Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.740

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 27.§)
Noteikumi par stipendijām
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo un 3.1 daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu
(Grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 566)
I. Vispārīgie jautājumi

1. 1. Noteikumi nosaka:

1.1. stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

1.1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;

1.1.2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.1.3. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.2. stipendijas sociālajam atbalstam "Studētgods" (turpmāk – sociālā stipendija "Studētgods") piešķiršanas nosacījumus, tostarp ņemot vērā studējošā sekmju līmeni un ienākumus, studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju "Studētgods", kā arī sociālās stipendijas "Studētgods" apmēru un piešķiršanas kārtību.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

2. Šo noteikumu 1.1.1. apakšpunktā minētais studējošais un šo noteikumu 1.1.2. apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem - no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Šo noteikumu 1.1.3. apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir no izglītības iestādes sociālo stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem – dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Augstākās izglītības iestāde izstrādā sociālās stipendijas "Studētgods" nolikumu.

(Grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 566)

2.1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, valsts drošības iestādes amatpersonai, kuras izglītības ieguvi finansē no valsts budžeta līdzekļiem un kura izglītības ieguves laikā saņem normatīvajos aktos paredzēto atlīdzību, stipendiju nepiešķir.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2022.)

II. Kārtība, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie

3. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1.1. apakšpunktā minētais studējošais, kurš:

3.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;

3.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu;

3.3. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067).

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 94; Satversmes tiesas 06.05.2011. spriedumu; MK 17.08.2021. noteikumiem 566)

3.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067)

4. No augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt:

4.1. stipendiju studiju programmas apguvei:

4.1.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);

4.1.2. tematiskās jomas "Pedagogu izglītība un izglītības zinātne" programmu grupas "Pedagogu izglītība" studējošajiem – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);

4.1.2.1 darba vidē balstītās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" studējošajiem – 12 mēnešus gadā;

4.1.3. doktora studiju programmas studentam – 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);

4.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru;

4.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 94 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 514; MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 42; sk. 43. punktu)

4.1 Šo noteikumu 4.1. un 4.3. apakšpunktā minētās stipendijas augstākās izglītības iestāde piešķir studiju programmas ietvaros atbilstoši finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, ņemot vērā valsts finansēto studiju vietu skaitu attiecīgajā studiju programmā. Piešķirot stipendijas studiju programmas ietvaros, stipendijas tiek sadalītas pa studiju programmas akadēmiskajiem gadiem proporcionāli to studējošo skaitam katrā akadēmiskajā gadā, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās, vai arī citādā veidā saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumu. Vienreizējo stipendiju un paaugstināto stipendiju piešķir saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajiem kritērijiem, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 58 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

4.2 Augstākās izglītības iestāde piešķir stipendiju 300 euro apmērā konkursa kārtībā šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētajiem studentiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

4.21. studē pilna laika klātienes pirmā cikla augstākās izglītības studiju programmā;

4.22. piesakoties stipendijai pirmajā studiju gadā, nestrādā algotu darbu vai strādā par pedagogu vai pedagoga palīgu izglītības iestādē, darba slodzei nepārsniedzot 30 procentus no pedagogam noteiktās darba slodzes, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, un neveicot blakus darbu;

4.23. sākot ar otro studiju gadu, strādā par pedagogu vai pedagoga palīgu izglītības iestādē, nepārsniedzot pusi no pedagogam noteiktās darba slodzes, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, un neveicot blakus darbu;

4.24. sākot ar trešo semestri, noslēgta rakstveida vienošanās ar izglītības iestādi vai pašvaldību par nodarbinātību izglītības iestādē, kurā paredzēts strādāt vismaz trīs gadus pēc skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanas;

4.25. pēc pirmā studiju gada ir izgājis praksi izglītības iestādē un augstskola ir saņēmusi pozitīvu prakses vadītāja un iestādes rakstveida atsauksmi par studējošā profesionālo piemērotību skolotāja profesijai;

4.26. nesaņem citu no valsts budžeta līdzekļiem finansēto stipendiju, izņemot sociālo stipendiju "Studētgods".

