Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2004.gada 20.jūlijā (prot. Nr.44, 26.§)
Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācībai
Izdoti saskaņā ar likuma “Par narkotisko un psihotropo vielu un
zāļu likumīgās aprites kārtību” 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā (turpmāk — saraksti) iekļauto augu audzēšanai, vielu un zāļu ražošanai, importēšanai, eksportēšanai, izmantošanai un uzglabāšanai tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācībai nepieciešamos (turpmāk — atļauja) (1.pielikums).

2. Atļauja nav nepieciešama, ja audzē kaņepes sēklu un šķiedras ieguvei.

3. Atļauja dod tiesības audzēt sarakstos iekļautos augus, kā arī ražot, izmantot, uzglabāt un likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” noteiktajā kārtībā importēt un eksportēt sarakstos iekļautās vielas un zāles daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācībai nepieciešamos.

4. Lai nodrošinātu sarakstos iekļauto augu audzēšanu, vielu un zāļu ražošanu, importēšanu, eksportēšanu, izmantošanu un uzglabāšanu (turpmāk — aprite) atbilstoši šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par narkotisko un psihotropo vielu apriti, fiziskā persona sagatavo aprakstu, bet juridiskā persona atbilstoši darba profilam izdod iekšējo normatīvo aktu un norīko par iekšējā normatīvajā aktā noteiktās kārtības nodrošināšanu atbildīgo amatpersonu. Aprakstā un iekšējā normatīvajā aktā detalizēti nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta šajos noteikumos un normatīvajos aktos par narkotisko un psihotropo vielu apriti noteikto prasību izpilde.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu atļauju, persona iesniedz Veselības ministrijā iesniegumu atļaujas saņemšanai (2.pielikums).

6. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālu):

6.1. fiziskās personas pase vai juridiskās personas reģistrācijas apliecība un statūti;

6.2. dokuments ar norādi par vietu, kur paredzēts audzēt sarakstos iekļautos augus, vai telpās veicamo darbību apraksts ar sarakstos iekļautajām vielām un zālēm;

6.3. ziņas par telpām, kurās paredzētas darbības ar sarakstos iekļautajām vielām un zālēm:

6.3.1. inventarizācijas lietas plāns;

6.3.2. dokuments, kas apliecina personas tiesības izmantot attiecīgās telpas;

6.4. šo noteikumu 4.punktā minētais apraksts vai iekšējais normatīvais akts;

6.5. narkologa atzinums par fiziskās personas vai atbildīgās amatpersonas veselības stāvokli.

(Grozīts ar MK 05.07.2005. noteikumiem Nr. 492)

7. Veselības ministrija:

7.1. nosūta šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos dokumentus Valsts farmācijas inspekcijai;

7.2. pieprasa tiesībaizsardzības institūcijām informāciju par fiziskās personas vai atbildīgās amatpersonas sodāmību;

7.3. (svītrots ar MK 05.07.2005. noteikumiem Nr. 492).

8. Valsts farmācijas inspekcija pēc iepazīšanās ar šo noteikumu 5. un 6.punktā minētajos dokumentos sniegto informāciju pārbauda, vai iesniedzējs ir nodrošinājis šajos noteikumos un normatīvajos aktos par narkotisko un psihotropo vielu apriti noteikto prasību izpildi, un sagatavo ziņojumu. Ziņojumā norāda:

8.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi, kā arī adresi, kurā paredzētas darbības ar sarakstos iekļautajiem augiem, vielām un zālēm;

8.2. pārbaudē konstatētos faktus par sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu uzskaiti un apriti, kā arī atbilstību iesniegtajos dokumentos norādītajai informācijai;

8.3. pārbaudē konstatētos trūkumus un neatbilstību normatīvajos aktos par narkotisko un psihotropo vielu apriti noteiktajām prasībām, kā arī ieteikumus un termiņus konstatēto trūkumu un neatbilstības novēršanai.

9. Veselības ministrija izvērtē saņemto informāciju un Valsts farmācijas inspekcijas ziņojumu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, un rakstiski informē par to iesniedzēju.

10. Ja saņemtā informācija nav pietiekama vai rodas šaubas par tās patiesumu, Veselības ministrija atliek lēmuma pieņemšanu un paziņo par to iesniedzējam, kā arī pieprasa nepieciešamo papildu informāciju vai lūdz Valsts farmācijas inspekciju veikt papildu pārbaudi.

