Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 520

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 94. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52. panta trešo daļu
un Izglītības likuma 14. panta 23. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 138. nr.; 2005, 23. nr.; 2006, 58., 208. nr.; 2007, 161. nr.; 2009, 107., 205. nr.; 2011, 71., 128. nr.; 2012, 197. nr.; 2013, 228. nr.; 2016, 19. nr.; 2017, 243. nr.; 2020, 41. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 6.1. apakšpunktā skaitli "145,13" ar skaitli "150,82";

1.2. aizstāt 6.2. apakšpunktā skaitli "990,32" ar skaitli "996,01";

1.3. svītrot 6.4. apakšpunktu;

1.4. aizstāt 9. punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.5. aizstāt 11.1. apakšpunktā vārdu "invalīdam" ar vārdiem "personai ar invaliditāti";

1.6. aizstāt 11.3. apakšpunktā vārdus "piešķirts trūcīgas ģimenes statuss" ar vārdiem "pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam";

1.7. papildināt II nodaļu ar 19.1, 19.2, 19.3 un 19.4 punktu šādā redakcijā:

"19.1  2020./2021. mācību gadā šo noteikumu 4.1.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās studējošie var pretendēt uz Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai paredzētu stipendiju 200 euro apmērā mēnesī. Minēto stipendiju piešķir šo noteikumu 3. punktā minētajiem studējošajiem, kuriem Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi un kuri nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai. Ja studējošajiem, kuri pretendē uz minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, prioritāte stipendijas saņemšanā ir šo noteikumu 11. punktā minētajiem studējošajiem.

19.2 Papildu finansējumu valsts augstākās izglītības iestādes stipendiju fondam 2020./2021. mācību gadā Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai piešķir (2. pielikums), sadalot šim mērķim pieejamo finansējumu proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam šo noteikumu 4.1.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās valsts augstskolās 2020. gadā.

19.3 Šo noteikumu 19.1 punktā minētās stipendijas sadala un piešķir šo noteikumu 5. punktā minētā stipendiju piešķiršanas komisija, pamatojoties uz studējošā iesniegumu un šo noteikumu 19.1 punktā minētajiem kritērijiem. Augstākās izglītības iestāde izstrādā minētās stipendijas piešķiršanas nolikumu, kurā nosaka stipendijas piešķiršanas kārtību. Komisijai ir tiesības pieprasīt no studējošā informāciju par studējošā atbilstību šo noteikumu 19.1 punktā minētajiem kritērijiem, kā arī informāciju par studējošā ienākumiem un studējošajam piešķirto valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai.

19.4  2020./2021. mācību gadā šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās studējošajiem minimālā mēneša stipendija ir 200 euro mēnesī.";

1.8. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Izglītojamais, kurš profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju - minimālo ikmēneša stipendiju (izņemot šo noteikumu 22.1 punktā minēto gadījumu) vai paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kā arī vienreizēju stipendiju, lai sekmētu izglītojamā motivāciju paaugstināt mācību rezultātus, aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicinātu izglītojamā intelektuālo spēju attīstību un izglītības pieejamību.";

1.9. aizstāt 21. punktā skaitli un vārdu "14,23 euro" ar skaitli un vārdu "20 euro";

1.10. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Izglītojamam minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 15 euro apmērā. To piešķir šādos gadījumos:

22.1. uzsākot vai atsākot mācības profesionālās izglītības iestādē, līdz brīdim, kad profesionālās izglītības iestāde izglītojamam nosaka citu ikmēneša stipendijas apmēru;

22.2. ja izglītojamais ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā, modulī vai praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "gandrīz viduvēji", vai vērtējumu "neieskaitīts", vai apzīmējumu "nav vērtējuma";

22.3. ja izglītojamais nav neattaisnoti kavējis vairāk par astoņām stundām mēnesī;

22.4. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī ir izteikts ne vairāk kā viens profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens.";

1.11. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir, ja izglītojamā saņemto šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto vērtējumu un apzīmējumu skaits, neattaisnoti kavēto mācību stundu skaits vai izglītojamam izteikto profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisko brīdinājumu vai rājienu skaits ir lielāks par šo noteikumu 22.2., 22.3. vai 22.4. apakšpunktā minēto skaitu.";

1.12. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Profesionālās izglītības iestāde atbilstoši stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajam apmēram izglītojamam piešķir paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja:

23.1. izglītojamais mācību priekšmetos, modulī vai praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz "gandrīz viduvēji" vai vērtējumu "ieskaitīts" un viņam mēnesī nav izteikts profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

23.2. izglītojamais ir aktīvs profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālajos konkursos, sporta sacensībās un citos pasākumos un ir izpildījis šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.";

