Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumus Nr. 74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.248

Rīgā 2000.gada 25.jūlijā (prot. Nr.33, 16.§)

Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka individuālo aizsardzības līdzekļu būtiskās drošības prasības un šo prasību ievērošanas uzraudzības mehānismu, lai, pārdodot, dāvinot vai nododot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās iekšējā tirgū (turpmāk - piedāvāšana tirgū) individuālos aizsardzības līdzekļus, neradītu draudus lietotāja veselībai, dzīvībai vai videi, kā arī nosaka tirgus uzraudzības institūcijas un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība.

2. Individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk - aizsardzības līdzekļi) ir ražotāja izveidotas:

2.1. ierīces, izstrādājumi, iekārtas un sistēmas, kas sastāv no vairākiem atsevišķiem izstrādājumiem un paredzētas lietotāja aizsardzībai pret risku, ko rada viens vai vairāki kaitīgi vai bīstami darba vides faktori;

2.2. ierīces, izstrādājumi, iekārtas un sistēmas, kas apvieno šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto aizsardzības līdzekli ar izstrādājumu vai ierīci, kuru lietotājs izmanto (valkā vai tur rokā) specifisku darbību veikšanai;

2.3. savstarpēji maināmas aizsardzības līdzekļa normālai darbībai svarīgas aizsardzības līdzekļa sastāvdaļas, kas izmantojamas tikai attiecīgajā aizsardzības līdzeklī.

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. aizsardzības līdzekļiem, kuri paredzēti eksportam uz citām valstīm, izņemot Eiropas Savienības valstis, ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos nav paredzēta cita kārtība;

3.2. bruņoto spēku vajadzībām projektētiem un ražotiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, ķiveres, vairogi);

3.3. pašaizsardzībai paredzētajiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, aerosolu baloniņi);

3.4. tikai privātai lietošanai projektētiem un ražotiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, galvassegas, sezonas apģērbs, apavi, cimdi);

3.5. personu aizsardzībai vai glābšanai uz kuģiem un lidmašīnās paredzētajiem aizsardzības līdzekļiem, kurus nelieto pastāvīgi;

3.6. ķiverēm ar vizoru, kas paredzētas personu aizsardzībai, lietojot divu vai trīs riteņu transportlīdzekļus ar motoru.

4. Labklājības ministrija, sadarbojoties ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju, iesaka valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" piemērojamo standartu sarakstu.

5. Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šajos noteikumos noteikto būtisko drošības prasību izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti).

6.  Labklājības ministrija ir atbildīga par priekšlikumu iesniegšanu Ministru kabinetā par kompetentu atbilstības novērtēšanas institūciju pilnvarošanu, kuras novērtē aizsardzības līdzekļu atbilstību saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk - pilnvarotā institūcija). Pilnvarotā institūcija atbilst šādām prasībām:

6.1. pilnvarotās institūcijas rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums tehnisko un administratīvo uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar pārbaužu un uzraudzības procedūrām;

6.2. pilnvarotās institūcijas personāls novērtēšanu un apliecināšanu veic profesionāli, godprātīgi un tehniski kompetenti. Tas ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas), kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanu vai pārbaudes rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai organizācijām, kas ir ieinteresētas novērtēšanas rezultātos;

6.3. pilnvarotās institūcijas personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko tas ieguvis, veicot pārbaudes (izņemot informāciju, kas tiek sniegta valsts uzraudzības un kontroles iestādēm);

6.4. pilnvarotā institūcija nodrošina savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz darbībām, ko tā ir pilnvarota veikt.

7. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", kas ir novērtējusi pilnvarotās institūcijas kompetenci, periodiski pārbauda šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunkta prasību izpildi.

8. Aizsardzības līdzekļus iedala trīs kategorijās atkarībā no riska darba vidē. Aizsardzības līdzekļa kategoriju nosaka ražotājs.

9. Pirmajā aizsardzības līdzekļu kategorijā ietilpst vienkāršas uzbūves aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā pret darba vides risku, kuru lietotājs pats spēj laikus novērtēt un kas ir minimāli kaitīgs un (vai) minimāli bīstams:

9.1. virspusēja mehāniska iedarbība;

9.2. vājas iedarbības ķīmiskās tīrīšanas līdzekļi;

9.3. karstas detaļas, kuru temperatūra nav augstāka par 50 °C;

9.4. parastas atmosfēras parādības;

9.5. grūdieni un vibrācijas, kas neietekmē cilvēka dzīvībai svarīgas funkcijas un nerada neatgriezeniskus ķermeņa daļu bojājumus.

10. Otrajā aizsardzības līdzekļu kategorijā ietilpst aizsardzības līdzekļi, kas neatbilst ne pirmajai, ne trešajai kategorijai.

11. Trešajā aizsardzības līdzekļu kategorijā ietilpst sarežģītas uzbūves aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā pret darba vides risku, kuru lietotājs pats nespēj pietiekami ātri novērtēt un kas apdraud cilvēka dzīvību vai negatīvi un neatgriezeniski ietekmē cilvēka veselību:

11.1. cietu vai šķidru daļiņu aerosoli, kairinošas vai toksiskas gāzes un radioaktīvās vielas;

11.2. pilnīga izolācija no ārējās atmosfēras, arī niršana šķidrā vidē;

11.3. bīstamas ķīmiskās un radioaktīvās vielas, bīstamie ķīmiskie un radioaktīvie produkti vai jonizējošais starojums (ķermeņa aizsardzība);

11.4. avārijas apstākļi, ko raksturo augsta temperatūra (100 °C un augstāka), infrasarkanais starojums, liesmas vai liels daudzums izkusuša materiāla;

11.5. avārijas apstākļi, ko raksturo zema temperatūra (-50 °C un zemāka);

11.6. kritiens no liela augstuma;

11.7. elektriskā strāva un bīstami spriegumi vai augstspriegums, ja aizsardzības līdzekli lieto izolācijai.

