Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.977

Rīgā 2004.gada 30.novembrī (prot. Nr.68 12.§)
Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvirza un iekļauj Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā (turpmāk — komisija) biedrību un nodibinājumu pārstāvjus.

II. Konkursa izsludināšana

2. Kultūras ministrija ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms komisijas pilnvaru termiņa beigām organizē konkursu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.619; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

3. Konkursu izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kultūras ministrijas mājas lapā internetā. Konkurss uzskatāms par izsludinātu dienā, kad sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.619; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.700)

4. Sludinājumā norādītais pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no konkursa izsludināšanas dienas.

III. Kandidātu pieteikšana un iesniedzamie dokumenti

5. Pieteikt kandidātu komisijas locekļa amatam ir tiesības tādai biedrībai vai nodibinājumam, kas atbilst visiem šiem kritērijiem:

5.1. biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikā vismaz divus gadus pirms konkursa izsludināšanas;

5.2. biedrība vai nodibinājums visus gada pārskatus ir iesniedzis noteiktajā termiņā;

5.3. biedrībai vai nodibinājumam konkursa izsludināšanas dienā nav nodokļu parādu.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

6. Biedrība vai nodibinājums konkursam var izvirzīt tādu fizisko personu (turpmāk — kandidāts), kura atbilst visiem šiem kritērijiem:

6.1. tai ir vismaz 18 gadu;

6.2. pēdējo piecu gadu laikā tā ir vismaz divus gadus darbojusies nevalstiskās organizācijās.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

7. Viena biedrība vai viens nodibinājums iekļaušanai komisijā drīkst pieteikt vienu kandidātu.

8. Piesakot kandidātu, biedrība vai nodibinājums iesniedz šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu, kurā norādīts biedrības vai nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis;

8.2. biedrības vai nodibinājuma pārvaldes institūcijas lēmuma kopiju vai protokola izrakstu par kandidāta pieteikšanu;

8.3. biedrības vai nodibinājuma darbības aprakstu (līdz 3000 zīmēm) pēdējo divu gadu laikā, īpaši norādot veidu, kādā biedrības vai nodibinājuma administratīvā spēja un līdzšinējā pieredze varēs nodrošināt sekmīgu pieteiktā kandidāta darbību komisijā;

8.4. rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts piekrīt būt par komisijas locekli, un viņa dzīvesgājumu (curriculum vitae);

8.5. kandidāta motivācijas rakstu (līdz 3000 zīmēm), kurā viņš apraksta pieredzi nevalstiskajā sektorā un izpratni sabiedriskā labuma darbības jautājumos, kā arī pamato vēlēšanos darboties komisijā.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

9. Šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus aizzīmogotā aploksnē iesniedz Kultūras ministrijā. Uz aploksnes norāda biedrības vai nodibinājuma nosaukumu un juridisko adresi, kā arī norādi “Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātajam konkursam”.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.619; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

10. Iesniegumu iesniedz konkursa sludinājumā norādītajā termiņā. Iesniegumi, kuri saņemti pēc norādītā laika, netiek izskatīti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

10.1 Ja norādītajā termiņā ir saņemti mazāk par sešiem iesniegumiem, Kultūras ministrija pagarina pieteikšanās termiņu par 10 darba dienām, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Kultūras ministrijas mājas lapā internetā. Iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts vairākkārt līdz dienai, kad Kultūras ministrijā ir saņemti vismaz seši iesniegumi. Ja tiek izsludināts atkārtots konkurss, iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz dienai, kad ir saņemts nepieciešamais iesniegumu skaits.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.253 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.700)

IV. Konkursa komisija

11. Konkursa komisijā ir:

11.1. Finanšu ministrijas pārstāvis;

11.2. Valsts kancelejas pārstāvis;

11.3. Kultūras ministrijas pārstāvis;

11.4. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes izvirzītais pārstāvis;

11.5. (svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.700).