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 514 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 42)

4.3 Stipendijas pretendents apliecina savu atbilstību šo noteikumu 4.23. vai 4.24. apakšpunktā  minētajam nosacījumam, iesniedzot augstskolas stipendiju komisijai darba līguma ar izglītības iestādi vai šo noteikumu 4.24. apakšpunktā minētās rakstveida vienošanās kopiju.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

4.4 Šo noteikumu 4.1.2.1 apakšpunktā minētās stipendijas darba vidē balstītās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apguvei studējošajam apmērs ir 300 euro mēnesī.

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 42 redakcijā; sk. 43. punktu)

5. Augstākās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu, kurā nosaka stipendiju piešķiršanas kārtību augstākās izglītības iestādē un stipendiju fonda sadali, kā arī izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj augstākās izglītības iestādes administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58; grozījums par vārdu "nolikumu un" aizstāšanu ar vārdiem "nolikumu, kurā nosaka stipendiju piešķiršanas kārtību augstākās izglītības iestādē un stipendiju fonda sadali, kā arī" pirmajā teikumā stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Augstākās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot:

6.1. katrai nepilna laika tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmas studiju vietai, pilna laika bakalaura studiju programmas vietai, profesionālās augstākās izglītības programmas vietai, maģistra studiju programmas vietai un rezidenta medicīnā studiju vietai ‒ 251,98 euro gadā;

6.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai - 996,01 euro gadā;

6.3. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107);

6.4. (svītrots ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520);

6.5. finansējumu stipendiju nodrošināšanai tematiskās jomas "Pedagogu izglītība un izglītības zinātne" programmu grupas "Pedagogu izglītība" atbilstoši apmēram, kas noteikts starp augstskolu un Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtajā līgumā par noteiktu speciālistu sagatavošanu;

6.6. finansējumu stipendiju nodrošināšanai darba vidē balstītās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" studējošajiem atbilstoši apmēram, kas noteikts starp augstskolu un Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtajā līgumā par noteiktu speciālistu sagatavošanu.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 31; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 514; MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 42; MK 19.03.2024. noteikumiem Nr. 177)

7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda apmēra.

8. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā:

8.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā - 140 euro mēnesī;

8.2. doktora studiju programmas studentam:

8.2.1. studiju programmas apguvei - 140 euro mēnesī;

8.2.2. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107).

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 31, kas piemērojami ar 01.01.2022.)

8.1 Studiju programmās, kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas augstākās izglītības iestādes stipendiju fondā ir nepietiekamas, lai studiju programmas ietvaros nodrošinātu vismaz vienas stipendijas izmaksu atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam un 8. punktam, vai kurās ir radies finanšu līdzekļu pārpalikums, kurš nav pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas stipendijas izmaksu atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam un 8. punktam, augstākās izglītības iestādēm ir tiesības piešķirt:

8.1 1. stipendiju uz īsāku laiku, nekā minēts šo noteikumu 4.1. apakšpunktā;

8.1 2. vienu vai vairākas vienreizējas stipendijas, uz kurām neattiecas šo noteikumu 7. punktā noteiktais stipendiju fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 58 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Lai saņemtu šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai (1. pielikums) un dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

9.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067)

10. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas:

10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus);

10.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļus. Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.94; MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.654)

11. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

11.1. personai ar invaliditāti;

11.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

11.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

11.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

11.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

11.1 Augstākās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar augstākās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

11.2 Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

11.3 Augstskolas stipendiju komisija, pieņemot lēmumu par šo noteikumu 4.2 punktā minētās stipendijas piešķiršanu, pirmajā semestrī ņem vērā uzņemšanas rezultātus, tai skaitā centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, otrajā un turpmākajos semestros – vidējo svērto atzīmi iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem kursiem. Augstskolas stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir studējošajam, kurš studē kādā no skolotāju sagatavošanas studiju programmām šādās mācību jomās:

11.31. dabaszinātnes, tehnoloģijas un matemātika;

11.32. valodas (Eiropas Ekonomikas zonas);

11.33. speciālā izglītība.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107)

13. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107)

14. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107)

15. Šo noteikumu 3.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Šo noteikumu 15.punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

17. Augstākās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.

18. Augstākās izglītības iestāde semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai piešķirta stipendija:

18.1. sniegusi nepatiesu informāciju;

18.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

18.3. pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

18.4. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067) .