1.13. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ikmēneša stipendijas apmēru izglītojamam nosaka katru mēnesi atbilstoši iepriekšējā mēnesī uzrādītajiem mācību rezultātiem un aktivitātei profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. Šo noteikumu 23. punktā minēto paaugstināto ikmēneša stipendiju pirmā kursa izglītojamie, vēlāk ieskaitītie izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie var saņemt, sākot no otrā mācību mēneša. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi paaugstinātu ikmēneša stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, sākot no pirmā mācību mēneša.";

1.14. izteikt 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24. Lai segtu profesionālās izglītības iegūšanai nepieciešamos izdevumus, par kuriem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nav paredzēts pabalsts, profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda izglītojamam reizi semestrī var piešķirt vienreizēju stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja saņemts pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums, kurā norādīts pamatojums nepieciešamo papildu izdevumu segšanai, un, ja attiecināms, pievienoti pamatojumu apliecinoši dokumenti (trūcīgas ģimenes (personas) vai bāreņa statusu apliecinošs dokuments, izziņa par saņemtās sociālās palīdzības apmēru vai citi dokumenti).

25. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra.";

1.15. papildināt noteikumus ar 25.2, 25.3, 25.4 un 25.5 punktu šādā redakcijā:

"25.2 Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ profesionālās izglītības iestādē vai praksē nav apmeklējis vairāk par 50 % mācību stundu mēnesī, stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša mācību rezultātiem.

25.3 Prakses laikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša vai semestra vidējiem mācību rezultātiem.

25.4 Vasaras brīvlaikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši mācību gada otrā semestra vidējiem mācību rezultātiem.

25.5 Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši iepriekšējā mācību gada otrā semestra un, ja mācību priekšmets, modulis vai prakse ir noslēgusies, galīgā vērtējuma vidējiem mācību rezultātiem.";

1.16. aizstāt 26.1. apakšpunktā vārdus "uzsākot mācību gadu" ar vārdiem "mācību gada pirmajā mēnesī";

1.17. izteikt 26.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.";

1.18. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Profesionālās izglītības iestāde izdod stipendiju piešķiršanas nolikumu (turpmāk - nolikums). Nolikumā nosaka konkrētu paaugstinātas stipendijas apmēru atbilstoši mācību rezultātiem un aktivitātei izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. Profesionālās izglītības iestāde izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs profesionālās izglītības iestādes pedagoģiskā personāla pārstāvjus, to skaitā profesionālās izglītības iestādes vadītāja vietnieku. Komisijas sastāvā novērotāja statusā bez balsstiesībām iekļauj divus izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus. Komisija izvērtē un sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības iestādes vadītājam par ieteicamo stipendiju apmēru. Profesionālās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.";

1.19. izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kā arī izglītojamam, kuram vai kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;";

1.20. aizstāt 28.2. apakšpunktā vārdus "kurā audzina trīs vai vairāk bērnu" ar vārdiem "kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni";

1.21. papildināt noteikumus ar 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Šo noteikumu 19.1, 19.2, 19.3 un 19.4 punkts ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam.";

1.22. pielikumā:

1.22.1. aizstāt vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1. pielikums";

1.22.2. svītrot 11. punktā vārdus "norāde, ka studējošajam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts";

1.22.3. aizstāt 12.1. apakšpunktā vārdu "invalīds" ar vārdiem "persona ar invaliditāti";

1.22.4. aizstāt 12.3. apakšpunktā vārdus "piešķirts trūcīgas ģimenes statuss" ar vārdiem "pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam";

1.23. papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 24. augusta
noteikumiem Nr. 740

Papildu finansējums valsts augstākās izglītības iestādes stipendiju fondam 2020./2021. mācību gadā Covid-19 seku mazināšanai
(pa resoriem)

Nr.
p. k.

Ministrija

Studiju vietu skaits (izņemot doktorantūras līmeņa budžeta vietas)

Finansējums proporcionāli studiju vietu skaitam

2020. gadā (4 mēneši)
(euro)

2021. gadā (6 mēneši)
(euro)

1

2

3

4

5

1. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits:
1.1. koledžās pirmā līmeņa studiju programmās studējošie

2 474

204 232

306 345

1.2. augstskolās pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie

14 981

1 236 696

1 855 045

2. Zemkopības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

2 456

202 745

304 118

3. Kultūras ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

1 667

137 612

206 419

4. Veselības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

3 114

257 064

385 596

5. Labklājības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

20

1 651

2 477

Kopā

24 712

2 040 000

3 060 000

Pavisam kopā (4. un 5. ailes summa)

5 100 000"

2. Šo noteikumu 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15. un 1.18. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 520Pieņemts: 11.08.2020.Stājas spēkā: 26.08.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163A, 25.08.2020. OP numurs: 2020/163A.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
316936
26.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)