Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.121

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 14.§)
Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei

(Noteikumu nosaukums MK 28.04.2009. noteikumu Nr.363 redakcijā; nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 11.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei (turpmāk - mērķdotācija).

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.363)

2. Mērķdotāciju piešķir no līdzekļiem, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēti mērķdotācijai.

3. Mērķdotāciju izlieto teritorijas plānojuma vai tā grozījumu (turpmāk - plānojums) izstrādei.

4. Mērķdotāciju piešķir ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora (turpmāk - direktors) rīkojumu izveidota mērķdotācijas teritorijas plānojuma izstrādei piešķiršanas komisija (turpmāk - komisija).

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā)

5. Komisijā iekļauj pārstāvjus no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - aģentūra). Komisija darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu nolikumu.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā)

5.1 Komisijas darbu nodrošina aģentūra.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā)

6. Mērķdotācijas pieprasītājs (turpmāk - pieprasītājs) var būt:

6.1. plānošanas reģions;

6.2. (svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.363);

6.3. vietējās pašvaldības padome (dome).

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830; grozījums par 6.2.apakšpunkta svītrojumu stājas spēkā 01.07.2009., sk. MK 28.04.2009. noteikumu Nr.363 2. punktu)

7. Piešķiramās mērķdotācijas apmērs nepārsniedz 70% no plānojuma izstrādes izmaksām. Pieprasītāja ieguldītā līdzfinansējuma apmērs ir vismaz 30% no plānojuma izstrādes izmaksām.

8. Maksimālais piešķiramās mērķdotācijas apmērs ir:

8.1. plānošanas reģiona un republikas pilsētas teritorijas plānojumam – līdz 20000 latiem;

8.2. novada teritorijas plānojumam – līdz 15000 latiem.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.363 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei piešķir ne vairāk kā 50% no šo noteikumu 8.punktā minētā maksimālā piešķiramās mērķdotācijas apmēra.

10. Ja projektam saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk- stratēģiskais novērtējums), komisija var piešķirt papildu mērķdotāciju līdz 10% no šo noteikumu 8.punktā minētā piešķiramās mērķdotācijas apmēra (nepārsniedzot kopējo piešķiramās mērķdo­tācijas apmēru - 70% no kopējām plānojuma un stratēģiskā novērtējuma izmaksām), ja:

10.1. Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu par stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu;

10.2. lēmums par stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu ir pievienots pieprasījumam mērķdotācijas saņemšanai (turpmāk - pieprasījums);

10.3. pieprasījumā norādītais pieprasītāja kopējais līdzfinansējuma apmērs ir vismaz 30% no plānojuma izstrādes un stratēģiskā novērtējuma kopējām izmaksām.

11. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu nav jāiesniedz gadījumos, kas minēti Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 2.punktā.

12. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830.)

II. Mērķdotācijas piešķiršana

13. Lai saņemtu mērķdotāciju, pieprasītājs aģentūrā iesniedz:

13.1. pieprasījumu (1.pielikums);

13.2. lēmumu par plānojuma izstrādes uzsākšanu;

13.3. informāciju par paveikto plānojuma izstrādē no šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas;

13.4. informāciju par plānojuma izstrādes izmaksām, kas tiks segtas no pieprasītāja līdzekļiem;

13.5. informāciju, kas apliecina, ka pieprasītāja budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi plānojuma izstrādei.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830)

14. Pieprasījums netiek pieņemts, ja pieprasītājs nav iesniedzis:

14.1. pārskatu par iepriekš piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu un to apliecinošus finanšu dokumentus;

14.2. plānošanas dokumentu, kura izstrādei iepriekš tika piešķirta mērķdo­tācija, un komisija lēmusi par atlikušās mērķdotācijas daļas samazinājumu, nosakot, ka mērķdotācijas saņēmējs plānošanas dokumentu izstrādā par saviem finanšu līdzekļiem.

15. Aģentūra izvērtē pieprasījuma atbilstību šiem noteikumiem un, ja nepieciešams, lūdz pieprasītājam precizēt to.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830)

16. Komisija izskata pieprasījumus to iesniegšanas kārtībā un lemj par mērķdotācijas piešķiršanu.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830.)