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr.94 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr. 654)

19. Augstākās izglītības iestādē stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas.

19.1 (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

19.2 (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

19.3 (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

19.4 (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

III. Kārtība, kādā stipendiju saņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

20. Izglītojamais, kurš profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju – minimālo ikmēneša stipendiju (izņemot šo noteikumu 22.punktā minēto gadījumu) vai paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kā arī vienreizēju stipendiju, lai sekmētu izglītojamā motivāciju paaugstināt mācību rezultātus, aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicinātu izglītojamā intelektuālo spēju attīstību un izglītības pieejamību.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

21. Profesionālās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā 20 euro mēnesī.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 272 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr. 51; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520; grozījumi punktā par skaitli un vārdu "14,23 euro" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "20 euro" stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

22. Izglītojamam minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 15 euro apmērā. To piešķir šādos gadījumos:

22.1. uzsākot vai atsākot mācības profesionālās izglītības iestādē, līdz brīdim, kad profesionālās izglītības iestāde izglītojamam nosaka citu ikmēneša stipendijas apmēru;

22.2. ja izglītojamais:

22.2.1. kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "gandrīz viduvēji" (4), vai vērtējumu "neieskaitīts", vai apzīmējumu "nav vērtējuma";

22.2.2. kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, ne vairāk kā vienā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā, padziļinātajā kursā, specializētajā kursā) mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "gandrīz viduvēji" (4), vai apzīmējumu "nav vērtējuma" vai jebkurā profesionālo kompetenču modulī, profesionālajā mācību priekšmetā vai mūžizglītības kompetenču modulī mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "viduvēji" (5), vai apzīmējumu "nav vērtējuma";

22.3. ja izglītojamais nav neattaisnoti kavējis vairāk par astoņām stundām mēnesī;

22.4. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī ir izteikts ne vairāk kā viens profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 37)

22.1 Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir, ja izglītojamā saņemto šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto vērtējumu un apzīmējumu skaits, neattaisnoti kavēto mācību stundu skaits vai izglītojamam izteikto profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisko brīdinājumu vai rājienu skaits ir lielāks par šo noteikumu 22.2., 22.3. vai 22.4. apakšpunktā minēto skaitu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

23. Profesionālās izglītības iestāde atbilstoši stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajam apmēram izglītojamam piešķir paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja:

23.1. izglītojamais:

23.1.1. kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, jebkurā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz "gandrīz viduvēji" (4) vai vērtējumu "ieskaitīts" un viņam mēnesī nav izteikts profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

23.1.2. kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, jebkurā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā, padziļinātajā kursā, specializētajā kursā) mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz "gandrīz viduvēji" (4) vai jebkurā profesionālo kompetenču modulī, profesionālajā mācību priekšmetā vai mūžizglītības kompetenču modulī mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz "viduvēji" (5) un viņam mēnesī nav izteikts profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

23.2. izglītojamais ir aktīvs profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālajos konkursos, sporta sacensībās un citos pasākumos un ir izpildījis šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 37)

23.1 Ikmēneša stipendijas apmēru izglītojamam nosaka katru mēnesi atbilstoši iepriekšējā mēnesī uzrādītajiem mācību rezultātiem un aktivitātei profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. Šo noteikumu 23. punktā minēto paaugstināto ikmēneša stipendiju pirmā kursa izglītojamie, vēlāk ieskaitītie izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie var saņemt, sākot no otrā mācību mēneša. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi paaugstinātu ikmēneša stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, sākot no pirmā mācību mēneša.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

