmu, kas nodrošinās iespēju atbilstoši šā Nolīguma pielikumam attiecināt Eiropas patentu darbību uz tās teritoriju,

atzīmējot

Latvijas lūgumu par EPO administratīvo atbalstu šīs sistēmas īstenošanai,

vienojas par sekojošo:

1. pants

Attiecināšanas iesniegumu apstrāde

(1) EPO pieņems iesniegumus par Eiropas patenta darbības attiecināšanu uz Latviju, kārtos to lietvedību un nodrošinās Latvijas Republikas Patentu valdi (turpmāk Patentu valde) ar jebkuru noderīgo informāciju par to iesniegšanu un par jebkuru Eiropas patentu pieteikumu un ar to saistīto patentu izskatīšanas procedūru it īpaši attiecībā uz:

(a) šo iesniegumu iesniegšanu un atsaukšanu;

(b) Eiropas patentu pieteikumu publicēšanu, atsaukšanu un noraidīšanu;

(c) Eiropas patentu izsniegšanu;

(d) iebildumu pret Eiropas patenta izsniegšanu, saņemšanu un to izskatīšanas rezultātiem.

(2) Savu iespēju robežās pēc Patentu valdes lūguma EPO sniegs tai palīdzību, nododot jebkuru citu noderīgo informāciju.

2. pants

Informācija par attiecināto Eiropas patentu

Patentu valde informēs EPO par katra attiecinātā patenta juridisko statusu, tai skaitā par tā darbības pirmstermiņa pārtraukšanu, atteikšanos no patenta, par tā atzīšanu par spēkā neesošu, piemēram, pieprasītā tulkojuma neiesniegšanas vai nodevas par patenta uzturēšanu spēkā nesamaksāšanas dēļ, vai arī par tā anulēšanu LPL neatkarīgo normu neievērošanas dēļ.

3. pants

Finansu jautājumi

(1) EPO iekasēs Latvijas noteikto attiecināšanas nodevu, kā arī izdarīs no tās atskaitījumus savu izdevumu segšanai, kas saistīti ar šī Nolīguma izpildi.

(2) Attiecināšanas nodevas apmēru, kā arī EPO veikto atskaitījumu daļu noteikts EPO Prezidents un Patentu valdes Direktors, ievērojot Latvijas deklarēto nodomu - daļu no attiecināšanas nodevas izmantot, lai veicinātu jaunas tehnikas ieviešanu un rūpnieciskā īpašuma aizsardzību savā valstī.

4. pants

Sadarbības nolīguma piemērošana

(1) Sadarbības nolīguma 4., 6. un 7. pants tiks piemērots arī attiecībā uz šo Nolīgumu.

(2) Šī Nolīguma pārtraukšanas gadījumā to turpinās piemērot ikvienam Eiropas patentu pieteikumam, par kuru pirms Nolīguma pārtraukšanas ir iesniegts iesniegums par attiecināšanu, kā arī jebkuram uz tā pamata izsniegtajam patentam.

5. pants

Stāšanās spēkā

Datums, ar kuru stāsies spēkā šis Nolīgums, tiks noteikts ar notu apmaiņu starp Latvijas Republikas ārlietu ministru un EPO Prezidentu pēc šim Nolīgumam pievienotā pielikuma noteikumu stāšanās spēkā Latvijā.

 

Pielikums

Regulējošie noteikumi

Eiropas patentu attiecināšanai

uz Latviju

1.pants

Eiropas patentu darbības attiecināšana

(1) Eiropas patenta pieteikumam un attiecinātam uz Latviju Eiropas patentam pēc sekojošiem noteikumiem ir tāds pats darbības spēks un tiem piemērojamas tās pašas normas, kuras pēc Latvijas Republikas Patentu likuma (tālāk LPL) piemērojamas nacionālajam patenta pieteikumam un nacionālajam patentam.

(2) Šo noteikumu piemērošanā:

(a) "Eiropas patenta pieteikums" nozīmē pieteikumu uz Eiropas patentu, iesniegtu pēc Eiropas patentu konvencijas, kā arī starptautisko pieteikumu, iesniegtu pēc Līguma par patentu kooperāciju, saskaņā ar kuru Eiropas patentu iestāde (tālāk EPO) darbojas kā norādītā vai izraudzītā iestāde un kurā ir norādīta arī Latvija;

(b) "attiecinātais Eiropas patents" nozīmē uz Eiropas patenta pieteikumu EPO izsniegtu patentu, par kuru ir bijusi pieprasīta tā attiecināšana uz Latviju;

(c) "nacionālais patenta pieteikums" nozīmē pēc LPL iesniegtu patenta pieteikumu Latvijas Republikas Patentu valdē (tālāk Patentu valde);

(d) "nacionālais patents" nozīmē pēc nacionālā patenta pieteikuma izsniegtu patentu.