11. Veselības ministrija atļauju izsniedz uz trim gadiem.

12. Ja atļaujas derīguma termiņa laikā personai ir nepieciešams grozīt atļaujā iekļauto augu, vielu vai zāļu daudzumu un nomenklatūru un iekļaut tajā augus, vielas vai zāles no tā paša saraksta vai saraksta, kurā minēti mazāk bīstami augi, vielas un zāles, nekā noteikts atļaujā, persona iesniedz Veselības ministrijā šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu. Veselības ministrija, ņemot vērā iesniegumu un iepriekš iesniegto šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā minēto informāciju, 10 darbdienu laikā izsniedz atļauju ar derīguma termiņu līdz iepriekšējā atļaujā noteiktā derīguma termiņa beigām.

13. Ja atļaujas derīguma termiņa laikā personai ir nepieciešams grozīt atļaujā iekļauto augu, vielu vai zāļu nomenklatūru un iekļaut tajā augus, vielas vai zāles no saraksta, kurā minēti bīstamāki augi, vielas un zāles, nekā noteikts atļaujā, persona iesniedz Veselības ministrijā šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos dokumentus. Veselības ministrija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

14. Ja mainās šo noteikumu 5. vai 6.punktā norādītās ziņas, persona piecu darbdienu laikā informē par to Veselības ministriju.

III. Atteikums izsniegt atļauju, atļaujas darbības apturēšana un anulēšana

15. Atļauju neizsniedz šādos gadījumos:

15.1. Veselības ministrija, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un Valsts farmācijas inspekcijas ziņojumu, konstatē, ka persona nevar nodrošināt sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu aprites kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par narkotisko un psihotropo vielu apriti;

15.2. personas iesniegumā atļaujas saņemšanai vai iesniegtajos dokumentos minētā informācija neatbilst patiesībai;

15.3. no tiesībaizsardzības institūcijām vai citu valstu kompetentajām institūcijām ir saņemta informācija, ka attiecīgie sarakstos iekļautie augi, vielas vai zāles var tikt izlietoti nelikumīgi;

15.4. fiziskā persona vai atbildīgā amatpersona ir sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko vai psihotropo vielu vai prekursoru apriti;

15.5. narkologs fiziskajai personai vai atbildīgajai amatpersonai ir diagnosticējis alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību;

15.6. Valsts farmācijas inspekcijas ziņojumā minēti būtiski trūkumi sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu aprites kārtības nodrošināšanā.

(Grozīts ar MK 05.07.2005. noteikumiem Nr. 492)

16. Atļauju aptur vai anulē šādos gadījumos:

16.1. netiek nodrošināta sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu aprite atbilstoši normatīvajos aktos par narkotisko un psihotropo vielu apriti noteiktajām prasībām;

16.2. noteiktajā termiņā nav novērsti Valsts farmācijas inspekcijas ziņojumā norādītie trūkumi;

16.3. ir konstatēts, ka persona iegādājusies sarakstos iekļautos augus, vielas vai zāles, kas nav minētas atļaujā;

16.4. nav norīkota atbildīgā amatpersona;

16.5. persona nav informējusi par izmaiņām iesniegtajos dokumentos;

16.6. lai saņemtu atļauju, persona sniegusi nepatiesas ziņas;

16.7. fiziskā persona vai atbildīgā amatpersona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai administratīvi sodīta par pārkāpumu, kas saistīts ar narkotisko vai psihotropo vielu vai prekursoru apriti;

16.8. (svītrots ar MK 05.07.2005. noteikumiem Nr. 492).

17. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un lēmumu par atļaujas apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

IV. Atļaujas saņēmēja pienākumi un kontrole

18. Atļaujas saņēmējs:

18.1. nodrošina sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu apriti atbilstoši normatīvajos aktos par narkotisko un psihotropo vielu apriti noteiktajām prasībām;

18.2. nodrošina Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonām iespēju kontrolēt sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu aprites kārtību un dokumentāciju;

18.3. iesniedz Valsts zāļu aģentūrā ceturkšņa pārskatu (iesniedzams 15 darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām) par sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu apriti.

19. Valsts farmācijas inspekcija kontrolē, kā persona, kurai izsniegta atļauja, ievēro šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu aprites kārtību.

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš


01-610.PNG (106400 bytes)

 


02-610.PNG (25800 bytes)


03-610.PNG (116727 bytes)

 


04-610.PNG (32649 bytes)

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 610Pieņemts: 20.07.2004.Stājas spēkā: 24.07.2004.Zaudē spēku: 13.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 23.07.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
91540
{"selected":{"value":"10.07.2005","content":"<font class='s-1'>10.07.2005.-12.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.07.2005","iso_value":"2005\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2005.-12.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2004","iso_value":"2004\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2004.-09.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.07.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)