Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS KONVENCIJA PRET NARKOTISKO UN PSIHOTROPO VIELU NELEGĀLU APRITI

Šīs Konvencijas Puses,

Patiesi norūpējušās par narkotisko un psihotropo vielu nelegālas ražošanas, pieprasījuma un aprites nozīmīguma pieaugumu un palielināšanās tendenci, kas nopietni apdraud cilvēku veselību un labklājību, un negatīvi ietekmē sabiedrības ekonomiskos, kultūras un politiskos pamatus,

Patiesi norūpējušās arī par to, ka nelegālā narkotisko un psihotropo vielu aprite aptver arvien lielākas dažādas sociālās grupas, un jo īpaši par faktu, ka daudzās pasaules vietās bērni tiek izmantoti nelegālā narkotisko vielu lietošanā, kā arī nelegālās narkotisko un psihotropo vielu ražošanas, izplatīšanas un tirdzniecības nolūkos, kas var izraisīt nopietnas sekas,

Atzīstot, ka nelegālā aprite un citas ar to saistītās organizētās noziedzības darbības ir savstarpēji saistītas un apdraud valstu ekonomiku, stabilitāti, drošību un suverenitāti,

Atzīstot arī nelegālo apriti par starptautisku noziedzīgu darbību, kuras novēršanai jāpievērš pastiprināta uzmanība un tā jānosaka kā prioritāte,

Apzinoties, ka nelegālā aprite nes lielu finansiālu labumu un bagātību, kas ļauj starptautiskajām noziedzīgajām organizācijām iekļūt, pazemināt darba efektivitāti un korumpēt valdības struktūras, likumīgās komercstruktūras un finansu struktūras, kā arī sabiedrību visos tās līmeņos,

Apņēmībā atņemt ienākumus, ko nelegālajā apritē iesaistītās personas ir ieguvušas savu noziedzīgo darbību rezultātā, tādējādi likvidējot galveno viņu darbības stimulu,

Vēloties likvidēt pamatcēloņus narkotisko un psihotropo vielu prettiesiskas lietošanas problēmai, ieskaitot šo vielu nelegālo pieprasījumu un milzīgos ienākumus, kas gūti no nelegālās aprites,

Uzskatot, ka jāveic pasākumi, kas ļautu kontrolēt noteiktas vielas, ieskaitot prekursorus, ķimikālijas un šķīdinātājus, kurus izmanto narkotisko un psihotropo vielu ražošanā un kuru pieejamība ir novedusi pie šo vielu slepenas ražošanas pieauguma,

Apņēmībā uzlabot starptautisko sadarbību, novēršot nelegālo apriti uz jūras,

Apzinoties, ka par nelegālās aprites izskaušanu ir atbildīgas visas valstis kopā un ka šī mērķa īstenošanai nepieciešama koordinēta darbība starptautiskās sadarbības ietvaros,

Atzīstot Apvienoto Nāciju Organizācijas kompetenci narkotisko un psihotropo vielu kontroles jomā un uzskatot, ka starptautiskajām institūcijām, kas veiktu šādu kontroli, jādarbojas Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros,

Atkārtoti atzīstot pastāvošajos līgumos esošos pamatprincipus narkotisko un psihotropo vielu jomā un tajos ietverto kontroles sistēmu,

Atzīstot nepieciešamību pastiprināt un veikt papildus pasākumus tiem, kas paredzēti 1961.gada Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām, kā arī 1961.gada Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām ar labojumiem, kas izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par labojumiem 1961.gada Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un 1971.gada Konvencijā par psihotropajām vielām, lai cīnītos pret nelegālās aprites apmēriem un tās nopietnajām sekām,

Atzīstot arī, ka ir svarīgi stiprināt un izmantot efektīvus likumīgos līdzekļus starptautiskajai sadarbībai krimināltiesību jomā, lai novērstu starptautiskās noziedzīgās nelegālās aprites darbības,

Vēloties noslēgt visaptverošu, efektīvu un iedarbīgu starptautisko konvenciju, kas vērsta tieši pret nelegālo apriti un kas visumā ņemot aplūko šīs problēmas dažādus aspektus, īpaši tos, kas nav ietverti jau pastāvošajos līgumos narkotisko un psihotropo vielu jomā,

Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Definīcijas

Šajā Konvencijā tiek izmantotas šādas definīcijas, ja vien nav īpaši norādīts citādi vai tas neizriet no konteksta:

(a) "Pārvalde" nozīmē Starptautisko Narkotiku Kontroles Padomi, kas izveidota saskaņā ar 1961.gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām, kā arī 1961.gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām ar labojumiem, kas izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par labojumiem 1961.gada Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām;

(b) "Kaņepju augs" nozīmē jebkuru kaņepju ģints augu;

(c) "Kokas krūms" nozīmē Erythroxylon ģints jebkuras sugas augu;

(d) "Komercpārvadātājs" nozīmē jebkuru personu vai jebkuru sabiedrisku, privātu vai citu organizāciju, kas nodarbojas ar personu, kravu vai pasta sūtījumu pārvadāšanu par atlīdzību kā algots darbinieks vai gūstot cita veida labumu;

(e) "Komisija" nozīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālās Padomes Narkotisko vielu komisiju;

(f) "Konfiskācija", kas iespējamos gadījumos ietver arī atsavināšanu, nozīmē īpašuma atsavināšanu saskaņā ar tiesas vai citas kompetentas institūcijas lēmumu;

(g) "Kontrolētā piegāde" nozīmē tehniskos paņēmienus, kādos tiek dota atļauja nelegālajiem vai aizdomīgajiem sūtījumiem, kuros ir narkotiskās, psihotropās vielas, vielas, kas minētas šīs Konvencijas pielikumā esošajā Tabulā I un Tabulā II, vai šo vielu aizvietotāji, izbraucot no, braucot cauri vai iebraucot vienas vai vairāku valstu teritorijās ar šo valstu kompetento institūciju ziņu un to uzraudzībā nolūkā atklāt personas, kas iesaistītas šīs Konvencijas 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā;

(h) "1961.gada Konvencija" nozīmē 1961.gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām;

(i) "1961.gada Konvencija ar labojumiem" nozīmē 1961.gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām ar labojumiem, kas izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par labojumiem 1961.gada Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām;

(j) "1971.gada Konvencija" nozīmē 1971.gada Konvenciju par psihotropajām vielām;

(k) "Padome" nozīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo padomi;

(l) "Iesaldēšana" vai "arestēšana" nozīmē aizliegšanu uz laiku nodot, pārveidot, rīkoties ar vai pārvietot īpašumu vai uz laiku uzņemties uzraudzību vai kontroli pār īpašumu, pamatojoties uz tiesas vai kompetentas institūcijas izdotu lēmumu;

(m) "Nelegālā aprite" nozīmē noziedzīgos nodarījumus, kas minēti šīs Konvencijas 3.panta 1. un 2.daļās;

(n) "Narkotiskā viela" nozīmē jebkuras dabīgās vai sintētiskās vielas, kas minētas 1961.gada Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām, kā arī 1961.gada Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām ar labojumiem, kas izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par labojumiem 1961.gada Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām Shēmās I un II;

(o) "Opija magone" nozīmē Papaver somniferum sugas augu;

(p) "Ienākumi" nozīmē jebkuru īpašumu, kas tieši vai netieši cēlies no vai iegūts, izdarot 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu;

(q) "Īpašums" nozīmē jebkura veida lietas, ķermeniskas vai bezķermeniskas, kustamas vai nekustamas, un juridiskos dokumentus vai aktus, kas apliecina tiesības uz šīm lietām vai interesi, kas ar tām saistīta;

(r) "Psihotropā viela" nozīmē jebkuru dabīgu vai sintētisku vielu vai jebkuru dabīgu materiālu, kas minēts 1971.gada Konvencijas par psihotropajām vielām Shēmās I, II, III un IV;

(s) "Ģenerālsekretārs" nozīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāru;

(t) "Tabula I" un "Tabula II" nozīmē attiecīgi numurētus vielu sarakstus, kas pievienoti šai Konvencijai un kas saskaņā ar 12.pantu tiek laiku pa laikam grozīti;

(u) "Tranzīta valsts" nozīmē valsti, pa kuras teritoriju tiek pārvietotas nelegālās narkotiskās un psihotropās vielas un vielas, kas minētas Tabulā I un Tabulā II, un šī valsts nav ne šo vielu izcelsmes valsts, ne arī to galamērķis.

2.pants

Konvencijas apjoms

1. Šīs Konvencijas mērķis ir veicināt sadarbību starp Pusēm, lai tās varētu efektīvāk pievērsties narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites, kam ir starptautisks raksturs, dažādajiem aspektiem. Pildot Konvencijas uzliktās saistības, Puses veic nepieciešamos pasākumus, ieskaitot likumdošanas un administratīvos pasākumus, saskaņā ar attiecīgo nacionālo normatīvo aktu pamatnoteikumiem.

2. Puses pilda Konvencijas uzliktās saistības, ievērojot principus par valstu suverēno līdztiesību un teritorijas integritāti, kā arī neiejaukšanos citu valstu iekšējās lietās.

3. Puse nerealizē otras Puses teritorijā jurisdikciju un nepilda funkcijas, kas saskaņā ar šīs Puses normatīvajiem aktiem ir šīs Puses institūciju ekskluzīvā kompetencē.

