Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1075

Rīgā 2004.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 46.§)
Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm

1. Noteikumi nosaka zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses.

2. Par katru zvērināta tiesu izpildītāja amata darbību maksājama amata atlīdzība šādā apmērā:

2.1. par priekšlikuma vai uzaicinājuma sastādīšanu un nosūtīšanu vai izsniegšanu — 5,25 latu;

2.2. par akta sastādīšanu par izpildu darbībām nolēmuma izpildē vai konstatācijas akta sastādīšanu — 5,25 latu;

2.3. par pieprasījuma, rīkojuma vai paziņojuma sastādīšanu un izsniegšanu vai nosūtīšanu (arī elektroniskā veidā) publiskajam reģistram, kredītiestādei, darba devējam vai trešajai personai, kā arī kustamas mantas pārdošanas procesā — 5,25 latu. Šī atlīdzība nav jāmaksā par zvērinātu tiesu izpildītāju savstarpēju sazināšanos;

2.4. par aprēķina sastādīšanu par sprieduma izpildes izdevumiem — 5,25 latu;

2.5. par aprēķina sastādīšanu par piedzīto summu sadalīšanu starp piedzinējiem — 5,25 latu;

2.6. par eksperta pieaicināšanu — 5,25 latu;

2.7. par mantas aprakstes akta sastādīšanu, arī kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā:

2.7.1. atbilstoši aprakstīto pozīciju skaitam:

2.7.1.1. līdz 10 pozīcijām — 26,00 latu;

2.7.1.2. no 11 līdz 50 pozīcijām — 46,90 latu;

2.7.1.3. vairāk par 50 pozīcijām — 93,70 latu;

2.7.2. atbilstoši mantas aprakstes aktā norādītajai visas aprakstītās mantas vērtībai papildus tiek piemērots koeficients par sarežģītību:

2.7.2.1. koeficients 1 — ja mantas vērtība līdz 3000 latu;

2.7.2.2. koeficients 2 — ja mantas vērtība no 3001 lata līdz 10000 latu;

2.7.2.3. koeficients 3 — ja mantas vērtība no 10001 lata līdz 100000 latu;

2.7.2.4. koeficients 5 — ja mantas vērtība ir lielāka par 100000 latu;

2.8. par mantas glabātāja nomaiņu — 26,00 latu;

2.9. par mantas izsoles izziņošanu, ieskaitot sludinājuma teksta sagatavošanu — 26,00 latu;

2.10. par kustamās mantas izsoles noturēšanu neatkarīgi no izsoles rezultāta, kā arī Civilprocesa likuma 589.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos — 26,00 latu;

2.11. par mantas nodošanu pārdošanai komisijā, ieskaitot līguma sastādīšanu — 26,00 latu;

2.12. par publiskā apgrozībā esošo akciju un citu vērtspapīru nodošanu pārdošanai, ieskaitot līguma sastādīšanu — 26,00 latu;

2.13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu un iesniegšanu — 26,00 latu;

2.14. par akta sastādīšanu tāda nolēmuma izpildē, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības — 26,00 latu;

2.15. par pieteikuma sastādīšanu par tāda nolēmuma neizpildi, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, un tā iesniegšanu tiesai — 26,00 latu;

2.16. par prasības nodrošinājuma izpildi par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām — 26,00 latu, papildus piemērojot šo noteikumu 2.3.apakšpunktu par katru sastādīto rīkojumu;

2.17. par prasības nodrošinājuma izpildi par aizliegumu atbildētājam veikt noteiktas darbības — 26,00 latu;

2.18. par informatīvas izziņas sagatavošanu par izpildu lietā veiktajām darbībām un tās izsniegšanu — 26,00 latu;

2.19. par tiesas pavēstes vai citu dokumentu piegādāšanu — 26,00 latu (par vienu adresi);

2.20. par piedalīšanos tiesas sēdē par nekustamā īpašuma vai kuģa nostiprināšanu uz ieguvēja vārda — 26,00 latu;

2.21. par pieteikuma sastādīšanu tiesai par nekustamā īpašuma vai kuģa nostiprināšanu uz ieguvēja vārda — 46,90 latu;

2.22. par nolēmumā norādīto priekšmetu nodošanu piedzinējam, sastādot atbilstošu aktu — 46,90 latu;

2.23. par fakta fiksēšanu – 46,90 latu. Ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par stundu, papildus tiek piemērots koeficients:

2.23.1. koeficients 1,2 – ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par stundu, bet nepārsniedz divas stundas;

2.23.2. koeficients 1,4 – ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par divām stundām, bet nepārsniedz trīs stundas;

2.23.3. koeficients 1,6 – ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par trim stundām, bet nepārsniedz četras stundas;

2.23.4. koeficients 1,8 – ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par četrām stundām, bet nepārsniedz piecas stundas;

2.23.5. koeficients 2 – ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par piecām stundām;

2.24. par mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu mantojuma lietā — 46,90 latu;

