Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.629

Rīgā 2004.gada 27.jūlijā (prot. Nr.45 41.§)
Meliorācijas kadastra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 13.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka meliorācijas kadastra saturu un izveides kārtību, kā arī valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, koplietošanas meliorācijas sistēmas un viena īpašuma meliorācijas sistēmas statusu.

2. Meliorācijas kadastrs ir datu bāze, kas satur sistematizētu informāciju par meliorētās zemes izvietojumu, meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli, kā arī norāda šīs zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus un nodrošina valsts un pašvaldību funkciju izpildei un citu fizisko un juridisko personu darbībai nepieciešamo informāciju.

3. Lauku atbalsta dienests (turpmāk — dienests) veido meliorācijas kadastru — iegūst, sistematizē, precizē, glabā datus un veic to apmaiņu (turpmāk — datu aprite), kā arī nosaka meliorācijas sistēmas statusu.

3.1 Dienests uztur un saglabā meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, inženierizpētes un ūdenssaimniecības izstrādņu tehnisko dokumentāciju.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.119 redakcijā)

4. Dienests piešķir meliorācijas sistēmu ūdensnoteku sateces baseiniem (turpmāk — sateces baseins) ūdens saimniecisko kodu saskaņā ar Vides ministrijas apstiprināto ūdens saimniecisko iecirkņu un ūdenstilpju klasifikatoru.

II. Meliorācijas kadastra saturs un izveide

5. Meliorācijas kadastrs sastāv no:

5.1. teksta daļas, kurā apkopoti dati par meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli, statusu, meliorētās zemes izvietojumu, zemes lietošanas veidu un platību, melioratīvo hidrometriju, kā arī par zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, norādot personas adresi, vārdu, uzvārdu un personas kodu — fiziskai personai, nosaukumu un reģistrācijas numuru — juridiskai personai;

5.2. grafiskās daļas, kurā ietilpst attiecīga mēroga meliorācijas kadastra plāni un digitālās kartes, kurās attēlo ūdensnotekas, sateces baseinu un meliorēto zemju robežas, meliorācijas sistēmu būves un ierīces, hidrometrijas posteņus, meliorācijas kadastra apzīmējumus, kā arī zemes vienību, lauku bloku robežas un zemes vienību kadastra apzīmējumus.

6. Meliorācijas sistēmu kvantitatīvo stāvokli nosaka, aizpildot meliorācijas sistēmu galveno rādītāju kopsavilkumu (1.pielikums).

7. Meliorācijas kadastra plānos lieto apzīmējumus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

8. Meliorācijas kadastra izveidošanai un uzturēšanai izmanto:

8.1. meliorācijas sistēmu būvdarbu izpildes dokumentāciju;

8.2. būvprojektus;

8.3. inventarizācijas un tehnisko noteikumu dokumentāciju par meliorācijas sistēmu pārbūvi;

8.4. melioratīvās hidrometrijas datus;

8.5. nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datus par zemes vienību robežām un zemes vienību kadastra apzīmējumiem, nekustamā īpašuma kadastra numuru, nosaukumu vai adresi un zemes vienības kopplatības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

8.6. meliorācijas sistēmu norakstīšanas dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.119)

9. Dienests 8.punktā minēto dokumentāciju un datus kārto trīs līmeņu meliorācijas kadastra lietās:

9.1. attiecīgā reģiona dienesta teritoriālās struktūrvienības meliorācijas kadastra lieta:

9.1.1. melioratīvās hidrometrijas dati;

9.1.2. reģiona administratīvo teritoriju meliorācijas sistēmu galveno rādītāju kopsavilkums;

9.1.3. meliorācijas kadastra grafiskā daļa mērogā 1 : 100 000;

9.2. attiecīgās administratīvās teritorijas meliorācijas kadastra lieta:

9.2.1. meliorācijas sistēmu būvdarbu izpildes dokumentācija un būvprojekti;

9.2.2. meliorācijas sistēmu inventarizācijas un pārbūves tehnisko noteikumu dokumentācija, nodošanas-pieņemšanas akti un akti par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pieņemšanu ekspluatācijā;

