Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.909

Rīgā 2004.gada 9.novembrī (prot. Nr.64 3.§)
Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 9.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk — dienests) izsniedz sertifikātu (1.pielikums) par tiesībām veikt normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktos efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus (turpmāk — izmēģinājums).

2. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem katram izmēģinājumu veidam atsevišķi. Sertifikātā norāda izmēģinājuma vietu, kultūraugu grupu un augu aizsardzības līdzekļa lietošanas kategoriju.

3. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

4. Dienests:

4.1. publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par izsniegtajiem, atkārtoti izsniegtajiem un anulētajiem sertifikātiem un par sertifikāta darbības apturēšanu un atjaunošanu;

4.2. informē Eiropas Savienības dalībvalstis par izsniegtajiem sertifikātiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1323)

II. Sertifikāta izsniegšana

5. Uz sertifikāta saņemšanu var pretendēt izmēģinājumu veicējs, kas:

5.1. ir reģistrēts komercreģistrā;

5.2. atbilst normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām darba kvalitātes prasībām (turpmāk — darba kvalitātes prasības);

5.3. izmēģinājumus, pētījumus un analīzes veic un pārskatus sagatavo saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām metodēm un standartiem.

6. Lai saņemtu sertifikātu, izmēģinājumu veicējs iesniedz dienestā šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu (2.pielikums);

6.2. (svītrots ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1323);

6.3. pēc izmēģinājumu pabeigšanas — pārskatu par katru iesniegumā norādīto izmēģinājumu veidu.

7. Dienests mēneša laikā no šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pieņem lēmumu par atbilstības novērtēšanas uzsākšanu vai, ja minētie dokumenti nav iesniegti vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga, nosaka laiku attiecīgo dokumentu iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1323)

8. Dienests saskaņo atbilstības novērtēšanas laiku ar izmēģinājumu veicēju un novērtē:

8.1. iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas atbilstību faktiskajai;

8.2. izmēģinājumu veicēja atbilstību darba kvalitātes prasībām;

8.3. veikto izmēģinājumu, pētījumu un analīžu atbilstību šo noteikumu 5.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām (katram iesniegumā norādītajam izmēģinājumu veidam).

9. Atbilstības novērtēšanas termiņš ir izmēģinājuma veikšanai nepieciešamais laiks (no plānošanas sākuma līdz izmēģinājuma pabeigšanai).

10. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 8.punktā minētās novērtēšanas rezultātiem, mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas pieņem lēmumu:

10.1. par sertifikāta izsniegšanu —, ja izmēģinājumu veicējs atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

10.2. par atteikumu izsniegt sertifikātu —, ja izmēģinājumu veicējs neatbilst kādai no šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

10.3. par termiņa noteikšanu novērtēšanas laikā konstatētā trūkuma novēršanai —, ja attiecīgo trūkumu var novērst.

11. Ja izmēģinājumu veicējs dienesta noteiktajā termiņā nav novērsis trūkumus vai atbilstoši šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis dokumentus, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

III. Sertifikāta atkārtota izsniegšana

12. Ja izmēģinājumu veicējs vēlas saņemt sertifikātu atkārtoti, viņš šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus iesniedz dienestā vismaz sešus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

13. Lēmumu par sertifikāta atkārtotu izsniegšanu dienests pieņem saskaņā ar šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktu.

IV. Sertifikāta īpašnieka pienākumi un uzraudzība

14. Sertifikāta īpašnieks dienestā iesniedz:

14.1. triju darbdienu laikā — informāciju par izmaiņām kontaktinformācijā (adrese, tālruņa numuri, atbildīgās personas, darbinieki);

14.2. katru gadu līdz 15.maijam — informāciju par organizatorisko struktūru, personālu, telpām, iekārtām, izmēģinājumu platībām un darbību aprakstiem;

14.3. katru gadu līdz 15.jūnijam — informāciju par pavasarī uzsāktajiem izmēģinājumiem, norādot izmēģinājuma numuru, nosaukumu un vietu;

14.4. katru gadu līdz 15.novembrim — informāciju par rudenī uzsāktajiem izmēģinājumiem, norādot izmēģinājuma numuru, nosaukumu un vietu;

14.5. katru gadu līdz 31.decembrim — veikto izmēģinājumu sarakstu, norādot izmēģinājuma numuru, nosaukumu un vietu.

15. Dienests saskaņo pārbaudes laiku ar sertifikāta īpašnieku un pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, veicot:

15.1. izlases veida pārbaudes reizi gadā;

15.2. vispārējas pārbaudes reizi trijos gados.

16. Par veikto pārbaudi dienests sastāda pārbaudes aktu un, ja nepieciešams, sniedz norādījumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai izmaiņām izmēģinājumu veikšanā.

V. Sertifikāta darbības apturēšana, atjaunošana un anulēšana

17. Dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja:

17.1. veicot šo noteikumu 15.1. vai 15.2.apakšpunktā minēto pārbaudi, dienests konstatē, ka izmēģinājumu veicējs neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām un konstatētā neatbilstība ietekmē izmēģinājuma rezultātus. Pieņemot lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu, dienests nosaka trūkumu novēršanas termiņu;

17.2. saņemts sertifikāta īpašnieka iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu.