12. Visiem aizsardzības līdzekļiem, kuri tiek piedāvāti tirgū, ražotājs, piegādātājs vai importētājs pievieno:

12.1. tehnisko dokumentāciju, kurā ir šāda informācija:

12.1.1. aizsardzības līdzekļa vispārīgs apraksts;

12.1.2. darbību apraksts, kas veiktas, lai izpildītu šajos noteikumos noteiktās prasības;

12.2. atbilstības deklarāciju (1.pielikums).

13. Visus tirgū piedāvātos aizsardzības līdzekļus marķē ar CE marķējumu (2.pielikums) saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļas prasībām.

14. Papildus šo noteikumu 12.punktā minētajiem dokumentiem un marķējumam otrās un trešās kategorijas aizsardzības līdzekļiem attiecīgi pievieno:

14.1. otrās kategorijas aizsardzības līdzekļiem - tipa pārbaudes sertifikātu, kas iegūts šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā;

14.2. trešās kategorijas aizsardzības līdzekļiem:

14.2.1. tipa pārbaudes sertifikātu un kvalitātes sistēmas sertifikātu, kas iegūts šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

14.2.2. informāciju, kas paredzēta tikai attiecīgi apmācītām personām, kuras spēj nodrošināt aizsardzības līdzekļa pareizu lietošanu;

14.2.3. informāciju par veicamajām darbībām, kas nosaka, vai aizsardzības līdzeklis ir pareizi noregulēts un funkcionāli gatavs izmantošanai;

14.3. otrās un trešās kategorijas aizsardzības līdzekļiem:

14.3.1. informāciju par aizsardzības līdzekļa glabāšanu, izmantošanu, tīrīšanu, apkopi, apkalpošanu un ieteicamajiem dezinfekcijas līdzekļiem (tie nedrīkst kaitīgi iedarboties uz aizsardzības līdzekli un lietotāju, ja tiek lietoti saskaņā ar instrukciju);

14.3.2. informāciju par aizsardzības līdzekļa darbības mehānismu testos un tehniskajos testos noteikto aizsardzības līmeni;

14.3.3. informāciju par piemērotajiem papildpiederumiem un attiecīgo rezerves daļu raksturlielumiem;

14.3.4. informāciju par aizsardzības līdzekļa aizsardzības spēju pret risku kaitīgā un bīstamā darba vidē un ar aizsardzības līdzekļa lietošanu saistītiem ierobežojumiem;

14.3.5. informāciju par aizsardzības līdzekļa vai atsevišķu tā sastāvdaļu derīguma termiņu;

14.3.6. informāciju par aizsardzības līdzekļa transportēšanai nepieciešamo iepakojumu;

14.3.7. pazīšanas zīmju un apzīmējumu svarīguma norādes.

15. Ar šo noteikumu 12., 13. un 14.punktā minētajiem dokumentiem un marķējumu ražotājs, piegādātājs vai importētājs nodrošina pilnvaroto institūciju, kura novērtē attiecīgā aizsardzības līdzekļa atbilstību, kā arī tirgus uzraudzības iestādi (pēc pieprasījuma).

16. Ja importētās iekārtas ražotājam Latvijā nav reģistrēta pilnvarotā pārstāvja, par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs aizsardzības līdzekļa importētājs.

II. Aizsardzības līdzekļa tipa pārbaudes sertifikāta iegūšana

17. Aizsardzības līdzekļa tipa pārbaude (B modulis) ir procedūra, kurā pilnvarotā institūcija, pamatojoties uz ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja iesniegumu, nosaka un apstiprina (sertificē) aizsardzības līdzekļa tipa (parauga) atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

18. Aizsardzības līdzekļa tipa pārbaudei nepieciešamo paraugu skaitu nosaka pilnvarotā institūcija atkarībā no veicamo pārbaužu specifikas un aizsardzības līdzekļa uzbūves.

19. Iesniegumu konkrētā aizsardzības līdzekļa tipa pārbaudei ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis drīkst iesniegt tikai vienā pilnvarotajā institūcijā.

20. Iesniegumā ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis norāda ražotāja nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 12. un 14.punktā minētos attiecīgajai aizsardzības līdzekļu kategorijai nepieciešamos dokumentus.

21. Pēc ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja iesnieguma saņemšanas pilnvarotā institūcija pārbauda:

21.1. ražotāja tehnisko dokumentāciju, lai noteiktu aizsardzības līdzekļa atbilstību piemērojamajiem standartiem. Ja ražotājs nav lietojis vai tikai daļēji lietojis piemērojamos standartus vai attiecīgie piemērojamie standarti nav izstrādāti, pilnvarotā institūcija pārbauda ražotāja izmantoto tehnisko specifikāciju atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

21.2. aizsardzības līdzekļa paraugu:

21.2.1. pārliecinās, vai paraugs izgatavots saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju un to var pilnīgi droši lietot atbilstoši tā uzdevumam;

21.2.2. veic nepieciešamās pārbaudes un testus, lai noteiktu parauga atbilstību piemērojamajiem standartiem. Ja ražotājs nav lietojis vai tikai daļēji lietojis piemērojamos standartus vai attiecīgie piemērojamie standarti nav izstrādāti, pilnvarotā institūcija pārbauda ražotāja izmantoto tehnisko specifikāciju atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

22. Ja paraugs atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, pilnvarotā institūcija izsniedz ražotājam aizsardzības līdzekļa tipa pārbaudes sertifikātu, kas apstiprina aizsardzības līdzekļa atbilstību un kurā norādītas ziņas par tā izdošanu. Sertifikātam pievieno aprakstus un zīmējumus, kas nepieciešami apstiprinātā sertificētā parauga identificēšanai. Aizsardzības līdzekļa tipa pārbaudes sertifikātu un tam pievienotos aprakstus un zīmējumus glabā 10 gadus pēc pēdējā aizsardzības līdzekļa piedāvāšanas iekšējā tirgū un pēc pieprasījuma uzrāda tirgus uzraudzības iestādēm.