18. Lēmumā par mērķdotācijas piešķiršanu norāda:

18.1. mērķdotācijas saņēmēju;

18.2. mērķdotācijas piešķiršanas mērķi;

18.3. piešķirtās mērķdotācijas summu;

18.4. avansā izmaksājamo mērķdotācijas summu;

18.5. pārskata dokumentu iesniegšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.363; 18.5.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

19. Komisijas lēmumu apstiprina direktors.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830)

20. Mērķdotācijas saņēmējs (turpmāk - saņēmējs) piecu darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas informē aģentūru par bankas konta rekvizītiem.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830)

21. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc saņēmēja bankas kontu rekvizītu saņemšanas nodrošina avansa maksājuma 50% apmērā no piešķirtās mērķdotā­cijas summas pārskaitīšanu uz saņēmēja norādīto kontu.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830)

22. Saņēmējs mērķdotāciju apgūst 24 mēnešu laikā pēc komisijas lēmuma apstiprināšanas par mērķdotācijas piešķiršanu.

23. Pamatojoties uz saņēmēja iesniegumu, kurā sniegts skaidrojums par plānojuma izstrādē paveikto un plānoto un par finanšu līdzekļu izlietojumu, komisija var pieņemt lēmumu par šo noteikumu 22.punktā minētā termiņa pagarināšanu, bet ne ilgāk kā par sešiem mēnešiem.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā)

24. Plānojuma izstrādē saņēmējs iegulda avansā izmaksāto mērķdotācijas daļu, kā arī no saviem budžeta līdzekļiem - neizmaksāto mērķdotācijas daļu un līdzfinansējumu.

III. Pārskata dokumentu iesniegšana un atlikušās mērķdotācijas daļas izmaksa

25. (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.363.)

26. Šo noteikumu 22.punktā minētajā termiņā saņēmējs aģentūrā iesniedz:

26.1. saistošos noteikumus, ar kuriem pieņemts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu par plānošanas reģiona teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

26.2. pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu (2.pielikums);

26.3. finanšu izlietojumu apliecinošu dokumentu kopijas;

26.4. (svītrots ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.437).

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.363)

27. Plānojuma izstrādei nepieciešamās datortehnikas un programmno­drošinājuma iegādes iekļaušana plānojuma izmaksās pieļaujama tikai tad, ja plānojuma izstrādātājs ir tiešais mērķdotācijas saņēmējs.

28. Aģentūra izvērtē iesniegtos pārskata dokumentus un nodod tos komisijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par atlikušās mērķdotācijas daļas izmaksu vai informē saņēmēju par nepieciešamību veikt precizējumus, norādot termiņu (ne ilgāku par diviem mēnešiem), līdz kuram novēršami konstatētie trūkumi.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830)

29. Izskatot jautājumu par neizmaksātās mērķdotācijas daļas izmaksu, komisija izvērtē aģentūras sniegto informāciju par šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

29.1. par neizmaksātās mērķdotācijas daļas izmaksu pilnā apmērā, ja saņēmējs ir izpildījis šo noteikumu 26.punktā minētās prasības;

29.2. par neizmaksātās mērķdotācijas daļas neizmaksāšanu, ja saņēmējs nav izpildījis šo noteikumu 26.punktā minētās prasības;

29.3. par neizmaksātās mērķdotācijas daļas samazināšanu 50 % apmērā, ja saņēmējs nav ievērojis šo noteikumu 22.punktā minēto termiņu un nav iesniedzis objektīvu pamatojumu termiņa pagarinājumam. Komisija nosaka termiņu (ne ilgāku par sešiem mēnešiem), kurā iesniedzami šo noteikumu 26.punktā minētie dokumenti;

29.4. par avansa maksājuma vai tā daļas atmaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja saņēmējs nav izpildījis šo noteikumu 26.punktā minētās prasības vai mērķdotācija ir izlietota neatbilstoši mērķim;