3. pants

Noziedzīgie nodarījumi un sankcijas

1. Katra Puse veic nepieciešamos pasākumus, lai tās nacionālajos normatīvajos aktos par noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir izdarīti tīši, tiktu noteikti:

(a) (i) Jebkuras narkotiskās vai psihotropās vielas ražošana, izgatavošana, iegūšana, sagatavošana, piedāvāšana, piedāvāšana pārdošanai, izplatīšana, pārdošana, jebkura veida piegādāšana, starpniecības darījums, nosūtīšana, tranzīta nosūtīšana, pārvadāšana, importēšana vai eksportēšana pretēji 1961.gada Konvencijas, 1961.gada Konvencijas ar labojumiem vai 1971.gada Konvencijas noteikumiem;

(ii) Opija magoņu, kokas krūmu vai kaņepju augu audzēšana narkotisko vielu ražošanas nolūkos pretēji 1961.gada Konvencijas un 1961.gada Konvencijas ar labojumiem noteikumiem;

(iii) Jebkuras narkotiskās vai psihotropās vielas glabāšana vai iepirkšana (i) apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

(iv) Aprīkojuma, materiālu vai Tabulā I un Tabulā II minēto vielu izgatavošana, pārvadāšana vai izplatīšana, apzinoties, ka tie tiks izmantoti narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai audzēšanai, ražošanai vai izgatavošanai;

(v) Jebkura (i), (ii), (iii) vai (iv) apakšpunktos minētā noziedzīgā nodarījuma organizēšana, vadīšana vai finansēšana;

(b) (i) Īpašuma pārveidošana vai nodošana, apzinoties, ka īpašums iegūts šīs daļas (a) punktā minētā noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu rezultātā vai līdzdalības noziedzīgā nodarījumā vai nodarījumos rezultātā ar mērķi noklusēt vai noslēpt īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai arī palīdzot personai, kas iejaukta šāda noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu izdarīšanā, izvairīties no tiesiskajām sekām par tās darbībām;

(ii) Īpašuma patiesā rakstura, izcelšanās avota, atrašanās vietas, rīcības ar to, pārvietošanas, tiesību vai īpašumtiesību noklusēšana vai noslēpšana, apzinoties, ka īpašums iegūts šīs daļas (a) punktā minētā noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu rezultātā vai līdzdalības šādā noziedzīgā nodarījumā vai nodarījumos rezultātā;

(c) Saskaņā ar tās konstitucionālajiem un tiesiskās sistēmas pamatprincipiem:

(i) Īpašuma iegūšana, valdīšana vai turēšana, apzinoties jau īpašuma saņemšanas laikā, ka tas iegūts šīs daļas (a) punktā minētā noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu rezultātā vai līdzdalības šādā noziedzīgā nodarījumā vai nodarījumos rezultātā;

(ii) Aprīkojuma vai materiālu, vai Tabulā I un Tabulā II minēto vielu glabāšana, apzinoties, ka tās tiek izmantotas vai arī tiks izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai audzēšanai, ražošanai vai izgatavošanai;

(iii) Publiska citu personu pamudināšana vai piespiešana jebkādā veidā izdarīt jebkuru no šajā pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai arī nelegāli lietot narkotiskās vai psihotropās vielas;

(iv) Piedalīšanās, līdzdalība vai gatavošanās izdarīt, mēģinājumi izdarīt, atbalstīšana, uzkūdīšana, veicināšana un padomu došana jebkura šajā pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai.

2. Saskaņā ar tās konstitucionālajiem un tiesiskās sistēmas pamatprincipiem, katra Puse veic nepieciešamos pasākumus, lai nacionālajos normatīvajos aktos par noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts tīši, atzītu narkotisko vai psihotropo vielu glabāšanu, pirkšanu vai audzēšanu personīgajam patēriņam pretēji 1961.gada Konvencijas, 1961.gada Konvencijas ar labojumiem vai 1971.gada Konvencijas noteikumiem.

3. Zināšanas, nodomu vai gribu, kā šī panta 1.daļā minētā noziedzīgā nodarījuma sastāvdaļu, var izsecināt no objektīvi faktiskiem apstākļiem.

4. (a) Katra Puse par šī panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu piemēro to nopietnajam raksturam atbilstošas sankcijas, tādas kā ieslodzījums vai citas brīvības atņemšanas formas, finansiālās sankcijas un konfiskācija.

(b) Papildus notiesāšanai vai sodam par šī panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu Puses var paredzēt, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks pakļauts ārstēšanai, izglītošanai, kopšanai, rehabilitācijai vai atkārtotai sociālai integrācijai.

(c) Neraugoties uz iepriekšējiem punktiem, attiecīgos mazāk svarīga rakstura gadījumos, Puses kā alternatīvu notiesāšanai vai sodam var veikt tādus pasākumus kā izglītošana, rehabilitācija vai atkārtota sociālā integrācija, kā arī ārstēšana un kopšana, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir narkotisko vielu lietotājs.

(d) Puses kā alternatīvu notiesāšanai vai sodam vai arī papildus notiesāšanai vai sodam par šī panta 2.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu var veikt tādus pasākumus kā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja ārstēšana, izglītošana, kopšana, rehabilitācija vai atkārtota sociālā integrācija.

5. Puses nodrošina, ka to tiesas un citas kompetentās institūcijas, kurām ir jurisdikcija, var ņemt vērā faktiskos apstākļus, kas padara šī panta 1.daļā minētos noziedzīgos nodarījumus par īpaši bīstamiem, kā piemēram:

(a) Tās organizētās kriminālās grupas saistība ar noziedzīgo nodarījumu, kurai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir piederīgs;

(b) Noziedzīgā nodarījuma izdarītāja saistība ar citām starptautiskās organizētās noziedzības darbībām;

(c) Noziedzīgā nodarījuma izdarītāja saistība ar citām nelikumīgām darbībām, kuras ir veicinājusi noziedzīgā nodarījuma izdarīšana;

(d) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam pielietojot spēku vai izmantojot ieročus;

(e) Fakts, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ieņem valsts amatu un ka noziedzīgais nodarījums ir ar to saistīts;

(f) Nepilngadīgo padarīšana par upuriem vai izmantošana;

(g) Fakts, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts soda izciešanas iestādē vai mācību iestādē, vai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iestādē vai to tuvumā, vai citās vietās, kuras skolēni un studenti apmeklē mācību, sporta un sabiedrisko pasākumu nolūkos;

(h) Iepriekšēja sodāmība, it īpaši par tādiem pašiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti ārvalstīs vai nacionālās valsts robežās, ciktāl to pieļauj Puses normatīvie akti.

6. Puses cenšas nodrošināt, ka jebkura patstāvīga tiesiska vara, saskaņā ar tiem Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz tiesvedību pret personām par šajā pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tiek realizēta nolūkā paaugstināt tiesību aizsardzības pasākumus attiecībā uz šiem noziedzīgajiem nodarījumiem un ņemot vērā nepieciešamību atturēt no šādu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas.

7. Puses nodrošina, ka to tiesas vai citas kompetentas institūcijas ņem vērā šī panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu nopietno raksturu un šī panta 5.daļā minētos apstākļus, apspriežot iespēju atbrīvot pirms termiņa personas, kas notiesātas par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem.

8. Katra Puse saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem, ja tas iespējams, ievieš noteikumus par ilgāku laika posmu, kurā ierosināt krimināllietu par jebkuru šī panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, un par ilgāku periodu, ja aizdomās turētais ir izvairījies no tiesvedības.

9. Katra Puse veic nepieciešamos pasākumus, kas ir atbilstoši tās tiesiskajai sistēmai, lai nodrošinātu, ka šī panta 1.daļā minētajā noziedzīgajā nodarījumā apsūdzētā vai notiesātā persona, kas atrasta tās teritorijā, piedalās visās nepieciešamajās kriminālprocesa stadijās.

10. Pušu sadarbības nolūkos, kas notiek saskaņā ar šo Konvenciju, jo īpaši saskaņā ar 5., 6., 7. un 9.pantiem, šajā pantā minētie noziedzīgie nodarījumi netiek uzskatīti par finansu noziegumiem vai par politiskiem noziegumiem, vai par politiski motivētiem noziedzīgiem nodarījumiem, nekādā veidā neietekmējot Pušu konstitucionālās prasības un pamatprasības nacionālajos normatīvajos aktos.

11. Nekas no šajā pantā minētā neietekmē principu, ka noziedzīgo nodarījumu, uz kuriem tas attiecas, apraksts un tiesiskā aizstāvība tiek regulēta ar Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem, un, ka iztiesāšana un soda uzlikšana par šādiem noziedzīgajiem nodarījumiem notiek saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem.

4. pants

Jurisdikcija

1. Katra Puse:

(a) Veic nepieciešamos pasākumus, lai nodibinātu savu jurisdikciju pār 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, gadījumos, kad:

(i) Noziedzīgais nodarījums ir izdarīts tās teritorijā;

(ii) Noziedzīgais nodarījums ir izdarīts uz kuģa, kas kuģo ar tās karogu, vai uz gaisa kuģa, kas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī reģistrēts saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem;

(b) Var veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodibinātu savu jurisdikciju pār 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, gadījumos, kad:

(i) Noziedzīgo nodarījumu ir izdarījis viens no tās pilsoņiem vai persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja tās teritorijā;

(ii) Noziedzīgais nodarījums ir izdarīts uz kuģa, attiecībā uz kuru Puse ir pilnvarota saskaņā ar 17.pantu veikt nepieciešamās darbības, ar noteikumu, ka jurisdikcija tiek piemērota tikai uz līgumu vai vienošanos pamata, kas minēti 17.panta 4. un 9.daļās;

(iii) Noziedzīgais nodarījums ir minēts 3.panta 1.daļas (c)punkta (iv) apakšpunktā un ir izdarīts ārpus tās teritorijas nolūkā izdarīt tās teritorijā 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu.

2. Katra Puse:

(a) Veic arī nepieciešamos pasākumus, lai nodibinātu savu jurisdikciju pār 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ja aizdomās turētais atrodas tās teritorijā, un Puse neizdod šo personu citai Pusei, kam par pamatu ir:

(i) Tas, ka noziedzīgais nodarījums ir izdarīts tās teritorijā vai uz kuģa, kas kuģo ar tās karogu, vai uz gaisa kuģa, kas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī reģistrēts saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem; vai

(ii) Tas, ka noziedzīgo nodarījumu izdarījis tās pilsonis;

(b) Var arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodibinātu savu jurisdikciju pār 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ja aizdomās turētais atrodas tās teritorijā, un Puse neizdod šo personu citai Pusei.

3. Šī Konvencija neizslēdz jebkuras kriminālās jurisdikcijas piemērošanu, ko saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem noteikusi Puse.

5. pants

Konfiskācija

1. Katra Puse veic nepieciešamos pasākumus, lai varētu konfiscēt:

(a) ienākumus, kas gūti no 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, vai īpašumu, kura vērtība atbilst šiem ienākumiem;

(b) narkotiskās un psihotropās vielas, materiālus un aprīkojumu vai citus līdzekļus, kas ir izmantoti vai kurus ir paredzēts jebkādā veidā izmantot 3.panta 1.daļā minētajos noziedzīgajos nodarījumos.

2. Katra Puse veic arī nepieciešamos pasākumus, lai iespējamās konfiskācijas nolūkos tās kompetentās iestādes varētu identificēt, atrast un iesaldēt vai uzlikt arestu ienākumiem, īpašumam, līdzekļiem vai citām šī panta 1.daļā minētajām lietām.

3. Lai veiktu šajā pantā minētos pasākumus, katra Puse dod tiesu institūcijām vai citām kompetentām institūcijām tiesības dot rīkojumu padarīt pieejamus vai uzlikt arestu banku, finansu vai komercrēķiniem. Puse neatsakās darboties saskaņā ar šīs daļas noteikumiem banku darbības slepenības dēļ.