23. Ja pilnvarotā institūcija pieņēmusi lēmumu neizsniegt aizsardzības līdzekļa tipa pārbaudes sertifikātu, tā informē par to ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi un pārējās pilnvarotās institūcijas un norāda atteikuma iemeslu.

III. Aizsardzības līdzekļa atbilstības nodrošināšanas procedūras

24. Ražotājs var izvēlēties, izveidot, uzturēt un pieteikt apstiprināšanai (sertificēšanai) vienu no šādām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām:

24.1. aizsardzības līdzekļa kvalitātes nodrošināšanas sistēma (E modulis);

24.2. aizsardzības līdzekļa pilnīga kvalitātes nodrošināšanas sistēma (H modulis).

25. Ražotājs iesniedz pilnvarotajā institūcijā iesniegumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprināšanai (sertificēšanai).

26. Šo noteikumu 25.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

26.1. šo noteikumu 12. un 14.punktā minētos dokumentus;

26.2. šādus kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentus:

26.2.1. kvalitātes nodrošināšanas uzdevumus, organizatoriskās shēmas, amatpersonu atbildības un viņu pilnvaru aprakstus attiecībā uz produkcijas kvalitāti;

26.2.2. to pārbaužu un testu aprakstus, kuri tiek veikti pēc aizsardzības līdzekļa izgatavošanas;

26.2.3. informāciju par kvalitātes sistēmas efektivitātes nodrošināšanas līdzekļiem un organizatoriskajiem pasākumiem;

26.3. rakstisku apņemšanos izpildīt visas prasības, ko nosaka kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kā arī rūpēties par šīs sistēmas atbilstību un efektivitāti.

27. Aizsardzības līdzekļa kvalitātes nodrošināšanas sistēma (modulis E) ietver šādus pasākumus:

27.1. ražotājs ražošanas procesā (arī aizsardzības līdzekļa galaprodukta pārbaudē un testos) nodrošina produkcijas viendabīgumu un aizsardzības līdzekļa atbilstību aizsardzības līdzekļa tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

27.2. pilnvarotā institūcija izvēlas pietiekamu daudzumu aizsardzības līdzekļu paraugu, pārbauda tos un veic piemērojamajos standartos noteiktos testus, kā arī testus, kas nepieciešami, lai noteiktu aizsardzības līdzekļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

27.3 . pilnvarotā institūcija ne retāk kā reizi gadā izlases veidā veic nepieciešamās pārbaudes un izsniedz ražotājam pārbaudes (audita) ziņojumus.

28. Aizsardzības līdzekļa pilnīga kvalitātes nodrošināšanas sistēma (H modulis) ietver šādus pasākumus:

28.1. ražotājs nodrošina pilnvarotajai institūcijai aizsardzības līdzekļu inspicēšanas, testēšanas un uzglabāšanas kontroles iespējas un nepieciešamo informāciju;

28.2. kvalitātes sistēmas pārbaudes (audita) ietvaros pilnvarotā institūcija pārbauda aizsardzības līdzekļus un veic piemērojamajos standartos noteiktos testus, kā arī testus, kas nepieciešami, lai noteiktu aizsardzības līdzekļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

28.3. pilnvarotā institūcija novērtē, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina aizsardzības līdzekļa atbilstību attiecīgā tipa sertifikātam, un lēmumu rakstiski paziņo ražotājam. Lēmumā jābūt pamatotam pārbaudes (audita) atzinumam. Ja kvalitātes sistēma nodrošina aizsardzības līdzekļa atbilstību attiecīgā tipa sertifikātam un šajos noteikumos noteiktajām prasībām, pilnvarotā institūcija izsniedz ražotājam kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu.

29. Ražotājs informē pilnvaroto institūciju, kas sertificējusi attiecīgo aizsardzības līdzekļa kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par plānotajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. Pilnvarotā institūcija novērtē, vai plānotās izmaiņas ietekmēs aizsardzības līdzekļa atbilstību apstiprinātajam (sertificētajam) aizsardzības līdzekļa tipam, un lēmumu rakstiski paziņo ražotājam.

30. Pilnvarotā institūcija periodiski pārbauda, vai ražotājs izmanto apstiprināto (sertificēto) kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un izsniedz ražotājam pārbaužu (auditu) ziņojumus.

31. Pilnvarotā institūcija ir tiesīga veikt iepriekš nepieteiktas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārbaudes (auditus). Pēc pārbaudes (audita) pilnvarotā institūcija izsniedz ražotājam pārbaudes (audita) ziņojumu.

32. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātus un pārbaužu (auditu) ziņojumus ražotājs uzrāda pilnvarotajai institūcijai vai tirgus uzraudzības iestādei (pēc pieprasījuma).

33. Ja pilnvarotā institūcija pārbaudē konstatē, ka aizsardzības līdzeklis nav viendabīgs, neatbilst aizsardzības līdzekļa tipa sertifikātam vai šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā veic attiecīgas darbības un informē par to pilnvarotās institūcijas, kas izsniegušas aizsardzības līdzekļa tipa sertifikātu un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, kā arī tirgus uzraudzības iestādi.

IV. CE marķējums

34. Ja pilnvarotā institūcija ir novērtējusi aizsardzības līdzekļa atbilstību un atzinusi, ka tas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs katru aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu marķē ar CE marķējumu tā, lai marķējums būtu labi saskatāms un salasāms visā aizsardzības līdzekļa izmantošanas laikā.

