Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
LĪGUMS PAR BALTIJAS KOPĒJO TRANZĪTA PROCEDŪRU

LATVIJAS REPUBLIKA, IGAUNIJAS REPUBLIKA, LIETUVAS REPUBLIKA,

turpmāk tekstā - līgumslēdzējas puses,

IEVĒROJOT, ka Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas gala mērķis ir iestāties Eiropas Savienībā;

IEVĒROJOT 1993.gada 13.septembrī parakstīto Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas Brīvās tirdzniecības līgumu;

IEVĒROJOT Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas valdību vadītāju 1995.gada 13.februārī Rīgā parakstīto lēmumu "Par Via Baltica" un 1997.g. 6.februārī Tallinā parakstīto lēmumu "Par tranzīta satiksmes uzlabošanu", kurā vienojās par Baltijas tranzīta sistēmas izveidi, pamatojoties uz Kopējā tranzīta procedūras konvencijas (Interlakenas 1987.g. konvencija) noteikumiem;

IEVĒROJOT, ka visas līgumslēdzējas puses jau tagad izmanto Vienoto administratīvo dokumentu muitas tranzīta procedūrai;

AR NOLŪKU nākotnē pievienoties Kopējā tranzīta procedūras konvencijai

IR NOLĒMUŠAS noslēgt šādu līgumu.

Vispārīgie jautājumi

1. pants

1. Šis līgums nosaka līgumslēdzēju pušu tranzīta preču pārvadājumu pasākumus, arī ar pārkrautām, pāradresētām vai muitas noliktavā novietotām precēm, ieviešot Baltijas kopējā tranzīta procedūru, neatkarīgi no preču veida vai izcelsmes.

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2.punkts).

3. Saskaņā ar 7. līdz 12.panta nosacījumiem, Baltijas kopējā tranzīta procedūras noteikumi tiek izklāstīti šī līguma I un II pielikumā.

4. Tranzīta deklarācijas un tranzīta dokumenti Baltijas kopējā tranzīta procedūras nolūkam atbilst un tiek aizpildīti saskaņā ar šī līguma III pielikumu.

5. Noteikumi par prasību, kas ierosinātas no citas līgumslēdzēja puses, atlīdzināšanas nodrošināšanu katrai līgumslēdzējai pusei tiek izklāstīti šī līguma IV pielikumā.

2. pants

1. Baltijas kopējā tranzīta procedūra šajā līgumā turpmāk tiek saukta par T1B procedūru.

2. T1B procedūru var piemērot jebkurām precēm, kuras pārvadātas saskaņā ar 1.panta 1.punktu.

3. (Šajā pantā nav iekļauts 3.punkts).

4. (Šajā pantā nav iekļauts 4.punkts).

3. pants

1. Šī līguma terminu skaidrojums:

(a) "tranzīts" - muitas procedūra, kuras laikā preces tiek pārvadātas kompetento iestāžu kontrolē no vienas līgumslēdzējas puses iestādes līdz tās pašas vai citas līgumslēdzējas puses iestādei pāri vismaz vienai robežai;

(b) (Šajā punktā nav iekļauts (b) apakšpunkts);

(c) "trešā valsts" nozīmē jebkuru valsti, kura nav šī līguma līgumslēdzēja puse.

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2.punkts).

3. (Šajā pantā nav iekļauts 3.punkts).

4. pants

1. Šis līgums neietekmē jebkura cita starptautiska līguma piemērošanu tranzīta procedūrai saskaņā ar piemērošanas ierobežojumiem, kas attiecas uz preču pārvadāšanu no vienas vietas kādas līgumslēdzējas puses teritorijā līdz citai vietai tās pašas līgumslēdzējas puses teritorijā vai uz dokumentu, kuri apstiprina preču nacionālo statusu, izsniegšanas ierobežojumiem.

2. Šis līgums neietekmē arī:

(a) preču kustību atbilstoši procedūrai - ievešana uz laiku un

(b) vienošanos par robežsatiksmi.

5. pants

(Šajā līgumā nav iekļauts 5. pants)

6. pants

Ja tiek nodrošināta jebkuru pasākumu piemērošana precēm, līgumslēdzējas puses atbilstoši T1B procedūrai var ieviest vienkāršotas procedūras, izmantojot abpusējas vienošanās, kuras atbilst II pielikumā izklāstītajiem kritērijiem un kuras tiek piemērotas noteiktiem satiksmes veidiem vai pasākumiem.

Par šāda veida vienošanos tiek informēta Apvienotā komiteja (sk. 14. un 15.pantu) un līgumslēdzēja puse, kas tajā nepiedalās.

Tranzīta procedūras ieviešana

7. pants

1. Saskaņā ar šī līguma īpašajiem noteikumiem, līgumslēdzēju pušu kompetentām muitas iestādēm ir tiesības uzņemties nosūtīšanas, tranzīta, saņēmējas un garantijas iestāžu funkcijas.

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2.punkts).

3. Ja vairāki preču sūtījumi, atbilstoši I pielikuma 12.panta 2.punktam, tiek sagrupēti kopā un, iekrauti vienā transportlīdzeklī, nosūtīti kā apvienota krava ar vienu principālu vienā T1B operācijā no vienas nosūtīšanas iestādes uz vienu saņēmēju iestādi vienam saņēmējam, līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai šādi sūtījumi, izņemot ārkārtas, attaisnojamos gadījumos, tiktu ietverti vienā T1B deklarācijā ar attiecīgiem kravas sarakstiem.

4. Personai, kura ir nokārtojusi eksporta formalitātes vienas līgumslēdzējas puses robežmuitas iestādē, nav jāpiemēro nosūtītajām precēm T1B procedūra, neraugoties uz muitas procedūru, kura tiks piemērota blakus robežmuitas iestādē.

5. Līgumslēdzējas puses robežmuitas iestāde, kur tiek nokārtotas eksporta formalitātes, var atteikties piemērot precēm T1B procedūru, ja šī procedūra izbeidzas blakus robežmuitas iestādē.

8. pants

Ja preces tiek nosūtītas ar vienu T1B dokumentu, nav atļauts tās papildināt, izņemt vai aizstāt, it īpaši, kad sūtījumi tiek sadalīti, pārkrauti vai sakrauti.

9. pants

(Šajā līgumā nav iekļauts 9. pants)

10. pants

1. Ja šī panta 2.daļā vai pielikumos nav noteikts citādi, jebkura T1B operācija tiek segta ar garantiju, kura ir derīga visās operācijā iesaistītajās līgumslēdzējās pusēs.

2. 1.punkta nosacījumi neattiecas uz tiesībām:

(a) līgumslēdzējām pusēm savstarpēji vienoties par atteikšanos pieprasīt garantiju T1B operācijām, kas notiek tikai to teritorijās;

(b) līgumslēdzējām pusēm nepieprasīt garantiju par T1B operācijas daļu starp nosūtīšanas iestādi un pirmo tranzīta iestādi.

3. Fiksētas likmes (flat-rate) garantijas nolūkam, saskaņā ar I un II pielikumu, ECU nozīmē Līgumslēdzējas puses valsts valūtas daudzumu, kas aprēķināts, izmantojot Līgumslēdzējas puses Valsts bankas noteikto ECU apmaiņas kursu oktobra pirmajā darbadienā, un tiks izmantots no nākošā gada 1.janvāra.

Ja noteiktai nacionālajai valūtai kurss nav pieejams, piemērojamais kurss ir kurss, kas izsludināts pirmajā dienā pēc oktobra pirmās darbadienas. Ja kurss nav bijis izsludināts pēc oktobra pirmās darbadienas, piemērojamais kurss būs kurss, kas izsludināts pēdējā dienā pirms oktobra pirmās darbadienas.

11. pants

1. Vispārīgs nosacījums ir, ka preču atpazīšanu nodrošina ar noplombēšanu.

2. Noplombēti tiek:

(a) vieta, kurā atrodas preces, ja transportlīdzeklis jau ir bijis apstiprināts atbilstoši visiem noteikumiem vai nosūtīšanas iestāde to atzinusi par piemērotu noplombēšanai;

(b) citos gadījumos - katrs atsevišķais iesaiņojums.

3. Transportlīdzekļus var atzīt par piemērotiem noplombēšanai ar nosacījumu, ka:

(a) tiem var viegli un efektīvi uzlikt plombas;

(b) tie ir tā konstruēti, ka nav iespējams izkraut vai iekraut preces, neatstājot redzamas aizskaršanas pēdas vai bojājot plombas;

(c) tajos neatrodas slēptuves, kurās varētu noslēpt preces;

(d) kravai domātās vietas ir viegli pieejamas kompetento iestāžu pārbaudei.

4. Nosūtīšanas iestāde var atteikties no noplombēšanas ja, ņemot vērā citus iespējamos atpazīšanas pasākumus, preču apraksts T1B deklarācijā vai papildu dokumentācijā ļauj tās viegli atpazīt.

12. pants

1. T1B dokumenta 4. papildu eksemplārs tiek iesniegts tranzīta statistikas nolūkam, ja tas līgumslēdzējai pusei nav nepieciešams līdz pirmajai tranzīta iestādei katras līgumslēdzējas puses teritorijā.

2. Minētais papildu eksemplārs nav nepieciešams, ja preces tiek pārvadātas atbilstoši II pielikuma IV daļas I nodaļas nosacījumiem.

3. Principāls vai viņa pilnvarotais pārstāvis pēc līgumslēdzēju pušu par tranzīta statistikas atbildīgo iestāžu pieprasījuma iesniedz jebkuru statistikas apkopošanai nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz T1B dokumentiem.

Administratīvā palīdzība

13. pants

1. Attiecīgo līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes apgādā viena otru ar jebkuru viņu rīcībā esošo informāciju, kura ir svarīga šī līguma piemērošanas apstiprināšanai.

2. Ja nepieciešams, attiecīgo līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes informē viena otru par visiem konstatētajiem faktiem, dokumentiem, pārskatiem, tiesvedības protokoliem un informāciju, kas attiecas uz atbilstoši T1B izpildītajām transporta operācijām, kā arī par nekārtībām vai pārkāpumiem, kas saistīti ar šādām operācijām.

Turklāt, ja nepieciešams, tās paziņo viena otrai visus konstatētos faktus par precēm, par kurām paredzēta savstarpēja palīdzība un kurām ir bijusi piemērota procedūra - ievešana muitas noliktavā.

3. Ja tiek atklātas nekārtības vai pārkāpumi attiecībā uz precēm, kuras ir bijušas ievestas vienas līgumslēdzējas puses teritorijā no otras līgumslēdzējas puses teritorijas vai tās ir izvestas cauri līgumslēdzējas puses teritorijai, vai ir bijušas uzglabātas, piemērojot procedūru - ievešana muitas noliktavā, attiecīgo līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes, pēc pieprasījuma, sniedz viena otrai visu informāciju par:

(a) apstākļiem, kādos šīs preces tika pārvadātas:

- kādā veidā tās tika pārsūtītas, kur tās tika ievestas līgumslēdzējas puses, kurai ir adresēts pieprasījums, izmantojot T1B dokumentu, teritorijā vai

- kādā veidā tās tika ievestas, uz kurieni tās tika pārsūtītas no līgumslēdzējas puses, kurai pieprasījums ir adresēts, teritorijas, izmantojot T1B dokumentu;

(b) šo preču ievešanas apstākļiem muitas noliktavā, kur tās tika ievestas tās līgumslēdzējas puses teritorijā, kurai pieprasījums ir adresēts, izmantojot T1B dokumentu, vai kur tās tika pārsūtītas no tās līgumslēdzējas puses teritorijas, izmantojot T1B dokumentu.

4. Pieprasījums, saskaņā ar 1. līdz 3.punktu, norāda lietu, uz kuru tas attiecas.

5. Ja līgumslēdzējas puses kompetenta iestāde pieprasa palīdzību, kuru tā nevarētu sniegt, ja tā tiktu pieprasīta šai iestādei, tā to paziņo savā pieprasījumā. Piekrišana šādam pieprasījumam ir tās kompetentās iestādes ziņā, kurai tika iesniegts pieprasījums.

6. Informācija, kas iegūta saskaņā ar 1. līdz 3.punktu, tiek izmantota tikai šī līguma nolūkam, un saņēmēja līgumslēdzēja puse to aizsargā tāpat, kā līdzīga rakstura informāciju aizsargā informācijas sniedzējas līgumslēdzējas puses normatīvie akti. Šādu informāciju drīkst izmantot citiem nolūkiem tikai ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kura to sniedza un saskaņā ar tās iestādes noteiktajiem ierobežojumiem.

Atlīdzība

13.a pants

Attiecīgo līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes, saskaņā ar IV pielikuma noteikumiem, sniedz viena otrai palīdzību prasību atlīdzināšanā, ja šādas prasības tiek celtas sakarā ar T1B operāciju.

Apvienotā komiteja

14. pants

1. Ar šo tiek izveidota Apvienotā komiteja, kurā pārstāvēta katra līgumslēdzēja puse.

2. Apvienotā komiteja darbojas pēc savstarpējas saskaņas principa.

3. Apvienotā komiteja sanāk pēc vajadzības, bet ne mazāk kā vienreiz gadā. Jebkura līgumslēdzēja puse var pieprasīt sasaukt sanāksmi.

4. Apvienotā komiteja pieņem noteikumus, kuri ietver arī sanāksmju sasaukšanas kārtību un priekšsēdētāja un viņa pilnvaru laika noteikšanu.

5. Apvienotā komiteja var nolemt izveidot apakškomitejas vai darba grupas, kuras var palīdzēt komitejai pildīt tās pienākumus.

15. pants

1. Apvienotā komiteja ir atbildīga par šī līguma administrēšanu un ieviešanas nodrošināšanu. Šim nolūkam līgumslēdzējas puses regulāri informē komiteju par līguma piemērošanas pieredzi, tā sniedz rekomendācijas un 3.punktā minētajos gadījumos pieņem lēmumus.

2. Apvienotā komiteja īpaši rekomendē:

(a) labojumus šajā līgumā, izņemot šī panta 3.punktā minētos;

(b) jebkuru citu tās piemērošanai nepieciešamu pasākumu.

3. Apvienotā komiteja pieņem ar lēmumu:

(a) pielikumu labojumus;

(b) 10. (3) pantā minētās ECU definīcijas labojumus;

(c) citus labojumus šajā līgumā, kas izriet no izdarītajiem pielikumu labojumiem;

(d) pasākumus, kuri veicami saskaņā ar I pielikuma 28. (2) pantu;

(e) (Šajā punktā nav iekļauts (e) apakšpunkts);

(f) (Šajā punktā nav iekļauts (f) apakšpunkts).

Līgumslēdzējas puses atbilstoši savas valsts normatīvajiem aktiem īsteno lēmumus, kuri pieņemti saskaņā ar šī panta (a) līdz (d) apakšpunktu.

4. Ja Apvienotajā komitejā līgumslēdzējas puses pārstāvis ir pieņēmis lēmumu, kas pakļauts konstitucionālo prasību izpildei, un ja šajā dokumentā nav minēts lēmuma izpildes datums, lēmums stājas spēkā nākošā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad tiesību saglabāšanas atcelšana tiek paziņota.

5. (Šajā pantā nav iekļauts 5. punkts).

6. (Šajā pantā nav iekļauts 6. punkts).

Trešo valstu pievienošanās

15.a pants

(Šajā līgumā nav iekļauts 15.a pants).

Dažādi un noslēguma jautājumi

16. pants

Katra līgumslēdzēja puse veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī līguma noteikumi tiek piemēroti efektīvi un saskanīgi, ņemot vērā nepieciešamību samazināt tik tālu, cik tas ir iespējams, operatoriem uzliktās formalitātes, kā arī nepieciešamību panākt savstarpēji apmierinošus risinājumus problēmām, kas saistītas ar šo noteikumu izpildi.

17. pants

Līgumslēdzējas puses informē viena otru par noteikumiem, kurus tās pieņem šī līguma ieviešanai.

18. pants

Šī līguma noteikumi neizslēdz preču importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kurus līgumslēdzējas puses nosaka likumā un kuri pamatojas sabiedrības morāles, politikas vai drošības vajadzībās, cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības un dzīvības un nacionālo bagātību aizsardzībā, kurām ir mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība, vai rūpniecisku vai komerciālu īpašumu aizsardzību.

19. pants

Šī līguma pielikumi ir tā neatņemama daļa.

20. pants

1. Šis līgums ir piemērojams līgumslēdzēju pušu teritorijās.

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2. punkts).

21. pants

Katra līgumslēdzēja puse var izstāties no līguma, 12 mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot par to līguma depozitārijam, kam ir jāinformē par to pārējās līgumslēdzējas puses.

22. pants

1. Šis līgums stājas spēkā 1999.g. 1.janvārī ar nosacījumu, ka līgumslēdzējas puses pirms 1998.g. 1.novembra ir paziņojušas Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijai, kura ir līguma depozitārijs, ka konstitucionālās prasības, lai līgums stātos spēkā ir izpildītas.

2. Ja šis līgums nestājas spēkā 1999.g. 1.janvārī, tas stājas spēkā nākošā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir saņemts pēdējais šī panta 1.punktā minētais paziņojums.

3. Depozitārijs nekavējoties paziņo līgumslēdzējām pusēm šī panta 1.punktā minēto paziņojumu iesniegšanas datumu un šī līguma spēkā stāšanās datumu.

23. pants

(Šajā līgumā nav iekļauts 23. pants).

24. pants

Šis līgums ir sastādīts vienā eksemplārā latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodās, visi teksti ir autentiski. Vienošanās tiek iesniegta Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas arhīvā, kura nosūta tās apstiprinātu kopiju katrai līgumslēdzējai pusei. Šī līguma dažādas tulkošanas gadījumā angļu valodas teksts ir prioritārs.

Sastādīts Siguldā 1998.gada 10.jūlijā.

Latvijas Republikas vārdā Lietuvas Republikas vārdā Igaunijas Republikas vārdā
Guntars Krasts, Gedemins Vagnorius, Mart Siimann,
Ministru prezidents Ministru prezidents Ministru prezidents
I PIELIKUMS

I daļa

Vispārīgie jautājumi

1. pants

1. Šajā līgumā noteikto Baltijas kopējo tranzīta procedūru piemēro preču pārvadāšanai saskaņā ar šī līguma 1.(1) pantu.

2. Šī procedūra ir T1B procedūra saskaņā ar šī līguma 2.pantu.

2. pants

(Šajā pantā nav iekļauti (a) un (b) punkti).

Šī līguma nolūkam:

(c) "kompetentās iestādes" nozīmē muitas iestādi vai jebkuru citu iestādi, kura ir atbildīga par šī līguma piemērošanu saskaņā ar līgumslēdzēju pušu normatīvajiem aktiem;

(d) "principāls" nozīmē personu, kura pati vai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību, iesniedzot attiecīgo deklarāciju, norāda vēlmi veikt tranzīta operāciju;

(e) "transportlīdzeklis" nozīmē:

- jebkuru autotransporta līdzekli, piekabi vai puspiekabi,

- jebkuru konteineru, saskaņā ar Muitas konvenciju par konteineriem, ja pārvadājums notiek pa sauszemes ceļu;

(f) "nosūtītāja iestāde" nozīmē kompetentu iestādi, kurā sākas tranzīta operācija;

(g) "tranzīta iestāde" nozīmē līgumslēdzējas puses, kura nav nosūtītāja līgumslēdzēja puse, ievešanas vietas muitas iestādi;

(h) "saņēmēja iestāde" nozīmē kompetento iestādi, kurā ir jāuzrāda preces, kurām tiek piemērota tranzīta procedūra, lai noslēgtu tranzīta operāciju;

(i) "garantijas iestāde" nozīmē kompetento iestādi, kurā tiek iesniegta vispārēja vai vienreizēja garantija;

(j) "iekšējā robeža" nozīmē divu līgumslēdzēju pušu savstarpējo robežu.

3. līdz 9. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauta II līdz IV daļa jeb 3. līdz 9. pants).