2.pants

Iesniegums par attiecināšanu

(1) Eiropas patenta pieteikums un pēc šāda pieteikuma izsniegtais Eiropas patents tiek attiecināts uz Latviju pēc pieteicēja iesnieguma. Iesniegums par attiecināšanu uzskatāms par iesniegtu ar jebkuru Eiropas patenta pieteikumu, ja tas iesniegts dienā vai pēc dienas, kad stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības un Eiropas Patentu organizācijas 1994. gada 25.janvārī parakstītais Nolīgums par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Patentu organizācijas Sadarbības nolīguma 3.panta 3.punkta īstenošanu. Jebkuru iesniegumu par attiecināšanu pēc saņemšanas no EPO Patentu valde publicē iespējami īsā laikā, bet ne agrāk par 18 mēnešiem, skaitot no iesniegšanas dienas, bet, ja ir bijusi pieprasīta prioritāte, - no agrākās prioritātes datuma.

(2) Iesniegums par attiecināšanu var tikt atsaukts jebkurā laikā. Tas uzskatāms par atsauktu, ja noteiktā attiecināšanas nodeva nav samaksāta termiņā vai Eiropas patenta pieteikums ir galīgi noraidīts, atsaukts vai atzīts par atsauktu. Patentu valde par to publicē paziņojumu iespējami īsā laikā, ja ir bijis jau publicēts iesniegums par attiecināšanu.

3.pants

Attiecināšanas nodeva

(1) 2.panta 2. punktā minētā attiecināšanas nodeva iemaksājama EPO pieņemamā termiņā, kuru Eiropas patentu konvencija nosaka norādīšanas nodevas samaksai.

(2) Tomēr attiecināšanas nodeva pēc Eiropas patentu konvencijas Regulējošo noteikumu 85a(2) paragrāfa pamatoti var iemaksāt noteiktā termiņa pagarinājumā ar nosacījumu, ka samaksas termiņa pagarinājumā iemaksāti arī 50% no pamatnodevas.

(3) Attiecināšanas nodevas samaksai tiek piemēroti mutatis mutandis EPO Regulējošie noteikumi par nodevām. Taisnīgi iemaksātā attiecināšanas nodeva nav atmaksājama.

4.pants

Eiropas patenta pieteikumu statuss

(1) Eiropas patenta pieteikums, kuram piešķirts iesniegšanas datums, lai kāds arī būtu tā izskatīšanas rezultāts, tiek pielīdzināts pareizi noformētam nacionālajam pieteikumam ar Eiropas patenta pieteikuma prioritātes datumu tā pieprasīšanas gadījumā.

(2) Publicēts Eiropas patenta pieteikums piešķir pagaidu aizsardzību pēc Latvijas Republikas Patentu likuma 31. panta 5.-7. punkta, skaitot no dienas, kad pieteicējs iesniedz personai, kura Latvijā izmanto attiecīgo izgudrojumu, publicētā Eiropas patenta pieteikuma izgudrojuma formulas tulkojumu latviešu valodā.

(3) Tiek uzskatīts, ka Eiropas patenta pieteikumam nav ab initio 2. punktā minēto tiesisko seku, ja iesniegtais iesniegums par patenta attiecināšanu ir atsaukts vai atzīts par atsauktu.

5.pants

Eiropas patentu statuss

(1) Pēc šī panta 2.-6. punkta attiecinātais Eiropas patents, sākot no EPO paziņojuma par patenta izsniegšanu publicēšanas dienas, piešķir tādas pašas tiesības, kādas pēc LPL 30.-35.panta piešķir nacionālais patents.

(2) Triju mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad EPO publicējusi paziņojumu par patenta izsniegšanu, patenta īpašniekam jāiesniedz Patentu valdē Eiropas patenta izgudrojuma formulas tulkojums latviešu valodā un jāsamaksā noteiktā publicēšanas nodeva.

