Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Eiropas Padomes Attīstības bankas līgums

I pants

Bankas dibināšana

Tiek nodibināta Eiropas Padomes Attīstības banka (turpmāk - Banka).

Banka tiek pievienota Eiropas Padomei un ir pilnīgā tās pārvaldībā.

II pants

Mērķis

a. Bankas galvenais mērķis ir palīdzēt atrisināt sociālās problēmas, ar kurām saskaras vai var saskarties Eiropas valstis bēgļu pārvietošanās vai citas iedzīvotāju piespiedu pārvietošanās, tajā skaitā dabas vai ekoloģisko katastrofu, rezultātā.

Investīciju projekti, kuros Banka veic ieguldījumus, ir paredzēti, lai palīdzētu šādiem cilvēkiem tajā valstī, kurā tie atrodas, vai lai ļautu viņiem atgriezties dzimtajā zemē, kad tiek izpildīti atgriešanās nosacījumi, vai, ja nepieciešams, apmesties citā valstī. Šos projektus apstiprina Bankas dalībvalstis.

b. Banka var arī veikt ieguldījumus, lai realizētu Bankas dalībvalsts apstiprinātus investīciju projektus, kas paredz izveidot darba vietas nelabvēlīgos reģionos, dzīvesvietas cilvēkiem ar zemu ienākuma līmeni vai izveidot sociālo infrastruktūru.

III pants

Dalība Bankā

a. Jebkura Eiropas Padomes dalībvalsts var kļūt par Bankas dalībvalsti, adresējot deklarāciju Eiropas Padomes ģenerālsekretāram. Šajā deklarācijā tiek iekļauts apstiprinājums, ka attiecīgās valsts valdība atzīst šo Līgumu un pēc vienošanās ar Valdi saskaņā ar Līguma IX panta 3.daļas 1.punkta a. apakšpunktu parakstās uz zināmu skaitu līdzdalības sertifikātu.

b. Eiropas valsts, kas nav Eiropas Padomes dalībvalsts, var:

i. tikt uzņemta par Bankas dalībvalsti atbilstoši tādiem speciāliem noteikumiem, kurus Banka nosaka katrā konkrētā gadījumā saskaņā ar IX panta 3.daļas 1.punkta b. apakšpunktu. Valsts, par kuru ir pieņemts šāds uzņemšanas lēmums, var kļūt par Bankas dalībvalsti, iesniedzot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram dokumentu, kas apliecina, ka tā pieņem esošo Līgumu, pēc vienošanās ar Valdi parakstās uz zināmu skaitu līdzdalības sertifikātu, ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai varētu pildīt visas saistības saskaņā ar Līgumu un ir izpildījusi visus Valdes noteiktos uzņemšanas nosacījumus;

ii. noslēgt ar Banku sadarbības līgumu uz speciāliem nosacījumiem, kurus Banka var noteikt katrā konkrētā gadījumā.

c. Saskaņā ar Valdes noteiktajiem nosacījumiem, uz Eiropu orientētās starptautiskās institūcijas arī var kļūt par Bankas dalībniecēm vai noslēgt sadarbības līgumu.

d. Jebkura valsts, kļūstot par Bankas dalībvalsti, savā deklarācijā vai Līguma pieņemšanas dokumentā apstiprina savus nolūkus:

i. iespējami drīz pievienoties Vispārējā Līguma par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm Trešajam protokolam;

ii. līdz pievienošanās brīdim provizoriski piemērot Protokola noteikto tiesisko kārtību attiecībā uz Bankas īpašumu, aktīviem un darbībām un piešķirt Bankas pārvaldes institūcijām un personālam juridisko statusu saskaņā ar Protokolu.

IV pants

Dalībvalstu saistības

1. daļa. Līdzdalības sertifikāti

Banka izlaiž tā dalībvalstu parakstīšanai līdzdalības sertifikātus, kuru vērtība izteikta eiro (EUR). Visiem sertifikātiem ir vienāda nominālā vērtība - EUR 1000. Dalībnieki maksā par sertifikātiem eiro.

