Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

EIROPAS SAVIENĪBAS UN AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU IZDOŠANAS LĪGUMS

SATURS

Preambula

1.pants

Mērķis un nolūks

2.pants

Definīcijas

3.pants

Šā līguma piemērošanas joma attiecībā uz divpusējiem izdošanas līgumiem ar dalībvalstīm

4.pants

Noziedzīgie nodarījumi, par kuriem pieļaujama izdošana

5.pants

Dokumentu nosūtīšana un to autentiskuma noteikšana

6.pants

Pagaidu apcietināšanas pieprasījumu nosūtīšana

7.pants

Dokumentu nosūtīšana pēc pagaidu apcietināšanas

8.pants

Papildu informācija

9.pants

Pagaidu nodošana

10.pants

Vairāku valstu izdošanas vai nodošanas lūgumi

11.pants

Vienkāršota izdošanas kārtība

12.pants

Tranzīts

13.pants

Nāvessods

14.pants

Sensitīva informācija lūgumā

15.pants

Konsultācijas

16.pants

Pagaidu piemērošana

17.pants

Atkāpes neizmantošana

18.pants

Nākotnes divpusējie izdošanas līgumi ar dalībvalstīm

19.pants

Nozīmēšana un paziņošana

20.pants

Teritoriālā piemērošana

21.pants

Pārskatīšana

22.pants

Stāšanās spēkā un izbeigšanās

Paskaidrojums

 

EIROPAS SAVIENĪBA UN AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS,

VĒLOTIES arī turpmāk veicināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm,

VĒLOTIES efektīvāk apkarot noziedzību, aizsargājot savas demokrātiskās sabiedrības un kopējās vērtības,

PIENĀCĪGI ievērojot personu tiesības un tiesiskumu,

ŅEMOT VĒRĀ savu attiecīgo tiesību sistēmu garantijas, kas paredz izdotajai personai tiesības uz taisnīgu tiesu, kas ietver arī tiesības uz lietas izskatīšanu neatkarīgā tiesā, kas izveidota saskaņā ar likumu,

VĒLOTIES noslēgt līgumu, kas attiecas uz likumpārkāpēju izdošanu,

IR VIENOJUŠĀS par turpmāko.

1.pants

Mērķis un nolūks

Atbilstoši šā līguma noteikumiem Līgumslēdzējas puses apņemas veicināt sadarbības pastiprināšanu izdošanas attiecību jomā starp dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz likumpārkāpēju izdošanu.

2.pants

Definīcijas

1. "Līgumslēdzējas puses" ir Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis.

2. "Dalībvalsts" ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

3. "Tieslietu ministrija" Amerikas Savienotajām Valstīm nozīmē Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentu, un dalībvalstij tās Tieslietu ministriju, izņemot to dalībvalsti, kurā 3., 5., 6., 8. un 12.pantā uzskaitītās funkcijas veic ģenerālprokurors, vai ir nozīmēta iestāde, kas saskaņā ar 19.pantu veic minētās funkcijas Tieslietu ministrijas vietā, ja vien Amerikas Savienotās Valstis un attiecīgā dalībvalsts nevienojas nozīmēt citu iestādi.

3.pants

Šā līguma piemērošanas joma attiecībā uz divpusējiem izdošanas līgumiem ar dalībvalstīm

1. Eiropas Savienība atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Amerikas Savienotās Valstis nodrošina to, ka šā līguma noteikumus piemēro dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu divpusējiem izdošanas līgumiem, kas ir spēkā šā līguma spēkā stāšanās dienā saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) līguma 4.pantu piemēro to divpusējo līgumu noteikumu vietā, kas pieļauj izdošanu vienīgi par sarakstā uzskaitītiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

b) līguma 5.pantu piemēro divpusējo līgumu noteikumu vietā attiecībā uz lūguma iesniedzējas valsts nosūtīto izdošanas lūgumu un apliecinošu dokumentu nosūtīšanu, apstiprināšanu, autentiskuma noteikšanu vai legalizāciju;

c) līguma 6.pantu piemēro, ja nav divpusējo līgumu noteikumu, kas paredz pagaidu apcietināšanas lūgumu tiešu nosūtīšanu starp Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentu un attiecīgās dalībvalsts Tieslietu ministriju;