23.2 Šo noteikumu 22.2. un 23.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, piešķirot ikmēneša stipendijas, piemēro mēneša vidējo vai semestra vērtējumu vai, ja mācību priekšmets, modulis vai prakse ir noslēgusies, galīgo vērtējumu.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

24. Lai segtu profesionālās izglītības iegūšanai nepieciešamos izdevumus, par kuriem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nav paredzēts pabalsts, profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda izglītojamam reizi semestrī var piešķirt vienreizēju stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja saņemts pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums, kurā norādīts pamatojums nepieciešamo papildu izdevumu segšanai, un, ja attiecināms, pievienoti pamatojumu apliecinoši dokumenti (trūcīgas ģimenes (personas) vai bāreņa statusu apliecinošs dokuments, izziņa par saņemtās sociālās palīdzības apmēru vai citi dokumenti).

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25.1 Eiropas Sociālā fonda finansēto programmu un projektu ietvaros papildus stipendijai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem var noteikt mērķstipendiju no projektu finanšu līdzekļiem.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

25.2 Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ profesionālās izglītības iestādē vai praksē nav apmeklējis vairāk par 50 % mācību stundu mēnesī, stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša mācību rezultātiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25.3 Prakses laikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša vai semestra vidējiem mācību rezultātiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25.4 Vasaras brīvlaikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši mācību rezultātiem mācību gada otrajā semestrī vai, ja mācību priekšmets vai modulis ir noslēdzies, atbilstoši galīgajam vērtējumam.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

25.5 Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši mācību rezultātiem iepriekšējā mācību gada otrajā semestrī vai, ja mācību priekšmets vai modulis ir noslēdzies, atbilstoši galīgajam vērtējumam.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

26. Profesionālās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā:

26.1. mācību gada pirmajā mēnesī un turpmāk reizi mēnesī;

26.2. reizi mēnesī prakses laikā;

26.3. ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

27. Profesionālās izglītības iestāde izdod stipendiju piešķiršanas nolikumu (turpmāk – nolikums). Nolikumā nosaka konkrētu paaugstinātas stipendijas apmēru atbilstoši mācību rezultātiem un aktivitātei izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. Profesionālās izglītības iestāde izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs profesionālās izglītības iestādes pedagoģiskā personāla pārstāvjus, to skaitā profesionālās izglītības iestādes vadītāja vietnieku. Komisijas sastāvā novērotāja statusā bez balsstiesībām iekļauj divus izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus. Komisija izvērtē un sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības iestādes vadītājam par ieteicamo stipendiju apmēru. Profesionālās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

28. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

28.1. personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kā arī izglītojamam, kuram vai kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

28.2. izglītojamam no ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

29. Profesionālās izglītības iestādes izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Ja profesionālās izglītības iestādes izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.

III1. Studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju "Studētgods", sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanas nosacījumi, tās apmērs un piešķiršanas kārtība

(Nodaļa MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

30.1 Sociālo stipendiju "Studētgods" var saņemt studējošais, kurš studē valsts budžeta finansētajā studiju vietā vai par maksu un:

30.1 1. ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

30.1 2. ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot);

30.13. atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

30.13.1. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kurā vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), vai pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības);

30.13.2. studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai bija reģistrēts Fizisko personu reģistrā kā bārenis (Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts studējošā vecāku miršanas fakts) vai bez vecāku apgādības palicis bērns (Fizisko personu reģistrā nav norādīti vecāki vai ir reģistrētas ziņas par vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu vai vecāku aizgādības tiesību atņemšanu, kas bija spēkā līdz studējošā 18 gadu vecuma sasniegšanai);

30.13.3. studējošais ir persona ar I vai II invaliditātes grupu;

30.14. viņam nav uzturlīdzekļu parādu, izņemot normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanu paredzēto izņēmuma gadījumu (kritērijs attiecas uz studējošiem, kas piesakās saskaņā ar šo noteikumu  30.13.1. apakšpunktu;

30.15. ir imatrikulēts īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā, pirmā cikla augstākās izglītības programmā vai otrā cikla augstākās izglītības programmā, kura īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves;

