Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Konvencija par pagaidu ievešanu

Preambula

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES šai Konvencijai, kas izstrādāta Muitas Sadarbības Padomes aizbildnībā,

ATZĪMĒJOT, ka esošā situācija attiecībā uz starptautisko Muitas Konvenciju par pagaidu ievešanu izplatīšanos un izkliedēto raksturu ir neapmierinoša,

ŅEMOT VĒRĀ, ka situācija nākotnē varētu pasliktināties, kad būs nepieciešams starptautiski regulēt jaunas pagaidu ievešanas kategorijas,

IEVĒROJOT tirdzniecības pārstāvju un citu ieinteresēto Pušu vēlmes, lai tiktu atvieglota pagaidu ievešanas formalitāšu izpilde,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Muitas procedūru vienkāršošana un harmonizēšana un īpaši vienota starptautiska dokumenta pieņemšana, kurš apvienotu visas pastāvošās Konvencijas par pagaidu ievešanu, var atvieglot pieeju starptautiskiem pagaidu ievešanu regulējošiem noteikumiem un efektīvi sekmēt starptautiskās tirdzniecības un citu starptautisku maiņas darījumu attīstību,

BŪDAMAS PĀRLIECINĀTAS, ka starptautisks līdzeklis, kas ieteiktu vienotus noteikumus pagaidu ievešanā, var dot būtisku ieguvumu starptautiskiem maiņas darījumiem un nodrošināt augstu Muitas procedūru vienkāršošanas un harmonizēšanas līmeni, kas ir viens no būtiskākajiem Muitas Sadarbības Padomes mērķiem,

APŅEMOTIES atvieglot pagaidu ievešanu, vienkāršojot un harmonizējot procedūras, lai sasniegtu ekonomiskus, humānus, kultūras, sociālus vai tūrisma mērķus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka standartizēta pagaidu ievešanas dokumentu kā starptautisku Muitas dokumentu ar starptautisku nodrošinājumu pieņemšana veicina pagaidu ievešanas procedūru atvieglošanu, kur tiek prasīts Muitas dokuments un nodrošinājums,

VIENOJĀS par sekojošo:

I nodaļa

Vispārējie noteikumi

Definīcijas

1. pants

Šīs Konvencijas ietvaros termins:

(a) "pagaidu ievešana" nozīmē:

Muitas procedūru, ar kuru noteiktas preces (ieskaitot transporta līdzekļus) var tikt ievestas Muitas teritorijā, ir nosacīti atbrīvotas no ievedmuitas maksājumiem un netiek piemēroti ekonomiska rakstura importa aizliegumi vai ierobežojumi; šādām precēm (ieskaitot transporta līdzekļus) jābūt ievestām īpašam nolūkam un paredzētām reeksportam noteiktā laika termiņā un bez jebkādām izmaiņām, izņemot normālu nodilumu pēc to lietošanas;

(b) "ievedmuitas maksājumi" nozīmē:

Muitas nodevas un visas citas nodevas, nodokļus, maksas vai citus maksājumus, kas tiek iekasēti par vai saistībā ar preču importēšanu (ieskaitot transporta līdzekļus), bet neieskaitot maksas un maksājumus, kas ir ierobežoti pēc apjoma ar aptuvenu sniegto pakalpojumu izmaksu;

(c) "nodrošinājums" nozīmē:

to, kas nodrošina, ka Muita tiek pārliecināta, ka saistības pret Muitu tiks izpildītas. Nodrošinājums tiek raksturots kā "vispārējs", ja tas nodrošina, ka saistības, kas radušās vairāku darbību rezultātā, tiks izpildītas;

(d) "pagaidu ievešanas dokumenti" nozīmē:

starptautisku Muitas dokumentu, kas pieņemts kā Muitas deklarācija, dod iespēju identificēt preces (ieskaitot transporta līdzekļus) un satur starptautiski derīgu galvojumu segt ievedmuitas maksājumus;

(e) "Muitas vai Ekonomiskā Apvienība" nozīmē:

Apvienību, kura satur vai kura ir izveidota no Locekļiem, kā norādīts šīs Konvencijas 24. panta 1. punktā, un kura ir kompetenta pieņemt pati savus tiesību aktus, kas ir saistoši tās Locekļiem, attiecībā uz lietām, ko regulē šī Konvencija, un kuras kompetencē ir lemt, vai saskaņā ar tās iekšējām procedūrām parakstīt, ratificēt vai pievienoties šai Konvencijai;

(f) "persona" nozīmē:

gan fiziskas, gan juridiskas personas, ja to citādi nenosaka konteksts;

(g) "Padome" nozīmē:

organizāciju, ko izveidojusi Konvencija par Muitas Sadarbības Padomes dibināšanu, 1950.gada 15.decembrī Briselē;

(h) "ratifikācija" nozīmē:

ratifikāciju, akceptēšanu vai atzīšanu.

II nodaļa

Konvencijas darbības sfēra

2. pants

1. Katra Līgumslēdzēja Puse apņemas nodrošināt pagaidu ievešanu saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), kas precizētas šīs Konvencijas Pielikumos.

2. Nekaitējot E Pielikuma noteikumiem, nelietojot ekonomiska rakstura importa ierobežojumus vai aizliegumus, pagaidu ievešana jānodrošina ar noteikumiem atbilstošu pilnīgu atbrīvošanu no ievedmuitas maksājumiem.

Pielikumu struktūra

3. pants

Katrs šīs Konvencijas Pielikums principā sastāv no:

(a) galveno Pielikumā izmantoto Muitas terminu definīcijām;

(b) speciāliem noteikumiem, kas piemērojami precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), uz kurām attiecas Pielikums.

III nodaļa

Speciāli noteikumi

Dokuments un nodrošinājums

4. pants

1. Ja Pielikumā nav paredzēts citādi, katrai Līgumslēdzējai Pusei jābūt tiesībām veikt preču (ieskaitot transporta līdzekļus) pagaidu ievešanu, iesniedzot Muitas dokumentu un nodrošinājumu.

2. Ja (saskaņā ar 1. punktu) tiek prasīts nodrošinājums, personas, kas regulāri izmanto pagaidu ievešanas procedūru, var tikt pilnvarotas sniegt vispārēju nodrošinājums.

3. Ja Pielikumā nav paredzēts citādi, nodrošinājuma apjoms nedrīkst pārsniegt ievedmuitas maksājumus, no kurām preces (ieskaitot transporta līdzekļus) ar nosacījumu ir atbrīvotas.

4. Precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), kas ir pakļautas nacionālajos tiesību aktos paredzētiem importa aizliegumiem vai ierobežojumiem, var tikt prasīts papildus nodrošinājums saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Pagaidu ievešanas dokumenti

5. pants

Neatceļot preču pagaidu ievešanas kārtību, ko nosaka E Pielikums, katrai Līgumslēdzējai Pusei nacionālo muitas dokumentu vietā, un kā pietiekams nodrošinājums A Pielikuma 8.pantā minētajām summām, jāpieņem pagaidu ievešanas dokumenti, kas derīgi tās teritorijā, ir izsniegti un tiek izmantoti saskaņā ar šajā Pielikumā minētajiem nosacījumiem, precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), kas ievestas uz laiku saskaņā ar citiem šīs Konvencijas Pielikumiem, ko tā pieņēmusi.

Identificēšana

6. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse var pakļaut preču (ieskaitot transporta līdzekļu) pagaidu ievešanu nosacījumam, ka tām jābūt identificējamām, kad pagaidu ievešana ir beigusies.

Laika termiņš reeksportēšanai

7. pants

1. Preces (ieskaitot transporta līdzekļus), kurām nodrošināta pagaidu ievešana, jāreeksportē noteiktā laika termiņā, kas tiek uzskatīts par pietiekamu, lai sasniegtu pagaidu ievešanas mērķi. Šāds termiņš ir noteikts katrā Pielikumā atsevišķi.

2. Muitas iestādes var vai nu atļaut garāku termiņu, nekā paredzēts katrā Pielikumā, vai arī pagarināt sākotnējo termiņu.

3. Ja preces (ieskaitot transporta līdzekļus), kurām nodrošināta pagaidu ievešana, nevar reeksportēt sakarā ar aizturēšanu, izņemot aizturēšanu, kas veikta pēc privātpersonas prasības tiesā, prasība par reeksportēšanu jāatliek uz aizturēšanas laiku.

Pagaidu ievešanas nodošana

8. pants

Pēc lūguma katra Līgumslēdzēja Puse var pilnvarot nodot pagaidu ievešanas procedūras iespēju jebkurai citai personai, ar noteikumu, ka šī persona:

(a) apmierina šīs Konvencijas nosacījumus; un

(b) pārņem iepriekšējās personas, kurai tika nodrošināta pagaidu ievešana, pienākumus.

Pagaidu ievešanas izbeigšanās

9. pants

Pagaidu ievešana parasti beidzas ar to preču (ieskaitot transporta līdzekļus) reeksportēšanu, kurām tika nodrošināta pagaidu ievešana.

10. pants

Uz laiku ievestās preces (ieskaitot transporta līdzekļus) var reeksportēt vienā vai vairākos sūtījumos.

11. pants

Uz laiku ievestās preces (ieskaitot transporta līdzekļus) var reeksportēt arī caur citu Muitas punktu, nevis tikai caur to, caur kuru tās tika importētas.

Citi iespējami izbeigšanās gadījumi

12. pants

Pagaidu ievešanu var izbeigt ar kompetentu varas iestāžu piekrišanu, novietojot preces (ieskaitot transporta līdzekļus) brīvā ostā vai brīvā zonā Muitas noliktavā vai nomuitojot Preču tranzītam ar nolūku tās tālāk eksportēt vai savādāk oficiāli izmantot.

13. pants

Pagaidu ievešanu var izbeigt nomuitojot pašmāju lietošanai, ja to attaisno apstākļi un atļauj nacionālie tiesību akti, pakļaujoties noteikumiem un formalitātēm, kas veicamas šādā gadījumā.

14. pants

1. Pagaidu ievešanu var izbeigt, ja preces (ieskaitot transporta līdzekļus) ir nopietni bojātas negadījumā vai nepārvaramas varas dēļ un pēc Muitas iestāžu lēmuma ir:

(a) pakļautas ievedmuitas maksājumiem, ar kuriem tās ir apliekamas brīdī, kad tās tiek uzrādītas Muitai bojātā stāvoklī ar nolūku izbeigt pagaidu ievešanu;

(b) atstātas, brīvas no visiem izdevumiem pagaidu ievešanas teritorijas kompetentām iestādēm. Šajā gadījumā persona, kam nodrošināta pagaidu ievešana, jāatbrīvo no ievedmuitas maksājumiem; vai

(c) iznīcinātas kompetentu iestāžu uzraudzībā uz ieinteresēto pušu rēķina, kad jebkuras pāri palikušās daļas vai materiāli, ja tie tiek muitoti pašmāju lietošanai, ir pakļaujami ievedmuitas maksājumiem, kas ir spēkā brīdī, kad tie tiek uzrādīti Muitā, un stāvoklī pēc negadījuma vai nepārvaramas varas.

2. Pagaidu ievešana arī var tikt izbeigta, ja pēc ieinteresētās personas lūguma no precēm (ieskaitot transporta līdzekļus) atbrīvojas kādā no veidiem, kas paredzēti iepriekš 1.(b) vai (c) apakšpunktā, kā to var izlemt Muitas iestādes.

3. Pagaidu ievešana var tikt pārtraukta arī pēc ieinteresētās personas lūguma, ja tā pārliecina Muitas iestādes par preču (ieskaitot transporta līdzekļus) iznīcināšanu vai pilnīgu zudumu negadījuma vai nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā persona, kas izmanto pagaidu ievešanas procedūru, ir jāatbrīvo no ievedmuitas maksājumiem.

IV nodaļa

Dažādi noteikumi

Formalitāšu samazināšana

15. pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei jāsamazina līdz minimumam Muitas formalitātes, kas tiek prasītas sakarā ar atvieglojumiem, ko paredz šī Konvencija. Visi noteikumi attiecībā uz šādām formalitātēm nekavējoties jāpublicē.

Iepriekšēja atļauja

16. pants

1. Ja pagaidu ievešanai ir nepieciešama iepriekšēja atļauja, kompetentai Muitas iestādei tā jāsniedz pēc iespējas ātrāk.

2. Ja, izņēmuma gadījumos, ir prasīta cita, nevis Muitas atļauja, tā jāsniedz pēc iespējas ātrāk.

Minimālie atvieglojumi

17. pants

Šīs Konvencijas noteikumi nosaka saskaņotos minimālos atvieglojumus. Tā nekavē lielāku atvieglojumu lietošanu, ko Līgumslēdzējas Puses piešķir vai var piešķirt nākotnē ar vienpusējiem noteikumiem vai pateicoties divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem.

Muitas vai Ekonomiskās Apvienības

18. pants

1. Šīs Konvencijas ietvaros Līgumslēdzēju Pušu teritorijas, kas veido Muitas vai Ekonomisko Apvienību, var tikt uzskatītas par vienu teritoriju.

2. Nekas no šajā Konvencijā minētā nedrīkst kavēt Līgumslēdzējas Puses, kas veido Muitas vai Ekonomisku Apvienību, ieviest īpašus noteikumus, kas lietojami pagaidu ievešanas operācijām šīs Apvienības teritorijā, ar noteikumu, ka šie noteikumi nemazina atvieglojumus, kādus paredz šī Konvencija.

Aizliegumi un ierobežojumi

19. pants

Šīs Konvencijas noteikumi nekavē aizliegumu un ierobežojumu lietošanu, ko nosaka nacionālie likumi un noteikumi, kas pamatoti ar neekonomiskiem apsvērumiem, piemēram, sabiedriskās morāles vai kārtības, sabiedrības drošības un sabiedrības higiēnas vai veselības, veterināriem vai fitosanitāriem apsvērumiem, apsvērumiem attiecībā uz apdraudētu savvaļas faunas un floras sugu aizsardzību vai apsvērumiem attiecībā uz autortiesību un rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Pārkāpumi

20. pants

1. Jebkurš šīs Konvencijas noteikumu pārkāpums dara pārkāpēju atbildīgu tās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kur noticis pārkāpums, un sodāmu, kā tas noteikts šīs Līgumslēdzējas Puses tiesību aktos.

2. Ja nav iespējams noteikt, kurā teritorijā neatbilstība ir notikusi, tad jāuzskata, ka tā notikusi teritorijā, kur tā ir atklāta.

Informācijas apmaiņa

21. pants

Līgumslēdzējām Pusēm jāsniedz vienai otrai pēc lūguma un tādā apmērā, kā to atļauj nacionālie tiesību akti, informācija, kas nepieciešama, šīs Konvencijas noteikumu īstenošanai.

V nodaļa

Nobeiguma noteikumi

Administratīvā Komiteja

22. pants

1. Ir jāizveido Administratīvā Komiteja, lai uzraudzītu šīs Konvencijas ieviešanu un jebkurus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tās vienotu skaidrojumu un pielietošanu, kā arī jebkurus ieteiktos labojumus. Administratīvajai Komitejai jāizlemj par jaunu Pielikumu pievienošanu šai Konvencijai.

2. Līgumslēdzējām Pusēm ir jābūt Administratīvās Komitejas Loceklēm. Komiteja var nolemt, ka šīs Konvencijas 24. pantā minētā jebkura Locekļa, Valsts vai Muitas teritorijas kompetenta institūcija, kas nav Līgumslēdzēja Puse, vai starptautisku organizāciju pārstāvji var piedalīties Komitejas sesijās kā novērotāji, ja izskata tos interesējošus jautājumus.

3. Padomei jānodrošina Komiteja ar sekretariāta pakalpojumiem.

4. Komitejai katrā sesijā jāievēlē Priekšsēdētājs un Priekšsēdētāja vietnieks.

5. Līgumslēdzēju Pušu kompetentām institūcijām jāsniedz Padomei priekšlikumi par šīs Konvencijas labojumiem un to cēloņiem kopā ar jebkuriem lūgumiem par kādu jautājumu iekļaušanu sesijas dienas kārtībā. Padomei tie jādara zināmi Līgumslēdzēju Pušu un Locekļu, Valstu vai Muitas teritoriju, kas minētas šīs Konvencijas 24. pantā un nav Līgumslēdzējas Puses, kompetentām institūcijām.

6. Padomei Komiteja jāsasauc laikā, ko noteikusi Komiteja, un arī pēc vismaz divu Līgumslēdzēju Pušu kompetentu administrāciju lūguma. Tai jāizsūta dienas kārtības projekts Līgumslēdzēju Pušu un Locekļu, Valstu vai Muitas teritoriju, kas minētas šīs Konvencijas 24. pantā un nav Līgumslēdzējas Puses, institūcijām vismaz sešas nedēļas pirms Komitejas sanākšanas.

