Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumus Nr. 121 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.848

Rīgā 2004.gada 12.oktobrī (prot. Nr.59 45.§)

Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 11.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirama mērķdotācija plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei (turpmāk - mērķdotācija).

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija mērķdotāciju piešķir no līdzekļiem, kas saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam paredzēti mērķdotācijai plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei.

3. Mērķdotāciju piešķir teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādei.

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (turpmāk - ministrs) izveido komisiju, kura pieņem lēmumus par mērķdotācijas piešķiršanu (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir iekļauti pārstāvji no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk - ministrija), Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Komisijas nolikumu apstiprina ministrs.

5. Komisija mērķdotāciju var piešķirt:

5.1. plānošanas reģiona attīstības padomei;

5.2. rajona padomei;

5.3. vietējai pašvaldībai.

6. Mērķdotāciju piešķir līdz 75 % no kopējām teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādes izmaksām, bet ne vairāk par:

6.1. 15000 latiem - plānošanas reģiona, rajona un republikas pilsētas teritorijas plānojumam;

6.2. 12000 latiem - pilsētas un novada teritorijas plānojumam;

6.3. 7000 latiem - pagasta teritorijas plānojumam;

6.4. 4000 latiem - grozījumiem rajona plānojumā vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, ja to nepieciešamību nosaka Eiropas Savienības regula, likums vai Ministru kabineta noteikumi.

7. Papildu mērķdotāciju 1000 latu apmērā teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrādei piešķir tām pašvaldībām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" nepieciešams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums.

II. Mērķdotācijas piešķiršanas kārtība

8. Plānošanas reģiona attīstības padome, rajona padome vai vietējā pašvaldība (turpmāk - mērķdotācijas pieprasītājs) pēc lēmuma pieņemšanas par plānojuma izstrādes uzsākšanu iesniedz ministrijā pieteikumu mērķdotācijas saņemšanai (turpmāk - pieteikums) saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

9. Ministrija izvērtē pieteikuma atbilstību šiem noteikumiem un:

9.1. ja pieteikums atbilst šo noteikumu prasībām, nodod izskatīšanai komisijai;

9.2. ja pieteikums neatbilst šo noteikumu prasībām, nosūta mērķdotācijas pieprasītājam motivētu atzinumu par pieteikuma neatbilstību.

10. Komisija izskata mērķdotācijas pieprasītāja pieteikumu un lemj par mērķdotācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mērķdotāciju.

11. Lēmumā par mērķdotācijas piešķiršanu norāda:

11.1. mērķdotācijas saņēmēju;

11.2. mērķdotācijas piešķiršanas mērķi;

11.3. piešķirtās mērķdotācijas summu;

11.4. avansā izmaksājamās mērķdotācijas summu.

11.5. pārskatu un gala pārskata iesniegšanas termiņus.

12. Komisijas lēmums stājas spēkā, kad to apstiprina ministrs.

13. Ministrija lēmumu par mērķdotācijas piešķiršanu divu nedēļu laikā pēc tā apstiprināšanas nosūta mērķdotācijas saņēmējam un Valsts kasei. Valsts kase izmaksā avansā 50 % no piešķirtās mērķdotācijas, ņemot vērā apstiprinātajā finansēšanas plānā noteiktās summas.

14. Teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādes izmaksas, kurām paredzēta vēl neizmaksātā mērķdotācijas daļa, līdz attiecīgās mērķdotācijas daļas saņemšanai sedz mērķdotācijas saņēmējs no saviem līdzekļiem.

15. Mērķdotāciju tās saņēmējs apgūst 18 mēnešu laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas.

16. Komisijas lēmumā noteikto gala pārskata termiņu var grozīt, ja saņemts mērķdotācijas saņēmēja pamatots iesniegums.

17. Priekšroka mērķdotācijas saņemšanā ir:

17.1. to pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei, kuras mērķdotāciju nav saņēmušas;

17.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei;

17.3. administratīvi teritoriālās reformas procesā apvienoto vietējo pašvaldību (novadu) teritoriju plānojumu izstrādei;

17.4. to pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei, kurās vairāk nekā 30 % no pašvaldības teritorijas aizņem ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālo zonu.

18. Pieteikums netiek pieņemts, ja pieprasītājs nav sniedzis pārskatu par iepriekš piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu vai iesniedzis plānošanas dokumentu, kas izstrādāts par iepriekš piešķirtās mērķdotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma līdzekļiem.