18. Dienests pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa atjaunošanu, ja:

18.1. sertifikāta īpašnieks novērsis šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētos trūkumus un atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

18.2. sertifikāta darbība apturēta saskaņā ar šo noteikumu 17.2.apakšpunktu un saņemts sertifikāta īpašnieka iesniegums par darbības termiņa atjaunošanu.

19. Atjaunojot sertifikāta darbības termiņu, sertifikāta derīguma termiņš saglabājas.

20. Dienests pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja sertifikāta īpašnieks:

20.1. neatbilst šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajām prasībām un nav iespējams novērst konstatētos trūkumus;

20.2. nespēj veikt izmēģinājumus, pētījumus un analīzes saskaņā ar šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajām prasībām;

20.3. dienesta noteiktajā termiņā nav novērsis šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētos trūkumus;

20.4. iesniedz iesniegumu par sertifikāta anulēšanu.

VI. Noslēguma jautājums

21. Līdz 2005.gada 31.decembrim izmēģinājumus augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijai var veikt persona, kas nav saņēmusi sertifikātu izmēģinājumu veikšanai.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 1993.gada 27.jūlija Direktīvas 93/71/EEK, ar ko groza Padomes direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.909
Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.909

Paskaidrojums iesnieguma aizpildīšanai

1. Informācija par iesniedzēju

Atbildīgā persona aizpilda un paraksta iesniegumu.

2. Izmēģinājuma veids

Iesniegumā norāda plānotos izmēģinājumu veidus, norādot izmēģinājuma vietu, kultūraugu grupu un augu aizsardzības līdzekļa lietošanas kategoriju.

3. Iesniegumam pievienotā informācija, kas raksturo izmēģinājuma veicēju:

3.1. organizatoriskā struktūra — iesniedz informāciju (shēmas veidā) par organizācijas darbības organizatorisko struktūru un pienākumu sadali, sniedz pārskatu par plānotajām izmēģinājumu grupām (ja tādas ir);

3.2. zinātniskais un tehniskais personāls — sniedz pārskatu par nodarbināto personālu, palīgpersonālu un katra darbinieka pienākumiem, pievieno darbinieku CV, kā arī izglītību, tehniskās zināšanas, iemaņas un pieredzi apliecinošus dokumentus;

3.3. darba telpas, laboratorijas, noliktavas — iesniedz telpu plānu, norādot to izmērus, izvietojumu, kā arī aprakstot piemērotību izmēģinājuma vajadzībām;

3.4. izmēģinājumu platības, lauki, siltumnīcas — iesniedz informāciju par izmēģinājumu platības saimnieku un līguma kopiju par izmēģinājumu veikšanu (ja izmēģinājumu platība nepieder izmēģinājumu veicējam). Iesniedz karti, kurā norādīta izmēģinājumu platība un lauku izvietojums, kā arī sniedz informāciju par atrašanās vietu, platību, agronomisko raksturojumu (augsnes agroķīmiskie rādītāji, lauka vēsture par pēdējiem trim gadiem), izvietojumu reljefā un piemērotību izmēģinājumiem;

3.5. tehniskie līdzekļi, iekārtas — iesniedz to iekārtu un citu tehnisko līdzekļu sarakstu, kurus izmanto izmēģinājumu sagatavošanā (piemēram, kodināmās mašīnas, sējmašīnas), kopšanā, apstrādē (piemēram, smidzinātāji), ražas novākšanā (piemēram, kombaini), ražas uzskaitē (piemēram, svari, mitruma mērītāji), ražas analīzē (piemēram, graudu skaitītāji). Norāda tikai to aprīkojumu, kuram nepieciešamas regulāras apkopes un kalibrēšana. Iesniegumam pievienotajā dokumentācijā minētajām iekārtām jāatbilst darbību procedūru aprakstos aprakstītajām iekārtām. Norāda tā darbību procedūru apraksta numuru, kurā iekārta vai tehniskais līdzeklis aprakstīts;

3.6. izmēģinājumu lieta un pārskata paraugs — iesniedz aizpildītu izmēģinājuma lietu (piemēram, izmēģinājuma plānu, protokolus, uzskaites veidlapas) un pārskata paraugu visiem iesniegumā norādītajiem izmēģinājumu veidiem;

3.7. darbību procedūru apraksti (sagatavo saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta ieteikumiem) — iesniedz pabeigto darba procedūru aprakstu sarakstu un pievieno plānoto darba procedūru aprakstu sarakstu (ja tāds ir). Darba procedūru aprakstus sagatavo visām izmēģinājumu veikšanai nepieciešamajām darbībām, sākot ar sēklas materiāla sagatavošanu un lauka iemērīšanu un beidzot ar datu apstrādi un pārskatu sagatavošanu.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 909Pieņemts: 09.11.2004.Stājas spēkā: 13.11.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 12.11.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
96377
{"selected":{"value":"23.11.2013","content":"<font class='s-1'>23.11.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.11.2013","iso_value":"2013\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2004","iso_value":"2004\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2004.-22.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.11.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)