7. Pēc Komitejas lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar šī panta 2. punkta noteikumiem, Padome var lūgt Locekļu, Valstu vai Muitas teritoriju, kas minētas šīs Konvencijas 24. pantā un nav Līgumslēdzējas Puses, kompetentas institūcijas un ieinteresētās starptautiskās organizācijas būt pārstāvētām kā novērotājiem Komitejas sesijās.

8. Priekšlikumi jāliek uz balsošanu. Katrai sanāksmē klātesošai Līgumslēdzējai Pusei ir viena balss. Citiem priekšlikumiem, kā priekšlikumiem par Konvencijas labojumiem, Komitejā jābūt pieņemtiem, balsojot ar vairākumu no klātesošo un balsojošo Locekļu skaita. Priekšlikumiem par šīs Konvencijas labojumiem jābūt pieņemtiem, balsojot ar vairāk nekā divām trešdaļām no klātesošo un balsojošo Locekļu skaita.

9. Ja lieto šīs Konvencijas 24. panta 7. punktu, balsošanas gadījumā šīs Konvencijas Muitas vai Ekonomisko Apvienību Pusēm jābūt tikai tādam balsu skaitam, kas vienāds ar kopējo balsu skaitu, kāds ir to Locekļiem, kuri ir šīs Konvencijas Līgumslēdzējas Puses.

10. Pirms sesijas slēgšanas Komitejai jāpieņem ziņojums.

11. Ja trūkst attiecīgu noteikumu šajā pantā, jāpielieto Padomes Procedūras Noteikumi, ja Komiteja neizlemj citādi.

Strīdu izšķiršana

23. pants

1. Jebkurš strīds starp divām vai vairākām Līgumslēdzējām Pusēm par šīs Konvencijas skaidrojumu vai lietojumu jārisina savstarpējās sarunās, ciktāl tas iespējams.

2. Jebkurš strīds, kurš nav atrisināts sarunās, Līgumslēdzējām Pusēm, kas iesaistītas strīdā, jānosūta Administratīvajai Komitejai, kurai pēc tam jāizskata strīds un jāsniedz rekomendācijas par tā izšķiršanu.

3. Strīdā iesaistītās Līgumslēdzējas Puses var iepriekš piekrist pieņemt Administratīvās Komitejas rekomendācijas par saistošām.

Parakstīšana, ratificēšana un pievienošanās

24. pants

1. Jebkurš Padomes Loceklis un jebkurš Apvienoto Nāciju vai tās specializētu aģentūru loceklis var kļūt par šīs Konvencijas Līgumslēdzēju Pusi:

(a) parakstot to bez ratifikācijas tiesību saglabāšanas;

(b) deponējot pēc parakstīšanas ratifikācijai pakļauto ratifikācijas dokumentu; vai

(c) pievienojoties tai.

2. Šai Konvencijai jābūt pieejamai parakstīšanai Locekļiem, kas minēti šī panta 1. punktā, vai nu Padomes sesijās, kurās tā ir pieņemta, vai pēc tam Padomes Galvenajā Pārvaldē Briselē līdz 1991. gada 30. jūnijam. Pēc šī datuma tai jābūt pieejamai šiem Locekļiem, lai pievienotos Konvencijai.

3. Jebkura Valsts vai jebkuras atsevišķas Muitas teritorijas valdība, ko ierosina Līgumslēdzēja Puse, kas atbild par tās diplomātisko attiecību formālu vadīšanu, bet ir autonoma tās komerciālo attiecību vadīšanā un nav šī panta 1. pantā minēto organizāciju locekle, kam depozitārijs šai nolūkā pēc Administratīvās Komitejas lūguma ir adresējis uzaicinājumu, var kļūt par šīs Konvencijas Līgumslēdzēju Pusi, pievienojoties tai pēc tās stāšanās spēkā.

4. Jebkuram Loceklim, Valstij vai Muitas teritorijai, kas minēta šī panta 1. vai 3. punktā, parakstīšanas laikā bez ratifikācijas tiesību saglabāšanas, ratificējot vai pievienojoties šai Konvencijai, ir jāprecizē, kurus Pielikumus tā akceptē, jo ir nepieciešams pieņemt A Pielikumu un vismaz včl vienu citu Pielikumu. Tā var pēc tam paziņot depozitārijam, ka tā pieņem vēl vienu vai vairākus Pielikumus.

5. Līgumslēdzējām Pusēm, kas pieņem jebkuru jaunu Pielikumu, kuru Administratīvā Komiteja nolemj iekļaut Konvencijā, jāziņo depozitārijam saskaņā ar šī panta 4. punktu.

6. Līgumslēdzējām Pusēm jāziņo depozitārijam pielietošanas apstākļi vai informācija, kas prasīta šīs Konvencijas 8. pantā un 24. panta 7. punktā; A Pielikuma 2. panta 2. un 3. punktā; E Pielikuma 4. pantā. Tām jāziņo arī par jebkurām izmaiņām šo noteikumu pielietošanā.

7. Jebkura Muitas vai Ekonomiskā Apvienība saskaņā ar šī panta 1., 2. un 4. punktiem var kļūt par šīs Konvencijas Līgumslēdzēju Pusi. Šādai Muitas vai Ekonomiskajai Apvienībai jāinformē depozitārijs par tās kompetenci attiecībā uz jautājumiem, ko pārvalda šī Konvencija. Muitas vai Ekonomiskajai Apvienībai, kura ir šīs Konvencijas Līgumslēdzēja Puse, jautājumos, kas ir tās kompetencē, jāizmanto savā vārdā tiesības un jāpilda pienākumi, kurus Konvencija uzliek tās Locekļiem, kas ir šīs Konvencijas Līgumslēdzējas Puses. Šādā gadījumā šie Locekļi nevar individuāli izmantot šīs tiesības, ieskaitot balsstiesības.

Depozitārijs

25. pants

1. Šai Konvencijai, visiem parakstiem ar vai bez ratifikācijas tiesību saglabāšanas un visiem ratifikācijas vai pievienošanās dokumentiem jāglabājas pie Padomes Ģenerālsekretāra.

2. Depozitārijam:

(a) jāsaņem un jāuzrauga šīs Konvencijas oriģinālie teksti;

(b) jāsagatavo šīs Konvencijas oriģinālo tekstu apstiprinātas kopijas un jānosūta tās Locekļiem un Muitas vai Ekonomiskajām Apvienībām, kas minētas šīs Konvencijas 24. panta 1. un 7. punktā;

(c) jāsaņem jebkura parakstīšanās ar vai bez ratifikācijas iebildēm, jebkura ratifikācija vai pievienošanās šai Konvencijai un jāsaņem un jāuzrauga ar to saistītie dokumenti, paziņojumi un sarakste;

(d) jāpārbauda, vai paraksts vai jebkurš oficiāls dokuments, paziņojums vai sarakste attiecībā uz šo Konvenciju ir pienācīgā un pareizā formā un, ja nepieciešams, šiem jautājumiem jāpievērš attiecīgās Līgumslēdzējas Puses uzmanība;

(e) jāziņo šīs Konvencijas Līgumslēdzējām Pusēm, citiem parakstītājiem, tiem Padomes Locekļiem, kas nav šīs Konvencijas Līgumslēdzējas Puses, un Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretāram par:

- parakstiem, ratifikācijām, pievienošanos un Pielikumu pieņemšanu saskaņā ar šīs Konvencijas 24. pantu;

- jauniem Pielikumiem, ko Administratīvā Komiteja nolemj iekļaut šajā Konvencijā;

- šīs Konvencijas un katra Pielikuma spēkā stāšanās datumu saskaņā ar šīs Konvencijas 26. pantu;

- paziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 24., 29., 30 un 32. pantu;

- denonsēšanām ievērojot šīs Konvencijas 31. pantu;

- jebkuriem labojumiem, kuri uzskatāmi par pieņemtiem saskaņā ar šīs Konvencijas 32. pantu, un to spēkā stāšanās datumi.

3. Gadījumā, ja rodas kādas nesaskaņas starp Līgumslēdzēju Pusi un depozitāriju attiecībā uz depozitārija funkcijām, depozitārijam vai attiecīgajai Līgumslēdzējai Pusei jāpievērš citu Līgumslēdzēju Pušu, parakstītāju vai, ja vajadzīgs, Padomes uzmanība šim jautājumam.

Stāšanās spēkā

26. pants

1. Šī Konvencija stājas spēkā pēc trim mēnešiem, no datuma, kad pieci no Locekļiem vai Muitas vai Ekonomiskām Apvienībām, kas minētas šīs Konvencijas 24. panta 1. un 7. punktā, ir parakstījušas šo Konvenciju bez ratifikācijas tiesību sglabāšanas vai iesniegušas oficiālus to ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus.

2. Jebkurai Līgumslēdzējai Pusei, kas parakstījusi šo Konvenciju bez ratifikācijas ierunām, ratificējusi to vai pievienojusies tai pēc tam, kad pieci Locekļi vai Muitas vai Ekonomiskās Apvienības ir parakstījušas to bez ratifikācijas ierunām vai ir iesniegušas ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus, šī Konvencija stājas spēkā pēc trim mēnešiem, no datuma, kad attiecīgā Līgumslēdzēja Puse ir parakstījusi to bez ratifikācijas tiesību saglabāšanas vai iesniegusi tās ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus.

3. Jebkurš šis Konvencijas Pielikums stājas spēkā pēc trīm mēnešiem, no datuma, kad pieci Locekļi vai Muitas vai Ekonomiskās Apvienības ir pieņēmušas šo Pielikumu.

4. Jebkurai Līgumslēdzējai Pusei, kas pieņem Pielikumu pēc tam, kad pieci Locekļi vai Muitas vai Ekonomiskās Apvienības ir pieņēmušas to, Pielikums stājas spēkā pēc trim mēnešiem, no datuma, kad attiecīgā Līgumslēdzēja Puse ir paziņojusi par tā pieņemšanu. Pielikums tomēr nestājas spēkā, pirms Konvencija nav stājusies spēkā šai Līgumslēdzējai Pusei.

Anulējošs noteikums

27. pants

Ja stājas spēkā šīs Konvencijas Pielikums, kurš satur anulējošu noteikumu, šis Pielikums izbeidz un aizvieto Konvencijas vai Konvenciju noteikumus, kuri ir pakļauti anulējošam noteikumam, attiecībās starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas ir pieņemušas šo Pielikumu un ir šādu Konvenciju Līgumslēdzējas Puses.

Konvencija un Pielikumi

28. pants

1. Šīs Konvencijas ietvaros jebkuri Pielikumi, kuri ir saistoši Līgumslēdzējai Pusei, jāuzskata par šīs Konvencijas neatņemamu sastāvdaļu un attiecībā uz šo Līgumslēdzēju Pusi jebkura atsauce uz šo Konvenciju satur atsauci uz šādiem Pielikumiem.

2. Lai balsotu Administratīvajā Komitejā, katrs Pielikums jāuzskata par atsevišķu Konvenciju.

Iebildes

29. pants

1. Jāuzskata, ka jebkura Līgumslēdzēja Puse, kas akceptē Pielikumu, pieņem visus tā noteikumus, ja vien Pielikuma pieņemšanas laikā vai jebkurā laikā pēc tam tā nepaziņo depozitārijam, par kuriem noteikumiem tai ir iebildes, tiktāl, cik šī iespēja ir paredzēta attiecīgajā Pielikumā, paziņojot par šo noteikumu atšķirībām no tās nacionālajiem tiesību aktiem.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei vismaz vienreiz katros piecos gados jāpārskata noteikumi, par kuriem tai ir bijušas iebildes, jāsalīdzina tie ar tās nacionālajiem tiesību aktiem un jāziņo depozitārijam par šīs pārskatīšanas rezultātiem.

3. Jebkura Līgumslēdzēja Puse, kas ir izteikusi iebildes, var tās atcelt pilnībā vai daļēji, jebkurā laikā paziņojot par to depozitārijam un precizējot datumu, no kura atcelšana ir spēkā.

Teritoriāla paplašināšana

30. pants

1. Jebkura Līgumslēdzēja Puse var Konvencijas parakstīšanas bez ratifikācijas tiesību saglabāšanas laikā vai tās ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu iesniegšanas laikā, vai jebkurā laikā pēc tam deklarēt ar paziņojumu depozitārijam, ka šī Konvencija jāpaplašina līdz visām vai jebkurām no teritorijām, par kuras starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga. Šāds paziņojums stājas spēkā pēc trim mēnešiem no datuma, kad to ir saņēmis depozitārijs. Tomēr šī Konvencija nav lietojama teritorijām, kas nosauktas paziņojumā, pirms šī Konvencija ir stājusies spēkā attiecīgajai Līgumslēdzējai Pusei.

2. Jebkura Līgumslēdzēja Puse, kas ir izdarījusi paziņojumu saskaņā ar šī panta 1. punktu, paplašinot šo Konvenciju līdz jebkurai teritorijai, par kuras starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga, var paziņot depozitārijam ar šīs Konvencijas 31. pantā paredzēto procedūru, ka attiecīgā teritorija vairs nelietos šo Konvenciju.

Denonsēšana

31. pants

1. Šī Konvencija ir laikā neierobežota, bet jebkura Līgumslēdzēja Puse var denonsēt to jebkurā laikā pēc tās spēkā stāšanās datuma, saskaņā ar šīs Konvencijas 26. pantu.

2. Par denonsēšanu jāpaziņo dokumentāli rakstiskā veidā depozitārijam.

3. Denonsēšana stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem, kad depozitārijs ir saņēmis denonsēšanas dokumentu.

4. Šī panta 2. un 3. punkta noteikumi jālieto arī attiecībā uz šīs Konvencijas Pielikumiem, dodot jebkurai Līgumslēdzējai Pusei tiesības jebkurā laikā pēc to stāšanās spēkā saskaņā ar šīs Konvencijas 26. pantu atsaukt savu viena vai vairāku Pielikumu akceptu. Jebkura Līgumslēdzēja Puse, kas atsauc savu akceptu visiem Pielikumiem, ir uzskatāma par šo Konvenciju denonsējušu. Turklāt Līgumslēdzēja Puse, kas atsauc savu akceptu A Pielikumam, pat ja tā neatsauc to citiem, jāuzskata par šo Konvenciju denonsējušu.

Labojumu procedūra

32. pants

1. Administratīvā Komiteja, kas sanāk saskaņā ar šīs Konvencijas 22. pantu, var ieteikt labojumus šai Konvencijai un tās Pielikumiem.

2. Jebkura šādā veidā ieteikta labojuma teksts depozitārijam jādara zināms visām šīs Konvencijas Līgumslēdzējām Pusēm, citiem parakstītājiem un tiem Padomes Locekļiem, kas nav šīs Konvencijas Līgumslēdzējas Puses.

3. Jebkurš ieteiktais labojums, kas darīts zināms saskaņā ar iepriekšējo punktu, stājas spēkā attiecībā uz visām Līgumslēdzējām Pusēm pēc sešiem mēnešiem, kad ir beidzies divpadsmit mēnešu termiņš, kas seko ieteiktā labojuma izziņošanas datumam, ja šajā termiņā Līgumslēdzēja Puse depozitārijam nav paziņojusi iebildes pret ieteikto labojumu.

4. Ja Līgumslēdzēja Puse ir paziņojusi depozitārijam savas iebildes pret ieteikto labojumu pirms ir beidzies divpadsmit mēnešu termiņš, kas precizēts šī panta 3. punktā, labojums jāuzskata par nepieņemtu un tam nav nekāda spēka.

5. Lai paziņotu iebildes, katrs Pielikums jāuzskata par atsevišķu Konvenciju.

Labojumu pieņemšana

33. pants

1. Jebkura Līgumslēdzēja Puse, kas ratificē vai pievienojas šai Konvencijai, ir uzskatāma par pieņēmušu jebkurus labojumus, kuri jau ir stājušies spēkā datumā, kad tā ir iesniegusi savu ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu.

2. Jebkura Līgumslēdzēja Puse, kas pieņem Pielikumu, ja vien tā neizsaka iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu, ir jāuzskata par pieņēmušu jebkurus labojumus attiecīgajam Pielikumam, kuri jau ir stājušies spēkā datumā, kad tā paziņo depozitārijam savu akceptu.

Reģistrēšana un autentiski teksti

34. pants

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102. pantu, šī Konvencija jāreģistrē Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā pēc depozitārija lūguma.

To apliecinot zemāk parakstījušies, tam attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Konvenciju.