4. (a) Pēc pieprasījuma, ko saskaņā ar šo pantu izteikusi otra Puse, kurai ir jurisdikcija pār 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, Puse, kuras teritorijā atrodas ienākumi, īpašums, līdzekļi vai citas šī panta 1.daļā minētās lietas:

(i) Iesniedz pieprasījumu savām kompetentajām institūcijām nolūkā iegūt atļauju veikt konfiskāciju un šādas atļaujas iegūšanas gadījumā realizēt to; vai

(ii) Nolūkā realizēt to tādā mērā, kādā tas ir pieprasīts, iesniedz savām kompetentajām institūcijām atļauju veikt konfiskāciju, ko saskaņā ar šī panta 1.daļu izdevusi pieprasījumu iesniegusī Puse, ciktāl tas attiecas uz ienākumiem, īpašumu, līdzekļiem vai jebkurām citām 1.daļā minētajām lietām, kas atrodas pieprasījumu saņēmušās Puses teritorijā.

(b) Pēc pieprasījuma, ko saskaņā ar šo pantu izteikusi otra Puse, kurai ir jurisdikcija pār 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, pieprasījumu saņēmusī Puse veic pasākumus, lai identificētu, atrastu un iesaldētu vai uzliktu arestu ienākumiem, īpašumam, līdzekļiem vai citām šī panta 1.daļā minētajām lietām, to iespējamas konfiskācijas nolūkos, ko noteiks pieprasījumu iesniegusī Puse, vai saskaņā ar pieprasījumu, kas minēts šīs daļas (a)punktā, pieprasījumu saņēmusī Puse.

(c) Šīs daļas (a) un (b) punktos minētos lēmumus vai darbības izdara pieprasījumu saņēmusī Puse vadoties no un saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem un procesuālajiem noteikumiem vai jebkādu divpusēju vai daudzpusēju līgumu, vienošanos vai nolīgumu, kurš tai ir saistošs attiecībā uz pieprasījumu iesniegušo Pusi.

(d) 7.panta 6. līdz 19.daļu noteikumi piemērojami mutatis mutandis. Papildus 7.panta 10.daļā minētajai informācijai pieprasījumi, kas izteikti saskaņā ar šo pantu, satur sekojošo:

(i) Ja pieprasījums attiecas uz šīs daļas (a)punkta (i)apakšpunktu, pieprasījumu iesniegušās Puses konfiscējamā īpašuma apraksts un konfiskāciju pamatojošo faktu izklāsts, kas ir pietiekošs, lai dotu iespēju pieprasījumu saņēmušajai Pusei iegūt atļauju saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem;

(ii) Ja pieprasījums attiecas uz (a)punkta (ii) apakšpunktu, pieprasījumu iesniegušās Puses izdotu tiesiski apliecinātu kopiju atļaujai veikt konfiskāciju, uz kuras pamata pieprasījums tiek veikts, faktu izklāsts un informācija par to, kādā apjomā tiek pieprasīta atļaujas izpildīšana;

(iii) Ja pieprasījums attiecas uz (b)punktu, faktu izklāsts, uz kuru balstās pieprasījumu iesniegusī Puse un pieprasīto darbību apraksts.

(e) Katra Puse iesniedz Ģenerālsekretāram likumu vai noteikumu tekstus, kas īsteno šo daļu, un turpmāku šādu likumu un noteikumu tekstu grozījumus.

(f) Ja Puse padara šīs daļas (a) un (b) punktos minēto pasākumu veikšanu atkarīgu no attiecīga līguma pastāvēšanas, šī Puse uzskata šo Konvenciju par nepieciešamu un pietiekamu līguma pamatu.

(g) Puses cenšas noslēgt divpusējus un daudzpusējus līgumus, vienošanās vai nolīgumus, lai uzlabotu starptautiskās sadarbības efektivitāti saskaņā ar šo pantu.

5. (a) Ienākumus vai īpašumu, ko Puse ir konfiscējusi saskaņā ar šī panta 1. vai 4.daļu, Puse izlieto saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un administratīvo kārtību.

(b) Rīkojoties pēc citas Puses pieprasījuma saskaņā ar šo pantu, Puse var izvērtēt iespēju noslēgt līgumus par:

(i) Šādu ienākumu un īpašuma vērtības vai līdzekļu, kas iegūti no šādu ienākumu vai īpašuma, vai arī to nozīmīgas daļas realizācijas, nodošana starpvaldību organizācijām, kas specializējas cīņā pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti un ļaunprātīgu izmantošanu;

(ii) Šādu ienākumu vai īpašuma, vai līdzekļu, kas iegūti no šādu ienākumu vai īpašuma realizācijas, regulāru vai uz atsevišķiem gadījumiem balstītu nodošanu citām Pusēm saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, administratīvo kārtību vai divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem, kas noslēgti šim nolūkam.

6. (a) Ja ienākumi ir pārveidoti vai pārvērsti cita veida īpašumā, tad šis īpašums, nevis ienākumi, ir pakļauts šajā pantā minētajiem pasākumiem.

(b) Ja ienākumi apvienoti ar likumīgā ceļā gūtu īpašumu, šis īpašums konfiscējams ienākumu vērtības apmērā, neierobežojot jebkādas tiesības uzlikt arestu vai iesaldēt īpašumu.

(c) Attiecībā uz ieņēmumiem vai citiem labumiem, kas gūti no:

(i) Ienākumiem;

(ii) Īpašuma, kurā ienākumi pārveidoti vai pārvērsti; vai

(iii) Īpašuma, kas apvienots ar ienākumiem

tiek piemēroti šajā pantā minētie pasākumi tādā pašā veidā un apjomā kā ienākumiem

7. Katra Puse var izskatīt iespēju nodrošināt, ka pierādīšanas pienākums tiek pārskatīts, pamatojoties uz to, ka konfiscējamie ienākumi vai cits īpašums ir iegūts likumīgā ceļā, tādā apjomā, lai šāda darbība nebūtu pretrunā ar tās nacionālo normatīvo aktu principiem un tiesvedības un citu procesu būtību.

8. Šī panta noteikumi nekaitē trešo pušu bona fide tiesībām.

9. Nekas no šajā pantā minētā neietekmē principu, ka tajā minētie pasākumi tiek noteikti un piemēroti vadoties no un saskaņā ar Puses nacionālo normatīvo aktu noteikumiem.

6.pants

Izdošana

1. Šis pants attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 3.panta 1.daļā.

2. Jebkurš noziedzīgais nodarījums, uz kuru attiecas šis pants, tiek uzskatīts par noziedzīgo nodarījumu, par kuru tiek noteikta izdošana jebkurā izdošanas līgumā, kas noslēgts starp Pusēm. Puses apņemas iekļaut šādus noziedzīgos nodarījumus tādu nodarījumu kategorijā, par kuriem tiek noteikta izdošana, visos izdošanas līgumos, kas tiks noslēgti starp tām.

3. Ja Puse, kas noteikusi, ka izdošana ir atkarīga no līguma pastāvēšanas, saņem pieprasījumu par izdošanu no citas Puses, ar kuru tai nav izdošanas līguma, minētā Puse var uzskatīt šo Konvenciju par juridisku pamatu izdošanai attiecībā uz visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, uz kuriem attiecas šis pants. Puses, kurām ir nepieciešami detalizēti noteikumi normatīvajos aktos, lai šo Konvenciju varētu izmantot kā juridisku pamatu izdošanai, izvērtē iespēju pieņemt nepieciešamos normatīvos aktus.

4. Puses, kuras nav noteikušas, ka izdošana atkarīga no līguma pastāvēšanas, savā starpā atzīst, ka noziedzīgie nodarījumi, uz kuriem attiecas šis pants, ir iekļaujami tādu noziedzīgo nodarījumu kategorijā, par kuriem tiek noteikta izdošana.

5. Izdošana notiek saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās Puses normatīvo aktu nosacījumiem vai saskaņā ar spēkā esošiem izdošanas līgumiem, tas attiecas arī uz pamatojumu, uz kura pieprasījumu saņēmusī Puse var atteikt izdošanu.

6. Izvērtējot pieprasījumus, kas saņemti saskaņā ar šo pantu, pieprasījumu saņēmusī Puse var atteikties izpildīt šo pieprasījumu, ja tās tiesu vai citām kompetentajām institūcijām ir pamatotas aizdomas, ka pieprasījuma izpildīšana veicinātu jebkuras personas kriminālvajāšanu vai sodīšanu šīs personas rases, reliģijas, nacionalitātes vai politisko uzskatu dēļ vai ka tas augstāk minēto iemeslu dēļ nodarītu ļaunumu personai, ko skar pieprasījums.

7. Puses cenšas sekmēt izdošanas procedūru un vienkāršot izdošanai nepieciešamās prasības attiecībā uz jebkuru noziedzīgo nodarījumu, uz kuru attiecas šis pants.

8. Saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu noteikumiem un izdošanas līgumiem, pieprasījumu saņēmusī Puse, pārliecinājusies, ka apstākļi to attaisno un ir steidzami, pēc pieprasījumu iesniegušās Puses pieprasījuma var aizturēt vai veikt citus pasākumus pret personu, kuru ir plānots izdot un kura atrodas tās teritorijā, nolūkā nodrošināt šīs personas klātbūtni izdošanas procedūrās.

9. Nekaitējot tādas kriminālās jurisdikcijas piemērošanai, kas nodibināta saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, Puse, kuras teritorijā atrodas aizdomās turētais:

(a) Nodod lietu savām kompetentajām institūcijām apsūdzības celšanai, ja tā neizdod personu par 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, balstoties uz 4.panta 2.daļas (a) punktā minētajiem pamatiem, un ja nav citas vienošanās ar pieprasījumu iesniegušo Pusi;

(b) Nodod lietu savām kompetentajām institūcijām apsūdzības celšanai, ja tā neizdod personu par šādu noziedzīgo nodarījumu un ja saskaņā ar 4.panta 2.daļas (b) punktu tā ir nodibinājusi jurisdikciju pār šo noziedzīgo nodarījumu, un ja pieprasījumu iesniegusī Puse nepieprasa citas darbības, lai saglabātu tās leģitīmo jurisdikciju.

10. Ja izdošana, kas tiek veikta, izpildot spriedumu, tiek atteikta tāpēc, ka izdodamā persona ir pieprasījumu saņēmušās Puses pilsonis, pieprasījumu saņēmusī Puse, ja tās normatīvie akti to atļauj un saskaņā ar šādu normatīvo aktu prasībām, pēc pieprasījumu iesniegušās Puses pieteikuma izvērtē tāda sprieduma izpildīšanu, kas taisīts saskaņā ar pieprasījumu iesniegušās Puses normatīvajiem aktiem, vai šāda sprieduma atlikušās daļas izpildīšanu.