35. Pilnvarotā institūcija, kura novērtējusi trešās kategorijas aizsardzības līdzekļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, nosaka CE marķējuma pēdējos divus ciparus (marķēšanas gada pēdējos divus ciparus) un pievieno savu identifikācijas numuru.

36. Uz aizsardzības līdzekļa un tā iepakojuma nedrīkst izvietot zīmes vai uzrakstus, ko varētu sajaukt ar CE marķējumu.

37. CE marķējuma izmēru ražotājs var palielināt vai samazināt, ievērojot paraugā dotās proporcijas.

38. Abi CE marķējuma komponenti ir ar vienādu vertikālo izmēru, un tas nedrīkst būt mazākas par pieciem milimetriem.

V. Tirgus uzraudzība

39. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā un Valsts darba inspekcija darba vietās veic aizsardzības līdzekļu tirgus uzraudzību, nodrošinot, lai aizsardzības līdzekļi, uz kuriem attiecināmas šo noteikumu prasības, tiktu piedāvāti tirgū - pārdoti, dāvināti vai nodoti lietošanā pret atlīdzību vai bez tās, izņemot aizsardzības līdzekļu nodošanu pārstrādei vai utilizācijai, - tikai tad, ja tie, atbilstoši uzstādīti, uzturēti un lietoti, neapdraud cilvēku veselību, dzīvību vai vidi.

40. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka aizsardzības līdzeklis neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā veic normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, lai nepieļautu attiecīgo aizsardzības līdzekļu piedāvāšanu tirgū un lietošanu.

41. Ja tirgus uzraudzības iestāde atklāj, ka aizsardzības līdzeklis ar CE marķējumu tiek pareizi lietots paredzētajiem mērķiem un tomēr rada draudus cilvēku un mājdzīvnieku veselībai un dzīvībai vai nodara zaudējumus videi, tā piedāvāšana tirgū tiek apturēta un lietošana aizliegta. Attiecīgā informācija tiek nosūtīta aizsardzības līdzekļa ražotājam vai aizsardzības līdzekļa importētājam.

42. Šo noteikumu prasībām neatbilstošu aizsardzības līdzekļu prezentācija (reklāma) tirdzniecības gadatirgos, izstādēs un citās vietās ir pieļaujama tikai tad, ja tiem ir pievienota skaidri salasāma norāde par to, ka tie nav iepērkami vai izmantojami, kamēr ražotājs vai tā pilnvarotais izplatītājs nav nodrošinājis atbilstību šo noteikumu prasībām.

VI. Būtiskās prasības lietotāja veselības un drošības aizsardzībai

43. Aizsardzības līdzekļi (arī to sairšanas produkti) nedrīkst ietekmēt lietotāja higiēnu un veselību.

44. Tām aizsardzības līdzekļa sastāvdaļām, kuras saskaras vai var saskarties ar lietotāju, nedrīkst būt virsmas negludumi, asi stūri, izciļņi un citi veidojumi, kas varētu izraisīt kairinājumu vai ievainojumu.

45. Pēc iespējas samazina aizsardzības līdzekļa radītos lietotāja uztveres, kustību vai ieņemamo pozu ierobežojumus. Aizsardzības līdzeklis nedrīkst izraisīt tādas lietotāja kustības, kuras rada draudus viņam vai citai personai.

46. Aizsardzības līdzekļa pareiza lietošana ir viegla un atbilstoša apstākļiem, lietotāja kustībām un pozām. Aizsardzības līdzekli piemēro lietotāja ķermeņa uzbūvei, izmantojot regulēšanas un piestiprināšanas sistēmas, nodrošinot lietotāju ar attiecīgu izmēru aizsardzības līdzekļiem.

47. Aizsardzības līdzeklim jābūt pēc iespējas vieglākam. Tam jānodrošina pietiekama aizsardzība pret konkrētu kaitīgu un bīstamu risku darba vidē.

48. Ja viens ražotājs ražo dažādus aizsardzības līdzekļus (aizsardzības līdzekļa tipus), tiem jābūt savietojamiem, lai nodrošinātu ķermeņa blakusdaļu vienlaicīgu aizsardzību pret vairākiem kaitīgiem un bīstamiem riskiem darba vidē.

49. Aizsardzības līdzekļi, kas aptver aizsargājamās ķermeņa daļas, nodrošina pietiekamu aizsargājamo ķermeņa daļu ventilāciju, lai samazinātu svīšanu aizsardzības līdzekļa lietošanas laikā, un, ja iespējams, tos apgādā ar sviedru uzsūkšanas līdzekļiem.

50. Regulēšanas sistēmas aizsardzības līdzekļos iemontē tā, lai tās nevarētu lietot nepareizi.

51. Sejas, acu un elpošanas trakta aizsardzībai paredzētajiem aizsardzības līdzekļiem pēc iespējas mazāk jāierobežo redzamība .

52. Aizsardzības līdzekļa optiskās neitralitātes pakāpei jāatbilst lietotāja darbības veidam. Ja nepieciešams, aizsardzības līdzekli apstrādā vai nodrošina ar pretaizsvīšanas līdzekļiem.

53. Aizsardzības līdzekļu modeļiem, kuri paredzēti lietotājiem, kam nepieciešama redzes korekcija, jābūt lietojamiem kopā ar brillēm vai kontaktlēcām.

54. Ja aizsardzības līdzekļa izmantošanu paredzētajiem mērķiem var ievērojami ietekmēt tā nolietošanās vai glabāšanas laiks, ražotājs uz katra tirgū piedāvājamā aizsardzības līdzekļa eksemplāra un tā iepakojuma vai uz nomaināmajām detaļām izvieto skaidri salasāmu izgatavošanas datumu un, ja iespējams, - nolietošanās un derīguma termiņu.