Sastādīts Stambulā divdesmit sestajā jūnijā tūkstoš deviņi simti deviņdesmitajā gadā angļu un franču valodās abiem tekstiem esot vienādi autentiskiem. Depozitārijs tiek lūgts sagatavot un izplatīt oficiālus šīs Konvencijas tulkojumus arābu, krievu, ķīniešu un spāņu valodās.

Pielikums par pagaidu ievešanas dokumentiem (ATA karnetēm un CPD karnetēm)

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros termins:

(a) "pagaidu ievešanas dokumenti" nozīmē:

starptautisku Muitas dokumentu, kas pieņemts kā Muitas deklarācija, kura dod iespēju identificēt preces (ieskaitot transporta līdzekļus) un kurā iekļauta starptautiski atzīts galvojums segt ievedmuitas maksājumus;

(b) "ATA karnete" nozīmē:

pagaidu ievešanas dokumentus, kas tiek izmantoti preču pagaidu ievešanai, izņemot transporta līdzekļus;

(c) "CPD karnete" nozīmē:

pagaidu ievešanas dokumentus, kurus izmanto transporta līdzekļu ievešanai;

(d) "galvojuma ķēde" nozīmē:

galvošanas shēmu, ko pārvalda starptautiska organizācija, kurai ir pievienotas galvojošās organizācijas;

(e) "starptautiska organizācija" nozīmē:

organizāciju, kurai ir pievienojušās nacionālās organizācijas, kuras ir pilnvarotas galvot un izdot pagaidu ievešanas dokumentus;

(f) "galvojošā organizācija" nozīmē:

organizāciju, kuru apstiprinājušas Līgumslēdzējas Puses Muitas iestādes summu galvošanai, kas minētas šī Pielikuma 8. pantā, šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā un kura ir pievienota galvojošai ķēdei;

(g) "izdodoša organizācija" nozīmē:

organizāciju, kuru Muitas iestādes atzinušas par tādu, kas var izdot pagaidu ievešanas dokumentus, un kura tieši vai netieši pievienota galvojošai ķēdei;

(h) "atbilstošā izdodošā organizācija" nozīmē:

izdodošu organizāciju, kas izveidota citā Līgumslēdzējā Pusē un pievienota tai pašai galvojoši ķēdei;

(i) "Preču tranzīts" nozīmē:

Muitas procedūru, ar kuras palīdzību preces tiek transportētas Muitas kontrolē no viena Muitas punkta uz citu.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

1. Saskaņā ar šīs Konvencijas 5. pantu katrai Līgumslēdzējai Pusei savu nacionālo Muitas dokumentu vietā un kā pienācīgs galvojums par summām, kas minētas šī Pielikuma 8. pantā, ir jāpieņem pagaidu ievešanas dokumenti, kas derīgi tās teritorijā un izdoti un lietoti saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā Pielikumā, precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), kas importētas uz laiku saskaņā ar citiem Pielikumiem, kurus tā akceptējusi.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse var akceptēt pagaidu ievešanas dokumentus, kas izdoti un lietoti vienādos apstākļos, pagaidu ievešanas darbībām saskaņā ar tās nacionālajiem noteikumiem.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse Preču tranzītam var akceptēt pagaidu ievešanas dokumentus, kas izdoti un lietoti vienādos apstākļos.

4. Preces (ieskaitot transporta līdzekļus), kas ir paredzētas apstrādei vai remontam, nevar tikt ievestas ar pagaidu ievešanas dokumentiem.

3. pants

1. Pagaidu ievešanas dokumentiem jāatbilst paraugiem, kuri doti šī Pielikuma Papildinājumos: I Papildinājums - ATA karnetēm, II Papildinājums - CPD karnetēm.

2. Šī Pielikuma Papildinājumi jāuzskata par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

III nodaļa

Galvojums un pagaidu ievešanas dokumentu izdošanu

4. pants

1. Pakļaujot tādiem noteikumiem un galvojumiem, kādi tai jānosaka, katra Līgumslēdzēja Puse var pilnvarot galvojošās organizācijas darboties kā galvotājām un izdot pagaidu ievešanas dokumentus vai nu tieši, vai ar izdodošo organizāciju palīdzību.

2. Galvojoai organizācijai nav jābūt kādas Līgumslēdzējas Puses apstiprinātai, ja vien tās galvojums nesedz šajā Līgumslēdzējā Pusē iegūtas saistības attiecībā uz operācijām, uz kurām attiecas pagaidu ievešanas dokumenti, kurus izdevusi atbilstošā izdodošā organizācija.

5. pants

1. Izdodošās organizācijas nedrīkst izdot pagaidu ievešanas dokumentus ar derīguma termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu no izdošanas datuma.

2. Jebkuras detaļas, ko pagaidu ievešanas dokumentos ir iekļāvušas izdodošās organizācijas, var grozīt tikai ar izdodošās vai galvojošās organizācijas piekrišanu. Šajos dokumentos nevar izdarīt nekādas izmaiņas pēc tam, kad tos akceptējušas pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestādes, izņemot ar šo iestāžu piekrišanu.

3. Ja ATA karnete ir izdota, preču saraksts, kas dots karnetes augšējā vāka otrajā pusē vai uz jebkuras turpinājuma lapas, kas tai pievienota, nevar tikt papildināts ne ar vienu papildu punktu (Vispārējais saraksts).

 

6. pants

Pagaidu ieveēanas dokumentos jāparādās šādām ziņām:

* izdodošās organizācijas nosaukums;

* starptautiskās galvojošās ķēdes nosaukums;

* valstis vai Muitas teritorijas, kurās pagaidu ievešanas dokumenti ir derīgi;

* attiecīgo valstu vai Muitas teritoriju galvojošo organizāciju nosaukumi.

 

7. pants

Laika termiņš, kas noteikts preču (ieskaitot transporta līdzekļus) reeksportēšanai, kuras importētas ar pagaidu ievešanas dokumentiem, nekādā gadījumā nedrīkst būt ilgāks par šo dokumentu derīguma termiņu.

IV nodaļa

Galvojums

8. pants

1. Katrai galvojošai organizācijai jāapņemas maksāt Līgumslēdzējas Puses Muitas iestādēm teritorijā, kurā tā ir izveidota, tādu ievedmuitas maksājumu apjomu vai jebkuras citas summas, izņemot tās, uz kurām attiecas šīs Konvencijas 4. panta 4. punkts, kuras maksājamas neatbilstības gadījumos pagaidu ievešanas noteikumiem vai preču tranzīta noteikumiem attiecībā uz precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), kuras ievestas šajā teritorijā ar pagaidu ievešanas dokumentiem, kurus izdevusi atbilstošā izdodošā organizācija. Tā ir atbildīga solidāri un atsevišķi ar personām, no kurām pienākas iepriekš minčtās summas, par šādu summu apmaksu.

2. ATA karnete

Galvojošās organizācijas saistības nedrīkst pārsniegt ievedmuitas maksājumu apjomu vairāk kā par desmit procentiem.

CPD karnete

Galvojošai organizācijai nevar prasīt maksāt summu, kas lielāka par kopējo ievedmuitas maksājumu summu kopā ar procentiem, ja tos pielieto.

3. Ja pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestādes bez iebildēm ir izlaidušas pagaidu ievešanas dokumentus attiecībā uz noteiktām precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), tās vairs nevar prasīt no galvojošās organizācijas to summu apmaksu attiecībā uz šīm precēm (ieskaitot transporta līdzekļus), uz kurām attiecas šī panta 1. punkts. Tomēr pret galvojošo organizāciju var izvirzīt prasību, ja pēc tam tiek atklāts, ka dokumentu izlaide ir panākta nepiedienīgā vai viltus ceļā vai arī ir pārkāpti pagaidu ievešanas vai Preču tranzīta noteikumi.

4. ATA karnete

Muitas iestādes nekādos apstākļos nedrīkst prasīt no galvojošās organizācijas to summu apmaksu, uz kurām attiecas šī panta 1. punkts, ja pret galvojošo organizāciju nav izvirzīta prasība viena gada laikā no datuma, kad beidzies ATA karnetes derīguma termiņš.

CPD karnete

Muitas iestādes nekādos apstākļos nedrīkst prasīt no galvojošās organizācijas to summu apmaksu, uz kurām attiecas šī panta 1. punkts, ja galvojosai organizācijai nav iesniegts paziņojums par CPD karnetes neapmaksu gada laikā no karnetes derīguma termiņa izbeigšanās datuma. Turklāt Muitas iestādēm jāiesniedz galvojošai organizācijai maksājamo ievedmuitas maksājumu aprēķinu izklāsts viena gada laikā pēc paziņojuma par neizlaidi. Galvojošo organizāciju saistībām jāizbeidzas attiecībā uz šīm summām, ja šāda informācija nav piegādāta šī viena gada laikā.

V nodaļa

Pagaidu ievešanas dokumentu noregulēšana

9. pants

1. ATA karnete

(a) Galvojošai organizācijai ir jābūt sešu mēnešu termiņam no datuma, kad Muitas iestādes ir iesniegušas prasību par summām, kas minētas šī Pielikuma 8. panta 1. punktā, kura laikā sagādāt pierādījumu par reeksportēšanu atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti šajā Pielikumā, vai par kādas citas ATA karnetes atbilstošu izlaidi.

(b) Ja šāds pierādījums atļautajā laika posmā nav sagādāts, galvošajai organizācijai nekavējoties jādeponē vai pagaidām jāiemaksā šādas summas. Šāds deponējums vai maksājums kļūst galīgs pēc trim mēnešiem, skaitot no deponēšanas vai maksājuma datuma. Šajā trīs mēnešu laika posmā galvojošā organizācija vēl var sagādāt pierādījumu, kas minēts šī punkta (a) apakšpunktā, ar nolūku atgūt deponētās vai iemaksātās summas.

(c) Maksājumi Līgumslēdzējām Pusēm, kuru likumi un noteikumi neparedz deponēšanu vai pagaidu ievedmuitas maksājumus, kas izdarīti saskaņā ar šī punkta (b) apakšpunkta nosacījumiem, jāuzskata par galīgiem, bet samaksātās summas jāatlīdzina, ja pierādījums, kas minēts šī punkta (a) apakšpunktā, tiek iesniegts trīs mēnešu laikā no maksājuma datuma.

2. CPD karnete

(a) Galvojošai organizācijai ir jābūt viena gada laika posmam no datuma, kad paziņots par CPD karnetes neizlaidi, kura laikā iesniegt pierādījumu par reeksportēšanu atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti šajā Pielikumā, vai par kādas citas CPD karnetes atbilstošu izlaidi. Tomēr šis laika posms sākas tikai no CPD karnetes derīguma termiņa izbeigšanās datuma. Ja Muitas iestādes apstrīd sagādātā pierādījuma ticamību, tām par to jāinformē galvojošā organizācija laika posmā, kas nepārsniedz vienu gadu.

(b) Ja šāds pierādījums atļautajā laika posmā nav sagādāts, galvojošajai organizācijai ne vēlāk kā pēc trim mēnešiem jādeponē vai pagaidām jāiemaksā ievedmuitas maksājumi. Šis deponējums vai maksājums kļūst galīgs pēc viena gada, skaitot no deponēšanas vai maksāšanas datuma. Šī gada laikā galvojošā organizācija var vēl sagādāt pierādījumu, kas minēts šī punkta (a) apakšpunktā ar nolūku atgūt deponētās vai apmaksātās summas.

(c) Attiecībā uz Līgumslēdzējām Pusēm, kuru likumi un noteikumi neparedz ievedmuitas maksājumu deponēšanu vai pagaidu iemaksāšanu, maksājumi, kas izdarīti saskaņā ar šī punkta fa (b) apakšpunkta nosacījumiem, jāuzskata par galīgiem, bet samaksātās summas jāatlīdzina, ja pierādījums, kas minēts šī punkta (a) apakšpunktā, tiek iesniegts gada laikā no maksājuma datuma.

 

10. pants

1. Pierādījums par preču (ieskaitot transporta līdzekļu) reeksportēšanu, kuras tika importētas ar pagaidu ievešanas dokumentiem, jāsniedz ar reeksportēšanas pasakni, kuru aizpildījušas un apzīmogojušas pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestādes.

2. Ja reeksportēšana nav tikusi apstiprināta saskaņā ar šī panta 1. punktu, pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestādes var, pat ja dokumentu derīguma termiņš ir jau beidzies, pieņemt kā reeksportēšanas pierādījumu:

(a) ziņas, kuras pagaidu ievešanas dokumentos ierakstījušas citas Līgumslēdzējas Puses Muitas iestādes par importēšanu vai reimportēšanu vai arī sertifikātā, kuru izdevušas šīs iestādes, pamatojoties uz ziņām, kuras ierakstītas kuponā, kurš ticis atdalīts no dokumentiem par importēšanu vai reimportēšanu viņu teritorijā ar noteikumu, ka šīs ziņas ir saistītas ar importēšanu vai reimportēšanu, ko var pierādīt kā notikušu pēc reeksportēšanas, ko tā konstatē;

(b) jebkādi citi dokumentāli pierādījumi, ka preces (ieskaitot transporta līdzekļus) atrodas ārpus šīs teritorijas.

3. Jebkurā gadījumā, kad Līgumslēdzējas Puses Muitas iestādes atsakās no prasības reeksportēt kādas konkrētas preces (ieskaitot transporta līdzekļus), kuras ievestas tās teritorijā ar pagaidu ievešanas dokumentiem, galvojošā organizācija jāatbrīvo no tās pienākumiem tikai tad, ja šīs iestādes ir apliecinājušas ar dokumentiem, ka stāvoklis attiecībā uz šīm precēm (ieskaitot transporta līdzekļus) ir administratīvi noregulēts.

 

11. pants

Gadījumos, kas minēti šī Pielikuma 10. panta 2. punktā, Muitas iestādēm ir tiesības ņemt noformēšanas maksu.

VI nodaļa

Dažādi noteikumi

12. pants

Muitas indosamenti pagaidu ievešanas dokumentiem, kurus lieto saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā Pielikumā, nav jāapmaksā, un nav jānosaka maksa par Muitas darbu Muitas punktos darba laikā.

 

13. pants

Pagaidu ievešanas dokumentu iznīcināšanas, nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā un laikā, kad preces (ieskaitot transporta līdzekļus), uz kurām tie attiecas, atrodas kādā no Līgumslēdzējas Puses teritorijām, šīs Līgumslēdzējas Puses Muitas iestādes var pēc izdodošās organizācijas lūguma un ievērojot tādus noteikumus, kādus šīs iestādes var noteikt, pieņemt aizvietojošus dokumentus, kuru derīguma termiņš izbeidzas tai pašā datumā kā dokumentiem, kurus tie aizvieto.

 

14. pants

1. Ja ir sagaidāms, ka pagaidu ievešanas operācija pārsniegs pagaidu ievešanas dokumentu derīguma termiņu sakarā ar īpašnieka nespēju reeksportēt preces (ieskaitot transporta līdzekļus) šajā termiņā, tad organizācija, kas izdevusi šos dokumentus, var izdot aizvietojošus dokumentus. Šādi dokumenti jāiesniedz Līgumslēdzēju Pušu attiecīgajām Muitas iestādēm kontrolei. Akceptējot aizvietojošos dokumentus, attiecīgajām Muitas iestādēm jāanulē aizvietotie dokumenti.

2. CPD karnetes derīgumu var pagarināt tikai vienu reizi - ne vairāk kā par vienu gadu. Pēc šī laika posma iepriekšējās karnetes aizvietošanai jāizdod jauna karnete un Muitas iestādēm tā jāakceptē.

 

15. pants

Kur lietojams šīs Konvencijas 7. panta 3. punkts, tas Muitas iestādēm, ciktāl tas iespējams, ir jāpaziņo galvojošai organizācijai par preču (ieskaitot transporta līdzekļu), kas ievestas ar pagaidu ievešanas dokumentiem, kurus šī organizācija galvojusi, aizturēšanu, kuru tās veikušas vai kura veikta to vārdā, un jādara tai zināmi pasākumi, kurus tā ir paredzējusi veikt.

 

16. pants

Krāpšanas, pretlikumības vai ļaunprātības gadījumā Līgumslēdzējām Pusēm, neskatoties uz šī Pielikuma nosacījumiem, brīvi jāizvēlas pasākumi, ko tās veic attiecībā pret personām, kuras izmanto pagaidu ievešanas dokumentus, lai atgūtu ievedmuitas maksājumus un citas summas, kas maksājamas, un arī lai uzliktu jebkurus sodus, kādiem šādas personas sevi pakļāvušas. Šādos gadījumos organizācijām jāsniedz palīdzība Muitas iestādēm.