11. Puses cenšas noslēgt divpusējus vai daudzpusējus līgumus, lai īstenotu vai sekmētu izdošanas efektivitāti.

12. Puses var izvērtēt iespēju noslēgt divpusējus vai daudzpusējus līgumus, ad hoc vai vispārējus, par tādu personu pārvietošanu uz savu valsti, kas notiesātas ar brīvības atņemšanu vai citiem brīvības atņemšanas veidiem par noziedzīgiem nodarījumiem, uz kuriem attiecas šis pants, lai šīs personas turpinātu izciest sodu šajā valstī.

7.pants

Savstarpējā tiesiskā palīdzība

1. Saskaņā ar šo pantu Puses sniedz cita citai vislielāko savstarpējo tiesisko palīdzību saistībā ar izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un tiesvedību par 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

2. Savstarpējā tiesiskā palīdzība, ko plānots sniegt saskaņā ar šo pantu, var tikt pieprasīta šādu iemeslu dēļ:

(a) Lai iegūtu no personām pierādījumus vai liecības;

(b) Lai uzlabotu juridisko dokumentu apriti;

(c) Lai īstenotu kratīšanu un konfiskāciju;

(d) Lai veiktu objektu un notikuma vietu apskati;

(e) Lai sniegtu informāciju un pierādījumus;

(f) Lai sniegtu nozīmīgus dokumentus vai atskaites, tajā skaitā banku, finansiālās, korporatīvās vai biznesa atskaites oriģinālus vai apliecinātas kopijas;

(g) Lai identificētu vai meklētu ienākumus, īpašumu, līdzekļus un citus priekšmetus pierādījumu iegūšanas nolūkos.

3. Puses cita citai var sniegt jebkurus citus savstarpējās tiesiskās palīdzības veidus, kas tiek atļauti pieprasījumu saņēmušās Puses nacionālajos normatīvajos aktos.

4. Puses pēc pieprasījuma un tādā apmērā, kas saskan ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem un praksi šajā jomā, veicina vai atbalsta tādu personu klātbūtni vai pieejamību, tajā skaitā tādu apcietinājumā esošu personu klātbūtni vai pieejamību, kas devušas piekrišanu palīdzēt izmeklēšanā vai piedalīties tiesvedībā.

5. Puse neatsakās sniegt savstarpējo tiesisko palīdzību saskaņā ar šo pantu banku darbības slepenības dēļ.

6. Šī panta noteikumi neierobežo pienākumus, kas izriet no jebkura cita divpusēja vai daudzpusēja līguma, kas pilnībā vai daļēji regulē vai regulēs jautājumus par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās.

7. Šī panta 8.-19.daļu noteikumi attiecas uz pieprasījumiem, kas izteikti saskaņā ar šo pantu, ja ieinteresētajām Pusēm nav saistošs līgums par savstarpējo tiesisko palīdzību. Ja šīm Pusēm ir saistošs šāds līgums, tiek piemēroti attiecīgie līguma noteikumi, ja vien Puses nevienojas tā vietā piemērot šī panta 8.-19.daļu noteikumus.

8. Puses nosaka institūciju vai nepieciešamības gadījumā institūcijas, kuras ir atbildīgas par un pilnvarotas atbildēt uz pieprasījumiem par savstarpējo tiesisko palīdzību vai nosūtīt šos pieprasījumus kompetentām institūcijām īstenošanai. Par institūciju vai institūcijām, kas noteiktas šim nolūkam, tiek paziņots Ģenerālsekretāram. Pieprasījumus par savstarpējo tiesisko palīdzību nosūta un jebkuru saraksti par to veic Pušu noteiktās institūcijas; šī prasība nekaitē Puses tiesībām pieprasīt, lai šādi pieprasījumi un sarakste tiktu adresēti šai Pusei, nosūtot pa diplomātiskajiem kanāliem un steidzamos gadījumos, ja Puses par to vienojas un ja tas ir iespējams, ar Starptautiskās Kriminālpolicijas Organizācijas starpniecību.

9. Pieprasījumi tiek sagatavoti rakstiski un tādā valodā, kas pieņemama pieprasījumu saņēmušajai Pusei. Par katrai Pusei pieņemamu valodu vai valodām paziņo Ģenerālsekretāram. Ārkārtējos gadījumos un, ja par to Puses vienojas, pieprasījumus drīkst veikt mutiski, bet tie nekavējoties tiek apstiprināti rakstiski.

10. Pieprasījums par savstarpējo tiesisko palīdzību ietver:

(a) Pieprasījumu iesniegušās institūcijas nosaukumu;

(b) Tādas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai tiesvedības priekšmetu un būtību, uz kuru attiecas pieprasījums, un tās institūcijas nosaukumu un funkcijas, kas veic šo izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai tiesvedību;

(c) Nozīmīgu faktu apkopojumu, izņemot gadījumus, kad pieprasījums attiecas uz juridisko dokumentu apriti;

(d) Pieprasītās palīdzības aprakstu un jebkuras īpašas procedūras detaļas, kuras pieprasījumu iesniegusī Puse vēlas lai ievēro;

(e) Ja iespējams, iesaistītās personas identitāti, atrašanās vietu un nacionalitāti;

(f) Iemeslu, kāpēc tiek pieprasīti pierādījumi, informācija vai kādas darbības.

11. Pieprasījumu saņēmusī Puse var pieprasīt papildus informāciju, ja atklājas, ka tas nepieciešams, lai izpildītu pieprasījumu saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, vai ja informācijas sniegšana var veicināt pieprasījuma izpildi.

12. Pieprasījums tiek izpildīts saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem un tādā apmērā, kas nav pretrunā ar pieprasījumu saņēmušās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, ja iespējams, saskaņā ar pieprasījumā norādīto kārtību.

13. Pieprasījumu iesniegusī Puse bez iepriekšējas pieprasījumu saņēmušās Puses piekrišanas nenodod tālāk vai neizmanto informāciju vai pierādījumus, ko pieprasījumu saņēmusī Puse iesniegusi izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai tiesvedības nolūkos, citādi kā vien tā, kā ir norādīts pieprasījumā.

14. Pieprasījumu iesniegusī Puse var pieprasīt, lai pieprasījumu saņēmusī Puse saglabā slepenībā pieprasījuma faktu un būtību, izņemot tādā apmērā, kas nepieciešams, lai izpildītu pieprasījumu. Ja pieprasījumu saņēmusī Puse nevar izpildīt prasību par slepenības saglabāšanu, tā nekavējoties par to informē pieprasījumu iesniegušo Pusi.

15. Savstarpējo tiesisko palīdzību var atteikt, ja:

(a) Pieprasījums nav iesniegts saskaņā ar šī panta noteikumiem;

(b) Pieprasījumu saņēmusī Puse uzskata, ka pieprasījuma izpilde varētu kaitēt tās suverenitātei, drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm;

(c) Pieprasījumu saņēmušās Puses institūcijām saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem tiktu aizliegts veikt pieprasītās darbības attiecībā uz jebkuru līdzīgu noziedzīgu nodarījumu, ja tas pakļauts izmeklēšanai, kriminālvajāšanai vai tiesvedībai saskaņā ar šo institūciju jurisdikciju;

(d) Tas būtu pretrunā ar pieprasījumu saņēmušās Puses tiesisko sistēmu attiecībā uz savstarpējo tiesisko palīdzību, ko plānots sniegt saskaņā ar pieprasījumu.

16. Atteikums sniegt savstarpējo tiesisko palīdzību pamatojams ar iemesliem.

17. Pieprasījumu saņēmusī Puse var atlikt savstarpējās tiesiskās palīdzības izpildi, pamatojoties uz to, ka tas kaitē notiekošajai izmeklēšanai, kriminālvajāšanai vai tiesvedībai. Šādā gadījumā pieprasījumu saņēmusī Puse konsultējas ar pieprasījumu iesniegušo Pusi, lai noteiktu, vai palīdzību var sniegt, paredzot tādus termiņus un nosacījumus, kādus pieprasījumu saņēmusī Puse uzskata par nepieciešamiem.

18. Liecinieks, eksperts vai cita persona, kas piekritusi sniegt liecību tiesā vai palīdzēt izmeklēšanā, kriminālvajāšanā vai tiesvedības procesā pieprasījumu iesniegušās Puses teritorijā, netiek apsūdzēta, aizturēta, sodīta vai pakļauta jebkādiem citiem brīvības ierobežojumiem šajā teritorijā par darbībām, nolaidību vai notiesāšanu, kas notikusi pirms šīs personas došanās uz pieprasījumu saņēmušās Puses teritoriju. Šāds drošības noteikums beidz pastāvēt, kad liecinieks, eksperts vai cita persona, kurai pastāvēja iespēja atstāt šo teritoriju piecpadsmit pēc kārtas sekojošu dienu periodā vai jebkurā citā periodā, par kuru Puses ir vienojušās, sākot no dienas, kurā šī persona tika oficiāli informēta, ka tās klātbūtne tiesu institūcijām vairs nav nepieciešama, neskatoties uz to, tomēr brīvprātīgi ir palikusi šajā teritorijā vai ir atgriezusies pēc pašas brīvas izvēles.

19. Pieprasījuma izpildes parastās izmaksas sedz pieprasījumu saņēmusī Puse, ja vien iesaistītās Puses nav vienojušās citādi. Ja pieprasījuma izpildei ir bijušas vai būs nepieciešamas būtiskas vai ārkārtējas izmaksas, Puses konsultējas, lai noteiktu termiņus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks izpildīts pieprasījums, kā arī lai noteiktu veidu, kādā tiks segtas izmaksas.

20. Puses nepieciešamības gadījumā izvērtē iespēju noslēgt divpusējus vai daudzpusējus līgumus vai vienošanās, kas kalpotu šī panta mērķiem, īstenotu tos vai sekmētu to īstenošanu.

8.pants

Tiesvedības nodošana

Puses izvērtē iespēju cita citai nodot tiesvedību par krimināllietām par 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ja šāda tiesvedības nodošana ir taisnīgas tiesas interesēs.