T1B PROCEDŪRA

I nodaļa

10. pants

1. Visas preces, kuras pārvadātas, izmantojot T1B procedūru, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, ir T1B deklarācijas priekšmets. T1B deklarācija nozīmē deklarāciju uz veidlapas, kura atbilst III pielikumā pievienotajām paraugveidlapām.

2. 1.punktā minēto veidlapu, ja nepieciešams, var papildināt ar vienu vai vairākām papildu veidlapām, kuras atbilst III pielikumā pievienotajām paraugveidlapām.

3. 1. un 2.punktā minētās veidlapas tiek iespiestas un aizpildītas līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, kuras pieņem nosūtītājas līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde. Ja nepieciešams, T1B operācijā iesaistītās līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes var pieprasīt tulkojumu līgumslēdzējas puses oficiālajā valodā vai angļu, vai krievu valodā.

4. T1B deklarāciju paraksta principāls, un vismaz trīs tās eksemplāri tiek iesniegti nosūtītājā iestādē.

5. T1B deklarācijai pievienots papildu dokuments veido vienu neatņemamu tās daļu.

6. T1B deklarācijai pievieno transporta dokumentu.

Nosūtītāja iestāde var nepieprasīt šī dokumenta iesniegšanu muitas formalitāšu kārtošanas laikā. Tomēr transporta dokuments ir jāuzrāda pēc muitas vai citas kompetentas iestādes pieprasījuma pārvadāšanas laikā.

7. Ja nosūtītājā līgumslēdzējā pusē T1B procedūra seko citai muitas procedūrai, šī procedūra tiek norādīta T1B deklarācijā vai attiecīgajos muitas dokumentos.

11. pants

1. Principāls ir atbildīgs par:

(a) preču un T1B dokumenta nogādāšanu saņēmējā iestādē nemainītā veidā noteiktajā termiņā, ievērojot kompetento iestāžu pieņemtos pasākumus identificēšanas nodrošināšanai;

(b) Baltijas kopējā tranzīta procedūras noteikumu ievērošanu;

(c) nodokļu un citu maksājumu nomaksu, kas maksājami Baltijas kopējā tranzīta procedūras laikā vai saistībā ar to radušos pārkāpumu vai atkāpju no spēkā esošās kārtības dēļ.

2. Neraugoties uz principāla saistībām saskaņā ar šī panta 1.punktu, pārvadātājs vai preču saņēmējs, kurš pieņem preces, zinādams, ka tās tiek pārvadātas atbilstoši Baltijas Kopējā tranzīta procedūrai, arī ir atbildīgs par preču nogādāšanu saņēmējā iestādē nemainītā veidā noteiktajā termiņā, ievērojot kompetento iestāžu pieņemtos pasākumus identificēšanas nodrošināšanai.

12. pants

1. Ir atļauts izmantot vienu un to pašu transportlīdzekli preču iekraušanai vairākās nosūtītājās iestādēs un izkraušanai vairākās saņēmējās iestādēs.

2. Katra T1B deklarācija ietver tikai preces, kuras iekrautas vai iekraujamas vienā transportlīdzeklī pārvadāšanai no vienas nosūtītājas iestādes uz vienu saņēmēja iestādi.

3. Atbilstoši pirmajam punktam par vienu transportlīdzekli ar nosacījumu, ka pārvadājamās preces tiek nosūtītas kopā, tiek uzskatīti:

(a) autotransportlīdzeklis kopā ar savu piekabi (piekabēm) vai puspiekabi (puspiekabēm);

(b) (Šajā punktā nav iekļauts (b) apakšpunkts);

(c) (Šajā punktā nav iekļauts (c) apakšpunkts);

(d) konteiners, kas iekrauts transportlīdzeklī, šī panta nozīmē.

13. pants

1. Nosūtītāja iestāde pieņem un reģistrē T1B deklarāciju, nosaka termiņu, kurā preces jānogādā saņēmējā iestādē, un piemēro identificēšanai nepieciešamos pasākumus.

1a. Ja ir spēkā II pielikuma 34.b panta noteikumi vai arī muitas iestādes uzskata to par nepieciešamu, nosūtītāja iestāde sūtījumam var noteikt maršrutu. Maršruts, pēc principāla pieprasījuma, var tikt mainīts tikai ar līgumslēdzējas puses, kurā atrodas minētās preces noteiktā pārvadājuma laikā, muitas iestādes piekrišanu. Muitas iestāde atzīmē attiecīgo informāciju T1 B dokumentā un nekavējoties informē nosūtītāju iestādi.

1b. Nepārvaramas varas gadījumos pārvadātājam ir atļauts novirzīties no noteiktā maršruta. Preces un T1B dokuments ir nekavējoties jāiesniedz līgumslēdzējas puses, kurā atrodas preces, tuvākajā muitas iestādē. Muitas iestāde nekavējoties informē nosūtītāju iestādi par maršruta maiņu un izdara attiecīgas atzīmes T1B dokumentā.

2. Nosūtītāja iestāde izdara nepieciešamās atzīmes T1B deklarācijā, patur sev vienu eksemplāru un pārējos atdod principālam vai viņa pārstāvim.

14. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 14. pants).

15. pants

1. T1B dokumenta eksemplāri, kurus nosūtītāja iestāde atdod principālam vai viņa pārstāvim, nosūtāmi kopā ar precēm.

2. Pārraudzības nolūkā katra līgumslēdzēja puse var noteikt tranzīta ceļus savā teritorijā.

16. pants

Katra līgumslēdzēja puse iesniedz Apvienotajai komitejai iestāžu sarakstu, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar T1B operācijām, norādot to darbalaiku un Baltijas kopējā tranzīta procedūras piemērošanas kompetenci.

Apvienotā komiteja paziņo to citām valstīm.

17. pants

T1B dokumenta kopijas ir jāuzrāda pēc kompetento iestāžu pieprasījuma.

18. pants

1. Kravu un T1B dokumenta kopijas uzrāda katrā tranzīta iestādē.

2. Pārvadātājs iesniedz tranzīta paziņojuma dokumentu katrā tranzīta iestādē. Tranzīta paziņojuma dokumenta veids ir noteikts II pielikumā.

3. Tranzīta iestāde nepārbauda preces, izņemot gadījumus, kad ir aizdomas par kādu atkāpi no spēkā esošās kārtības, kura varētu radīt pārkāpumu.

4. Ja preces tiek pārvadātas cauri citai tranzīta iestādei, nevis T1B dokumentā minētajai, šī iestāde nekavējoties nosūta tranzīta paziņojuma dokumentu uz dokumentā minēto iestādi.

19. pants

Ja preces tiek iekrautas vai izkrautas starpposma kompetentas iestādes klātbūtnē, T1B dokumenta kopijas, kuras atdevusi nosūtītāja iestāde (iestādes), uzrāda minētajām iestādēm.

20. pants

1. T1B dokumentā aprakstītās preces var bez jaunas deklarācijas aizpildīšanas pārkraut citā transportlīdzeklī līgumslēdzējas puses, kuras teritorijā notiek pārkraušana, kompetento iestāžu uzraudzībā. Tādos gadījumos kompetentās iestādes izdara attiecīgas atzīmes T1B dokumentā.

2. Saskaņā ar saviem noteiktajiem nosacījumiem, kompetentās iestādes var atļaut šādu pārkraušanu bez uzraudzības. Šādos gadījumos pārvadātājs izdara attiecīgas atzīmes T1B dokumentā un informē līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes par pārkraušanu, lai to apstiprinātu.

21. pants

1. Ja pārvadājuma laikā plombas tiek netīšām bojātas, pārvadātājs nekavējoties pieprasa, lai līgumslēdzējas puses, kurā atrodas transportlīdzeklis, kompetentās iestādes sastāda apstiprinātu aktu. Attiecīgās iestādes uzliek jaunas plombas, ja tas ir iespējams.

2. Ja avārijas gadījumā ir nepieciešams pārkraut preces citā transportlīdzeklī, tiek piemērots 20.pants.

3. Nenovēršamu briesmu gadījumā, kad nepieciešams nekavējoties izkraut visu kravu vai daļu no tās, pārvadātājam ir atļauts rīkoties pēc savas iniciatīvas. Šo rīcību viņš atzīmē T1B dokumentā. Šādos gadījumos tiek piemērota šī panta 1.daļa.

4. Ja avārijas vai cita pārvadāšanas laikā notikuša incidenta dēļ pārvadātājs nevar ievērot 13.pantā minēto termiņu, viņš nekavējoties informē 1.punktā minēto kompetento iestādi. Šī iestāde atzīmē attiecīgo informāciju T1B dokumentā.

22. pants

1. Preces un dokumentu uzrāda saņēmējā iestādē.

2. Saņēmēja iestāde T1B dokumenta kopijās atzīmē veiktās kontroles un nekavējoties nosūta vienu eksemplāru nosūtītājai iestādei, paturot sev otro eksemplāru.

3. T1B operāciju var noslēgt arī citā iestādē, nevis T1B minētajā. Šī iestāde tad kļūst par saņēmēju iestādi.

4. Ja preces tiek nogādātas saņēmējā iestādē pēc nosūtītājas iestādes noteiktā termiņa beigšanās un šī nokavēšanās ir pamatotu apstākļu dēļ, kuri nav attiecināmi uz pārvadātāju vai principālu, tiek uzskatīts, ka pārvadātājs vai principāls ir izpildījis saistības noteiktajā termiņā.

5. Ja 3.punktā minētajā saņēmējas iestādes maiņas gadījumā jaunā saņēmēja iestāde pieder līgumslēdzējai pusei, kurai nav jurisdikcija pār T1B dokumentā norādīto iestādi, tad jaunā saņēmēja iestāde, papildus parastajai atzīmei, kura obligāti ir jāieraksta, ieraksta atpakaļ nosūtāmā T1B dokumenta "saņēmējas iestādes kontrole" ailē vienu no šādām atzīmēm:

LV: Atšķirības: iestāde, kurā preces tiek uzrādītas, ............................ (nosaukums, kods un valsts);

EE: Erinevesud: tolliasitus, kus kaubad esitati ....................(nimi, kood ja riik);

LT: Skirtumai: (staiga, kuriai pateiktos prekņs .......................... (pavadinimas, kodas ir šalis).

6. 5.punktā minētajos gadījumos, ja T1B dokumentā ir viena no šādām atzīmēm, jaunajai saņēmējai iestādei ir jāpatur preces savā kontrolē un tā nedrīkst pieļaut to pārvietošanu uz citu iestādi, kā tikai atpakaļ līgumslēdzējai pusei, kurai ir jurisdikcija pār nosūtītāju iestādi, bez iepriekšminētās iestādes konkrētās atļaujas:

LV: Eksports no ......................................... pakļauts ierobežojumiem;

valsts nosaukums

EE: Eksport riigist ......................................vastavalt piirangutele;

riigi nimetus

LT: Eksportui iš ..........................................taikomi apribojimai;

valstybes pavadinimas

LV: Eksports no .............................. ir apliekams ar muitas maksājumiem;

valsts nosaukums

EE: Eksport riigist ......................................maksustatav maksuga;

riigi nimetus

LT: Eksportui iš ..........................................apmokestinamas.

valstybes pavadinimas

7. Nosūtītāja iestāde nenoslēdz T1B dokumentu, līdz visas saistības, kuras radušās saņēmējas iestādes maiņas dēļ, ir izpildītas. Attiecīgos gadījumos tā informē galvotāju par T1B nenoslēgšanu.

23. pants

Baltijas kopējā tranzīta operācija beidzas, kad preces un atbilstošais T1B dokuments tiek uzrādīts saņēmējā iestādē. Atbilstošā T1B dokumenta noslēgšana saņēmējā iestādē notiek nekavējoties ar nosacījumu, ka preces:

- tiek pakļautas citai muitas procedūrai vai

- tiek nosūtītas tieši uz trešo valsti vai uz brīvo zonu, vai

- ir bijušas saņemtas vietā, kura apstiprināta preču uzglabāšanai, gaidot deklarāciju muitas vajadzībām, saskaņā ar saņēmējas līgumslēdzējas puses spēkā esošajiem noteikumiem.

2. nodaļa

GARANTIJAS

24. pants

1. Lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu iekasēšanu, kurus katra līgumslēdzēja puse ir pilnvarota iekasēt par precēm, kuras šķērso tās teritoriju atbilstoši T1B operācijai, principāls saskaņā ar 33.panta noteikumiem sniedz garantiju.

Pirmajā rindkopā minētā garantija ir derīga visām līgumslēdzējām pusēm, kuras saistītas ar konkrēto T1B operāciju.

2. Garantija var būt vispārēja, kura aptver vairākas T1B operācijas, vai vienreizējā - vienai T1B operācijai.

3. Saskaņā ar 29. (2) pantu, garantija sastāv no trešās juridiskās personas kopējās un atsevišķās garantijas, kura:

- ir nodibināta līgumslēdzējā pusē, kurā garantija tiek sniegta,

un

- ir tās līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes apstiprināta saskaņā ar tajā spēkā esošajiem noteikumiem un ar tās iestādes noteiktajiem noteikumiem par apstiprināšanas kārtību.

25. pants

1. 24. (3) pantā minētā garantija atbilst II pielikuma paraugiem.

2. Ja nacionālās likumu, normatīvo aktu vai administratīvas darbības, vai parastās prakses noteiktā kārtība to pieprasa, katra līgumslēdzēja puse var atļaut izmantot cita veida garantiju ar nosacījumu, ka tai ir tāds pats juridisks spēks, kā noteikts paraugdokumentos.

26. pants

1. Vispārējo garantiju iesniedz garantijas iestādē.

2. Vispārējās garantijas izmantošana tiek piešķirta tikai juridiskām personām:

- kuras ir nodibinātas līgumslēdzējas pusē, kurā garantija tiek sniegta;

- kuras pēdējos sešos mēnešos kā principāls vai nosūtītājs ir regulāri izmantojušas Baltijas kopējā tranzīta režīmu vai par kurām kompetentās iestādes zina, ka tām ir tāds finansiālais stāvoklis, kas ļauj tām izpildīt savas saistības un

- kuras nav izdarījušas smagu vai atkārtotu muitas vai nodokļu likumdošanas pārkāpumu.

3. Garantijas iestāde nosaka garantijas summu, pieņem galvotāja saistības un izsniedz atļauju principālam garantijas robežās veikt jebkuru T1B operāciju, neatkarīgi no nosūtīšanas iestādes.

4. Katrai personai, kura saņēmusi atļauju, izsniedz, saskaņā ar attiecīgo līgumslēdzējas puses kompetento iestāžu noteikto kārtību, vienu vai vairākus garantijas sertifikātus, kuri aizpildīti uz II pielikuma paraugam atbilstošas veidlapas.

5. Atsauksme uz garantijas sertifikātu ir katrā T1B deklarācijā.

27. pants

Garantijas iestāde atceļ atļauju izmantot vispārējo garantiju, ja tās izsniegšanas nosacījumi vairs nav spēkā.

28. pants

1. Katra līgumslēdzēja puse var pieņemt, ka 24.pantā minētais galvotājs, izmantojot deklarāciju, sniedz vienreizēju garantiju un II pielikumā noteiktu fiksētas likmes (flat-rate) garantiju, nodokļu un citu maksājumu samaksu, kuri var būt maksājami T1B operācijas laikā, kura veikta viņa atbildībā, neatkarīgi no tā, kurš ir principāls. Ja preču pārvadāšana rada palielinātu risku, īpaši attiecībā uz vienā vai vairākās valstīs maksājamās nodokļu un citu maksājumu summu, fiksētās likmes summa tiek noteikta nosūtītājā iestādē augstākā līmenī.

Pirmajā rindkopā minētā garantija atbilst II pielikuma paraugam.

2. Fiksētās likmes garantiju iesniedz garantijas iestādē.

29. pants

1. Vienreizēju garantiju, kura sniegta vienai T1B operācijai, iesniedz nosūtīšanas iestādē. Nosūtīšanas iestāde nosaka garantijas summu.

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2. punkts).

3. (Šajā pantā nav iekļauts 3. punkts).

30. pants

Neietekmējot noteikumus, kuri nosaka citus atbrīvošanas gadījumus, attiecīgās līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes atbrīvo principālu no nodokļu un citu maksājumu maksāšanas šādos gadījumos:

(a) ja preces ir iznīcinātas nepārvaramas varas vai pierādītas nenovēršamas avārijas dēļ;

(b) atzīta trūkuma dēļ, kas radies sakarā ar preču raksturu.

31. pants

Galvotājs tiek atbrīvots no savām saistībām, ja T1B dokuments ir noslēgts nosūtīšanas iestādē.

Ja nosūtīšanas līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes galvotājam nav paziņojušas par T1B dokumenta nenoslēgšanu, viņš tiek līdzīgi atbrīvots no savām saistībām pēc 12 mēnešu perioda beigām, skaitot no T1B deklarācijas reģistrācijas datuma.

Ja otrajā rindkopā minētajā laika periodā kompetentās iestādes ir paziņojušas galvotājam par T1B dokumenta nenoslēgšanu, viņam papildus paziņo, ka viņam ir vai varētu būt jāmaksā parāda summa par konkrēto T1B operāciju.

Šis paziņojums sasniedz galvotāju ne vēlāk kā trīs gadus pēc T1B deklarācijas reģistrācijas datuma. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts pirms iepriekšminētā termiņa beigām, galvotājs līdzīgi tiek atbrīvots no savām saistībām.

3. nodaļa

ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJAS

(Šajā pielikumā nav iekļauti 32. un 33. pants)

4. nodaļa

ATKĀPE NO NOTEIKUMIEM

34. pants

1. Ja T1B operācijas laikā tiek atklāts pārkāpums vai kāda atkāpe no noteikumiem noteiktā valstī, nodokļus vai citus veicamos maksājumus, atlīdzina konkrētā līgumslēdzēja puse saskaņā ar tās likumu, normatīvo aktu vai administratīvās darbības noteikto kārtību , neatkarīgi no tā, vai tiek ierosināta krimināllieta.

2. Ja pārkāpuma vai atkāpes no noteikumiem vietu nevar noteikt, tiek uzskatīts, ka tā ir notikusi:

(a) ja T1B operācijas laikā pārkāpums vai atkāpe no noteikumiem tiek atklāta tranzīta iestādē, kas atrodas uz iekšējās robežas: līgumslēdzējā pusē, kuru transportlīdzeklis vai preces ir tikko atstājušas;

(b) (šajā punktā nav (b) apakšpunkta);

(c) ja T1B operācijas laikā pārkāpums vai atkāpe no noteikumiem tiek atklāta līgumslēdzējas puses teritorijā citur, nevis tranzīta iestādē: līgumslēdzējā pusē, kurā tas tiek atklāts;

(d) ja sūtījums nav ticis uzrādīts saņēmējā iestādē: pēdējā līgumslēdzējā pusē, kuras tranzīta paziņojuma dokumentā norādīts, ka transportlīdzeklis vai preces tajā ir iebraukuši;

(e) ja pārkāpums vai atkāpe no noteikumiem ir atklāta pēc T1B operācijas slēgšanas: līgumslēdzējā pusē, kurā tas tika atklāts.

3. (Šajā pantā nav iekļauts 3. punkts).

5. nodaļa

JURIDISKAIS SPĒKS

35. pants

1. T1B dokumentiem, kuri izsniegti saskaņā ar noteikumiem un identificēšanas pasākumiem, kurus veikušas vai pieņēmušas vienas līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, ir vienāds juridisks spēks citās līgumslēdzējās pusēs kā T1B dokumentiem, kuri izsniegti saskaņā ar noteikumiem un identificēšanas pasākumiem, kurus veikušas vai pieņēmušas katras šīs valsts kompetentās iestādes.

2. Līgumslēdzējas puses kompetento iestāžu iegūtajām ziņām, veicot pārbaudes T1B procedūrā, ir vienāds spēks citās līgumslēdzējas pusēs kā katras šīs valsts kompetento iestāžu iegūtajām ziņām.

36. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 36. pants)

6. nodaļa

T2B PROCEDŪRA

37. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 37. pants)

7. nodaļa

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ NOTEIKTIEM TRANSPORTA VEIDIEM

(Šajā pielikumā nav iekļauts 38.-40. pants)

8. nodaļa

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ PASTA SŪTĪJUMIEM

41. pants

1. Kā atkāpe no 1.panta - T1B procedūra neattiecas uz pasta sūtījumiem (ieskaitot pasta pakas).

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2.punkts).

9. nodaļa

42. līdz 44. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 42. līdz 44. pants)

10. nodaļa

45. līdz 46. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 45. un 46. pants)

11. nodaļa

47. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 47. pants)

II PIELIKUMS

I daļa

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. pants

Šis pielikums nosaka līguma un līguma I pielikuma noteikumu ieviešanas kārtību.

II daļa

2. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 2. pants)

III daļa

PREČU STATUSS

I nodaļa

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

3. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 3. pants)

Apjoms

4. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 4. pants)

Tiešā pārvadājuma nosacījums

5. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 5. pants)

II nodaļa

DOKUMENTU IZMANTOŠANA

6. līdz 9. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 6. līdz 9. pants)

Dokumenta izsniegšana pēc noteiktā termiņa

10. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 10. pants)

III nodaļa

DETALIZĒTAS PROCEDŪRAS, KURAS IR SPECIFISKAS NOTEIKTĀM TRANZĪTA PROCEDŪRĀM VAI NOTEIKTĀM PREČU KATEGORIJĀM

Pārvadāšana, izmantojot TIR karnetes vai ATA karnetes

11. līdz 14. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 11. līdz 14. pants)

Preces pasažieru bagāžā

15. pants

1. T1B procedūra nav obligāta preču pārvadāšanai, kuras pavada pasažierus vai atrodas viņu bagāžā, ja attiecīgās preces nav domātas komerciāliem nolūkiem.

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2. punkts).

IV nodaļa

ADMINISTRATĪVĀ PALĪDZĪBA

16. pants

Attiecīgo līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes palīdz viena otrai, pārbaudot dokumentu autentiskumu un pareizību, kā arī šajā pielikumā minēto detalizēto procedūru regularitāti.

IV daļa

NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ T1B PROCEDŪRU

I nodaļa

PROCEDŪRA

1. apakšnodaļa

Veidlapas

17. pants

1. T1B deklarācijas tiek noformētas uz Vienotā administratīvā dokumenta veidlapas, kuras paraugi ir norādīti III pielikuma 1. līdz 4.pielikumā.

Šādas deklarācijas tiek noformētas saskaņā ar šajā līgumā noteiktajiem noteikumiem.

2. T1B deklarācijas apraksta daļai var tikt izmantoti kravas saraksti pēc šī pielikuma 1.pielikuma parauga, saskaņā ar 25. līdz 29.pantā noteiktajiem nosacījumiem. To izmantošanu nekādā ziņā neietekmē saistības, kas attiecas uz "nosūtīšanas/eksporta" procedūru formalitātēm vai jebkuru procedūru saņēmējas līgumslēdzējas pusē attiecībā uz šādām formalitātēm izmantojamām veidlapām.

2. apakšnodaļa

T1B deklarācijas

Apraksts un izmantošana

18. pants

1. Ja preces tiek pārvietotas atbilstoši T1B procedūrai, principāls uzrāda simbolu "T1B" izmantotās veidlapas 1.ailes labajā iedaļā. Ja tiek izmantotas papildlapas, principāls uzrāda simbolu "T1B (a)" izmantotās papildlapas 1.ailes labajā iedaļā.

Kad šādas deklarācijas tiek veidotas, izmantojot datorizētu deklarāciju apstrādes sistēmu un izmantotās papildlapas atbilst III pielikuma 1. vai 2.pielikuma paraugiem, ir jāuzrāda simbols "T1B (a)" minētās veidlapas 1.ailes labajā iedaļā.

2. (Šajā pantā nav iekļauts 2. punkts).

Jaukti sūtījumi

19. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 19. pants)

Nosūtīšanas/ eksporta deklarācijas uzrādīšana ar tranzīta deklarāciju

20. pants

Ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem vienkāršošanas pasākumiem, nosūtīšanas vai pārsūtīšanas muitas dokuments, vai muitas dokuments preču eksportam vai reeksportam, vai jebkurš dokuments ar līdzīgām sekām tiek uzrādīts nosūtīšanas iestādei kopā ar tranzīta deklarāciju, uz kuru tas attiecas.

Procedūras vienkāršošanai (sk. iepriekšējo rindkopu) un, ja tas nav pretrunā ar līguma 7.(3) pantu, nosūtīšanas vai pārsūtīšanas deklarācija vai preču eksporta vai reeksporta deklarācija, no vienas puses, un tranzīta deklarācija, no otras, var tikt savienotas vienā veidlapā.

T1B deklarāciju iesniegšana

21. pants

1. Deklarācija tiek iesniegta kompetentajā iestādē tās noteiktajā darbalaikā. Tomēr kompetentā iestāde, pēc deklarētāja pieprasījuma un uz tā rēķina, var atļaut iesniegt deklarāciju ārpus noteiktā darbalaika.

2. Ikviena deklarācija ir jāuzskata par iesniegtu minētajā iestādē, ja tā ir iesniegta kompetentās iestādes amatpersonai jebkurā citā šim nolūkam noteiktā vietā pēc kompetento iestāžu un personas vienošanās.

Preču pārbaude

22. pants

1. Preces tiek pārbaudītas noteiktās vietās un tam nolūkam noteiktā darbalaikā.

2. Tomēr kompetentā iestāde, pēc deklarētāja pieprasījuma, var pārbaudīt preces vietās vai laikā, kas nav minēti 1. punktā.

Deklarētājs sedz ar to saistītos izdevumus.

3. apakšnodaļa

Kravas saraksti

Definīcija

23. pants

17. (2) pantā minētais kravas saraksts nozīmē jebkuru komerciālu dokumentu, kas atbilst 24. līdz 29. pantā un 60. līdz 63. pantā noteiktajiem nosacījumiem.

Kravas sarakstu veidi

24. pants

Kravas sarakstā ir iekļauts:

(a) virsraksts "Kravas saraksts";

(b) aile, 70 x 55 mm, kura sadalīta ar augšējo daļu 70 x 15 mm, kur ieraksta simbolu "T1B", kam seko viens no 18. (1) un (2) pantā minētajiem simboliem, un apakšējā daļa 70 x 40 mm, kurā ieraksta 27. (3) pantā minētās atsauces;

(c) slejas, šādā secībā un ar norādītajiem virsrakstiem:

- Kārtas numurs.

- Marķējums, numerācija, iesaiņojuma skaits un veids, preču apraksts.

- Nosūtītāja/ eksportētāja līgumslēdzēja puse.

- Svars bruto (kilogramos).

- Dienesta lietošanai.

Sleju platumu var regulēt pēc nepieciešamības, izņemot to, ka slejai ar virsrakstu "Dienesta lietošanai" ir jābūt ne mazāk kā 30 mm platai. Var arī izmantot laukumus, kuri nav minēti (a), (b) un (c).

Kravas saraksta aizpildīšana

25. pants

1. Tikai veidlapas priekšu var izmantot kā kravas sarakstu.

2. Kārtas numurs atrodas pirms katra kravas sarakstā norādītā priekšmeta.

3. (Šajā pantā nav iekļauts 3. punkts).

4. Pēc pēdējā ieraksta tiek novilkta horizontāla līnija un pārējie neizmantotie laukumi noslēgti, lai nav iespējama vēlāka papildināšana.

Kravas sarakstu vienkāršošana

26. pants

1. Katras līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes var atļaut izmantot kā kravas sarakstus, 17. (2) panta nozīmē, sarakstus, kuri neatbilst visām 23., 24. un 60. līdz 63. panta prasībām.

Šādu sarakstu izmantošana ir pieļaujama, ja:

(a) tos iesniedz uzņēmumi, kuru oficiālie dokumenti ir pamatoti elektroniskā vai automatizētā datu apstrādes sistēmā;

(b) tos izstrādā un aizpilda tādā veidā, ka kompetentās iestādes var tos viegli izmantot;

(c) katram priekšmetam tie uzrāda to skaitu, iesaiņojuma veidu, marķējumu un numerāciju, preču aprakstu, nosūtītāja/eksportētāja līgumslēdzēju pusi un bruto svaru kilogramos.

2. Kā 1.punktā minēto kravas sarakstu ir arī atļauts izmantot aprakstošus sarakstus, kuri noformēti, lai veiktu nosūtīšanas/eksporta formalitātes, arī ja šādus sarakstus iesniedz uzņēmumi, kuru komerciālie dokumenti nav pamatoti elektroniskā vai automatizētā datu apstrādes sistēmā.

Kravas sarakstu izmantošana

27. pants

1. Ja principāls izmanto kravas sarakstus sūtījumam, kas sastāv no diviem vai vairākiem preču veidiem, tad T1B procedūrai izmantotās veidlapas ailes - 15. "Nosūtītāja/eksportētāja valsts", 33. "Preču kods", 35. "Svars bruto (kg)", 38. "Svars neto (kg)", un, ja nepieciešams, 44. "Papildu informācija, iesniegti e dokumenti, pilnvaras un atļaujas" - noslēdz un veidlapas 31.aile "Preces iesaiņojums un apraksts" netiek izmantota, lai norādītu marķējumu un numerāciju, iesaiņojuma skaitu un veidu un preču aprakstu. Šādos gadījumos netiek izmantotas papildlapas.

2. Kravas saraksta kopijas tiek iesniegtas tajā pašā daudzumā, kā attiecīgā veidlapa, kura izmantota tranzīta nolūkam.

3. Kad deklarācija ir reģistrēta, kravas sarakstam ir jābūt ar to pašu reģistrācijas numuru, kā attiecīgajai veidlapai, kura izmantota procedūrai. Numurs ir jādrukā, vai nu izmantojot spiedogu, kurā iekļauts nosūtīšanas iestādes nosaukums, vai ar roku. Pēdējā gadījumā tas ir jāapstiprina, uzspiežot nosūtīšanas iestādes vai nosūtīšanas iestādes amatpersonas zīmogu.

Nosūtīšanas iestādes amatpersonas paraksts nav obligāts.

4. Ja divi vai vairāki kravas saraksti pavada vienu T1B procedūrai izmantotu veidlapu, katram ir jābūt ar kārtas numuru, ko piešķir principāls; pievienoto kravas sarakstu daudzums tiek norādīts minētās veidlapas 4.ailē "Krava s saraksts".

5. Deklarācija uz veidlapas, kas atbilst III pielikuma 1. un 2.pielikuma paraugiem, kas satur simbolu "T1B" 1. ailes labajā iedaļā un ko pavada viens vai vairāki kravas saraksti, tiek uzskatīta kā līdzīga T1B deklarācija I pielikuma 10. panta nolūkam.

Jaukti sūtījumi

28. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 28. pants)

Viena veida preču sūtījumi

29. pants

Katras līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes var atļaut uzņēmumiem, kuru komerciālie dokumenti ir pamatoti elektroniskā vai automatizētā datu apstrādes sistēmā un kuriem, pamatojoties uz 26.pantu, jau ir atļauts izmantot īpaša veida kravas sarakstus, lietot šādus sarakstus T1B tranzīta operācijām, kas sastāv no tikai viena veida precēm, ja šī iespēja ir nepieciešama attiecīgo uzņēmumu datoru programmatūras dēļ.

4. apakšnodaļa

Formalitātes nosūtīšanas iestādē

Preču uzrādīšanas termiņš

30. pants

Nosūtīšanas iestādes noteiktais termiņš, kurā preces ir jāuzrāda saņēmēja iestādē, ir obligāts līgumslēdzējas puses, kuras teritorijā tiek iebraukts T1B tranzīta operācijas laikā, kompetentajām iestādēm, un tās nedrīkst mainīt šo termiņu.

5. apakšnodaļa

Tranzīta paziņojuma dokuments

31. pants

Veidlapai, kura jāaizpilda kā tranzīta paziņojuma dokuments I pielikuma 18. panta nolūkam, ir jāatbilst II pievienojuma paraugam.

6. apakšnodaļa

Formalitātes saņēmējā iestādē

Kvīts

32. pants

1. Jebkura persona, kura saņēmējā iestādē nogādā T1B tranzīta dokumentu kopā ar sūtījumu, uz kuru dokuments attiecas, var saņemt kvīti pēc pieprasījuma.

2. Veidlapa, kura aizpildāma kā kvīts, lai apstiprinātu, ka T1B tranzīta dokuments un attiecīgais sūtījums ir bijis uzrādīts saņēmējā iestādē, atbilst III pievienojuma paraugam. Tomēr, attiecībā uz T1B tranzīta dokumentu, var izmantot kvīti, kas atrodas tā atpakaļ nosūtāmajā eksemplārā.

3. Kvīti vispirms aizpilda attiecīgā persona, un tā var saturēt citu informāciju, kas attiecas uz sūtījumu, izņemot laukumā "saņēmējas iestādes dienesta lietošanai", bet saņēmējas iestādes apstiprinājums ir derīgs tikai attiecībā uz informāciju, kas atrodas šajā laukumā.

Dokumentu sūtīšana atpakaļ centrālajām iestādēm

33. pants

Katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības noteikt vienu vai vairākas centrālās iestādes, kurām saņēmējas līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes sūta atpakaļ dokumentus. Līgumslēdzējas puses pēc šādas iestādes attiecīgi informē Apvienoto komiteju un citas līgumslēdzējas puses un nosaka, kādas kategorijas dokumenti ir jāsūta atpakaļ.

II nodaļa

GARANTIJAS

1. apakšnodaļa

Garantijas dokumenti

34. pants

I pielikuma 25.(1) pantā minētais garantijas dokuments atbilst paraugam, kas norādīts:

- 4. pielikumā, vispārējas garantijas gadījumā;

- 5. pielikumā, vienreizējas garantijas gadījumā;

- 6. pielikumā, fiksētas likmes garantijas gadījumā.

2. apakšnodaļa

Vispārējā garantija

Vispārējās garantijas summa

34. a pants

Ja tas nav pretrunā ar 34.b panta nosacījumiem, vispārējās garantijas līmenis tiek noteikts šādi:

1. Vispārējās garantijas summu nosaka 100% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz 7000 ECU lielumā, saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem, izņemot 2.punktā minētajos gadījumos.

2. Muitas iestāde var noteikt vispārējās garantijas summu 30% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz 7000 ECU lielumā, saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem, ja :

- operators pēdējo divu gadu laikā ir regulāri veicis Baltijas Kopējā tranzīta operāciju, izmantojot vispārējās garantijas sistēmu,

- viņš nav pārkāpis savas saistības šajā laika periodā,

- preces neatrodas II pielikuma 8.pielikuma sarakstā.

3. 2.punktā paredzētais izņēmums nav attiecināms, ja tajā minētie nosacījumi vairs nav spēkā.

4. Garantijas iestāde četru dienu laikā novērtē:

- veiktos sūtījumus,

- maksājamos nodokļus un citus maksājumus, ņemot vērā līgumslēdzējas puses, kurā atrodas garantijas iestāde, augstāko nodokļu apjomu.

Šī novērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz personas komerciālo un uzskaites dokumentāciju, kas attiecas uz precēm, kuras pārvadātas iepriekšējos sešos mēnešos, aprēķināto summu dalot ar 46.

Iesniedzēju gadījumos, pamatojoties uz pieejamo informāciju, vispārējās garantijas izmantošanai garantijas iestāde kopā ar attiecīgo personu aprēķina par noteiktu laiku pārvadājamo preču daudzumu, vērtību un piemērojamos nodokļus. Garantijas iestāde ekstrapolācijas ceļā četru dienu laikā nosaka pārvadājamo preču iespējamo vērtību un nodokļus.

5. Garantijas iestāde sagatavo sešu mēnešu vispārējās garantijas summas pārskatu, īpaši pamatojoties uz informāciju, kura saņemta no nosūtītājas iestādes, un, ja nepieciešams, koriģē summu.

Vispārējās garantijas pagaidu pārtraukšana

34. b pants

Ja T1B operācija sakarā ar attiecīgo preču raksturu rada īpašu krāpšanas risku, pēc vienas vai vairāku līgumslēdzēju pušu pieprasījuma, pamatojoties uz Apvienotās komitejas lēmumu, vispārējās garantijas izmantošanu šādām precēm uz laiku var aizliegt.

Apvienotās komitejas sanāksme notiek un lēmums uz laiku aizliegt vispārējās garantijas izmantošanu tiek pieņemts ne vēlāk kā trīsdesmit dienas no jebkuras līgumslēdzējas puses lēmuma projekta iesniegšanas datuma citām līgumslēdzējām pusēm, ja šajā laika periodā cita līgumslēdzēja puse nav izteikusi nekādus rakstiskus iebildumus Apvienotajai komitejai un pārējām līgumslēdzējām pusēm.

Katra līgumslēdzēja puse nodrošina, lai lēmumu paziņotu tās operatoriem.

Preču izslēgšana no vispārējās garantijas sistēmas tiek ierobežota uz 12 mēnešu periodu, ja Apvienotā komiteja nepieņem lēmumu to pagarināt.

34. c pants

T1B operācijām, kuras saistītas ar 34.c pantā minētajām precēm, tiek piemēroti šādi pasākumi:

- Harmonizētās sistēmas kods, izmantojot vismaz četrus ciparus, tiek norādīts T1B dokumentā;

- viens no šiem teikumiem ir jāieraksta sarkanā krāsā pa diagonāli pāri visām attiecīgajām T1B dokumenta kopijām, un tam ir jāaizņem laukums, kas ir ne mazāks kā 100 mm x 10 mm:

LV: II pielikuma 34.b pants;

EE: Lisa II artikkel 34 B;

LT: II priedo 34.B straipsnis;

- T1B dokumentu atpakaļ sūtāmās kopijas, kurās parādās šis teikums, ir jānosūta atpakaļ nosūtītāja iestādei ne vēlāk kā vienu darbadienu pēc tās, kurā preces un T1B dokuments tika uzrādīti nosūtītāja iestādē.

Garantijas apliecība

35. pants

I pielikuma 26.(3) pantā paredzētā garantijas apliecība atbilst 7.pielikuma paraugam. Apliecību izsniedz un izmanto saskaņā ar 36. līdz 39.pantu.

Pilnvarotās personas

36. pants

1. Principāls garantijas apliecības izsniegšanas vai jebkurā tās derīguma laikā norāda uz savu, apliecības otrā pusē minētās personas vai personas, kuras pilnvarotas parakstīt T1B tranzīta deklarācijas savā vārdā un uzdevumā, atbildību. Tiek norādīti katras pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas paraksts. Katra pilnvarotās personas iecelšana tiek apstiprināta ar principāla parakstu. Principālam ir tiesības izsvītrot neizmantotās ailes pēc saviem uzskatiem.

2. Principāls jebkurā laikā var izsvītrot pilnvarotās personas vārdu no apliecības otrās puses.

Pilnvarotie pārstāvji

37. pants

Jebkura persona, kura norādīta nosūtītājā iestādē iesniegtajā garantijas apliecības otrā pusē, tiek uzskatīta par principāla pilnvaroto pārstāvi.

Derīguma laiks un tā pagarināšana

38. pants

Garantijas apliecības derīguma laiks nepārsniedz divus gadus. Tomēr garantijas iestāde šo laiku var pagarināt uz papildu laiku, kas nepārsniedz divus gadus.

Atcelšana

39. pants

Ja garantija tiek atcelta, principāls ir atbildīgs par visu derīgo garantijas apliecību, kuras tam izsniegtas, aizsūtīšanu garantijas iestādei nekavējoties.

Katra līgumslēdzēja puse nosūta citām līgumslēdzējām pusēm informāciju par neatsūtītajām derīgajām apliecībām.

3. apakšnodaļa

Fiksētās likmes garantija

Garantijas summa

40. pants

Ja tas nav pretrunā ar 41. (2) un (3) panta nosacījumiem, fiksētās likmes summa, kuru galvinieks drīkst garantēt deklarācijā, saskaņā ar I pielikuma 28. (1) pantu līdzinās 7000 ECU.