d) līguma 7.pantu piemēro papildus divpusējo līgumu noteikumiem attiecībā uz izdošanas lūgumu nosūtīšanu;

e) līguma 8.pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz papildu informācijas iesniegšanu; ja divpusējo līgumu noteikumi nenosaka, kāds kanāls jāizmanto, piemēro arī minētā panta 2.punktu;

f) līguma 9.pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi nepieļauj tādu personu pagaidu nodošanu, pret kuru ir ierosināta krimināllieta vai kura izcieš sodu lūguma saņēmējā valstī;

g) ja nav noteikts citādi, 10.pantu piemēro divpusējo līgumu noteikumu vietā vai gadījumā, ja tie nenosaka lēmumu pieņemšanu par vairākiem vienas un tās pašas personas izdošanas lūgumiem;

h) līguma 11.pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz izmantot vienkāršotu izdošanas kārtību vai arī atteikšanos no izdošanas;

i) līguma 12.pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz personu tranzītu; ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz kārtību attiecībā uz neparedzētu gaisa kuģa nosēšanos, piemēro arī šā panta trešo punktu;

j) lūguma saņēmēja valsts līguma 13.pantu attiecībā uz nāvessodu var piemērot divpusējo līgumu noteikumu vietā vai, ja to nav;

k) līguma 14.pantu piemēro, ja divpusējie līgumi neparedz noteikumus par rīcību ar sensitīvu informāciju, kas iekļauta lūgumā.

2. a) Eiropas Savienība atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību nodrošina, ka katra dalībvalsts rakstveida instrumentā apstiprina savu spēkā esošo divpusējo izdošanas līgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm piemērošanu atbilstoši šā panta noteikumiem.

b) Eiropas Savienība atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību nodrošina to, ka jaunās dalībvalstis, kas pievienojas Eiropas Savienībai pēc šā līguma stāšanās spēkā un, kas ir noslēgušas divpusējus izdošanas līgumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm, veic "a"apakšpunktā minētos pasākumus.

c) Līgumslēdzējas puses cenšas pabeigt "b"apakšpunktā minēto procesu pirms paredzētās jaunās dalībvalsts pievienošanās vai iespējami īsā laikā pēc tās pievienošanās. Eiropas Savienība paziņo Amerikas Savienotajām Valstīm par jaunu dalībvalstu pievienošanās dienu.

3. Ja līguma otrā punkta "b"apakšpunktā minētais process nav pabeigts līdz pievienošanās dienai, šā līguma noteikumus piemēro jaunās dalībvalsts un Amerikas Savienoto Valstu attiecībās no dienas, kad tās paziņojušas Eiropas Savienībai un viena otrai par šim nolūkam nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu.

4.pants

Noziedzīgie nodarījumi, par kuriem pieļaujama izdošana

1. Noziedzīgais nodarījums, par kuru pieļaujama izdošana, ir noziedzīgs nodarījums, kurš atbilstoši lūguma iesniedzējas un saņēmējas valsts tiesību aktiem ir sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu vai ar smagāku sodu. Noziedzīgais nodarījums, par kuru pieļaujama izdošana, ietver arī mēģinājumu vai sazvērestību izdarīt noziedzīgo nodarījumu, par kuru pieļaujama izdošana. Ja lūgumā prasīts izpildīt spriedumu personai, kas ir notiesāta par noziedzīgo nodarījumu, par kuru pieļaujama izdošana, atlikušajam soda izciešanas laikam jābūt vismaz četriem mēnešiem.

2. Ja izdošanu pieļauj par noziedzīgu nodarījumu, par kuru pieļaujama izdošana, personu izdod arī par jebkādu citu lūgumā norādītu noziedzīgu nodarījumu, ja tāds noziedzīgais nodarījums sodāms ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu vai vieglāku sodu, ar noteikumu, ka visi pārējie izdošanas priekšnoteikumi ir izpildīti.

