Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.661

Rīgā 2004.gada 3.augustā (prot. Nr.46 79.§)
Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu31.1panta 5.punktu,
32.3panta devīto daļu un 32.5panta pirmo un septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir, uzkrāj, pārskaita, nodod, aizstāj un anulē emisijas kvotas;

1.2. kārtību un termiņu, kādā Latvijas Vides aģentūrai nodod emisijas kvotas, kas atbilst iekārtas emitētajam siltumnīcefekta gāzu daudzumam iepriekšējā kalendāra gadā;

1.3. kārtību un termiņu, kādā Latvijas Vides aģentūrā iesniedz iesniegumu par iekārtu kopfonda izveidi;

1.4. kārtību, kādā veido iekārtu kopfondus.

II. Emisijas kvotu piešķiršana un uzkrāšana

2. Vides ministrija emisijas kvotas piešķir operatoram, kurš saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju (turpmāk – atļauja), un iekārtu kopfonda operatoru pilnvarotajai personai (turpmāk – pilnvarotā persona).

3. Operatoram, kurš saņēmis atļauju pēc Vides ministrijas lēmuma pieņemšanas par emisijas kvotu piešķiršanu likuma “Par piesārņojumu” (turpmāk – likums) 24.1 pantā minētajam periodam vai kuram izsniegtajā atļaujā izdarīti grozījumi sakarā ar izmaiņām esošajā piesārņojošajā darbībā, Vides ministrija piešķir emisijas kvotas divu nedēļu laikā pēc atļaujas izsniegšanas vai grozījumu izdarīšanas atļaujā.

4. Lēmumu par papildu emisijas kvotu piešķiršanu Vides ministrija pieņem divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma saņemšanas papildu emisijas kvotu piešķiršanai.

5. Lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu pilnvarotajai personai Vides ministrija pieņem divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par iekārtu kopfonda izveides iesnieguma apstiprināšanu. Piešķirot emisijas kvotas pilnvarotajai personai, Vides ministrija nodrošina, lai emisijas kvotas turpmāk netiek piešķirtas katram iekārtu kopfondā iesaistītajam operatoram atsevišķi.

6. Ja esošajā piesārņojošajā darbībā ir izmaiņas, kuru dēļ tiek izdarīti grozījumi iekārtu kopfondā iesaistītā operatora atļaujā, vai ja iekārtu kopfondā iesaistītajam operatoram tiek izsniegta jauna atļauja, Vides ministrija divu nedēļu laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai jaunas atļaujas izsniegšanas pieņem jaunu lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu pilnvarotajai personai.

7. Lēmumā par emisijas kvotu piešķiršanu norāda kopējo piešķirto emisijas kvotu daudzumu periodam un to sadalījumu pa gadiem. Lēmumā par emisijas kvotu piešķiršanu likuma 24.1 pantā minētajam periodam norāda arī kopējo emisijas kvotu daudzumu, kuru Latvijā piešķirs minētajā periodā.

8. Kopējo emisijas kvotu daudzumu un emisijas kvotu daudzumu operatoram nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto emisijas kvotu sadales plānu un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem emisijas kvotu tirdzniecības jomā. Emisijas kvotu daudzumu pilnvarotajai personai nosaka, summējot visu iekārtu kopfondā apvienoto iekārtu emisijas kvotas.

9. Lēmuma kopiju par emisijas kvotu piešķiršanu un par papildu emisijas kvotu piešķiršanu Vides ministrija rakstiski un elektroniski nosūta Latvijas Vides aģentūrai. Vides ministrija nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu par emisijas kvotu un papildu emisijas kvotu piešķiršanu.

10. Emisijas kvotas uzkrāj kontos siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrā (turpmāk – emisijas reģistrs).

11. Latvijas Vides aģentūra atver kontu emisijas reģistrā:

11.1. operatoram – pēc atļaujas saņemšanas;

11.2. pilnvarotajai personai – pēc iekārtu kopfonda izveides;

11.3. fiziskajai vai juridiskajai personai – pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas. Iesniegumā norāda vismaz divas fiziskas personas, kuras var rīkoties ar kontu (turpmāk – pilnvarotā kontaktpersona). Katrai pilnvarotajai kontaktpersonai norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī e-pasta adresi.

12. Emisijas reģistrā ir atsevišķa uzskaite par emisijas kvotām, kas piešķirtas operatoram un pilnvarotajai personai, un par emisijas kvotām, kas pārskaitītas fiziskajai vai juridiskajai personai.