55. Ja ražotājs nenosaka aizsardzības līdzekļa nolietošanās vai derīguma termiņu, tas sniedz informāciju, kas dotu iespēju lietotājam pašam noteikt lietošanas laiku. Lietotājs ņem vērā attiecīgā aizsardzības līdzekļa kvalitāti un nodrošina tā uzglabāšanu, lietošanu, tīrīšanu, apkopi un apkalpošanu.

56. Ja ražotāja ieteiktā periodiskā tīrīšana veicina aizsardzības līdzekļa ātru nolietošanos, katram tirgū piedāvātajam aizsardzības līdzekļa eksemplāram, ja iespējams, pievieno vai lietošanas instrukcijā sniedz informāciju par maksimālo tīrīšanas operāciju skaitu pirms aizsardzības līdzekļa atkārtotas pārbaudes vai lietošanas pārtraukšanas.

57. Ja aizsardzības līdzeklis lietošanas laikā var saķerties ar kustīgiem objektiem un apdraudēt lietotāju, aizsardzības līdzeklim jābūt ar noteiktu stiprības robežu, kuru pārsniedzot tā sastāvdaļas salūst.

58. Ja aizsardzības līdzeklis paredzēts lietošanai sprādzienbīstamā vidē, to projektē un izgatavo tā, lai tas nevarētu kļūt par elektriskās strāvas elektrostatiskā lādiņa vai trieciena radītas dzirksteles avotu un aizdedzināt sprādzienbīstamo maisījumu.

59. Aizsardzības līdzeklim jābūt pēc iespējas ātrāk uzvelkamam un novelkamam . Aizsardzības līdzeklim jābūt vienkārši un ātri novietojamam uz aizsargājamās vietas un noņemamam no tās.

60. Ja aizsardzības līdzeklī ir trauksmes signalizācijas ierīce, kas iedarbojas, kad netiek nodrošināts normāls aizsardzības līmenis, to novieto tā, lai lietotājs labi uztvertu trauksmes signālu paredzētajā darba vidē.

61. Aizsardzības līdzekļa sastāvdaļām, kuras lietotājs var regulēt, piestiprināt vai noņemt, jābūt tādām, lai minētās darbības varētu veikt bez instrumentu palīdzības.

62. Ja aizsardzības līdzekli ir paredzēts pievienot citai ierīcei, pievienošanas mehānismam jābūt tādam, lai to varētu savienot tikai ar minēto ierīci.

63. Ja aizsardzības līdzeklī ir šķidruma cirkulācijas sistēma, tā nodrošina šķidruma cirkulāciju aizsargājamā ķermeņa tiešā tuvumā neatkarīgi no lietotāja žestiem, ķermeņa stāvokļa vai kustībām darba vidē.

64. Uz aizsardzības līdzekļa izvieto pazīšanas zīmes, kas tieši vai netieši attiecas uz lietotāja veselību un drošību. Minētās zīmes saglabā skaidras un nepārprotamas visu paredzamo aizsardzības līdzekļa lietošanas laiku. Ieteicams lietot Eiropas Savienības valstīs izmantojamās piktogrammas un ideogrammas. Attiecīgajam tekstam jābūt valsts valodā.

65. Ja aizsardzības līdzeklis (vai tā sastāvdaļas) ir par mazu, lai uz tā izvietotu CE marķējumu, piktogrammas un ideogrammas, tos kopā ar attiecīgajiem skaidrojumiem izvieto uz iepakojuma un lietošanas instrukcijā.

66. Ja aizsardzības līdzeklis (piemēram, apģērbs, apavi) paredzēts lietotājam, kura atrašanās vieta jānosaka vizuāli un individuāli, aizsardzības līdzeklī nepieciešama viena vai vairākas signalizācijas ierīces vai ierīce tiešas vai atstarotas saskatāmas gaismas izstarošanai attiecīgajā intensitātē, ar attiecīgajām fotometriskajām vai kolorimetriskajām īpašībām .

67. Ja aizsardzības līdzeklis paredzēts lietotāja aizsardzībai vienlaikus pret vairākiem riskiem darba vidē, tam jāatbilst prasībām, kas nodrošina aizsardzību pret katru no šiem riskiem.

68. Aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai pret mehāniskiem triecieniem (grūdieniem) atbilst šādām prasībām:

68.1. aizsardzības līdzeklis ir triecienabsorbējošs, lai novērstu traumas, kuras var rasties no krītošu, lidojošu vai mestu priekšmetu triecieniem vai lietotāja ķermeņa daļu sadursmes ar šķērsli. Aizsardzības līdzeklis aizsargā ķermeņa daļas pret saspiešanu vai kāda priekšmeta iespiešanos vismaz līdz tādam triecienenerģijas līmenim, kad aizsardzības līdzekļa triecienabsorbējošās daļas izmēri un masa vairs neļauj efektīvi izmantot aizsardzības līdzekli;

68.2. aizsardzības līdzeklis nodrošina lietotāja aizsardzību pret kritieniem:

68.2.1. lai aizsargātu pret paslīdēšanu, apavu pazoles ar saķeres un berzes palīdzību nodrošina adhēziju, ievērojot attiecīgās virsmas uzbūvi un stāvokli;

68.2.2. lai novērstu kritienus no augstuma, aizsardzības līdzekli aprīko ar ķermeņa siksnām un piestiprināšanas sistēmām, ko pievieno drošam atbalsta punktam. Aizsardzības līdzeklis vājina kritiena spēku, lai novērstu sadursmi ar šķēršļiem un bremzēšanas spēks nepārsniegtu robežlielumu, kad lietotājs gūst fizisku traumu vai kad pārtrūkst vai salūst aizsardzības līdzekļa sastāvdaļas. Aizsardzības līdzeklis nodrošina, lai pēc bremzēšanas lietotāja ķermenis paliktu tādā stāvoklī, kādā lietotājs var sagaidīt nepieciešamo palīdzību;

68.3. aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai no mehāniskās vibrācijas nodrošina, lai vibrāciju pastiprinājumu efektīvā vērtība uz lietotāju nepārsniedz pieļaujamos robežlielumus, ņemot vērā paredzēto lietotāja regulāro pakļautību minētajam darba vides riskam;

68.4. aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai no statiskas ķermeņa daļu saspiešanas pavājina saspiešanas iedarbību, lai novērstu nopietnas traumas vai pastāvīgas neērtības;

68.5. aizsardzības līdzeklis lietotāja ķermeņa daļu aizsardzībai no virspusējām traumām (piemēram, nobrāzumiem, perforācijas, sagriezumiem, kodumiem) nodrošina pietiekamu pretestību berzei, perforācijai, sagriezumiem un citiem darba vides riskiem.