9.2.3. administratīvās teritorijas meliorācijas sistēmu galveno rādītāju kopsavilkums;

9.2.4. meliorācijas kadastra grafiskā daļa mērogā 1 : 25000 un 1 : 10000;

9.2.5. meliorācijas sistēmu nosprauduma plāni mērogā 1 : 5000 un 1 : 2000;

9.3. zemes īpašuma meliorācijas kadastra lieta:

9.3.1. meliorācijas sistēmu nodošanas-pieņemšanas akts;

9.3.2. zemes īpašuma meliorācijas pase;

9.3.3. meliorācijas kadastra grafiskā daļa mērogā 1 : 10000 un meliorācijas sistēmu nosprauduma plāns mērogā 1 : 5000 vai 1 : 2000;

9.3.4. zemes vienību meliorācijas sistēmu galveno rādītāju kopsavilkumi;

9.3.5. meliorācijas sistēmu norakstīšanas dokumentācija;

9.3.6. meliorācijas sistēmu tehniskie projekti, vienkāršotas renovācijas un vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentācija.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.119)

10. Zemes īpašuma meliorācijas pasi izgatavo dienests, un viens tās eksemplārs atrodas attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, bet otrs — pie zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.

11. Informāciju dienests precizē un meliorācijas kadastrā ievieto, pamatojoties uz dokumentiem par meliorācijas sistēmu būvniecību, norakstīšanu, inventarizāciju, meliorācijas sis­tēmu nodošanas-pieņemšanas aktiem un nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmaiņu ar meliorācijas kadastra informāciju.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.119)

12. Meliorācijas kadastra informācijas un tajā veikto izmaiņu pareizību dienesta amatpersona apliecina ar parakstu, norādot izdarītā ieraksta datumu (arī elektroniskajā datu bāzē, ja tas iespējams).

13. Dienests izveido un ievieš elektronisko meliorācijas kadastra datu bāzi, izstrādājot teksta un grafiskās daļas struktūru, saturu un datu apmaiņas kārtību, kā arī nodrošina vienotas reģistra programmatūras lietojumu (izstrādi), ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmām.

14. Elektronisko meliorācijas kadastra datu bāzi uztur dienests. Dokumentus, uz kuru pamata izveido un uztur meliorācijas kadastru, glabā pastāvīgi papīra un/vai elektroniskā veidā.

III. Meliorācijas sistēmu inventarizācija

15. Meliorācijas sistēmas inventarizē saskaņā ar Meliorācijas likuma 15.pantu, lai nodrošinātu meliorācijas kadastra datu bāzes atjaunošanu un meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi konkrētā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē.

16. Meliorācijas sistēmu inventarizācijas uzdevums ir precizēt meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli un meliorētās zemes izvietojumu un platību.

17. Dienests inventarizē meliorācijas sistēmas un ir atbildīgs par inventarizācijas datu patiesumu.

IV. Meliorācijas sistēmas statusa noteikšana un meliorācijas sistēmas reģistrēšana

18. Dienests nosaka šādus meliorācijas sistēmu statusus:

18.1. valsts nozīmes meliorācijas sistēma. Statusu nosaka:

18.1.1. ūdensnotekai, kuras sateces baseins ir 10 km2 un lielāks, garums 5 km un lielāks (arī starpvalstu ūdensnotekām);

18.1.2. hidrotehniskām būvēm un ierīcēm (tajā skaitā polderu nosusināšanas sistēmām), kuru avārijas gadījumā pali vai plūdi apdraudētu 100 ha un lielāku platību vai apdzīvotu vietu;

18.2. koplietošanas meliorācijas sistēma. Statusu nosaka:

18.2.1. ūdensnotekai (tajā skaitā liela diametra kolektoram), kas nodrošina divu vai vairāku zemes īpašumu vai tiesiskajā valdījumā esošas zemes ūdens režīma regulēšanu, izņemot norobežojošā un regulējošā tīkla būvēm;

