Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.407

Rīgā 2000.gada 10.augustā (prot. Nr.34 30.§)
Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām

1. Dienesta transportlīdzekli dienesta pienākumu pildīšanai var piešķirt ministram, īpašu uzdevumu ministram, parlamentārajam sekretāram, valsts sekretāram, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājam un likumā par valsts budžetu kārtējam gadam minētās centrālās valsts iestādes vadītājam.

2. Dienesta transportlīdzekļu skaitu ministrijas funkciju veikšanai nosaka valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariātā - sekretariāta vadītājs, ņemot vērā struktūrvienību veicamos uzdevumus un iestādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtos līdzekļus, bet nepārsniedzot šādu transportlīdzekļu skaitu:

2.1. Aizsardzības ministrijai 6

2.2. Ārlietu ministrijai 5

2.3. Ekonomikas ministrijai 4

2.4. Finanšu ministrijai 8

2.5. Iekšlietu ministrijai 8

2.6. (svītrots ar MK 06.03.2002. rīkojumu Nr. 117)

2.7. (svītrots ar MK 23.04.2003. rīkojumu Nr. 244)

2.8. Izglītības un zinātnes ministrijai 4

2.9. Kultūras ministrijai 2

2.10. Labklājības ministrijai 4

2.10.1 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 4

2.11. Satiksmes ministrijai 4

2.12. Tieslietu ministrijai 7

2.12.1 Veselības ministrijai 4

2.13. Vides ministrijai 5

2.14. Zemkopības ministrijai 5

(Grozīts ar MK 06.03.2002. rīkojumu Nr. 117; MK 17.04.2002. rīkojumu Nr. 203; MK 23.04.2003. rīkojumu Nr. 244; MK 14.04.2004. rīkojumu Nr. 233; MK 26.05.2004. rīkojumu Nr. 353; MK 28.07.2004. rīkojumu Nr. 526; MK 15.11.2006. rīkojumu Nr. 884; MK 25.07.2007. rīkojumu Nr. 461; MK 04.03.2008. rīkojumu Nr. 100; MK 13.11.2008. rīkojumu Nr. 710; MK 23.12.2008. rīkojumu Nr. 874)

3. Valsts sekretārs vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, pamatojoties uz pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes vadītāja pieprasījumu un ņemot vērā iestādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtos līdzekļus, nosaka:

3.1. iestādes, kuru vadītājiem dienesta pienākumu pildīšanai var piešķirt dienesta transportlīdzekli;

3.2. attiecīgās iestādes funkciju veikšanai nepieciešamo dienesta transportlīdzekļu skaitu, ņemot vērā iestādes struktūrvienību uzdevumus.

4. Šī rīkojuma 2.punktā minēto dienesta transportlīdzekļu skaitā nav iekļauti transportlīdzekļi, kurus ārpus Latvijas Republikas teritorijas dienesta vajadzībām izmanto ministriju atašeji.

5. Ārlietu ministrijai atļauts papildus izmantot trīs dienesta transportlīdzekļus vēstniecību apgādei, kā arī diplomātiskā pasta un Valsts protokola vajadzībām. Diplomātisko un konsulāro funkciju veikšanai nepieciešamo transportlīdzekļu mēneša nobraukuma normu nosaka Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, ņemot vērā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtos līdzekļus.

6. Atsevišķos gadījumos uzraudzības un kontroles funkciju nodrošināšanai, ja ministrijas vai īpašu uzdevumu ministra pakļautībā vai pārraudzībā esošajai iestādei vai centrālajai valsts iestādei ir nepieciešami papildu transportlīdzekļi, to skaitu nosaka attiecīgi pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes vadītājs vai centrālās valsts iestādes vadītājs, ņemot vērā iestādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtos līdzekļus.

7. Ministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu, to pakļautībā vai pārraudzībā esošo iestāžu un centrālo valsts iestāžu funkciju veikšanai nepieciešamo speciālo un operatīvo transportlīdzekļu skaitu nosaka attiecīgi valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes vadītājs vai centrālās valsts iestādes vadītājs, ņemot vērā iestādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtos līdzekļus.

8. (Svītrots ar MK 08.08.2001. rīkojumu Nr.386.)

9. Šī rīkojuma 1., 2., 3., 6. un 7.punktā minēto dienesta transportlīdzekļu mēneša nobraukuma normu nosaka attiecīgi valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, pārraudzībā vai pakļautībā esošās iestādes vadītājs vai centrālās valsts iestādes vadītājs.