 

17. pants

Pagaidu ievešanas dokumenti vai to daļas, kuras ir tikušas izdotas vai kuras gatavojas izdot teritorijā, kur tās ir importētas un kuras izdodošajai organizācijai ir nosūtījusi galvojošā organizācija, starptautiska organizācija vai Līgumslēdzējas Puses Muitas iestādes, ir jāieved bez ievedmuitas maksājumiem un bez jebkādiem importa aizliegumiem vai ierobežojumiem. Attiecīgi atvieglojumi jāpiešķir, arī tās eksportējot.

 

18. pants

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jābūt tiesībām paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz ATA karnešu pieņemšanu pasta sūtījumiem.

2. Nav pieļaujami nekādi citi iebildumi attiecībā uz šo Pielikumu.

 

19. pants

1. Stājoties spēkā, šis Pielikums saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu izbeidz un aizvieto Muitas Konvenciju par ATA karneti preču pagaidu ievešanai, Brisele, 1961. gada 6. decembris, (ATA Konvencija) attiecībās starp Līgumslēdzējām Pusem, kas ir akceptējušas šo Pielikumu un ir tās Konvencijas Līgumslēdzējas Puses.

2. Neraugototies uz šī panta 1. punktu, ATA karnetes, kas ir izdotas saskaņā ar ATA Konvencijas noteikumiem pirms šī Pielikuma stāšanās spēkā, ir jāpieņem līdz to darbību pabeigšanai, kurām tās tikušas izdotas.

A pielikuma I papildinājums

ATA karnetes paraugs

ATA karnetei jābūt iespiestai angļu vai franču valodā un tā var būt iespiesta arī otrā valodā.

ATA karnetes izmēram jābūt 396*210 mm un kupona izmēram jābūt 297*210 mm

1ATALAT.JPG (35311 BYTES)

16ATALAT.JPG (27002 BYTES)

 

2ATALAT.JPG (40360 BYTES)

4ATALAT.JPG (27673 BYTES)

9ATALAT.JPG (53742 BYTES)

8ATALAT.JPG (25887 BYTES)

7ATALAT.JPG (52984 BYTES)

6ATALAT.JPG (25451 BYTES)

5ATALAT.JPG (47821 BYTES)

4ATALAT.JPG (27673 BYTES)

13ATALAT.JPG (55807 BYTES)

2ATALAT.JPG (40360 BYTES)

15ATALAT.JPG (50447 BYTES)

16ATALAT.JPG (27002 BYTES)

Piezīmes par karnetes lietošanu

1. Visām precēm, uz kurām attiecas karnete, jābūt uzrādītām vispārejā sarakstā 1. līdz 6. ailē. Ja laukums, kas paredzēts Vispārējam sarakstam, uz priekšējā vāka mugurpuses nav pietiekams, tad jālieto oficiālajam paraugam atbilstošas turpinājuma lapas.

2. Lai pabeigtu Vispārējo sarakstu, 3. un 5. ailes summas saraksta beigās jāuzrāda skaitļos un vārdos. Ja Vispārējais saraksts sastāv no vairākām lapām, lietoto turpinājuma lapu skaits jāuzrāda skaitļos un vārdos saraksta apakšā uz priekšējā vāka mugurpuses.

Saraksti uz pasakņiem jāizveido tādā pašā veidā.

3. 1. ailē katrai precei ir jāuzrāda kārtas numurs.

Precēm (ieskaitot rezerves daļas un piederumus), kas sastāv no vairākām atsevišķām daļām, var tikt dots viens preces numurs. Ja tas ir tā, katras atsevišķas daļas raksturs, vērtība un, ja nepieciešams, svars jāuzrāda 2. ailē un tikai 4. un 5. ailē vajadzētu parādīties kopējam svaram un vērtībai.

4. Sastādot sarakstus uz kuponiem, jālieto tie paši preču numuri kā Vispārējā sarakstā.

5. Lai atvieglotu Muitas kontroli, ir ieteicams preces (ieskaitot to atsevišķas daļas) skaidri marķēt ar attiecīgajiem preču numuriem.

6. Preces, kas atbilst vienam un tam pašam aprakstam, var tikt grupētas ar noteikumu, ka katrai precei, kas ir šādi grupēta, ir dots atsevišķs preces numurs. Ja grupētajām precēm nav viena vērtība vai svars, to attiecīgās vērtības un, ja nepieciešams, svars jāuzrāda 2. ailē.

7. Ja preces ir paredzētas izstādei, importētājam viņa paša interesēs ir ieteikts importēšanas kupona C. ailē uzrādīt izstādes un tās organizētāja nosaukumu un adresi.

8. Karnete jāaizpilda salasāmi un neizdzēšami.

9. Visas preces, kas minētas karnetē, jāpārbauda un jāreģistrē valstī/ Muitas teritorijā, no kuras tās izved, un šim nolūkam tās tur vajadzētu uzrādīt kopā ar karneti Muitas iestādēm, izņemot gadījumus, kad tās valsts/ Muitas teritorijas Muitas noteikumi neparedz šādu pārbaudi.

10. Ja karnete ir aizpildīta citā valodā, nevis importēšanas valsts/ Muitas teritorijas valodā, Muitas iestādes var prasīt tulkojumu.

11. Karnetes ar izbeigušos lietosanas termiņu un karnetes, kuras to īpašnieks neparedz lietot vēlreiz, jāatgriež izdodošajai organizācijai.

12. Vienmēr ir jālieto arābu cipari.

13. Saskaņā ar ISO 8601, datumi jāuzrāda šādā kārtībā: gads/ mēnesis / diena.

14. Ja tiek lietotas zilās Preču tranzīta lapas, īpašniekam tiek prasīts uzrādīt karneti Muitas punktā, kur preces uzsāk tranzītu, un pēc tam laika periodā, kas paredzēts Preču tranzītam, 'galamērķa' Muitas punktā. Muitai jāparaksta un jāuzliek zīmogi uz Preču tranzīta kuponiem un pasakņiem atbilstoši katrā posmā.

 

A pielikuma II papildinājums

CPD karnetes paraugs

CPD karnete ir iespiesta angļu un franču valodās.

CPD karnetes izmēram jābūt 21 * 29.7 cm.

Izdodošajai organizācijai jāiestarpina tās nosaukums uz katra pasakņa un jāiekļauj starptautiskās galvojuma ķēdes iniciāļi, kurai tā pieder,

1CPDLAT.JPG (38561 BYTES)

2CPDLAT.JPG (31326 BYTES)

 

3CPDLAT.JPG (57591 BYTES)

  B.1.pielikums

Pielikums par precēm, kas domātas izstādīšanai vai izmantošanai izstādēs, gadatirgos, sanāksmēs vai līdzīgos pasākumos

I nodaļa

Definīcija

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros termins "pasākums" nozīmč:

1. tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādi, gadatirgu vai līdzīgu šovu vai izrādi;

2. izstādi vai sanāksmi, kas pirmām kārtām tiek organizčta labdarības nolūkiem;

3. izstādi vai sanāksmi, kura pirmām kārtām tiek organizčta, lai veicinātu jebkuru mācību, mākslas, arodu, sporta vai zinātnes, izglītības vai kultūras darbību nozari, lai sekmčtu reliģijas zināšanas vai cieņu, lai sekmčtu tūrismu vai veicinātu tautu draudzību;

4. jebkādas starptautiskas organizācijas vai starptautisku organizāciju grupu pārstāvju sapulcčšanos; vai

5. oficiāla vai atceres rakstura reprezentācijas sanāksmi;

izņemot izstādes, kas tiek rīkotas privātiem nolūkiem veikalos vai darījumu telpās ar nodomu pārdot ārzemju preces.

II nodaļa

Darbības sfčra

2. pants

1. Šādām precēm jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu:

(a) precēm, kas domātas parādīšanai vai demonstrēšanai kādā pasākumā, ieskaitot materiālus, kas minēti Līguma par izglītības, zinātnes un kultūras priekšmetu importēšanu, UNESCO, Ņujorka, 1950. gada 22. novembrī, Pielikumos un tā Protokolā, Nairobi, 1976. gada 26. novembrī.

(b) precēm, kas ir domātas lietošanai saistībā ar ārzemju preču demonstrēšanu kādā pasākumā, ieskaitot:

(i) preces, kas ir nepieciešamas, lai demonstrētu ārzemju mašīnas (mehānismus) vai demonstrējamos aparātus;

(ii) celtniecības vai dekorēšanas materiālus, ieskaitot elektriskos piederumus, pagaidu stendiem, kurus izstāda ārvalstu izstādes dalībnieks;

(iii) reklāmas un demonstrēšanas materiālu, kas ir demonstrējams reklamēšanas materiāls parādāmajām ārvalstu precēm, piemēram, skaņas un attēla ieraksti, filmas un diapozitīvi, kā arī aparatūra to parādīšanai.

(c) piederumiem, ieskaitot tulkošanas ierīces, skaņas un attēla ierakstīšanas aparātus un filmas ar izglītojošu, zinātnisku un kultūras raksturu, kas paredzētas izmantošanai starptautiskās sanāksmēs, konferencēs un kongresos.

2. Lai lietotu atvieglojumus, kuri minēti šajā Pielikumā:

(a) katra priekšmeta skaitam un daudzumam jābūt saprātīgam, ņemot vērā tā ievešanas nolūku;

(b) pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestādēm jābūt pārliecinātām, ka šīs Konvencijas noteikumi tiks ievēroti.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Izņemot gadījumus, kad to pieļauj pagaidu ievešanas teritorijas nacionālie tiesību akti, preces, kurām nodrošināta pagaidu ievešana, kamēr tās ir pakļautas šīs Konvencijas noteikumiem, nevar tikt:

(a) aizdotas vai izmantotas kādā citā veidā nomāšanai vai kā atlīdzība; vai

(b) pārvietotas no pasākuma norises vietas.

 

4. pants

1. To preču reeksportēšanas laikam, kuras importētas parādīšanai vai izmantošanai izstādēs, gadatirgos, sanāksmēs vai citos līdzīgos pasākumos, jābūt vismaz sešiem mēnešiem no pagaidu ievešanas datuma.

2. Neraugoties uz šī panta 1. punkta noteikumiem, Muitas iestādēm jāatļauj tādām precēm, kas paredzētas parādīšanai vai tiek izmantotas sekojošam pasākumam, palikt pagaidu ievešanas teritorijā, ievērojot attiecīgi tos noteikumus, kādus prasa šīs teritorijas likumi un noteikumi, un nodrošinot, ka šīs preces tiek reeksportētas viena gada laikā no pagaidu ievešanas datuma.

 

5. pants

1. Ievērojot šīs Konvencijas 13. pantu, muitošana vietējai lietošanai jāatbrīvo no ievedmuitas maksājumiem, nelietojot importa aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā uz šādām precēm:

(a) mazi paraugi, kas reprezentē ārvalstu preces, kuras tiek parādītas pasākumā, ieskaitot šādus pārtikas un dzērienu paraugus, kuri ir vai nu ievesti šādu paraugu formā, vai izgatavoti no vairumā ievestiem materiāliem šim pasākumam, ar noteikumu, ka:

(i) tie ir piegādāti bez maksas no ārvalstīm un tiek izmantoti vienīgi bezmaksas izplatīšanai pasākuma apmeklētājiem individuālai izmantošanai vai patēriņam tām personām, kurām tie tiek izdalīti;

(ii) tie ir identificējami kā reklāmas paraugi un tiem katram atsevišķi ir maza vērtība;

(iii) tie nav piemēroti komerciāliem nolūkiem un, kas atbilstoši iesaiņoti ievērojami mazākos daudzumos nekā vismazākie mazumtirdzniecības iesaiņojumi;

(iv) pārtikas un dzērienu paraugi, kas netiek izdalīti iesaiņojumos, kā tas noteikts iepriekš punktā (iii), tiek patērēti pasākumā; un

(v) kopejā paraugu vērtība un daudzums pēc pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestāžu ieskatiem ir saprātīgs attiecībā uz pasākuma raksturu, tā apmeklētāju skaitu un apjomu, kādā eksponētājs tur piedalās;

(b) preces, kas importētas vienīgi demonstrēšanai vai nolūkam demonstrēt ārzemju mašīnas vai aparāta darbību, kas izstādīts pasākumā, un izlietotas vai iznīcinātas šādas demonstrēšanas laikā ar noteikumu, ka šādu preču kopējā summa un vērtība pēc pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestāžu ieskatiem ir saprātīga, ņemot vērā pasākuma raksturu, tā apmeklētāju skaitu un apjomu, kādā eksponētājs tur piedalās;

(c) nelielas vērtības preces, kas tiek izmantotas ārzemju eksponētāju pagaidu stendu izgatavošanai, iekārtošanai vai dekorēšanai pasākumā, piemēram, krāsas, lakas un tapetes;

(d) iespieddarbi, katalogi, tirdzniecības paziņojumi, cenu saraksti, reklāmas plakāti, kalendāri, kas var būt vai nu ilustrēti, vai ne, un neierāmētas fotogrāfijas, kas ir demonstrējams reklāmas materiāls ārvalstu precēm, kuras tiek izstādītas pasākumā, bet ar noteikumu, ka:

(i) tie tiek piegādāti par brīvu no ārzemēm un tiek izlietoti vienīgi bezmaksas izplatīšanai pasākumu apmeklējošai sabiedrībai; un

(ii) šo preču kopējā vērtība un daudzums pēc pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestāžu ieskatiem ir saprātīgs attiecībā uz pasākuma raksturu, tā apmeklētāju skaitu un apjomu, kādā eksponētājs tur piedalās;

(e) kartotēkas, ieraksti, formas un citi dokumenti, kas tiek importēti kā tādi izmantošanai starptautiskās sanāksmēs, konferencēs vai kongresos vai saistībā ar tiem.

2. Šī panta 1. punkta noteikumi nav attiecināmi uz alkoholiskiem dzērieniem, tabaku un degvielu.

6. pants

1. Muitas pārbaude un nomuitošana preču importēšanai un reeksportēšanai, kuras gatavojas izstādīt vai ir tikušas izstādītas vai izmantotas kādā pasākumā, šajā pasākumā jāveic, kad tas ir piemēroti un iespējams.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei jācenšas, ņemot vērā pasākuma nozīmīgumu un lielumu, kad vien tā uzskata to par piemērotu, iekārtot Muitas punktu pasākuma, kas notiek tās teritorijā, telpās uz saprātīgu laika posmu.

 

7. pants

Šīs Konvencijas noteikumiem ir pakļauti produkti, kas iegūti nejauši pasākuma laikā izstādīto mašīnu vai aparātu demonstrēšanas rezultātā no uz laiku ievestajām precēm.

 

8. pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir jābūt tiesībām paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz šī Pielikuma 5. panta 1(a) apakšpunkta nosacījumiem.

 

9. pants

Stājoties spēkā, šis Pielikums saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu izbeidz un aizvieto Muitas Konvenciju par atvieglojumiem preču importēšanai parādīšanai vai izmantošanai izstādēs, gadatirgos, sanāksmēs vai līdzīgos pasākumos, Brisele, 1961. gada 8. jūnijs, attiecībās starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas ir akceptējušas šo Pielikumu un ir attiecīgās Konvencijas Līgumslēdzējas Puses.

 

Pielikums par profesionālajām iekārtām

I nodaļa

Definīcija

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros termins "profesionālās iekārtas" nozīmē:

1. iekārtas presei vai skaņas vai televīzijas pārraidei, kas ir nepieciešamas preses vai radioraidījumu, vai televīzijas organizāciju pārstāvjiem, apmeklčjot citas valsts teritoriju nolūkā sniegt ziņas vai arī lai pārraidītu vai ierakstītu materiālu īpašām programmām. Šādu iekārtu ilustratīvs saraksts ir dots šī Pielikuma I Papildinājumā;

2. kinematogrāfiskās iekārtas, kas ir nepieciešamas personai, kura apmeklē citas valsts teritoriju, lai uzņemtu kādu specifisku filmu vai filmas. Šādu iekārtu ilustratīvs saraksts ir dots šī Pielikuma II Papildinājumā;

3. jebkādas citas iekārtas, kas ir nepieciešamas izmantošanai telefona sarunām, tirdzniecībai vai personas profesijai, kura apmeklē citas valsts teritoriju, lai veiktu kādu konkrētu uzdevumu. Šeit netiek iekļautas iekārtas, kas var tikt izmantotas rūpnieciskai ražošanai vai preču iesaiņošanai vai (izņemot gadījumus, kad tie ir roku darba rīki) dabas resursu izmantošanai, ēku celtniecībai, remontēšanai vai apkalpošanai vai zemes slāņu pārvietošanai un līdzīgiem projektiem. Šādu iekārtu ilustratīvs saraksts ir dots šī Pielikuma III Papildinājumā.