9.pants

Citi sadarbības un apmācību veidi

1. Puses cieši sadarbojas cita ar citu saskaņā ar nacionālām tiesību un administratīvajām sistēmām, nolūkā sekmēt tiesībaizsardzības institūciju darbības efektivitāti, lai novērstu 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Balstoties uz divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem vai vienošanās, Puses:

(a) Nodibina un uztur sakaru kanālus starp to kompetentajām institūcijām un dienestiem, lai veicinātu drošu un ātru apmaiņu ar informāciju par visiem 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu aspektiem, tajā skaitā par saistību ar citām kriminālām darbībām, ja Puses to uzskata par nepieciešamu;

(b) Sadarbojas cita ar citu, veicot izmeklēšanu par 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kam ir starptautisks raksturs:

(i) Par tādu personu identitāti, aptuveno atrašanās vietu un darbībām, kas tiek turētas aizdomās par saistību ar 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

(ii) Par šādu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā iegūtu ienākumu vai īpašuma plūsmu;

(iii) Par narkotisko un psihotropo vielu, šīs Konvencijas Tabulā I un Tabulā II minēto vielu plūsmu un par līdzekļiem, ko izmantoja vai ir plānots izmantot šādu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā;

(c) Attiecīgos gadījumos un ja tas nav pretrunā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, izveido kopīgas grupas, lai īstenotu šīs daļas noteikumus, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt personu un operāciju drošību. Jebkuras Puses amatpersonas, kas darbojas šādā grupā, ir pilnvarojušas darboties tās Puses attiecīgās institūcijas, kuras teritorijā ir plānota operācija; visos šādos gadījumos iesaistītās Puses nodrošina, ka tiek ievērota tās Puses suverenitāte, kuras teritorijā ir plānota operācija;

(d) Attiecīgos gadījumos nodrošina nepieciešamo materiālu daudzumu pētnieciskos un izmeklēšanas nolūkos;

(e) Veicina efektīvu koordināciju starp kompetentām institūcijām un dienestiem un sekmē apmaiņu ar darbiniekiem un citiem ekspertiem, tajā skaitā nosakot sakaru virsniekus.

2. Katra Puse nepieciešamajā apmērā piedāvā, attīsta vai uzlabo īpašas apmācību programmas tās tiesībaizsardzības vai citu institūciju darbiniekiem, tajā skaitā muitas darbiniekiem, kam uzdots novērst 3.panta 1.daļā minētos noziedzīgos nodarījumus. Šīs programmas ietver:

(a) Metodes, kas tiek izmantotas, lai atklātu un novērstu 3.panta 1.daļā minētos noziedzīgos nodarījumus;

(b) Maršrutus, īpaši maršrutus tranzītvalstīs, un metodes, ko izmanto personas, kuras tiek turētas aizdomās par saistību ar 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī piemērotus apkarošanas pasākumus;

(c) Narkotisko, psihotropo vielu un Tabulā I un Tabulā II minēto vielu ievešanas un izvešanas uzraudzību;

(d) Noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā iegūtu ienākumu vai īpašuma un narkotisko un psihotropo vielu un Tabulā I un Tabulā II minēto vielu, kā arī līdzekļu, kas izmantoti vai kurus plānots izmantot 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, plūsmas atklāšanu un uzraudzību;

(e) Metodes, kas izmantotas, lai pārvietotu, noslēptu vai nomaskētu šādus noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā iegūtus ienākumus, īpašumu vai citus līdzekļus;

(f) Pierādījumu iegūšanu;

(g) Kontroles tehniku brīvās tirdzniecības zonās un brīvostās;

(h) Jaunu tiesībaizsardzības tehniku.

3. Puses palīdz cita citai plānot un īstenot izpētes un apmācību programmas, kas izveidotas, lai dalītos pieredzē šī panta 2.daļā minētajās jomās, un šim nolūkam nepieciešamības gadījumos izmanto reģionālās un starptautiskās konferences un seminārus, lai veicinātu sadarbību un sekmētu diskusijas par problēmām, kas interesē visas Puses, tajā skaitā par tranzītvalstu īpašajām problēmām un vajadzībām.

10.pants

Starptautiskā sadarbība un palīdzība tranzītvalstīm

1. Puses sadarbojas tieši vai ar kompetentu starptautisko vai reģionālo organizāciju starpniecību, lai savu iespēju robežās palīdzētu un atbalstītu tranzītvalstis un valstis, kas attīstās un kurām nepieciešama šāda palīdzība un atbalsts, ar programmu par tehnisko sadarbību par aizliegumu un ar citu ar to saistītu darbību palīdzību.

2. Puses var tieši vai ar kompetentu starptautisko vai reģionālo organizāciju starpniecību apņemties sniegt finansiālu palīdzību šādām tranzītvalstīm, lai palielinātu un stiprinātu infrastruktūru, kas nepieciešama efektīvai nelegālās aprites kontrolei un novēršanai.

3. Puses var parakstīt divpusējus vai daudzpusējus līgumus vai vienošanās, lai sekmētu starptautiskās sadarbības efektivitāti saskaņā ar šo pantu, un tās var arī ņemt vērā finansiālas vienošanās šajā jomā.

11.pants

Kontrolētās piegādes

1. Ja to pieļauj attiecīgie nacionālās tiesību sistēmas pamatprincipi, Puses savu iespēju robežās veic nepieciešamos pasākumus, lai atļautu kontrolēto piegāžu atbilstošu izmantošanu starptautiskā līmenī, balstoties uz līgumiem un vienošanās, kam piekritušas Puses, nolūkā identificēt personas, kas saistītas ar 3.panta 1.daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī lai veiktu tiesiskas darbības pret šīm personām.

2. Lēmums izmantot kontrolētās piegādes tiek pieņemts katrā konkrētā gadījumā, un, ja nepieciešams, var tikt ņemti vērā finansiāli apsvērumi un vienošanās attiecībā uz iesaistīto Pušu jurisdikcijas piemērošanu.

3. Nelegāla nosūtīšana, ja par kontrolēto piegādi ir panākta vienošanās, ar iesaistīto Pušu piekrišanu var tikt pārtraukta, un to var turpināt, kad visas vai daļa tur esošo narkotisko vai psihotropo vielu paliek neskartas, tiek izņemtas vai aizvietotas.

12.pants

Vielas, kas bieži tiek izmantotas nelegālā narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanā

1. Puses veic piemērotus pasākumus, lai novērstu tādu Tabulā I un Tabulā II minēto vielu izplatību, kas tiek izmantotas nelegālā narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanā, un šajā nolūkā Puses sadarbojas cita ar citu.

2. Ja Pusei vai Pārvaldei ir informācija, kas, pēc tās domām, prasa iekļaut kādu vielu Tabulā I vai Tabulā II, tā paziņo par to Ģenerālsekretāram un sniedz pamatojumu šādai informācijai. Šī panta 2.-7.daļās minētā procedūra attiecas arī uz gadījumiem, kad kādai Pusei vai Pārvaldei ir informācija, kas pamato vielas svītrošanu no Tabulas I vai Tabulas II vai vielas pārvietošanu no vienas tabulas uz otru.

3. Ģenerālsekretārs pārsūta šādu paziņojumu un jebkuru citu, viņaprāt, svarīgu informāciju Pusēm, Komisijai un, ja paziņojumu ir izdarījusi Puse, arī Pārvaldei. Puses paziņo to komentārus par Ģenerālsekretāra paziņojumu, vienlaicīgi norādot arī jebkādu papildus informāciju, kas varētu palīdzēt Pārvaldei izdarīt novērtējumu un Komisijai pieņemt lēmumu.

4. Ja Pārvalde, ņemot vērā vielas likumīgās izmantošanas apjomus, svarīgumu un izplatību, kā arī izvērtējot, vai nepastāv iespēja un nav vieglāk izmantot citas vielas gan likumīgos nolūkos, gan nelegālā narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanā, atrod:

(a) Ka viela bieži tiek izmantota nelegālā narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanā;

(b) Ka nelegālās narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanas biežums un apjomi rada tik nozīmīgas sabiedrības veselības vai sociālās problēmas, ka tiek pieļauta starptautiska darbība, tā Komisijai sniedz vielas novērtējumu, tajā skaitā iespējamo rezultātu, kas rastos, pievienojot vielu vai nu Tabulā I, vai Tabulā II gan par likumīgu izmantošanu, gan nelegālu izgatavošanu, vienlaicīgi sniedzot uzraudzības pasākumu rekomendācijas, kas būtu piemērotas šo vielu novērtēšanas aspektā.

5. Komisija, ņemot vērā Pušu sniegtos komentārus un komentārus un rekomendācijas, ko sniegusi Pārvalde, kuras novērtējums ir noteicošs attiecībā uz zinātniskajiem jautājumiem, kā arī ņemot vērā jebkurus citus nozīmīgus faktorus, var izlemt ar tās dalībnieku divu trešdaļu balsu vairākumu iekļaut vielu Tabulā I vai Tabulā II.

6. Jebkuru Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, Ģenerālsekretārs paziņo visām valstīm un citiem veidojumiem, kuri ir vai kuri ir tiesīgi kļūt par šīs Konvencijas dalībniekiem, kā arī Pārvaldei. Šādi lēmumi attiecībā pret jebkuru Pusi stājas spēkā simtu astoņdesmit dienas pēc šāda paziņojuma izdarīšanas.

7. (a) Lēmumus, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar šo pantu, Padome pārskata pēc jebkuras Puses lūguma, kas iesniegts simtu astoņdesmit dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas datuma. Lūgums par lēmuma pārskatīšanu tiek iesniegts Ģenerālsekretāram, vienlaicīgi iesniedzot jebkuru nozīmīgu informāciju, uz kuras balstīts lūgums par pārskatīšanu.

(b) Ģenerālsekretārs pārsūta lūguma par pārskatīšanu kopijas un nozīmīgo informāciju Komisijai, Pārvaldei un visām Pusēm, uzaicinot tās sniegt savus komentārus deviņdesmit dienu laikā. Visi saņemtie komentāri tiek iesniegti Padomei izvērtēšanai.

(c) Padome var apstiprināt vai grozīt Komisijas lēmumu. Paziņojums par Padomes lēmumu tiek nosūtīts visām valstīm un citiem veidojumiem, kuri ir vai kuri ir tiesīgi kļūt par šīs Konvencijas dalībniekiem, Komisijai un Pārvaldei.

8. (a) Nekaitējot noteikumu, kas iekļauti šī panta 1.daļā, vispārīgumam, kā arī 1961.gada Konvencijas, 1961.gada Konvencijas ar labojumiem un 1971.gada Konvencijas noteikumiem, Puses veic pasākumus, ko tās uzskata par piemērotiem, lai uzraudzītu Tabulā I un Tabulā II iekļauto vielu izgatavošanu un izplatīšanu, kas tiek izdarīta to teritorijās.

(b) Šajā nolūkā Puses var:

(i) Kontrolēt visas personas un uzņēmumus, kas iesaistīti šādu vielu izgatavošanā un izplatīšanā;

(ii) Kontrolēt saskaņā ar licenci objektus un telpas, kurās varētu notikt šāda izgatavošana vai izplatīšana;

(iii) Pieprasīt, lai licenču īpašnieki iegūst atļauju veikt augstāk minētās darbības;

(iv) Novērst izgatavotāju un izplatītāju īpašumā esošu šādu vielu uzkrāšanu, pārsniedzot daudzumu, kas nepieciešams normālai biznesa vadīšanai, un pārsniedzot tirgus noteikumus.

