Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1003

Rīgā 2004.gada 7.decembrī (prot. Nr.70 2.§)

Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, 15.panta pirmo daļu, 16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu (turpmāk - pabalsts) un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem (turpmāk - piemaksa), kā arī pabalsta un piemaksas apmēru un tā pārskatīšanas kārtību.

2. Personai, kura kopj bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem, ir tiesības uz pabalstu vai pabalstu un piemaksu, ja tā nav nodarbināta vai ir nodarbināta ne vairāk kā 20 stundu nedēļā, vai atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas.

II. Pabalsta un piemaksas apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

3. Pabalsta apmērs ir šāds:

3.1. personai, kura kopj bērnu vecumā līdz gadam, ja šī persona ir nodarbināta (uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, - personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 70 procentu apmērā, bet ne mazāk kā 56 lati mēnesī un ne vairāk kā 392 lati mēnesī;

3.2. personai, kura kopj bērnu vecumā līdz gadam, ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"), - 50 latu mēnesī;

3.3. personai, kura kopj bērnu vecumā no gada līdz diviem gadiem, - 30 latu mēnesī.

4. Personas mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina šādi:

4.1. darba ņēmējam - no personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā bērns piedzimis. Aprēķinam izmanto šādu formulu:

Vmēn = (A1 + A2 ... + A12) : 12, kur

Vmēn - mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2... - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta noteiktajā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā mēnesī;

12 - mēnešu skaits;

4.2. pašnodarbinātajam - no personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs kalendāra mēnešus pirms gada ceturkšņa, kurā bērns piedzimis. Aprēķinam izmanto šādu formulu:

Vmēn = (A1 + A2 ... + A12) : 12, kur

Vmēn - mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2... - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta noteiktajā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā mēnesī;

12 - mēnešu skaits.

5. Pabalsta apmēru šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai personai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pk = Vmēn x 0,7, kur

Pk - bērna kopšanas pabalsta apmērs;

Vmēn - mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga.

6. Ja personai, kurai pabalsts piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 3.1.apakšpunktu, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai esot nodarbinātai ne vairāk kā 20 stundu nedēļā, nepārtraukti kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, rodas tiesības uz pabalstu par nākamo bērnu, pabalstu par nākamā bērna kopšanu vecumā līdz gadam piešķir tādā apmērā, kāds saskaņā ar šo noteikumu 3.1.apakšpunktu bija piešķirts par iepriekšējā bērna kopšanu vecumā līdz gadam.

7. Piemaksas apmērs ir šāds:

7.1. personai, kura kopj bērnus vecumā līdz gadam, - 50 latu mēnesī par katru nākamo bērnu;

7.2. personai, kura kopj bērnus vecumā no gada līdz diviem gadiem, - 30 latu mēnesī par katru nākamo bērnu.

8. Pabalsta apmēru šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajai personai un minimālā un maksimālā pabalsta apmēru šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai personai, kā arī piemaksas apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma pārskata Ministru kabinets atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

III. Pabalsta un piemaksas pieprasīšana un piešķiršana

9. Pieprasot pabalstu vai pabalstu un piemaksu, pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona:

9.1. iesniedz šādus dokumentus:

9.1.1. rakstisku pieprasījumu;

9.1.2. darba devēja rakstisku apliecinājumu par laikposmu, kurā pabalsta pieprasītājam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā), ja persona, kura kopj bērnu vecumā no gada līdz diviem gadiem, ir nodarbināta;

9.2. uzrāda:

9.2.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

9.2.2. bērna(-u) dzimšanas apliecību(-as);

9.2.3. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību.

10. Persona, kura nav nodarbināta vai ir pašnodarbinātā, kas negūst ienākumus, kopjot bērnu vecumā līdz gadam, šo faktu apliecina pieprasījumā par pabalsta piešķiršanu.

11. Pabalsta vai pabalsta un piemaksas pieprasītājs šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus pēc savas izvēles iesniedz (uzrāda) vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām.

12. Lēmumu par pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanu pieņem pabalsta pieprasītāja vai pabalsta un piemaksas pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa.

13. Dokumentus par pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas un pieņem lēmumu par pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalstu un piemaksu.

14. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanu:

14.1. ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanai;

14.2. ja pabalsta vai pabalsta un piemaksas pieprasītājs neiesniedz un neuzrāda Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.