2.25. par personu un mantas izlikšanu no telpām vai ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā (bez mantas aprakstes), ja tas saistīts ar telpu nodošanu piedzinējam — 93,70 latu;

2.26. par nekustamā īpašuma vai kuģa izsoles noturēšanu neatkarīgi no izsoles rezultāta, kā arī Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos — 93,70 latu;

2.27. par publiskas izsoles rīkošanu neatkarīgi no izsoles rezultāta (Tiesu izpildītāju likuma 74.panta 4.punkts) — 93,70 latu. Atbilstoši pārdošanas cenai, bet, ja izsole nav notikusi, — atbilstoši sākumcenai papildus tiek piemērots koeficients par sarežģītību:

2.27.1. koeficients 1 — līdz 3000 latu;

2.27.2. koeficients 2 — no 3001 lata līdz 10000 latu;

2.27.3. koeficients 3 — no 10001 lata līdz 100000 latu;

2.27.4. koeficients 5 — lielāka par 100000 latu;

2.28. par dokumenta noraksta, izraksta vai kopijas sagatavošanu un apliecināšanu — 1,35 lats.

(Grozīts ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.933)

3. Ja zvērināts tiesu izpildītājs amata darbības, par kurām viņam noteikta atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 2.18., 2.19., 2.23, 2.24., 2.27. un 2.28.apakšpunktu, veic pēc personas pieprasījuma, atlīdzību maksā attiecīgās darbības pieprasītājs.

4. Izpildu lietās par piedziņu vai prasības nodrošināšanu līdz 100 latu apmēram (ieskaitot) šo noteikumu 2.punktā minētajām amata atlīdzības taksēm piemērojams koeficients 0,75.

5. Ja pēc piedzinēja rakstiska lūguma, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktās prasības, amata darbības veic steidzamības kārtā (amata darbību uzsāk vai atkarībā no darbības rakstura veic 24 stundu laikā), amata atlīdzībai par veiktajām amata darbībām piemēro koeficientu 3. Starpību starp takses pamatlikmi un taksi, kurai piemēro koeficientu par steidzamību, sedz piedzinējs.

6. Papildus šo noteikumu 2.punktā noteiktajai amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem tiesu izpildītājs saņem amata atlīdzību procentos no summas, kas atgūta pēc Civilprocesa likuma 555.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa beigšanās vai gadījumā, ja priekšlikums saskaņā ar Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu nav jāizsniedz, šādā apmērā:

6.1. līdz 3000 latu — 15 procentu no faktiski atgūtās summas;

6.2. no 3001 lata līdz 10000 latu — 450 latu plus 10 procentu no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 3000 latu;

6.3. no 10001 lata līdz 100000 latu — 1150 latu plus pieci procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 10000 latu;

6.4. ja atgūtā summa pārsniedz 100000 latu, — 5650 latu plus trīs procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz 100000 latu.

7. Ja parādnieks nokārto savas saistības Civilprocesa likuma 555.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, iemaksājot tiesu izpildītāja depozīta kontā visu parāda summu un radušos sprieduma izpildes izdevumus, tiesu izpildītājs saņem šo noteikumu 6.punktā noteikto amata atlīdzību, taksei procentos no atgūtās summas piemērojot koeficientu 0,3. Parādnieka saistība ir nokārtota, ja parāda summa un radušies sprieduma izpildes izdevumi ir samaksāti kredītiestādē vai skaidrā naudā zvērinātam tiesu izpildītājam un par to ir izsniegta kvīts.

8. Ja tiesu izpildītājs saņem atlīdzību procentos no atgūtās summas, tad šajā summā iekļauj arī atlīdzību, kas aprēķināta, piemērojot šo noteikumu 2.7.apakšpunktā noteikto koeficientu par sarežģītību.

9. Ja pēc izpildu lietas ievešanas tiesu izpildītājs konstatē, ka parādnieks ir izpildījis savas saistības pirms izpildu dokumenta iesniegšanas, takses ietur no izpildu dokumenta iesniedzēja.

10. Ja izpildu dokumentu izsniedz piedzinējam saskaņā ar Civilprocesa likuma 565.panta pirmās daļas 1.punktu, sprieduma izpildes izdevumus ietur no izpildu dokumenta iesniedzēja.

11. Ja tiesu izpildītāja amata darbība ir atzīta par prettiesisku, tiesu izpildītājs zaudē tiesības uz amata atlīdzību par šo darbību. Ja amata atlīdzība jau ir saņemta, tā jāatmaksā.

12. Ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5.

13. Ministru kabinets zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmērus pārskata ne retāk kā reizi trijos gados atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajām patēriņa cenu indeksa izmaiņām. Ja patēriņa cenu indeksa svārstības gada laikā bijušas lielākas nekā pieci procenti, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome var ierosināt pārskatīt zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmērus.

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1075Pieņemts: 28.12.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Zaudē spēku: 01.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
98760
{"selected":{"value":"15.11.2008","content":"<font class='s-1'>15.11.2008.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.11.2008","iso_value":"2008\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2008.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-14.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.11.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)