2. daļa. Līdzdalības sertifikātu sadalījums un apmaksa

a. Šim Līgumam pievienotā tabula nosaka līdzdalības sertifikātu procentuālo sadalījumu parakstīšanai katrai Bankas dalībvalstij;

b. To līdzdalības sertifikātu skaits, ko piešķir jaunajai Bankas dalībvalstij, nosaka līgums ar Bankas Valdi saskaņā ar šī Līguma IX panta 3. nodaļas 1. punkta a. apakšpunktu.

c. Parakstīto līdzdalības sertifikātu minimālo procentu, kas tiek apmaksāts, un attiecīgo maksājumu datumus nosaka Valde.

d. Kad Bankas kapitāls tiek palielināts, Valde ar vienādiem noteikumiem nosaka visām dalībvalstīm līdzdalību sertifikātu procentu, kas tiek apmaksāts, un atbilstošos maksāšanas datumus.

3.daļa. Atbildības ierobežošana

Dalībvalsts neatbild trešajām personām par Bankas saistībām.

V pants

Aizdevumu ņemšanas operācijas

un iemaksas

Banka drīkst ņemt aizdevumus tādiem nolūkiem, kas atbilst tā darbības mērķiem. Tā drīkst veikt arī citas finansu operācijas, kas palīdz sasniegt Administratīvās padomes noteiktos mērķus.

Banka drīkst saņemt iemaksas, kas piedāvātas speciāliem mērķiem.

VI pants

Investīcijas

Bankas likvīdie aktīvi, kapitāls un rezerves var tikt ieguldīti atbilstoši Administratīvās padomes noteiktajiem principiem.

VII pants

Bankas darbības instrumenti

1. daļa. Aizdevumi

Bankas sniegtie aizdevumi ir:

a. aizdevumi Bankas dalībvalstīm;

b. Bankas dalībvalsts garantēti aizdevumi, kas piešķirti jebkurai juridiskai personai, kuru šī dalībvalsts ir apstiprinājusi;

c. aizdevumi, kas piešķirti jebkurai juridiskai personai, kuru apstiprinājusi Bankas dalībvalsts, ja Administratīvā padome atzīst, ka aizdevumam ir pietiekams nodrošinājums.

2. daļa. Garantijas

Saskaņā ar nosacījumiem, kurus Administratīvā padome paredz katrā atsevišķā gadījumā, Banka var sniegt garantijas finansu institūcijām, kuras apstiprinājusi kāda dalībvalsts, par aizdevumiem, lai sekmētu II pantā noteikto mērķu sasniegšanu.

3. daļa. Trasta rēķins

Banka drīkst atvērt un pārvaldīt trasta rēķinus, lai saņemtu labprātīgas iemaksas no dalībvalstīm, no Bankas un no Eiropas Padomes.

4. daļa. Procentu atlaide

Aizdevumiem var tikt piemērota pilna vai daļēja procentu atlaide.

Bankas gūtās peļņas un dalībvalstu labprātīgo iemaksu daļu var izmantot, lai subsidētu procentu likmi konkrētiem aizdevumiem saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem lemj Administratīvā padome.

5. daļa. Aizdevuma piešķiršanas nosacījumi - iesniedzamā informācija

Administratīvā padome izstrādā vispārējos nosacījumus aizdevumu piešķiršanai un nosaka, kāda informācija aizdevuma ņēmējam jāiesniedz papildus savam pieprasījumam.

6. daļa. Saistību nepildīšana

Bankas darījumi kādas dalībvalsts vai juridiskās personas labā saskaņā ar šī panta 1.daļā minēto tiek pārtraukti, ja aizdevuma ņēmējs vai garantētājs nepilda saistības attiecībā uz aizdevumu vai Bankai izsniegtajām garantijām.