18.2.2. hidrotehniskām būvēm un ierīcēm, kas nav citu fizisko vai juridisko personu valdījumā, bet atrodas uz koplietošanas ūdensnotekas;

18.3. viena īpašuma meliorācijas sistēma. Statusu nosaka:

18.3.1. ūdensnotekai, kas atrodas viena īpašuma vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās;

18.3.2. regulējošā un norobežojošā tīkla būvēm (drenu sistēmām, nosusināšanas grāvjiem un kontūrgrāvjiem), kas atrodas viena īpašuma vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās neatkarīgi no tā, cik daudzu īpašumu vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes platības ūdens režīma regulēšanu tās ietekmē;

18.3.3. hidrotehniskām būvēm un ierīcēm, kas nav citu fizisko vai juridisko personu valdījumā, bet atrodas uz viena īpašuma ūdensnotekas.

19. Dienests pēc informācijas precizēšanas sagatavo datu kopsavilkumu par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniedz to apstiprināšanai zemkopības ministram.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.119 redakcijā)

20. Meliorācijas sistēmas, kas ir valsts, pašvaldību un citu fizisko vai juridisko personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajās zemēs, neatkarīgi no to īpašuma piederības un statusa dienests reģistrē meliorācijas kadastrā, piešķirot tām meliorācijas kadastra numuru. Reģistrētā meliorācijas sistēma, kurai piešķirts konkrēts meliorācijas kadastra numurs, veido meliorācijas kadastra vienību.

20.1 Ja meliorācijas sistēma saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu nav reģistrēta meliorācijas kadastrā, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var ierosināt tās reģistrāciju, iesniedzot dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu un šādus dokumentus:

20.1 1. aizpildītu meliorācijas sistēmas galveno rādītāju kopsavilkumu (1.pielikums);

20.1 2. meliorācijas sistēmu un būvju izvietojuma plānu mērogā 1 : 10 000 (analogā vai elektroniskā veidā).

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.119 redakcijā)

21. Meliorācijas kadastra numurs sastāv no trīs līmeņu apzīmējumiem:

21.1. pirmais līmenis (sešas decimālās zīmes) apzīmē administratīvo teritoriju saskaņā ar administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru;

21.2. otrais līmenis (trīs decimālās zīmes) apzīmē meliorācijas objekta numuru saskaņā ar piešķirto numuru meliorācijas kadastrā;

21.3. trešais līmenis (trīs decimālās zīmes) apzīmē meliorācijas sistēmas numuru saskaņā ar meliorācijas sistēmas nosprauduma plānu.

21.1 Dienests meliorācijas sistēmu vai tās daļu noraksta un izslēdz no meliorācijas kadastra, ja:

21.1 1. tās darbība un ekspluatācija pārtraukta šādu iemeslu dēļ:

21.1 1.1. meliorētās zemes transformācija;

21.1 1.2. meliorācijas sistēmas rekon­strukcija, izslēdzot to daļu, kuru turpmāk nav paredzēts izmantot projektētajām funkcijām un darbības režīmam;

21.1 2. tā kvalitatīvā (tehniskā) stāvokļa dēļ nenodrošina zemes ūdens režīma regulēšanu un turpmākā ekspluatācija un renovācija atbilstoši zemes lietošanas veidam nav iespējama;

21.1 3. tās darbību nepieciešams pārtraukt, lai nodrošinātu īpaši aizsargāja­mo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu vai Eiropas Savienības prioritāro biotopu labvēlīgas aizsardzības statusu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

21.2 Meliorācijas sistēmas vai tās daļas norakstīšanu attiecīgi var ierosināt:

21.2 1. dienesta teritoriālā struktūrvienība — valsts meliorācijas sistēmām;

21.2 2. pašvaldība — attiecīgajām pašvaldības meliorācijas sistēmām;

21.2 3. zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji — attiecīgajām koplietošanas vai viena īpašuma meliorācijas sistēmām.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