Fiksētās likmes garantijas palielinājums

41. pants

1. Nosūtītāja iestāde nepieprasa garantiju, kas pārsniedz 7000 ECU fiksētās likmes summu katrai T1B tranzīta deklarācijai, neatkarīgi no iespējamo nodokļu un citu maksājumu summas, kura piemērojama konkrētas deklarācijas precēm, izņemot 2. un 3.punktā minētos gadījumus.

2. Ja sakarā ar īpašiem apstākļiem pārvadājuma operācija rada palielinātu risku un 7000 ECU garantija tādēļ nav pietiekama, nosūtītāja iestāde pieprasa garantiju par lielāku summu, kas dalāma ar 7000 ECU, lai garantētu nodokļus un citus maksājumus par nosūtāmo preču kopējo daudzumu.

Par operāciju ar palielinātu krāpšanas risku tiek uzskatīta tāda, kurā iekļautas preces, uz kurām attiecas 34.b panta nosacījumi par vispārējās garantijas izmantošanu.

Bez tam 8.pielikumā minēto preču pārvadāšana izraisa fiksētās likmes garantijas summas palielināšanu, ja pārvadāto preču daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst fiksētās likmes summai - 7000 ECU. Šādā gadījumā fiksētās likmes summu palielina līdz tai ar 7000 ECU dalāmai summai, kura nepieciešama, lai garantētu nosūtāmo preču daudzumu.

4. Principāls 2. un 3.punktā minētajos gadījumos uzrāda nosūtītāja iestādei fiksētās likmes garantijas talonus, kas atbilst nepieciešamajai ar 7000 ECU dalāmajai summai.

Sūtījums ar 8. pielikumā minētajām un neminētajām precēm

42. pants

1. Ja T1B tranzīta deklarācijā ir iekļautas citas preces, nevis kā 41.(3) pantā minētajā sarakstā nosauktās, fiksētās likmes garantijas noteikumi tiek piemēroti tā, it kā abas preču kategorijas būtu noformētas atsevišķās deklarācijās.

2. Kā atkāpe no 1.punkta - vienas vai otras kategorijas preču iekļaušana netiek ņemta vērā, ja to daudzums vai vērtība ir samērā nenozīmīga.

Garantijas taloni

43. pants

1. Garantijas iestādes garantijas pieņemšana uzdod galvojuma iestādei par pienākumu saskaņā ar garantijas noteikumiem izsniegt fiksētās likmes garantijas talonus vai talonu personām, kuras pildīs principāla funkcijas T1B operācijā no paša izvēlētās nosūtītāja iestādes.

2. Fiksētās likmes garantijas talons atbilst 9.pielikuma paraugam. Ieraksti, kas ir parauga otrajā pusē, tomēr var tikt norādīti pirmajā pusē virs informācijas par juridisko personu, kas izsniedz talonu, sekojošajiem ierakstiem paliekot nemainītiem.

3. Galvinieks ir atbildīgs par summu līdz 7000 ECU par katru fiksētās likmes garantijas talonu.

4. Ja tas nav pretrunā ar 41. un 44.panta nosacījumiem, principāls var veikt vienu T1B operāciju ar katru fiksētās likmes garantijas talonu. Talonu iesniedz nosūtītāja iestādē, kur tas paliek.

Fiksētās likmes garantijas taloni ar ierobežotu derīgumu

44. pants

Galvinieks var izsniegt fiksētās likmes garantijas talonus:

- kuri nav derīgi T1B tranzīta operācijai, kas attiecas uz 8. pielikumā norādītajām precēm, un

- kurus var izmantot kopskaitā no viena līdz septiņiem taloniem par katru transportlīdzekli, kā minēts I pielikuma 12. (2) pantā, attiecībā uz precēm, kuras nav minētas iepriekšējā apakšpunktā.

Šim nolūkam galvinieks atzīmē šādus fiksētās likmes garantijas talonus pa diagonāli drukātos burtos ar vienu no šiem teikumiem, atsaucoties uz šo apakšpunktu:

LV: Ierobežots derīgums;

EE: Piiratud kehtivus;

LT: Galijomas apribotas.

Atcelšana

45. pants

Līgumslēdzēja puse, kurā atrodas attiecīgā garantijas iestāde, nekavējoties paziņo pārējām līgumslēdzējām pusēm par garantijas atcelšanu.

4. apakšnodaļa

Vienreizējā garantija

Garantijas summa

45.a pants

Vienreizējās garantijas summa, ar kuru paredzēts segt T1B operācijas, kuras attiecas uz precēm, kuras izslēgtas no vispārējās garantijas saskaņā ar 34.b pantu un kuras norādītas šī pielikuma 8.pielikumā, tiek aprēķināta, pamatojoties uz 8.pielikumu.

III nodaļa

46. līdz 48. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauti 46. līdz 48. pants)

IV nodaļa

NEATBILSTĪBA

Sūtījumu neuzrādīšana saņēmējā iestādē

49. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 49. pants)

Pierādījumi par tranzīta operācijas pareizību

50. pants

Pierādījumi par T1B tranzīta operācijas pareizību, I pielikuma 34.(2) (d) panta pirmā apakšpunkta nozīmē, tiek iesniegti kompetentajām iestādēm:

(a) iesniedzot kompetentās iestādes apstiprinātu muitas vai komerciālu dokumentu, kas pierāda, ka attiecīgās preces bijušas uzrādītas saņēmējā iestādē vai, ja tiek piemērots 111. pants, pilnvarotajam saņēmējam. Dokumentam ir jāsatur pietiekama informāciju, lai preces varētu tikt identificētas vai

(b) iesniedzot trešās valsts izdotu muitas dokumentu, kas pakļauj preces muitas procedūrai, vai tā kopiju, vai fotokopiju: šādai kopijai vai fotokopijai ir jābūt organizācijas, kura apstiprinājusi oriģinālo dokumentu, attiecīgās trešās valsts iestādes vai vienas līgumslēdzējas puses iestādes apstiprinātai kā oriģinālam atbilstošai. Dokumentam ir jāsatur pietiekama informācija, lai konkrētās preces varētu tikt identificētas.

V daļa

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR ECU MAIŅAS KURSU

51. pants

1. Šajā pielikumā minētais ECU izteiktās summas ekvivalents nacionālajā valūtā tiek aprēķināts, izmantojot oktobra pirmās darbadienas nacionālās bankas noteikto valūtas kursu, un to piemēro no nākamā gada 1.janvāra.

Ja kādai nacionālajai valūtai kurss nav pieejams, piemērojamais kurss ir kurss, kas izsludināts pirmajā dienā pēc oktobra pirmās darbadienas. Ja kurss nav bijis izsludināts pēc oktobra pirmās darbadienas, piemērojamais kurss būs kurss, kas izsludināts pēdējā dienā pirms oktobra pirmās darbadienas.

2. Lai piemērotu 1.punktu, izmantojamais ECU maiņas kurss ir tas, kas ir bijis pieejams datumā, kad T1B deklarācija, kas segta ar fiksētās likmes garantijas talonu vai taloniem, tika reģistrēta saskaņā ar 41.pantu.

VI daļa

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ NOTEIKTIEM TRANSPORTA VEIDIEM

I nodaļa

GAISA TRANSPORTS

52. līdz 53. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 52. līdz 53. pants)

II nodaļa

JŪRAS TRANSPORTS

54. līdz 57. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 54. līdz 57. pants)

III nodaļa

CAURUĻVADU TRANSPORTS

58. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 58. pants)

59.pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 59. pants)

VII daļa

NOTEIKUMI PAR CITĀM VEIDLAPĀM BEZ VIENOTĀ ADMINISTRATĪVĀ DOKUMENTA

Papīra veids un krāsa

60. pants

1. Papīrs, kas tiek izmantots kravas sarakstiem (1.pielikums), tranzīta paziņojuma dokumentiem (2.pielikums) un kvītīm (3.pielikums), ir paredzēts rakstīšanai un sver vismaz 40 g/m2; tas ir izturīgs, lai normālas izmantošanas gadījumā tas viegli neplīstu vai neburzītos.

2. Papīrs, kas tiek izmantots fiksētas likmes garantijas talonam (9.pielikums), nesatur mehānisku koksnes masu, tas ir paredzēts rakstīšanai un sver vismaz 55 g/m2. Papīram ir sarkans drukāts guilloche raksta fons, lai atklātu jebkādu viltojumu, izmantojot mehāniskus vai ķīmiskus paņēmienus.

3. Papīrs, kas tiek izmantots garantijas apliecībai (7.pielikums), nesatur mehāniskas koksnes masu un sver vismaz 100 g/m2. Tam ir guilloche raksta fons abās pusēs, lai atklātu jebkādu viltojumu, izmantojot mehāniskus vai ķīmiskus paņēmienus. Šāds fons ir drukāts zaļā krāsā.

4. Šī panta 1. un 3. punktā minētais papīrs ir balts, izņemot 17.(2) pantā minēto kravas sarakstu, kuram papīra krāsu izvēlas lietotājs.

Veidlapu izmēri

61. pants

Veidlapu izmēri ir:

(a) 210 x 297 mm kravas sarakstam, ar pieļaujamu novirzi izmēros mīnus 5 mm vai plus 8mm;

(b) 210 x 148 mm tranzīta paziņojuma dokumentam un garantijas apliecībai;

(c) 148 x 105 mm kvītij un fiksētās likmes garantijas talonam.

Izmantojamā valoda

62. pants

Deklarācijas un dokumenti tiek noformēti nosūtītājas līgumslēdzējas puses oficiālajā valodā. Šis noteikums neattiecas uz fiksētās likmes garantijas taloniem.

Citas līgumslēdzējas puses, kurai jāiesniedz deklarācijas un dokumenti, kompetentās iestādes var, ja nepieciešams, pieprasīt tulkojumu līgumslēdzējas puses oficiālajā vai angļu, vai krievu valodā.

Valodu, kuru izmanto garantijas apliecībā, nosaka līgumslēdzējas puses, kura ir atbildīga par garantijas iestādi, kompetentās iestādes.

Veidlapu drukāšana un to aizpildīšana

63. pants

1. Fiksētās likmes garantijas talonos norāda iespiedēja nosaukumu un adresi, vai marķējumu, kas ļauj identificēt iespiedēju. Fiksētās likmes garantijas taloni identifikācijas nolūkam tiek numurēti pēc kārtas.

2. Līgumslēdzējas puses ir atbildīgas par garantijas apliecību iespiešanu vai iespiešanas nokārtošanu. Katra apliecība identifikācijas nolūkā ir numurēta.

3. Garantijas apliecību un fiksētās likmes garantijas talonu veidlapas aizpilda ar rakstāmmašīnu vai kā datorizdruku, vai tai līdzīgā veidā.

4. Kravas sarakstus, tranzīta paziņojuma dokumentus un kvītis var aizpildīt ar rakstāmmašīnu vai kā datorizdruku, vai tai līdzīgā veidā, vai arī salasamā veidā ar roku; pēdējā gadījumā tos aizpilda ar drukātiem burtiem, lietojot lodīšu pildspalvu.

5. Veidlapām ir jābūt bez dzēsumiem vai labojumiem. Jebkuri labojumi ir jāveic, izsvītrojot nepareizo informāciju un, ja nepieciešams, ierakstot pareizo. Personai šādi labojumi ir jāparaksta ar iniciāļiem, un kompetentajām iestādēm tie ir jāapstiprina.

IX daļa

64. līdz 71. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 64. līdz 71. pants)

X daļa

VIENKĀRŠOTAS PROCEDŪRAS

I nodaļa

TRANZĪTA PROCEDŪRAS PREČU PĀRVADĀJUMIEM PA DZELZCEĻU

1. apakšnodaļa

Vispārīgi jautājumi, kas attiecas uz dzelzceļa pārvadājumiem

Piemērošanas apjoms

72. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 72.pants)

Izmantoto dokumentu likumīgais spēks

73. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 73.pants)

Dokumentu pārbaude

74. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 74.pants)

Principāls

75. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 75.pants)

Marķējums

76. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 76.pants)

Pārvadāšanas līguma modifikācija

77. pants

Preču kustība starp līgumslēdzējām pusēm

Preču muitas statuss: konosamenta CIM izmantošana

78. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 78.pants)

Identifikācijas pasākumi

79. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 79.pants)

Konosamenta CIM lapu izmantošana

80. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 80.pants)

Pārvadāšana uz trešajām valstīm

81. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 81.pants)

Pārvadāšana no trešajām valstīm

82. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 82.pants)

Pārvadāšana tranzītā caur līgumslēdzēju pušu teritorijām

83. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 83.pants)

Muitas statuss precēm no trešās valsts vai tranzītā

84. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 84.pants)

2. apakšnodaļa

Noteikumi par precēm, kuras pārvadātas lielos konteineros

85. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 85.pants)

Definīcijas

86. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 86.pants)

Izmantotā dokumenta likumīgais spēks

87. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 87.pants)

Dokumentu kontrole - piegādājamā informācija

88. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 88.pants)

Principāls

89. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 89. pants)

Muitas formalitātes pārvadāšanā citos līdzekļos, izņemot dzelzceļu

90. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 90.pants)

Marķējums

91. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 91.pants)

Pārvadāšanas līguma modifikācija

92. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 92.pants)

Preču saraksta muitas statuss

93. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 93.pants)

Identifikācijas pasākumi

94. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 94. pants)

TR pārsūtīšanas dokumenta lapu izmantošana

95. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 95. pants)

Pārvadāšana uz trešajām valstīm

96. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 96. pants)

Pārvadāšana no trešajām valstīm

97. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 97. pants)

Pārvadāšana tranzītā caur līgumslēdzēju pušu teritorijām

98. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 98.pants)

Muitas statuss precēm no trešās valsts vai tranzītā

99. pants

(Šajā pievienojumā nav iekļauts 99. pants)

3. apakšnodaļa

Citi jautājumi

Kravas saraksts

100. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 100. pants)

4. apakšnodaļa

Normālo procedūru un vienkāršoto procedūru apjoms - kombinēts autoceļa - dzelzceļa transports

101. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 101.pants)

II nodaļa

FORMALITĀŠU VIENKĀRŠOŠANA, KURU VEIC NOSŪTĪTĀJĀS UN SAŅĒMĒJĀS IESTĀDĒS UN TRANZĪTA LAIKĀ

Vispārīgie jautājumi

102. pants

Formalitātes, kas attiecas uz T1B procedūrām, tiek vienkāršotas saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.

Formalitātes nosūtītājā iestādē

Pilnvarotais nosūtītājs

103. pants

Katras līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes var pilnvarot jebkuru personu, kura atbilst 104. pantā noteiktajiem nosacījumiem un kura paredz veikt T1B operācijas (turpmāk tekstā - pilnvarotais nosūtītājs), neuzrādīt nosūtītājā iestādē ne attiecīgās preces, ne to T1B deklarāciju.

Atļaujas nosacījumi

104. pants

1. 103.pantā noteiktā atļauja tiek piešķirta tikai personām:

(a) kuras bieži nosūta preces;

(b) kuru komerciālie dokumenti dod iespēju kompetentajām iestādēm pārbaudīt viņu operācijas;

(c) kuras, ja saskaņā ar T1B procedūru nepieciešama garantija, nodrošina vispārējo garantiju un

(d) nav izdarījušas smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumus.

2. Kompetentās iestādes var anulēt atļauju, ja pilnvarotais nosūtītājs vairs neizpilda 1.punktā noteiktos nosacījumus vai neievēro šajā nodaļā vai atļaujā noteiktos nosacījumus.

Atļaujas saturs

105. pants

Kompetento iestāžu izsniegtā atļauja īpaši nosaka:

(a) kompetento iestādi vai iestādes, kuras ir pilnvarotas nosūtītājas iestādes sūtījumiem;

(b) laika periodu un kārtību, ar kuru pilnvarotais nosūtītājs informē nosūtītāju iestādi par nosūtāmajiem sūtījumiem, lai iestāde var veikt nepieciešamās kontroles pirms preču nosūtīšanas;

(c) laika periodu, kurā preces ir jāuzrāda saņēmējā iestādē un

(d) veicamos identifikācijas pasākumus. Šim nolūkam kompetentās iestādes var noteikt, ka transportlīdzeklim vai iesaiņojumam, vai iesaiņojumiem ir jābūt noplombētiem ar īpašām plombām, kuras muitas iestādes ir akceptējušas un pilnvarotais nosūtītājs ir uzlicis.

Iepriekšējā apstiprināšana

106. pants

1. Atļauja nosaka, ka aili nosūtīšanas iestādes dienesta lietošanai T1B deklarācijas veidlapas pirmā pusē:

(a) iepriekš apzīmogo ar nosūtītājas iestādes zīmogu un ar iestādes amatpersonas parakstu vai

(b) apzīmogo pilnvarotais nosūtītājs ar speciālu metāla zīmogu, ko kompetentās iestādes ir apstiprinājušas un kas atbilst 15.pielikuma paraugam. Zīmoga nospiedumu var jau iespiest veidlapās, ja iespiešana ir uzdota iespiedējam, kurš ir apstiprināts šim nolūkam.

Pilnvarotais nosūtītājs aizpilda šo aili, norādot preču nosūtīšanas datumu un piešķir deklarācijai numuru saskaņā ar atļaujā noteiktajiem noteikumiem.

2. Kompetentās iestādes var noteikt veidlapu izmantošanu, kurām identifikācijas nolūkā ir atsevišķs marķējums.

Formalitātes preču nosūtīšanas laikā

107. pants

1. Pilnvarotais nosūtītājs ne vēlāk kā preču nosūtīšanas laikā ieraksta aizpildītās T1B deklarācijas 1. un 4.eksemplāra pirmajā pusē "Nosūtītājas iestādes kontrole" ailē informāciju par laika periodu, kurā preces ir jāuzrāda saņēmējā iestādē, un piemērotos identifikācijas pasākumus, kā arī vienu no šādiem teikumiem:

LV: Vienkāršotā procedūra;

EE: Lihtsustadud protsedur;

LT: Suprastinta procedūra.

2. Pēc preču nosūtīšanas 1.eksemplāru nekavējoties nosūta nosūtītājai iestādei. Kompetentās iestādes atļaujā var noteikt, ka 1.eksemplārs tiek nosūtīts nosūtītājai iestādei, tiklīdz T1B deklarācija ir aizpildīta. Pārējie eksemplāri pavada preces saskaņā ar I pielikuma noteikumiem.

3. Ja nosūtītājas līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes kontrolē preču nosūtīšanu, tās to atzīmē T1B deklarācijas 1. un 4.eksemplāra pirmajā pusē "Nosūtītājas iestādes kontrole" ailē.

Principāls

108. pants

Pēc 107. (1) panta noteikumiem aizpildītā un apstiprinātā T1B deklarācija tiek uzskatīta kā vienlīdzīga ar T1B dokumentu, un pilnvarotais nosūtītājs, kas ir parakstījis deklarāciju, ir principāls.

Atteikšanās no paraksta

109. pants

1. Kompetentās iestādes var atļaut pilnvarotajam nosūtītājam neparakstīt T1B deklarācijas, kurām ir 4.pielikumā minētais speciālais zīmogs un kuras ir noformētas, izmantojot elektronisku vai automatizētu datu apstrādes sistēmu. Šāda atļauja tiek izsniegta ar nosacījumu, ka pilnvarotais nosūtītājs ir iepriekš iesniedzis iestādēm rakstisku solījumu, kas apliecina, ka viņš ir principāls visām T1B operācijām, kuras veiktas ar T1B dokumentiem, kuri apzīmogoti ar speciālo zīmogu.

2. T1B dokumenti, kuri noformēti saskaņā ar šī panta 1. punktu, satur principāla parakstam domātajā ailē vienu no šādiem teikumiem:

LV: Paraksts nav vajadzīgs;

EE: Allkirjast loobutud;

LT: Pasirašiyti nereikia.

Pilnvarotā nosūtītāja saistības

110. pants

1. Pilnvarotais nosūtītājs:

(a) ievēro visus šīs nodaļas noteikumus, kā arī atļaujas noteikumus;

(b) veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu speciālā zīmoga vai veidlapu, kuras satur nosūtītājas iestādes zīmoga nospiedumu vai speciālā zīmoga nospiedumu, drošību.