3. Šajā pantā nodarījumu uzskata par noziedzīgu nodarījumu, par kuru var pieļaut izdošanu:

a) neatkarīgi no tā vai lūguma iesniedzējas vai saņēmējas valsts tiesību akti nosaka noziedzīgajam nodarījumam tādu pašu kategoriju vai lieto attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu to pašu terminoloģiju;

b) neatkarīgi no tā, vai noziedzīgais nodarījums ir tāds, kura pierādīšanai pēc Amerikas Savienoto Valstu federālā likuma nepieciešams uzrādīt tādus pierādījumus kā starpvalstu transports vai starpvalstu pasta izmantošana, vai citu tādu iespēju izmantošanu, kas saistītas ar ārvalstu tirdzniecību, jo šie pierādījumi ir tikai iemesls, lai konstatētu Amerikas Savienoto Valstu federālās tiesas jurisdikciju; un

c) ja tās ir krimināllietas, kas attiecas uz nodokļiem, muitas nodokļiem, valūtas kontroli, kā arī uz preču ievešanu un izvešanu, neatkarīgi no tā, vai lūguma iesniedzējas vai saņēmējas valsts tiesību akti paredz tādus pašus nodokļus, muitas nodokļus vai tādu pašu valūtas un preču ievešanas un izvešanas kontroli.

4. Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts ārpus lūguma iesniedzējas valsts teritorijas, izdošanu pieļauj saskaņā ar pārējām piemērojamām izdošanas prasībām, ja lūguma saņēmējas valsts tiesību akti paredz sodu par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ārpus tās teritorijas līdzīgos apstākļos. Ja lūguma saņēmējas valsts tiesību akti neparedz sodu par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ārpus tās teritorijas līdzīgos apstākļos, lūguma saņēmējas valsts izpildiestādes pēc saviem ieskatiem var pieļaut izdošanu ar noteikumu, ka visi pārējie izdošanas priekšnoteikumi ir izpildīti.

5.pants

Dokumentu nosūtīšana un to autentiskuma noteikšana

1. Izdošanas lūgumus un pievienotos dokumentus nosūta, izmantojot diplomātiskos kanālus 7.pantā paredzētā nosūtīšanas kārtībā.

2. Dokumenti, kas apstiprināti ar lūguma iesniedzējas valsts Tieslietu ministrijas vai par ārlietām atbildīgās ministrijas vai departamenta sertifikātu vai zīmogu, ir pieļaujami izdošanas procesā lūguma saņēmējā valstī bez turpmākās apstiprināšanas, autentiskuma noteikšanas vai cita veida legalizācijas.

6.pants

Pagaidu apcietināšanas lūgumu nosūtīšana

Pagaidu apcietināšanas lūgumu iesniegšana var notikt tieši starp lūguma iesniedzējas vai saņēmējas valsts Tieslietu ministrijām alternatīvi diplomātisko kanālu izmantošanai. Šādu lūgumu var arī nosūtīt ar Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas (Interpols) starpniecību.

7.pants

Dokumentu nosūtīšana pēc pagaidu apcietināšanas

1. Ja persona, kuras izdošana ir lūgta, atrodas pagaidu apcietinājumā lūguma saņēmējā valstī, lūguma iesniedzēja valsts, ievērojot 5.panta 1.punktu, var nosūtīt izdošanas lūgumu un pievienotos dokumentus, izmantojot diplomātiskos kanālus, iesniedzot lūgumu un dokumentus lūguma saņēmējas valsts vēstniecībā, kas atrodas lūguma iesniedzējā valstī. Šajā gadījumā dienu, kad vēstniecība saņem šādu lūgumu, uzskata par dienu, kad to saņem lūguma saņēmēja valsts, lai piemērotu termiņu, kas jāievēro saskaņā ar attiecīgo izdošanas līgumu, lai noteiktu personas turpmākā apcietinājuma ilgumu.

2. Ja dalībvalsts šā līguma parakstīšanas dienā, pamatojoties uz savu iekšējo tiesību sistēmās pieņemto praksi, kas tiek piemērota parakstīšanas dienā, nevar piemērot 1.punktā minētos pasākumus, tad šis pants uz to neattiecas līdz laikam, kad šī dalībvalsts un Amerikas Savienotās Valstis diplomātisko notu apmaiņas ceļā vienojas citādāk.

8.pants

Papildu informācija

1. Lūguma saņēmēja valsts var lūgt lūguma iesniedzēju valsti sniegt papildu informāciju norādītā tādā saprātīgā laika posmā, ja tā uzskata, ka sniegtā informācija par izdošanas lūgumu nav pietiekama, lai tiktu ievērotas piemērojamā izdošanas līguma prasības.

2. Šādu papildu informāciju var lūgt un sniegt tieši starp attiecīgo valstu Tieslietu ministrijām.