13. Noteikumu 3., 4., 5. un 6.punktā minētajos gadījumos piešķirtās emisijas kvotas kārtējam gadam Latvijas Vides aģentūra ieskaita operatora vai pilnvarotās personas kontā septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par emisijas kvotu piešķiršanu, bet ne agrāk kā kārtējā gada 28.februārī un ne vēlāk kā kārtējā gada 24.decembrī.

III. Emisijas kvotu pārskaitīšana, nodošana, aizstāšana un anulēšana

14. Emisijas kvotas pārskaita, anulē un nodod pēc emisijas kvotu īpašnieka vai tā pilnvarotās kontaktpersonas pieprasījuma. Pieprasījumu iesniedz elektroniski, aizpildot veidlapu emisijas reģistra mājas lapā internetā.

15. Emisijas kvotu īpašnieks var pārskaitīt emisijas kvotas citai fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai ir atvērts konts kādā Eiropas Savienības valsts vai citas valsts emisijas reģistrā, ja attiecīgā valsts ar Eiropas Savienību ir noslēgusi līgumu par savstarpēju emisijas kvotu atzīšanu. Latvijas Vides aģentūra nodrošina šādu emisijas kvotu pārskaitīšanu.

16. Sākot ar 2006.gadu, katru gadu līdz 30.aprīlim:

16.1. operators nodod Latvijas Vides aģentūrai emisijas kvotas, kas atbilst iekārtas emitētajam siltumnīcefekta gāzu daudzumam iepriekšējā kalendāra gadā;

16.2. pilnvarotā persona nodod Latvijas Vides aģentūrai emisijas kvotas, kas atbilst iekārtu kopfondā apvienoto iekārtu emitētajam siltumnīcefekta gāzu daudzumam iepriekšējā kalendāra gadā.

17. Latvijas Vides aģentūra piecus mēnešus pēc katra likuma 24.1 panta piektās daļas 3.punktā minētā perioda sākuma aizstāj ar kārtējā periodā derīgām emisijas kvotām iepriekšējā periodā derīgās emisijas kvotas, kuras ir personas rīcībā, bet ir anulētas saskaņā ar likuma 32.3 panta ceturtās daļas nosacījumiem.

IV. Iekārtu kopfondu veidošana

18. Iekārtu kopfondu var izveidot operatori, kuri:

18.1. veic viena veida piesārņojošo darbību, kas minēta likuma 2.pielikumā;

18.2. ir saņēmuši atļauju.

19. Operatori, kuri vēlas izveidot iekārtu kopfondu, rakstiski un elektroniski iesniedz Latvijas Vides aģentūrā iesniegumu par iekārtu kopfonda izveidi (pielikums) un operatoru izvēlētās pilnvarotās personas piekrišanu. Ja iekārtu kopfondu paredzēts veidot likuma 24.1 pantā minētajam pirmajam periodam vai pirmajam un otrajam periodam, iesniegumu iesniedz līdz 2004.gada 1.novembrim. Ja iekārtu kopfondu paredzēts veidot likuma 24.1 pantā minētajam otrajam periodam, iesniegumu iesniedz līdz 2007.gada 1.septembrim.

20. Ja operatori nav pienācīgi aizpildījuši šo noteikumu 19.punktā minēto iesniegumu, Latvijas Vides aģentūra septiņu dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē operatorus par nepieciešamo papildu informāciju. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad operatori iesnieguši pilnībā aizpildītu iesniegumu.

21. Ja kāds no operatoriem neatbilst šo noteikumu 18.punktā minētajām prasībām vai Latvijas Vides aģentūra var pamatot, ka operatoru izvēlētā pilnvarotā persona nespēs izpildīt likuma 32.5 pantā noteiktos pilnvarotās personas pienākumus, Latvijas Vides aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu iekārtu kopfonda izveidei. Minēto lēmumu Latvijas Vides aģentūra pieņem tikai pēc tam, kad operatoriem dotas ne mazāk kā septiņas dienas, lai rakstiski izteiktu savu skaidrojumu, un operatori skaidrojumu ir snieguši.

22. Ja Latvijas Vides aģentūra atbalsta iekārtu kopfonda izveidi, tā iesniegumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta Eiropas Komisijai apstiprināšanai un paziņo par to operatoriem un pilnvarotajai personai.

23. Eiropas Komisijas lēmumu Latvijas Vides aģentūra paziņo operatoriem un pilnvarotajai personai piecu dienu laikā pēc tā saņemšanas.

24. Ja Eiropas Komisija izvirza nosacījumus iesnieguma apstiprināšanai, operatori precizē iesniegumu un atkārtoti iesniedz to Latvijas Vides aģentūrā vai arī atsakās no iekārtu kopfonda izveides un paziņo par to Latvijas Vides aģentūrai.