2. Iepriekš ar nosūtītājas iestādes vai speciālo zīmogu apzīmogoto veidlapu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā pilnvarotais nosūtītājs, neatkarīgi no tā, vai tiek ierosināta krimināllieta, ir atbildīgs par nodokļu un citu maksājumu, kuri maksājami noteiktā līgumslēdzējā pusē par precēm, kuras pārvadātas, izmantojot šādas veidlapas, samaksu, ja viņš nevar pārliecināt kompetentās iestādes, kuras viņu pilnvarojušas, ka viņš ir veicis 1.(b) punktā nepieciešamos pasākumus.

Formalitātes saņēmējā iestādē

Pilnvarotais saņēmējs

111. pants

1. Katras līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes var atteikties no preču, kuras pārvadātas atbilstoši T1B procedūrai, uzrādīšanas saņēmējā iestādē, ja preces ir paredzētas personai, kas atbilst 112.panta nosacījumiem (turpmāk tekstā - pilnvarotais saņēmējs), kuru līgumslēdzējas puses, kura ir atbildīga pa r saņēmēja iestādi, kompetentās iestādes ir iepriekš pilnvarojušas.

2. 1.punktā minētajos gadījumos principāls ir izpildījis savas saistības saskaņā ar I pielikuma 11.(a) pantu tad, kad T1B dokumenta eksemplāri, kuri pavadījuši sūtījumu, kopā ar nemainīta veida un daudzuma precēm ir uzrādīti pilnvarotajam saņēmējam savās telpās noteiktajā laika periodā vai atļaujā noteiktās vietās, ievērojot identifikācijas pasākumus.

3. Pilnvarotais saņēmējs, pēc pārvadātāja pieprasījuma, izsniedz kvīti par katru nogādāto sūtījumu saskaņā ar 2.punkta noteikumiem, kas apstiprina, ka dokuments un preces ir nogādātas.

Atļaujas nosacījumi

112. pants

1. 111.pantā minētā atļauja tiek piešķirta tikai personām:

(a) kuras bieži saņem preces atbilstoši T1B procedūrai;

(b) kuru komerciālie dokumenti dod iespēju kompetentajām iestādēm pārbaudīt viņu operācijas un

(c) kuras nav izdarījušas smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu likumdošanas pārkāpumus.

2. Kompetentās iestādes var anulēt atļauju, ja pilnvarotais saņēmējs vairs neizpilda 1.punkta noteikumus vai neievēro šajā nodaļā vai atļaujā noteiktos nosacījumus.

Atļaujas saturs

113. pants

Kompetento iestāžu izsniegtā atļauja īpaši nosaka:

(a) kompetento iestādi vai iestādes, kuras ir pilnvarotās saņēmējas iestādes sūtījumiem, kurus saņem pilnvarotais saņēmējs un

(b) laika periodu un kārtību, ar kuru pilnvarotais saņēmējs informē saņēmēju iestādi par preču ievešanu, lai iestāde var veikt nepieciešamās kontroles, pirms pilnvarotais saņēmējs var rīkoties ar saņemtajām precēm.

Pilnvarotā saņēmēja pienākumi

114. pants

1. Pilnvarotais saņēmējs par sūtījumiem, kas pienāk viņa telpās vai atļaujā noteiktajās vietās:

(a) saskaņā ar atļaujā noteikto kārtību nekavējoties informē saņēmēju iestādi par jebkuru papildu daudzumu, trūkumiem, aizvietošanu vai citām neatbilstībām, piem., bojātām plombām un

(b) nekavējoties nosūta saņēmējai iestādei T1B dokumenta eksemplārus, kuri pavadījuši sūtījumu, norādot saņemšanas datumu un uzlikto plombu stāvokli.

2. Saņēmēja iestāde attiecīgi atzīmē šos T1B dokumenta eksemplārus.

Citi jautājumi

Kontrole

115. pants

Kompetentās iestādes var kontrolēt jebkuru pilnvaroto nosūtītāju un pilnvaroto saņēmēju. Minētie nosūtītāji un saņēmēji šim nolūkam sniedz visu nepieciešamo informāciju un palīdzību.

Noteiktu preču izslēgšana

116. pants

Nosūtītājas vai saņēmējas līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes var izslēgt noteiktas preču kategorijas no 103. un 111.pantā noteiktajām iespējām.

Īpašs dzelzceļa sūtījuma gadījums

117. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 117. pants)

III nodaļa

VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA DOKUMENTA IZSNIEGŠANAI, KAS IZMANTOTA, LAI NOTEIKTU LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU PREČU STATUSU

118. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 118. pants)

Atļaujas nosacījumi

119. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 119. pants)

Atļaujas saturs

120. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 120. pants)

Iepriekšējā apstiprināšana un formalitātes nosūtīšanas laikā

121. līdz 122. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauti 121. un 122. pants)

Kopēšanas pienākums

123. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 123. pants)

Pilnvarotā nosūtītāja kontrole

124. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 124. pants)

Pilnvarotā nosūtītāja saistības

125. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 125. pants)

Noteiktu preču izslēgšana

126. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 126. pants)

XI daļa

127. līdz 131. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 127. līdz 131. pants)

II PIELIKUMA PIELIKUMI

II pielikuma
1. pielikums

II pielikuma
2. pielikums

II pielikuma
3. pielikums

II pielikuma
4. pielikums

Paraugs

Baltijas kopējā tranzīta procedūra

VISPĀRĒJĀ GARANTIJA

(Vispārējā garantija, kas, saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta procedūras līgumu, sedz vairākas tranzīta operācijas)

I. Galvojuma vēstule

Galvinieks 1 ................................................................................

................................................................................

2...............................................................................

ar šo kopīgi un atsevišķi galvo ....................................................... garantijas iestādē

līdz maksimālajai summai ................................................................................

par labu Igaunijas Republikai, Latvijas Republikai un Lietuvas Republikai3 jeb kuru summu, par kuru principāls4 ................................................................................

ir vai var būt atbildīgs minētajām valstīm sakarā ar pārkāpumiem vai neatbilstībām Baltijas kopējā tranzīta procedūras līgumam Baltijas kopējā tranzīta operāciju laikā, kuras veic šī persona, arī nodokļus, nodevas un citus maksājumus, izņemot naudas sodus, kas attiecas uz principāla vai papildu saistībām, izdevumiem un papildu izdevumiem.

2. Parakstītājs apņemas maksāt pēc valstu, kuras minētas 1.punktā, kompetentu iestāžu pirmā rakstiskā pieprasījuma un neatliekot maksāšanu vairāk nekā 30 dienas no pieprasījuma datuma, pieprasītās summas līdz minētās maksimālās summas robežai, izņemot, ja viņš vai viņa, vai jebkura cita saistīta persona pie r āda kompetentajām iestādēm pirms laika perioda beigām, ka Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma tranzīta operācija veikta bez jebkādiem pārkāpumiem vai neatbilstībām 1.punkta nozīmē.

Kompetentās iestādes var, pēc parakstītāja pieprasījuma un jebkāda iemesla dēļ, kas atzīts par pamatotu, atlikt laika periodu, kurā parakstītājam obligāti jāsamaksā pieprasītās summas, uz vairāk nekā 30 dienām no samaksas pieprasījuma datuma. Izdevumi, kas radušies no šī papildu laika perioda piešķiršanas, īpaši jebkādi procenti, tiek aprēķināti tādā veidā, ka summa ir līdzvērtīga tai, kura būtu maksājama tam iemeslam attiecīgās valsts naudas vai finansiālajā tirgū. Šo summu nedrīkst samazināt par summu, kura jau samaksāta saskaņā ar šo galvojuma vēstuli, ja vien nav notikusi griešanās pie parakstītāja par Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma tranzīta operāciju, kura sākusies pirms agrākās samaksas pieprasījuma saņemšanas vai 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

3. Šī galvojuma vēstule ir derīga no tās pieņemšanas dienas garantijas iestādē.

Šo garantiju apakšā parakstījies vai valsts, kuras teritorijā atrodas garantijas iestāde, var anulēt jebkurā laikā. Anulēšana stājas spēkā 16. dienā pēc tās paziņošanas otrai pusei.

Parakstītājs ir atbildīgs par summu samaksāšanu, kuras maksājamas par šīs vēstules segtajām tranzīta operācijām saskaņā ar Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumu, kuras tika veiktas, pirms anulēšana stājusies spēkā, kā arī ja samaksas pieprasījums tiek iesniegts pēc šī datuma.

4. Šīs galvojuma vēstules nolūkam apakšā parakstījies norāda savu adresi pavēstē5, 6............................................................................... ............... un katrā no pārējām 1.punktā minētajām valstīm:

Valsts Vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un pilna adrese
....... ..............

Parakstītājs apstiprina, ka visa korespondence, paziņojumi un jebkādas ar šo vēstuli saistītas formalitātes vai procedūras, kuras adresētas vai rakstiski izpildītas vienā no viņa pavēstes adresēm, tiek uzskatīta, kā viņam nogādāta.

Parakstītājs atzīst tiesu jurisdikciju vietās, kur viņam ir pavēstes adrese.

Parakstītājs apņemas uzturēt pavēstes adresi vai, ja viņam ir jānomaina viena vai vairākas šīs adreses, iepriekš informēt garantijas iestādi.

............................................. ...............................

(vieta) (datums)

..............................................................................
(paraksts)7

II. Garantijas iestādes pieņemšana

Garantijas iestāde ................................................................................

Galvinieka galvojuma vēstule pieņemta

.......................................................................... (datums)

................................................................................

(zīmogs un paraksts)

____________________

1 Uzņēmuma nosaukums.

2 Pilna adrese.

3 Izsvītrot jebkuras līgumslēdzējas puses nosaukumu, kuras teritorija netiks izmantota.

4 Principāla nosaukums un pilna adrese.

5 Ja valsts normatīvajos aktos nav paredzēta pavēstes adrese, galvinieks ieceļ katrā 1.punktā minētajā valstī pārstāvi, kurš pilnvarots pieņemt jebkādus paziņojumus, kuri viņam adresēti. Tiesām vietā, kur galvinieka vai viņa pārstāvju pavēstes adreses atrodas, ir jurisdikcija strīdos, kuri attiecas uz šo garantiju. 4. punkta 2. apakšpunkta apstiprinājums un 4. apakšpunkta apņemšanās ir vienādi.

6 Pilna adrese.

7 Pirms paraksta parakstītājam ir jāieraksta šāds teikums: "Garantija par summu ................", summa jāieraksta ar vārdiem.

II pielikuma
5. pielikums

Paraugs

Baltijas kopējā tranzīta procedūra

Vienas operācijas garantija

(Garantija, kas sedz vienu tranzīta operāciju saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta līgumu)

I. Galvojuma vēstule

Galvinieks 1 ................................................................................

................................................................................

2 ................................................................................

ar šo kopīgi un atsevišķi galvo ....................................................... nosūtītājā iestādē

līdz maksimālajai summai ................................................................................

par labu Igaunijas Republikai, Latvijas Republikai un Lietuvas Republikai3 jebkuru summu, par kuru principāls4 ................................................................................

ir vai var būt atbildīgs minētajām valstīm sakarā ar pārkāpumiem vai neatbilstībām Baltijas kopējā tranzīta procedūras līgumam tranzīta operācijas laikā, kuru veic šī persona no nosūtītājas iestādes ............................................... līdz saņēmējai iestādei ........................................... par turpmāk norādītajām precēm, arī nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot naudas sodus, kas attiecas uz principāla vai papildu saistībām un izdevumiem.

2. Parakstītājs apņemas maksāt pēc valstu, kuras minētas 1.punktā, kompetentu iestāžu pirmā rakstiskā pieprasījuma un neatliekot maksāšanu vairāk nekā 30 dienas no pieprasījuma datuma, pieprasītās summas, izņemot, ja viņš vai viņa, vai jebkura cita saistīta persona pirms laika perioda beigām pierāda kompetentajām iestādēm, ka tranzīta operācija saskaņā ar līgumu par Baltijas kopējo tranzīta procedūru tika veikta bez jebkādiem pārkāpumiem vai neatbilstībām 1.punkta nozīmē.

Kompetentās iestādes var, pēc parakstītāja pieprasījuma un jebkāda iemesla dēļ, kas atzīts par pamatotu, atlikt laika periodu, kurā parakstītājam ir obligāti jāsamaksā pieprasītās summas, uz vairāk nekā 30 dienām no samaksas pieprasījuma datuma. Izdevumi, kas radušies no šī papildu laika perioda piešķiršanas, īpaši jebkādi procenti, tiek aprēķināti tādā veidā, ka summa ir līdzvērtīga tai, kura būtu maksājama šim iemeslam attiecīgās valsts naudas vai finansiālajā tirgū.

3. Šī galvojuma vēstule ir derīga no tās pieņemšanas dienas nosūtītāja iestādē.

4. Šīs galvojuma vēstules nolūkam parakstītājs norāda savu adresi pavēstei5 ,

6 ...............................................................................

un katrā no pārējām 1.punktā minētajām valstīm:

Valsts Vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un pilna adrese
....... .......................

Parakstītājs apstiprina, ka visa korespondence, paziņojumi un jebkādas ar šo vēstuli saistītas formalitātes vai procedūras, kuras adresētas vai rakstiski veiktas vienā no viņa pavēstes adresēm, tiek uzskatīta, kā viņam nogādāta.

Parakstītājs atzīst tiesu jurisdikciju vietās, kur viņam ir pavēstes adrese.

Parakstītājs apņemas uzturēt pavēstes adresi vai, ja viņam ir jāmaina viena vai vairākas šīs adreses, iepriekš informēt nosūtītāja iestādi.

............................................. ...............................

(vieta) (datums)

..............................................................................
(paraksts)7

II. Nosūtītājas iestādes pieņemšana

Nosūtītāja iestāde ................................................................................ ..........

Galvinieka galvojuma vēstule pieņemta ...................................... (datums), lai segtu T1B tranzīta operāciju,

kura izdota ................................... (datums) ar Nr. ..........................................

.............................................................................(zīmogs un paraksts)

___________

1 Uzņēmuma nosaukums.

2 Pilna adrese.

3 Izsvītrot jebkuras līgumslēdzējas puses nosaukumu, kuras teritorija netiks izmantota.

4 Principāla nosaukums un pilna adrese.

5 Ja valsts normatīvajos aktos nav paredzēta pavēstes adrese, galvinieks ieceļ katrā 1.punktā minētajā valstī pārstāvi, kurš pilnvarots pieņemt jebkādus paziņojumus, kuri viņam adresēti. Tiesām vietā, kur galvinieka vai viņa pārstāvju pavēstes adreses atrodas, ir jurisdikcija strīdos, kuri attiecas uz šo garantiju. 4.punkta 2.apakšpunkta apstiprinājums un 4.apakšpunkta apņemšanās ir vienādi.

6 Pilna adrese.

7 Pirms paraksta parakstītājam ir jāieraksta šāds teikums: "Garantija par summu ................", summa jāieraksta ar vārdiem.

II pielikuma
6. pielikums

Paraugs

Baltijas kopējā tranzīta procedūra

Fiksētās likmes garantija

(Fiksētās likmes garantijas sistēma)

I. Galvojuma vēstule

1.Galvinieks1 ................................................................................

................................................................................

2 ................................................................................

ar šo kopīgi un atsevišķi galvo ....................................................... garantijas iestādē par labu Igaunijas Republikai, Latvijas Republikai un Lietuvas Republikai jebkuru summu, par kuru principāls var būt atbildīgs minētajām valstīm sakarā ar pārkāpumiem vai neatbilstībām Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma tranzīta operācijas laikā, kuru veic šī persona, arī nodokļus, nodevas un citus maksājumus, izņemot naudas sodus, kas attiecas uz principāla vai papildu saistībām, izdevumiem un papildu izdevumiem, par kuriem apakšā parakstījies ir uzņēmies atbildību, izsniedzot garantijas talonus līdz 7000 ECU maksimumam uz katra garantijas talona.

2. Parakstītājs apņemas maksāt pēc valstu, kuras minētas 1.punktā, kompetentu iestāžu pirmā rakstiskā pieprasījuma un neatliekot maksāšanu vairāk nekā 30 dienas no pieprasījuma datuma, pieprasītās summas līdz 7000 ECU uz garantijas talona, izņemot, ja viņš vai viņa, vai jebkura cita saistīta persona pirms laika perioda beigām pierāda kompetentajām iestādēm, ka tranzīta operācija saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta procedūras līgumu tika veikta bez jebkādiem pārkāpumiem vai neatbilstībām 1.punkta nozīmē.

Kompetentās iestādes var pēc parakstītāja pieprasījuma un jebkāda iemesla dēļ, kas atzīts par pamatotu, atlikt laika periodu, kurā parakstītājam ir obligāti jāsamaksā pieprasītās summas, uz vairāk nekā 30 dienām no samaksas pieprasījuma datuma. Izdevumi, kas radušies no šī papildu laika perioda piešķiršanas, īpaši jebkādi procenti, tiek aprēķināti tādā veidā, ka summa ir līdzvērtīga tai, kura būtu maksājama šim iemeslam attiecīgās valsts naudas vai finansiālajā tirgū.

3. Šī galvojuma vēstule ir derīga no tās pieņemšanas dienas garantijas iestādē.

Šo garantiju parakstītājs vai valsts, kuras teritorijā atrodas garantijas iestāde, var anulēt jebkurā laikā. Anulēšana stājas spēkā 16.dienā pēc tās paziņošanas otrai pusei.

Parakstītājs ir atbildīgs par summu samaksāšanu, kuras saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta procedūras līgumu maksājamas par šīs vēstules segtajām tranzīta operācijām, kuras tika veiktas, pirms anulēšana stājās spēkā, arī ja samaksas pieprasījums tiek iesniegts pēc šī datuma.

Šīs galvojuma vēstules nolūkam parakstītājs norāda savu pavēstes adresi3,

4 ................................................................................

un katrā no pārējām 1.punktā minētajām valstīm:

Valsts Vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un pilna adrese
..... .................................

Parakstītājs apstiprina, ka visa korespondence, paziņojumi un jebkādas ar šo vēstuli saistītas formalitātes vai procedūras, kuras adresētas vai rakstiski veiktas vienā no viņa pavēstes adresēm, tiek uzskatītas kā viņam nogādātas.

Parakstītājs atzīst tiesu jurisdikciju vietās, kur viņam ir pavēstes adrese.

Parakstītājs apņemas uzturēt pavēstes adresi vai, ja viņam ir jānomaina viena vai vairākas šīs adreses, iepriekš informēt garantijas iestādi.

............................................. ...............................

(vieta) (datums)

.............................................................................. (paraksts) 5

II. Garantijas iestādes pieņemšana

Garantijas iestāde ................................................................................

Galvinieka galvojuma vēstule pieņemta ...... ................................... (datums)

..............................................................................

(zīmogs un paraksts)

_________________

1 Uzņēmuma nosaukums.

2 Pilna adrese.

3 Ja, valsts normatīvajos aktos nav paredzēta pavēstes adrese, galvinieks ieceļ katrā 1.punktā minētajā valstī pārstāvi, kurš ir pilnvarots pieņemt jebkādus paziņojumus, kuri viņam adresēti. Tiesām vietā, kur galvinieka vai viņa pārstāvju pavēstes adreses atrodas, ir jurisdikcija strīdos, kuri attiecas uz šo garantiju. 4.punkta 2.apakšpunkta apstiprinājums un 4.apakšpunkta apņemšanās ir vienādas.

4 Pilna adrese.

5 Pirms paraksta parakstītājam ir jāieraksta: "Garantija".

II pielikuma
7. pielikums

II pielikuma
8. pielikums

Preču saraksts, kuras pārvadājot rada fiksētas likmes garantijas palielinājumu

II pielikuma
9. pielikums

II pielikuma
10. pielikums

(Šajā pielikumā nav iekļauts 10. pielikums)

II pielikuma
11. pielikums

(Šajā pielikumā nav iekļauts 11. pielikums)

II pielikuma
12. pielikums

(Šajā pielikumā nav iekļauts 12. pielikums)

II pielikuma
13. pielikums

(Šajā pielikumā nav iekļauts 13. pielikums)

II pielikuma
14. pielikums

(Šajā pielikumā nav iekļauts 14. pielikums)

II pielikuma
15. pielikums

Speciālais zīmogs

1. Ģerbonis vai jebkuras citas zīmes, vai burti, kas raksturo valsti.

