Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 76/8

 Rīgā 2000. gada 13. jūlijā

Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumus" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu Latvijas Bankai tiek sniegta informācija par katru nebankas (rezidenta) ārējo maksājumu, kura apjoms, pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās valūtas kursa darījuma datumā, pārsniedz 1 000 latu.

3. Atcelt Latvijas Bankas padomes 1998. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 48/6 "Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu".

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2001. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi

"Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumu" (tālāk tekstā - noteikumi) mērķis ir informācijas saņemšana, lai nodrošinātu valsts maksājumu bilances sagatavošanu un publicēšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tā veicinot tautsaimniecības attīstības analīzi, makroekonomisko prognozēšanu, Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanu un nodrošinot tirgus dalībniekus ar nepieciešamo informāciju.

Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas "Valsts statistikas likumu", likumu "Par Latvijas Banku" un saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" piektā izdevuma prasībām, ievērojot Eiropas Savienības Statistikas biroja un Eiropas Centrālās bankas norādījumus par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances sagatavošanu un publicēšanu.

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Ārējais maksājums:

1.1.1. izejošais ārējais maksājums - rezidenta naudas līdzekļu pārvedums nerezidentam vai ārējā noguldījuma palielinājums;

1.1.2. ienākošais ārējais maksājums - nerezidenta naudas līdzekļu pārvedums rezidentam vai ārējā noguldījuma samazinājums;

1.1.3. ārējais maksājums var tikt veikts jebkurā valūtā, izmantojot bezskaidrās vai skaidrās naudas maksājumus un iekšzemes vai ārvalstu bankas pakalpojumus;

1.1.4. ja ārējais maksājums ietver vairākas sastāvdaļas ar atšķirīgu mērķi, katra sastāvdaļa uzskatāma par atsevišķu ārējo maksājumu.

1.2. Ārējā noguldījuma palielinājums - rezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma palielinājums ārvalstu bankā.

1.3. Ārējā noguldījuma samazinājums - rezidenta veiktais sava pieprasījuma noguldījuma vai termiņnoguldījuma samazinājums ārvalstu bankā, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz sev pieejamu kontu iekšzemes bankā vai saņemot skaidro naudu.

1.4. Rezidenti - visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas teritorijā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu (izņēmums - studenti). Par rezidentiem uzskatāmas arī Latvijas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas oficiālās pārstāvniecības ārvalstīs.

1.5. Nerezidenti - visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņēmums - studenti). Par nerezidentiem uzskatāmas arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas oficiālās pārstāvniecības Latvijā.

1.6. Iekšzemes banka - Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle).

1.7. Ārvalstu banka - ārvalstī reģistrēta banka.

1.8. Nebankas - iekšzemes vai ārvalstu bankas klienti (rezidenti), kas nav iekšzemes bankas, t.sk. centrālā valdība, pašvaldības, uzņēmumi, finanšu iestādes, privātpersonas, sabiedriskās un reliģiskās organizācijas.

1.9. Centrālā valdība - valsts institūcijas, t.sk. ministrijas, vēstniecības, pārstāvniecības, aģentūras, padomes, izglītības, veselības aizsardzības, tiesībsargājošās, kultūras un citas valsts iestādes, kuras finansē no valsts budžeta.

1.10. Pašvaldības - valsts institūcijas, kuras finansē no pašvaldību budžetiem.

1.11. Uzņēmums - juridiskā persona, kas ražo preces tirgum vai sniedz nefinanšu pakalpojumus ar mērķi gūt peļņu vai citus augļus.

1.12. Valsts uzņēmums (valsts finanšu iestāde) - uzņēmums (finanšu iestāde), kurā valstij pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai balsstiesību vai kuru tā tieši vai netieši kontrolē.

1.13. Finanšu iestāde - uzņēmums, kas nodibināts, lai sniegtu vienu vai vairākus finanšu pakalpojumus, izņemot noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu, kā arī lai veiktu apdrošināšanas operācijas vai lai iegūtu līdzdalību citu uzņēmumu pamatkapitālā.