21.3 Meliorācijas sistēmas norakstīšanas iesniegumu (turpmāk — iesnie­gums) (3.pielikums) šo noteikumu 21.2 2.apakšpunktā minētā institūcija un 21.2 3.apakšpunktā minētās personas (turpmāk — iesniedzējs) iesniedz tajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā minētā meliorā­cijas sistēma atrodas.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

21.4 Iesniegumam pievieno:

21.4 1. nekustamā īpašuma vai tiesiskā valdījuma tiesības apliecinošus dokumentus;

21.4 2. meliorācijas sistēmas nosprauduma (projekta) un zemes robežu plānu vai pārskata plānu, situācijas plānu (norāda platību ar norakstāmo meliorācijas sistēmu vai norakstāmo meliorācijas sistēmas būvi);

21.4 3. zemes transformācijas atļauju šo noteikumu 21.1 1.1.apakšpunktā minētajā gadījumā;

21.4 4. aktu par rekonstruētās meliorācijas sistēmas pieņemšanu ekspluatācijā šo noteikumu 21.1 1.2.apakšpunktā minētajā gadījumā;

21.4 5. pilnvaras kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

21.5 Iesniegumu izskata dienesta teritoriālās struktūrvienības izveidota komisija. Komisijas sastāvā iekļauj:

21.5 1. dienesta teritoriālās struktūrvienības pārvaldes amatpersonu (komisijas priekšsēdētājs);

21.5 2. dienesta teritoriālās struktūrvienības amatpersonu;

21.5 3. attiecīgās pašvaldības pārstāvi;

21.5 4. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas vai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes pārstāvi, ja norakstāmā meliorācijas sistēma atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

21.6 Komisija iesniegumu izskata divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

21.6 1. par meliorācijas sistēmas vai tās daļas norakstīšanu — sastāda aktu par meliorācijas sistēmas norakstīšanu (4.pielikums), ja tas:

21.6 1.1. ir pieļaujams saskaņā ar vismaz vienu no šo noteikumu 21.1 punktā minētajiem nosacījumiem;

21.6 1.2. neietekmē (nepasliktina) citu zemes īpašumu vai tiesisko valdī­jumu zemes ūdens režīmu vai meliorācijas sistēmas darbību;

21.6 2. par atteikumu norakstīt meliorācijas sistēmu vai tās daļu, ja konstatē, ka tās norakstīšana neatbilst šo noteikumu nosacījumiem.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

21.7 Šo noteikumu 21.6 punktā minēto komisijas lēmumu var apstrīdēt dienestā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

21.8 Dokumentus par meliorācijas sistēmas norakstīšanu pievieno attiecī­gajai meliorācijas kadastra lietai.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

22. Dienests līdz 2005.gada 1.novembrim:

22.1. piešķir noteikumu 4.punktā minēto ūdens saimniecisko kodu sateces baseiniem;

22.2. noteikumu 18.punktā noteiktajā kārtībā precizē meliorācijas sistēmu statusu un izmaiņas reģistrē meliorācijas kadastrā.

23. Noteikumu 13.punktā minēto elektronisko meliorācijas kadastra datu bāzi dienests izveido un ievieš līdz 2009.gada 31.decembrim.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.119 redakcijā)

24. Noteikumu 2.pielikuma apzīmējumus Nr.1, Nr.3 un Nr.5 grafiskajā materiālā piemēro līdz 2006.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.629

(Pielikums MK 26.02.2008. noteikumu Nr.119 redakcijā)

PIE-KN119_PAGE_1.JPG (72182 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.629

(Pielikums MK 26.02.2008. noteikumu Nr.119 redakcijā)

PIE-KN119_PAGE_3.JPG (109706 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.629

(Pielikums MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.629

(Pielikums MK 18.04.2006. noteikumu Nr.301 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meliorācijas kadastra noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 629Pieņemts: 27.07.2004.Stājas spēkā: 31.07.2004.Zaudē spēku: 30.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 30.07.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
91779
{"selected":{"value":"01.03.2008","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2006","iso_value":"2006\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2006.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2004","iso_value":"2004\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2004.-21.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)