2. Nosūtītāja iestāde.

3. Dokumenta numurs.

4. Datums.

5. Pilnvarotais nosūtītājs.

6. Atļauja.

 

II pielikuma
16. pielikums

(Šajā pielikumā nav iekļauts 16. pielikums)

III PIELIKUMS

1. pants

1. Veidlapas, kuras izmantotas T1B deklarācijām, atbilst šī pielikuma 1. līdz 4. pielikumam.

2. Šajās veidlapās ietvertajai informācijai ir jāparādās paškopēšanas procesa gaitā:

(a) 1. un 3.pielikuma gadījumos - uz 5.pielikumā norādītajiem eksemplāriem;

(b) 2. un 4.pielikuma gadījumos - uz 6.pielikumā norādītajiem eksemplāriem.

3. Veidlapas tiek aizpildītas un izmantotas:

(a) kā T1B deklarācijas atbilstoši 7.pielikuma paskaidrojumam;

(b) (Šajā punktā nav (b) apakšpunkta).

4. 9.pielikumā sniegtās piezīmes jāpiemēro, kur vajadzīgs.

2. pants

1. Veidlapas ir drukātas uz paškopējoša papīra, kurš īpaši sagatavots rakstīšanai un kura svars ir ne mazāks par 40 g/m2. Papīram ir jābūt pietiekami necaurspīdīgam, lai vienā pusē esošā informācija neietekmētu informācijas nolasīšanu otrā veidlapas pusē, un izturībai ir jābūt tādai, lai parastā lietošanā tas viegli neplīstu vai neburzītos. Papīram, ko izmanto visām veidlapām, ir jābūt baltā krāsā. Tomēr eksemplāros, kuri tiek izmantoti tranzītam (1., 4., 5. un 7.), ailei 1 (izņemot vidus iedaļu), ailēm 2-6, 8, 15, 17-19, 21, 25, 27, 31, 32, ailei 33 (tikai pirmajā iedaļā kreisajā pusē), ailēm 35, 38, 40, 44, 50-53, 55 un 56 ir zaļā krāsā ietonēti lauciņi. Veidlapas tiek iespiestas zaļā krāsā.

Veidlapu eksemplāri tiek krāsaini marķēti šādā veidā:

(a) veidlapās atbilstoši 1. un 3. pielikuma paraugiem:

- 1., 2., 3. un 5. veidlapas labajā malā jābūt nepārtrauktai līnijai attiecīgi sarkanā, zaļā, dzeltenā un zilā krāsā;

- 4., 6., 7. un 8. veidlapas labajā malā jābūt pārtrauktai līnijai attiecīgi zilā, sarkanā, zaļā un dzeltenā krāsā.

(b) veidlapās atbilstoši 2. un 4. pielikuma paraugiem, veidlapu 1/6, 2/7, 3/8 un 4/5 labajā malā jābūt nepārtrauktai līnijai un tai blakus, pa labi - pārtrauktai līnijai attiecīgi sarkanā, zaļā, dzeltenā un zilā krāsā. Līniju platumam ir jābūt apmēram 3 mm. Pārtrauktā līnija sastāv no kvadrātu sērijas ar malu 3 mm, starp kuriem attālums ir 3 mm.

2. Veidlapu izmēri ir 210 mm x 297 mm ar maksimālo novirzi izmēros mīnus 5 mm un plus 8 mm.

3. Līgumslēdzējas puses var pieprasīt, ka veidlapās tiek arī norādīts iespiedēja nosaukums un adrese, vai marķējums, kas ļauj identificēt iespiedēju.

4. Līgumslēdzējas puses veidlapas augšējā kreisajā stūrī var norādīt pazīmi, kas identificē attiecīgo līgumslēdzēju pusi. Var arī iespiest vārdus "BALTIJAS KOPĒJAIS TRANZĪTS". Dokumenti ar šādu norādi vai kādu no abām pazīmēm tiek pieņemti, kad iesniegti citā līgumslēdzējā pusē.

3. pants

1. Ja formalitātes tiek kārtotas, izmantojot atklātas vai privātas datorsistēmas, kompetentās iestādes pilnvaro personas, kuras to pieprasa, izmantot rakstveida paraksta aizvietošanu ar līdzīgu tehnisku ierīci, kura iekārtota noteiktu kodu lietošanai un kurai ir tādas pašas sekas kā rakstveida parakstam. Minētās iespējas var tikt atļautas tikai tad, ja tiek nodrošinātas visas kompetento iestāžu tehniskās un administratīvās prasības.

2. Ja formalitātes tiek kārtotas, izmantojot atklātas vai privātas datorsistēmas, kuras arī izdrukā deklarāciju, kompetentās iestādes var nodrošināt, ka šīs sistēmas tieši nosaka šādā veidā noformētas deklarācijas autentiskumu, aizvietojot deklarācijas ar roku vai mehānisku apzīmogošanu un amatpersonas parakstu.

III PIELIKUMA PIELIKUMI

III pielikuma
1. pielikums

III pielikuma
2. pielikums

III pielikuma
3. pielikums

III pielikuma
4. pielikums

III pielikuma
5. pielikums

1. un 3. pielikumā norādītie veidlapu eksemplāri, kuros ietvertajai informācijai ir jāparādās paškopēšanas procesa gaitā

(skaitot 1. eksemplāru)

Ailes Nr. Eksemplāri Ailes Nr. Eksemplāri   Ailes Nr. Eksemplāri Ailes Nr. Eksemplāri

I. AILES KOMERCIĀLĀM VAJADZĪBĀM

         
1 1 līdz 8 33 1 līdz 8   18 1 līdz 5(1) 54 1 līdz 4
 

izņemot vidus iedaļu:

    19 1 līdz 5(1) 55 -
 

1 līdz 3

      21 1 līdz 5(1) 56 -
2 1 līdz 5 (1) 35 1 līdz 8   25 1 līdz 5(1)    
3 1 līdz 8 38 1 līdz 8   27 1 līdz 5(1)    
4 1 līdz 8 40 1 līdz 8   31 1 līdz 8    
5 1 līdz 8 44 1 līdz 5(1)   32 1 līdz 8    
6 1 līdz 8 50 1 līdz 5(1)  

II. ADMINISTRATĪVĀS AILES

8 1 līdz 5(1) 51 1 līdz 8   C 1 līdz 8(2) G -
15 1 līdz 8 52 1 līdz 8   D 1 līdz 4 H -
17 1 līdz 8 53 1 līdz 8   E - I -
        F -    

_________________________

(1) Operatoriem nav obligāti jāaizpilda šīs ailes tranzīta nolūkam 5. un 7. eksemplārā.

(2) Eksportētāja līgumslēdzējas puse var izvēlēties, vai iekļaut šo informāciju norādītajos eksemplāros.

 

III pielikuma
6. pielikums

2. un 4. pielikumā norādītie veidlapu eksemplāri, kuros ietvertajai informācijai ir jāparādās paškopēšanas procesa gaitā

(skaitot 1. eksemplāru)

Ailes Nr. Eksemplāri Ailes Nr. Eksemplāri   Ailes Nr. Eksemplāri Ailes Nr. Eksemplāri

I. AILES KOMERCIĀLĀM VAJADZĪBĀM

         
1 1 līdz 4 18 1 līdz 4   40 1 līdz 4 55 -
 

izņemot vidus iedaļu:

    44 1 līdz 4 56 -
    19 1 līdz 4   50 1 līdz 4    
2 1 līdz 3 21 1 līdz 4   51 1 līdz 4    
3 1 līdz 4 25 1 līdz 4   52 1 līdz 4    
4 1 līdz 4 27 1 līdz 4   53 1 līdz 4    
5 1 līdz 4 31 1 līdz 4   54 1 līdz 4    
6 1 līdz 4 32 1 līdz 4  

II. ADMINISTRATĪVĀS AILES

8 1 līdz 4 33 1 līdz 4   C 1 līdz 4 E/J -
15 1 līdz 4 35 1 līdz 4   G - I -
17 1 līdz 4 38 1 līdz 4   D/J 1 līdz 4 F -
        H -    

 

III pielikuma
7. pielikums

Paskaidrojumi par veidlapu izmantošanu, aizpildot TIB deklarācijas

I sadaļa

Vispārīgas piezīmes

A. Vispārīgs apraksts

Šī pielikuma 1. pielikumā minētās veidlapas izmanto T1B procedūrai pakļautajai preču kustībai starp attiecīgajām līgumslēdzējām pusēm (izņemot preču pārvadāšanu ar noteiktiem transporta veidiem, izmantojot vienkāršotas tranzīta procedūras).

Šī pielikuma 1. un 3. pielikumā minētajām veidlapām izmanto tikai 1., 4., 5. un 7. eksemplāru:

- 1.eksemplāru patur nosūtītājas/eksportētājas (nosūtīšanas un tranzīta formalitātes) līgumslēdzējas puses iestādes;

- 4.eksemplāru patur saņēmēja iestāde (tranzīta formalitātes un līgumslēdzējas puses preču statusa pierādījums);

- 5.eksemplārs ir atpakaļ nosūtāmais eksemplārs tranzīta procedūrai,

- 7.eksemplāru saņēmēja līgumslēdzēja puse izmanto statistikas vajadzībām (tranzīta un pienākšanas/importa formalitātēm). (7.eksemplāru var izmantot arī citiem administratīviem nolūkiem, pēc līgumslēdzēju pušu vajadzībām.)

Var arī izmantot šī pielikuma 2. un 4. pielikumā minētās veidlapas, īpaši, ja deklarācijas apstrādā datorizētā sistēmā. Šādos gadījumos ir jālieto divi komplekti, kuri katrs sastāv vismaz no veidlapām 1/6, 2/7 un 4/5, tādējādi pirmais komplekts atbilst 1. un 4.veidlapai attiecībā uz tajās uzrādīto informāciju un otrais atbilst 5. un 7.veidlapai.

Šādā gadījumā katrā komplektā izmantoto veidlapu numuri ir jānorāda, izsvītrojot labajā pusē numurus, kas attiecas uz neizmantotajām veidlapām.

Katrs šādi noteikts komplekts ir izstrādāts, lai informācija, kurai jābūt reproducētai dažādās veidlapās, tiek reproducēta, izmantojot ķīmiski apstrādātu papīru.

Uzņēmēji, ja vēlas, var arī izmantot privāti drukātus komplektus atbilstoši savai izvēlei, ja vien izmantotā veidlapa atbilst oficiālajam paraugam.

B. Nepieciešamā informācija

Minētās veidlapas ietver visu informāciju, kura nepieciešama dažādām valstīm. Noteiktās ailes ir obligāti jāaizpilda, kamēr citas ir jāaizpilda tikai tad, ja līgumslēdzēja puse, kurā formalitātes tiek kārtotas, to pieprasa. Šajā sakarībā ir stingri jāievēro šī paskaidrojuma daļa par dažādu aiļu izmantošanu.

Maksimālais aiļu skaits, kuras jāaizpilda ir šāds: ailes 1 (izņemot otro iedaļu), 2-6, 8, 15, 17-19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pirmā iedaļa), 35, 38, 40, 44, 50 -53, 55, 56 (ailēs ar zaļu fonu) un tikai 1.veidlapā ailes 7, 14, 15a, 17a.

C. Instrukcija par veidlapas izmantošanu

Veidlapu aizpilda ar rakstāmmašīnu vai izmantojot mehānisku vai līdzīgu procesu. To var arī aizpildīt, rakstot ar roku drukātiem burtiem, lietojot lodīšu pildspalvu. Lai atvieglinātu aizpildīšanu ar rakstāmmašīnu, veidlapa ir jāieliek mašīnā tādā veidā, ka 2.ailē ievadamās informācijas pirmais burts ir novietots pozīcijas ailē kreisās puses augšējā stūrī.

Veidlapām ir jābūt bez dzēsumiem vai pārrakstījumiem. Jebkuri labojumi ir jāizdara, izsvītrojot nepareizo informāciju un, ja nepieciešams, ierakstot pareizo. Personai šādi labojumi ir jāparaksta ar iniciāļiem, un kompetentajām iestādēm tie ir jāapstiprina. Šīs iestādes, ja nepieciešams, var pieprasīt jaunas deklarācijas iesniegšanu.

Veidlapas var arī aizpildīt, izmantojot automātisku reproducēšanas procesu, kas aizvieto jebkuru minēto procedūru. Tās var arī izgatavot un aizpildīt šādā veidā, ja noteikumi par paraugiem, papīru, lielumu, izmantoto valodu, salasāmību, izdzēšanas un pārrakstīšanas aizliegumiem un labojumiem tiek stingri ievēroti.

Ja nepieciešams, ir jāaizpilda tikai numurētas ailes. Pārējās ailes, kuras norādītas ar drukātu burtu, ir domātas vienīgi muitas iestāžu iekšējai lietošanai.

Eksemplāram, kuram ir jāpaliek nosūtīšanas iestādē, ir jābūt ar principāla oriģinālu parakstu. Principāla vai viņa pilnvarotā pārstāvja paraksts saista viņu attiecībā uz visu informāciju par tranzīta operāciju saskaņā ar Līguma I pielikumu un ar šī pielikuma B nodaļā aprakstīto.

II sadaļa

Dažādās ailēs aizpildāmā informācija

I. Formalitātes nosūtīšanas līgumslēdzējā pusē

1.aile. Deklarācija

Šīs ailes trešajā iedaļā norāda šādu informāciju:

1) (Šajā punktā nav iekļauts 1. apakšpunkts);

2) (Šajā punktā nav iekļauts 2. apakšpunkts);

3) Preces, kuras nosūtītas vai eksportētas ar T1B procedūru;

4) (Šajā punktā nav iekļauts 4. apakšpunkts);

5) (Šajā punktā nav iekļauts 5. apakšpunkts).

2.aile. Nosūtītājs/Eksportētājs

Uzrāda personas vai uzņēmuma pilnu nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, ja tranzīta operācija sākas līgumslēdzējas puses teritorijā, kurā nosūtītājs ir reģistrēts.

Komplektēto kravu gadījumos (mazi sūtījumi, kuri iekrauti vienā transportlīdzeklī) šajā ailē uzrāda vārdu "dažādi" un katram deklarācijas eksemplāram pievieno nosūtītāju sarakstu, izņemot 5.eksemplāru - atpakaļ sūtīšanai. Principālam ir jāparaksta nosūtītāju saraksts.

3.aile. Veidlapas

Uzrāda komplekta veidlapas vai papildlapas kārtas numuru un kopējo izmantoto veidlapu un papildlapu skaitu (piem., ja ir viena veidlapa un divas papildlapas, veidlapā jāraksta 1/3, pirmajā papildlapā - 2/3, otrajā - 3/3).

Ja deklarācija attiecas tikai uz vienu priekšmetu (t.i., kad ir jāaizpilda tikai viena aile "Preces apraksts"), atstāj 3.aili tukšu, bet 5.ailē uzrāda ciparu 1.

Ja viena komplekta ar 8 eksemplāriem vietā tiek izmantoti divi komplekti ar 4 eksemplāriem, abi komplekti tiek uzskatīti kā viens.

4.aile. Kravas saraksts

Uzrāda pievienoto kravas sarakstu vai jebkādu kompetentās iestādēs atļautu komerciāla saraksta skaitu ar cipariem.

5.aile. Preču skaits

Kopējo izmantoto veidlapu un papildlapu (vai kravu, vai komerciālo sarakstu) skaitā uzrāda kopējo priekšmetu skaitu, kuru deklarējusi attiecīgā persona. Priekšmetu skaitam ir jāatbilst aizpildīto aiļu "Preces apraksts" skaitam.

Ja tiek izmantoti kravas vai komerciālie saraksti, uzrāda kopējo priekšmetu skaitu, kas norādīts pievienotajos kravas sarakstos.

6.aile. Iepakojumu skaits

Uzrāda sūtījuma kopējo iepakojumu skaitu (t.i., kastu, maisu u.tml. skaitu). Pārvietojot neiesaiņotu vai beramu kravu, ailē raksta "0".

7.aile. Uzziņas numurs

Līgumslēdzējām pusēm šī aile nav obligāta.

Var uzrādīt attiecīgās personas (deklaranta, muitas aģenta utt.) piešķirto uzziņas numuru.

8.aile. Saņēmējs

Uzrāda personas vai uzņēmuma, kam preces ir nogādājamas, pilnu nosaukumu un adresi. Līgumslēdzējas puses var atļaut neaizpildīt šo aili, ja saņēmējs ir reģistrēts ārpus Līgumslēdzēju pušu teritorijas.

Komplektēto kravu gadījumos (mazi sūtījumi, kuri iekrauti vienā transportlīdzeklī) šajā ailē uzrāda vārdu "dažādi" un katram deklarācijas eksemplāram pievieno saņēmēju sarakstu, izņemot 5.eksemplāru - atpakaļ sūtīšanai. Principālam ir jāparaksta saņēmēju saraksts. Identifikācijas numurs šeit nav jāuzrāda.

14.aile. Deklarētājs/pārstāvis

Līgumslēdzējām pusēm šī aile nav obligāta.

Var uzrādīt deklaranta pilnu nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, attiecīgās personas (deklaranta, muitas aģenta u.tml.) apliecības numuru un muitas aģenta pārstāvja apliecības numuru.

15.aile. Nosūtītāja/eksportētāja valsts

Uzrāda nosaukumu valstij, no kuras preces ir nosūtītas/eksportētas.

Valsts, kurā ir uzsākta transporta operācija (saskaņā ar muitošanai uzrādītajiem transporta dokumentiem), tiek uzskatīta par nosūtītāju/ eksportētāju valsti.

15.a aile. Nosūtītājas/ eksportētājas valsts kods

Līgumslēdzējām pusēm šī aile nav obligāta.

Uzrāda divu burtu nosūtītājas/eksportētājas valsts kodu pēc starptautiskā standarta ISO 3166 (Valsts nosaukumu kodi).

17.aile. Saņēmēja valsts

Uzrāda attiecīgās valsts nosaukumu.

Valsts, kurā ir pabeigta transporta operācija (saskaņā ar muitošanai uzrādītajiem transporta dokumentiem), tiek uzskatīta par saņēmēju valsti.

17.a aile. Saņēmējas valsts kods

Uzrāda divu burtu saņēmējas valsts kodu pēc starptautiskā standarta ISO 3166 (Valstu nosaukumu kodi).

18.aile. Transportlīdzekļa apraksts izbraucot/iebraucot

Uzrāda transportlīdzekļa (automašīnas, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas) identitāti, piem., reģistrācijas numuru(-us) vai nosaukumu, kurā preces ir tieši iekrautas, kad uzrādītas muitas iestādē, kur nosūtīšanas/eksporta vai tranzīta formalitātes tiek kārtotas; tam seko valsts, kurai pieder šis transportlīdzeklis (vai līdzeklis, kas velk pārējos, ja ir vairāki transportlīdzekļi), kods saskaņā ar šim nolūka m noteiktajiem kodiem. Piemēram, ja tiek izmantoti vilcējs un piekabe ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, uzrāda abu līdzekļu reģistrācijas numuru un vilcēja valsts kodu.

Pasta sūtījumu vai fiksēta transporta pārvadāšanas gadījumos reģistrācijas numurs vai valsts kods šajā ailē netiek uzrādīts. Dzelzceļa pārvadājumos valsts kods netiek uzrādīts.

Citos gadījumos valsts deklarēšana līgumslēdzējām pusēm nav obligāta.

19.aile. Konteiners

Līgumslēdzējām pusēm šī aile nav obligāta.

Saskaņā ar šī pielikuma 9.pielikumā minētajiem kodiem, uzrāda nepieciešamo informāciju, ņemot vērā paredzamo situāciju uz nosūtīšanas/eksporta valsts robežas, kas zināmas nosūtīšanas/eksporta vai tranzīta formalitāšu kārtošanas laikā.