1.14. Privātpersona - fiziskā persona, kas patērē preces un izmanto pakalpojumus un kas var būt iesaistīta arī ekonomiskajā darbībā.

1.15. Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas - bezpeļņas institūcijas, kas ražo preces vai sniedz pakalpojumus privātpersonām bez maksas vai par minimālu samaksu un kas izveidotas ar mērķi, kuram nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura (arodbiedrības, reliģiskās, labdarības, palīdzības organizācijas, politiskās partijas u.c.).

1.16. Darījuma datums - datums, kurā veikts ārējais maksājums, t.i., attiecīgā summa norakstīta no nebankas konta iek™zemes vai ārvalstu bankā vai ieskaitīta tajā.

1.17. Valūtas kods - valūtas apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

1.18. Valsts kods - valsts divu burtu apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi".

1.19. Bankas kods - bankas BIC (bank identifier code) pirmie četri simboli saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362 "Banku identifikācijas kodi".

1.20. Ārējā maksājuma kods - ārējā maksājuma apzīmējums, kas ļauj noteikt ārējā maksājuma mērķi saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprināto spēkā esošo "Ārējo maksājumu klasifikatoru".

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Informācijā par nebanku ārējiem maksājumiem iekļauj ārējos maksājumus, kuru apjoms, pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās valūtas kursa darījuma datumā, pārsniedz Latvijas Bankas noteikto ārējā maksājuma apjomu.

2.2. Informācijā par nebanku ārējiem maksājumiem neiekļauj ārējos maksājumus, kas veikti ar norēķinu kartēm.

2.3. Ja nebanka veic izejošo ārējo maksājumu, izmantojot kontu iekšzemes bankā, tā uzrāda iekšzemes bankai šādus valsts maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamus rekvizītus:

2.3.1. uzņēmuma reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, ja nebankas grupas kods saskaņā ar 3.1. tabulu ir 3-6;

2.3.2. izejošā ārējā maksājuma summa;

2.3.3. valūtas kods;

2.3.4. izejošā ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kods vai tās valsts kods, kurā atrodas ārvalstu banka, kurā nebanka veic ārējā noguldījuma palielinājumu;

2.3.5. izejošā ārējā maksājuma kods.

2.4. Izejošā ārējā maksājuma veikšanai iekšzemes banka sagatavo maksājuma uzdevuma veidlapu (1. pielikums), iekļaujot tajā šādus rekvizītus:

2.4.1. maksātājs (rezidents vai nerezidents);

2.4.2. saņēmējs (rezidents vai nerezidents, valsts kods);

2.4.3. maksājuma mērķis (ārējā maksājuma kods).

2.5. Ja nav iespējams konstatēt, vai maksājums ir ārējais, par izejošo ārējo maksājumu uzskata maksājumu, kura saņēmēja banka ir ārvalstu banka, bet par ienākošo ārējo maksājumu - maksājumu, kura maksātāja banka ir ārvalstu banka.

2.6. Nebanka atbild par statistiskās informācijas kodēšanas pareizību.

2.7. Latvijas Bankas Statistikas pārvalde sniedz konsultācijas par to, kā sagatavojama informācija par nebanku ārējiem maksājumiem.

2.8. Latvijas Banka valsts maksājumu bilances vajadzībām vāktos individuālos datus par nebanku ārējiem maksājumiem izmanto kopsavilkumu sagatavošanai un nepublicē vai citādi neizpauž tādā veidā, kas tieši vai netieši ļautu identificēt kādu fizisko vai juridisko personu.

3. "NEBANKU ĀRĒJO MAKSĀJUMU PĀRSKATS" (SAGATAVO UN IESNIEDZ IEKŠZEMES BANKAS)

3.1. Iekšzemes bankas sagatavo informāciju par nebanku ienākošajiem un izejošajiem ārējiem maksājumiem saskaņā ar veidlapu UPDK 0620108 "Nebanku ārējo maksājumu pārskats" (tālāk tekstā - pārskats; 2. pielikums).