29.5. par neizmaksātās mērķdotācijas daļas izmaksāšanu samazinātā apmērā, ja saņēmēja līdzfinansējuma daļa neatbilst normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai vai ja saņēmējs atsakās no neizmaksātās mērķdotācijas daļas.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.363; grozījums 29.4.apakšpunktā par vārdu “mērķdotācijas apguves laikā nav sniedzis starpziņojumu” svītrošanu stājas spēkā 01.07.2009., sk. MK 28.04.2009. noteikumu Nr.363 2. punktu)

29.1 Ja tiek pieņemts šo noteikumu 29.2.apakšpunktā minētais lēmums, tajā norāda, ka izdevumus, kas saistīti ar plānojuma izstrādes pabeigšanu, sedz saņēmējs.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.830 redakcijā)

30. Atlikušo mērķdotācijas daļu izmaksā šo noteikumu 20. un 21.punktā minētajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumus Nr.848 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 165.nr.).

32. Mērķdotācijas saņēmējiem, kuriem mērķdotācija piešķirta un avansā izmaksāti 50 % no piešķirtā mērķdotācijas apmēra saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.150 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķ­dotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" (turpmāk - noteikumi Nr.150) vai Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.848 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" (turpmāk - noteikumi Nr.848), atlikušo mērķdotācijas daļu izmaksā, ņemot vērā attiecīgajos noteikumos minētos nosacījumus.

33. Mērķdotācijas saņēmējiem, kuriem mērķdotācija piešķirta saskaņā ar noteikumiem Nr.150 vai noteikumiem Nr.848 un kuri pēc šo noteikumu spēkā stāšanās lūguši pārskata dokumentu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, atlikušo mērķdotācijas daļu izmaksā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

34. Ja saskaņā ar noteikumu Nr.848 7.punktu mērķdotācijas saņēmējam papildus ir piešķirta mērķdotācija 1000 latu apmērā plānojuma stratēģiskajam novērtējumam, bet Vides pārraudzības valsts birojs ir lēmis par stratēģiskā novērtējuma procedūras nepiemērošanu, komisija, izskatot jautājumu par atlikušās daļas izmaksu, lemj par mērķdotācijas izmaksu samazinātā apmērā.

35. Aģentūra pārskata pieprasījumus, kuri iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, un:

35.1. pieprasījumus, kuri atbilst noteikumiem Nr.848, virza izskatīšanai komisijā to reģistrācijas kārtībā;

35.2. informē pieprasījuma iesniedzēju par nepieciešamību precizēt pieprasījumu atbilstoši šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.830)

36. Pēc 2009.gada 1.jūlija novada dome informē komisiju par novada teritoriālo vienību saistību pārņemšanu, iesniedzot komisijā pārskatu par piešķirtās mērķdotācijas un mērķdotācijas saņēmēja līdzfinansējuma izlietojumu uz 2009.gada 1.jūliju. Komisija izdara grozījumus lēmumā par mērķdotācijas piešķiršanu.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.363 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

37. Komisija var papildus piešķirt mērķdotāciju līdz šo noteikumu 8.punktā minētajam apmēram tiem mērķdotācijas saņēmējiem, kuriem mērķdotācija pie­šķirta saskaņā ar noteikumiem Nr.150 vai noteikumiem Nr.848, ja mērķdotācijas saņēmējs ir iesniedzis pamatotu lūgumu, kurā norādīts, ka mērķdotācijas saņēmējs apņemas nodrošināt plānojuma kopējo līdzfinansējuma daļu šajos noteikumos noteiktajā apmērā.

38. Rajona padome, kurai piešķirta mērķdotācija, šo noteikumu 26.punktā minētos dokumentus iesniedz aģentūrā līdz 2009.gada 1.jūnijam.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.363 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.121
Pieprasījums mērķdotācijas saņemšanai plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādei

(Pielikuma nosaukums MK 28.04.2009. noteikumu Nr.363 redakcijā; nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

02.JPG (57392 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.121
Pārskats par piešķirtās mērķdotācijas un mērķdotācijas saņēmēja līdzfinansējuma izlietojumu teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādei
03.JPG (45664 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 121Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 18.02.2006.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 17.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
128380
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2009","iso_value":"2009\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2008","iso_value":"2008\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2008.-07.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-20.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)