21.aile. Aktīvā transportlīdzekļa apraksts robežas šķērsošanas vietā

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa (t.i., velkošā transportlīdzekļa), kas izmantojams robežas šķērsošanas vietā, izbraucot no nosūtītājas/eksportētājas valsts, veidu (automašīna, kuģis, dzelzceļa vagons, lidmašīna), tam seko transportlīdzekļa identitāte, piem., reģistrācijas numurs vai nosaukums.

Ailes labajā iedaļā uzrāda nosūtīšanas/eksporta vai tranzīta formalitāšu kārtošanas laikā zināmo divu burtu valsts kodu pēc starptautiskā standarta ISO 3166 (Valsts nosaukumu kodi), kas atbilst valstij, kurai pieder transportlīdzeklis.

Pasta sūtījumu vai fiksēta transporta pārvadāšanas gadījumos reģistrācijas numurs vai valsts kods šajā ailē netiek uzrādīts. Dzelzceļa pārvadājuma gadījumos valsts kods netiek uzrādīts.

Izmantojot kombinētos transportlīdzekļus vai ja ir vairāki transportlīdzekļi, aktīvais transportlīdzeklis ir tas, kas velk visu kombināciju. Piemēram, ja automašīna ir uz kuģa, aktīvais transportlīdzeklis ir kuģis, ja ir vilcējs un piekabe, aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs utt.

25.aile. Transporta veids uz robežas

Uzrāda kodu, kas atbilst aktīvajam transportlīdzeklim, kas tiks izmantots, izbraucot no nosūtīšanas/eksporta līgumslēdzējas puses teritorijas, saskaņā ar šī pielikuma 9.pielikumā noteiktajiem ‘Transporta veidu kodiem'.

27.aile. Iekraušanas vieta

Uzrāda muitas iestādes nosaukumu un kodu, kuras pārraudzībā preces tiek iekrautas aktīvajā transportlīdzeklī, kurā tie šķērsos nosūtīšanas/eksporta līgumslēdzējas puses robežu, kā tas ir zināms nosūtīšanas/eksporta vai tranzīta formalitāšu kārtošanas laikā.

31.aile. Preces iepakojums un apraksts - atzīmes un numuri - konteineru numurs(-i) - numurs un veids

Uzrāda iesaiņojumu atzīmes, numerāciju un veidu, vai, neiesaiņotu preču gadījumā, attiecīgi uzrāda deklarēto preču skaitu vai vārdus "beramā krava". Visos gadījumos jāuzrāda preču parastais komerciālais apraksts; preču aprakstam ir jābūt pietiekami detalizētam, lai ļautu preces identificēt un klasificēt. Šajā ailē jāuzrāda arī informācija, kas nepieciešama pēc konkrētiem noteikumiem (piem., akcīzes nodoklis). Ja tiek izmantoti konteineri, šajā ailē jāuzrāda arī konteinera identificējošās atzīmes.

32.aile. Preces numurs

Uzrāda preces kārtas numuru saskaņā ar deklarēto priekšmetu kopējo skaitu izmantotajās veidlapās, kā noteikts 5. ailes piezīmēs.

Uzrāda 1, ja ir jāaizpilda tikai viena 31.aile.

Uzrāda preces kārtas numuru, ja ir jāaizpilda divas vai vairākas 31.ailes. Piemēram, uzrāda 1 veidlapas 32. ailē, uzrāda 2, 3, 4 pirmās papildlapas 32.ailē, uzrāda 5, 6, 7 otrās papildlapas 32. ailē utt.

33.aile. Preces kods

Uzrāda Harmonizētās sistēmas četru ciparu kodu, kas atbilst 31.ailē aprakstītajām precēm. Ja preces ir iekļautas sarakstā, kas ir Līguma II pielikuma 8.pielikumā, preču kodam jābūt vismaz tikpat precīzam, kā iepriekš minētajā sarakstā norādītajam kodam.

Līgumslēdzējām pusēm ir izvēle izmantot preču kodus no Harmonizētās sistēmas 98. un 99.nodaļas, ja tiek lietoti kravas saraksti.

35.aile. Svars bruto (kg)

Uzrāda bruto svaru kilogramos precēm, kuras aprakstītas 31.ailē. Bruto svars ir preces svars, ieskaitot jebkuru iesaiņojumu, bet neieskaitot konteinera un cita transportlīdzekļa aprīkojuma svaru.

Ja deklarācija attiecas uz dažāda veida precēm, ir pietiekami norādīt kopējo bruto svaru pirmajā 35. ailē, pārējās 35. ailes nav jāaizpilda.

38.aile. Svars neto (kg)

Līgumslēdzējām pusēm šī aile nav obligāta.

Uzrāda neto svaru kilogramos precēm, kuras aprakstītas 31.ailē. Neto svars ir preces svars bez iesaiņojuma, bet ieskaitot iesaiņojumu, ar kuru kopā prece parasti tiek pārdota pircējam mazumtirdzniecības tīklā.

40.aile. Kopējā deklarācija/ Iepriekšējais dokuments

Uzrāda numuru un izdošanas datumu iepriekšējam muitas dokumentam (kopējā deklarācija, muitas deklarācija), ja muitas formalitātes vai citas procedūras iepriekš piemērotas precēm, kuras aprakstītas 31.ailē. Uzrāda viena dokumenta numuru un datumu, bet pārējos dokumentus - 44.ailē, ja preces pārvadātas uz līgumslēdzējas puses muitas teritoriju, izmantojot divus vai vairākus iepriekšējos muitas dokumentus.

44.aile. Papildu informācija, iesniegtie dokumenti, pilnvaras un atļaujas

Uzrāda muitošanai nepieciešamo papildu dokumentu veidu kodus, dokumentu kārtas numurus un izdošanas datumus.

Dokumentu veidu kodi:

1 - transporta dokuments (CMR, konosaments u.tml.),

2 - pirkšanas-pārdošanas līgums vai cits dokuments, kas apliecina preču likumīgo iegūšanu,

3 - licence vai cita speciāla atļauja (veterinārais sertifikāts, fitosanitārais sertifikāts),

4 - faktūrrēķins, pagaidu rēķins vai jebkurš cits dokuments, kas pieņemts kā preču faktūrrēķins,

5 - preču izcelsmi apliecinošs dokuments (EUR-1, EUR-2, A veidlapa),

6 - muitas vērtības deklarācija,

7 - TIR karnete, ATA karnete,

8 - ekspertīzes atzinums par preču klasifikāciju.

Kodi, kas sākas no 31, līgumslēdzējām pusēm nav obligāti.

50.aile. Principāls un pilnvarotais pārstāvis, vieta, datums un paraksts

Uzrāda principāla pilnu nosaukumu (personas vai uzņēmuma) un adresi, kā arī kompetento iestāžu piešķirto identifikācijas numuru, ja tāds ir. Ja nepieciešams, uzrāda pilnvarotā pārstāvja pilnu nosaukumu (personas vai uzņēmuma), kurš parakstās principāla vārdā.

51.aile. Paredzamās tranzīta iestādes (un valstis)

Uzrāda paredzamo iebraukšanas iestādes nosaukumu un kodu katrā līgumslēdzējā pusē, kuras teritoriju ir paredzēts šķērsot pārvadāšanas gaitā, vai, ja pārvadājums šķērsos teritoriju, kura nav līgumslēdzēju pušu teritorija, izbraukšanas iestādi, kur transportlīdzeklis izbrauks no līgumslēdzēju pušu teritorijas. Muitas iestāžu sarakstā ir norādīt a s tranzīta iestādes, kuras ir kompetentas veikt tranzīta operācijas. Pēc iestādes nosaukuma uzrāda attiecīgās līgumslēdzējas puses kodu atbilstoši ISO 3166 starptautiskajam standartam (Valstu kodi).

52.aile. Garantijas

Uzrāda garantijas apliecības, garantijas vēstules, kvīts vai cita dokumenta, kas apliecina garantijas esamību, numuru un garantijas iestādi. Vienreizējas garantijas gadījumā uzrāda arī galvinieka nosaukumu.

Labajā iedaļā uzrāda kodu saskaņā ar šī pielikuma 9.pielikumu.

53.aile. Saņēmēja iestāde (un valsts)

Uzrāda iestādes nosaukumu un kodu, kur preces tiks uzrādītas, lai noslēgtu tranzīta operāciju. Saņēmējas iestādes, kuras ir kompetentas veikt tranzīta operācijas, ir norādītas muitas iestāžu sarakstā.

Pēc iestādes nosaukuma un koda uzrāda attiecīgās līgumslēdzējas puses kodu atbilstoši ISO 3166 starptautiskajam standartam (Valstu kodi).

II. Formalitātes pa ceļam (en route)

Starp laiku, kad preces atstāj eksportētāja un/vai nosūtītāja iestādi, un laiku, kad tās ierodas saņēmēja iestādē, ir iespējams, ka būs nepieciešams papildināt preču tranzīta dokumenta kopijas ar noteiktu informāciju. Šī informācija attiecas uz pārvadāšanas operāciju, un dokuments pārvadāšanas operāciju laikā jāpapildina pārvadātājam, kurš ir atbildīgs par transportlīdzekli , kurā preces ir iekrautas. Šo informāciju var pierakstīt salasāmi ar roku; šādā gadījumā veidlapa ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem, lietojot tinti.

Šī informācija attiecas uz šādām ailēm (tikai 4. un 5.veidlapā):

- Pārkraušana: lietot 55.aili.

55.aile (pārkraušana)

Pārvadātājs aizpilda šīs ailes pirmās trīs rindas, ja konkrētās operācijas gaitā preces tiek pārkrautas no viena transportlīdzekļa uz otru vai no viena konteinera uz otru.

Ja preces tiek pārkrautas, pārvadātājam ir jāgriežas kompetentās iestādēs, īpaši, ja ir nepieciešams uzlikt jaunas plombas, lai apstiprinātu tranzīta dokumentu.

Ja muita ir devusi atļauju pārkraušanai bez pārraudzības, pārvadātājam pašam jāizdara attiecīgas piezīmes tranzīta dokumentā un apstiprināšanas nolūkā par to jāinformē nākamā muitas iestāde, kurā jāuzrāda preces.

- Citi starpgadījumi: lietot 56.aili.

56.aile (citi starpgadījumi pārvadāšanas laikā)

Aile ir jāaizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tranzīta saistībām.

Papildus, ja preces iekrautas puspiekabē un tikai vilcējs ir nomainīts ceļojuma laikā (nenotiek rīcība ar precēm vai pārkraušana), šajā ailē uzrāda jaunā vilcēja reģistrācijas numuru un valsti, kurai tas pieder. Šādos gadījumos nav nepieciešams kompetento iestāžu apstiprinājums.

III sadaļa

Piezīmes par papildlapām

A. Papildlapas ir jāizmanto tikai tad, ja deklarācija satur vairāk par vienu priekšmetu (sk. 5.aili). Tās ir jāiesniedz kopā ar 1. un 2. pielikumā norādīto veidlapu.

B. I un II sadaļas piezīmes attiecas arī uz papildlapām. Tomēr:

- 1.ailes trešajā iedaļā ir jāieraksta "T1B";

- 3.pielikumā norādītajā papildlapas paraugā 2. un 8.aili un 4.pielikumā norādītajā papildlapas paraugā 2/8 aili līgumslēdzējas puses var izmantot pēc izvēles, ir jāuzrāda tikai attiecīgās personas nosaukums un identifikācijas numurs, ja tāds ir.

C. Ja papildlapas tiek izmantotas, neizmantotās ailes "Preču apraksts" ir jāizsvītro, lai nepieļautu to turpmāku izmantošanu.

III pielikuma
8. pielikums

(Šajā līgumā nav iekļauts 8. pielikums)

 

III pielikuma
9. pielikums

Kodi, kuri jālieto T1B deklarāciju veidlapās

1.aile. Deklarācija

(Sk. 7.pielikumu)

19.aile. Konteiners

Piemērojamie kodi:

0 - preces transportē bez konteinera;

1 - preces tiek sūtītas konteinerā.

25.aile: Transporta veids uz robežas

2 ciparu kods transporta veidiem, pasta un citiem sūtījumiem:

Kods Nosaukums

10 Jūras transports

12 Dzelzceļa vagons uz kuģa

16 Automašīna uz kuģa

17 Piekabe vai puspiekabe uz kuģa

18 Transports ar kuģi pa iekšējiem ūdensceļiem

20 Dzelzceļa transports

23 Automašīna dzelzceļa vagonā

30 Autoceļu transports

40 Gaisa transports

50 Pasta sūtījums

70 Fiksētie pārvadājumi

80 Iekšējo ūdensceļu transports

90 Pārvietošana bez transportlīdzekļa

 

27.aile. Iekraušanas/izkraušanas vieta

Līgumslēdzējas puses pieņems kodus.

33.aile. Preces kods

Pirmā iedaļa
Sk. 7.pielikumu.

Citas iedaļas

Jāaizpilda, izmantojot jebkurus citus līgumslēdzējai pusei speciālus kodus (šādi kodi jāieraksta, sākot tūlīt aiz pirmās iedaļas).

51.aile. Paredzamās tranzīta iestādes

Norādījums par valstīm

Piemērojamo kodu saraksts:

Latvija........................................................LV

Igaunija......................................................EE

Lietuva.......................................................LT

52.aile. Garantijas

Garantijas veidi

Piemērojamo kodu saraksts:

Situācija

Kods

Citi nepieciešamie norādījumi

Vispārīgā garantija 1 - apliecības numurs
   

- garantijas iestāde

Vienreizējā garantija 2  
Skaidras naudas depozīta garantija 3  
Fiksētās likmes garantija 4  
Garantija nav nepieciešama    

(I pielikuma V sadaļas III nodaļa)

6  
Garantija nav nepieciešama ceļojumam starp nosūtītāju iestādi un tranzīta iestādi (Līguma 10. (2) (b) pants) 7  

Garantija nav nepieciešama noteiktām valsts iestādēm

8  

Norādījums par valstīm:

51.ailei pieņemtie kodi ir piemērojami.

53.aile. Saņēmēja iestāde (un valsts)

51. ailei pieņemtie kodi ir piemērojami.

IV PIELIKUMS
Savstarpēja palīdzība prasību atlīdzināšanai

Mērķis

1. pants

Šis pielikums nosaka kārtību, kā nodrošināt 3.pantā minēto prasību, kuras rodas citā līgumslēdzējā pusē, atlīdzināšanu katrā līgumslēdzējā pusē.

Ieviešanas noteikumi ir izklāstīti šī pielikuma 1. pielikumā.

Definīcijas

2. pants

Šajā pielikumā:

"prasības iestāde" nozīmē līgumslēdzējas puses kompetentu iestādi, kura pieprasa palīdzību sakarā ar 3.pantā minēto prasību;

 "pieprasījuma iestāde" nozīmē līgumslēdzējas puses kompetentu iestādi, kurai iesniedz pieprasījumu pēc palīdzības.

Apjoms

3. pants

Šis pielikums attiecas uz:

(a) visām prasībām, kas attiecas uz I pielikuma 11.1.(c) pantu, kuras rodas sakarā ar T1B operāciju;

(b) procentiem un izmaksām, kas saistītas ar minēto prasību atlīdzināšanu.

Sakari un informācijas izmantošana

4. pants

1. Pēc prasības iestādes pieprasījuma, pieprasījuma iestāde sniedz jebkuru informāciju, kura palīdzētu prasības iestādei atlīdzināt savu prasību.

Lai iegūtu šo informāciju, pieprasījuma iestāde izmanto normatīvajos vai administratīvajos aktos noteiktās pilnvaras, kuras attiecas uz līdzīgu prasību atlīdzināšanu, kas rodas līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas minētā iestāde.

2. Informācijas pieprasījumā norāda personas nosaukumu un adresi, uz kuru attiecas pieprasītā informācija, kā arī prasības raksturu un summu, par kuru tiek iesniegts pieprasījums.

3. Pieprasījuma iestādei nav obligāti jāsniedz informācija:

(a) kuru tā nevarētu iegūt prasības atlīdzināšanas nolūkam, kas rodas līgumslēdzējas pusē, kurā tā atrodas;

(b) kura atklātu komerciālus, rūpniecības vai profesionālus noslēpumus vai

(c) kuru atklāšana varētu ietekmēt līgumslēdzējas puses drošību vai būt pretrunā ar tās valsts politiku.

4. Pieprasījuma iestāde paziņo prasības iestādei par informācijas pieprasījuma noraidīšanu.

5. Informācija, kura iegūta saskaņā ar šo pantu, tiek izmantota tikai šī Līguma nolūkam un tai tiks izrādīta tāda pati aizsardzība no saņēmējas līgumslēdzējas puses, kā tiek izrādīta līdzīga rakstura informācijai saskaņā ar tās līgumslēdzējas puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Šādu informāciju var izmantot citiem nolūkiem tikai ar kompetentās iestādes, kura to sniegusi, rakstisku piekrišanu un saskaņā ar tās iestādes noteiktajiem ierobežojumiem.

6. Informācijas pieprasījums tiek noformēts uz veidlapas, kura atbilst šī pielikuma 2.pielikuma paraugam.

Paziņojumi

5. pants

1. Pieprasījuma iestāde, pēc prasības iestādes pieprasījuma un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz paziņošanu par līdzīgām atļaujām vai lēmumiem līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, paziņo adresātam visas atļaujas un lēmumus, arī tiesiska rakstura, kuri nāk no līgumslēdzējas puses, kurā atrodas prasības iestāde, un kuri attiecas uz prasību un/vai tās atlīdzināšanu.

2. Paziņojuma pieprasījums norāda attiecīgā adresāta nosaukumu un adresi, paziņojamā atļaujas vai lēmuma raksturu un tematu, ja nepieciešams, parādnieka nosaukumu un adresi, un prasību, uz kuru attiecas atļauja vai lēmums, kā arī jebkuru citu noderīgu informāciju.

3. Pieprasījuma iestāde nekavējoties informē prasības iestādi par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar tās paziņojuma pieprasījumu un, galvenokārt, datumu, kad atļauja vai lēmums tika nosūtīts adresātam.

4. Paziņojuma pieprasījums tiek noformēts uz veidlapas, kura atbilst šī pielikuma 3. pielikuma paraugam.

Pieprasījumu izpilde

6. pants

1. Pēc prasības iestādes pieprasījuma, pieprasījuma iestāde atlīdzina prasības, kuras ir atļaujas priekšmets, kas atļauj tās izpildīt saskaņā ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kuri attiecas uz līdzīgu prasību atlīdzināšanu, kas rodas līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas pieprasījuma iestāde.

2. Šim nolūkam jebkura prasība, uz kuru attiecas atlīdzināšanas pieprasījums, tiek uzskatīta kā tās līgumslēdzējas puses prasība, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, izņemot gadījumus, kad tiek piemērots 12.pants.

7. pants

1. Pieprasījumam par prasības atlīdzināšanu, kuru prasības iestāde adresē pieprasījuma iestādei, ir jāpievieno oficiāla vai apstiprināta atļaujas kopija, kura atļauj izpildi un kura izdota līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas prasības iestāde, un, ja nepieciešams, citu dokumentu oriģināli vai apstiprinātas kopijas, kuras nepieciešamas atlīdzināšanai.

2. Prasības iestāde drīkst pieprasīt atlīdzinājumu tikai tad, ja:

(a) prasība un/vai atļauja, kas atļauj tās izpildi, nav bijušas apstrīdētas līgumslēdzējā pusē, kurā tā atrodas;

(b) līgumslēdzējā pusē, kurā tā atrodas, tā ir piemērojusi atlīdzināšanas procedūru uz 1.punktā minētās atļaujas pamata un veiktie pasākumi nav panākuši pilnu prasības samaksu;

(c) prasība pārsniedz 1500 ECU. ECU summai līdzvērtīga summa nacionālajās valūtās tiek aprēķināta saskaņā ar II pielikuma 51.panta noteikumiem.

