Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumus Nr. 1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.830

Rīgā 2004.gada 5.oktobrī (prot. Nr.58 27.§)
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksātnespējīgā darba devēja administrators (turpmāk - administrators) iesniedz valsts aģentūrā "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrācija) informāciju par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu izskatīšanu un apmierināšanu, un kārtību, kādā no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek apmierināti darbinieku prasījumi.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

2. Administrators Maksātnespējas administrācijā iesniedz šādus dokumentus (vai norāda, kad dokumenti iesniegti Maksātnespējas adminis­trācijā):

2.1. iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku pra­sījumu garantiju fonda līdzekļiem (veidlapas paraugs - 1.pielikumā);

2.2. darbinieku sarakstu (veidlapu paraugi - 2., 3., 4., 5. un 6.pielikumā);

2.3. administratoram iesniegtos darbinieku kreditoru prasījumus (kreditoru prasījumu dokumentu kopijas);

2.4. tiesas spriedumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu (norakstu);

2.5. tās kreditoru sapulces protokolu (kopiju), kurā pieņemts lēmums par maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma noteikšanu;

2.6. administratora lēmumu par darbinieku kreditoru prasījumu atzīšanu (kopiju);

2.7. administratora rakstisku apliecinājumu par darbinieku kreditoru pra­sījumu atzīto summu iekļaušanu kreditoru prasījumu reģistrā (apliecināts izraksts no kreditoru prasījumu reģistra);

2.8. dokumentus (kopijas), kas pamato darbinieku tiesības saņemt atlīdzību par citu veidu apmaksātu prombūtni pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

2.9. to maksātnespējīgā darba devēja darbinieku darba līgumus (kopijas), kuri ir bijuši vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar maksātnespējīgo darba devēju un kuri ir vai divu gadu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir bijuši maksātnespējīgā darba devēja komercsabiedrības, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības dibinātāji, dalībnieki - kapitāla daļu īpašnieki vai akcionāri, ieguldītāji, biedri, pārvaldes institūciju (izpildinstitūciju) locekļi vai prokūristi ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām. Informāciju par šajā apakšpunktā norādīto darbinieku statusu norāda, iesniedzot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto darbinieku sarakstu (2.veidlapas 12.ailē norādāmā informācija + 3.veidlapas 14.ailē norādāmā informācija + 4.veidlapas 13.ailē norādāmā informācija + 5.veidlapas 12.ailē norādāmā informācija);

2.10. to darbinieku darba līgumus (kopijas), kuriem atlaišanas pabalsts pieprasīts divu, triju vai četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā;

2.11. Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņas par darbspēju zu­dumu (kopijas);

2.12. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas par to, vai attie­cīgajiem darbiniekiem, kad tiem konstatēta arodslimība (ja arodslimība konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra), ir bijis apdrošinātās personas statuss atbil­stoši likumam "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām";

2.13. tās kreditoru sapulces protokolu (kopiju), kurā pieņemts lēmums par Maksātnespējas administrācijas darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto vai izmaksājamo summu iekļaušanu izlīgumā un atmaksāšanu pilnā apmērā, ja kreditoru sapulce ir pieņēmusi izlīguma iespēju;

2.14. tās kreditoru sapulces protokolu (kopiju), kurā pieņemts lēmums par Maksātnespējas administrācijas darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto vai izmaksājamo summu iekļaušanu sanācijas plānā un atmaksāšanu pilnā apmērā, ja kreditoru sapulce ir atbalstījusi sanācijas iespēju.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

3. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no administratora arī citu informāciju, kas apliecina darbinieku prasījumu un to apmēru pamatotību.

4. Administrators ir atbildīgs par iesniegumā norādīto ziņu (personu datu, summu, maksājumu periodu, darba tiesisko attiecību periodu, rekvizītu) patiesumu un apliecina to ar parakstu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.926)

5. Maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz administratora iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai, un Maksātnespējas administrācijas direktors izdod attiecīgu rīkojumu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.926)

5.1 Ja Maksātnespējas administrācijā nav iesniegti visi nepieciešamie do­kumenti vai pieprasītā informācija par darbinieku prasījumu izskatīšanu, Maksātnespējas administrācija, lemjot par darbinieku prasījumu apmierināšanu vai par ziņojuma iesniegšanu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās institūcijās un administratīvā procesa apturēšanu, pagarina administratora iesniegto darbinieku prasījumu izvērtēšanas laiku un pieņem attiecīgos lēmumus mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti vai pieprasītā informācija.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

6. Administrators organizē un nodrošina darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirto naudas līdzekļu izmaksu darbiniekiem. Administratoram nav tiesību darbinieku prasījumu apmierināšanai saņemtos naudas līdzekļus izmantot citiem mērķiem.