3.2. Pārskats tiek sagatavots par šādiem pārskata periodiem: 1.-7., 8.-15., 16.-23., 24.-mēneša pēdējais datums.

3.3. Ārējo maksājumu uzrāda tā perioda pārskatā, uz kuru attiecas darījuma datums, ko norāda ailē "Darījuma datums".

3.4. Ailē "Pazīme" norāda ārējā maksājuma pazīmi, izmantojot šādus apzīmējumus:

3.4.1. J - jauns ārējais maksājums;

3.4.2. A - anulēts iepriekšējos pārskatos iekļautais ārējais maksājums.

3.5. Ja konstatē, ka kāds iepriekšējo periodu ārējais maksājums nav uzrādīts attiecīgajā pārskatā, šo ārējo maksājumu iekļauj kārtējā pārskatā kā jaunu ārējo maksājumu.

3.6. Lai anulētu kādu iepriekšējos pārskatos uzrādīto ārējo maksājumu, to iekļauj kārtējā pārskatā kā anulētu ārējo maksājumu, atkārtoti uzrādot visu šā ārējā maksājuma informāciju.

3.7. Lai labotu kāda iepriekšējos pārskatos iekļauta ārējā maksājuma informāciju, kārtējā pārskatā kļūdaini uzrādītais ārējais maksājums uzrādāms kā anulēts, bet pareizo informāciju iekļauj kā jaunu ārējo maksājumu.

3.8. Ailē "Darījuma reģistrācijas numurs" norāda ārējā maksājuma reģistrācijas numuru, ko iekšējā uzskaitē izmanto iekšzemes banka.

3.9. Ailē "Nebankas grupas kods" norāda attiecīgās nebankas grupas kodu saskaņā ar 3.1. tabulu.

3.1. tabula. Nebanku grupu kodi

Nebanku grupas kods Nebanku grupas nosaukums
1 Centrālā valdība
2 Pašvaldības
3 Valsts finanšu iestādes
4 Valsts uzņēmumi
5 Privātās finanšu iestādes
6 Privātuzņēmumi
7 Privātpersonas
8 Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas

3.10. Ailē "Uzņēmuma reģistrācijas numurs" norāda uzņēmuma reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, ja attiecīgās nebankas grupas kods ir 3-6.

3.11. Ailē "Ārējā maksājuma veids" norāda, vai ārējais maksājums ir nebankas ienākošais ārējais maksājums vai izejošais ārējais maksājums, izmantojot šādus apzīmējumus:

3.11.1. K - ienākošais ārējais maksājums;

3.11.2. D - izejošais ārējais maksājums.

3.12. Ailē "Summa" norāda ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts ārējais maksājums. Šīs ailes skaitļu kopsummu norāda rindā "Skaitļu kopsumma".

3.13. Ailē "Valūtas kods" norāda tās valūtas kodu, kurā veikts ārējais maksājums.

3.14. Ailē "Ārējā maksājuma kods" norāda ārējā maksājuma kodu. Ja nebanka un iekšzemes banka nav savstarpēji vienojušās par ienākošā ārējā maksājuma koda iekļaušanu pārskatā un nebanka šo kodu iekšzemes bankai neiesniedz, iekšzemes banka aili neaizpilda.

3.15. Ailē "Valsts kods" norāda ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kodu vai tās valsts kodu, kurā atrodas ārvalstu banka, kurā nebanka veikusi ārējā noguldījuma palielinājumu vai samazinājumu. Ja nav iespējams noteikt nerezidenta valsti, izejošajam ārējam maksājumam norāda tās valsts kodu, kurā atrodas izejošā ārējā maksājuma saņēmēja banka, bet ienākošajam ārējam maksājumam - tās valsts kodu, kurā atrodas ienākošā ārējā maksājuma maksātāja banka.