15. Lēmumu par pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalstu un piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pabalsta vai pabalsta un piemaksas pieprasītājam paziņo rakstiski un norāda tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

16. Personai, kura ir darba ņēmējs, pabalstu vai pabalstu un piemaksu piešķir ar dienu, kad piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums.

17. Pašnodarbinātajam pabalstu vai pabalstu un piemaksu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām, ja pašnodarbinātais, kopjot bērnu vecumā līdz gadam, negūst ienākumus.

18. Personai, kura nav nodarbināta, pabalstu vai pabalstu un piemaksu piešķir ar bērna piedzimšanas dienu. Ja personai ir tiesības uz maternitātes pabalstu, pabalstu vai pabalstu un piemaksu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām.

IV. Pabalsta un piemaksas izmaksa

19. Pabalstu vai pabalstu un piemaksu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī, kas seko pēc pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanas dienas.

20. Pabalsta vai pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr personai ir piešķirts maternitātes pabalsts. Ja personai aprēķinātais maternitātes pabalsts ir mazāks par pabalsta vai pabalsta un piemaksas apmēru, persona var izvēlēties, kuru pabalstu saņemt.

21. Ja persona tai piešķirto pabalstu vai pabalstu un piemaksu nav saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, personai attiecīgo pabalsta vai pabalsta un piemaksas summu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

22. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemtās pabalsta vai pabalsta un piemaksas summas pabalsta vai pabalsta un piemaksas saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tās tiek ieturētas no nākamajos mēnešos izmaksājamiem valsts sociālajiem pabalstiem, no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

23. Ja persona nepamatoti saņemtās pabalstu vai pabalstu un piemaksu summas neatmaksā labprātīgi vai pabalsta vai pabalsta un piemaksas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, attiecīgā summa ir piedzenama, ceļot prasību tiesā.

24. Pabalsta vai pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta vai pabalsta un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanas laikā jau bijis zināms pabalsta pārtraukšanas termiņš).

25. Ja pabalsta vai pabalsta un piemaksas saņēmējs uzsāk strādāt, viņa pienākums ir 10 darbdienu laikā par to informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļu.

V. Noslēguma jautājumi

26. Personām, kurām pabalsts piešķirts līdz Valsts sociālo pabalstu likuma spēkā stāšanās dienai 2003.gada 1.janvārī, par bērna kopšanas periodu, kas nepārtraukti turpinās pēc likuma stāšanās spēkā, pabalstu turpina izmaksāt līdz bērna triju gadu vecuma sasniegšanai. Pabalsta apmērs par bērna vecumā no diviem līdz trim gadiem kopšanu ir 7,50 lati mēnesī, ja persona, kura kopj bērnu, nav nodarbināta vairāk par 34 stundām nedēļā.

27. Personām, kurām pabalsts piešķirts laikposmā no Valsts sociālo pabalstu likuma spēkā stāšanās dienas (2003.gada 1.janvāra) līdz 2004.gada 31.decembrim, par bērna kopšanas periodu, kas turpinās pēc 2005.gada 1.janvāra, pabalstu vai pabalstu un piemaksu izmaksā šo noteikumu 3. un 7.punktā noteiktajā apmērā.

28. Personām, kurām tiesības uz pabalstu radušās laikposmā no Valsts sociālo pabalstu likuma spēkā stāšanās dienas (no 2003.gada 1.janvāra) līdz 2004.gada 31.decembrim, bet pabalsts pieprasīts pēc 2005.gada 1.janvāra, par bērna kopšanas periodu, kas turpinās pēc 2005.gada 1.janvāra, pabalstu vai pabalstu un piemaksu piešķir šo noteikumu 3. un 7.punktā noteiktajā apmērā, bet par laikposmu līdz 2004.gada 31.decembrim apmērā, kāds bija noteikts normatīvajos aktos, kas bija spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim.

29. Nodarbinātajām personām, kurām pabalsts piešķirts laikposmā līdz 2004.gada 31.decembrim par bērna vecumā līdz vienam gadam kopšanas periodu, kas turpinās pēc 2005.gada 1.janvāra, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.martam, izmaksā pabalsta avansu 56 latu apmērā. Pēc šā perioda beigām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārrēķina pabalsta apmēru atbilstoši šo noteikumu 4. un 5.punktam un piemaksā starpību starp aprēķināto pabalsta summu un izmaksāto avansu.

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumus Nr.349 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 100.nr.).

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1003Pieņemts: 07.12.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Zaudē spēku: 12.08.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 14.12.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
97777
01.01.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)