69. To aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijā, kas nodrošina lietotāja aizsardzību pret kritieniem, ražotājs īpaši norāda droša atbalsta punkta raksturojumu un informāciju par augstumu, kurā drīkst atrasties lietotājs, kā arī norāda, kā pareizi uzvilkt (lietot) ķermeņa siksnas un kā drošam atbalsta punktam pievienot piestiprināšanas sistēmas.

70. Aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai pret noslīkšanu atbilst šādām prasībām:

70.1. aizsardzības līdzeklis pēc iespējas ātri, neapdraudot lietotāja veselību, izceļ viņu virs šķidruma arī tad, ja lietotājs pēc kritiena šķidrā vidē ir bezspēcīgs vai bezsamaņā. Aizsardzības līdzeklis notur lietotāju virs šķidruma, lai viņš līdz palīdzības ierašanās brīdim varētu elpot;

70.2. atbilstoši paredzamajai darba videi aizsardzības līdzeklis var būt pilnīgi vai daļēji peldošs, pildīts ar gaisu vai gāzi, izmantojot ar roku, ar muti vai automātiski darbināmas ierīces. Piepūšams aizsardzības līdzeklis piepūšas ātri un pilnībā;

70.3. aizsardzības līdzekļa normālu darbību nedrīkst ietekmēt triecieni pret šķidruma virsmu un vides iedarbība;

70.4. ja aizsardzības līdzekli paredzēts lietot specifiskos apstākļos, to aprīko ar piepūšanas, kā arī ar gaismas vai skaņas signālierīcēm;

70.5. ja aizsardzības līdzekli paredzēts lietot šķidrā vidē, to nodrošina ar aizāķēšanas un ķermeņa piestiprināšanas ierīcēm;

70.6. ja lietotājs ir pakļauts riskam iekrist šķidrā vidē vai viņam nepieciešams tajā iegremdēties, aizsardzības līdzekli paredz ilgstošai lietošanai;

70.7. aizsardzības līdzeklis nedrīkst ierobežot lietotāja kustības, tam jāpalīdz viņam peldēt vai veikt attiecīgas darbības, lai izvairītos no slīkšanas vai glābtu citas personas.

71. Aizsardzības līdzeklis trokšņa kaitīgās iedarbības novēršanai nodrošina, lai lietotāja uztvertie trokšņi nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas. Marķējumā uz aizsardzības līdzekļa vai tā iepakojuma norāda trokšņa pazemināšanas līmeni un komforta indeksu, ko nodrošina attiecīgais aizsardzības līdzeklis.

72. Aizsardzības līdzeklim lietotāja aizsardzībai pret karstumu vai liesmām nepieciešama pietiekama termiskā izolācija un mehāniskās stiprības pakāpe:

72.1. aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai no starojoša un konvektīva karstuma ir ar atbilstošu karstuma plūsmas pārvades koeficientu un ugunsdrošs, lai nepieļautu aizsardzības līdzekļa spontānu aizdegšanos darba vides apstākļos;

72.2. aizsardzības līdzekļa ārējā virsma ir atstarojoša, un atstarošanas jauda atbilst karstuma plūsmas intensitātei atbilstoša starojuma infrasarkanajā spektrā;

72.3. īslaicīgai lietošanai augstā temperatūrā paredzētam aizsardzības līdzeklim un aizsardzības līdzeklim, kuram var uzpilēt karsts šķidrums vai uz kura var nonākt liels daudzums karsta izkusuša materiāla, nepieciešama tāda termiskā ietilpība, lai uztvertu lielāko daļu karstuma, līdz lietotājs atstāj apdraudēto vietu un noņem vai novelk aizsardzības līdzekli;

72.4. aizsardzības līdzekļa materiāliem un citām sastāvdaļām, kurām var uzšļākties liels daudzums karsta šķidruma, nepieciešama pietiekama mehānisko triecienu absorbcijas spēja;

72.5. aizsardzības līdzekļa materiāli un sastāvdaļas, kas var nokļūt saskarē ar liesmām un ko izmanto ugunsdzēsības līdzekļu ražošanai, ir ar paredzētajiem lietošanas apstākļiem atbilstošu ugunsdrošības pakāpi. Minētie materiāli un sastāvdaļas nedrīkst kust liesmu iedarbībā, kā arī veicināt liesmu izplatību;

72.6. uz lietotāju pārvadītā karstuma līmenis nedrīkst pārsniegt sāpju robežu vai radīt veselības traucējumus;

72.7. aizsardzības līdzekļa aizsargvirsmai nedrīkst sūkties cauri šķidrums vai tvaiks, lai neradītu apdegumu lietotājam;

72.8. ja aizsardzības līdzeklī ir dzesēšanas ierīces karstuma absorbēšanai ar šķidruma iztvaikošanas vai cietās sublimācijas metodi, tās izvada iztvaikojošās vielas uz ārpusi, nevis lietotāja virzienā;

72.9. ja aizsardzības līdzeklī ir elpošanas ierīce, tā nodrošina darba videi atbilstošas aizsargfunkcijas.