3.16. Pārskatu sagatavo elektroniskā veidā un nosūta saskaņā ar Latvijas Bankas "Kredītiestāžu elektroniskā veidā sagatavotu pārskatu nosūtīšanas noteikumiem" trīs darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei. Elektroniskā veidā sagatavota iepriekšējā perioda pārskata piemērs sniegts 2.a pielikumā, bet kārtējā perioda pārskata piemērs - 2.b pielikumā.

4. "NEBANKU ĀRĒJO MAKSĀJUMU PĀRSKATA" SAGATAVOŠANA ELEKTRONISKĀ VEIDĀ

4.1. "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu" (tālāk tekstā - pārskats) elektroniskā veidā sagatavo kā teksta failu ASCII formātā.

4.2. Katram failam piešķir nosaukumu formātā CBBBBMMN.PPP, kur:

4.2.1. C - faila tips, kas apzīmēts ar simbolu "P";

4.2.2. BBBB - faila sagatavotājas bankas kods;

4.2.3. MM - pārskata mēnesis (simboli no "01" līdz "12");

4.2.4. N - mēneša pārskata numurs, kur:

4.2.4.1. 1 - pārskats par periodu no 1. līdz 7. datumam,

4.2.4.2. 2 - pārskats par periodu no 8. līdz 15. datumam,

4.2.4.3. 3 - pārskats par periodu no 16. līdz 23. datumam,

4.2.4.4. 4 - pārskats par periodu no 24. līdz mēneša pēdējam datumam;

4.2.5. PPP - faila paplašinājums, kas apzīmēts ar simbolu virkni TXT.

4.3. Informācijas kodēšanai izmanto valsts standartam RST 1040-90 atbilstošo kodu tabulu PC-8/LR.

4.4. Pārskatā ir šādas daļas:

4.4.1. pārskata sākuma rinda;

4.4.2. pārskata satura rindas;

4.4.3. pārskata beigu rinda.

4.5. Rindas sākuma pazīme ir atverošā figūriekava (simbols "{"). Rindas beigu pazīme ir aizverošā figūriekava (simbols "}").

4.6. Faila pirmā rinda ir pārskata sākuma rinda un pēdējā rinda - pārskata beigu rinda. Starp šīm rindām atrodas pārskata satura rindas.

4.7. Datuma aprakstam izmanto formātu YYYYMMDD, kur:

4.7.1. YYYY - gads;

4.7.2. MM - mēnesis;

4.7.3. DD - diena.

4.8. Pārskata sākuma rinda ietver pazīmi (simbols "S"), bankas kodu un attiecīgā pārskata perioda norādi. Pārskata sākuma rindas pozīcijas aizpilda saskaņā ar 4.1. tabulu.

4.1. tabula. Pārskata sākuma rindas pozīcijas

Pozīcija Nosaukums
1 Pazīme
2-12 Bankas kods
13-20 Kārtējā pārskata perioda sākuma datums
21-28 Kārtējā pārskata perioda beigu datums

4.9. Pārskata satura rindu pozīcijas aizpilda saskaņā ar 4.2. tabulu.

4.2. tabula. Pārskata satura rindu pozīcijas

Pozīcija Nosaukums Pozīciju aizpildes norādes
1 Pazīme Simbols "J" vai "A"
2-9 Darījuma datums Aizpilda visas pozīcijas
10-25 Darījuma reģistrācijas numurs Nolīdzina no kreisās puses
26 Nebankas grupas kods Aizpilda pozīciju
27-37 Uzņēmuma reģistrācijas numurs Nolīdzina no kreisās puses, ja 26. pozīcijā simbols ir "3", "4", "5" vai "6"
38 Ārējā maksājuma veids Simbols "K" vai "D"
39-53 Summa Nolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")
54-56 Valūtas kods Aizpilda visas pozīcijas
57-59 Ārējā maksājuma kods Ja nav nosakāms ienākošā ārējā maksājuma kods, pozīcijas neaizpilda
60-61 Valsts kods Aizpilda visas pozīcijas

4.10. Pārskata beigu rinda ir pārskata noslēdzošā rinda, kas ietver pazīmi (simbols "B"), pārskata sagatavošanas datumu, tālruņa numuru un pārskata satura rindas "Summa" pozīciju kopsummu. Pārskata beigu rindas pozīcijas aizpilda saskaņā ar 4.3. tabulu.