VIII pants

Bankas organizēšana, administrēšana

un uzraudzība

Bankas organizēšana, administrēšana un uzraudzība tiek sadalīta starp:

- Valdi,

- Administratīvo padomi,

- Pārvaldnieku,

- Audita padomi

saskaņā ar turpmākiem pantiem.

IX pants

Valde

1.daļa.

Valdes sastāvā ietilpst priekšsēdētājs un pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts. Katrs pārstāvis var iecelt pārstāvja vietnieku. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs var piedalīties vai tikt pārstāvēts Valdes sanāksmē.

2. daļa.

Valde ir Bankas augstākā institūcija; tai tiek piešķirtas visas tiesības attiecībā uz Banku, izņemot tiesības mainīt Līguma II pantā noteiktos Bankas darbības mērķus.

3. daļa.

1. Valde:

a. paredz nosacījumus, pēc kuriem Eiropas Padomes dalībvalstis kļūst par Bankas dalībvalstīm;

b. atļauj Eiropas valstīm, kas nav Eiropas Padomes dalībvalstis, un uz Eiropu orientētām starptautiskām institūcijām kļūt par Bankas dalībniekiem, paredz nosacījumus šādas atļaujas piešķiršanai un nosaka līdzdalības sertifikātu skaitu, uz kuriem šādas dalībvalstis vēlas parakstīties;

c. koriģē Bankas kapitāla sadalījumu starp dalībvalstīm, kā parādīts šim Līgumam pievienotā tabulā;

d. palielina vai samazina pamatkapitālu un nosaka tā apmaksājamo daļu un datumu, līdz kuram šis maksājums izdarāms;

e. nodrošina Bankas darbības atbilstību Statūtos noteiktiem mērķiem;

apstiprina Bankas gada pārskatu, norēķinus un citas finansu atskaites;

sniedz vispārējas vadlīnijas attiecībā uz institūcijas darbību;

f. pārtrauc vai izbeidz Bankas darbību un likvidēšanas gadījumā sadala tās aktīvus;

g. izslēdz tās dalībvalstis;

h. izdara grozījumus šajā Līgumā, izņemot grozījumus Līgumā noteiktajos Bankas darbības mērķos;

i. interpretē Līgumu un izskata apelācijas pret lēmumiem, kas skar Līguma interpretēšanu vai piemērošanu;

j. pilnvaro slēgt vispārējas sadarbības līgumus ar citām starptautiskām organizācijām;

k. ievēl Valdes priekšsēdētāju un Administratīvās padomes priekšsēdētāju;

l. ieceļ pārvaldnieku un, ja nepieciešams, pēc pārvaldnieka ieteikuma vienu vai vairākus pārvaldnieka vietniekus, no kuriem viens aizvieto pārvaldnieku viņa prombūtnes laikā; atceļ viņus no amata un pieņem viņu atkāpšanos;

m. ieceļ Audita padomes locekļus;

n. ieceļ ārējo auditoru un nosaka viņa darba uzdevumus;

o. izstrādā Kārtības noteikumus;

p. realizē citas tiesības, kas Līguma ietvaros ir piešķirtas tieši Valdei.

2. Valde pieņem lēmumus attiecībā uz šī panta 3.daļas d. un f. apakšpunktu - pēc Administratīvās padomes ieteikuma, bet attiecībā uz c., m. un n. apakšpunktu - pēc tās uzklausīšanas. Administratīvā padome izsaka savu viedokli par visiem citiem lēmumiem, kuriem ir finansiālas sekas.

3. Pārējās pilnvaras, izņemot šī panta 3.daļas 1.punktā minētās, tiek piešķirtas Administratīvai padomei.

Pilnvaras, kas šajā Līgumā ir piešķirtas Administratīvai padomei, Valde var pārņemt tikai izņēmuma gadījumos un uz noteiktu laiku.

4. Valde sanāk vienreiz gadā. Ja nepieciešams, tā var noturēt papildu sēdes.

5. Ja nepieciešams, Valde var uzaicināt starptautisku organizāciju pārstāvjus vai jebkuru citu ieinteresētu personu piedalīties Valdes sanāksmēs bez balss tiesībām.