30.1 6. studē pilna laika klātienē;

30.1 7. neatrodas studiju pārtraukumā;

30.1 8. studē Latvijā valsts vai citu juridisko un fizisko personu dibinātajā augstākās izglītības iestādē;

30.19. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību, izņemot gadījumu, ja studējošais iepriekš ieguva īsā cikla profesionālo augstāko izglītību ārvalstī vai ieguva to Latvijā un turpina studijas pirmā cikla augstākās izglītības programmā;

30.110. iestājoties augstākās izglītības iestādē, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nav zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā optimālajā līmenī, bet, ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, – mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām ballēm;

30.1 11. studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm;

30.1 12. studiju laikā nav konstatēti augstākās izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos norādītie pārkāpumi;

30.1 13. vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 560; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 514)

30.2 Šo noteikumu 30.10. apakšpunktā minētos kritērijus nepiemēro studējošajiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguva ārvalstīs. Studējošajiem, kuri imatrikulēti šo noteikumu 30.5. apakšpunktā minētajās programmās vēlākos studiju posmos vai atsākuši studijas pēc studiju pārtraukuma vai pēc apmaiņas programmas vai programmas maiņas, kā arī pieteikušies sociālajai stipendijai "Studētgods" studiju laikā, tai skaitā atkārtoti pēc sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksas izbeigšanas, piemēro šo noteikumu 30.11. apakšpunktā minēto kritēriju par pēdējo (iepriekšējo) studiju posmu (semestri vai studiju gadu (kursu)) Latvijas augstākās izglītības iestādē, izņemot studējošos, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši vai studiju programmas daļu apguvuši ārvalstīs.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

30.3 Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētās sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu, pamatojoties uz studējošā pieteikumu un ievērojot šo noteikumu 30.un 30.2 punktā minētos nosacījumus, administrē šo noteikumu 5. punktā minētā stipendiju piešķiršanas komisija.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

30.4 Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 175 euro mēnesī. Augstākās izglītības iestāde sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Sociālo stipendiju "Studētgods" par septembri un februāri var izmaksāt nākamajā mēnesī. Sociālo stipendiju "Studētgods" maksā mācību (studiju) gada ietvaros, bet ne vairāk kā 10 mēnešus mācību (studiju) gada laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā studiju mobilitātes laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā studiju programmā.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

30.5 Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". Pieteikumā norāda:

30.5 1. vārdu, uzvārdu, personas kodu;

30.52. (svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 514);

30.53. personas kodu vismaz vienam studējošā vecākam vai vismaz vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošā, kurš līdz pilngadības sasniegšanai ir bijis aizbildnībā vai audžuģimenē, tā aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka personas kodu (attiecināms uz studējošajiem, kas piesakās saskaņā ar šo noteikumu 30.13.1. apakšpunktu);

30.5 4. Latvijas augstākās izglītības iestādi, kurā studējošais ir imatrikulēts;

30.5 5. informāciju par vidējās vai iepriekšējās izglītības iegūšanas valsti un izglītības iestādi, ja izglītība iegūta ārpus Latvijas;

30.5 6. norēķinu konta numuru Latvijā reģistrētā kredītiestādē;

30.57. studējošā bērnu personas kodus, ja studējošajam ir trīs bērni vai vairāk;

30.5 8. elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtīt paziņojumu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese);

30.59. piederību vismaz vienai no šo noteikumu  30.13. apakšpunktā minētajām personu grupām.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 560; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 514)

30.6 Šo noteikumu 30.5 punktā minētajā kārtībā iesniegto pieteikumu un visu tajā iekļauto un pieteikuma izvērtēšanai nepieciešamo informāciju saglabā Valsts izglītības informācijas sistēmā. Valsts izglītības informācijas sistēma:

30.6 1. automātiski pārbauda šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.5., 30.6., 30.7., 30.8., 30.9., 30.10., 30.11. un 30.12. apakšpunktā minēto informāciju un sagatavo paziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Paziņojumu saglabā Valsts izglītības informācijas sistēmā, un Valsts izglītības informācijas sistēma par to automātiski informē iesniedzēju. Ja pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas laikā ir konstatēta neatbilstība šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, pieteikums netiek apstrādāts un netiek pieņemts un Valsts izglītības informācijas sistēma par to automātiski informē iesniedzēju;

30.62. tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra saņem un saglabā pazīmi par studējošā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 30.13.1. un 30.13.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

30.6 3. tiešsaistes režīmā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas saņem šo noteikumu 30.4. apakšpunktā minēto informāciju;

30.6 4. tiešsaistes režīmā no Valsts ieņēmumu dienesta saņem šo noteikumu 30.13. apakšpunktā minēto informāciju;

30.65. tiešsaistes režīmā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas saņem un saglabā pazīmi par studējošā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 30.1 3.3. apakšpunktā minētajiem  kritērijiem.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā; , kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 560)

30.7 Ja studējošais, uzsākot studijas, pirmo reizi šo noteikumu 30.5 punktā noteiktajā kārtībā piesakās uz sociālo stipendiju "Studētgods", taču neatbilst šo noteikumu 30.10. apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai studiju laikā Latvijas augstākās izglītības iestādē ir mainījusies studējošā atbilstība šo noteikumu 30.1., 30.3., 30.4., 30.6. un 30.13. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un viņš atbilst šiem kritērijiem, tad studējošajam ir tiesības pieteikties uz sociālo stipendiju "Studētgods" šo noteikumu 30.5 punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. Šādā gadījumā nevērtē studējošā atbilstību šo noteikumu 30.10. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, bet vērtē studējošā atbilstību šo noteikumu 30.11. apakšpunktā minētajam kritērijam par pēdējo (iepriekšējo) studiju posmu (semestri vai studiju gadu (kursu)).

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

30.8 Augstākās izglītības iestāde Valsts izglītības informācijas sistēmā saņem to studējošo sarakstu, kuri ir pieteikušies sociālai stipendijai "Studētgods". Ja šo noteikumu 30.110. apakšpunktā   minēto mācību priekšmetu atzīmes no vidējās izglītības dokumenta nav ievadītas Valsts izglītības informācijas sistēmā, tad mācību priekšmetu vidējo atzīmi, pamatojoties uz studējošā lietā esošajiem dokumentiem, aprēķina augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija un aprēķināto vidējo atzīmi ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā. Lēmumu par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt, balstoties uz personas atbilstību šo noteikumu 30.1 punktā  minētajām prasībām, pieņem šo noteikumu 11.1 punktā  minētā amatpersona. Augstākās izglītības iestādei ir tiesības atteikt stipendiju pretendentam, kas iepriekš saņēmis sociālo stipendiju "Studētgods", bet ir ticis eksmatrikulēts divas vai vairāk reižu bez diploma saņemšanas no programmas vai programmām laikposmā no 2021. gada 1. septembra. Augstākās izglītības iestāde lēmumu paziņo studējošajam. Informāciju par studējošajiem, kuriem ir piešķirta sociālā stipendija "Studētgods", augstākās izglītības iestāde ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

30.9 Augstākās izglītības iestāde, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu, turpmāk katru mēnesi Valsts izglītības informācijas sistēmā saņem sarakstu ar augstākās izglītības iestādes studējošajiem, kuriem ir apstiprināta sociālas stipendijas "Studētgods" piešķiršana. Sarakstā ir informācija par studējošā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 30.2., 30.5., 30.6., 30.7. un 30.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija, pamatojoties uz šajā punktā minēto informāciju, reizi semestrī vai divas reizes studiju gadā (kursā) pārbauda studējošā atbilstību šo noteikumu 30.1., 30.3., 30.4., 30.11., 30.12. un 30.13. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, un, ja ir konstatēta neatbilstība vismaz vienam no šajā punktā minētajiem kritērijiem, augstākās izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 11.1 punktam pieņem lēmumu par sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksas apturēšanu vai izbeigšanu. Lēmumu paziņo studējošajam un informāciju par pieņemto lēmumu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