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.619; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

12. Konkursa komisijas personālsastāvu apstiprina kultūras ministrs.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.619; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

V. Iesniegumu vērtēšana

13. Iesniegumu vērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē:

13.1. biedrības vai nodibinājuma atbilstību šo noteikumu 5.punkta prasībām;

13.2. kandidāta atbilstību šo noteikumu 6.punkta prasībām;

13.3. iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 8.punkta prasībām.

14. Konkursa otrajai kārtai tiek izvirzīti iesniegumi, kas atbilst visiem šo noteikumu 13.punktā minētajiem nosacījumiem.

15. Konkursa otrajā kārtā notiek intervijas ar kandidātiem.

16. Katrs konkursa komisijas loceklis par katru iesniegumu aizpilda vērtēšanas lapu (pielikums), ņemot vērā šādus kritērijus:

16.1. kandidāta administratīvo spēju (maksimālais punktu skaits – 3);

16.2. biedrības vai nodibinājuma darbības nozīmīgumu un sasniegumus (maksimālais punktu skaits – 4);

16.3. kandidāta pieredzi biedrību, nodibinājumu un sabiedriskā labuma darbības jomā (maksimālais punktu skaits – 3);

16.4. kandidāta motivāciju darboties komisijā un izpratni par sabiedriskā labuma darbību (maksimālais punktu skaits – 3);

16.5. kandidāta komunikācijas prasmes un spēju argumentēt (maksimālais punktu skaits – 3).

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.253 redakcijā)

17. Par konkursa uzvarētājiem atzīst tos sešus kandidātus, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu un iegūtais punktu skaits nav mazāks par pusi no maksimāli iespējamā punktu skaita.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

18. Ja divi vai vairāki kandidāti saņem vienādu punktu skaitu, konkursa komisija lēmumu par kandidātu, kurš ieņems komisijas locekļa amatu, pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.253)

18.1 Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs konkursa komisijas locekļi.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.253 redakcijā)

19. Komisijā nevar būt divi vai vairāki komisijas locekļi, kuri pārstāv vienu un to pašu biedrību vai nodibinājumu darbības jomu (piemēram, kultūra, sports). Izņēmums pieļaujams tikai tad, ja citas biedrības vai nodibinājumi nav iesnieguši konkursā savus kandidātus, nav iesnieguši nepieciešamos dokumentus vai arī biedrība, nodibinājums vai to izvirzītais kandidāts neatbilst šo noteikumu 5. un 6.punkta prasībām.

20. Ja konkurss beidzas bez rezultātiem, divu nedēļu laikā rīko jaunu konkursu. Gala lēmumu par sešiem atbalstāmajiem kandidātiem pieņem pēc atkārtotā konkursa noslēguma.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.253 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

21. Pirmajam Sabiedriskā labuma komisijas konkursam, kurš tiek rīkots pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, kandidātus var pieteikt arī tās sabiedriskās organizācijas un bezpeļņas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri reģistrēti vismaz gadu pirms konkursa izsludināšanas dienas un vēl nav ierakstīti biedrību un nodibinājumu reģistrā. Šādām sabiedriskajām organizācijām un bezpeļņas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) ne vēlāk kā trīs dienas pirms jautājuma par komisijas personālsastāvu iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā jāiesniedz konkursa organizētājam biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas apliecības kopija. Ja reģistrācijas apliecības kopija šajā termiņā netiek iesniegta, uzskatāms, ka attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvis darbam komisijā nav pieteikts.

22. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais termiņš attiecināms arī uz reģistrācijas laiku sabiedrisko organizāciju reģistrā.

23. Divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts izsludina konkursu.

Ministru prezidents I.Emsis

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās N.Muižnieks
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.977

(Pielikums MK 10.04.2012. noteikumu Nr.253 redakcijā)

Vērtēšanas lapa

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Paskaidrojums par punktu skaitu

Punktu skaits

1.