9. Attiecībā uz Tabulā I un Tabulā II iekļautajām vielām katra Puse veic šādus pasākumus:

(a) Izveido un uztur sistēmu, lai uzraudzītu Tabulā I un Tabulā II iekļauto vielu starptautisko tirdzniecību, nolūkā veicināt aizdomīgu darījumu atklāšanu. Šādas uzraudzības sistēmas tiek izmantotas, cieši sadarbojoties ar izgatavotājiem, importētājiem, eksportētājiem, vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, kuri informē kompetentās institūcijas par aizdomīgiem pasūtījumiem un darījumiem.

(b) Nodrošina Tabulā I vai Tabulā II iekļauto vielu konfiskāciju, ja ir pietiekami pierādījumi, ka šī viela tiek izmantota nelegālā narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanā.

(c) Pēc iespējas ātrāk paziņo kompetentajām institūcijām un ieinteresēto Pušu dienestiem, ja ir pamats uzskatīt, ka Tabulā I vai Tabulā II iekļauto vielu importēšana, eksportēšana vai pārvadāšana ir domāta nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai, tajā skaitā sniedzot informāciju par maksāšanas veidiem un jebkuriem citiem nozīmīgiem aspektiem, kas noveduši pie tāda uzskata.

(d) Pieprasa, lai imports un eksports būtu pienācīgi apzīmēts un dokumentēts. Komercdokumenti, piemēram, pavadzīmes, kravas saraksti, muitas, transportēšanas un citi kravas pārvadājumu dokumenti ietver importēto vai eksportēto vielu nosaukumus, kādi tie ir noteikti Tabulā I vai Tabulā II, importēto vai eksportēto vielu daudzumu, eksportētāja, importētāja un, kad tas iespējams, saņēmēja vārdu un adresi.

(e) Nodrošina, ka šīs daļas (d) punktā minētie dokumenti tiek saglabāti ne mazāk kā divus gadus un ir pieejami pārbaudēm, ko veic kompetentās institūcijas.

10. (a) Papildus 9.daļas noteikumiem un pēc ieinteresētās Puses lūguma, kas adresēts Ģenerālsekretāram, katra Puse, no kuras teritorijas ir plānots eksportēt Tabulā I iekļautu vielu, nodrošina, ka pirms šādas eksportēšanas tās kompetentās institūcijas nosūta šādu informāciju importētājvalsts kompetentām institūcijām:

(i) Eksportētāja un importētāja, un, kad iespējams, arī saņēmēja vārdu un adresi;

(ii) Tabulā I iekļautās vielas nosaukumu;

(iii) Eksportējamās vielas daudzumu;

(iv) Paredzamo ievešanas vietu un paredzamo nosūtīšanas datumu;

(v) Jebkuru citu informāciju, par kuru Puses savstarpēji ir vienojušās.

(b) Puse var veikt bargākus vai smagākus kontroles pasākumus nekā tos, kas paredzēti šajā daļā, ja, pēc tās domām, šādi pasākumi ir vēlami vai nepieciešami.

11. Ja Puse saskaņā ar šī panta 9. un 10.daļām sniedz informāciju citai Pusei, informācijas sniedzēja Puse var pieprasīt, lai Puse, kas to saņem, neizpauž tirdzniecības, biznesa, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai tirdzniecības procesu.

12. Katra Puse katru gadu sniedz informāciju Pārvaldei tādā formā un veidā, kā Pārvalde to ir paredzējusi un darījusi pieejamu, par:

(a) Tabulā I un Tabulā II iekļauto aizturēto vielu daudzumu un to izcelsmes vietu, ja tāda ir zināma;

(b) Jebkuru vielu, kas nav iekļauta Tabulā I vai Tabulā II un kas identificēta kā tāda, kas izmantota nelegālā narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanā, un kas, pēc Puses domām, ir pietiekami nozīmīga, lai paziņotu par to Pārvaldei;

(c) Izplatības un nelegālas izgatavošanas metodēm.

13. Pārvalde katru gadu ziņo Komisijai par šī panta īstenošanu, un Komisija periodiski izvērtē, vai Tabula I un Tabula II ir adekvāta un atbilstoša.

14. Šī panta noteikumi neattiecas uz farmaceitiskiem preparātiem un citiem preparātiem, kas satur Tabulā I vai Tabulā II iekļautās vielas, bet kas savienotas tā, ka šīs vielas nav viegli izmantojamas vai atdalāmas ar gatavi pieejamiem līdzekļiem.

13.pants

Materiāli un aprīkojums

Puses veic piemērotus pasākumus, lai novērstu tirdzniecību ar un tādu materiālu un aprīkojuma izplatību, kas nepieciešami nelegālai narkotisko un psihotropo vielu ražošanai vai izgatavošanai, un Puses sadarbojas šajā nolūkā.

14.pants

Pasākumi, lai izskaustu nelegālu narkotiskās vielas saturošu augu audzēšanu un samazinātu nelegālu pieprasījumu pēc narkotiskām un psihotropām vielām

1. Jebkuri pasākumi, ko Puses veikušas saskaņā ar šo Konvenciju, nav mazāk stingri kā noteikumi, kas paredzēti 1961.gada Konvencijā, 1961.gada Konvencijā ar labojumiem un 1971.gada Konvencijā un kas piemērojami, lai izskaustu nelegālu tādu augu audzēšanu, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, un lai samazinātu nelegālu pieprasījumu pēc narkotiskām un psihotropām vielām.

2. Katra Puse veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu nelegālu tādu augu audzēšanu, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas, un lai izskaustu šādus augus, piemēram, opija magones, kokas krūmus un kaņepju augus, kas tās teritorijā tiek nelegāli audzēti. Pieņemto pasākumu ietvaros tiek ievērotas cilvēka pamattiesības un ņemta vērā tradicionālā likumīgā šādu augu izmantošana, ja ir vēsturiski pierādījumi par šādu izmantošanu, kā arī tiek ņemta vērā vides aizsardzība.

3. (a) Puses var sadarboties, lai paaugstinātu izskaušanas pasākumu efektivitāti. Šāda sadarbība var, inter alia, ietvert piemērotu atbalstu integrētai lauksaimniecības attīstībai, kas noved pie ekonomiski iespējamām alternatīvām nelegālai audzēšanai. Pirms tiek īstenotas šādas lauksaimniecības attīstības programmas, tiek ņemti vērā tādi faktori kā pieejamība tirgum, resursu pieejamība un dominējošie sociāli-ekonomiskie apstākļi. Puses var vienoties par citiem piemērotiem sadarbības pasākumiem.

(b) Puses arī veicina apmaiņu ar zinātnisko un tehnisko informāciju un veicina pētījumu veikšanu par izskaušanu.

(c) Ja Pusēm ir kopīgas robežas, tās cenšas sadarboties šo robežu rajonā izskaušanas programmu ietvaros attiecīgās jomās.

4. Puses veic piemērotus pasākumus, kuru nolūks ir novērst vai samazināt nelegālu pieprasījumu pēc narkotiskām un psihotropām vielām, lai samazinātu cilvēku ciešanas un novērstu finansiālus pamudinājumus nelegālajai apritei. Šie pasākumi var būt balstīti, inter alia, uz Apvienoto Nāciju Organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēto iestāžu, piemēram, Pasaules Veselības organizācijas citu kompetentu starptautisko organizāciju rekomendācijām, kā arī uz 1987.gadā notikušās Starptautiskās konferences par narkotisko vielu lietošanu un nelegālu apriti pieņemtajiem Vispārējiem multidisciplinārajiem pamatprincipiem, tā kā tas attiecas uz valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī uz privātām pūlēm novēršanas, ārstēšanas un rehabilitācijas jomā. Puses var slēgt divpusējus vai daudzpusējus līgumus vai vienošanās, kuru nolūks ir novērst vai samazināt nelegālu pieprasījumu pēc narkotiskām un psihotropām vielām.

5. Puses var arī īstenot piemērotus pasākumus, lai iznīcinātu vai likumīgi atņemtu narkotiskās, psihotropās vielas un Tabulā I un Tabulā II iekļautās vielas, kas ir tikušas izņemtas vai konfiscētas, kā arī, lai kā pierādījumu pieļautu šo vielu noteiktā kārtībā sertificētu daudzumu.

15.pants

Komercpārvadātāji

1. Puses veic piemērotus pasākumus, lai transporta līdzekļi, ko izmanto komercpārvadātāji, netiek izmantoti 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā; šādi pasākumi var ietvert īpašas vienošanās ar komercpārvadātājiem.

2. Katra Puse pieprasa komercpārvadātājiem veikt saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu, ka to transporta līdzekļi tiek izmantoti 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā. Šādi drošības pasākumi var ietvert:

(a) Ja komercpārvadātāja galvenā darbības vieta ir Puses teritorijā:

(i) Darbinieku apmācību, lai identificētu aizdomīgus preču nosūtīšanas gadījumus vai aizdomīgas personas;

(ii) Darbinieku integritātes veicināšanu;

(b) Ja komercpārvadātājs darbojas Puses teritorijā:

(i) Kad iespējams, kravas dokumentu iesniegšanu iepriekš;

(ii) Nesalaužamu, individuāli apliecinātu zīmogu uz konteineriem izmantošanu;

(iii) Ziņošanu attiecīgām institūcijām pēc iespējas ātrāk par visiem aizdomīgiem apstākļiem, kas varētu būt saistīti ar 3.panta 1.daļā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.

3. Katra Puse cenšas nodrošināt, ka komercpārvadātāji un attiecīgās institūcijas sadarbojas iebraukšanas un izbraukšanas punktos un citās muitas kontroles vietās, nolūkā novērst nelikumīgu piekļūšanu transporta līdzekļiem un kravai, kā arī nolūkā veikt piemērotus drošības pasākumus.

16.pants

Komercdokumenti un eksportpreču apzīmēšana

1. Katra Puse pieprasa, lai narkotisko un psihotropo vielu likumīgais eksports tiktu pienācīgi dokumentēts. Papildus prasībām par dokumentēšanu, kas norādītas 1961.gada Konvencijas 31.pantā, 1961.gada Konvencijas ar labojumiem 31.pantā un 1971.gada Konvencijas 12.pantā, komercdokumenti, piemēram, pavadzīmes, kravas saraksti, muitas, transporta un citu kravas pārvadājumu dokumenti ietver tādus eksportējamo narkotisko un psihotropo vielu nosaukumus, kas paredzēti 1961.gada Konvencijas, 1961.gada Konvencijas ar labojumiem un 1971.gada Konvencijas attiecīgajās tabulās, ietver arī eksportējamo daudzumu, kā arī eksportētāja, importētāja un, ja iespējams, arī saņēmēja vārdu un adresi.

2. Katra Puse pieprasa, lai eksportējamo narkotisko un psihotropo vielu sūtījumi netiktu nepareizi apzīmēti.

17.pants

Nelegāla aprite pa jūru

1. Puses pēc iespējas cieši sadarbojas, lai novērstu nelegālu apriti pa jūru, saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām.