4. daļa.

a. Valdes sanāksmes laikā pieņemtie lēmumi ir spēkā tikai tad, ja piedalās divas trešdaļas no dalībvalstu pārstāvjiem.

Lēmumus pieņem balsojot. Lai noteiktu vairākumu, tiek skaitītas tikai balsis "par" un "pret".

b. Sanāksmju starplaikā lēmumus var pieņemt arī rakstiski.

c. Katrai Bankas dalībvalstij ir viena balss par katru tai piederošo līdzdalības sertifikātu.

d. Jebkura dalībvalsts, kas nav laikā apmaksājusi to kapitāla daļu, kurai pienācis maksāšanas termiņš, nevar izmantot savas balsstiesības, kas atbilst tās maksājamai un nenomaksātai summai, tik ilgi, kamēr šī summa nav nomaksāta.

e. Lēmumu pieņem ar dalībvalstu balsu vairākumu, klātesot dalībvalstīm, kurām pieder divas trešdaļas balsstiesīgo daļu.

f. Dalībvalstu trīs ceturtdaļu vairākums, klātesot trīs ceturtdaļām balsstiesīgo daļu, tiek prasīts, lai:

- pieņemtu lēmumu saskaņā ar šī panta 3. daļas 3. punktu;

- ieviestu līdzdalības sertifikātu sadalījuma tabulā, kas pievienota šim Līgumam, korekcijas, kuras nav saistītas ar jaunu dalībvalstu uzņemšanu saskaņā ar 3. daļas 1.punkta c. apakšpunktu.

g. Lēmumi, kas minēti šī panta 3.daļas 1. punkta f. un h. apakšpunkta, tiek pieņemti vienbalsīgi.

5. daļa.

Valdi vada priekšsēdētājs, kuru ievēl uz trim gadiem.

Pēc pilnvaru termiņa beigām priekšsēdētāju var ievēlēt atkārtoti vēl uz trim gadiem. Katra Bankas dalībvalsts ir tiesīga izvirzīt savu kandidātu priekšsēdētāja amatam.

Priekšsēdētājs ir atbildīgs par politiskām attiecībām ar valsts, Eiropas Padomes un citu starptautisku institūciju oficiālām personām un cieši sadarbojas ar Bankas pārvaldnieku.

Priekšsēdētājs regulāri informē Ministru Komiteju un Parlamentāro Asambleju par Bankas darbību: viņš nosūta pārvaldnieka pārskatu Ministru Komitejai un kontaktējas ar Eiropas Padomi.

X pants

Administratīvā padome

1. daļa.

Administratīvai padomei ir piešķirtas visas tiesības, kuras Valde tai deleģē saskaņā ar IX pantu.

2. daļa.

a. Administratīvās padomes sastāvā ietilpst priekšsēdētājs, kuru iecēlusi Valde uz trim gadiem un kuru var atkārtoti iecelt vēl uz trim gadiem, un pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts. Katra dalībvalsts var iecelt vienu pārstāvja vietnieku. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs var piedalīties vai tikt pārstāvēts sanāksmēs.

b. Administratīvo padomi tās priekšsēdētājs pēc paša iniciatīvas vai pēc piecu dalībvalstu pieprasījuma sasauc vismaz četras reizes gadā.

c. Administratīvā padome, ja ir nepieciešams, var ielūgt starptautisku organizāciju pārstāvjus vai citas ieinteresētas personas piedalīties tās sanāksmēs bez balsstiesībām.

3. daļa.

a. Administratīvās padomes sanāksmes laikā pieņemtie lēmumi ir spēkā vienīgi tad, ja piedalās divas trešdaļas no dalībvalstu pārstāvjiem.

b. Katrai dalībvalstij ir viena balss par katru tai piederošu līdzdalības sertifikātu.

Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Lai noteiktu vairākumu, tiek skaitītas tikai balsis "par" un "pret".

c. Sanāksmju starplaikā lēmumus var pieņemt arī rakstiski.

d. Jebkura dalībvalsts, kas nav laikā samaksājusi to kapitāla daļu, kurai pienācis maksāšanas termiņš, nevar izmantot savas balsstiesības, kas atbilst viņas maksājamai un nenomaksātai summai, tik ilgi, kamēr šī summa nav nomaksāta.

e. Tomēr Administratīvā padome ar dalībvalstu balsu vairākumu pieņem lēmumus attiecībā uz:

i) jautājumiem, kas attiecas uz investīciju projektiem, kuri Izpildkomitejā nav ieguvuši balsu vairākumu, kā tas prasīts šī panta 5.daļas e. apakšpunktā;

ii) priekšlikumiem un viedokļiem, kuri adresēti Valdei atbilstoši IX panta 3. daļas 1. punkta c., d., f., m. un n. apakšpunktam;

iii) Administratīvās padomes Kārtības noteikumu pieņemšanu vai grozījumiem;

iv) Izpildkomitejas locekļu ievēlēšanu.

f. Turklāt Administratīvā padome ar balsu vairākumu, ja balsošanā piedalījušās dalībvalstis pārstāv vismaz divas trešdaļas no kopējām balsstiesībām, var pieņemt lēmumus, kas attiecas uz investīciju projektiem, kuri nav saņēmuši atbalstu, kā noteikts šī Līguma XIII panta c. apakšpunktā.

4. daļa.

Administratīvā padome var jebkurā laikā no savām dalībvalstīm izveidot komitejas un deleģēt tām tiesības, kuras tiek noteiktas katrā konkrētā gadījumā.

5. daļa.

a. Administratīvā padome izveido Izpildkomiteju. Šī komiteja sastāv no deviņi locekļi, kuri tiek ievēlēti uz diviem gadiem un var tikt pārvēlēti. Ievēlot šos locekļus, Administratīvā padome apzinās, ka visām Bankas dalībvalstīm ir iespēja darboties Izpildkomitejā, tomēr ņem vērā arī dalībvalstīm piederošos līdzdalības sertifikātus un to, cik svarīgi ir nodrošināt amatu sabalansētu ģeogrāfisko sadalījumu.

Izpildkomiteja:

i. veic aizdevumu un garantiju pieprasījumu sākotnējo pārbaudi;

ii. uzrauga Bankas finansēto investīciju projektu ieviešanu un pieņem atbilstošus lēmumus saistībā ar tiem;

iii. uzrauga Bankas finansu darbību, sevišķi finansu darījumus, un veic nepieciešamos pasākumus saistībā ar tiem;

iv. sniedz savu viedokli par jebkuru jautājumu, ko tai uzdod Administratīvā padome;

v. palīdz sagatavot Administratīvās padomes sanāksmes saistībā ar iepriekšminētajiem jautājumiem.

b. Izpildkomiteja sniedz pārskatu par saviem lēmumiem, darbu un priekšlikumiem katrā Administratīvās padomes sanāksmē.

c. Jebkura dalībvalsts, kas nav pārstāvēta Izpildkomitejā, var pēc tās lūguma piedalīties sev sevišķi svarīgu darba kārtības jautājumu apspriešanā.

d. Izpildkomitejas locekļi tiekas tik bieži, cik nepieciešams, bet ne retāk kā astoņas reizes gadā.

e. Administratīvās padomes vadlīniju un limitu ietvaros Izpildkomiteja pieņem lēmumus ar septiņu tās locekļu balsu vairākumu. Ja šis vairākums netiek panākts, apspriežamais jautājums tiek nosūtīts atpakaļ Administratīvajai padomei.