3. Atlīdzināšanas pieprasījums norāda attiecīgās personas nosaukumu un adresi, prasības raksturu, principāla summu un maksājamos procentus un izdevumus, kā arī jebkuru citu attiecīgu informāciju.

4. Atlīdzināšanas pieprasījums papildus satur prasības iestādes paziņojumu, kas norāda datumu, no kura izpilde ir iespējama pēc līgumslēdzējā pusē, kurā tā atrodas, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kas apstiprina, ka 2. punktā noteiktie nosacījumi ir izpildīti.

5. Tiklīdz jebkāda nozīmīga informācija, kas attiecas uz lietu, no kuras radies atlīdzināšanas pieprasījums, ienāk prasības iestādes rīcībā, tā nosūta to pieprasījuma iestādei.

8. pants

Izpildes atļauja pēc atbilstības un saskaņā ar līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, spēkā esošajiem noteikumiem ir pieņemta, atzīta, papildināta vai aizvietota ar izpildes atļauju minētās līgumslēdzējas puses teritorijā.

Šādai pieņemšanai, atzīšanai, papildināšanai vai aizvietošanai ir jānotiek, cik ātri vien iespējams, pēc atlīdzināšanas pieprasījuma saņemšanas datuma. Tās nedrīkst noraidīt, ja atļauja, kas atļauj izpildi līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, ir pareizi noformēta.

Ja kāda no šīm formalitātēm rada pārbaudi vai apstrīdēšanu, kas saistīta ar prasību un/vai prasības iestādes izdoto atļauju, kas atļauj izpildi, tiek piemērots 12. pants.

9. pants

1. Prasības tiek atlīdzinātas līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, valūtā.

2. Pieprasījuma iestāde, ja līgumslēdzējas pusē, kurā tā atrodas, spēkā esošie normatīvie vai administratīvie akti to pieļauj, pēc konsultācijām ar prasības iestādi var dot parādniekam laiku samaksāt vai dot atļauju maksāt pa daļām. Pieprasījuma iestādes iekasētie procenti par šādu maksāšanas termiņa pagarinājumu tiek pārskaitīti prasības iestādei.

Citas procentu summas, kuras maksājamas par nokavētiem maksājumiem saskaņā ar līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, spēkā esošajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, arī tiek pārskaitītas prasības iestādei.

10. pants

Atlīdzināmajām prasībām netiek dota priekšrocība līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas pieprasījuma iestāde.

11. pants

Pieprasījuma iestāde nekavējoties informē prasības iestādi par pasākumiem, kuri veikti pēc atlīdzinājuma pieprasījuma.

Apstrīdētas prasības

12. pants

1. Ja atlīdzināšanas procedūras laikā prasību un/vai līgumslēdzējas pusē, kurā atrodas prasības iestāde, izdoto atļauju, kas atļauj tās izpildi, apstrīd ieinteresētā puse, tā iesniedz lietu līgumslēdzējas puses, kurā atrodas prasības iestāde, kompetentai iestādei saskaņā ar tur spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Prasības iestādei par to ir jāinformē pieprasījuma iestāde. Ieinteresētā puse arī var paziņot pieprasījuma iestādei par lietas iesniegšanu.

2. Tiklīdz pieprasījuma iestāde ir saņēmusi 1.punktā minēto paziņojumu vai no prasības iestādes, vai no ieinteresētās puses, tā pārtrauc izpildes procedūru līdz kompetentās iestādes lēmumam lietā. Ja pieprasījuma iestāde uzskata par nepieciešamu, neietekmējot 13.panta nosacījumus, tā var piemērot drošības pasākumus, lai garantētu atlīdzināšanu tiktāl, ciktāl līgumslēdzējas puses, kurā tā atrodas, spēkā esošie normatīvie akti atļauj šādu darbību līdzīgām prasībām.

3. Ja izpildes pasākumi, kuri veikti līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, tiek apstrīdēti, lieta tiek iesniegta tās līgumslēdzējas puses kompetentai iestādei saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem.

4. Ja kompetentā iestāde, kurā iesniegta lieta saskaņā ar 1. punktu, ir tiesiska iestāde, tiesiskās iestādes lēmums tiktāl, ciktāl tas ir labvēlīgs pieprasījuma iestādei un atļauj prasības atlīdzināšanu līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas prasības iestāde, sastāda "instrumentu, kas atļauj izpildi" 6., 7. un 8.panta nozīmē un prasības atlīdzināšana tiek veikta uz lēmuma pamata.

Drošības pasākumi

13. pants

1. Pēc prasības iestādes argumentēta pieprasījuma, pieprasījuma iestāde piemēro drošības pasākumus, lai nodrošinātu prasības atlīdzināšanu atbilstoši līgumslēdzējas puses, kurā tā atrodas, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Lai realizētu 1. punkta nosacījumus, 6., 7.(1), (3) un (5), 8., 11., 12. un 14. pants tiek piemēroti ar attiecīgajiem grozījumiem.

3. Drošības pasākumu pieprasījums tiek noformēts uz veidlapas, kura atbilst šī pielikuma 4. pielikuma paraugam.

Izņēmumi

14. pants

Pieprasījuma iestādei nav pienākuma:

(a) sniegt 6. līdz 13.pantā paredzēto palīdzību, ja tādēļ parādnieka stāvoklim prasības atlīdzināšana radītu nopietnas ekonomiskas vai sabiedriskas grūtības līgumslēdzējai pusei, kurā iestāde atrodas;

(b) pieņemt prasības atlīdzināšanu, ja uzskata, ka tā varētu aizskart valsts politiku vai citas svarīgas intereses līgumslēdzējā pusē, kurā iestāde atrodas;

(c) uzņemties prasības atlīdzināšanu, ja prasības iestāde nav izmantojusi visas atlīdzināšanas iespējas līgumslēdzējas puses, kurā iestāde atrodas, teritorijā.

Pieprasījuma iestāde informē prasības iestādi par palīdzības pieprasījuma atteikšanas iemesliem.

15. pants

1. Jautājumus par limitējuma periodiem regulē tikai līgumslēdzējas puses, kurā pieprasījuma iestāde atrodas, spēkā esošie normatīvie akti.

2. Pieprasījuma iestādes veiktie pasākumi, lai atlīdzinātu prasības pēc palīdzības pieprasījuma, kuru rezultātā, ja tos būtu veikusi prasības iestāde, limitējuma periods būtu atlikts vai pārtraukts saskaņā ar līgumslēdzējas puses, kurā prasības iestāde atrodas, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiek uzskatīti kā veikti pēdējā līgumslēdzējas pusē, ciktāl tas attiecas uz rezultātu.

Konfidencialitāte

16. pants

Par dokumentiem un informāciju, kuri nosūtīti pieprasījuma iestādei saskaņā ar šo pielikumu, pieprasījuma iestāde var informēt tikai:

(a) palīdzības pieprasījumā minēto personu;

(b) tās personas un iestādes, kuras ir atbildīgas par prasību atlīdzināšanu, un tikai šim nolūkam;

(c) tiesiskās iestādes, kuras izskata lietas par prasību atlīdzināšanu.

Valodas

17. pants

Palīdzības pieprasījumus un attiecīgos dokumentus pavada tulkojums līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, oficiālajā valodā vai angļu, vai krievu valodā.

Palīdzības izdevumi

18. pants

Attiecīgās līgumslēdzējas puses atsakās no visām prasībām viena pret otru par izdevumu atmaksāšanu, kuri rodas no sniegtās savstarpējās palīdzības saskaņā ar šo pielikumu.

Tomēr līgumslēdzēja puse, kurā atrodas prasības iestāde, paliek atbildīga līgumslēdzējai pusei, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, par izdevumiem, kuri radušies darbību rezultātā, kuras uzskatītas par nepamatotām tiktāl, ciktāl tas attiecas vai nu uz prasības satura, vai uz prasības iestādes izdotā dokumenta pamatotību.

Pilnvarotās iestādes

19. pants

Līgumslēdzējas puses nodrošina viena otru ar iestāžu sarakstu, kuras ir pilnvarotas iesniegt vai saņemt palīdzības pieprasījumus, kā arī jebkurus grozījumus.

20.- 22. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 20.-22.pants)

Komplementaritāte

23. pants

Šī pielikuma noteikumi neliedz līgumslēdzējām pusēm sniegt lielāka mēroga savstarpēju palīdzību tagad vai arī nākotnē saskaņā ar līgumiem vai vienošanos, ieskaitot paziņošanu par tiesiskiem vai papildtiesiskiem aktiem.

24.- 26. pants

(Šajā pielikumā nav iekļauts 24.-26. pants)

IV PIELIKUMA PIELIKUMI

IV pielikuma
1. pielikums

Ieviešanas noteikumi

I daļa

Apjoms

1. pants

1. Šis pielikums nosaka detalizētus IV pielikuma ieviešanas noteikumus.

2. Šis pielikums nosaka arī detalizētus noteikumus par atlīdzināto summu konvertēšanu un pārskaitīšanu.

II daļa

Informācijas pieprasījums

2. pants

1. IV pielikuma 4.pantā minētais informācijas pieprasījums tiek noformēts rakstiski saskaņā ar II pielikuma paraugu. Minētajam pieprasījumam ir jābūt ar prasības iestādes oficiālo zīmogu un ar tās amatpersonas parakstu, kura ir pilnvarota iesniegt šādu pieprasījumu.

2. Prasības iestāde, pēc atbilstības, norāda savā informācijas pieprasījumā jebkuras citas pieprasījuma iestādes nosaukumu, kurai adresēts līdzīgs informācijas pieprasījums.

3. pants

Informācijas pieprasījums var attiekties uz:

(a) parādnieku vai

(b) jebkuru personu, kura ir atbildīga par prasības samaksu saskaņā ar līgumslēdzējas puses, kurā atrodas prasības iestāde, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ja prasības iestāde zina, ka trešā persona pārvalda aktīvus, kuri pieder kādai no iepriekšējā punktā minētajām personām, pieprasījums var attiekties arī uz šo trešo personu.

4. pants

Pieprasījuma iestāde rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu) apstiprina informācijas pieprasījuma saņemšanu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no tā saņemšanas brīža.

5. pants

1. Pieprasījuma iestāde pārsūta katru pieprasītās informācijas daļu prasības iestādei, tiklīdz to iegūst.

2. Ja nav iespējams iegūt visu vai daļu informācijas pieņemamā laikā, ņemot vērā konkrēto gadījumu, pieprasījuma iestāde attiecīgi informē prasības iestādi, norādot iemeslus.

Jebkurā gadījumā sešus mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas apstiprināšanas datuma pieprasījuma iestāde informē prasības iestādi par izmeklēšanas rezultātiem, kura veikta, lai iegūtu pieprasīto informāciju.

Atkarībā no pieprasījuma iestādes saņemtās informācijas prasības iestāde var pieprasīt turpināt izmeklēšanu. Šis pieprasījums tiek noformēts rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu) divu mēnešu laikā no pieprasījuma iestādes izmeklēšanas rezultātu paziņojuma saņemšanas brīža, un pieprasījuma iestāde ar to rīkojas saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz sākotnējo pieprasījumu.

6. pants

Ja pieprasījuma iestāde nolemj neizpildīt tai adresēto informācijas pieprasījumu, tā rakstiski informē prasības iestādi par atteikšanas iemesliem, norādot IV pielikuma 4.panta konkrētos noteikumus, kurus tā piemēro. Pieprasījuma iestāde sniedz šo paziņojumu, tiklīdz lēmums ir pieņemts, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas apstiprināšanas datuma.

7. pants

Prasības iestāde var jebkurā laikā atsaukt pieprasījuma iestādei nosūtīto informācijas pieprasījumu. Atsaukšanas lēmums tiek nosūtīts pieprasījuma iestādei rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu).

III daļa

Paziņošanas pieprasījums

8. pants

IV pielikuma 5.pantā minētais paziņošanas pieprasījums tiek noformēts rakstiski divos eksemplāros saskaņā ar 3. pielikuma paraugu. Minētajam pieprasījumam ir jābūt ar prasības iestādes oficiālo zīmogu un ar tās amatpersonas parakstu, kura ir pilnvarota iesniegt šādu pieprasījumu.

Atļaujas (vai lēmuma) divi eksemplāri, par kuru tiek pieprasīta paziņošana, tiek pievienoti iepriekšējā rindkopā minētajam pieprasījumam.

9. pants

Paziņošanas pieprasījums var attiekties uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura, saskaņā ar līgumslēdzējas puses, kurā prasības iestāde atrodas, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiek informēta par jebkuru dokumentu vai lēmumu, kas attiecas uz viņu.

10. pants

1. Tūlīt pēc paziņojuma pieprasījuma saņemšanas pieprasījuma iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotu paziņojumu saskaņā ar līgumslēdzējas puses, kurā tā atrodas, spēkā esošajiem normatīvajiem ak tiem.

2. Pieprasījuma iestāde informē prasības iestādi par paziņojuma izpildes datumu, tiklīdz tas ir izpildīts, nosūtot atpakaļ vienu pieprasījuma eksemplāru ar otrā pusē aizpildītu apliecību.

IV daļa

Pieprasījums par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumiem

11. pants

1. IV pielikuma 6. un 13.pantā minētais pieprasījums par atlīdzināšanu un/ vai drošības pasākumiem tiek noformēts rakstiski saskaņā ar 4. pielikuma paraugu. Pieprasījumam, kurā ir ietverta deklarācija, ka IV pielikumā noteiktie nosacījumi par savstarpējas palīdzības procedūras uzsākšanu konkrētajā gadījumā ir izpildīti, ir jābūt ar prasības iestādes oficiālo zīmogu un ar tās amatpersonas parakstu, kurš ir pilnvarots iesniegt šādu pieprasījumu.

2. Izpildes atļauja, kas ir iesniegta kopā ar pieprasījumu par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumiem, var būt izdota par vairākām prasībām, ja tā attiecas uz vienu un to pašu personu.

12. līdz 19.panta nolūkā visas prasības, kurām ir viena izpildes atļauja, tiek uzskatītas kā viena vienīga prasība.

12. pants

1. Pieprasījums par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumiem var attiekties uz:

(a) parādnieku vai

(b) jebkuru personu, kura ir atbildīga par prasības samaksu saskaņā ar līgumslēdzējas puses, kurā atrodas prasības iestāde, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Prasības iestāde pēc atbilstības informē pieprasījuma iestādi par jebkuriem šī panta 1.punktā minētās personas aktīviem, kurus, pēc viņu rīcībā esošās informācijas, pārvalda kāda trešā persona.

13. pants

1. Prasības iestāde norāda atlīdzināmās prasības summu līgumslēdzējas puses, kurā tā atrodas, valūtā un līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, valūtā.

2. Valūtas kurss, kas lietojams šī panta 1.punkta nolūkā, ir pēdējais līgumslēdzējas puses, kurā atrodas prasības iestāde, nacionālās bankas noteiktais valūtas kurss dienā, kad atlīdzības pieprasījums ir parakstīts.

14. pants

Pieprasījuma iestāde rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu) apstiprina pieprasījuma par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumiem saņemšanu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no tā saņemšanas brīža.

15. pants

Ja nav iespējams atlīdzināt visu vai daļu prasības vai veikt drošības pasākumus pieņemamā laikā, ņemot vērā konkrēto gadījumu, pieprasījuma iestāde informē prasības iestādi, norādot iemeslus.

Jebkurā gadījumā pēc viena gada no pieprasījuma saņemšanas apstiprināšanas datuma pieprasījuma iestāde informē prasības iestādi par procedūras rezultātiem, kura uzsākta atlīdzināšanai un/vai drošības pasākumiem.

Atkarībā no pieprasījuma iestādes saņemtās informācijas prasības iestāde var pieprasīt turpināt procedūru, kura uzsākta atlīdzināšanai un/vai drošības pasākumiem. Šis pieprasījums tiek noformēts rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu) divu mēnešu laikā no pieprasījuma iestādes uzsāktās procedūras par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumu veikšanu rezultātu paziņojuma saņemšanas brīža, un pieprasījuma iestāde ar to rīkojas saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz sākotnējo pieprasījumu.

16. pants

Prasības iestādei ir rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu) jāpaziņo pieprasījuma iestādei par jebkuru lietu, kas apstrīd prasību vai instrumentu, kas atļauj tās izpildi, kas tiek izskatīta līgumslēdzējā pusē, kurā atrodas prasības iestāde, nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc brīža, kad tā tika informēta par šādu lietu.

17. pants

1. Ja pieprasījums par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumiem paliek nederīgs prasības samaksāšanas vai tās anulēšanas, vai kāda cita iemesla dēļ, prasības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu) informē pieprasījuma iestādi, lai tā var apturēt uzsākto darbību.

2. Ja prasības, kura ir pieprasījuma par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumu priekšmets, summa tiek labota jebkura iemesla dēļ, prasības iestāde nekavējoties vai jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā rakstiski (piem., pa teleksu vai telefaksu) informē pieprasījuma iestādi.

Ja labojums ir sakarā ar prasības summas samazināšanu, pieprasījuma iestāde turpina uzsākto darbību atlīdzināšanas un/vai drošības pasākumu nolūkam, bet darbība tiek ierobežota līdz vēl nesamaksātajai summai. Ja brīdī, kad pieprasījuma iestāde ir informēta par prasības summas samazināšanu, tā jau ir atlīdzinājusi oriģinālo summu, bet 18.pantā minētā pārskaitīšanas procedūra nav vēl uzsākta, pieprasījuma iestāde atmaksā pārmaksāto summu personai, kurai tā pienākas.

Ja labojums ir sakarā ar prasības summas palielināšanu, prasības iestāde, cik ātri vien iespējams, nosūta pieprasījuma iestādei papildu pieprasījumu par atlīdzināšanu un/vai drošības pasākumiem. Šo papildu pieprasījumu tiktāl, ciktāl tas ir iespējams, pieprasījuma iestāde izskatīs vienlaikus ar oriģinālo prasības iestādes pieprasījumu. Ja, ņemot vērā esošās procedūras attīstības stāvokli, nav iespējams savienot papildu pieprasījumu ar oriģinālo pieprasījumu, pieprasījuma iestāde izpildīs papildu pieprasījumu tikai tad, ja tas attiecas uz summu, kura nav mazāka kā IV pielikuma 7. pantā minētā.

3. Lai konvertētu laboto prasības summu līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, valūtā, prasības iestāde izmanto oriģinālajā pieprasījumā izmantoto valūtas kursu.

18. pants

Jebkura pieprasījuma iestādes atlīdzinātā summa, arī IV pielikuma 9. (2) pantā minētie procenti, tiek pārskaitīta prasības iestādei līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, valūtā. Šis pārskaitījums notiek viena mēneša laikā no datuma, kad tika atlīdzināta prasītā summa.

19. pants

Neatkarīgi no pieprasījuma iestādes iekasētajām summām par IV pielikuma 9. (2) pantā minētajiem procentiem, prasība tiek uzskatīta par atlīdzinātu proporcionāli summas atlīdzināšanai, kura izteikta līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, nacionālajā valūtā, pamatojoties uz 13. (2) pantā minēto valūtas kursu .

V daļa

Vispārīgie un nobeiguma noteikumi

20. pants

1. Prasības iestāde var iesniegt palīdzības pieprasījumu par vienu vienīgu vai vairākām prasībām, ja tās jāizpilda vienai un tai pašai personai.

2. 2.-4. pielikumā paredzētā informācija var būt noformēta uz parasta papīra, izmantojot datu apstrādes sistēmas, ar nosacījumu, ka izdrukas atbilst pielikumos ietverto veidlapu formātam.

21. pants

Informācija un citas ziņas, kuras pieprasījuma iestāde nosūta prasības iestādei, tiek noformētas līgumslēdzējas puses, kurā atrodas pieprasījuma iestāde, oficiālajā vai krievu, vai angļu valodā.

IV pielikuma
2. pielikums

IV pielikuma
3. pielikums

Averss

Reverss

IV pielikuma
4. pielikums

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.06.1999.
Parakstīts:
 10.07.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Sigulda
Zaudē spēku:
 15.01.2011.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Lietuvas Republikas Ārlietu ministrija
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 381/383, 22.12.1998.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
905
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)