9.pants

Pagaidu nodošana

1. Ja izdošana tiek pieļauta par personu, pret kuru ir ierosināta krimināllieta vai kas izcieš sodu lūguma saņēmējā valstī, šī valsts var veikt attiecīgās personas pagaidu nodošanu lūguma iesniedzējai valstij kriminālvajāšanas nolūkā.

2. Šādā veidā nodotajai personai ir piemērojams apcietinājums lūguma iesniedzējā valstī, un to nogādā atpakaļ lūguma saņēmējā valstī, kad tiek izbeigta tiesvedība pret šo personu saskaņā ar nosacījumiem, kas jānosaka lūguma iesniedzējai un saņēmējai valstīm savstarpēji vienojoties. Lūguma iesniedzējas valsts teritorijā apcietinājumā pavadīto laiku līdz kriminālvajāšanas uzsākšanai šajā valstī var atskaitīt no palikušā apcietinājuma laika lūguma saņēmējā valstī.

10.pants

Vairāku valstu izdošanas vai nodošanas lūgumi

1. Ja lūguma saņēmēja valsts saņem lūgumu no lūguma iesniedzējas valsts un no jebkuras citas valsts vai valstīm vienas un tās pašas personas izdošanai par vienu un to pašu vai dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, lūguma saņēmējas valsts izpildiestāde nosaka, kurai valstij, ja vispār kādai, tā nodos personu.

2. Ja lūguma saņēmēja valsts saņem izdošanas lūgumu no Amerikas Savienotajām Valstīm un nodošanas lūgumu atbilstoši Eiropas apcietināšanas lēmumam par vienu un to pašu personu un par vienu un to pašu vai dažādiem noziedzīgajiem nodarījumiem, lūguma saņēmējas dalībvalsts atbildīgā iestāde nosaka, kurai valstij, ja vispār kādai, tā nodos personu. Šajā gadījumā atbildīgā iestāde ir lūguma saņēmējas dalībvalsts izpildiestāde, ja šī iestāde pieņem lēmumus par konkurējošiem lūgumiem saskaņā ar spēkā esošo divpusējo izdošanas līgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un dalībvalsti; ja tas nav paredzēts divpusējā izdošanas līgumā, kompetento iestādi nozīmē attiecīgā dalībvalsts, ievērojot 19.pantu.

3. Lūguma saņēmēja valsts, pieņemot lēmumu saskaņā ar 1. un 2.punktu, ņem vērā visus būtiskos faktorus tai skaitā un ne tikai faktorus, kas noteikti piemērojamā izdošanas līgumā, un, ja vēl nav noteikti, šādus faktorus:

a) vai lūgumi tika iesniegti atbilstoši līgumam;

b) vietu, kur izdarīts katrs noziedzīgais nodarījums;

c) lūguma iesniedzējas valsts attiecīgās intereses;

d) noziedzīgo nodarījumu smagumu;

e) cietušās personas pilsonību;

f) turpmākas izdošanas iespējamību lūguma iesniedzēju valstu starpā; un

g) lūgumu saņemšanas hronoloģisko secību no iesniedzējām valstīm.

11.pants

Vienkāršota izdošanas kārtība

Ja meklētā persona piekrīt savai nodošanai lūguma iesniedzējai valstij, lūguma saņēmēja valsts saskaņā ar tās tiesību sistēmā paredzētiem principiem un kārtību cik ātri vien iespējams nodod personu bez turpmākām procesuālajām darbībām. Meklētās personas piekrišana var iekļaut vienošanos par atteikšanos no tiesībām uz īpašiem noteikumiem.

12.pants

Tranzīts

1. Dalībvalsts var atļaut tādas personas tranzītu caur savu teritoriju, kuru Amerikas Savienotajām Valstīm ir nodevusi trešā valsts vai kuru trešajai valstij ir nodevušas Amerikas Savienotās Valstis. Amerikas Savienotās Valstis var atļaut tādas personas tranzītu caur savu teritoriju, kuru dalībvalstij ir nodevusi trešā valsts vai kuru trešajai valstij ir nodevusi dalībvalsts.

2. Tranzīta lūgumu iesniedz, izmantojot diplomātiskos kanālus, vai tieši Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentam un attiecīgās dalībvalsts Tieslietu ministrijai. Šāda lūguma nosūtīšanai var izmanot arī Interpola starpniecību. Lūgums ietver pārvedamās personas aprakstu un īsu lietas apstākļu pārskatu. Pārvedamo personu patur apcietinājumā tranzīta laikā.