4.3. tabula. Pārskata beigu rindas pozīcijas

Pozīcija Nosaukums Pozīciju aizpildes norādes
1 Pazīme Simbols "B"
2-9 Pārskata iesniegšanas datums Aizpilda visas pozīcijas
10-35 Tālruņa numurs Nolīdzina no kreisās puses
36-53 Skaitļu kopsumma Nolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")

5. "PAZIŅOJUMS PAR IEKŠZEMES BANKĀ SAŅEMTAJIEM IENĀKOŠAJIEM ĀRĒJIEM MAKSĀJUMIEM" (SAGATAVO UN IESNIEDZ NEBANKAS)

5.1. Nebanka, kas nav privātpersona, sagatavo informāciju atsevišķi par katru iekšzemes banku, kurā tā saņēmusi ienākošos ārējos maksājumus, saskaņā ar veidlapu UPDK 0620109 1-IB "Paziņojums par iekšzemes bankā saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" (tālāk tekstā - 1-IB paziņojums; 3. pielikums).

5.2. 1-IB paziņojumā iekļauj informāciju par ienākošajiem ārējiem maksājumiem, kas iekšzemes bankā saņemti pārskata mēnesī.

5.3. Ja ienākošajā ārējā maksājumā, kura apjoms pārsniedz Latvijas Bankas noteikto ārējā maksājuma apjomu, ietverti atsevišķi ienākošie ārējie maksājumi, nebanka uzrāda visus atsevišķos ienākošos ārējos maksājumus neatkarīgi no to apjoma.

5.4. Ienākošo ārējo maksājumu uzrāda tā mēneša 1-IB paziņojumā, uz kuru attiecas darījuma datums, ko norāda ailē "Darījuma datums (dd.mm.gggg.)".

5.5. Ailē "Darījuma reģistrācijas numurs" norāda iekšzemes bankas konta izrakstā ietverto ienākošā ārējā maksājuma reģistrācijas numuru.

5.6. Ailē "Summa" norāda ienākošā ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts ienākošais ārējais maksājums. Šīs ailes skaitļu kopsummu norāda rindā "Skaitļu kopsumma".

5.7. Ailē "Valūtas kods" norāda tās valūtas kodu, kurā veikts ienākošais ārējais maksājums.

5.8. Ailē "Ārējā maksājuma mērķis (vārdiem)" norāda ienākošā ārējā maksājuma mērķi.

5.9. Ailē "Ārējā maksājuma kods" norāda ienākošā ārējā maksājuma kodu.

5.10. Ailē "Valsts kods" norāda ienākošajā ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kodu vai tās valsts kodu, kurā atrodas ārvalstu banka, kurā nebanka veikusi ārējā noguldījuma samazinājumu.

5.11. Lai labotu iepriekšējos 1-IB paziņojumos sniegto informāciju, nebanka atkārtoti iesniedz 1-IB paziņojumu par pārskata mēnesi, kurā bijusi kļūda, uzrādot visu informāciju par šo mēnesi.

5.12. Ja nebanka un iekšzemes banka ir savstarpēji vienojušās par ienākošā ārējā maksājuma koda iekļaušanu pārskatā un nebanka iek™zemes bankai iesniegusi šo kodu, nebanka informāciju par ienākošo ārējo maksājumu 1-IB paziņojumā neiekļauj.

5.13. 1-IB paziņojumu papīra dokumenta veidā iesniedz reizi mēnesī piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "Ārējie maksājumi". 1-IB paziņojuma piemērs sniegts 3.a pielikumā.