73. Ja aizsardzības līdzeklis, kas nodrošina lietotāja aizsardzību pret karstumu vai liesmu iedarbību, paredzēts īslaicīgai lietošanai augstā temperatūrā, ražotājs tā lietošanas instrukcijā (kuru ražotājs pievieno katram aizsardzības līdzeklim) īpaši norāda informāciju par maksimāli pieļaujamo laiku, cik ilgi lietotājs drīkst atrasties augstas temperatūras apstākļos.

74. Aizsardzības līdzeklim lietotāja aizsardzībai pret aukstumu nepieciešama paredzētajiem lietošanas apstākļiem atbilstoša termiskā izolācija un mehāniskā izturība:

74.1. aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai pret aukstumu ir ar zemu termiskās plūsmas pārvades koeficientu, kas nodrošina atbilstošu lietotāja termisko izolāciju paredzētajā lietošanas laikā. Izmantošanai zemā temperatūrā paredzētie elastīgie materiāli un citas aizsardzības līdzekļa sastāvdaļas saglabā atbilstošu elastību nepieciešamo pozu ieņemšanai un kustību veikšanai. Aizsardzības līdzeklim, kuram var uzšļākties liels daudzums auksta šķidruma, nepieciešama pietiekama mehāniskā triecienizturība;

74.2 uz lietotāju pārvadītā aukstuma līmenis jebkurā aizsargājamā ķermeņa daļā (arī kāju un roku pirkstgalos) nedrīkst pārsniegt sāpju robežu vai radīt veselības traucējumus;

74.3. aizsardzības līdzekļa aizsargvirsmas saskares vietā ar lietotāju nedrīkst sūkties cauri šķidrums (piemēram, ūdens), lai neradītu apsaldējumu;

74.4. ja aizsardzības līdzeklī ir elpošanas ierīce, tā nodrošina paredzētajai darba videi atbilstošas aizsargfunkcijas.

75. Ja aizsardzības līdzeklis, kas nodrošina lietotāja aizsardzību pret aukstumu, paredzēts īslaicīgai lietošanai zemā temperatūrā, ražotājs tā lietošanas instrukcijā (kuru pievieno katram aizsardzības līdzeklim) īpaši norāda informāciju par maksimāli pieļaujamo laiku, cik ilgi lietotājs drīkst atrasties zemas temperatūras apstākļos.

76. Aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai pret elektrisko strāvu pietiekami izolē lietotāju no sprieguma:

76.1. aizsardzības līdzeklis nodrošina, lai maksimālās noplūdes strāvas būtu mazākas par maksimāli pieļaujamo robežlīmeni, kuru nosaka testējot. Attiecīgo informāciju norāda uz aizsardzības līdzekļa un tā iepakojuma;

76.2. ja aizsardzības līdzeklis lietojams, darbojoties ar elektroiekārtām, kurās ir vai var būt spriegums, uz aizsardzības līdzekļa norāda atbilstošo darba spriegumu, kā arī sērijas numuru un izgatavošanas datumu;

76.3. uz aizsardzības līdzekļa atzīmē datumu, kad uzsākta tā lietošana, un datumus, kad veiktas tā periodiskās pārbaudes.

77. Aizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina lietotāja aizsardzību pret elektrisko strāvu, ražotājs lietošanas instrukcijā norāda aizsardzības līdzekļa lietošanas jomu un veicamo dielektrisko pārbaužu saturu un biežumu.

78. Aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai pret starojumu atbilst šādām prasībām:

78.1. nodrošina aizsardzību pret nejonizējošo starojumu:

78.1.1. lai nepieļautu akūtas vai hroniskas acu traumas, aizsardzības līdzeklis absorbē vai atstaro lielāko daļu kaitīgo viļņu spektrā izstarotās enerģijas, netraucējot uztvert nekaitīgo viļņu spektru, kontrastus un krāsas;

78.1.2. aizsargstikli nodrošina tādus spektrālās transmisijas koeficientus katrā no kaitīgo viļņu spektra diapazoniem, lai izstarotās enerģijas apgaismojuma blīvums, kas varētu sasniegt lietotāja acis caur filtru, būtu minimāls un nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo lielumu;

78.1.3. aizsargstikli nedrīkst bojāties vai zaudēt savas īpašības starojuma ietekmē attiecīgajā darba vidē;

78.1.4. uz katra tirgū piedāvātā aizsardzības līdzekļa norāda starojuma faktora spektrālā sadalījuma līknei atbilstošu aizsardzības faktora numuru;

78.1.5. viena tipa starojuma avotiem paredzētos aizsargstiklus klasificē augošā kārtībā atbilstoši to aizsardzības faktoru numuriem. Ražotājs norāda tās starojuma raksturlīknes, pēc kurām izvēlēties vispiemērotāko aizsardzības līdzekli, ievērojot attālumu līdz starojuma avotam un izstarotās enerģijas spektrālo sadalījumu šajā attālumā. Atbilstošo aizsargfaktora numuru atzīmē uz visiem aizsargstikliem;

78.2. nodrošina aizsardzību pret jonizējošo starojumu:

78.2.1. aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai pret radioaktīvajiem putekļiem, gāzēm, šķidrumiem vai to maisījumiem nedrīkst pieļaut minētā piesārņojuma nokļūšanu līdz lietotājam attiecīgajā darba vidē;

78.2.2. atkarībā no piesārņojuma veida nepieciešamo izolāciju nodrošina necaurlaidīgs aizsardzības līdzekļa aizsargapvalks, ventilācija, spiediensistēmas un citi piemēroti līdzekļi;

78.2.3. attīrīšana no piesārņojuma nedrīkst bojāt aizsardzības līdzekli un ietekmēt tā turpmāko lietošanu attiecīgajā darba vidē;

78.2.4. aizsardzības līdzeklis lietotāja pilnīgai vai daļējai aizsardzībai pret ārējo radiāciju nodrošina aizsardzību no vāja elektronu (piemēram, beta) vai vāja fotonu (piemēram, gamma) starojuma. Aizsardzības līdzeklis nodrošina tādu lietotāja aizsardzības pakāpi, lai nepieļautu starojuma ekspozīcijas laika pieaugumu uz lietotāju, ja viņš kustas vai maina ķermeņa stāvokli. Uz aizsardzības līdzekļa norāda materiālu, no kā tas izgatavots, un paredzētajai darba videi atbilstošu šī materiāla biezumu.