Kandidāta administratīvā spēja (tehniskais nodrošinājums, pietiekams brīvs laiks komisijas locekļa pienākumu pildīšanai, iespējas regulāri apmeklēt komisijas darba sēdes, kandidāta pieredze darbā ar dokumentiem (piemēram, iesniegumiem, gada pārskatiem))

3

0 – kandidātam nav nepieciešamās administratīvās spējas;

1 – kandidāta administratīvā spēja ir nepietiekama;

2 – kandidāta administratīvā spēja ir pietiekama;

3 – kandidātam ir izcilas iespējas administratīvi nodrošināt savu dalību komisijā

 

2.

Biedrības vai nodibinājuma darbības nozīmīgums un sasniegumi

4

0 – biedrība vai nodibinājums nav veicis sabiedriski nozīmīgus pasākumus vai pasākumus biedru interešu aizstāvībai;

1 – biedrība vai nodibinājums darbojas tikai biedru interešu aizstāvībai;

2 – biedrība vai nodibinājums darbojas biedru interešu aizstāvībai un tai ir atsevišķi sasniegumi ar sabiedrisko labumu saistītajā darbības jomā;

3 – biedrībai vai nodibinājumam ir vairāki sasniegumi biedru interešu aizstāvībā un ar sabiedrisko labumu saistītajā darbības jomā;

4 – biedrībai vai nodibinājumam ir daudzi un izcili sasniegumi biedru interešu aizstāvībā un ar sabiedrisko labumu saistītajā darbības jomā

 

3.

Kandidāta pieredze biedrību, nodibinājumu un sabiedriskā labuma darbības jomā

3

0 – kandidāts nepiedalās biedrības vai nodibinājuma aktivitātēs un sabiedriskā labuma aktivitātēs;

1 – kandidāts reti piedalās biedrības vai nodibinājuma aktivitātēs un sabiedriskā labuma aktivitātēs;

2 – kandidāts regulāri piedalās biedrības vai nodibinājuma rīkotajās aktivitātēs un sabiedriskā labuma aktivitātēs;

3 – kandidāts aktīvi vada vai īsteno biedrības vai nodibinājuma aktivitātes un sabiedriskā labuma aktivitātes

 

4.

Kandidāta motivācija darboties komisijā un izpratne par sabiedriskā labuma darbību

3

0 – kandidāta motivācija darboties komisijā nevarēs nodrošināt kvalitatīvu komisijas locekļa pienākumu pildīšanu. Kandidātam nav izpratnes par sabiedriskā labuma darbību;

1 – kandidātam ir vāja motivācija darboties komisijā un nepietiekama izpratne par sabiedriskā labuma darbību;

2 – kandidāta motivācija palīdzēs viņam komisijas locekļa amata pildīšanā. Kandidātam ir pietiekama izpratne par sabiedriskā labuma darbību;

3 – kandidātam ir pozitīva motivācija darboties komisijā. Kandidātam ir skaidra izpratne par sabiedriskā labuma darbību

 

5.

Kandidāta komunikācijas prasmes un spēja argumentēt

3

0 – kandidāts nespēj formulēt savas domas, aizstāvēt savu viedokli, atbildēt uz jautājumiem;

1 – kandidātam ir vājas komunikācijas prasmes, spēja formulēt savu viedokli un aizstāvēt to. Kandidāts neskaidri atbild uz jautājumiem;

2 – kandidāts spēj formulēt un aizstāvēt savu viedokli, skaidri atbild uz jautājumiem;

3 – kandidātam ir izcilas komunikācijas prasmes, spēja formulēt un argumentēt savu viedokli. Kandidāts skaidri un paplašināti atbild uz jautājumiem

 
 

Kopā

16

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 977Pieņemts: 30.11.2004.Stājas spēkā: 04.12.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 03.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
97384
{"selected":{"value":"03.09.2013","content":"<font class='s-1'>03.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.09.2013","iso_value":"2013\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2012","iso_value":"2012\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2012.-02.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2009","iso_value":"2009\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2009.-12.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2004","iso_value":"2004\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2004.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.09.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)