Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 476 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.663

Rīgā 2004.gada 3.augustā (prot. Nr.46 83.§)
Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - aģentūra) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(Grozīts ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1327)

2. Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu valstī vienotu informācijas datu bāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari. Datu bāze izmantojama administrēšanas, uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.185 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1327)

II. Aģentūras funkcijas un uzdevumi

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju lopkopības nozarē atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.2. īstenot valsts un starptautiskās programmas attiecībā uz ganām­pulkiem, novietnēm, dzīvniekiem, dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), barības apritē iesaistītajām personām, ciltsdarbu un piena kvotām;

3.3. ieviest valstī vienotu ciltsdarba informācijas sistēmu piena un gaļas pārraudzībai un lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanai;

3.4. informēt sabiedrību par normatīvajiem aktiem, kas regulē ganām­pulku, novietņu, dzīvnieku un dzīvnieku īpašnieku (turētāju), barības apritē iesaistīto personu, kā arī ciltsdarba un piena kvotu jomu.

(Grozīts ar MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.185; MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.469)

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. uzturēt datu bāzi un arhīvu par ganāmpulkiem, novietnēm, dzīvnie­kiem, dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem) un barības apritē iesaistītajām personām;

4.2. nodrošināt ganāmpulku, novietņu, dzīvnieku, dzīvnieku īpašnieku (turētāju) un barības apritē iesaistīto personu reģistru aktualizēšanu un notikumu reģistrēšanu;

4.3. nodrošināt individuālus identitātes numurus dzīvnieku apzīmēšanai;

4.4. nodrošināt dzīvnieku individuālo apzīmēšanas līdzekļu sagādi un izsniegšanu;

4.5. sagatavot un izsniegt dzīvnieku identifikācijas dokumentus (liellopu pases, zirgu pases);

4.6. uzturēt ciltsdarba un pārraudzības informācijas datu bāzi un arhīvu, nodrošināt ciltsdarba programmu īstenošanas uzraudzību;

4.7. saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Starptautiskās dzīvnieku pārrau­dzības komitejas (ICAR) vadlīnijām administrēt un apstrādāt lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības un pārraudzības datus, kā arī apkopot gada pārraudzības rezultātus pārraudzības gadagrāmatās;

4.8. nodrošināt slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību;

4.9. analizēt slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības datu bāzes riska faktorus un apzināt iespējami kļūdainos pārraudzības datus;

4.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot dzīvnieku ciltsdoku­mentāciju;

4.11. izvērtēt biedrības un nodibinājumus, piešķirt tiem šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusu un reģistrēt tos;

4.12. izvērtēt to komersantu atbilstību zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, un reģistrēt tos;

4.13. nodrošināt dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēkloša­nas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālistu apmācību un sertifikāciju, kā arī uzturēt minēto personu un to personu reģistru, kuras saņēmušas apliecību dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai;

4.14. nodrošināt jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu;

4.15. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dzīvnieku audzē­šanā un ciltsdarbā iesaistītās personas ar nepieciešamo aģentūras reģistros esošo informāciju un ciltsdokumentāciju;

4.16. uzturēt informatīvo sistēmu par piena ražotājiem un piena kvotu administrēšanu;

4.17. administrēt un uzturēt piena kvotu informācijas datu bāzi un arhīvu, nodrošināt notikumu reģistrēšanu;

4.18. administrēt un reģistrēt darījumus ar piena kvotām, uzraudzīt piena kvotu izpildi valstī un aprēķināt maksājumu par pārsniegto piena kvotu, ja valsts kvota ir pārsniegta, kā arī normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā aprēķināt un iekasēt maksājumu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdz­niecības kvotas gada deklarāciju un piegādes kvotas gada deklarāciju;

4.19. normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā apstiprināt piena pircējus;

4.20. atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijā pārskatus par piena kvotām un dzīvnieku reģistru;

4.21. atbilstoši kompetencei sagatavot un nodrošināt informāciju citiem valsts reģistriem un datu bāzēm, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai un integrētās administrēšanas un kontroles sistēmai;

4.22. atbilstoši kompetencei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt Zemkopības ministrijai, tās institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, starp­tautiskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras rīcībā esošo informāciju;

4.23. sadarboties ar Eiropas Savienības valstu institūcijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām apvienībām un asociācijām, mācību iestādēm, zinātniskās pētniecības iestādēm, nozaru speciālistiem un citām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

4.24. pārstāvēt valsts intereses dzīvnieku audzēšanas jomā Starptautiskajā dzīvnieku pārraudzības komitejā (ICAR), Starptautiskajā vaislas buļļu novērtē­šanas dienestā (Interbull) un citās organizācijās;

4.25. sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijā un citās valsts institū­cijās priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai lopkopības nozarē;

4.26. nodrošināt izveidoto reģistru un datu bāzes attīstību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

4.27. izstrādāt zootehniska un lauksaimnieciska rakstura datorprogram­mas, izgatavot un izsniegt zootehniska un lauksaimnieciska rakstura veidlapas un citu dokumentāciju;

4.28. sagatavot un izplatīt zootehniska un lauksaimnieciska rakstura informāciju;

4.29. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1327 redakcijā)

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.3. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;

5.4. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.5. sniegt fiziskajām un juridiskajām personām maksas pakalpojumus ar ciltsdarbu, ganāmpulku, dzīvnieku reģistru, barības apritē iesaistīto personu reģistru un piena kvotām saistītajās jomās, kā arī izglītošanas un informatīvos pakalpojumus;

5.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

5.7. Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo mantu;

5.8. atbilstoši kompetencei rīkot konferences, seminārus, kursus un cita veida mācības, organizēt izstādes un citus pasākumus;

5.9. atbilstoši kompetencei piedalīties izstādēs un starptautiskajos pasākumos;

5.10. sadarboties ar citu nozaru speciālistiem, profesionāļu apvienībām un asociācijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā.

(Grozīts ar MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.185; MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.469)

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktora pienākumi noteikti Publisko aģentūru likumā, šajos noteikumos, aģentūras pārvaldes līgumā un darba līgumā. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba zemkopības ministrs.

7. Aģentūras direktoram var būt vietnieks.

8. Aģentūra ir tiesīga veidot struktūrvienības šajos noteikumos noteikto funkciju veikšanai. Aģentūras struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka aģentūras direktors.

9. (Svītrots ar MK 17.11.2009. noteikumiem Nr.1327)

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

10. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

10.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

10.2. ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

10.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

10.4. ziedojumi un dāvinājumi.

11. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Zemkopības ministriju.

12. Aģentūras mantu veido aģentūras iegādātā un tās valdījumā nodotā manta.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšanas kārtība

13. Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 17.11.2009. noteikumu Nr.1327 redakcijā)

14. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Pārskatus par aģentūras funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu aģentūra sniedz pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

VI. Aģentūras reorganizācija un likvidācija

16. Ja aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta, sastāda aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu.

17. Ja aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta, aģentūras direktors ir atbildīgs par arhīva saglabāšanu un tā nodošanu saistību pārņēmējam vai Latvijas Valsts arhīvam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.novembri.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 663Pieņemts: 03.08.2004.Stājas spēkā: 01.11.2004.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 06.08.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
92037
{"selected":{"value":"25.11.2009","content":"<font class='s-1'>25.11.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.11.2009","iso_value":"2009\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2007","iso_value":"2007\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2007.-24.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2006","iso_value":"2006\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2006.-06.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2004","iso_value":"2004\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2004.-10.03.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.11.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)