6. "PAZIŅOJUMS PAR ĀRVALSTU BANKĀS VEIKTAJIEM ĀRĒJIEM MAKSĀJUMIEM" (SAGATAVO UN IESNIEDZ NEBANKAS)

6.1. Nebanka, kas nav privātpersona, sagatavo informāciju par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem saskaņā ar veidlapu UPDK 0620107 1-AB "Paziņojums par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" (tālāk tekstā - 1-AB paziņojums; 4. pielikums).

6.2. 1-AB paziņojumā iekļauj informāciju par ārējiem maksājumiem, kas veikti pārskata mēnesī ārvalstu bankās, neizmantojot iekšzemes bankas.

6.3. Ja ārējā maksājumā, kura apjoms pārsniedz Latvijas Bankas noteikto ārējā maksājuma apjomu, ietverti atsevišķi ārējie maksājumi, nebanka uzrāda visus atsevišķos ārējos maksājumus neatkarīgi no to apjoma.

6.4. Ārējo maksājumu uzrāda tā mēneša 1-AB paziņojumā, uz kuru attiecas darījuma datums, ko norāda ailē "Darījuma datums (dd.mm.gggg.)".

6.5. Ailē "Ārējā maksājuma veids" norāda, vai ārējais maksājums ir nebankas ienākošais ārējais maksājums vai izejošais ārējais maksājums, izmantojot šādus apzīmējumus:

6.5.1. K - ienākošais ārējais maksājums;

6.5.2. D - izejošais ārējais maksājums.

6.6. Ailē "Summa":

6.6.1. ailē "ienākošais ārējais maksājums" norāda ienākošā ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts ienākošais ārējais maksājums. Šīs ailes skaitļu kopsummu norāda rindā "Skaitļu kopsumma";

6.6.2. ailē "izejošais ārējais maksājums" norāda izejošā ārējā maksājuma summu tajā valūtā, kurā veikts izejošais ārējais maksājums. Šīs ailes skaitļu kopsummu norāda rindā "Skaitļu kopsumma".

6.7. Ailē "Valūtas kods" norāda tās valūtas kodu, kurā veikts ārējais maksājums.

6.8. Ailē "Ārējā maksājuma mērķis (vārdiem)" norāda ārējā maksājuma mērķi.

6.9. Ailē "Ārējā maksājuma kods" norāda ārējā maksājuma kodu.

6.10. Ailē "Valsts kods" norāda ārējā maksājumā iesaistītā nerezidenta valsts kodu vai tās valsts kodu, kurā atrodas ārvalstu banka, kurā nebanka veikusi ārējā noguldījuma palielinājumu vai samazinājumu.

6.11. Lai labotu iepriekšējos 1-AB paziņojumos sniegto informāciju, nebanka atkārtoti iesniedz 1-AB paziņojumu par pārskata mēnesi, kurā bijusi kļūda, uzrādot visu informāciju par šo mēnesi.

6.12. 1-AB paziņojumu papīra dokumenta veidā iesniedz reizi mēnesī piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "Ārējie maksājumi". 1-AB paziņojuma piemērs sniegts 4.a pielikumā.1.pielikums

P1.GIF (74808 BYTES)


2.pielikums

P2.GIF (53428 BYTES)


2a.pielikums

P2A.GIF (43068 BYTES)

2b.pielikums

P2B.GIF (38760 BYTES)


3.pielikums

P31.GIF (84535 BYTES)
P32.GIF (57249 BYTES)


3a.pielikums

P3A1.GIF (98170 BYTES)
P3A2.GIF (60961 BYTES)


4.pielikums

P41.GIF (88035 BYTES)
P42.GIF (57767 BYTES)

4a.pielikums

P4A1.GIF (102531 BYTES)
P4A2.GIF (58526 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 76/8Pieņemts: 13.07.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 283/285, 09.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
9662
01.01.2001
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)