III. Pārskata dokumentu iesniegšana un atlikušās mērķdotācijas daļas izmaksa

19. Divas reizes mērķdotācijas apguves periodā - ne vēlāk kā sešus un 12 mēnešus pēc mērķdotācijas piešķiršanas - mērķdotācijas saņēmējs iesniedz ministrijā pārskatu par piešķirtās mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma izlietojumu (2.pielikums). Pārskatam pievieno finanšu izlietojumu apliecinošu dokumentu kopijas.

20. Mērķdotācijas saņēmējs pēc teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādes ne vēlāk kā šo noteikumu 15.punktā noteiktajā termiņā iesniedz ministrijā gala pārskatu. Gala pārskatam pievieno šādus dokumentus:

20.1. saistošos noteikumus, ar kuriem pieņemts teritorijas plānojums vai tā grozījumi;

20.2. pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu (3.pielikums);

20.3. finanšu izlietojumu apliecinošu dokumentu kopijas.

21. Ministrija mēneša laikā izvērtē iesniegtos gala pārskata dokumentus un:

21.1. ja iesniegtie dokumenti, teritorijas plānojums vai tā grozījumi atbilst normatīvo aktu prasībām, nodod komisijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par atlikušās mērķdotācijas daļas izmaksu;

21.2. ja iesniegtie dokumenti, teritorijas plānojums vai tā grozījumi neatbilst normatīvo aktu prasībām, informē mērķdotācijas saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem, norādot termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie trūkumi.

22. Ministrija konstatēto trūkumu novēršanai var noteikt termiņu, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

23. Ja mērķdotācijas saņēmējs noteiktajā termiņā trūkumus nenovērš, komisija pieņem lēmumu par atlikušās mērķdotācijas daļas neizmaksāšanu vai tās apmēra samazināšanu, vai vēršanos tiesā ar prasību mērķdotācijas saņēmējam atmaksāt izmaksāto avansu vai tā daļu.

24. Ja mērķdotācijas saņēmējs iesniedzis pamatotu lūgumu, ministrijai ir tiesības pagarināt gala pārskata dokumentu iesniegšanas termiņu (ne ilgāk par sešiem mēnešiem). Ministrija par to informē komisiju.

25. Ja mērķdotācijas saņēmējs noteiktā termiņā nav iesniedzis gala pārskata dokumentus vai nav lūdzis pagarināt to iesniegšanas termiņu, komisijas piešķirtās, bet neizmaksātās mērķdotācijas daļu samazina 1 % apmērā par katru nokavēto dienu.

26. Ministrija atlikušo mērķdotācijas daļu pārskaita mērķdotācijas saņēmējam divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma spēkā stāšanās par mērķdotācijas atlikušās daļas izmaksu.

IV. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.150 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 53.nr.).

28. Mērķdotācijas saņēmējiem, kuriem mērķdotācija piešķirta un avansā izmaksāti 50 % no piešķirtā mērķdotācijas apmēra saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumiem Nr.187 "Kārtība, kādā piešķiramas mērķdotācijas pašvaldību teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai", atlikušo mērķdotācijas daļu izmaksā, pamatojoties uz minētajiem noteikumiem.

29. Mērķdotācijas saņēmēji, kuriem mērķdotācija piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.150 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei", pārskata dokumentus par pasākumu izpildi iesniedz saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

30. Ministrija izskata iesniegtos pieteikumus un:

30.1. svītro no mērķdotācijas pieprasītāju saraksta tos pieteikuma iesniedzējus, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.150 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" 24.punktu nav atjaunojuši pieteikumus;

30.2. pieteikumus, kuri atbilst Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.150 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei", virza izskatīšanai komisijā to reģistrācijas kārtībā;

30.3. informē pieteikumu iesniedzējus par nepieciešamību precizēt pieteikumus atbilstoši šiem noteikumiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 20.oktobri.

 

 

 

1-001-848.PNG (91238 bytes)

1-002-848.PNG (84262 bytes)

 

2-001-848.PNG (90697 bytes)

 

3-001-848.PNG (95148 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 848Pieņemts: 12.10.2004.Stājas spēkā: 20.10.2004.Zaudē spēku: 18.02.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 19.10.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
95161
20.10.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)