XI pants

Pārvaldnieks

1. daļa. Pārvaldnieka funkcijas

a. Pārvaldnieks ir Bankas likumīgais pārstāvis. Viņš ir Bankas operatīvā darba vadītājs un veic ikdienas darbu pēc Administratīvās padomes norādījumiem. Saskaņā ar V un VII pantu viņš nedrīkst parakstīt nekādas finansu saistības bez Administratīvās padomes pilnvarojuma. Vispārējā Administratīvās padomes pārraudzībā viņš ir atbildīgs par operatīvā darba organizēšanu un par Bankas personāla pieņemšanu un atlaišanu saskaņā ar Administratīvās padomes pieņemtajiem noteikumiem.

b. Viņam palīdz viens vai vairāki pārvaldnieka vietnieki un, ja nepieciešams, viens no tiem aizvieto viņu.

c. Pārvaldnieka vai Bankas personāla darbs nav savienojams ar citu amatu pildīšanu. Katrs dalībnieks ciena Bankas pārvaldnieka un personāla uzdevuma starptautisko raksturu un atturas no jebkādiem mēģinājumiem iespaidot šīs personas.

d. Jebkuros jautājumos, kuri nav ietverti Administratīvās padomes speciālajos lēmumos, uz Bankas personālu tiek attiecināti Eiropas Padomes darbinieku noteikumi.

2. daļa. Pārskati Administratīvai padomei

Pārvaldnieks izsaka Administratīvai padomei savu viedokli par Bankai iesniegto investīciju projektu tehniskiem un finansiāliem aspektiem.

Pārvaldnieks iesniedz Administratīvai padomei regulārus pārskatus par Bankas darbību un stāvokli, un piegādā tai jebkuru informāciju, ko tā var pieprasīt.

Pārvaldnieks sastāda pilnu gada pārskatu par visām gada laikā veiktajām Bankas operācijām. Šim pārskatam pievieno Bankas bilanci un operatīvos kontus kopā ar Audita padomes ziņojumu par šiem dokumentiem.

3. daļa. Pārvaldnieka iecelšana un alga

Pārvaldnieku un pārvaldnieka vietniekus ieceļ uz pieciem gadiem; pēc attiecīgā termiņa beigām šīs amatpersonas var tikt pārvēlētas. Viņu algu nosaka Administratīvā padome.

XII pants

Audita padome

Audita padome sastāv no trim dalībniekiem, kas iecelti atbilstoši IX panta 3. daļas m. apakšpunktam, ņemot vērā viņu zināšanas ekonomikā un finansēs. Viņi darbojas pilnīgi neatkarīgi.

Audita padome pārbauda Bankas grāmatvedību, kā arī to, vai operatīvie konti un bilance ir kārtībā.

Savā gada pārskatā Audita padome apliecina, ka bilance un operatīvie konti atbilst grāmatvedības uzskaites prasībām, ka tie sniedz precīzu un patiesu priekšstatu par Bankas finansu stāvokli katra finansu perioda beigās un ka Banka tiek vadīta saskaņā ar atbilstošiem finansu vadības principiem.

Audita padome saņem visu tās darbā noderīgo dokumentu kopijas, piemēram, ārējo un iekšējo auditoru ziņojumus. Pēc Bankas institūciju pieprasījuma Audita padome veic citus uzdevumus attiecībā uz Bankas finansu darbības uzraudzību.

XIII pants

Eiropas Padome

a. Eiropas Padomes Ministru Komiteja un Parlamentārā Asambleja regulāri tiek informētas par Bankas darbību. Valde izsaka savu attieksmi par tai nosūtītām Ministru Komitejas un Parlamentārās Asamblejas rekomendācijām un viedokli.

b. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs piedalās vai var tikt pārstāvēts Valdes un Administratīvās padomes sanāksmēs bez balsstiesībām.

Viņš veic visus pienākumus, kas tam uzticēti atbilstoši šim Līgumam vai Vispārējā Līguma par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm Trešajam protokolam. Līdz ar to viņš nodrošina Banku ar nepieciešamo personālu.