2. Puse, kurai ir pamatotas aizdomas, ka kuģis, kas peld ar tās karogu vai kas neuzrāda karogu vai reģistrācijas zīmes, ir iesaistīts nelegālā apritē, var pieprasīt citu Pušu palīdzību, lai novērstu kuģa izmantošanu šādiem mērķiem. Pieprasījumu saņēmušās Puses sniedz šādu palīdzību ar pieejamiem līdzekļiem.

3. Puse, kurai ir pamatotas aizdomas, ka kuģis, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām izmanto navigācijas brīvību un peld ar citas Puses karogu vai uzrāda citas Puses reģistrācijas zīmes, ir iesaistīts nelegālā apritē, var par to paziņot karoga valstij, var pieprasīt apstiprināt reģistrāciju un, ja tā ir apstiprināta, pieprasīt no karoga valsts atļauju veikt piemērotus pasākumus attiecībā uz šo kuģi.

4. Saskaņā ar 3.daļu vai saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem, kas noslēgti starp Pusēm, vai saskaņā ar jebkuriem citiem līgumiem vai vienošanās, par kurām Puses vienojušās, karoga valsts var, inter alia, atļaut pieprasījumu iesniegušajai valstij:

(a) Uzkāpt uz kuģa;

(b) Pārmeklēt kuģi;

(c) Ja tiek atrasti pierādījumi par saistību ar nelegālu apriti, veikt attiecīgas darbības pret kuģi, personām un kravu, kas atrodas uz klāja.

5. Ja saskaņā ar šo pantu ir veiktas darbības, ieinteresētās Puses ņem vērā nepieciešamību neapdraudēt jūras dzīvo radību, kuģa un kravas drošību, kā arī nekaitēt karoga valsts vai jebkuras citas ieinteresētās valsts komerciālajām un juridiskajām interesēm.

6. Karoga valsts, ievērojot šī panta 1.daļā paredzētos pienākumus, var dot atļauju ar nosacījumiem, par kuriem tai savstarpēji jāvienojas ar pieprasījumu iesniegušo Pusi, tajā skaitā par nosacījumiem par atbildību.

7. Lai īstenotu šī panta 3. un 4.daļas, Puse ātri atbild uz citas Puses pieprasījumu, nolūkā noteikt, vai kuģis, kas peld ar tās karogu, ir tiesīgs to darīt, kā arī uz pieprasījumiem par atļaujas sniegšanu saskaņā ar 3.daļu. Kļūstot par šīs Konvencijas dalībvalsti, katra Puse nosaka institūciju vai institūcijas, ja nepieciešams, kas saņem un atbild uz šādiem pieprasījumiem. Par noteikšanu ar Ģenerālsekretāra starpniecību tiek paziņots citām Pusēm viena mēneša laikā kopš noteikšanas.

8. Puse, kas saskaņā ar šo pantu ir veikusi jebkādas darbības, nekavējoties paziņo ieinteresētajai karoga valstij par šo darbību rezultātiem.

9. Puses apsver iespēju kļūt par divpusēju vai reģionālu līgumu vai vienošanos dalībvalstīm, lai īstenotu šī panta noteikumus vai veicinātu to efektivitāti.

10. Darbības saskaņā ar šī panta 4.daļu tiek veiktas tikai ar karakuģiem vai militārajiem gaisa kuģiem, vai citiem kuģiem vai gaisa kuģiem, kas skaidri apzīmēti un identificējami kā valdības dienestā esoši un kuriem šim nolūkam ir atļauja.

11. Jebkuras saskaņā ar šo pantu veiktas darbības ietvaros tiek ņemta vērā nepieciešamība neiejaukties vai neietekmēt piejūras valstu tiesības un pienākumus, un šīs valsts jurisdikcijas piemērošanu, saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām.

18.pants

Brīvās tirdzniecības zonas un brīvostas

1. Lai novērstu narkotisko, psihotropo vielu un Tabulā I un Tabulā II minēto vielu nelegālu apriti brīvās tirdzniecības zonās un brīvostās, Puses veic pasākumus, kas nav mazāk stingri kā tie pasākumi, kas tiek veikti citās to teritoriju daļās.

2. Puses cenšas:

(a) Uzraudzīt preču un personu kustību brīvās tirdzniecības zonās un brīvostās, un šajā nolūkā Puses pilnvaro kompetentās institūcijas pārmeklēt kravas un ienākošos un izejošos kuģus, tajā skaitā izklaides kuģus un zvejošanas kuģus, kā arī gaisa kuģus un transporta līdzekļus, un, ja nepieciešams, pārmeklēt apkalpes locekļus, pasažierus un viņu bagāžu;

(b) Izveidot un uzturēt sistēmu, lai atklātu sūtījumus, par kuriem ir aizdomas, ka tie satur narkotiskās, psihotropās vielas un Tabulā I un Tabulā II minētās vielas, un kas tiek ievesti vai izvesti no brīvās tirdzniecības zonām un brīvostām;

(c) Izveidot un uzturēt novērošanas sistēmas ostās un doku teritorijās, kā arī lidostās un robežkontroles punktos brīvās tirdzniecības zonās un brīvostās.

19.pants

Pasta pakalpojumu izmantošana

1. Saskaņā ar Pasaules pasta savienības konvencijās noteiktajiem pienākumiem un saskaņā ar Pušu nacionālo tiesību sistēmu principiem, Puses veic pasākumus, lai novērstu pasta pakalpojumu izmantošanu nelegālai apritei, un Puses šajā nolūkā sadarbojas cita ar citu.

2. Šī panta 1.daļā minētie pasākumi jo īpaši ietver:

(a) Koordinētas darbības, lai novērstu un cīnītos pret pasta pakalpojumu izmantošanu nelegālai apritei;

(b) Pilnvaroto tiesībaizsardzības institūciju darbinieku tādas izmeklēšanas un kontroles tehnikas ieviešanu un uzturēšanu, kas paredzēta, lai atklātu narkotisko, psihotropo vielu un Tabulā I un Tabulā II minēto vielu nelegālu nosūtīšanu pa pastu;

(c) Likumdošanas pasākumus, lai atvieglotu piemērotu līdzekļu izmantošanu, nolūkā nodrošināt pierādījumus, kas nepieciešami tiesvedībai.

20.pants

Informācija, ko nosūta Puses

1. Puses ar Ģenerālsekretāra starpniecību nosūta Komisijai informāciju par šīs Konvencijas darbību tās teritorijā un īpaši par:

(a) Likumu un noteikumu tekstiem, kas pieņemti, lai šī Konvencija stātos spēkā;

(b) Precīzas ziņas par to jurisdikcijā esošajām lietām par nelegālu apriti, ko Puses uzskata par nozīmīgām jaunu atklātu tendenču dēļ, par iesaistīto daudzumu, par avotiem, no kuriem iegūtas šīs vielas vai par metodēm, ko izmantojušas iesaistītās personas.

2. Puses šādu informāciju nosūta tādā veidā un laikā, kādu var pieprasīt Komisija.

21.pants

Komisijas funkcijas

Komisija ir tiesīga izvērtēt visus jautājumus, kas saistīti ar šīs Konvencijas mērķiem un jo īpaši:

(a) Komisija, balstoties uz informāciju, ko Puses sniegušas saskaņā ar 20.pantu, izvērtē šīs Konvencijas darbību;

(b) Komisija var izteikt priekšlikumus un vispārējas rekomendācijas, kas balstītas uz tās informācijas pārbaudi, ko sniegušas Puses;

(c) Komisija var pievērst Pārvaldes uzmanību jebkuram jautājumam, kas varētu būt nozīmīgs Pārvaldes funkciju īstenošanai;

(d) Komisija veic nepieciešamās darbības par jebkuru jautājumu, uz kuru Pārvalde saskaņā ar 22.panta 1.daļas (b) punktu ir norādījusi;

(e) Komisija var izdarīt grozījumus Tabulā I un Tabulā II, ievērojot 12.pantā minēto procedūru;

(f) Komisija var valstīm, kas nav šīs Konvencijas dalībvalstis, norādīt uz lēmumiem un rekomendācijām, ko tā pieņem saskaņā ar šo Konvenciju, nolūkā izvērtēt iespēju veikt darbības saskaņā ar šiem lēmumiem vai rekomendācijām.

22.pants

Pārvaldes funkcijas

1. Nekaitējot 21.pantā minētajām Komisijas funkcijām un nekaitējot Pārvaldes un Komisijas funkcijām, kas paredzētas 1961.gada Konvencijā, 1961.gada Konvencijā ar labojumiem un 1971.gada Konvencijā:

(a) Ja, pārbaudot informāciju, kas adresēta Ģenerālsekretāram vai Komisijai un kas ir pieejama Pārvaldei, vai pārbaudot informāciju, ko nosūtījušas Apvienoto Nāciju Organizācijas institūcijas, Pārvaldei ir pamats uzskatīt, ka šīs Konvencijas mērķi, kas attiecas uz Pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem, nav izpildīti, Pārvalde var uzaicināt Pusi vai Puses sniegt jebkuru nozīmīgu informāciju;

(b) Attiecībā uz 12., 13. un 16.pantiem:

(i) Pēc tam, kad ir veiktas šī panta (a) punktā minētās darbības, Pārvalde, ja ir nepieciešams to darīt, var aicināt ieinteresēto Pusi veikt tādus korektīvus pasākumus, kas pēc konkrētajiem lietas apstākļiem ir nepieciešami, lai īstenotu 12., 13. un 16.pantu noteikumus;

(ii) Pirms tiek veiktas (iii) apakšpunktā minētās darbības, Pārvalde savu saraksti ar ieinteresēto Pusi, ko tā veikusi saskaņā ar iepriekšējiem punktiem, uzskata par klasificētu;

(iii) Ja Pārvalde atklāj, ka ieinteresētā Puse nav veikusi korektīvas darbības, kuras Puse ir aicināta veikt saskaņā ar šo punktu, tā var paziņot par to Pusēm, Padomei un Komisijai. Jebkurš ziņojums, ko Pārvalde saskaņā ar šo punktu ir publicējusi, ietver arī ieinteresētās Puses viedokli, ja šī Puse to pieprasa.

2. Jebkura Puse tiek uzaicināta piedalīties Pārvaldes sanāksmē, kurā saskaņā ar šo pantu tiek skatīts jautājums, kas tiešā veidā skar šo Pusi.

3. Ja Pārvaldes lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, nav pieņemts vienprātīgi, tajā tiek ietverti arī mazākuma viedokļi.

4. Saskaņā ar šo pantu pieņemtie Pārvaldes lēmumi tiek pieņemti ar divu trešdaļu visu Pārvaldes locekļu balsu.

5. Īstenojot šī panta 1.daļas (a) punktā paredzētās funkcijas, Pārvalde nodrošina visas tās informācijas slepenību, kas varētu nonākt tās rīcībā.