30.10 Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu aptur, ja studējošais atrodas studiju pārtraukumā. Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu augstākās izglītības iestāde pēc studējošā iesnieguma saņemšanas atjauno ar to mēnesi, kurā studējošais ir atsācis studijas, pēc tam, kad Valsts izglītības informācijas sistēmā atkārtoti pārbaudīta studējošā atbilstība šo noteikumu 30.punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

30.11 Pēc šo noteikumu 30.8 un 30.9 punktā minētās informācijas ievades vai aktualizēšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā Valsts izglītības attīstības aģentūra veic aprēķinu un, pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un augstākās izglītības iestādi par finansējuma piešķiršanu sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksai, tai skaitā par savstarpējiem norēķiniem un pārskatu sniegšanas kārtību, pārskaita sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksai paredzēto finansējumu uz augstākās izglītības iestādes atsevišķo norēķinu kontu.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 514 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 30.09.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumus Nr.182 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 88.nr.).

32. Noteikumu 6.4.apakšpunkts, 15. un 16.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

33. Kredītam pielīdzinātā stipendija, kas piešķirta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izmaksājama atbilstoši izglītības iestādes un pretendenta noslēgtajam līgumam par stipendijas piešķiršanu un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktās prasības.

34. Finansējumu stipendijām piešķir no attiecīgajam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

35. Ja studējošais, kurš līgumu par stipendiju zinātniskā grāda ieguvei ir noslēdzis līdz 2020. gada 28. februārim, piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas doktora studiju programmā neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktajā kārtībā.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

36. Šo noteikumu 19.1, 19.2, 19.3 un 19.punkts ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

37. Šo noteikumu 30.13. un 30.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 514)

39. Šo noteikumu 30.11. un 30.12. apakšpunktā minētos kritērijus piemēro ar 2022. gada 1. janvāri, un tie tiek attiecināti uz sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu nākamajiem studiju semestriem vai studiju gadiem (kursiem).

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

40. Šo noteikumu 30.1 3.1. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Ar 2023. gada 1. janvāri šo noteikumu 30.1 3.1. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

40.1 Šo noteikumu 30.1 3.2. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 31. augustam nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Ar 2023. gada 1. septembri šo noteikumu 30.1 3.2. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

40.2 Šo noteikumu 30.1 3.3. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzturētajā  Invaliditātes informatīvajā sistēmā un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Ar 2023. gada 1. janvāri šo noteikumu 30.1 3.3. apakšpunktā minētās informācijas sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

41. 2021./2022. akadēmiskajā gadā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās studējošajiem minimālās mēneša stipendijas apmērs ir 200 euro mēnesī.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

42. Papildu finansējumu augstākās izglītības iestādes stipendiju fondam 2021./2022. akadēmiskajā gadā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim pa resoriem (3. pielikums) piešķir augstākās izglītības iestādēm, sadalot šim mērķim pieejamo finansējumu proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās augstākās izglītības iestādēs 2021. gadā.

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

43. Šo noteikumu 4.1.2.1 apakšpunktā un 4.4 punktā minētās darba vidē balstītās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" studējošajiem stipendijas izmaksā, sākot ar 2024. gada 1. janvāri.

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 42 redakcijā)

44. Šo noteikumu 4.1.1. apakšpunktā minēto stipendiju nepilna laika tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās studējošiem izmaksā ar 2024. gada 1. martu.

(MK 19.03.2024. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
1. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.740
Iesniegums stipendijas saņemšanai

(Pielikums MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 706; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

 1. Studējošais    
  (vārds)  (uzvārds)
 2. Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)  
 3. Stipendijas veids  minimālā  vienreizējā
 4.

 Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums

 

 5. Personas kods  
 6. Studenta apliecības numurs  
 7. Augstskolas nosaukums  
 8. Studiju programma  bakalaura  profesionālās augstākās
izglītības
  maģistra  rezidenta doktora
 9. Studiju programmas nosaukums  
10. Dzīvesvieta  
11.Tālruņa numurs,  e-pasts  
12.Ziņas par studējošo
12.1.persona ar invaliditāti  jā  nē
12.2.bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai  jā  nē
12.3.studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam  jā  nē
12.4.studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē)  jā  nē
12.5.studējošajam ir viens vai vairāki bērni  jā  nē
12.6. sociāli apdrošināta persona  jā  nē
12.7. pašnodarbinātais  jā  nē
12.8. darbavieta
12.9. valsts sociālā pabalsta saņēmējs  jā
12.10. invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs  jā  nē
 13. Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā
 apgādājamā vārds, uzvārdsdzimšanas gadsradniecībanodarbošanās (mācību iestādes nosaukums)
    
    
    
    
14.Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem  jā  nē
15.  Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums)
16.

 Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:

Es, ___________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem.

Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju.

 17. Informācija par studējošā bankas kontu
 banka  
 filiāle  
 norēķinu konts  
 Studējošais      
  (vārds, uzvārds)  (paraksts)   (datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 24. augusta
noteikumiem Nr. 740
Papildu finansējums valsts augstākās izglītības iestādes stipendiju fondam 2020./2021. mācību gadā Covid-19 seku mazināšanai
(pa resoriem)

(Pielikums MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

Nr.
p. k.

Ministrija

Studiju vietu skaits (izņemot doktorantūras līmeņa budžeta vietas)

Finansējums proporcionāli studiju vietu skaitam

2020. gadā (4 mēneši)
(euro)

2021. gadā (6 mēneši)
(euro)

1

2

3

4

5

1.Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits:
1.1.koledžās pirmā līmeņa studiju programmās studējošie

2 474

204 232

306 345

1.2.augstskolās pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie

14 981

1 236 696

1 855 045

2.Zemkopības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

2 456

202 745

304 118

3.Kultūras ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

1 667

137 612

206 419

4.Veselības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

3 114

257 064

385 596

5.Labklājības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

20

1 651

2 477

Kopā

24 712

2 040 000

3 060 000

Pavisam kopā (4. un 5. ailes summa)

5 100 000

3. pielikums
Ministra kabineta
2004. gada 24. augusta
noteikumiem Nr. 740
Papildu finansējums augstākās izglītības iestāžu stipendiju fondam 2021./2022. akadēmiskajam gadam no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim (pa resoriem)

(MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

Ministrija

Studiju vietu skaits (izņemot doktorantūras līmeņa budžeta vietas)

Finansējums proporcionāli studiju vietu skaitam 2021. gadam (četri mēneši) (euro)

1. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu un privātpersonu dibināto augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits  
1.1. koledžās studējošie (pirmā līmeņa studiju programmas)

2 263

187 169

1.2. augstskolās pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie

15 190

1 256 339

2. Zemkopības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

2 447

202 387

3. Kultūras ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

1 669

138 040

4. Veselības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

3 076

254 411

5. Labklājības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

20

1 654

KOPĀ

24 665

2 040 000

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par stipendijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 740Pieņemts: 24.08.2004.Stājas spēkā: 02.09.2004.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
93004
{"selected":{"value":"21.03.2024","content":"<font class='s-1'>21.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.03.2024","iso_value":"2024\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2024","iso_value":"2024\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2024.-20.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2023","iso_value":"2023\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2023.-18.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2023","iso_value":"2023\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2023.-29.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2022","iso_value":"2022\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2022.-07.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2022","iso_value":"2022\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2022.-09.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-12.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2021","iso_value":"2021\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-09.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2021","iso_value":"2021\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-20.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2020","iso_value":"2020\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2020","iso_value":"2020\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2020.-15.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2020","iso_value":"2020\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2020.-25.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-27.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2016","iso_value":"2016\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2016.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2016","iso_value":"2016\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2011","iso_value":"2011\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2011","iso_value":"2011\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-17.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2007","iso_value":"2007\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2007.-09.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-05.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2006","iso_value":"2006\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2005","iso_value":"2005\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2005.-30.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2004","iso_value":"2004\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2004.-10.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.03.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"