25. Iekārtu kopfonds ir izveidots ar brīdi, kad Latvijas Vides aģentūra paziņo operatoriem Eiropas Komisijas lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu.

26. Pilnvarotā persona katru gadu līdz 30.aprīlim iesniedz Latvijas Vides aģentūrā pārskatu par iekārtu kopfondā apvienoto iekārtu siltumnīcefekta gāzu emisiju iepriekšējā kalendāra gadā, atsevišķi norādot katras iekārtu kopfondā apvienotās iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu daudzumu.

27. Lai nomainītu pilnvaroto personu, operatori, kuri apvienojušies iekārtu kopfondā, rakstiski un elektroniski iesniedz Latvijas Vides aģentūrā atkārtotu iesniegumu par iekārtu kopfonda izveidi un pamatojumu pilnvarotās personas maiņai.

28. Latvijas Vides aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 27.pantā minēto iesniegumu un pamatojumu pilnvarotās personas maiņai, sagatavo un nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu par pilnvarotās personas maiņu. Paziņojuma kopiju Latvijas Vides aģentūra rakstiski un elektroniski nosūta operatoriem, nomainītajai pilnvarotajai personai, jaunajai pilnvarotajai personai un Vides ministrijai.

29. Vides ministrija, pamatojoties uz paziņojumu par pilnvarotās personas maiņu, izdara grozījumu lēmumā par emisijas kvotu piešķiršanu pilnvarotajai personai, ierakstot lēmumā datus par jauno pilnvaroto personu, taču nemainot lēmuma nosacījumus. Nomainītās pilnvarotās personas kontā esošās emisijas kvotas pārskaita pilnvarotās personas kontā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.

30. Lai izstātos no iekārtu kopfonda, operators rakstiski un elektroniski iesniedz Latvijas Vides aģentūrā iesniegumu par izstāšanos no iekārtu kopfonda. Iesniegumu iesniedz līdz kārtējā gada 31.decembrim.

31. Latvijas Vides aģentūra, pamatojoties uz operatora iesniegumu par izstāšanos no iekārtu kopfonda, sagatavo un nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu par izmaiņām iekārtu kopfondā. Paziņojuma kopiju Latvijas Vides aģentūra rakstiski un elektroniski nosūta operatoram, pilnvarotajai personai un Vides ministrijai.

32. Vides ministrija, pamatojoties uz paziņojumu par izmaiņām iekārtu kopfondā, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš izslēgts no iekārtu kopfonda. Pieņemot minēto lēmumu, Vides ministrija nodrošina, lai turpmāk pilnvarotajai personai netiek piešķirtas emisijas kvotas par operatoru, kurš izslēgts no iekārtu kopfonda.

33. Pilnvarotā persona līdz kārtējā gada 30.aprīlim nodod Latvijas Vides aģentūrai emisijas kvotas, kas atbilst iekārtas emitētajam siltumnīcefekta gāzu daudzumam gadā, kad operators iesniedzis iesniegumu par izstāšanos no iekārtu kopfonda. Pilnvarotās personas kontā esošās emisijas kvotas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, pārskaita tā operatora kontā, kurš izslēgts no iekārtu kopfonda.

34. Lai likvidētu iekārtu kopfondu, operatori, kuri apvienojušies iekārtu kopfondā, rakstiski un elektroniski iesniedz Latvijas Vides aģentūrā iesniegumu par iekārtu kopfonda likvidāciju.

35. Latvijas Vides aģentūra, pamatojoties uz operatoru iesniegumu, sagatavo un nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu par iekārtu kopfonda likvidāciju. Paziņojuma kopiju Latvijas Vides aģentūra rakstiski un elektroniski nosūta operatoriem, pilnvarotajai personai un Vides ministrijai.

36. Vides ministrija, pamatojoties uz paziņojumu par iekārtu kopfonda likvidāciju, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem pēc iekārtu kopfonda likvidācijas un emisijas kvotu nepiešķiršanu pilnvarotajai personai pēc iekārtu kopfonda likvidācijas. Pilnvarotās personas kontā esošās emisijas kvotas pārskaita operatoru kontos, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.

37. Noteikumu 29., 32. un 36.punktā minēto lēmumu Vides ministrija pieņem divu nedēļu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

38. Lēmumi, kas saistīti ar iekārtu kopfonda veidošanu, ir pieejami sabiedrībai Latvijas Vides aģentūras mājas lapā internetā.

V. Noslēguma jautājums

39. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.septembri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.augusta noteikumiem Nr.661

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 661Pieņemts: 03.08.2004.Stājas spēkā: 01.09.2004.Zaudē spēku: 23.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 06.08.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
92039
01.09.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)