6. Pārvaldes atbildība saskaņā ar šo pantu neattiecas uz to līgumu vai vienošanos īstenošanu, ko saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem noslēgušas Puses.

7. Šī panta noteikumi neattiecas uz Pušu strīdiem, kas tiek risināti saskaņā ar 32.panta noteikumiem.

23.pants

Pārvaldes ziņojumi

1. Pārvalde katru gadu sagatavo ziņojumu par tās darbu, kas satur tās rīcībā esošās informācijas analīzi un attiecīgos gadījumos arī tādu paskaidrojumu pārskatu, ko sniegušas Puses vai kas pieprasīti no Pusēm, vienlaicīgi ziņojumā ietverot arī Pārvaldes novērojumus un rekomendācijas, ja Pārvalde vēlas tādas sniegt. Pārvalde var sagatavot arī papildus ziņojumus, ja tā uzskata par nepieciešamu. Ziņojumi tiek iesniegti Padomei ar Komisijas starpniecību, kas var izteikt savus komentārus.

2. Pārvaldes ziņojumi tiek nosūtīti Pusēm, un Ģenerālsekretārs pēc tam tos publicē. Puses atļauj šo ziņojumu neierobežotu izplatīšanu.

24.pants

Stingrāku pasākumu piemērošana nekā šajā Konvencijā pieprasītie

Puse var piemērot bargākus vai stingrākus pasākumus, kā tie, kas paredzēti šajā Konvencijā, ja, pēc tās domām, šādi pasākumi ir vēlami vai nepieciešami, lai novērstu vai cīnītos pret nelegālu apriti.

25.pants

Iepriekšējos līgumos paredzēto tiesību un pienākumu neierobežošana

Šīs Konvencijas noteikumi neierobežo izmantotās tiesības vai pienākumus, ko šīs Konvencijas dalībvalstis ir uzņēmušās saskaņā ar 1961.gada Konvenciju, 1961.gada Konvenciju ar labojumiem un 1971.gada Konvenciju.

26.pants

Parakstīšana

Šī Konvencija ir atvērta parakstīšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas birojā, Vīnē no 1988.gada 20.decembra līdz 1989.gada 28.februārim un pēc šī datuma Apvienoto Nāciju Organizācijas mītnē, Ņujorkā līdz 1989.gada 20.decembrim:

(a) Visām valstīm;

(b) Namībijai, ko pārstāv Apvienoto Nāciju Organizācijas Namībijas Padome;

(c) Reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām, kuras ir kompetentas vest sarunas, parakstīt un piemērot starptautiskos līgumus par šajā Konvencijā minētajiem jautājumiem, atsaucēm saskaņā ar šo Konvenciju, kas adresētas Pusēm, valstīm vai nacionālajiem dienestiem un kas ir piemērojamas šīm organizācijām to kompetences ietvaros.

27.pants

Ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai formālas apstiprināšanas akts

1. Šī Konvencija valstīm un Namībijai, ko pārstāv Apvienoto Nāciju Organizācijas Namībijas Padome, ir jāratificē, jāakceptē vai jāapstiprina, bet 26.panta (c) punktā minētajām reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām ir jāiesniedz formālas apstiprināšanas akts. Ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenti vai dokumenti, kas attiecas uz formālas apstiprināšanas aktiem, tiek iesniegti Ģenerālsekretāram.

2. Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas to dokumentos, kas attiecas uz formālas apstiprināšanas aktiem, norāda savas kompetences apjomu attiecībā uz šajā Konvencijā minētajiem jautājumiem. Šīs organizācijas informē Ģenerālsekretāru arī par jebkurām izmaiņām savas kompetences apjomā attiecībā uz šajā Konvencijā minētajiem jautājumiem.

28.pants

Pievienošanās

1. Šai Konvencijai var pievienoties jebkura valsts, Namībija, ko pārstāv Apvienoto Nāciju Organizācijas Namībijas Padome, un jebkura 26.panta (c) punktā minētā reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija. Pievienošanās stājas spēkā, kad Ģenerālsekretāram tiek iesniegts pievienošanās dokuments.

2. Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas pievienošanās dokumentos norāda savas kompetences apjomu attiecībā uz šajā Konvencijā minētajiem jautājumiem. Šīs organizācijas informē Ģenerālsekretāru arī par jebkurām izmaiņām to kompetences apjomā attiecībā uz šajā Konvencijā minētajiem jautājumiem.

29.pants

Spēkā stāšanās

1. Šī Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad Ģenerālsekretāram iesniegts divdesmitais Pušu vai Namībijas, ko pārstāv Apvienoto Nāciju Organizācijas Namībijas Padome, ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments.

2. Katrai valstij vai Namībijai, ko pārstāv Apvienoto Nāciju Organizācijas Namībijas Padome, kas ratificē, akceptē, apstiprina vai pievienojas šai Konvencijai pēc divdesmitā ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta, šī Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad tiek iesniegts tās ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments.

3. Katrai 26.panta (c) punktā minētajai reģionālajai ekonomiskās integrācijas organizācijai, kas iesniedz dokumentu, kas attiecas uz formālās apstiprināšanas aktu, vai pievienošanās dokumentu, šī Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc šāda dokumenta iesniegšanas vai arī datumā, kurā šī Konvencija stājas spēkā saskaņā ar šī panta 1.daļu, atkarībā no tā, kurš datums ir pēdējais.

30.pants

Denonsēšana

1. Puse var jebkurā laikā denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot Ģenerālsekretāram rakstisku paziņojumu.

2. Šāda denonsēšana attiecībā uz denonsējošo Pusi iegūst spēku vienu gadu pēc tam, kad Ģenerālsekretārs ir saņēmis šādu paziņojumu.

31.pants

Grozījumi

1. Jebkura Puse var ierosināt izdarīt šajā Konvencijā grozījumus. Grozījumu tekstu un pamatojumu nepieciešamībai pēc šādiem grozījumiem Puse iesniedz Ģenerālsekretāram, kurš par to paziņo pārējām Pusēm un lūdz izvērtēt, vai tās piekrīt minētajiem grozījumiem. Ja divdesmit četru mēnešu laikā kopš ir paziņots par piedāvātajiem grozījumiem neviena Puse nav noraidījusi grozījumus, tiek uzskatīts, ka grozījumi ir akceptēti, un tie attiecībā uz Pusi stājas spēkā deviņdesmit dienas pēc tam, kad šī Puse Ģenerālsekretāram ir iesniegusi dokumentu, apliecinot, ka Puse piekrīt atzīt šos grozījumus par sev saistošiem.

2. Ja kāda no Pusēm ir noraidījusi piedāvātos grozījumus, Ģenerālsekretārs konsultējas ar Pusēm un, ja to pieprasa vairākums, iesniedz šo jautājumu kopā ar jebkuriem Pušu komentāriem Padomei, kas var izlemt, vai sasaukt konferenci saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 62.panta 4.daļu. Jebkurš grozījums, kas pieņemts šādā konferencē, tiek iekļauts Protokolā par grozījumiem. Piekrišana atzīt šo Protokolu sev par saistošu ir jāizsaka Ģenerālsekretāram.

32.pants

Strīdu risināšana

1. Ja starp divām vai vairākām Pusēm rodas strīds par šīs Konvencijas interpretāciju vai piemērošanu, Puses konsultējas cita ar citu, lai strīdu atrisinātu sarunu, izmeklēšanas, mediācijas, samierināšanas, arbitrāžas ceļā, panākot izlīgumu ar reģionālo institūciju starpniecību, piedaloties tiesas procesā vai izmantojot citas miermīlīgas strīdus atrisināšanas metodes pēc savas izvēles.

2. Ja strīdu nevar atrisināt ar šī panta 1.daļā minētajām metodēm, strīds pēc vienas strīdus Puses lūguma tiek iesniegts Starptautiskajai tiesai lēmuma pieņemšanai.

3. Ja 26.panta (c) punktā minētā reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija ir viena no strīdus pusēm, un šo strīdu nevar atrisināt ar šī panta 1.daļā minētajām metodēm, tā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsts starpniecību var griezties pie Padomes, lai tā lūdz Starptautiskās tiesas konsultatīvo slēdzienu saskaņā ar Tiesas Statūtu 65.pantu, Tiesas slēdziens tiek uzskatīts par izšķirošu.

4. Katra valsts, parakstot šo Konvenciju vai iesniedzot savu ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumentu, vai pievienojoties tai, vai katra reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, parakstot šo Konvenciju vai iesniedzot formālās apstiprināšanas dokumentu vai akceptēšanas dokumentu, var paziņot, ka tā šī panta 2. un 3.daļas neuzskata sev par saistošām. Pārējām Pusēm nav saistošas 2. un 3.daļas attiecībās ar Pusi, kas izdarījusi šādu paziņojumu.

5. Katra Puse, kas izdarījusi paziņojumu saskaņā ar šī panta 4.daļu, var jebkurā laikā atsaukt savu paziņojumu, informējot par to Ģenerālsekretāru.

33.pants

Autentiskie teksti

Šīs Konvencijas teksti arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodās ir vienlīdz autentiski.

34.pants

Depozitārijs

Ģenerālsekretārs ir šīs Konvencijas depozitārijs.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti ir parakstījuši šo Konvenciju.

Parakstīta Vīnē, vienā eksemplārā, tūkstoš deviņi simti astoņdesmit astotā gada divdesmitajā decembrī.

 

Pielikums

Pārstrādātās Tabulas, kurās ietverti Narkotisko vielu komisijas veiktie labojumi, kas stājušies spēkā ar 1992.gada 23.novembri

Tabula I

Tabula II

N-acetilantranilskābe

Etiķskābes anhidrīds

Efedrīns

Acetons

Ergometrīns

Antranilskābe

Ergotamīns

Etilēteris

Izosafrols

Sālsskābe

Lizergīnskābe

Metiletilketons

3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons

Feniletiķskābe

1-fenil-2-propanons

Piperidīns

Piperonāls

Kālija permanganāts

Pseidoefedrīns

Sērskābe

Safrols

Toluols

   

Šajā Tabulā minēto vielu sāļi, ja šādu sāļu pastāvēšana ir iespējama.

Šajā Tabulā minēto vielu sāļi, ja šādu sāļu pastāvēšana ir iespējama

(Sālsskābes un Sērskābes sāļi tiek īpaši izslēgti).

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 20.12.1988.
Stājas spēkā:
 25.05.1994.
Pievienošanās:
 24.02.1994.
Pieņemšanas vieta: 
Vīne
Ratificēja:
 Augstākā Padome
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 ANO Ņujorkā
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 133, 26.09.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
1203
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)