7. Piešķirtos naudas līdzekļus administrators izmaksā darbiniekiem iespējami īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts Maksātnespējas administrācijas lēmums par maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanu. Ja minētajā laikposmā maksātnespējīgā darba devēja darbinieki nav ieradušies saņemt viņiem piešķirtos naudas lī­dzekļus, administrators ierakstītā pasta sūtījumā (uz darbinieka deklarēto dzīvesvietu un uz darbinieka kreditora prasījumā norādīto adresi) nosūta maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem uzaicinājumu mēneša laikā ierasties saņemt piešķirtos naudas līdzekļus vai mēneša laikā sniegt informāciju par norēķinu kontiem.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

8. Ja mēneša laikā no dienas, kad nosūtīts šo noteikumu 7.punktā minētais ierakstītais pasta sūtījums, maksātnespējīgā darba devēja darbinieki nav ieradušies saņemt viņiem piešķirtos naudas līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda vai nav snieguši informāciju par norēķinu kontiem, administrators ierakstītā pasta sūtījumā (uz darbinieka deklarēto dzīvesvietu un uz darbinieka kreditora prasījumā norādīto adresi) ar informācijas pieprasījuma satura apliecinājumu nosūta maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem atkārtotu pieprasījumu par iespējām izmaksāt darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtos naudas līdzekļus.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

8.1 Ja divu mēnešu laikā no dienas, kad ierakstītā pasta sūtījumā maksāt­nespējīgā darba devēja darbiniekiem nosūtīts šo noteikumu 8.punktā minētais atkārtotais pieprasījums (bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts Maksātnespējas administrācijas lēmums par maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanu), maksātnespējīgā darba devēja darbinieki nav ieradušies saņemt piešķirtos naudas līdzekļus vai nav snieguši administratoram nepieciešamo informāciju par iespējām izmaksāt no darbinieku prasījumu garantiju fonda piešķirtos naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai, administrators pārskaita no darbinieku prasījumu garantiju fonda piešķirtos, bet konkrētiem maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem neizmaksātos naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai atpakaļ Maksātnespējas administrācijas kontā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

8.2 Ja administrators no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksātos, bet konkrētiem maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem neizmaksātos naudas līdzekļus pārskaitījis atpakaļ Maksātnespējas administrācijas kontā atbilstoši šo noteikumu 8. un 8.1 punktam, tiem maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem, kuri šo noteikumu 8.1 punktā norādītajā termiņā nav ieradušies saņemt viņiem piešķirtos naudas līdzekļus vai nav snieguši administratoram nepieciešamo informāciju par iespējām izmaksāt no darbinieku prasījumu ga­rantiju fonda piešķirtos naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai, atkārtoti no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbi­nieku prasījumi netiek apmierināti.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

9. Administrators triju nedēļu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par darbinieku prasījumu apmierināšanu, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Valsts ieņēmumu dienestu par Maksātnespējas administrācijas piešķirtajiem naudas līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai, iesniedzot minētajās institūcijās to darbinieku sarakstu, par kuriem ir samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.926)

10. Pēc maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierinā­šanas atbilstoši Maksātnespējas administrācijas pieņemtajam lēmumam un piešķirtajiem naudas līdzekļiem administrators 10 nedēļu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par darbinieku prasījumu apmierināšanu, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms kreditoru noslēguma sapulces sasaukšanas dienas, iesniedz Mak­sātnespējas administrācijā pārskatu (veidlapas paraugs - 7.pielikumā) par Maksātnespējas administrācijas no darbinieku prasījumu garantiju fonda piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu darbinieku prasījumu apmierināšanai. Divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 8.1 punktā minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms kreditoru noslēguma sapulces sasaukšanas dienas administrators pārskatu par naudas līdzekļu izlietojumu darbinieku prasījumu apmierināšanai iesniedz atkārtoti.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

11. Ja no piešķirtajiem līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai tiek ieturētas saskaņā ar izpildu dokumentiem piedzenamās summas, administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā izpildu dokumentu kopijas kopā ar šo noteikumu 10.punktā minēto pārskatu.

12. Administratora pienākums ir pēc Maksātnespējas administrācijas pie­prasījuma informēt Maksātnespējas administrāciju par maksātnespējas procesa gaitu, par Maksātnespējas administrācijas prasījuma summu iekļaušanu kre­ditoru prasījumu reģistrā darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda piešķirto naudas līdzekļu apmērā, kā arī par Maksātnespējas administrācijas iespējām atgūt no darbinieku prasījumu garan­tiju fonda izmaksātos naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumus Nr.556 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Tieslietu ministre V.Muižniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

KN926P1_PAGE_2.JPG (156691 bytes)

KN926P1_PAGE_3.JPG (157919 bytes)

KN926P1_PAGE_4.JPG (172018 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

KN926P6_PAGE_1.JPG (61545 bytes)

KN926P6_PAGE_2.JPG (13264 bytes)

7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.926 redakcijā)

KN926P7_PAGE_1.JPG (68952 bytes)

KN926P7_PAGE_2.JPG (69759 bytes)

KN926P7_PAGE_3.JPG (132284 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 830Pieņemts: 05.10.2004.Stājas spēkā: 09.10.2004.Zaudē spēku: 19.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 08.10.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
94733
{"selected":{"value":"01.01.2008","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-18.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-18.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2004","iso_value":"2004\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2004.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)