(3) Ja EPO iesniegtā iebilduma izskatīšanas rezultātā Eiropas patents tiek saglabāts ar grozītu izgudrojuma formulu, patenta īpašniekam triju mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad publicēts lēmums saglabāt Eiropas patentu ar grozījumiem, jāiesniedz Patentu valdē grozītās izgudrojuma formulas tulkojums latviešu valodā, samaksājot noteikto publicēšanas nodevu.

(4) Patentu valde publicē jebkuru tulkojumu, kas iesniegts atbilstoši 2. vai 3. punkta prasībām.

(5) Ja 2. vai 3. punktā minētais tulkojums noteiktajā laikā nav iesniegts vai par to noteiktajā laikā nav samaksāta paredzētā nodeva, attiecinātais Eiropas patents tiek uzskatīts par spēkā neesošu ab initio.

(6) Tiek uzskatīts, ka iesniegtajam Eiropas patenta pieteikumam un uz tā pamata izsniegtajam attiecinātajam Eiropas patentam 1.punktā un 4.panta 2.punktā paredzētās tiesības netiek piešķirtas ab initio , ja EPO saņemto iebildumu izskatīšanas rezultātā patents atzīts par spēkā neesošu.

6.pants

Eiropas patenta pieteikuma vai

Eiropas patenta autentiskais teksts

(1) Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta tekstam EPO procedūru valodā jābūt autentiskam tekstam jebkurā tā izskatīšanas procedūrā Latvijā.

(2) Tomēr pēc 4. un 5.panta iesniegtais tulkojums arī tiek uzskatīts par autentisku, izņemot tādas patenta atzīšanas par spēkā neesošu procedūras, kas ir saistītas ar to, ka pieteikums vai patents tulkojuma valodā piešķir šaurāku aizsardzību nekā procedūru valodā.

(3) Pieteicējs vai patenta īpašnieks var iesniegt Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta izgudrojuma formulas koriģētu tulkojumu. Koriģētam tulkojumam nav nekādu tiesisku seku, līdz to nav publicējusi Patentu valde. Jebkura persona, kas godprātīgi izmanto vai veic efektīvus un nopietnus priekšdarbus izgudrojuma izmantošanai, ja izmantošana nerada pieteikuma vai patenta sākotnējā tulkojuma pārkāpumu, pēc koriģētā tulkojuma stāšanās spēkā var turpināt šādu izmantošanu savā uzņēmumā vai uzņēmuma vajadzībām bez atlīdzības.

7. pants

Agrākās prioritātes tiesības

(1) Eiropas patenta pieteikumam, par kuru ir samaksāta attiecināšanas nodeva, un attiecinātajam Eiropas patentam attiecībā pret nacionālo patenta pieteikumu un nacionālo patentu piemērojami novitātes noteikumi pēc LPL 1.panta 2. un 3. daļas.

(2) Nacionālajam patenta pieteikumam un nacionālajam patentam pret attiecināto Eiropas patentu piemērojami novitātes noteikumi pēc LPL 1.panta 2. un 3. daļas.

8.pants

Dubultaizsardzība

Ja attiecinātais Eiropas patents un nacionālais patents ar to pašu iesniegšanas datumu, bet, ja pieprasīta prioritāte, ar to pašu prioritātes datumu, izsniegts vienai un tai pašai personai vai tās tiesību pārņēmējam par vienu un to pašu izgudrojumu, tad, ja nav saņemts iebildums, nacionālā patenta darbība tiek pārtraukta ar dienu, kad notecējis termiņš iebildumu iesniegšanai pret Eiropas patentu, vai ar dienu, kad iebildumu izskatīšana beidzas ar galīgo lēmumu par Eiropas patenta saglabāšanu.

9.pants

Nodeva par attiecinātā Eiropas patenta

uzturēšanu spēkā

Par attiecinātā Eiropas patenta uzturēšanu spēkā Patentu valdei maksājama nodeva par katru gadu, kas seko gadam, kurā publicēts paziņojums par Eiropas patenta izsniegšanu.

10. pants

Eiropas patentu konvencijas

piemērošanas ierobežojumi

Eiropas patentu konvencijas normas un to Regulējošie noteikumi netiek piemēroti, ja šie Regulējošie noteikumi nenosaka citādi.

 
Tiesību akta pase
Starpt. org.:
Valsts:
 Latvijas Republika
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 25.01.1994.
Pieņemšanas vieta: 
Ženēva
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1329
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)