4. palīgaparāti iekārtām, kuras minētas šī panta 1., 2. un 3. punktā, un to piederumi.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Šādām precēm jāatļauj pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu:

(a) profesionālām iekārtām;

(b) sastāvdaļām, kas ir ievestas, lai remontčtu profesionālās iekārtas, kuras ir ievestas uz laiku, ievērojot iepriekšējo (a) apakšpunktu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

1. Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

(a) profesionālajām iekārtām jāpieder personai, kura reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārpus pagaidu ievešanas teritorijas;

(b) profesionālās iekārtas jāimportē personai, kura reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārpus pagaidu ievešanas teritorijas;

(c) profesionālās iekārtas jāizmanto vienīgi šai personai, kura ierodas uz laiku pagaidu ievešanas teritorijā vai šīs personas uzraudzībā.

2. Šī panta 1(c). apakšpunkts netiek lietots tajos gadījumos, kad tiek importētas iekārtas filmu, televīzijas programmu vai audiovizuālu darbu uzņemšanai (veidošanai) ar kopdarbības līgumu, kurā persona, kas reģistrēta pagaidu ievešanas teritorijā, ir partneris, un kuru ir atzinušas šīs teritorijas kompetentas iestādes ar starpvaldību līgumu par kopēju sadarbību.

3. Kinematogrāfijas iekārtas un iekārtas presei vai skaņas vai televīzijas pārraidēm nedrīkst būt nomas līgumu vai līdzīgu darījumu priekšmets, kura puse ir persona, kas izveidota pagaidu ievešanas teritorijā ar noteikumu, ka šis nosacījums netiek lietots attiecībā uz kopējām skaņas vai televīzijas pārraides programmām.

 

4. pants

1. Pagaidu ievešana radio un televīzijas raidījumu sagatavošanas un pārraides iekārtām un īpaši piemērotiem radio vai televīzijas pārvietojamiem vagoniem un to piederumiem, ko importē sabiedriskas vai privātas organizācijas un ko šim nolūkam apstiprinājušas pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestādes, jāatļauj bez Muitas dokumentu vai nodrošinājuma pieprasīšanas.

2. Muitas iestādes var pieprasīt uzrādīt šī panta 1. punktā minēto piederumu saraksta vai detalizēta inventūras uzskaitījuma uzrādīšanu kopā ar galvojumu par to reeksportēšanu.

5. pants

Profesionālo iekārtu reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz divpadsmit mēnešiem no pagaidu ievešanas datuma. Tomēr pārvietošanās līdzekļu reeksportēšanas termiņu var noteikt, ņemot vērā to nolūkus un paredzēto uzturēšanās laiku pagaidu ievešanas teritorijā.

6. pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir jābūt tiesībām atteikt vai atsaukt pagaidu ievešanu šī Pielikuma I, II un III Papildinājumā minētajiem transporta līdzekļiem, kuri tās teritorijā, pat uz gadījuma rakstura pamata, par atlīdzību uzņem personas, lai tās izsēdinātu, iekrauj preces, lai tās izkrautu tajā pašā teritorijā.

 

7. pants

Šī Pielikuma Papildinājumi ir jāuzskata par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

8. pants

Stājoties spēkā, šis Pielikums saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu izbeidz un aizvieto Muitas Konvenciju par profesionālo iekārtu ievešanu uz laiku, Brisele, 1961. gada 8. jūnijs, attiecībās starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas ir akceptējušas šo Pielikumu un ir attiecīgās Konvencijas Līgumslēdzējas Puses.

I papildinājums

Iekārtas preses vajadzībām vai skaņas vai televīzijas pārraidēm

Ilustratīvs saraksts

A. Iekārtas preses vajadzībām, piemēram:

* datori;

* telefaksa iekārtas;

* rakstāmmašīnas;

* visu veidu kameras (filmu vai elektroniskās kameras);

* skaņas vai attēla pārraidīšanas, ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra (lentu vai videomagnetofoni ierakstīšanai un videomagnetofoni atskaņošanai, mikrofoni, mikserpultis, skaļruņi);

* līdzekļi skaņas vai attēla ierakstīšanai, tukši vai ar ierakstiem;

* pārbaudes un mērīšanas instrumenti un aparāti (oscilogrāfi, lentu un video ierakstu pārbaudes sistēmas, universāli mērīšanas līdzekļi, instrumentu kastes un somas, vektoroskopi, video ģeneratori utt. );

* gaismas iekārtas (starmeši, strāvas pārveidotāji, trijkāji);

* operatoru piederumi (kasetes, eksponometri, lēcas, trijkāji, akumulatori, bateriju jostas, bateriju lādētāji, monitori).

B. Skaņas pārraidīšanas iekārtas, piemēram:

* telekomunikāciju iekārtas, kā translācijas raidītāji-uztvērēji vai raidītāji; stacijas, kas pieslēdzamas tīklam vai kabelim; satelītu sakaru iekārtas;

* skaņas izraisīšanas iekārtas (skaņas uztvērēji, ieraksta vai atskaņošanas aparāti);

* pārbaudīšanas un mērīšanas instrumenti un aparāti (oscilogrāfi, lentu un video ierakstu pārbaudes sistēmas, universāli mērīšanas līdzekļi, instrumentu kastes un somas, vektoroskopi, video ģeneratori utt.);

* operatoru piederumi (pulksteņi, hronometri, kompasi, mikrofoni, mikserpultis, skaņu lentes, strāvas ģeneratori, transformatori, baterijas un akumulatori, bateriju uzlādētāji, apsildes, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas aparāti utt.);

* skaņas informācijas nesēji, tukši vai ar ierakstiem.

C. Televīzijas translācijas iekārtas, piemēram:

* televīzijas kameras;

* aparāti kinofilmu pārraidīšanai televīzijā;

* pārbaudes un mērīšanas instrumenti un aparāti;

* translācijas un retranslācijas aparāti;

* sazināšanās aparatūra;

* skaņas un attēla ieraksta un reprodukcijas aparatūra (lentu un video ierakstītāji un video reproducētāji, mikrofoni, miksēšanas pultis, skaļruņi);

* apgaismes iekārtas (starmeši, strāvas pārveidotāji, trijkāji);

* montāžas iekārtas;

* operatoru piederumi (pulksteņi, hronometri, kompasi, lēcas, eksponometri, trijkāji, bateriju uzlādētāji, kasetes, strāvas ģeneratori, transformatori, baterijas un akumulatori, apsildes, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas aparāti utt.);

* skaņas un attēla informācijas nesēji, tukši vai ar ierakstiem (titri, staciju izsaukuma signāli, mūzikas ieraksti utt.);

* "filmu pirmās kopijas";

* mūzikas instrumenti, kostīmi, dekorācijas un citi skatuves piederumi, pjedestāli, grima materiāli, matu žāvētāji.

D. Transporta līdzekļi, kuri izgatavoti vai īpaši piemēroti iepriekš minētajiem nolūkiem, piemēram:

* televīzijas pārraidīšanas transporta līdzekļi;

* transporta līdzekļi televīzijas piederumiem;

* videolentu ierakstīšanas transporta līdzekļi;

* skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas transporta līdzekļi;

* lēnas kustības transporta līdzekļi;

* vieglie transporta līdzekļi.

II papildinājums

Kinematogrāfijas iekārtas

Ilustratīvs saraksts

A. Iekārtas, piemēram:

* visu veidu kameras (filmu vai elektroniskās kameras);

* pārbaudes un mērīšanas instrumenti un aparāti (oscilogrāfi, lentu un video ierakstu pārbaudes sistēmas, universāli mērīšanas līdzekļi, instrumentu kastes un somas, vektoroskopi, video ģeneratori utt.);

* operatoru rati un citas palīgierīces;

* gaismas iekārtas (starmeši, strāvas pārveidotāji, trijkāji);

* montāžas iekārtas;

* aparāti skaņas vai attēla ierakstīšanai vai reproducēšanai (lentu un video ierakstītājaparāti un video reproducētāji, mikrofoni, mikserpultis, skaļruņi);

* skaņas un attēla informācijas nesēji, tukši vai ar ierakstiem (goda nosaukumi, staciju izsaukuma signāli, mūzikas iespraudumi utt.);

* "filmu pirmās kopijas";

* operatoru piederumi (pulksteņi, hronometri, kompasi, mikrofoni, mikserpultis, skaņu lentes, strāvas ģeneratori, transformatori, baterijas un akumulatori, bateriju uzlādētāji, apsildīšanas, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas aparāti utt.);

* mūzikas instrumenti, kostīmi, dekorācijas un citi skatuves piederumi, pjedestāli, grima materiāli, matu žāvētāji.

B. Transporta līdzekļi, kas izgatavoti vai īpaši piemēroti iepriekš minētajiem nolūkiem.

 

III papildinājums

Citas iekārtas

Ilustratīvs saraksts

A. Mehānismu, iekārtu, transporta līdzekļu utt. montāžas, pārbaudīšanas, vadīšanas, apkalpošanas vai remontēšanas iekārtas, piemēram:

* darbarīki;

* mērīšanas, vadīšanas un pārbaudīšanas iekārtas un instrumenti (temperatūrai, spiedienam, attālumam, augstumam, virsmai, ātrumam utt.), ieskaitot elektrības instrumentus (voltmetrus, ampērmetrus, mērkabeļus, komparatorus, transformatorus, ierakstu instrumentus utt.) un citus sīkus instrumentus;

* aparatūra un iekārtas mašīnu, kuras paredzētas un iekārtu fotografēšanai montāžas laikā vai pēc montāžas;

* aparatūra kuģu inspicēšanai.

B. Iekārtas, kas nepieciešamas biznesmeņiem, biznesa efektivitātes konsultantiem, efektivitātes ekspertiem, grāmatvežiem un līdzīgu profesiju pārstāvjiem, piemēram:

* datori;

* rakstāmmašīnas;

* skaņas un attēla pārraidīšanas, ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra;

* instrumenti un aparāti aprēķinu veikšanai.

C. Iekārtas, kas nepieciešamas ekspertiem topopgrāfiskas izpētes vai ģeofizikālu izlūkošanas darbu veikšanai, piemēram:

* instrumenti un aparāti aprēķinu veikšanai;

* urbšanas ierīces;

* raidīšanas un sazināšanās iekārtas.

D. Iekārtas, kas nepieciešamas ekspertiem cīņai pret piesārņojumu.

E. Ārstiem, ķirurgiem, veterinārārstiem, akušieriem un līdzīgu profesiju pārstāvjiem nepieciešamie instrumenti un aparāti.

F. Arheologiem, paleontologiem, ģeogrāfiem, zoologiem un citiem zinātniekiem nepieciešamās iekārtas.

G. Izklaidējošu profesiju pārstāvjiem, teātru kompānijām un orķestriem nepieciešamās iekārtas, ieskaitot visus priekšmetus, kas tiek izmantoti sabiedriskiem vai privātiem priekšnesumiem (mūzikas instrumenti, kostīmi, dekorācijas utt.)

H. Iekārtas, kas nepieciešamas lektoriem, lai ilustrētu savas lekcijas.

I. Nepiecieķamās iekārtas fotografēšanai izbraukumos (visu veidu kameras, kasetes, eksponometri, lēcas, trijkāji, akumulatori, bateriju jostas, bateriju lādētāji, monitori, apgaismošanas iekārtas, modes preces un aksesuāri modeļiem utt.)

J. Transporta līdzekļi, kas veidoti vai īpaši piemēroti iepriekš precizētajiem nolūkiem, piemēram mobilās inspekcijas iekārtas, ceļojošās darbnīcas un ceļojošās laboratorijas.

 

 

 

Pielikums par konteineriem, paletēm, iesaiņojumu paraugiem un citām precēm, kas ievestas saistībā ar komerciālu darbību

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros termins:

(a) "preces, kas importētas saistībā ar komerciālu darbību" nozīmē:

konteinerus, paletes, iesaiņojumu, paraugus, reklāmas filmas un jebkādas citas preces, kuras ievestas saistībā ar komerciālu darbību, bet kuru importēšana pati par sevi neveido komerciālu darbību;

(b) "iesaiņojums" nozīmē:

visus priekšmetus un materiālus, kurus izmanto vai kuri tiks izmantoti tādā stāvoklī, kādā tie tiek importēti, iesaiņošanai, aizsargāšanai, iekraušanai vai preču atdalīšanai, izņemot tādus iesaiņošanas materiālus kā salmi, papīrs, stikla vate, ēvelskaidas utt., ja šie materiāli tiek ievesti neiesaiņoti. Bet tas nenozīmē konteinerus un paletes, kā tas ir noteikts šī panta (c) un (d) apakšpunktos;

(c) "konteiners" nozīmē:

priekšmetus transportēšanai (paceļamu vagonu, pārvietojamu cisternu vai līdzīgus piederumus),:

(i) kas ir pilnīgi vai daļēji iežogots, izveidojot nodalījumu preču uzglabāšanai;

(ii) kas ir pastāvīgas dabas un attiecīgi pietiekami stiprs, lai būtu piemērots atkārtotai izmantošanai;

(iii) kas ir īpaši izgatavots, lai atvieglotu preču pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem bez pārkrausanas starpposmos;

(iv) kas ir izgatavots, lai tas būtu ērts, it īpaši tad, ja to nepieciešams pārvietot no viena transporta līdzekļa uz citu;

(v) kas ir izgatavots, lai būtu viegli to piepildīt un iztukšot, un

(vi) kam iekšējais tilpums ir viens kubikmetrs vai vairāk.

"Konteiners" ietver konteinera piederumus un iekārtas, kas ir atbilstošas attiecīgajam veidam ar noteikumu, ka šādus piederumus un iekārtas pārvadā kopā ar konteineru. Termins (konteiners( neietver transporta līdzekļus, šo transporta līdzekļu piederumus vai rezerves daļas, vai iesaiņojumus, vai paletes. "Izjaucami korpusi " ir jāuzskata par konteineriem;

(d) "palete" nozīmē:

ierīci, uz kuras pamata var salikt kādu daudzumu preču, lai transportēšanas nolūkiem izveidotu vienotu kravas vienību vai arī lai ar to rīkotos vai sakrautu ar mehānisku iekārtu palīdzību. Šī ierīce sastāv no diviem pamatiem, kas atdalīti ar balstiem, vai arī no viena pamata, kas balstās uz kājām; tās kopčjais augstums ir samazināts līdz tādam minimumam, ka iespējams veikt tās pārvietošanu ar dakšveida kravas pacelšanas mašīnām; tai var būt un var nebūt virsbūve;

(e) "paraugi" nozīmē:

priekšmetus, kas pārstāv kādas noteiktas kategorijas preces, kas jau ir saražotas, vai arī kas ir tādu preču paraugi, kuru ražošana ir iecerēta, bet neietver identiskus priekšmetus, kurus ir ievedusi viena un tā pati persona, vai arī kuri ir nosūtīti vienam preču saņēmējam tādā daudzumā, ka tie visi kopā neveido paraugus ar parastu komerciālu lietojumu;

(f) "reklāmas filmas" nozīmē:

ierakstītu vizuālu informāciju ar vai bez ieskaņojuma, kas galvenokārt sastāv no attēliem, kuri parāda produktu vai piederumu raksturu vai darbību, kurus pārdošanai vai nomāšanai ir izstādījusi persona, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārpus pagaidu ievešanas teritorijas, ar noteikumu, ka filmas ir piemčrotas parādīšanai perspektīviem pircējiem, bet nav domātas vispārējai parādīšanai sabiedrībai un tiek ievestas sainī, kurš satur ne vairāk kā vienu kopiju no katras filmas un neveido daļu no filmu plašāka sūtījuma;

(g) "iekšējie pārvadājumi" nozīmē:

preču pārvadāšanu, kuras iekrautas Līgumslēdzējas Puses Muitas teritorijā, lai tās izkrautu tās pašas Līgumslēdzējas Puses Muitas teritorijas robežās.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Šādām precčm, kas ievestas saistībā ar komerciālu darbību, jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu:

(a) iesaiņojumi, kuri tiek importčti piepildīti, lai tos reeksportčtu tukšus vai pilnus, vai arī kuri tiek ievesti tukši, lai tos reeksportētu piepildītus;

(b) konteineri, kuri ir vai nav piepildīti ar precēm, kā arī piederumi un iekārtas uz laiku ievestiem konteineriem, kuri ir vai nu importēti ar konteineru, lai tos reeksportētu atsevišķi vai kopā ar citu konteineru, vai arī ir importēti atsevišķi, lai tiktu reeksportēti kopā ar konteineru;

(c) sastāvdaļas, kas ir domātas to konteineru remontam, kuriem ir atļauta pagaidu ievešana pēc šī panta (b) punkta;

(d) paletes;

(e) paraugi;

(f) reklāmas filmas;

(g) jebkādas citas preces, kuras ir importētas jebkuriem nolūkiem, kas uzskaitīti šī Pielikuma I Papildinājumā, saistībā ar komerciālu darbību, bet kuru ievešana pati par sevi nav uzskatāma par komerciālu darbību.