79. Aizsardzības līdzeklis lietotāja aizsardzībai pret bīstamām ķīmiskām un radioaktīvām vielām, bīstamiem ķīmiskiem un radioaktīviem produktiem, kā arī infekciozām daļiņām atbilst šādām prasībām:

79.1. aizsardzības līdzeklis lietotāja elpošanas ceļu aizsardzībai piegādā lietotājam pietiekamu elpojamā gaisa daudzumu, ja apkārtējā atmosfēra ir piesārņota vai tajā nav pietiekami daudz skābekļa;

79.2. gaiss, ko lietotājs saņem caur aizsardzības līdzekli, ir filtrēts caur aizsargierīci, piegādāts pa caurulēm no nepiesārņotas gaisa krātuves vai iegūts ar citiem piemērotiem līdzekļiem;

79.3. aizsardzības līdzeklis nodrošina lietotājam normālu elpošanu un elpošanas higiēnu visu lietošanas laiku;

79.4. lietotāja sejas izolācija, ieelpošanas spiediens (filtrēšanas ierīcēm) un elpojamā gaisa attīrīšanas pakāpe ir tāda, lai piesārņotā atmosfēra neapdraudētu lietotāja veselību vai higiēnu;

79.5. uz aizsardzības līdzekļa ir ražotāja identifikācijas zīme un attiecīgās kategorijas aizsarglīdzekļu raksturlielumi, lai lietotājs pēc iepazīšanās ar lietošanas instrukciju varētu pareizi lietot aizsardzības līdzekli;

79.6. aizsardzības līdzeklis lietotāja ķermeņa aizsardzībai pret bīstamām ķīmiskām un radioaktīvām vielām, bīstamiem ķīmiskiem un radioaktīviem produktiem, kā arī infekciozām daļiņām novērš to tiešu nokļūšanu uz lietotāja ķermeņa vai difūziju cauri aizsardzības līdzekļa aizsargkārtai:

79.6.1. aizsardzības līdzeklis ir hermētisks vai, ja tas nav iespējams, - daļēji hermētisks (šajā gadījumā aizsardzības līdzekļa lietošanas laiks ir ierobežots);

79.6.2. ja attiecīgajām bīstamajām ķīmiskajām un radioaktīvajām vielām, bīstamajiem ķīmiskajiem un radioaktīvajiem produktiem vai infekciozajām daļiņām ir augsta caurkļūšanas vai difūzijas spēja un aizsardzības līdzekļa lietošanas laiks ir ierobežots, aizsardzības līdzeklim veic piemērojamā standarta pārbaudes (testus) atbilstoši aizsardzības līmeņa klasifikācijai un efektivitātes līmenim;

79.6.3. uz aizsardzības līdzekļa, kas atzīts par atbilstošu pārbaužu specifikācijām, ir norādīti to vielu nosaukumi vai kodi, kuras izmantotas pārbaudēs, kā arī aizsardzības līdzekļa lietošanas laiks.

80. Ja aizsardzības līdzeklim lietotāja aizsardzībai pret bīstamām ķīmiskām vielām, bīstamiem ķīmiskiem produktiem un infekciozām daļiņām ir filtrēšanas ierīces, lietošanas instrukcijā ražotājs norāda filtru derīguma termiņu (ja filtri ir jauni un oriģinālā iepakojumā).

81. Ja aizsardzības līdzeklis paredzēts lietotāja aizsardzībai pret bīstamām ķīmiskām vielām, bīstamiem ķīmiskiem produktiem, kā arī infekciozām daļiņām, tā lietošanas instrukcijā iekļauj kodu atšifrējumu, piemērojamā standarta pārbaužu (testu) detalizētu aprakstu un informāciju, kas nepieciešama aizsardzības līdzekļa maksimālā lietošanas laika noteikšanai dažādos paredzētajos lietošanas apstākļos.

82. Niršanai paredzētais aizsardzības līdzeklis atbilst šādām prasībām:

82.1. aizsardzības līdzeklis apgādā lietotāju ar elpošanai derīgu gāzu maisījumu, ņemot vērā maksimālo iegremdēšanās dziļumu;

82.2. aizsardzības līdzeklis nodrošina:

82.2.1. lietotāja aizsardzību no dziļuma radītā spiediena un aukstuma, ja paredzama minēto faktoru ietekme;

82.2.2. iespēju lietotājam atgriezties šķidruma virspusē.

83. Niršanai paredzēto aizsardzības līdzekli apgādā ar signālierīci, kura lietotāju laikus brīdina par iespējamiem traucējumiem apgādē ar elpošanai derīgo gāzu maisījumu.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 25. jūlija
noteikumiem Nr. 248

Atbilstības deklarācija

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 25.jūlija
noteikumiem Nr.248

Atbilstības marķējums CE

CE atbilstības marķējumu veido lielie burti "CE". Marķējuma paraugs ir šāds:

SKANN.JPG (14617 BYTES)

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 248Pieņemts: 25.07.2000.Stājas spēkā: 29.07.2000.Zaudē spēku: 01.04.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 272/274, 28.07.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
9325
29.07.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"