3. Atļauja nav nepieciešama, ja tiek izmantota gaisa satiksme un nav paredzēta nosēšanās tranzīta valsts teritorijā. Ja notiek neparedzēta nosēšanās, valsts, kurā ir notikusi neparedzētā nosēšanās, var pieprasīt tranzīta lūgumu atbilstoši 2.punktam. Visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu personas aizbēgšanu, veic tranzīta laikā, ja tranzīta lūgums ir saņemts 96 stundu laikā kopš neparedzētās nosēšanās.

13.pants

Nāvessods

Ja par noziedzīgo nodarījumu, par kuru ir paredzēta izdošana, var piemērot nāvessodu saskaņā ar lūguma iesniedzējas valsts tiesību aktiem, un nevar piemērot nāvessodu saskaņā ar lūguma saņēmējas valsts tiesību aktiem, lūguma saņēmēja valsts personu var izdot ar nosacījumu, ka meklētai personai netiks piespriests nāvessods, vai, ja, ievērojot procesuālo kārtību, lūguma iesniedzēja valsts šādu nosacījumu nevar izpildīt, ar nosacījumu, ka, ja tiks piespriests nāvessods, tad tas netiks izpildīts. Ja lūguma iesniedzēja valsts piekrīt izdošanai saskaņā ar šā panta nosacījumiem, tā šos nosacījumus ievēro. Ja lūguma iesniedzēja valsts nepiekrīt nosacījumiem, izdošanas lūgumu var noraidīt.

14.pants

Sensitīva informācija lūgumā

Ja lūguma iesniedzēja valsts sniedz īpaši sensitīvu informāciju, kas pamato tās izdošanas lūgumu, tā var apspriesties ar lūguma saņēmēju valsti, lai noteiktu, kādā mērā lūguma saņēmēja valsts spēj aizsargāt informāciju. Ja lūguma saņēmēja valsts nevar aizsargāt informāciju tādā veidā, kā to paredz lūguma iesniedzēja valsts, lūguma iesniedzēja valsts nosaka, vai tā tomēr iesniegs informāciju.

15.pants

Konsultācijas

Attiecīgos gadījumos Līgumslēdzējas puses konsultējas, lai varētu pēc iespējas efektīvāk izmantot šo līgumu, kā arī veicināt jebkāda strīda atrisināšanu par šā līguma interpretāciju vai piemērošanu.

16.pants

Pagaidu piemērošana

1. Šo līgumu piemēro noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms un arī pēc tā stāšanās spēkā.

2. Šo līgumu piemēro izdošanas lūgumiem, kas iesniegti pēc tā stāšanās spēkā. Tomēr 4. un 9.pantu piemēro lūgumiem, kas iesniegti lūguma saņēmējai valstij pirms šā līguma stāšanās spēkā.

17.pants

Atkāpes neizmantošana

1. Šis līgums neietekmē lūguma saņēmējas valsts tiesības atsaukties uz atteikuma pamatiem jautājumos, kas netiek regulēti šajā līgumā, bet kas ir atrunāti spēkā esošā divpusējā izdošanas līgumā starp dalībvalsti un Amerikas Savienotajām Valstīm.

2. Ja lūguma saņēmējas valsts konstitucionālie principi vai saistošie galīgie tiesu nolēmumi var radīt šķērsli tās izdošanas saistību pildīšanai un šajā līgumā vai attiecīgā divpusējā līgumā nav paredzēta jautājumu atrisināšana, starp lūguma saņēmēju un iesniedzēju valsti notiek konsultācijas.

18.pants

Nākotnes divpusējie izdošanas līgumi ar dalībvalstīm

Šis līgums pēc tā stāšanās spēkā neliedz slēgt divpusējos līgumus atbilstoši šim līgumam starp dalībvalsti un Amerikas Savienotajām Valstīm.

19.pants

Nozīmēšana un paziņošana

Eiropas Savienība paziņo Amerikas Savienotajām Valstīm par katru nozīmēšanu, ievērojot 2.panta 3.punktu un 10.panta 2.punktu, pirms 3.panta 2.punktā minētās rakstveida instrumentu apmaiņas starp dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm.