 

3. pants

Šī Pielikuma noteikumi neietekmč Līgumslēdzēju Pušu Muitas tiesību aktus attiecībā uz šo preču importēšanu, kuras tiek pārvadātas konteineros vai iesaiņojumos, vai uz paletēm.

4. pants

1. Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

(a) iesaiņojumu var reeksportēt tikai tā persona, kura izmantojusi pagaidu ievešanas atvieglojumus. Tos pat gadījuma pēc nedrīkst izmantot iekšējiem pārvadājumiem;

(b) konteineri ir jāmarķē tādā veidā, kā to nosaka šī Pielikuma II Papildinājums. Tos var izmantot preču pārvadāšanai iekšējā satiksmē, un šādā gadījumā katrai Līgumslēdzējai Pusei jābūt pilnvarotai piemērot šādus nosacījumus:

* brauciens nogādās konteineru pa saprātīgi taisnu maršrutu uz vietu vai tuvu vietai, kur jāizkrauj eksporta krava vai no kurienes konteiners jāeksportē izkrauts;

* konteiners tiks izmantots tikai vienu reizi iekšējai satiksmei pirms tā reeksportēšanas;

(c) paletes vai viena tipa palešu atbilstošs skaits un būtībā ar tādu pašu vērtību jāeksportē iepriekš vai tiks eksportētas vai reeksportētas pēc tam;

(d) paraugiem un reklāmas filmām jāpieder personai, kas ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo teritorijā ārpus pagaidu ievešanas teritorijas, un tie tiek ievesti vienīgi ar nolūku tos parādīt vai demonstrēt pagaidu ievešanas teritorijā, lai lūgtu pasūtījumus precem, kuras varētu ievest šajā teritorijā. Tos nevar pārdot vai nodot parastai lietošanai, izņemot demonstrēšanas nolūkus, vai izmantot jebkādā veidā nomāšanai vai atlīdzībai, kamēr tie atrodas pagaidu ievešanas teritorijā;

(e) preces, kas minētas šī Pielikuma I Papildinājuma 1. un 2. punktā, nedrīkst tikt izmantotas ienākumu gūšanai.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir jābūt tiesībām atteikt pagaidu ievešanu konteineriem, paletēm vai iesaiņojumiem, kuri ir bijuši pirkšanas, nomāšanas-pirkšanas vai izrentēšanas, vai līdzīga rakstura līgumu priekšmeti, kas noslēgti ar personu, kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo tajā teritorijā.

 

5. pants

1. Pagaidu ievešana konteineriem, paletēm un iesaiņojumam jānodrošina neprasot Muitas dokumentu vai nodrošinājumu.

2. Par konteineriem Muitas dokumentu un nodrošinājuma vietā, personai, kurai tiek nodrošināti pagaidu ievešanas atvieglojumi, var prasīt rakstiski apņemties:

(i) piegādāt Muitas iestādčm pēc viņu pieprasījuma detalizētu informāciju par katra konteinera kustību, kuram nodrošināta pagaidu ievešana, ieskaitot ievešanas un izvešanas datumus un vietas pagaidu ievešanas teritorijā; vai arī konteineru sarakstu ar galvojumu reeksportēt,

(ii) samaksāt tādas ievedmuitas maksājumus, kādus var prasīt tajos gadījumos, kad pagaidu ievešanas noteikumi nav tikuši izpildīti.

3. Muitas dokumenta un nodrošinājuma vietā paletēm un iesaiņojumam no personas, kurai piešķirti pagaidu ievešanas atvieglojumi, var prasīt iesniegt Muitas iestādēm rakstisku galvojumu par reeksportēšanu.

4. Personām, kas regulāri izmanto pagaidu ievešanas procedūru, var tikt atļauts sniegt vispārēju galvojumu.

6. pants

Preču, kas tika importētas saistībā ar komerciālu darbību, reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz sešiem mēnešiem, skaitot no pagaidu ievešanas datuma.

 

7. pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir jābūt tiesībām paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz šī Pielikuma:

(a) ne vairāk kā trim preču grupām, kas uzskaitītas 2. pantā;

(b) 5. panta 1. punktu.

8. pants

Šī Pielikuma Papildinājumi jāuzskata par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

9. pants

Stājoties spēkā, šis Pielikums saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu, izbeidz un aizvieto šādas Konvencijas un noteikumus:

* Eiropas Konvenciju par Muitas rīcību attiecībā uz paletēm, kuras tiek izmantotas starptautiskā transportā, Ženēva, 1960. gada 9. decembris;

* Muitas Konvenciju par iesaiņojumu pagaidu ievešanu, Brisele, 1960. gada 6. oktobris;

* Muitas Konvencijas par konteineriem 2. līdz 11. pantu un Pielikumus no 1(1.un 2. paragrāfi). līdz 3., Ženēva, 1952. gada 7. Novembris;

* Starptautiskās Konvencijas, lai atvieglotu komerciālu paraugu un reklāmas materiālu importēšanu 3., 5. un 6(1.b un2.). pantu, Ženēva, 1952. gada 7. novembris

attiecībās starp Līgumslēdzēja Pusēm, kas ir akceptējušas šo Pielikumu un ir minēto Konvenciju Līgumslēdzējas Puses.

I papildinājums

Preču uzskaitījums 2(g). pantam

1. Preces, kas ievestas pārbaudei, kontrolei, eksperimentiem vai demonstrējumiem.

2. Preces, ko lieto pārbaudīšanai, kontrolei, eksperimentiem vai demonstrējumiem.

3. Kopētas un attīstītas kinematogrāfiskas filmas, pozitīvi un citi ierakstīti attēlu saturoši līdzekļi, kas paredzēti to apskatīšanai pirms to komerciālas lietošanas.

4. Filmas, magnētiskās lentes, magnetizētas filmas un citi skaņu un attēlu saturoši līdzekļi, kas paredzēti ieskaņošanai, dublēšanai vai reprodukcijai.

5. Informācijas nesēji, kas sūtīti bez maksas izmantošanai automātiskā datu apstrādē.

6. Priekšmeti (ieskaitot transporta līdzekļus), kas pēc savas būtības nav derīgi citiem nolūkiem, kā tikai specifisku priekšmetu reklāmai vai reklamēšanai īpašiem nolūkiem.

 

II papildinājums

Noteikumi, kas attiecas uz konteineru marķēšanu

1. Turpmāk minētajai informācijai jābūt marķētai izturīgā veidā, piemērotā un skaidri redzamā vietā uz konteineriem:

(a) īpašnieka vai galvenās atbildīgās personas identifikācijai;

(b) īpašnieka vai galvenās atbildīgās personas uzrādītām identifikācijas zīmēm un konteineru skaitam; un

(c) konteinera taras svaram, ieskaitot visas tam pastāvīgi piestiprinātās iekārtas.

2. Valsti, kurai pieder konteiners, var uzrādīt ar tās pilnu nosaukumu vai arī izmantojot ISO Alfa-2 valstu kodu kas sagatavots Starptautiskajā Standartā ISO 3166, vai arī ar atšķirības zīmi, kuru izmanto, lai norādītu motorizētu transporta līdzekļu reģistrācijas valsti starptautiskajā ceļu satiksmē. Katra valsts var pakļaut savas valsts likumdošanai tās nosaukuma vai atšķirības zīmes izmantošanu uz konteinera. Īpašnieka vai atbildīgās personas identitāti var parādīt vai nu uzrādot viņa pilnu vārdu, vai ar konkrētu identifikāciju, izņemot tādus simbolus kā emblēmas vai karogi.

3. Ja identifikācijas zīmju un numuru marķējumam uz konteineriem tiek izmantota plastikāta lente, lai uzskatītu, ka apzīmējumi ir marķēti izturīgā veidā, tiek prasīta atbilstība šādām prasībām:

(a) jāizmanto augstas kvalitātes līmlente. Lentei, kas uzlīmēta, stiepes izturībai jābūt mazākai nekā pielipšanas spēkam, kas nodrošina, ka nav iespējama lentes noņemšana bez tās sabojāšanas. Lente, kas izgatavota ar liešanas metodi, atbilst šādām prasībām. Nevar tikt izmantota lente, kas izgatavota ar kalandrēšanas metodi;

(b) ja jāmaina identifikācijas zīmes un numuri, tad lente, kas jāaizvieto, jānoņem pilnībā pirms jaunas lentes piestiprināšanas; nav atļauta jaunas lentes piestiprināšana uz jau esošas lentes.

4. Prasības plastiskās lentes izmantošanai konteineru marķēšanā, kuras izklāstītas šī Papildinājuma 3. punktā, neizslēdz iespēju izmantot citas izturīgas marķēšanas metodes.

  B.4.pielikums

Pielikums par precēm, kas tiek importētas saistībā ar ražošanas darbiem

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros termins "preces, kas importētas saistībā ar ražošanas darbībām" nozīmē:

1. (a) matrices, klišejas, iespiedformas, veidnes, zīmējumus, plānus, modeļus un citus līdzīgus priekšmetus;

(b) mērīšanas, kontrolēšanas un pārbaudīšanas instrumentus un citus līdzīgus priekšmetus,

(c) īpašus darbarīkus un instrumentus, kas tiek ievesti izmantošanai ražošanas procesā; un

2. "aizvietošanas līdzekļi ražošanai" :

instrumentus, aparātus un mašīnas, ar kurām piegādātājs vai remontētājs nodrošina klientu līdzīgu preču piegādes vai remontēšanas laikā.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Precēm, kas tiek importētas saistībā ar ražošanas darbībām, jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

(a) precēm, kas tiek importētas saistībā ar ražošanas darbībām, jāpieder personai, kura reģistrēta ārpus pagaidu ievešanas teritorijas, un jābūt domātām personai, kura reģistrēta šajā teritorijā;

(b) visa produkcija vai daļa no produkcijas, kas rodas preču, kuras tika importētas saistībā ar ražošanas darbībām, izmantošanas rezultātā, kā tas noteikts šī Pielikuma 1. panta 1. punktā, ir jāeksportē no pagaidu ievešanas teritorijas, kā to nosaka nacionālie tiesību akti;

(c) ražošanas līdzekļu piegādātājam vai caur piegādātāju aizvietošanas līdzekļi ražošanai jādara pieejami uz laiku un par brīvu personai, kura reģistrēta pagaidu ievešanas teritorijā, ja to piegāde ir aizkavējusies vai arī tie ir jāremontē.

 

4. pants

1. Preču, kuras ietvertas šī Pielikuma 1. panta 1. punktā, reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz sešiem mēnešiem, skaitot no pagaidu ievešanas datuma.

2. Reeksportēšanas termiņam aizvietošanas līdzekļiem ražošanai jābūt vismaz sešiem mēnešiem, skaitot no pagaidu ievešanas datuma.

 

B.5.pielikums

Pielikums par precēm, kas ievestas izglītības, zinātnes vai kultūras nolūkiem

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros:

(a) termins "preces, kas importētas izglītības, zinātnes vai kultūras nolūkiem" nozīmē:

zinātniskas iekārtas, pedagoģiskus materiālus, labklājības materiālus jūrniekiem un jebkuras citas preces, kas importētas saistībā ar izglītības, zinātnes vai kultūras pasākumiem;

(b) iepriekšējā (a) apakšpunktā:

(i) termins "zinātniskās iekārtas un pedagoģiskais materiāls" nozīmē:

jebkurus paraugus, instrumentus, aparātus, mašīnas vai to piederumus, kas tiek lietoti zinātniskiem pētījumiem vai izglītojošai vai profesionālai apmācībai;

(ii) termins "labklājības materiāli jūrniekiem" nozīmē:

materiālus, personām, kurām uzticēti pienākumi, kas saistīti ar darbu vai pakalpojumiem jūrā uz ārvalstu kuģiem, kas iesaistīti starptautiskajā jūras satiksmē, lai veicinātu kultūras, izglītības, atpūtas, reliģiskus vai sporta pasākumus.

"Pedagoģisko materiālu", "labklājības materiālu jūrniekiem" un "jebkuru citu preču, kas ievestas saistībā ar izglītības, zinātnes vai kultūras pasākumiem" ilustratīvs saraksts dots attiecīgi šī Pielikuma I, II un III Papildinājumā.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Šādām precčm jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu:

(a) precčm, kas ievestas tikai izglītības, zinātnes vai kultūras nolūkā;

(b) rezerves daļām zinātniskām iekārtām un pedagoģiskiem materiāliem, kuriem nodrošināta pagaidu ievešana saskaņā ar iepriekšējo (a) apakšpunktu, un instrumentiem, kas speciāli izveidoti šādu iekārtu apkalpošanai, pārbaudei, mērīšanai vai labošanai.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

a) precēm, kuras ievestas izglītības, zinātnes vai kultūras nolūkos, jāpieder personai, kas reģistrēta ārpus pagaidu ievešanas teritorijas, un tās jāimportē pilnvarotām institūcijām saprātīgos daudzumos, ņemot vērā to importēšanas nolūkus. Tās nedrīkst lietot komerciālos nolūkos;

(b) labklājības materiāli jūrniekiem jālieto uz ārvalstu kuģu klājiem, kas nodarbināti starptautiskajā jūras satiksmē, vai jābūt izkrautiem no kuģa, lai kuģa apkalpe pagaidām lietotu krastā, vai tiem jābūt importētiem lietošanai kopmītnēs, klubos vai atpūtas centros, ko vada vai nu oficiālas organizācijas, vai reliģiskas, vai citas bezpeļņas organizācijas, un dievkalpojumu vietās, kur tiek regulāri sniegti pakalpojumi jūrniekiem.

4. pants

Pagaidu ievešana zinātniskajām iekārtām, pedagoģiskiem materiāliem un labklājības materiāliem jūrniekiem, ko lieto uz kuģu klāja, jānodrošina, neprasot Muitas dokumentu vai nodrošinājumu. Ja nepieciešams, zinātniskām iekārtām un pedagoģiskiem materiāliem var tikt prasīta inventarizācija kopā ar rakstisku galvojumu reeksportēt.

 

5. pants

Preču, kuras ievestas izglītības, zinātnes vai kultūras nolūkos, reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz divpadsmit mēnenešiem, skaitot no pagaidu ievešanas datuma.

 

6. pants

Katrai Līgumslēdzējas Pusei jābūt tiesībām paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz šī Pielikuma 4. panta noteikumiem, tiktāl, cik tie attiecas uz zinātniskām iekārtām un pedagoģiskiem materiāliem.

 

7. pants

Šī Pielikuma Papildinājumi jāuzskata par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

8. pants

Stājoties spēkā, šis Pielikums, saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu, izbeidz un aizvieto Muitas Konvenciju par labklājības materiāliem jūrniekiem, Brisele, 1964. gada 1.decembris, Muitas Konvenciju par zinātniskām iekārtām, Brisele, 1968. gada 11. jūnijs, un Muitas Konvenciju par pedagoģisko materiālu pagaidu ievešanu, Brisele, 1970. gada 8. jūnijs, attiecībās starp Līgumslēdzējam Pusēm, kas ir pieņēmušas šo Pielikumu un ir minēto Konvenciju Līgumslēdzējas Puses.

 

I papildinājums

Ilustratīvs saraksts

(a) Skaņas vai attēla ierakstītāji vai atskaņotāji, piemēram:

- diapozitīvu vai diafilmu projektori;

- kinematogrāfiski projektori;

- epidiaskopi un episkopi;

- magnetofoni, magnetoskopi un video aparatūra;

- slēgta tīkla televīzijas aparatūra.

(b) Skaņas un attēla nesoši līdzekļi, piemēram:

- diapozitīvi, diafilmas un mikrofilmas;

- kinematogrāfiskās filmas;

- skaņas ieraksti (magnētiskās lentes un diski);

- videolentes.

(c) Specializēti materiāli, piemēram:

- bibliogrāfiskas iekārtas un audiovizuāli materiāli bibliotēkām;

- mobilās bibliotēkas;

- valodu laboratorijas;

- sinhronās tulkošanas aparatūra;

- mehāniskas vai elektroniskas programmētās apmācības iekārtas;

- materiāli, kas veidoti speciāli izglītojošai vai profesionālai apmācībai invalīdiem.