Viņš var pildīt jebkurus citus pienākumus, kurus tam uztic Bankas pārvaldes institūcijas saskaņā ar Daļējo Līgumu par Attīstības bankas noteikumiem.

c. Aizdevumu vai garantiju pieprasījumus iesniedz Administratīvajai padomei pēc tam, kad saņemts ģenerālsekretāra viedoklis par to apstiprināšanas iespējām, ņemot vērā projekta atbilstību Eiropas Padomes politiskajiem un sociālajiem mērķiem.

XIV pants

Bankas galvenā mītne

Bankas galvenā mītne ir Strasbūrā, Francijā. Operatīvo darbību organizē Parīzē, un to var mainīt tikai ar Valdes vai Administratīvās padomes lēmumu.

XV pants

Darbības pārtraukšana

un Bankas likvidēšana

1. daļa. Dalībvalstu izstāšanās

Jebkura dalībvalsts var izstāties no Bankas atbilstoši Valdes izstrādātajiem noteikumiem, paziņojot par to sešus mēnešus pirms esošā kalendārā gada beigām.

2. daļa. Darbības pārtraukšana

Ja Valde pieņem lēmumu par Bankas darbības pārtraukšanu, Banka pārtrauc visas aizdevumu un garantiju darbības.

3. daļa. Bankas likvidēšana

Ja Valde pieņem lēmumu izbeigt Bankas darbību, Banka nekavējoties izbeidz visas darbības, izņemot tās, kas saistītas ar tās saistību nokārtošanu un aktīvu realizāciju, bloķēšanu un saglabāšanu.

Pēc tam, kad izpildīta Bankas dalībvalstu tiesību apmierināšana attiecībā uz iemaksu, kas veiktas saskaņā ar V pantu, sadali, Bankas dalībvalstis pieņem aktīvu sadalīšanas plānu, kas pamatojas uz šādiem principiem:

a. Neviena Bankas dalībvalsts, pret kuru Bankai ir neapmierinātas prasījuma tiesības, nevar piedalīties plānā paredzētajā sadalē tikmēr, kamēr tā nav izpildījusi savas saistības;

b. Bankas neto aktīvu izmantošanā prioritāte tiek piešķirta to summu atmaksai, kuras tās dalībvalstis iemaksājušas saskaņā ar IV pantu proporcionāli līdzdalības sertifikātu skaitam.

Jebkurš Bankas aktīvu pārpalikums virs šādi sadalītu daļu kopējā daudzuma tiek piešķirts visām Bankas dalībvalstīm proporcionāli katrai piederošo līdzdalības sertifikātu skaitam.

c. Ja ir kādas kopējās saistības, tās tiek sadalītas starp Bankas dalībvalstīm proporcionāli katrai piederošo līdzdalības sertifikātu skaitam. No katras dalībvalsts tiek prasīts samaksāt savu daļu Bankai līdz maksimālam parakstīto sertifikātu daudzumam, atskaitot sertifikātus, kas jau ir apmaksāti.

XVI pants

Līguma interpretācija

Jebkuru Administratīvās padomes lēmumu, kas skar šī Līguma interpretāciju, var adresēt Valdei pēc jebkuras Bankas dalībvalsts lūguma. Līdz laikam, kad Valde pieņēmusi lēmumu, Banka var tādā mērā, kādā tā uzskata par nepieciešamu, rīkoties saskaņā ar Administratīvās padomes lēmumu.

XVII. pants

Paziņojumi

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs informē Bankas dalībvalstis un pārvaldnieku par:

a. šī Līguma apstiprināšanas dokumenta iesniegšanu;

b. jebkuru dokumentu, kas izdara grozījumus šajā Līgumā.

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs nosūta šī Līguma oficiāli apstiprinātu kopiju katrai Eiropas Padomes dalībvalstij un visām Bankas dalībvalstīm.

 
Tiesību akta pase
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 08.06.1993.
Pieņemšanas vieta: 
Strasbūra
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Eiropas Padome
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 355/357, 11.10.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
1316
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)