20.pants

Teritoriālā piemērošana

1. Šo līgumu piemēro:

a) Amerikas Savienotajām Valstīm;

b) attiecībā uz Eiropas Savienību:

- dalībvalstīm,

- teritorijām, par kuru ārējām attiecībām ir atbildīga kāda dalībvalsts, vai valstīm, kas nav dalībvalstis, bet pret kurām dalībvalstij ir citi pienākumi attiecībā uz ārējām attiecībām, ja Līgumslēdzējas puses par to vienojas, apmainoties ar diplomātisko notu, un, ja to apstiprina attiecīgā dalībvalsts.

2. Šā līguma piemērošanu teritorijā vai valstī paplašinātā apmērā saskaņā ar 1.punkta "b"apakšpunktu var pārtraukt katra no Līgumslēdzējas pusēm, sešus mēnešus iepriekš paziņojot par to rakstiski otrai Līgumslēdzējas pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus, ja par šādu kārtību ir vienojusies attiecīgā dalībvalsts un Amerikas Savienotās Valstis.

21.pants

Pārskatīšana

Līgumslēdzējas puses vienojas kopīgi pārskatīt šo līgumu pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Pārskatot šo līgumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta tā praktiskai īstenošanai un var tikt izskatīti arī tādi jautājumi kā Eiropas Savienības turpmākā attīstība attiecībā uz šā līguma priekšmetu un 10. pantu.

22.pants

Stāšanās spēkā un izbeigšanās

1. Šis līgums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses apmainās ar dokumentiem, kuros ir norādīts, ka tās ir pabeigušas šim nolūkam nepieciešamās iekšējās procedūras. Šajos dokumentos norāda par 3.panta 2.punktā minēto pasākumu izpildi.

2. Katra no Līgumslēdzējas pusēm var izbeigt šo līgumu jebkurā laikā, par to rakstiski informējot otru Līgumslēdzēju pusi. Izbeigšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņojuma iesniegšanas.

Iepriekš minēto apliecinot, šo līgumu ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas.

Sastādīts Vašingtonā, divi tūkstoši trešā gada divdesmit piektajā jūnijā divos eksemplāros angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, somu, spāņu, portugāļu, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Por la Unión Europea

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Voor de Europese Unie

Pela União Europeia

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

[Eiropas Savienības vārdā]

05.JPG (5202 bytes)

Por los Estados Unidos de América

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Για πς Ηνωένες Πολιτείες της Αερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Voor de Verenigde Staten van Amerika

Pelos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

[Amerikas Savienoto Valstu vārdā]

06.JPG (2438 bytes)

Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līguma paskaidrojums

Šis paskaidrojums atspoguļo vienošanos par dažu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līguma noteikumu piemērošanu, par kuriem vienojušās Līgumslēdzējas puses.

Par 10.pantu

Līguma 10.pants nav paredzēts, lai ietekmētu valstu, kas ir Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu dalībvalstis, pienākumus vai, lai ietekmētu Amerikas Savienoto Valstu, kas nav šo statūtu dalībvalsts, tiesības.

Par 18.pantu

Līguma 18.pants paredz, ka šis līgums neliedz pēc tā stāšanās spēkā noslēgt divpusējus izdošanas līgumus atbilstoši šim līgumam starp dalībvalsti un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Ja līgumā noteiktie pasākumi rada darbības grūtības vienai vai vairākām dalībvalstīm vai Amerikas Savienotajām Valstīm, šādas grūtības vispirms ir jāatrisina, ja iespējams, attiecīgai dalībvalstij vai dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm savstarpēji apspriežoties, vai, ja tas nepieciešams, izmantojot līgumā paredzētās apspriešanās procedūras. Ja nav iespējams atrisināt šādas darbības grūtības tikai apspriežoties, tad tiek uzskatīts par atbilstošu līgumam tas, ka turpmāko divpusējo līgumu starp dalībvalsti vai dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm darbībai būtu jānodrošina realizējams alternatīvs mehānisms, kas atbilstu konkrētu noteikumu mērķiem, kuru dēļ rodas grūtības.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Valsts:
 Amerikas Savienotās valstis
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 25.06.2003.
Stājas spēkā:
 01.02.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Vašingtona
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 ASV valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 181, 11.11.2005.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1548
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"