(d) Citi materiāli, piemēram:

- sienas diagrammas, paraugi, grafiki, kartes, plāni, fotogrāfijas un zīmējumi;

- demonstrēšanas nolūkiem konstruēti instrumenti, aparāti un paraugi;

- vizuālu un audio informāciju saturošu lietu kolekcijas, kas sagatavotas mācību priekšmeta mācīšanai (studiju komplekti);

- amata vai tirdzniecības mācīšanai paredzēti instrumenti, aparāti, darbarīki un mašīnas-darbarīki;

- iekārtas, ieskaitot speciāli pielāgotus vai izgatavotus transporta līdzekļus, ko lieto glābšanas operācijās, kuri ir ievesti, lai apmācītu personas, kas iesaistītas glābšanas operācijās.

II papildinājums

Ilustratīvs saraksts

(a) Lasīšanas materiāli, piemēram:

- jebkura veida grāmatas;

- iespiesti korespondences apmācības materiāli;

- avīzes, žurnāli, periodiski izdevumi;

- brošūras par sociāliem atvieglojumiem ostās.

(b) Audiovizuāli materiāli, piemēram:

- skaņas un attēla reproducēšanas instrumenti;

- lentu atskaņotāji;

- radioaparāti, televīzijas aparāti;

- kinematogrāfiski un citi projektori;

- ieraksti uz lentēm vai diskiem (valodu kursi, radioprogrammas, apsveikumi, mūzika un izklaides programmas);

- filmas, eksponētas un attīstītas;

- filmu diapozitīvi;

- videolentes.

(c) Sporta piederumi, piemēram:

- sporta apģērbi;

- bumbas;

- raketes un tīkli;

- galda spēles;

- atlētikas aprīkojums;

- vingrošanas rīki.

(d) Piederumi vaļaspriekam, piemēram:

- istabas spēles;

- mūzikas instrumenti;

- piederumi amatieru teātriem;

- piederumi gleznošanai, skulptūru veidošanai, koka darbiem un metāla darbiem, paklāju taisīšanai utt.

(e) Iekārtas reliģiskiem rituāliem.

(f) Labklājības materiālu daļas un piederumi.

III papildinājums

Ilustratīvs saraksts

Preces, piemēram:

1. Kostīmi un skatuves piederumi, kas tiek sūtīti kā aizdevums par brīvu dramatiskiem kolektīviem vai teātriem.

2. Mūzikas partitūras, kas tiek sūtītas aizdošanai par brīvu mūzikas teātriem vai orķestriem.

 

 

B.6.pielikums

 

Pielikums par ceļotāju personīgajām mantām un precēm, kas ievestas sporta nolūkos

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros termins:

(a) "ceļotājs" nozīmē:

jebkuru personu, kas uz laiku ierodas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kurā viņš vai viņa pastāvīgi nedzīvo, tūrisma, sporta, biznesa, profesionālu sanāksmju, veselības, studiju vai citu iemeslu dēļ;

(b) "personīgās mantas" nozīmē:

visus priekšmetus, jaunus vai lietotus, kādi ceļotājam saprātīgi var būt nepieciešami personīgai lietošanai ceļojuma laikā, ņemot vērā visus ceļojuma apstākļus, bet izslēdzot jebkuras preces, kuras tiek ievestas komerciāliem nolūkiem. Personīgo piederumu ilustratīvs saraksts ir dots šī Pielikuma I Papildinājumā;

(c) "preces, kuras importētas sporta nolūkiem" nozīmē:

sporta rekvizītus un citus priekšmetus, kurus izmanto ceļotāji sporta sacensībās vai demonstrējumos vai arī treniņiem pagaidu ievešanas teritorijā. Šādu preču ilustratīvs saraksts ir dots šī Pielikuma II Papildinājumā.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Personīgajām mantām un precēm, kas importētas sporta nolūkiem, jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

(a) personīgajām mantām jābūt importētām kopā ar personu vai ceļotāja bagāžā (ar pavadītāju vai bez tā);

(b) precēm, kas importētas sporta nolūkiem, jāpieder personai, kura ir pierakstīta vai ir pastāvīgs iedzīvotājs teritorijā ārpus pagaidu ievešanas teritorijas, un tās jāieved saprātīgos daudzumos, ņemot vērā to paredzēto lietojumu;

 

4. pants

1. Personīgo mantu pagaidu ievešana tiek nodrošināta, neprasot Muitas dokumentu vai nodrošinājumu. Tomēr tajos gadījumos, kas ir saistīti ar liela apjoma ievedmuitas maksājumiem, var tikt prasīts Muitas dokuments vai nodrošinājums.

2. Kad tas ir iespējams, Muitas dokumenta vai galvojuma vietā precēm, kas tiek ievestas sporta nolūkiem, var tikt pieņemts preču uzskaitījums kopā ar rakstisku nodrošinājumu tās reeksportēt.

5. pants

1. Personīgās mantas jāreeksportē ne vēlāk kā tad, kad persona, kura tās ieveda, atstāj pagaidu ievešanas teritoriju.

2. Preču, kas ievestas sporta nolūkiem, reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz divpadsmit mēnešiem no pagaidu ievešanas datuma.

 

6. pants

Papildinājumi šim Pielikumam jāuzskata par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

7. pants

Stājoties spēkā, šis Pielikums saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu pārtrauc un aizvieto Konvencijas, kura attiecas uz Muitas atvieglojumiem tūrismam, Ļujorka, 1954.gada 4.jūnijs, 2. un 5. panta lietošanu attiecībās starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas ir akceptējušas šo Pielikumu un ir tās Konvencijas Līgumslēdzējas Puses.

 

I papildinājums

Ilustratīvs saraksts

1. Apģērbs.

2. Tualetes piederumi.

3. Personīgās rotaslietas.

4. Foto un kinokameras kopā ar saprātīgu daudzumu filmu un nepieciešamiem piederumiem.

5. Pārnēsājami diapozitīvu vai filmu projektori un tiem nepieciešamie piederumi kopā ar saprātīgu diapozitīvu un filmu daudzumu.

6. Videokameras un pārnēsājami video magnetofoni ar saprātīgu daudzumu lentu.

7. Pārnēsājami mūzikas instrumenti.

8. Pārnēsājami gramofoni ar platēm.

9. Pārnēsājami skaņas ierakstītāji un atskaņotāji (ieskaitot diktofonus) kopā ar lentēm.

10. Pārnēsājami radiouztvērēji.

11. Pārnēsājami televizori.

12. Pārnēsājamas rakstāmmašīnas.

13. Pārnēsājami kalkulatori.

14. Portatīvie datori.

15. Binokļi.

16. Bērnu ratiņi.

17. Invalīdu ratiņi.

18. Sporta piederumi, piemēram, teltis un citi apmešanās piederumi, makšķerēšanas piederumi, alpīnistu piederumi, niršanas piederumi, sporta šaušanas piederumi ar munīciju, velosipēdi bez motora, kanoe laivas vai kajaki, īsāki par 5,5 metriem, slēpes, tenisa raketes, sērfinga dēļi, vindsērferi, lidojošie planieri un deltaplāni, golfa piederumi.

19. Pārnēsājami dialīzes un līdzīgi medicīnas aparāti, kā arī priekšmeti, kas ievesti izmantošanai tajos.

20. Citi priekšmeti, kuriem ir skaidri izteikts personīga lietojuma raksturs.

 

II papildinājums

Ilustratīvs saraksts

A. Vieglatlētikas piederumi, piemēram:

* barjeras;

* Šķēpi, diski, kārtis, lodes, veseri.

B. Bumbu spēļu piederumi, piemēram:

* visu veidu bumbas;

* raketes, kriketa (polo) nūjas, vālītes un līdzīgi piederumi;

* visu veidu tīkli;

* vārtu stabi.

C. Ziemas sporta piederumi, piemēram:

* slēpes un nūjas;

* slidas,

* kamaniņas,

* slaloma piederumi.

D. Jebkura veida sporta apģērbs, kurpes, cimdi, galvassegas utt.

E. Ūdens sporta piederumi, piemēram:

* kanoe laivas vai kajaki;

* buru laivas un airu laivas, buras, airi un pleznas;

* sērfošanas dēļi un buras.

F. Motora transporta līdzekļi un kuģi, piemēram:

* vieglās automašīnas,

* mopēdi,

* motorlaivas.

G. Piederumi dažādiem pasākumiem, piemēram:

* sporta ieroči un munīcija;

* nemotorizēti velosipēdi;

* loku šāvēju loki un bultas;

* paukošanās piederumi;

* vingrošanas rīki;

* kompasi;

* matrači un tatami cīkstoņiem;

* svarcelšanas piederumi;

* piederumi jāšanai, divriči;

* lidojošie planieri, deltaplāni, vindsērferi;

* alpīnisma piederumi;

* mūzikas kasetes priekšnesumu pavadīšanai.

H. Palīgpiederumi, piemēram:

* mērīšanas un rezultāta parādīšanas iekārtas;

* asins un urīna pārbaudīšanas aparatūra.

 

B.7.pielikums

 

Pielikums par tūrisma reklāmas materiāliem

I nodaļa

Definīcija

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros termins "tūrisma reklāmas materiāli" nozīmē:

preces, kas importētas ar nolūku veicināt sabiedrību apmeklēt ārvalsti, īpaši lai apmeklētu tur kultūras, reliģijas, tūrisma, sporta vai profesionālas tikšanās vai demonstrācijas. Šādu preču ilustratīvs saraksts ir dots šī Pielikuma Papildinājumā.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Izņemot materiālus, kas minēti šī Pielikuma 5. pantā un kam jānodrošina pilnīga importēšana bez ievedmuitas maksājumiem, tūrisma reklāmas materiāliem jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums, tūrisma reklāmas materiāliem jāpieder personai, kas reģistrēta ārpus pagaidu ievešanas teritorijas, un jābūt ievestiem saprātīgos daudzumos, ievērojot to paredzēto lietošanu.

 

4. pants

Tūrisma reklāmas materiālu reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz divpadsmit mēnešiem no pagaidu ievešanas datuma.

 

5. pants

Pilnīga importēšana bez ievedmuitas maksājumiem jānodrošina šādiem tūrisma reklāmas materiāliem:

(a) dokumentiem (aktu vākiem, brošūrām, grāmatām, žurnāliem, norādījumiem, ierāmētiem vai neierāmētiem plakātiem, neierāmētām fotogrāfijām un fotogrāfiskiem palielinājumiem, ilustrētām vai neilustrētām kartēm, drukātiem logu transparentiem) bezmaksas izplatīšanai ar noteikumu, ka šie dokumenti nesatur vairāk kā 25% privātas komerciālas reklāmas un ir acīmredzami veidoti vispārējas reklāmas nolūkiem;

(b) ārvalstu viesnīcu sarakstiem un gadagrāmatām, ko publicējušas vai sponsorējušas oficiālas tūrisma aģentūras, un ārvalstu transporta pakalpojumu sarakstiem, ja šādi dokumenti ir paredzčti izplatīšanai bez maksas un nesatur vairāk kā 25% privātas komerciālas reklāmas;

(c) tehniskiem materiāliem, kas tiek sūtīti akreditētiem pārstāvjiem vai nacionālo oficiālo tūrisma aģentūru nozīmētiem korespondentiem, kas nav paredzēti izplatīšanai, t.i., gadagrāmatām, telefonu grāmatām, viesnīcu sarakstiem, gadatirgu katalogiem, nenozīmīgas vērtības rokdarbu paraugiem, dokumentācijai par muzejiem, universitātēm, kūrortiem ar minerālavotiem un līdzīgām institūcijām.

 

6. pants

Šī Pielikuma Papildinājums jāuzskata par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

7. pants

Stājoties spēkā, šis Pielikums saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu izbeidz un aizvieto Konvencijas par Muitas atvieglojumiem tūrismam Papildus Protokolu attiecībā uz tūrisma reklāmas materiālu un dokumentu ievešanu, Ļujorka, 1954. gada 4. jūnijs, attiecībās starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas ir akceptējušas šo Pielikumu un ir tā Protokola Līgumslēdzējas Puses.

Papildinājums

Ilustratīvs saraksts

1. Materiāli, kas paredzēti izstādīšanai akreditētu pārstāvju vai oficiālu nacionālo tūrisma aģentūru nozīmētu korespondentu birojos vai arī citās vietās, ko atzinušas pagaidu ievešanas teritorijas Muitas iestādes: gleznas un zīmējumi, ierāmētas fotogrāfijas vai fotogrāfiski palielinājumi, mākslas grāmatas, gleznojumi, gravējumi un litogrāfijas, skulptūras un gobelēni un citi līdzīgi mākslas priekēmeti.

2. Izstādes materiāli (vitrīnas, stendi un līdzīgi priekēmeti), ieskaitot elektriskas un mehāniskas iekārtas, kas nepieciešamas, lai izstāde darbotos.

3. Dokumentālas filmas, ieraksti, lentu ieraksti un citi skaņas ieraksti, kas paredzēti lietošanai bezmaksas izrādēs, bet izņemot tos, kuru priekšmeti noder komerciālai reklāmai, un tos, kuri ir vispārējā pārdošanā pagaidu ievešanas teritorijā.

4. Saprātīgs skaits karogu.

5. Diorāmas, maketi, diapozitīvi, iespiešanas bloki, fotogrāfiju negatīvi.

6. Saprātīgs daudzums nacionālo rokdarbu, vietējo tērpu un līdzīgu folkloras priekšmetu paraugi.

 

B.8.pielikums

Pielikums par precēm, kas tiek ievestas pierobežas pārvadājumiem

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros:

(a) termins "preces, kas ievestas kā pierobežas pārvadājumi" nozīmē:

- tās, ko ieved pierobežas zonas iedzīvotāji, veicot savas profesijas vai amata pakalpojumus (ārsti, amatnieki utt.);

- pierobežas zonas iedzīvotāju personiskās vai mājsaimniecības mantas, kuras tie importē, lai labotu, ražotu vai apstrādātu;

- iekārtas, kas paredzētas, lai strādātu uz zemes, kas atrodas pagaidu ievešanas teritorijas pierobežas zonā;

- iekārtas, kas pieder oficiālai institūcijai, kas importētas saistībā ar glābšanas darbiem (ugunsgrēki, plūdi utt.);

(b) termins "pierobežas zona" nozīmē:

Muitas teritorijas apgabalu, kas atrodas blakus zemes robežai, kura lielums ir noteikts nacionālajā likumdošanā un kura robežas atšķir pierobežas pārvadājumus no citiem pārvadājumiem;

(c) termins "pierobežas zonas iedzīvotāji" nozīmē:

personas, kas ir pierakstītas vai pastāvīgi dzīvo pierobežas zonā;

(d) termins "pierobežas pārvadājumi" nozīmē:

importu, ko veic pierobežas zonas iedzīvotāji starp divām kaimiņu pierobežas zonām.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Precēm, kas tiek importētas kā pierobežas pārvadājumi, jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

(a) precēm, kas tiek importētas kā pierobežas pārvadājumi, jāpieder tās pierobežas zonas iedzīvotājam, kas atrodas blakus pagaidu ievešanas teritorijas pierobežas zonai;

(b) iekārtas, lai strādātu uz zemes, jālieto tās pierobežas zonas iedzīvotājiem , kas atrodas blakus pagaidu ievešanas pierobežas zonai, kas strādā uz zemes, kas atrodas pēdējā pierobežas zonā. Šīs iekārtas jālieto, lai veiktu lauksaimniecības vai meža darbus, tādus kā koksnes izkraušanu vai transports vai zivkopība;

(c) pierobežas pārvadājumiem remonta, ražošanas vai apstrādes darbībām jābūt nekomerciāla rakstura.

4. pants

1. Preču, kas importētas kā pierobežas pārvadājumi, pagaidu ievešana jānodrošina, neprasot Muitas dokumentu vai nodrošinājumu.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse var pakļaut preču, kas importētas kā pierobežas pārvadājumi, pagaidu ievešanas nodrošināšanu preču inventarizācijai kopā ar rakstisku apņemšanos tās reeksportēt.

3. Pagaidu ievešanu var nodrošināt arī pamatojoties uz vienkāršu reģistrēšanu Muitas punktā.

5. pants

1. Preču, kas ievestas kā pierobežas pārvadājumi, reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz divpadsmit mēnešiem no pagaidu ievešanas datuma.