9.1 Degvielas veidu, marku un patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka un patērētās degvielas uzskaiti veic šādi:

9.11. degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka saskaņā ar transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) sniegtajiem datiem, un to apstiprina valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, pārraudzībā vai pakļautībā esošās iestādes vadītājs vai centrālās valsts iestādes vadītājs. Ja, nosakot degvielas patēriņa normu, nav iespējams izmantot izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) sniegtos datus vai ja izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) norādītā norma neatbilst transportlīdzekļa faktiskajiem (reālajiem) ekspluatācijas apstākļiem, degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka eksperimentāli (1.pielikums);

9.12. lai veiktu eksperimentu, ar valsts sekretāra, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja, pārraudzībā vai pakļautībā esošās iestādes vadītāja vai centrālās valsts iestādes vadītāja rīkojumu tiek izveidota komisija ne mazāk kā triju amatpersonu sastāvā;

9.13. visus aprēķinus un darbības degvielas patēriņa normas noteikšanai noformē ar aktu (2.pielikums).

(MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

9.2 Valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, pārraudzībā vai pa- kļautībā esošās iestādes vadītājs vai centrālās valsts iestādes vadītājs apstiprina aktu par degvielas patēriņa normas noteikšanu (2.pielikums) un uz tā pamata izdod rīkojumu par konkrētā transportlīdzekļa izmantošanu, kurā norāda:

9.21. transportlīdzekļa marku, modeli, motora tilpumu, piedziņas veidu, izlaides gadu un valsts reģistrācijas numuru;

9.22. transportlīdzekļa odometra (nobraukuma rādītāja) rādījumu ekspluatācijas sākumā;

9.23. degvielas veidu, marku un degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam;

9.24. personu, kura ir atbildīga par attiecīgās institūcijas valdījumā esošā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli.

(MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

9.3 Degvielas patēriņa norma 100 km nobraukumam, kas noteikta saskaņā ar transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) sniegtajiem datiem vai eksperimentāli saskaņā ar šo rīkojumu, ir attiecināma arī uz citiem tādas pašas markas, modeļa, motora tilpuma, piedziņas veida un izlaides gada transportlīdzekļiem.

(MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

9.4 Ja ekspluatācijas laikā mainās transportlīdzeklim eksperimentāli noteiktā degvielas patēriņa norma, nepieciešams noskaidrot izmaiņu iemeslu, veikt jaunu eksperimentu, noformēt aktu (2.pielikums) un izdot jaunu rīkojumu atbilstoši šī rīkojuma 9.2 punktā minētajām prasībām.

(MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

9.5 Valsts sekretāra, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja, pārraudzībā vai pakļautībā esošās iestādes vadītāja vai centrālās valsts iestādes vadītāja iecelta persona katra mēneša pirmajā darbdienā dienesta transportlīdzekļa darba uzskaites dokumentā vai elektroniskajā datu bāzē ieraksta patērētās degvielas daudzumu un nobraukumu iepriekšējā mēnesī.

(MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

9.6 Laikposmā no 1.novembra līdz nākamā gada 1.aprīlim valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, pārraudzībā vai pakļautībā esošās iestādes vadītājs vai centrālās valsts iestādes vadītājs ar attiecīgu rīkojumu drīkst paaugstināt degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam, bet ne vairāk kā par 10 %.

(MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

9.7 Transportlīdzekļa uzturēšanas kārtība:

9.71. visas dienesta transportlīdzekļa uzturēšanas izmaksas attiecīgajai institūcijai tiek segtas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto līdzekļu ietvaros;

9.72. transportlīdzekļa tehnisko apkopi veic atbilstoši transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas dokumentācijā noteiktajām prasībām;

9.73. ja transportlīdzekļa iekārtas vai agregāti nolietojušies pirms garantijas termiņa beigām, nepieciešams eksperta atzinums par attiecīgās iekārtas vai agregāta turpmāko izmantošanu vai norakstīšanu.

(MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

10. Ja nepieciešams, valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs vai centrālās valsts iestādes vadītājs nosaka, ka ministrija, īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, to pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes vai centrālās iestādes savu funkciju veikšanai var:

10.1. nomāt vai nodot apsaimniekošanā transportlīdzekļus, ņemot vērā attiecīgajai institūcijai saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtos līdzekļus un iekļaujot šī rīkojuma 9., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 un 9.7 punktā minētās prasības attiecīgā līgumā;

10.2. izmantot taksometru pakalpojumus, ņemot vērā iestādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtos līdzekļus;

10.3. slēgt līgumus ar darbiniekiem un ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) par personiskā transportlīdzekļa izmantošanu dienesta vajadzībām saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumu Nr.112 "Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis" 4.9.apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 03.04.2001. rīkojumu Nr.187)

10.1 Ja nepieciešams, valsts sekretārs nosaka, ka ministrija savu funkciju veikšanai var izmantot ministrijas padotības iestādes valdījumā esošos transportlīdzekļus. Šo nosacījumu var piemērot, ja transportlīdzekļu izmantošana netraucē padotības iestādes funkciju izpildi. Transportlīdzekļu skaitu un izmantošanas kārtību nosaka valsts sekretārs.

(MK 13.11.2008. rīkojuma Nr.710 redakcijā)

11. No šī rīkojuma 10.punktā minētajām iespējām izmantot citu transportlīdzekļu pakalpojumus ministrija, īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, to pakļautībā vai pārraudzībā esošā iestāde vai centrālā valsts iestāde izvēlas tai ekonomiski visizdevīgāko.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem:

12.1. Ministru kabineta 1999.gada 9.septembra rīkojumu Nr.431 "Par dienesta transportlīdzekļu izmantošanas limitu" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 300./301., 313./316., 440.nr.; 2000, 256./261.nr.);

12.2. Ministru kabineta 1999.gada 22.septembra rīkojumu Nr.451 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 9.septembra rīkojumā Nr.431 "Par dienesta transportlīdzekļu izmantošanas limitu"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 313./316.nr.);

12.3. Ministru kabineta 1999.gada 22.decembra rīkojumu Nr.594 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.septembra rīkojumā Nr.431 "Par dienesta transportlīdzekļu izmantošanas limitu"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 440.nr.);

12.4. Ministru kabineta 2000.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.337 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 9.septembra rīkojumā Nr.431 "Par dienesta transportlīdzekļu izmantošanas limitu"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 256./261.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 10.augusta rīkojumam Nr.407
Transportlīdzekļa degvielas patēriņa normas 100 km nobraukumam eksperimentālā noteikšanas kārtība

(Pielikums MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

1. Ja, nosakot degvielas patēriņa normu, nav iespējams izmantot izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) sniegtos datus vai ja izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) norādītā norma neatbilst transportlīdzekļa faktiskajiem (reālajiem) ekspluatācijas apstākļiem, transportlīdzekļa degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka eksperimentāli.

2. Degvielas patēriņa normu eksperimentāli var noteikt divos variantos, no kuriem iestāde izvēlas tai piemērotāko:

2.1. pirmais variants:

2.1.1. transportlīdzekļa tukšajā degvielas tvertnē iepilda noteiktu degvielas daudzumu (~10 – 50 l) (A);

2.1.2. atzīmē odometra rādījumu (B);

2.1.3. transportlīdzekli ekspluatē ikdienas darba režīmā, līdz degviela beidzas;

2.1.4. atkārtoti atzīmē odometra rādījumu (B1);

2.2. otrais variants:

2.2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

2.2.2. atzīmē odometra rādījumu (B);

2.2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc ne mazāk kā 100 kilometru un atkārtoti atzīmē odometra rādījumu (B1);

2.2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un atzīmē ielieto degvielas daudzumu (A).

3. Degvielas patēriņa aprēķināšanas formula šī pielikuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajos variantos ir identiska:

 A 

Degvielas patēriņš =

–––––– x 100 (1/100 km).
 B1 – B 
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 10.augusta rīkojumam Nr.407

(Pielikums MK 03.04.2001. rīkojuma Nr.187 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 407Pieņemts: 10.08.2000.Stājas spēkā: 10.08.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 290/291, 16.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
9803
{"selected":{"value":"23.12.2008","content":"<font class='s-1'>23.12.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2008","iso_value":"2008\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2008","iso_value":"2008\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2008.-22.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2008","iso_value":"2008\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2008.-12.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2007","iso_value":"2007\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2007.-03.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2006","iso_value":"2006\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2006.-24.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2004","iso_value":"2004\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2004.-14.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2004","iso_value":"2004\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2004.-27.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2004","iso_value":"2004\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2004.-25.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2003","iso_value":"2003\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2003.-13.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2002","iso_value":"2002\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2002.-22.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2002","iso_value":"2002\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2002.-16.04.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2001","iso_value":"2001\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2001.-05.03.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2001","iso_value":"2001\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2001.-07.08.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2000","iso_value":"2000\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2000.-02.04.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2008
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"