2. Iekārtas, kas tiek lietotas darbam uz zemes, tomēr jāreeksportē, tiklīdz darbs ir paveikts.

 

B.9.pielikums

Pielikums par precēm, kas ievestas humanitāros nolūkos

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros:

(a) termins "preces, kas importčtas humanitāros nolūkos" nozīmē:

medicīniskas, ķirurģiskas un laboratoriju iekārtas un glābšanas sūtījumus;

(b) termins "glābšanas sūtījumi" nozīmē:

visas preces, piemēram, satiksmes līdzekļus vai citus transporta līdzekļus, segas, teltis, saliekamas mājas vai citas pirmās nepieciešamības preces, kas nosūtītas kā palīdzība tiem, ko skārušas dabas katastrofas vai līdzīgas katastrofas.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Precēm, kas tiek importētas humanitāros nolūkos, jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

(a) precēm, kas importētas humanitāros nolūkos, jāpieder personai, kas reģistrēta ārpus pagaidu ievešanas teritorijas, un jātiek aizdotām bez maksas;

(b) medicīniskām, ķirurģiskām un laboratoriju iekārtām jābūt paredzētām lietošanai slimnīcās un citās medicīniskās institūcijās, kurām, atrodoties ārkārtējos apstākļos, tas ir neatliekami vajadzīgs, ar noteikumu, ka šīs iekārtas pietiekamos daudzumos nav pieejamas pagaidu ievešanas teritorijā;

(c) glābšanas sūtījumi jāsūta personām, kuras atzinušas kompetentas pagaidu ievešanas teritorijas iestādes.

4. pants

1. Kad vien iespējams, Muitas dokumenta un nodrošinājuma vietā medicīniskām, ķirurģiskām un laboratoriju iekārtām var tikt pieņemt inventarizācijas saraksts kopā ar rakstisku apņemšanos reeksportēt.

2. Glābšanas sūtījumiem pagaidu ievešana jānodrošina, neprasot Muitas dokumentu un nodrošinājumu. Tomēr Muitas iestādes var prasīt inventarizācijas sarakstu kopā ar rakstisku apņemšanos preces reeksportēt.

 

5. pants

1. Medicīnisko, ķirurģisko un laboratoriju iekārtu reeksportēšanas termiņš jānosaka saskaņā ar nepieciešamību.

2. Glābšanas sūtījumu reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz divpadsmit mēnešiem no pagaidu ievešanas datuma.

C pielikums

 

Pielikums par transporta līdzekļiem

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros:

(a) termins "transporta līdzekļi" nozīmē:

jebkuru kuģi (ieskaitot lihterus un baržas, vai nu kuģu izcelsmes, vai nē, un kuģus ar zemūdens spārniem), transporta līdzekli uz gaisa spilvena pamata, gaisa kuģi, motorizētu ceļu satiksmes līdzekli (ieskaitot velosipēdus ar dzinējiem, piekabes, puspiekabes un satiksmes līdzekļu kombinācijas), dzelzceļu ritošo sastāvu; kopā ar tam piederošajām rezerves daļām, piederumiem un iekārtām, ko lieto uz transporta līdzekļa klāja (ieskaitot speciālas iekārtas kravu iekraušanai, izkraušanai, kravu apkalpošanai un to aizsardzībai);

(b) termins "komerciāla lietošana" nozīmē:

personu transportēšanu par atlīdzību vai preču rūpniecisku vai komerciālu transportēšanu vai nu par atlīdzību, vai bez tās;

(c) termins "privāta lietošana" nozīmē:

transportu tikai attiecīgās personas privātai lietošanai, izņemot komerciālu lietošanu;

(d) termins "iekšējie pārvadājumi" nozīmē:

personu vai preču pārvadāšanu, kas uzņemtas vai iekrautas pagaidu ievešanas teritorijā, lai izsēdinātu vai izkrautu tajā pašā teritorijā;

(e) termins "standarttvertne" nozīmē:

tvertnes, kuras konstruējis ražotājs visiem tāda paša tipa transporta līdzekļiem kā aprakstītais transporta līdzeklis un kuru pastāvīgā uzstādīšana dod iespēju degvielu lietot tieši pārvietošanās vajadzībām, gan, ja nepieciešams, saldēšanas sistēmu vai citu sistēmu darbībai transportēšanas laikā. Tvertnes, kas konstruētas transporta līdzekļiem, kas izveidoti cita veida degvielu tiešai lietošanai, un tvertnes, kas derīgas citām sistēmām, ar kurām transporta līdzekļi var būt apgādāti, arī jāuzskata par standarttvertnēm.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Šādām precēm jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu:

(a) transporta līdzekļiem komerciālai lietošanai un privātai lietošanai;

(b) rezerves daļām un iekārtām, kas importētas, lai labotu transporta līdzekļus, kas jau ir ievesti uz laiku. Aizvietotās detaļas un iekārtas, kas nav reeksportētas, jāpakļauj ievedmuitas maksājumiem, izņemot gadījumus, kad no tām atbrīvojas, kā paredzēts šīs Konvencijas 14. pantā.

3. pants

Parastas apkalpes operācijas un transporta līdzekļu labošana, kas kļuvusi nepieciešama ceļojuma laikā uz pagaidu ievešanas teritoriju vai tās teritorijā un kas tiek veikta pagaidu ievešanas laikā, nemaina šīs Konvencijas 1.panta (a) apakšpunkta nozīmi.

 

4. pants

1. Degviela, kas atrodas uz laiku ievedamo transporta līdzekļu standarttvertnēs, kā arī smēreļļas šādu transporta līdzekļu normālai lietošanai jāieved bez ievedmuitas maksājumiem un nelietojot importa aizliegumus vai ierobežojumus.

2. Katrai Līgumslēdzējai Pusei gadījumos ar ceļu satiksmes līdzekļiem, kas domāti komerciālai lietošanai, jābūt tiesībām tomēr noteikt maksimālo degvielas daudzumu, kas var tikt ievests tās teritorijā bez ievedmuitas maksājumiem un nelietojot importa aizliegumus un ierobežojumus šādām uz laiku ievestu ceļu satiksmes līdzekļu standarttvertnēm.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

5. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums:

(a) transporta līdzekļiem komerciālai lietošanai jābūt reģistrētiem citā teritorijā, nevis pagaidu ievešanas teritorija, uz personas vārda, kas reģistrēta vai dzīvo pastāvīgi citā teritorijā nekā pagaidu ievešanas teritorija, un tos jāieved un jālieto personām, kas no šādas teritorijas darbojas;

(b) transporta līdzekļiem privātai lietošanai jābūt reģistrētiem teritorijā citā nekā pagaidu ievešanas teritorija uz personas vārda, kas reģistrēta vai dzīvo pastāvīgi citā teritorijā, nevis pagaidu ievešanas teritorija, un tie jāieved un jālieto personām, kas dzīvo šādā teritorijā.

6. pants

Pagaidu ievešana transporta līdzekļiem jānodrošina, neprasot Muitas dokumentu vai nodrošinājumu.

7. pants

Neraugoties uz šī Pielikuma 5. panta noteikumiem:

(a) transporta līdzekļus komerciālai lietošanai var lietot arī trešās personas, pat ja tās ir reģistrētas vai pastāvīgi dzīvo pagaidu ievešanas teritorijā, kuras atbilstoši pilnvarojušas personas, kam nodrošināta pagaidu ievešana un kas darbojas to vārdā.

(b) transporta līdzekļus privātai lietošanai var lietot trešās personas, kuras atbilstoši pilnvarojušas personas, kam nodrošināta pagaidu ievešana. Katra Līgumslēdzējas Puse var atļaut lietošanu personām, kas pastāvīgi dzīvo tās teritorijā, īpaši ja šādi transporta līdzekļi tiek lietoti tās personas vārdā, kurai nodrošināta pagaidu ievešana, un pēc tās instrukcijām.

8. pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei jābūt tiesībām neatļaut pagaidu ievešanu vai atcelt to:

(a) transporta līdzekļiem komerciālai lietošanai, kuri tiek lietoti iekšējiem pārvadājumiem;

(b) transporta līdzekļiem privātai lietošanai, kuri tiek izmantoti komerciālai lietošanai iekšējiem pārvadājumiem;

(c) transporta līdzekļiem, kuri tiek īrēti pēc importēšanas vai ja tie ir importēti īrēti, tiek īrēti vēlreiz vai pārīrēti apakšīrniekam ar citu nolūku, nevis tūlītēju reeksportēšanu.

 

9. pants

1. Transporta līdzekļi komerciālai lietošanai jāreeksportē, tiklīdz ir pabeigtas transporta operācijas, kuru veikšanai tie tika ievesti.

2. Transporta līdzekļi privātai lietošanai var palikt pagaidu ievešanas teritorijā uz sešus mēnešus ilgu termiņu, nepārtrauktu vai pārtrauktu, katros divpadsmit mēnešos.

 

10. pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei jābūt tiesībām paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz šī Pielikuma:

(a) 2. panta (a) apakšpunktu tiktāl, cik tas attiecas uz motorizētu ceļu satiksmes līdzekļu un dzelzceļu ritošo sastāvu pagaidu ievešanu komerciālai lietošanai;

(b) 6. pantu tiktāl, cik tas attiecas uz motorizētiem ceļu satiksmes līdzekļiem komerciālai lietošanai un transporta līdzekļiem privātai lietošanai;

(c) 9. panta 2. punktu.

11. pants

Stājoties spēkā, šis Pielikums saskaņā ar šīs Konvencijas 27. pantu izbeidz un aizvieto Muitas Konvenciju par privātu ceļu satiksmes līdzekļu pagaidu ievešanu, Ļujorka, 1954. gada 4. jūnijs, Muitas Konvenciju par komerciālo ceļu satiksmes līdzekļu ievešanu uz laiku, Ženēva, 1956. gada 18. maijs, un Muitas Konvenciju par privātas lietošanas gaisa satiksmes līdzekļu un izklaides laivu pagaidu ievešanu, Ženēva, 1956. gada 18. maijs, attiecībās starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas ir akceptējušas šo Konvenciju un ir minēto Konvenciju Līgumslēdzējas Puses.

 

D pielikums

 

Pielikums par dzīvniekiem

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros:

(a) termins "dzīvnieki" nozīmē:

jebkura veida dzīvus dzīvniekus;

(b) termins "pierobežas zona" nozīmē:

Muitas teritorijas apgabalu, kas atrodas blakus zemes robežai, kura lielums ir noteikts nacionālajā likumdošanā un kura robežas kalpo pierobežas kustības atšķiršanai no citas;

(c) termins "pierobežas zonas iedzīvotāji" nozīmē:

personas, kas ir pierakstītas vai pastāvīgi dzīvo pierobežas zonā;

(d) termins "pierobežas pārvadājumi" nozīmē:

importu, ko veic pierobežas zonas iedzīvotāji starp divām kaimiņu pierobežas zonām.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Dzīvniekiem, kas tiek ievesti nolūkos, kas uzrādīti šī Pielikuma Papildinājumā, jānodrošina pagaidu ievešana saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, ko nodrošina šis Pielikums:

(a) dzīvniekiem jāpieder personai, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārpus pagaidu ievešanas teritorijas;

(b) darba dzīvniekiem, kuri jālieto darbam uz zemes, kas atrodas pagaidu ievešanas teritorijas pierobežas zonā, jāieved tās pierobežas zonas iedzīvotājiem, kas atrodas blakus pagaidu ievešanas teritorijas pierobežas zonai.

 

4. pants

1. Darba dzīvnieku, kas minēti šī Pielikuma 3. panta (b). apakšpunktā un dzīvnieku, kas ievesti krustošanai vai ganībām uz zemes, kas atrodas pierobežas zonā, pagaidu ievešana jānodrošina, neprasot Muitas dokumentu vai nodrošinājumu.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse var pagaidu ievešanas nodrošināšanu dzīvniekiem, kas minēti šī panta 1. punktā, var pakļaut inventarizācijai kopā ar rakstisku galvojumu reeksportēt.

5. pants

1. Katrai Līgumslēdzēja Pusei jābūt tiesībām paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz šī Pielikuma 4. panta 1. punktu.

2. Katrai Līgumslēdzēja Pusei jābūt tiesībām arī paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz šī Pielikuma Papildinājuma 12. un 13. punktu.

 

6. pants

Dzīvnieku reeksportēšanas termiņam jābūt vismaz divpadsmit mēnešiem no pagaidu ievešanas datuma.

7. pants

Šī Pielikuma Papildinājums jāuzskata par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

Papildinājums

Saraksts attiecībā uz 2. pantu

1. Dresēšana.

2. Apmācība.

3. Vairošana.

4. Apkalšana vai svēršana.

5. Veterināra ārstēšana.

6. Pārbaudīšana (piemēram, ar nolūku pirkt).

7. Dalība skatēs, izstādēs, sacensībās, konkursos vai demonstrējumos.

8. Izklaidēšanai (cirkus dzīvnieki utt.).

9. Ceļošana (ieskaitot ceļotāju iemīļotos dzīvniekus).

10. Pārbaudes darbības (policijas suņi vai zirgi; pēdudzinēji suņi; suņi aklajiem utt.).

11. Glābšanas operācijas.

12. Krustošana vai ganīšana.

13. Darba veikšana vai transportēšana.

14. Medicīniski nolūki (čūsku indes iegūšana utt.).

 

E pielikums

Pielikums par precēm, kas tiek ievestas daļēji atbrīvotas no ievedmuitas maksājumiem

I nodaļa

Definīcijas

1. pants

Šī Pielikuma ietvaros:

(a) termins "preces, kas ievestas daļēji atbrīvotas no ievedmuitas maksājumiem" nozīmē:

preces, kuras ir minētas šīs Konvencijas citos Pielikumos, bet kuras neatbilst visiem nosacījumiem, kas tajos noteikti, lai nodrošinātu pagaidu ievešanu ar pilnīgu atbrīvošanu no ievedmuitas maksājumiem, un preces, kuras nav minētas šajos citos Pielikumos un kuras tiek ievestas pagaidu lietošanai, piemēram, ražošanas vai darba projektiem;

(b) termins "daļēja atbrīvošana" nozīmē:

atbrīvošanu no kopējā ievedmuitas maksājumu daudzuma daļas maksāšanas, kura būtu citādi jāmaksā, ja preces būtu muitotas pašmāju lietošanai datumā, kad tās tika pakļautas pagaidu ievešanas procedūrai.

II nodaļa

Darbības sfēra

2. pants

Precēm, kas minētas šī Pielikuma 1. panta (a) apakšpunktu, jānodrošina pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvošanu saskaņā ar šīs Konvencijas 2. pantu.

III nodaļa

Dažādi noteikumi

3. pants

Lai lietotu atvieglojumus, kurus nodrošina šis Pielikums, precēm, kas importētas ar daļēju atbrīvošanu, jāpieder personai, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārpus pagaidu ievešanas teritorijas.

4. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse var sastādīt preču sarakstu, kurām jānodrošina vai kuras tiek izslēgtas no pagaidu ievešanas nodrošināšanas ar daļēju atbrīvošanu. Šīs Konvencijas Depozitārijam jābūt informētam par šī saraksta saturu.

 

5. pants

Ievedmuitas maksājumu daudzuma attiecīgā daļa saskaņā ar šo Pielikumu nedrīkst pārsniegt 5% no ievedmuitas maksājumu daudzuma, kas būtu jāmaksā, ja preces tiktu muitotas pašmāju lietošanai dienā, kad tās tika pakļautas pagaidu ievešanas procedūrai, par katru mēnesi vai mēneša daļu, kura laikā preces tikušas pakļautas pagaidu ievešanas procedūrai ar daļēju atbrīvošanu.

 

6. pants

Iekasējamais ievedmuitas maksājumu daudzums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt to daudzumu, kas tiktu iekasēts, ja attiecīgās preces būtu nomuitotas pašmāju lietošanai tajā datumā, kad tās tika pakļautas pagaidu ievešanas procedūrai.

 

7. pants

1. Ievedmuitas maksājumu attiecīgais daudzums saskaņā ar šo Pielikumu jāiekasē kompetentām iestādēm, kad procedūra ir beigusies.

2. Ja saskaņā ar šīs Konvencijas 13. pantu pagaidu ievešanas procedūra tiek pārtraukta sakarā ar nomuitošanu pašmāju lietošanai, jebkurš jau nomaksāto daļēji atbrīvoto ievedmuitas maksājumu daudzums jāatskaita no ievedmuitas maksājumu daudzuma, kas jāmaksā muitošanas pašmāju lietošanai rezultātā.

 

8. pants

Preču, kas ievestas ar daļēju atbrīvošanu, reeksportēšanas termiņš jānosaka, ņemot vērā šī Pielikuma 5. un 6. pantus.

 

9. pants

Katrai Līgumslēdzēja Pusei jābūt tiesībām paturēt iebildes saskaņā ar šīs Konvencijas 29. pantu attiecībā uz šī Pielikuma 2. pantu tiktāl, cik tas attiecas uz daļēju atbrīvošanu no ievedmuitas maksājumiem.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 26.06.1990.
Stājas spēkā:
 16.10.1999.
Pieņemšanas vieta: 
Stambula
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 186/189, 09.06.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1289
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)